JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset"

Transkript

1 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012

2 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4 Gennemsnitlig varighed... 4 Ophørsårsag... 5 Kvalitativ analyse Retur til Job... 6 Job og Uddannelse... 7 Køn... 7 Alder... 8 Ophørsårsag... 9 Kvalitativ analyse Job og Uddannelse Vejen til Job Køn Alder Ophørsårsag Kvalitativ analyse Vejen til Job Tilfredshedsanalyse blandt virksomhedscentre Konklusion

3 2 Indledning Rapporten indeholder resultaterne af en analyse af sygemeldte og ledige i Middelfart Kommune, som i løbet af 2012 har været tilknyttet et eller flere af de tre forløb i Job- og Kompetencehuset; Retur til Job, Job og Uddannelse og Vejen til Job. Baggrund og Formål Jobcentrets projektenhed Job- og Kompetencehuset har siden 2009 arbejdet fokuseret med at udvikle tilbuddene til husets målgrupper ledige og sygemeldte. Fokus har dels været på en bevægelse væk fra traditionelle kommunale aktiveringsprojekter til individuelle, virksomhedsrettede tilbud dels på udvikling af helt nye tilbud til henholdsvis sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagere. Disse indsatser ønsker Job- og Vækstcenter Middelfart løbende at vurdere og evaluere på. Rapporten skal således anvendes som dokumentation af kvalitet og effekt samt i forbindelse med nuancering og udvikling af indhold for de enkelte tilbud. Denne rapport er baseret på såvel kvantitative som kvalitative målinger. Datagrundlag Rapporten indeholder data fra hele år De kvantitative data er trukket fra Job- og Kompetencehusets egen database, JOKER, og tallene er således sammenlignelige på tværs af de enkelte tilbud. Antallet af borgere der er tilknyttet de enkelte tilbud er trukket pr. sidste dag i måneden. Data vedrørende gennemsnitlig varighed og ophørsårsag er ikke mulige at trække for kun én dato, så her er data gældende pr. måned, og disse er således sammenlignelige for hele perioden. De kvalitative data er indsamlet både gennem spørgeskemaundersøgelser samt via fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaerne anvendes for at få en generel viden om brugertilfredsheden. Disse suppleres med fokusgruppeinterviews, som giver os et mere nuanceret billede af, hvordan brugertilfredsheden er blandt borgerne. Vi får dermed et billede af, hvor der er behov for justeringer af tilbuddet. Spørgeskemabesvarelserne der er behandlet i denne rapport er indført pr De fleste fokusgruppeinterviews der er afholdt i 2012 er ligeledes foretaget i andet halvår. Retur til Job Dette forløb er målrettet sygemeldte borgere, der ikke er klar til at vende tilbage til ordinært arbejde inden for de næste tre måneder, men hvor de vurderes at være indsatsparate. Kapaciteten i tilbuddet er 120. Målsætningerne i Retur til Job er, at halvdelen af de tilknyttede udelukkende deltager i moduler, mens den anden halvdel skal være i en praktik. Heraf 40 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mindre end 52 uger og 20 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. Det er ligeledes en målsætning, af halvdelen af de tilknyttede, ophører i tilbuddet pga. raskmelding. 2

