Sags nr / Dok. nr Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune"

Transkript

1 Sags nr / Dok. nr Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

2 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt AC-medarbejder Anette Filtenborg 1

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 METODE...4 FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER BLANDT 65+ ÅRIGE I VARDE KOMMUNE...5 UDVIKLINGEN I FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSE...5 UDVIKLINGEN I ANDELEN AF BORGERE 65+ ÅR...7 FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I VARDE KOMMUNE OG REGION SYDDANMARK...8 BLÆREBETÆNDELSE...8 ERNÆRINGSBETINGET BLODMANGEL...9 FORSTOPPELSE...10 KNOGLEBRUD...11 NEDRE LUFTVEJSSYGDOM...12 SUKKERSYGE...13 TARMINFEKTION...14 FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER BLANDT KENDTE BORGERE...16 BORGERE DER MODTAGER SYGEPLEJEYDELSER...17 BORGERE DER MODTAGER PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP I EGET HJEM...18 BORGERE PÅ PLEJECENTRE...19 GENINDLÆGGELSER...20 UDGIFTER SAMLET SET OG FORDELT PÅ DE ENKELTE DIAGNOSER...21 MEDFINANSIERING AF DE FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER...21 OPSUMMERING OG INDSATS FREMADRETTET...22 KONKLUSION...22 ANBEFALINGER...23 OPFØLGNING PÅ FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER FREMADRETTET

4 Indledning Formålet med denne rapport er at give et overblik over udviklingen i de forebyggelige indlæggelser blandt borgere i alderen 65+ årige i Varde Kommune. Formålet er også at give et overblik over udgifterne samlet set og på de enkelte indlæggelser. En forebyggelig indlæggelse er kendetegnet ved, at aktionsdiagnosen (dvs. den diagnose, der bedst beskriver årsagen til indlæggelsen) indgår i en række udvalgte sygdomsgrupper. Kriteriet for udvælgelsen er, at plejepersonale mv. i en vis grad kan forebygge, at borgerne bliver indlagt på sygehuset. Dog er det vigtigt at notere sig, at personalet i kommunen ikke alene er ansvarlige for, hvorvidt en borger indlægges, her spiller også almen praksis, pårørende mv. ind. I økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL blev det aftalt, at der i sundhedsindsatsen fremadrettet skal være fokus på at Kommunerne i højere grad skal aflaste sygehusene gennem en styrket sygeplejeindsats, det betyder, at de borgere, som er færdigbehandlede, skal hurtigt hjem. Kommunerne skal gennem en styrket faglig indsats forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, genindlæggelser og korte indlæggelser. Kommunerne skal give kronikerne tilbud og forløb, der styrker deres livskvalitet, men som også reducerer udgifterne på andre velfærdsområder (beskæftigelse, socialområdet, ældreområdet m.v.). I forlængelse af økonomiaftalen har Varde Kommune igangsat flere indsatser, hvor formålet er at kunne tage over på nogle af de opgaver, som tidligere har været Sygehusets opgave. Det er blandt andet etableringen af Akutfunktionen i Sygeplejen samt etableringen af Døgnrehabiliteringspladser. Der er også igangsat indsatser, som har til formål at styrke den rehabiliterende tankegang og herigennem styrke medarbejdernes faglige kompetencer, deres samarbejde og kommunikation samt dokumentationen, med det formål at kunne forebygge de uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser blandt de borgere, som i forvejen er kendt i kommunen. Det er blandt andet indsatsen omkring terapeut- og sygeplejefaglige indsatser på plejecentrene samt terapeuter i hjemmeplejen, der skal bidrage til dette. På kronikerområdet har Varde Kommune valgt at sætte særligt fokus på KOL og Diabetes. Initiativer i forhold til Det Nære sundhedsvæsen er ikke fuldt implementeret, hvorfor de ikke kan tilskrives en direkte årsagssammenhæng. Men de forventes på sigt, at have en positiv effekt på sundhedsindsatsen. Desuden må indsatser i regi ad Center for Sundhedsfremme antages at være med til at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser. Rapporten kan medvirke til, at synliggøre udviklingen og udgiftsniveauet på området. Den kan desuden danne grundlag for beslutninger omkring justering eller styrkelse af indsatsen, eller den kan anvendes som opfølgning på en konkret indsats. 3