4 3 Når en borger er henvist til Retur til Job må der maksimalt gå 14 dage før denne indkaldes til første samtale. I løbet af 2012 er den gennemsnitlige liggetid fra henvisning til opstart i tilbuddet 7 dage. Nedenstående tabel viser, hvor mange forskellige borgere der har været tilknyttet hhv. det overordnede tilbud Retur til Job samlet tilbud, samt de enkelte undertilbud. Hvis den samme borger har deltaget i mere end ét af undertilbuddene, vil denne figurere én gang ved alle de undertilbud, denne har deltaget i, men kun én gang i det samlede tilbud. Måned Flow fra Tilknyttet Praktik - Aktivt Praktik - Praktik - Retur til Job - JoKo Forløb Revalidering Udredning/Afklaring Samlet tilbud Tabellen viser, at der i løbet af 2012 har været 367 forskellige borgere tilknyttet tilbuddet Retur til Job. En stor del af disse er startet op i forløb i Job- og Kompetencehuset, hvorefter de er kommet ud i en praktik. Antallet af praktikker hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mindre end 52 uger er i gennemsnit 25, mens der i gennemsnit er 19 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. Køn Dato Mænd Kvinder I alt Gennemsnit = 34% 90 = 66% 135 = 100% I løbet af 2012 har der gennemsnitligt været 135 personer tilknyttet tilbuddet. Dette svarer til en overbelægning på ca. 13% i forhold til, at tilbuddet er normeret til 120. Dette har dog ikke haft nogle konsekvenser for gennemførelsen af tilbuddet. I gennemsnit har 34% mænd og 66% kvinder været tilknyttet Retur til Job. Køn Mænd 34% Kvinder 66% 3

5 4 Alder Dato Under 30 år år år Over 55 år I alt 9 = 7% 57 = 42% 48 = 36% 21 = 15% 135 = 100% Gennemsnit Med udgangspunkt i den viste tabel ovenfor, findes den største aldersgruppe i Retur til Job blandt de årige som i gennemsnit udgør 78% i år Alder Under 30 år 7% Tilbud Nedenstående tabel viser, at der i løbet af hele året gennemsnitligt har været 75 personer tilmeldt Job- og Kompetencehuset alene, mens antallet af borgere i de forskellige typer af praktik sammenlagt er ( ) 60. Heraf har 22 kombineret praktikforløbet med en understøttende indsats. Hvis en person er delvis raskmeldt og samtidig hermed følger et eller flere tilbud i Job- og Kompetencehuset, vil denne være registreret under Antal borgere i forløb år 36% Over 55 år 15% år 42% Tilbud Antal borgere i forløb Antal borgere i praktik - aktivt forløb Antal borgere i praktik - revalidering Antal borgere i praktik udredning/afklaring Antal borgere i praktik kombineret med understøttende indsats I alt Gennemsnit Gennemsnitlig varighed Den gennemsnitlige varighed for borgere tilknyttet Retur til Job i den givne periode opdeles i to kategorier: 1) Sygemeldte der er i praktik på arbejdsmarkedet (der skelnes mellem tre forskellige typer af praktik; aktivt forløb, revalidering og udredning/afklaring) evt. kombineret med en understøttende indsats via Job- og Kompetencehuset. 2) Sygemeldte der udelukkende deltager i moduler. Kigger vi på den gennemsnitlige varighed for selve forløbet i Job- og Kompetencehuset (hvilket vil sige kun deltagelse i moduler/individuelle samtaler), er denne i gennemsnit 94 dage, hvilket svarer til 13,4 uger. 4

6 5 Ser vi på den gennemsnitlige varighed for de forskellige typer af praktik, er det revalideringspraktikkerne, der varer længst tid efterfulgt af udredning-/afklaringssager. Praktikker som aktivt forløb har den korteste varighed som i gennemsnit er 10 uger. Tilbud Gennemsnitlig varighed i 2012 Retur til Job moduler/individuelle samtaler 94 dage = 13,4 uger Praktik aktivt forløb 70 dage = 10 uger Praktik revalidering 133 dage = 19 uger Praktik udredning/afklaring 94 dage = 13,4 uger Ophørsårsag I nedenstående tabel er angivet det samlede antal ophørsårsager registreret i I alt er 238 afsluttet, hvoraf de 130 er blevet raskmeldt. I alt svarer dette til knap 55%, og der leves dermed op til målsætningen på 50%. Målsætningen er, at der hver måned skal afsluttes 25 borgere i Retur til Job. Dette leves der til gengæld ikke op til, idet der i gennemsnit kun er 19,8 afsluttede borgere pr. måned i alt Gennemsnit pr. måned Anden forsørgelse 17 1,4 Fleksjob 12 1,0 Flyttet 9 0,8 Pension 9 0,8 Perioden afsluttet 4 0,3 Raskmelding ,8 Revalidering 11 0,9 Sygdom/Behandling 44 3,7 Udeblevet 1 0,1 Ikke angivet 1 0,1 I alt ,8 5