5 Metode Data omkring de forebyggelige (gen)indlæggelser er hentet gennem; - esundhed ved at bruge KØS (Kommunal Økonomisk Sundhedsinformationsgrundlag) - Befolkningstal fra Danmarks Statistik. - Cpr. numre på borgere, der modtager sygeplejeydelser, personlig/praktisk hjælp eller bor på Plejecenter er hentet gennem kommunens omsorgssystem (Avaleo). Der er hentet cpr.nr. på alle de borgere, der har været visiteret til enten sygeplejeydelser, personlig/praktisk hjælp eller som har boet på et af kommunens plejecentre. Der kan både være tale om kortere eller længere ophold/forløb. Borgere under 65 år. Når et cpr.nr. på en borger der modtager sygepleje køres ind i KØS, så hentes data på alle de indlæggelser, denne borgere har haft det pågældende år. Resultatet kan ikke vises på individniveau, det er derfor ikke muligt at vide, om kontakten med Sygeplejen eller Hjemmeplejen har fundet sted før eller efter indlæggelsen. Dette har betydning for om kommunen har haft kendskab til borgeren på indlæggelsestidspunktet, dermed om det reelt har været muligt at forebygge indlæggelsen. Det vurderes, at problemet er størst i forhold til borgere i Hjemmeplejen og Sygeplejen, og at omfanget er relativt stort, da en indlæggelse ofte vil være efterfulgt af en tilknytning til Sygeplejen og/eller Hjemmeplejen i en kortere eller længere periode. Selv hvis kontakten ligger forud for indlæggelsen, er det ikke sikkert, at Kommunen er i kontakt med borgeren på indlæggelsestidspunktet, da borgeren kan være afsluttet inden. I afsnittet genindlæggelser fremgår en tabel over andelen af genindlæggelser. En genindlæggelse/fornyet kontakt er defineret som; Fornyet kontakt inden for 30 dage er defineret som en ny akut indlæggelse, der ikke sker som følge af en ulykke eller som henvisning fra sygehus. Definitionen stiller ikke krav om, at den fornyede indlæggelse skal ske på samme sygehus eller inden for samme diagnosegruppe. Det bør bemærkes, at der ved opgørelser af fornyede kontakter ikke er taget højde for, at sygdomsforekomsten kommunerne imellem er forskellig. Opgørelserne af fornyet kontakt har således størst relevans ved sammenligning af opgørelser for egen kommune over tid. (Kilde: Brugervejledning til niveau 3, analyse-værktøj til belysning af den kommunale (med)finansiering på esundhed) Når rapporten læses, er det vigtigt at være opmærksom på; - At der i nogle af sygdomsgrupperne har været meget få indlæggelser. Når der er tale om så små tal, kan det være svært at sige noget om en egentlig udviklingen, da udsving kan bygge på få tilfældigheder. - Dataene tager ikke hensyn til forskelle i befolkningssammensætningen, herunder f.eks. køn, alder, socioøkonomiske forhold mv. 4