7 6 Ophørsårsager Kvalitativ analyse Retur til Job Retur til Job er et sammensat tilbud der består af flere forskellige dele, hvor det er den virksomhedsrettede indsats der er i fokus. Denne del består af tre forskellige typer af praktik praktik som aktivt forløb, praktik i forbindelse med udredning/afklaring samt virksomhedsrevalidering. Før opstart i praktikken samt sideløbende med denne er der mulighed for at deltage i forskellige kurser i Job- og Kompetencehuset. I løbet af hele 2012 har 367 forskellige personer været tilknyttet Retur til Job. Med udgangspunkt i, at spørgeskemaerne er indført pr , har 216 deltaget længe nok til at kunne besvare spørgeskemaet vedrørende tilbuddet, hvilket 61 har gjort. 1 Dette er et meget lavt antal, hvorfor det ikke er muligt at lave en gyldig konklusion alene på baggrund af dette. Det er derfor nødvendigt at understøtte resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med tilbagemeldingerne fra de to fokusgruppeinterviews, der har været afholdt i perioden. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen var knap 2/3 i job, da de blev sygemeldt. 38% har været sygemeldt i mere end et år. 59% har deltaget i en virksomhedspraktik under forløbet. Heraf mener 61%, at virksomheden var godt forberedt på deres skånehensyn, mens 97% mener, at de beskæftigede sig med de opgaver som var aftalt. 89% mener, at det samlede tilbud har været godt for dem. 1 Antal borgere tilknyttet tilbuddet i perioden Slutdatoen er fire uger før årets udgang, da borgeren som udgangspunkt skal have deltaget i tilbuddet i fire uger, inden denne evaluerer. 6

8 7 93% har oplevet et positivt samarbejde med deres kontaktperson i Job- og Kompetencehuset. Ca. 7 ud af 10 mener forløbet har styrket deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i de afholdte fokusgruppeinterviews er der delte meninger om forløbet. Størstedelen er blevet positivt overraskede over forløbet, mens andre føler sig frustrerede og har svært ved at gennemskue de forskellige regler og få økonomien til at hænge sammen. Det samme er tilfældet, når der spørges ind til, om de mener, der er taget udgangspunkt i deres kompetencer. Nogle giver udtryk for, at de er blevet taget alvorligt og oplever en god koordinering, mens andre føler, at de hurtigst muligt skal presses ud af systemet, så de ikke længere er en udgift for kommunen. Deltagerne synes, det er rart at være sammen med andre i samme båd samt få et netværk med nogle, der har oplevet det samme som dem selv. I 2012 har der været flere deltagere tilknyttet forløbet end det reelt er normeret til. På baggrund af fokusgruppeinterviewene er det dog meget få hold, de hver især har deltaget på, ligesom det ønskede antal af borgere i praktik heller ikke er indfriet. Tilbuddet er derfor blevet omorganiseret sidst på året, således at borgerne nu bliver tilknyttet et fast grundforløb i Jobog Kompetencehuset minimum 9 timer om ugen over en periode på maksimalt seks uger. Der sættes således en øvre grænse for, hvor længe den enkelte borger kan være tilknyttet forløbet i huset. Når de seks uger er gået, skal der være fundet en praktikplads til borgeren, hvis ikke denne kan raskmeldes. Herved intensiveres den virksomhedsrettede indsats yderligere. Job og Uddannelse Dette forløb henvender sig til borgere der er i kategorien match 1 kontanthjælp og forsikrede ledige. I 2012 har 51% af borgerne på forløbet været på dagpenge mens 49% har modtaget kontanthjælp. Der er særligt fokus på unge, langtidsledige, fleksjobbere og seniorer, der hver især følger forskellige underforløb. Tilbuddet er normeret til 90 deltagere, som sædvanligvis deltager i tilbuddet i ca. 4-6 uger. Den gennemsnitlige varighed for forløbet i 2012 er 30 dage. Målsætningen er, at der hver måned afsluttes 70 borgere. Heraf bør 20% afsluttes til ordinært arbejde og 6% til uddannelse. Derudover er der en forventning om, at 37% skal afsluttes til enten praktik eller løntilskud i privat eller offentlig virksomhed. I løbet af 2012 har der været 783 forskellige borgere tilknyttet Job og Uddannelse. Køn Kønsfordelingen blandt deltagerne i tilbuddet er nogenlunde ligelig. 7

9 8 Køn År 2012 Gennemsnit Mænd 41 = 53% Kvinde 37 = 47% I alt 83= 100% Antal kvinder 47% Antal mænd 53% Alder Alder Under 30 år år år Over 55 år I alt Gennemsnit 39 = 50% 17 = 22% 13 = 17% 9 = 11% 78 = 100% Med udgangspunkt i den viste tabel ovenfor, findes den største aldersgruppe i Job og Uddannelse blandt de unge under 30 år. I gennemsnit udgør denne gruppe hele 50%, og der er således et stort behov for at tilbyde denne målgruppe en særlig indsats. For at imødekomme dette har vi etableret et ungeteam bestående af ungevejledere og uddannelsesmentorer, hvis opgave er at vejlede og støtte de unge bedst muligt på vejen mod uddannelse. Derudover er der udarbejdet en ungestrategi, der går på tværs af de forskellige forvaltninger, hvor fokus er på at skabe nye og styrke eksisterende samarbejdsrelationer år 17% år 22% Alder Over 55 år 11% Under 30 år 50% 8

10 9 Ophørsårsag I alt har 814 borgere afsluttet forløb i Job og Uddannelse i løbet af Heraf er 129 personer kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 15,8%. 23,3% er afsluttet til praktik eller løntilskud i alt Gennemsnit pr. måned Afvist 3 0,3 Anden forsørgelse 14 1,2 Flyttet 12 1,0 Løntilskud - offentlig 18 1,5 Løntilskud privat 7 0,6 Ommatch 8 0,7 Ordinært arbejde ,8 Perioden sluttet ,3 Praktik ,8 Seniorjob 3 2 1,0 Sygdom/Behandling 49 4,1 Uddannelse 68 5,7 Udeblevet 68 5,7 Ikke angivet 14 1,2 I alt ,8 2 Ophørsårsagen Seniorjob er først tilføjet pr. oktober

11 10 Ophørsårsag Kvalitativ analyse Job og Uddannelse Som nævnt tidligere består Job og Uddannelse af en række underforløb. I perioden er der gennemført fire forløb á fire ugers varighed for ledige fleksjobbere, fire forløb af fire ugers varighed for udfaldstruede seniorer, forløb for unge under 30 år med løbende indtag samt tilsvarende forløb for ledige over 30 år. I alt har der i løbet af 2012 været 783 forskellige borgere tilknyttet det overordnede tilbud Job og Uddannelse. Vær opmærksom på at den samme borger godt kan have været tilknyttet ad flere omgange, hvorfor det er korrekt at antallet af ophørsårsager er 814. Ud af de 783 borgere der har været tilknyttet Job og Uddannelse i 2012, har minimum 387 borgere deltaget længe nok til at kunne besvare spørgeskemaet omkring tilbuddet har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 43,9%. Resultaterne fra spørgeskemaerne sammenholdes med tilbagemeldingerne fra de seks fokusgruppeinterviews afholdt i perioden. Spørgeskemaerne viser følgende: Ca. 1/3 har folkeskolen som højest afsluttede skolegang Ca. 30% har været ledige i mere end to år 96% mener, at de blev taget godt imod af en jobvejleder den første dag i Job- og Kompetencehuset 93% har oplevet et positivt samarbejde med vejlederen i Job- og Kompetencehuset. 80% synes, at det samlede tilbud har været godt for dem 82% oplever, at der er taget udgangspunkt i deres kompetencer Knap 2/3 mener, at forløbet har givet dem bedre muligheder for at komme i job eller uddannelse. 3 Antal borgere tilknyttet tilbuddet i perioden (den dato hvor spørgeskemaet blev taget i brug) Slutdatoen er fire uger før årets udløb, da borgeren som udgangspunkt skal have deltaget i tilbuddet i fire uger, inden denne evaluerer. 10