6 Forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige i Varde Kommune I dette afsnit præsenteres udviklingen i Varde Kommune i antallet af forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige fordelt på de ti forebyggelige sygdomsgrupper. De forebyggelige indlæggelser indeholder også genindlæggelserne. Udviklingen i forebyggelige indlæggelse Af figur 1 ses, at det største antal indlæggelser sker inden for sygdomsgrupperne knoglebrud og nedre luftvejssygdomme samt i nogen grad inden for væskemangel og blærebetændelse. For nedre luftvejssygdomme er der en klar stigning i udviklingen. Fra ses en stigning på 20 %, således at antallet af indlæggelser forårsaget af nedre luftvejssygdomme i 2013 var på 365 indlæggelser. Det er svært at sige noget om en egentlig tendens i udviklingen af knoglebrud. Der har været en stigning i antallet af indlæggelse på grund af knoglebrud fra , men året inden fra var der et tilsvarende fald. I 2013 har der været i alt 171 indlæggelser forårsaget af knoglebrud. Varde Kommune har ikke kendskab til alle borgere over 65 år, der har været indlagt som følge af en af de forebyggelige sygdomsgrupper, så det er ikke alle indlæggelser i figur 1, der ville kunne være forebygget. Heller ikke alle indlæggelser forebygges, selv om Kommunen i forvejen kender borgeren, f.eks. kan vi forebygge og begrænse antallet af faldulykker, men vi vil aldrig helt kunne undgå faldulykker. Der vil også være ældre, der får lungebetændelse, selvom plejepersonalet har taget alle forholdsregler. Figur 1: Antal forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune fordelt på sygdomsgrupper, borgere 65+, Kilde: Udtræk fra esundhed, på forebyggelige sygdomme for alle 65+ årige borgere i Varde kommune. Af tabel 1 ses en stigning i antallet af forebyggelige indlæggelser hen over årene. I Varde Kommune var der i 2013 knap 700 forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige. Heraf er nogle af borgerne ikke kendt i kommunen og nogle af indlæggelserne ikke reelt forebyggelige, på trods af at borgeren er kendt i Kommunen. Den samme borger kan være indlagt flere gange også uden, at der er tale om en genindlæggelse. Tabel 1: Antal forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune fordelt på sygdomsgrupper, borgere 65+ årige, Blærebetændelse Ernæringsbetinget blodmangel Forstoppelse Knoglebrud Nedre luftvejssygdom Sociale og plejemæssige forhold Sukkersyge Tarminfektion Tryksår

7 Væskemangel Hovedtotal Kilde: Udtræk fra esundhed, på forebyggelige sygdomme på alle 65+ årige borgere i Varde kommune. 6

8 Udviklingen i andelen af borgere 65+ år Af figur 2 ses, at befolkningstallet for 65+ årige i Varde Kommune har været stærkt stigende de seneste år, hvilket er helt i tråd med den generelle befolkningsudvikling. Samtidig ses, at antallet af 65+ årige fortsat forventes at stige i de kommende år. Figur 2: Antal borgere 65+ år i Varde Kommune, samt befolkningsfremskrivning Kilde: Danmarks statistik 7

9 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune og Region Syddanmark I dette afsnit sammenlignes udviklingen inden for forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige de seneste seks år i Varde Kommune med den gennemsnitlige Regionale udvikling. Der er en figur for hver sygdomsgruppe og antallet af indlæggelser er opgjort pr borgere 65+ årige. Det betyder, at Varde Kommune kan sammenlignes direkte med Regionen, samtidig bliver der taget højde for en generel stigning i antallet af ældre. Da der er stor forskel på antal indlæggelser imellem de forskellige sygdomsgrupper, skal der være en opmærksomhed på, at de forskellige figurer ikke har ens akser, når figurerne sammenlignes på tværs. Kategorierne sociale og plejemæssige forhold samt tryksår har så få indlæggelser pr borgere 65+ årige (<5) både i Varde Kommune og i Regionen, at en sammenligning ikke er fundet relevant. Blærebetændelse Figur 3 viser, at Varde Kommune har oplevet en mindre stigning i indlæggelser forårsaget af blærebetændelse fra Antallet i Region Syddanmark er det samme som i Stigningen i Varde Kommune betyder, at antallet af indlæggelser forårsaget af blærebetændelse for første gang overstiger det samlede antal for Region Syddanmark pr borgere 65+ årige. Figur 3: Indlæggelser pr borgere 65+ årige som følge af blærebetændelse i Varde Kommune og Region Syddanmark, Kilde: Udtræk fra esundhed, på antal indlæggelser med diagnosen Blærebetændelse for alle 65+ årige borgere. 8