12 11 De borgere der har deltaget i hhv. seniorforløb samt forløb for ledige fleksjobbere har desuden udfyldt et spørgeskema der specifikt omhandler, de moduler de har deltaget i. Her er tilbagemeldingerne overvejende positive. I alt har 38 fleksjobbere og 35 seniorer evalueret på spørgeskemaerne vedrørende disse forløb. Ud af de 35 seniorer er 2/3 mænd og 1/3 kvinder. Med undtagelse af en enkelt er de alle over 55 år gamle. Knap 1/3 har folkeskolen som højst afsluttede uddannelse. Inden opstart mente de alle, at de havde fået tilstrækkelig information om forløbet og de fleste havde ligeledes fået udleveret en brochure omkring dette. 88% mener at det samlede tilbud har været godt for dem mens 75% mener, at forløbet har styrket deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det er især modulerne Jobsøgningsværktøj, opfordrede og uopfordrede ansøgninger samt Kompetenceafklaring I-II og Elevatortalen deltagerne har fået udbytte af. Blandt de ledige fleksjobbere udgør de årige den største andel. Informationsniveauet fra sagsbehandlernes side er blevet bedre for de sidst afholdte forløb, både hvad angår selve forløbet, samt i forhold til ret og pligt. Der er generelt enighed om, at borgerne føler sig godt modtaget af jobvejlederen på forløbet. På forløbet er der blevet undervist i forskellige temaer. Der tegner sig et billede af at mellem 50%-75% af deltagerne i høj grad eller i nogen grad har fået nogle redskaber med sig fra de forskellige moduler, som de kan bruge i deres fremtidige jobsøgning. Tilbuddet er blevet justeret flere gange i løbet af En del af de borgere der har deltaget i fokusgruppeinterviewene har været tilknyttet Job og Uddannelse af flere omgange. Disse borgere er enige om, at det er ændret til det bedre. Eksempelvis er det rigtig godt, at tilbuddet nu er aldersopdelt. Det er ligeledes et plus, at der ikke er flere forskellige undervisere man skal forholde til. Derudover er det blevet mere koncentreret, og de individuelle samtaler giver rigtig meget. I forhold til modulerne er det især cv og ansøgning der har været relevante. De unge giver udtryk for, at temadagene er rigtig gode, samt at det er rart at være sammen med andre unge, da det giver dem muligheden for at skabe nye netværk uden for Job- og Kompetencehuset. Det samme gør sig gældende for seniorerne, som også giver udtryk for, at det er givende at være sammen med andre i samme båd. Alt i alt er der således tale om et godt forløb, hvor det giver mening at tilpasse tilbuddet de forskellige målgrupper. Vejen til Job Dette forløb er målrettet match 2 kontanthjælp, hvilket vil sige de indsatsklare ledige. Kapaciteten for tilbuddet er 180. Målet er, at der hver måned afsluttes 20 borgere gerne til ordinært job (10%) eller uddannelse (8%). Nedenstående tabel viser hhv. flowet over det samlede antal borgere, i de enkelte undertilbud fordelt pr. måned, samt hvor mange der har været tilknyttet det overordnede tilbud Vejen til Job - samlet tilbud. Det ses, at den største del af borgerne har deltaget i kompetenceløftforløb, virksomhedscenter og praktik. Hvis den samme borger har deltaget i mere end ét af 11

13 12 undertilbuddene, vil denne figurere én gang ved alle de undertilbud, denne har deltaget i, men kun én gang i det samlede tilbud. En stor del af dem der er startet op i kompetenceløftforløb er efterfølgende fortsat i praktik/virksomhedscenter. I alt har 386 forskellige personer været tilknyttet et eller flere tilbud i Vejen til Job i løbet af Det grønne Projekt Løntilskud Praktik Kompetenceløftforløb Sygeopfølgningsplan Virksomhedscenter Vejen til Job samlet tilbud Måned Flow fra Køn I 2012 har der i gennemsnit været 181 borgere tilknyttet Vejen til Job, hvilket stemmer godt overens med normeringen. Der har været lidt flere kvinder end mænd tilknyttet. Måned Mænd Kvinder I alt Gennemsnit 85 = 47% 96 = 53% 181 = 100% Alder Alder Under 30 år år år Over 55 år I alt Gennemsnit 45 = 25% 87 = 48% 33 = 18% 16 = 9% 181 = 100% Køn Antal kvinder 53% Antal mænd 47% 12

14 13 Med udgangspunkt i tabellen, er den største gruppe i Vejen til Job de årige. Denne gruppe udgør 48%. Herefter følger de unge under 30 år med 25%. Disse unge vil i høj grad også være tilknyttet det førnævnte ungeteam, hvor der arbejdes målrettet i forhold til uddannelse. Ophørsårsag I 2012 har 136 borgere afsluttet et forløb i Vejen til Job, hvilket svarer til 11,3 borgere pr. måned. Den mest anvendte ophørsårsag er sygdom/behandling. I alt er 61 afmeldt pga. dette, hvilket svarer til 44,9%. Kun 8 personer er i løbet af 2012 stoppet, fordi de er kommet i job, mens 9 er påbegyndt uddannelse. Over 55 år 9% år 18% Alder Under 30 år 25% år 48% 2012 i alt Gennemsnit pr. måned Afvist 4 0,3 Anden forsørgelse 5 0,4 Fleksjob 2 0,2 Flyttet 9 0,8 Ommatch 6 0,5 Ordinær beskæftigelse 8 0,7 Pension 1 0,1 Perioden sluttet 10 0,8 Praktik 5 4 1,0 Raskmelding 2 0,2 Sygdom/Behandling 61 5,1 Uddannelse 9 0,8 Udeblevet 12 1,0 Ikke angivet 2 0,2 I alt ,3 4 Ophørsårsagen Praktik er først tilføjet pr. august

15 14 Ophørsårsag Kvalitativ analyse Vejen til Job Vejen til Job er et sammensat forløb, hvor borgeren har mulighed for at deltage i tilbud i Jobog Kompetencehuset efterfulgt af eller sideløbende med en praktik. I 2012 har der i alt været tilknyttet 386 borgere til Vejen til Job. Heraf har 276 været tilknyttet længe nok til at kunne udfylde spørgeskemaet. 5 Vi har modtaget 52 besvarelser. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen understøttes med tilbagemeldingerne fra de tre fokusgruppeinterviews, der har været afholdt i perioden. Resultaterne fra spørgeskemaerne viser, at: Ca. 60% har folkeskolen som den højest afsluttede skolegang. Ca. 54% har været ledige i mere end to år. Ca. 60% er/har været i en praktik. Alle der har været i en praktik er blevet taget godt imod i virksomheden. Mere end 9 ud af 10 er blevet godt introduceret til kulturen på arbejdspladsen, og beskæftiger sig med de opgaver, der var blevet aftalt ved starten af praktikken. 80% mener, at det samlede tilbud har været godt for dem. 65% mener, at forløbet har givet dem bedre muligheder for at komme i job og uddannelse. 88% har oplevet et positivt samarbejde med deres kontaktperson. 75% mener, at der er taget udgangspunkt i deres behov og kompetencer. Der er afholdt tre fokusgruppeinterviews i løbet af En del af de borgere der er tilknyttet Vejen til Job, har været det over en årelang periode. 5 Antal borgere tilknyttet tilbuddet i perioden (den dato hvor spørgeskemaet blev taget i brug) Slutdatoen er fire uger før årets udløb, da borgeren som udgangspunkt skal have deltaget i tilbuddet i fire uger, inden denne evaluerer. 14