10 Ernæringsbetinget blodmangel Ernæringsbetinget blodmangel er en af de sygdomme, hvor der er meget få indlæggelser pr. år, det betyder, at selv ganske få indlæggelser kan give et stort udsving. Som det ses af figur 4 er der i Varde Kommune sket en stigning i antallet af indlæggelser forårsaget af ernæringsbetinget blodmangel. Men en stigning som kun er på 2-3 indlæggelser pr borgere, det er derfor ikke til at sige om stigningen skyldes en tilfældighed eller en egentlig tendens. I Region Syddanmark er antallet af indlæggelser forårsaget af ernæringsbetinget blodmangel det samme som i Varde Kommune har siden 2009 ligget over det Regionale niveau. Figur 4: Indlæggelser pr borgere 65+ årige som følge af ernæringsbetinget blodmangel i Varde Kommune og Region Syddanmark, Kilde: Udtræk fra esundhed, på antal indlæggelser med diagnosen Ernæringsbetinget blodmangel for alle 65+ årige borgere 9

11 Forstoppelse Af figur 5 ses det, at der i 2013 har været 15 indlæggelser pr borgere forårsaget af forstoppelse. Det er et fald på syv indlæggelser pr borgere i forhold til Antallet af indlæggelser forårsaget af forstoppelse har været svingende i Varde Kommune. I Region Syddanmark ser det ud til, at der er en tendens til, at antallet generelt er faldende. Varde Kommune ligger i 2013 under det regionale niveau. Figur 5: Indlæggelser pr borgere 65+ årige som følge af forstoppelse i Varde Kommune og Region Syddanmark, Kilde: Udtræk fra esundhed, på antal indlæggelser med diagnosen Forstoppelse for alle 65+ årige borgere 10

12 Knoglebrud Af figur 6 ses, at der i Varde Kommune i 2013 har været en stigning i antallet af indlæggelser forårsaget af knoglebrud. Stigningen er dog ikke så stor, at den er på niveau med det fald, der var fra , dvs. at antallet af indlæggelser i 2013 forårsaget af knoglebrud fortsat er mindre end det høje antal indlæggelser fra 2011, hvor der i alt var 190 indlæggelser pr borgere. I Regionen har antallet af indlæggelser forårsaget af knoglebrud for andet år i træk været faldende. Dermed er det samlede antal indlæggelser forårsaget af knoglebrud i Regionen pr borgere mindre end antallet i Varde Kommune. Fald og dermed også knoglebrud var en indsats i Varde Kommune i og er nu én af de indsatser, som Akutfunktionen har sat fokus på. Akutfunktionen er startet op i juni 2013, det bliver derfor interessant at se på, om den indsats, der er iværksat, vil kunne ses som et fald i antallet af indlæggelser på de kommende tal fra Figur 6: Indlæggelser pr borgere 65+ årige som følge af knoglebrud i Varde Kommune og Region Syddanmark, Kilde: Udtræk fra esundhed, på antal indlæggelser med diagnosen Knoglebrud for alle 65+ årige borgere 11

13 Nedre luftvejssygdom Af figur 7 ses at der er en klar stigning i antallet af indlæggelser forårsaget af nedre luftvejssygdomme, dette gælder både for Varde Kommune og for Region Syddanmark. Som nævnt tidligere har der fra i Varde Kommune været en stigning på 20 % i antallet af indlæggelser forårsaget af nedre luftvejssygdomme. Således at der i Varde Kommune i 2013 har været 378 indlæggelser forårsaget af nedre luftvejssygdomme. Der er fra 2013 iværksat en styrket KOL-indsats både ift. primær forebyggelse (f.eks. rygestop), tilbud til borgere med KOL, kompetenceudvikling af frontpersonalet, Akutfunktion med KOL som et af flere indsatsområde samt afprøvning af telemedicinsk udstyr. Indsatserne er ikke fuldt implementeret. Det er derfor et område, hvor det bliver interessant at følge udviklingen fremadrettet. Figur 7: Indlæggelser pr borgere 65+ årige som følge af nedre luftvejssygdom i Varde Kommune og Region Syddanmark, Kilde: Udtræk fra esundhed, på antal indlæggelser med diagnosen Nedre Luftvejssygdom for alle 65+ årige borgere 12

14 Sukkersyge Figur 8 viser en stigning fra i Varde Kommune i antallet af indlæggelser forårsaget af sukkersyge. I denne periode er antallet af indlæggelser pr borgere 65+ årige steget fra 12 til 26 indlæggelser. I Regionen er der en tydelig tendens til, at antallet af indlæggelser forårsaget af sukkersyge er faldende. Varde Kommune ligger i 2013 over det Regionale niveau. For varde Kommunes vedkommende er der tale om en meget lille datamængde, derfor de store udsving. For Regionen er der tale om en noget større datamængde, og det giver derfor en mere retvisende tendens. Figur 8: Indlæggelser pr borgere 65+ årige som følge af sukkersyge i Varde Kommune og Region Syddanmark, Kilde: Udtræk fra esundhed, på antal indlæggelser med diagnosen Sukkersyge for alle 65+ årige borgere 13

15 Tarminfektion Tarminfektioner er en af de sygdomme, hvor der er meget få indlæggelser pr. år. Det betyder, at selv ganske få indlæggelser kan give et stort udsving. Af figur 9 ses det, at der i Varde Kommune har været lidt flere indlæggelser forårsaget af tarminfektioner i 2013, end der var i 2012, men det er kun tre indlæggelser mere på borgere, derfor er det ikke muligt at sige, om det skyldes en tilfældighed eller om der er en begyndende tendens til en stigning. Figur 9: Indlæggelser pr borgere 65+ årige som følge af tarminfektion i Varde Kommune og Region Syddanmark, Kilde: Udtræk fra esundhed, på antal indlæggelser med diagnosen Tarminfektion for alle 65+ årige borgere 14

16 Væskemangel Figur 10 viser, at antallet af indlæggelser forårsaget af væskemangel har været faldende fra i Varde Kommune. Faldet er på ca. 11 indlæggelser pr borgere. I Region Syddanmark har antallet af indlæggelser forårsaget af væskemangel været stor set konstant fra Varde Kommune har i alle årene ligget under det Regionale niveau. Figur 10: Indlæggelser pr borgere 65+ årige som følge af væskemangel i Varde Kommune og Region Syddanmark, Kilde: Udtræk fra esundhed, på antal indlæggelser med diagnosen Væskemangel for alle 65+ årige borgere 15

17 Forebyggelige indlæggelser blandt kendte borgere I dette afsnit vises en opgørelse over forebyggelige indlæggelser for borgere som er kendt i Sygeplejen, Hjemmeplejen og på Plejecentrene. Borgerne, der indgår i nedenstående grafer, har i nogen udstrækning været kendt af frontpersonalet i Varde Kommune, da de blev indlagt. Det betyder, at der blandt disse vil være borgere, hvor en indlæggelse kunne være forebygget, hvis der var observeret, dokumenteret og handlet virkningsfuldt. Det er derfor væsentligt at følge, om der sker en udvikling i antallet af indlæggelser i disse målgrupper. Dog tages forbehold for, at nogle af borgerne måske ikke har været kendt i kommunen på indlæggelsestidspunktet, som beskrevet i metodeafsnittet. Når der sammenlignes med figur 1 bemærkes, at en mindre del af de borgere, der modtager sygeplejeydelser, personlig/praktisk hjælp eller bor på Plejecenter, er under 65 år. 16

18 Borgere der modtager sygeplejeydelser Af figur 11 ses det igen, at nedre luftvejssygdomme, knoglebrud og væskemangel er de største sygdomsgrupper, når det handler om indlæggelses årsager. I forhold til borgere, som modtager sygeplejeydelser, er der siden 2011 sket et fald i antallet af indlæggelser for de tre nævnte sygdomsgrupper. Der er dog stadigt et stort potentiale i forhold til at forebygge indlæggelser forårsaget af nedre luftvejssygdomme og knoglebrud. Figur 11: Forebyggelige indlæggelser blandt borgere der modtager sygeplejeydelser fordelt på sygdomsgruppe, Kilde: Udtræk fra esundhed, på cpr.numre fra omsorgssystemet på borgere, som i året har modtaget sygeplejeydelser fra Varde kommune. Der er trukket antal sygehusudskrivninger på forebyggelige sygdomme. 17

19 Borgere der modtager personlig og praktisk hjælp i eget hjem Af figur 12 ses, at de store sygdomsgrupper blandt borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp i eget hjem er nedre luftvejssygdomme og knoglebrud samt væskemangel. Antallet af indlæggelser forårsaget af knoglebrud og nedre luftvejssygdomme er steget siden 2012, og særligt indlæggelser som følge af nedre luftvejssygdomme er steget fra 176 indlæggelser til 217 indlæggelser, en stigning på næsten 20 %. Figur 12: Forebyggelige indlæggelser blandt borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp i eget hjem, fordelt på sygdomsgruppe, Kilde: Udtræk fra esundhed, på cpr.numre fra omsorgssystemet på borgere, som i året har modtaget personlig eller praktisk hjælp fra Varde kommune. Der er trukket antal sygehusudskrivninger på forebyggelige sygdomme. 18

20 Borgere på plejecentre Figur 13 viser antallet af forebyggelige indlæggelser blandt borgere på Kommunens plejecentre. Der kan dels være tale om borgere med fast bolig og borgere der er/har været på midlertidige ophold. Figur 13 viser, at det også her er nedre luftvejssygdomme, knoglebrud og væskemangel, som er årsag til flest indlæggelser. Antallet af indlæggelser forårsaget af knoglebrud er endnu engang steget. Der har siden 2009 været en stor stigning i antallet af indlæggelser forårsaget af knoglebrud. Til gengæld ses der et fald i antallet af borgere på Plejecenter, som er blevet indlagt på grund af nedre luftvejssygdomme eller væskemangel. Figur 13: Forebyggelige indlæggelser blandt borgere på plejecentre fordelt på sygdomsgruppe, Kilde: Udtræk fra esundhed, på cpr.numre fra omsorgssystemet, på borgere der har adresse på én af kommunens plejecentre, og som modtager ydelser fra Varde kommune. Der er trukket antal sygehusudskrivninger pr. år på de forebyggelige sygdomme. 19

21 Genindlæggelser I dette afsnit vises opgørelser over genindlæggelser, som defineret i metodeafsnittet. Figur 14 viser det samlede antal indlæggelser fordelt på indlæggelser med fornyet kontakt (genindlæggelser) og indlæggelser uden fornyet kontakt. Her ses det at genindlæggelser ofte er relateret til diagnoserne nedre luftvejssygdomme, blærebetændelse og væskemangel. Figur 14: Forebyggelige genindlæggelser blandt borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp i eget hjem, fordelt på sygdomsgruppe, Kilde: Udtræk fra esundhed, på alle 65+ årige i Varde kommune, på de forebyggelige sygdomme. 20

22 Udgifter samlet set og fordelt på de enkelte diagnoser I dette afsnit vises en opgørelse over Varde Kommunes udgifter til medfinansiering af de forebyggelige indlæggelser i Medfinansiering af de forebyggelige indlæggelser Udgifterne til de forebyggelige indlæggelser er en del af medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen og følges gennem årene med rapporten om Medfinansiering og finansiering på sundhedsområdet. Der var i 2013 i alt 692 forebyggelige indlæggelser blandt borgere i alderen 65+ årige i Varde Kommune og den kommunale medfinansiering til disse indlæggelser er opgjort til i alt 7,5 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig medfinansiering på kr. pr. forebyggelig indlæggelse. Tabel 2 viser udgifter til medfinansieringen fordelt på diagnosegrupper. Det ses at de største udgifter til den kommunale medfinansiering er til indlæggelser forårsaget af diagnoserne knoglebrud og nedre luftvejssygdomme. Tabel 2: Varde Kommunes medfinansiering i 2013 til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnosegrupper Diagnoser Blærebetændelse Medfinansiering kr. Ernæringsbetinget blodmangel kr. Forstoppelse kr. Knoglebrud kr. Nedre luftvejssygdom kr. Sociale og plejemæssige forhold kr. Sukkersyge kr. Tarminfektion kr. Tryksår kr. Væskemangel kr. 21

23 Opsummering og indsats fremadrettet Rapporten viser, at en del af de forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser finder sted blandt de borgere, der i forvejen er kendt i kommunen. På trods af, at nogle af dem eventuelt først bliver kendt efter en indlæggelse, giver det god mening fortsat at have fokus på forebyggelse af unødige (gen)indlæggelser. Konklusion For langt fleste af sygdomsgrupperne ligger antal indlæggelser pr borger 65+ år i Varde Kommune på niveau med Regionsgennemsnittet. De fleste af de forebyggelig indlæggelser i Varde Kommune sker som følge af knoglebrud og nedre luftvejssygdomme. Herudover er der også et vist antal indlæggelser som følge af væskemangel og blærebetændelse. Det er således også her de største udgifter til medfinansiering af de forebyggelige indlæggelser ligger Tallene viser også, at mens der blandt de borgere, som modtager sygeplejeydelser, er sket et fald i antallet af indlæggelser på knoglebrud og nedre luftvejssygdomme, så er der blandt de borgere, som modtager praktisk og personlig hjælp, sket en stigning i antallet af indlæggelser På baggrund af denne opgørelse må det siges at være de rigtige tiltag, der er i gangsat i 2013 i forhold til fokus lagt i økonomiaftalen 2013 (se side 2) og Det Nære Sundhedsvæsen. Det vil sige Akutfunktionen, Døgnrehabiliteringen, styrket sygepleje- og terapeutindsats på plejecentrene, samt fokus på indsatser i forhold til KOL og faldforebyggelse, herunder opkvalificering af frontpersonale og en styrket rehabiliteringsindsats med det formål at styrke borgernes egenomsorgsevne og håndtering af sygdom. Desuden er der behov for en systematisk indsats særligt blandt frontpersonalet, hvis det skal lykkes at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser, herunder øget fokus på samarbejde og koordinering og Relationel Koordination. Samarbejde og kommunikation gennem Relationel Koordination Samarbejdet og kommunikationen mellem Plejecentrene, Hjemmeplejen og Sygeplejen er af stor betydning, hvis Varde Kommune skal lykkes med at nedbringe antallet af de forebyggelige (gen)indlæggelser blandt de borgere, som er kendte i Kommunen. I 2014 opstartes et Forsknings- og Udviklingsprojekt med Relationel Koordination som omdrejningspunktet. Gennem teorien om Relationel Koordination sættes der fokus på medarbejdernes evne til at samarbejde og kommunikere med hinanden om deres fælles borgere. Projektet har til formål at sikre en succesfuld implementering af demensstrategien. Men metoderne og erfaringerne herfra vil også blive brugt på andre områder. Med tiden vil Relationel Koordination blive den samarbejdsmetode, som praktiseres på sundhedsog ældreområdet. 22

24 Anbefalinger Der bør fortsat arbejdes med indsatserne i Det Nære Sundhedsvæsen. Sygeplejen og Træning & Rehabilitering skal i højere grad samarbejde med Hjemmeplejen og Plejecentrene i forhold til at forebygge at borgere bliver indlægningstruede og til at handle, hvis borgere bliver indlægningstruet. Der sættes særligt fokus på tidlig opsporing af begyndende sygdom. Desuden er der behov for en styrket indsats overfor borgere, der har været indlagt på sygehus, med henblik på at undgå genindlæggelse. I forbindelse med udmøntningen af Ældrepuljen er der blevet mulighed for en opnormering af terapeuterne på Plejecentrene og terapeuterne i Hjemmeplejen, som har til opgave at få implementeret den hverdagsrehabiliterende tankegang hos frontpersonalet. En indsats, som kan få betydning for antallet af de forebyggelige indlæggelser. Opfølgning på forebyggelige indlæggelser fremadrettet Det kan være svært at afgøre om de indlæggelser, der indgår i denne opgørelse reelt er forebyggelige. Samtidig er der, på flere af sygdomsgrupperne, tale om meget lidt datamateriale. Tallene kan dog give en indikation på, hvordan udviklingen er på området, og hvilke områder, det kan svare sig at sætte fokus på. Et øget fokus kunne eksempelvis være i form af journalaudit på udvalgte borgerforløb, hvor hele forløbet gennemgås og problemstillinger tages ud og analyseres, med henblik på justering af indsatserne. 23

Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Varde Kommune Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 METODE 2 FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER BLANDT 65+ ÅRIGE I VARDE KOMMUNE 4 UDVIKLINGEN I VARDE KOMMUNE 4

Læs mere

Forebyggelige. indlæggelser i Varde Kommune

Forebyggelige. indlæggelser i Varde Kommune Forebyggelige 01-05-2016 indlæggelser i Varde Kommune 2011-2015 For yderligere information kontakt AC-medarbejder Mai Sønderby Tlf. 7994 6651 / 2927 0313 maix@varde.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Berlingske Tidende 30. -31. marts 2015: Dårlig pleje sender ældre på sygehus Tusinder af ældre bliver indlagt uden

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Forebyggelige diagnoser og kendte borgere. Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS. AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Forebyggelige diagnoser og kendte borgere. Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS. AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Forebyggelige diagnoser og kendte borgere Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS Forebyggelige diagnoser Forebyggelige diagnoser er et område der kommer mere og mere i fokus: Økonomiaftalen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014 Halvårsrapport 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse OVERBLIK 3 RESUME 4 1. FRIHED TIL AT LEVE LIVET 1.1 HVERDAGSRAHABILITERING TIL PRAKTISK OPGAVER 1.2 BEHOV FOR HJÆLP 12 MDR. EFTER HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Opgaveområde Pleje og træning Kode: SO15 Hjemmeplejen Forebyggelse af fald hos borgere i hjemmeplejen Mål At reducere antallet af fald hos borgere. At der

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed & Ældre. Indsatser i det nære sundhedsvæsen. Sammenfatning. Baggrund

Sundhed & Ældre. Indsatser i det nære sundhedsvæsen. Sammenfatning. Baggrund Sundhed & Ældre Indsatser i det nære sundhedsvæsen Sammenfatning I budget 2013, og i overslagsårene, er der afsat 1.1 millioner kr. til at styrke det nære sundhedsvæsen med henblik på at reducere indlæggelser

Læs mere

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune.

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. Notatark Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. 21. maj 2017 - Sagsnr. 16/18979 - Løbenr. 100689-17 Seniorudvalget vedtog den 5. april 2016, at forvaltningen skulle

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling Ledelsesinformation December 2016 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Tabellen indeholder udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. Herunder findes bemærkningerne til de udvalgte nøgletal på sundhedsområdet.

Tabellen indeholder udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. Herunder findes bemærkningerne til de udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. N O TAT Bemærkninger til udvalgte nøgletal på sundhedsområdet Tabellen indeholder udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. Herunder findes bemærkningerne til de udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. Søjle

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område Overbliksskabende analyse af sygehusenes patientsammensætning og -forløb på det medicinske område Indholdsfortegnelse 1. Formål og datagrundlag 2. Samlet overblik over aktiviteten i Region Sjælland 3.

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Sygeplejen 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Sygeplejen 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Sygeplejen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

DELEGATION I PRAKSIS I KOMMUNERNE

DELEGATION I PRAKSIS I KOMMUNERNE DELEGATION I PRAKSIS I KOMMUNERNE SAMARBEJDE MELLEM PRAKTISERENDE LÆGER OG VARDE KOMMUNE OM FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED KL temadag om Delegation D e n 4. & 6. m a r t s 2 0 1 5 Ved/ Jens Ejner

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Genoptræningen Rapportering 2012 Udarbejdet: Marts 2013 Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsudviklingstiltag på baggrund af Test rapport

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Forebyggende medarbejdere: Anne Andersen, Tove Thorst og Vibeke Reiter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forebyggende hjemmebesøg i statistik

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Data for genoptræning

Data for genoptræning Bilag 2 Data for genoptræning Da varetagelse af genoptræning af patienter efter udskrivning er en ny kommunal opgave, er der stor fokus på monitorering af opgaven. Kendskab til opgavens omfang er en forudsætning

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelser

Forebyggelse af indlæggelser Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Publikationen

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet September 2018 I den aktuelle økonomiopfølgning ultimo august, som også bliver forelagt for Sundhedsudvalget

Læs mere