16 15 I forhold til praktikdelen har nogle dog en opfattelse af, at de virksomheder der mangler folk, kun har taget dem i praktik, fordi de er gratis arbejdskraft. Der er dog også en del, der har haft gode oplevelser med at være i praktik. For det første er det godt at prøve at arbejde med noget andet end det, man er vant til. For det andet er det positivt at komme ud og tale med nogen det sociale i det. I forhold til undervisningen i Job- og Kompetencehuset er tilbagemeldingerne fra dem der deltager i dette blandede. Der er nogle der har været tilknyttet modulerne af flere omgange, som mener, der er mange gentagelser. Andre som har deltaget i længere tid, lægger til gengæld stor vægt på, at der nu er mere fokus på det individuelle. Eksempelvis nævnes specifik træning, hvor borgeren får lavet et individuelt træningsprogram. Workshoppen får også ros. Det er et rart sted at begynde, hvis man har behov for en blød opstart. Endelig er samarbejdet med VUC i forbindelse med FVU også udbytterigt og motiverende. De der har været tilknyttet forløbet længe, mener således, at det er blevet bedre over tid. Tilfredshedsanalyse blandt virksomhedscentre For at sikre et godt og professionelt samarbejde mellem Job- og Vækstcentret og virksomhedscentrene i kommunen, har vi i tredje kvartal 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt disse. Vi har udsendt et elektronisk spørgeskema til de 23 virksomhedscentre, hvoraf 11 har besvaret. Dette svarer til 48%, hvilket vurderes acceptabelt, idet vores succeskriterium er på 50%. Fremadrettet vil vi også foretage tilfredshedsanalyser blandt de øvrige virksomheder som Job- og Vækstcentret samarbejder med. 40% har været virksomhedscentre i mere end to år og i syv af virksomhedscentrene har kandidatpladsen været besat hele tiden. Fem virksomheder har en CSR-politik, hvilket er et af de områder der er fokus på i beskæftigelses- og vækstpolitikken. Tre af disse virksomheder har arbejdet med CSR i mindre end fem år. Samtlige virksomhedscentre oplever, at kandidaterne har forstået formålet med virksomhedscentret, ligesom de oplever, at medarbejderne gør en forskel for kandidaterne i dagligdagen. Virksomhedscentrene giver udtryk for, at samarbejdet med Job- og Vækstcentret er godt, og at det er nemt at komme i kontakt med kontaktpersonen, når der er behov for dette. På spørgsmålet om, hvorvidt mentorerne har fået tilstrækkelig introduktion i mentorrollen fra Job- og Vækstcentrets side, er det kun Børnehaven Solsikken og Superbrugsen i Gelsted, der svarer nej. De begrunder dog begge dette med, at de endnu ikke har deltaget i mentoruddannelsen og forventer, at forståelsen optimeres, når de har gennemført denne. Alt i alt er det således positive tilbagemeldinger vi har modtaget fra virksomhedscentrene omkring samarbejdet. Konklusion På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der i Retur til Job i gennemsnit har været tilknyttet lidt flere borgere end der er kapacitet til. I alt har 359 sygemeldte fulgt et forløb i Retur til Job i løbet af Antallet af borgere i praktik er meget lavt. Målsætningen er, at 40 borgere der har modtaget sygedagpenge i færre end 52 uger skal være i en praktik. Her lever vi kun op til lidt over halvdelen, idet der gennemsnitligt kun har været 25 borgere i praktik. Dette har resulteret i, at tilbuddet er blevet justeret, således at en borger fremover maksimalt deltage i moduler i Job- 15

17 16 og Kompetencehuset i seks uger, hvorefter der skal være fundet en praktikplads, hvis ikke borgeren kan raskmeldes. På grund af den lave svarprocent er det ikke muligt at drage en detaljeret konklusion, men helt overordnet indikerer svarene, at de sygemeldte har haft et godt samarbejde med deres kontaktperson i Job- og Kompetencehuset og mener, at det samlede tilbud har været godt for dem. I 2012 er i alt 238 borgere afsluttet, hvoraf de 130 er blevet raskmeldt. I alt svarer dette til knap 55%, og der leves dermed op til målsætningen på 50%. I Job og Uddannelse, har der i alt været 783 forskellige borgere tilknyttet. En del af disse har deltaget af flere omgange, hvorfor der er registreret 814 afmeldinger. 129 personer er kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 10,8%. 165 personer er gået videre i en praktik, mens 35 er kommet i job med løntilskud. I perioden har der været afholdt særskilte forløb for henholdsvis unge, ledige udfaldstruede seniorer og ledige fleksjobbere. Tilbagemeldingerne på undervisningen på disse forløb er meget positive og de ledige har fået nogle redskaber de kan bruge i deres videre jobsøgning. Generelt for Job og Uddannelse er tilbagemeldingerne, at deltagerne er glade for at få feedback på deres ansøgninger og cv, men de efterspørger mere individuel sparring, som de synes, de får rigtig meget brugbart ud af. I alt har 386 forskellige borgere været tilknyttet et eller flere tilbud i Vejen til Job i løbet af tredje kvartal. 136 har afsluttet forløbet, heraf er over halvdelen ophørt på grund af sygdom. Besvarelsesprocenten på spørgeskemaundersøgelsen er meget lav. Dertil kommer, at en del af de, der har besvaret skemaet ikke har deltaget i tilbuddet. Vi kan således ikke drage nogle endegyldige konklusioner på baggrund af dette. Med udgangspunkt i de afholdte fokusgruppeinterviews, er der også delte meninger her. Nogle mener, at modulerne er blevet bedre, idet borgerne oplever, at der nu fokuseres mere på at lave individuelle forløb, end det tidligere har været tilfældet, mens andre mener, at der fortsat er mange gentagelser. Endelig er der lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt virksomhedscentrene i kommunen, hvor omtrent halvdelen har besvaret spørgeskemaet. Halvdelen af de der har svaret arbejder med CSR, som er et område der er fokus på i beskæftigelses- og vækstpolitikken. Alle virksomhedscentrene giver udtryk for, at deres samarbejde med Job- og Vækstcentret fungerer godt, og at mentoruddannelsen er relevant for dem. Fremadrettet vil vi også foretage tilfredshedsanalyser blandt de øvrige virksomheder som Job- og Vækstcentret samarbejder med. Generelt er der både blandt borgere og samarbejdspartnere fin tilfredshed med Job- og Vækstcentret. Fremadrettet har vi fortsat en opgave med at sikre et højere antal besvarelser på vores spørgeskemaer, således at vi hele tiden kan arbejde målrettet med at forbedre vores tilbud. 16

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013 Notat Status på ungeindsatsen 3. kvartal 203 I budget 203-6 blev der afsat en innovationsblok på kr.,5 mio. årligt til en styrket indsats overfor unge ledige. Dette forventes at medføre en besparelse på

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser.

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser. Opgørelse over resultater i 2012 for Daruplund og Jobpoint Resultater for Daruplund 2012 Resultatkrav 1: 40 årspersoner Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige,

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression Flow SDP-sag Forebyggende indsats Borger melder sig syg KATEGORI 1 Brev til borger om raskmelding (partshøring) Brev til arbejdsgiver Uge 3 (ledige) Liste over sygemeldte sendes til Jobindsats Uge 5 (i

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5 Råderumsforslag Politikområde 70 Tema: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 Politikområde: 70 til konto 5 Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse MARTS 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af en brugerundersøgelse blandt Jobcenter Svendborgs

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Job- og sundhedsmentor

Job- og sundhedsmentor Evalueringsrapport Job- og sundhedsmentor Dato 4/3 2013 21/6 2013, i alt 16 uger Formål Job- og sundhedsmentor havde til formål at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med en reel nedsat

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Hvilke kommuner er bedst?

Hvilke kommuner er bedst? 08-0772 - MELA - 14.04.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvilke kommuner er bedst? Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en analyserapport om omfanget af sygefraværet.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere