KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 13/214 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/63 af 14. december 2016 om godkendelse af benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salicylaldehyd, p-tolualdehyd, 2-methoxybenzaldehyd, benzoesyre, benzylacetat, benzylbutyrat, benzylformiat, benzylpropionat, benzylhexanoat, benzylisobutyrat, benzylisovalerat, hexylsalicylat, benzylphenylacetat, methylbenzoat, ethylbenzoat, isopentylbenzoat, pentylsalicylat og isobutylbenzoat som tilsstoffer til foder til alle dyrearter og af veratrumaldehyd og gallussyre som tilsstoffer til foder til visse dyrearter (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsstoffer ( 1 ), særlig artikel 9, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF ( 2 ). (2) Benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salicylaldehyd, p-tolualdehyd, 2- methoxybenzaldehyd, benzoesyre, gallussyre, benzylacetat, benzylbutyrat, benzylformiat, benzylpropionat, benzylhexanoat, benzylisobutyrat, benzylisovalerat, hexylsalicylat, benzylphenylacetat, methylbenzoat, ethylbenzoat, isopentylbenzoat, pentylsalicylat og isobutylbenzoat (i det følgende benævnt»de pågældende stoffer«) blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som tilsstoffer til foder til alle dyrearter. Disse tilsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003. Veratrumaldehyd til fjerkræ og fisk og gallussyre til fisk vil ikke blive godkendt på ny, da de er blevet trukket tilbage af ansøgeren. (3) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikel 7, er der indgivet en ansøgning om reevaluering af benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salicylaldehyd, p-tolualdehyd, 2-methoxybenzaldehyd, benzoesyre, benzylacetat, benzylbutyrat, benzylformiat, benzylpropionat, benzylhexanoat, benzylisobutyrat, benzylisovalerat, hexylsalicylat, benzylphenylacetat, methylbenzoat, ethylbenzoat, isopentylbenzoat, pentylsalicylat og isobutylbenzoat som tilsstoffer til foder til alle dyrearter og af veratrumaldehyd og gallussyre som tilsstoffer til foder til visse dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at tilsstofferne klassificeres i tilsstofkategorien»sensoriske tilsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003. (4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 13. juni 2012 ( 3 ), at de pågældende stoffer under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede desuden, at funktionen for de pågældende stoffer ligner stoffernes funktion i fødevarer. Autoriteten har allerede konkluderet, at de pågældende stoffer er effektive, da de forbedrer fødevarens lugt eller smag. Konklusionen kan derfor udvides til også at omfatte foder. Autoriteten kan ikke drage konklusioner vedrørende sikkerheden af de pågældende stoffer i drikkevand. Stofferne kan dog anvendes i foderblandinger, der efterfølgende administreres gennem vand. ( 1 ) EUT L 268 af , s. 29. ( 2 ) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af , s. 1). ( 3 ) EFSA Journal (2012)10(7):2785.

2 L 13/215 DA (5) Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at gøre det muligt at forbedre kontrollen. Da der ikke er sikkerhedshensyn, der kræver fastsættelse af et maksimumsindhold, undtagen for benzoesyre, og under hensyntagen til autoritetens reevaluering bør de anbefalede indhold angives på etiketten til tilsstoffet. Hvis sådanne indhold er overskredet, bør der angives visse oplysninger på etiketten til forblandinger, foderblandinger og fodermidler. (6) Autoriteten konkluderede, at de pågældende stoffer i mangel af oplysninger bør betragtes som potentielt farlige for luftvejene og for hud og øjne, som hudsensibiliserende og som farlige ved indtagelse. Der bør derfor træffes passende beskyttelsesforanstaltninger. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsstoffer i foder, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium. (7) Vurderingen af de pågældende stoffer viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af disse stoffer bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning. (8) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører. (9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Godkendelse De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsstofkategorien»sensoriske tilsstoffer«og den funktionelle gruppe»aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget. Artikel 2 Overgangsforanstaltninger 1. De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, som er produceret og mærket før den 6. august 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt. 2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion. 3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

3 L 13/216 DA Artikel 3 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

4 identifikationsnummer Navn på indehaveren af godkendelsen Tilsstof Dyreart eller -kategori BILAG Sammen, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode Maksimumsalder Minimumsindhold Maksimumsindhold mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % Andre bestemmelser Kategori: Sensoriske tilsstoffer Funktionel gruppe: Aromastoffer Benzylalkohol 2b02010 Benzylalkohol Benzylalkohol Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C 7 H 8 O CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af benzylalkohol i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 125 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 125 mg/kg«. 12 % er overskredet: 125 mg/kg. Godkendelse gyldig til DA L 13/217

5 2b Isopropylbenzylalkohol 4-Isopropylbenzylalkohol 4-Isopropylbenzylalkohol Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: C 10 H 14 O CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af 4-isopropylbenzylalkohol i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg. L 13/218 DA

6 2b05013 Benzaldehyd sammen Benzaldehyd Benzaldehyd Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C 7 H 6 O CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af benzaldehyd i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 25 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 25 mg/kg«. 12 % er overskredet: 25 mg/kg DA L 13/219

7 Veratrumaldehyd 2b05017 Veratrumaldehyd Veratrumaldehyd Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: C 9 H 10 O 3 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til påvisning af veratrumaldehyd i fodertilsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: undtagen fjerkræ og fisk 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg. L 13/220 DA

8 2b Isopropylbenzaldehyd 4-Isopropylbenzaldehyd 4-Isopropylbenzaldehyd Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: C 10 H 12 O CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af 4-isopropylbenzaldehyd i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg DA L 13/221

9 Salicylaldehyd 2b05055 Salicylaldehyd Salicylaldehyd Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: C 7 H 6 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til påvisning af salicylaldehyd i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 1 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 1 mg/kg«. 12 % er overskredet: 1 mg/kg. L 13/222 DA

10 p-tolualdehyd 2b05029 p-tolualdehyd p-tolualdehyd Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: C 8 H 8 O CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af p-tolualdehyd i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg DA L 13/223

11 2-methoxybenzaldehyd 2b methoxybenzaldehyd 2-methoxybenzaldehyd Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: C 8 H 8 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til påvisning af 2-methoxybenzaldehyd i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 1 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 1 mg/kg«. 12 % er overskredet: 1 mg/kg. L 13/224 DA

12 2b08021 Benzoesyre sammen Benzoesyre Benzencarboxylsyre, phenylcarboxylsyre Renhed: mindst 99 % Kemisk formel: C 7 H 6 CAS-nummer: FLAVIS-nr Maksimumsindhold af urenheder Phthalsyre: 100 mg/kg Biphenyl: 100 mg/kg 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 125 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 3) For brugere af tilsstoffet og forblandinger i en foderstofvirksomhed skal der s driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor eksponeringen via indånding, hudkontakt eller øjenkontakt ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse må tilsstoffet og forblandinger kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler DA L 13/225

13 Til bestemmelse af benzoesyre i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 2b08080 Gallussyre sammen Gallussyre Gallussyre Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: C 7 H 6 O 5 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til påvisning af gallussyre i fodertilsstoffet og forblandinger til foderaromastoffer: undtagen fisk 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 25 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 25 mg/kg«. 12 % er overskredet: 25 mg/kg. L 13/226 DA

14 2b09014 Benzylacetat sammen Benzylacetat Benzylacetat Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C 9 H 10 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af benzylacetat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 125 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 125 mg/kg«. 12 % er overskredet: 125 mg/kg DA L 13/227

15 Benzylbutyrat 2b09051 Benzylbutyrat Benzylbutyrat Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C 11 H 14 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af benzylbutyrat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg. L 13/228 DA

16 Benzylformiat 2b09077 Benzylformiat Benzylformiat Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: C 8 H 8 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af benzylformiat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg DA L 13/229

17 Benzylpropionat 2b09132 Benzylpropionat Benzylpropionat Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C 10 H 12 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af benzylpropionat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 25 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 25 mg/kg«. 12 % er overskredet: 25 mg/kg. L 13/230 DA

18 2b09316 Benzylhexanoat Benzylhexanoat Benzylhexanoat Renhed: mindst 99 % Kemisk formel: C 13 H 18 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til påvisning af benzylhexanoat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger for svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 1 mg/kg for svin og fjerkræ 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier« DA L 13/231

19 12 % er overskredet: 1 mg/kg for svin og fjerkræ 1,5 mg/kg og for andre arter og kategorier. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne L 13/232 DA Benzylisobutyrat 2b09426 Benzylisobutyrat Benzylisobutyrat Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: C 11 H 14 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold

20 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af benzylisobutyrat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: Benzylisovalerat 2b09458 Benzylisovalerat Benzylisovalerat Renhed: mindst 98 % til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold DA L 13/233

21 Kemisk formel: C 12 H 16 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af benzylisovalerat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne L 13/234 DA Hexylsalicylat 2b09581 Hexylsalicylat Hexylsalicylat Renhed: mindst 99 % 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 1 mg/kg fuldfoder med et vandindhold

22 Kemisk formel: C 13 H 18 O 3 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af hexylsalicylat i fodertilsstoffet forblandinger: 2b09705 Benzylphenylacetat sammen Benzylphenylacetat Benzylphenylacetat Renhed: mindst 98 % til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 1 mg/kg«. 12 % er overskredet: 1 mg/kg. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold DA L 13/235

23 Kemisk formel: C 15 H 14 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af benzylphenylacetat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne L 13/236 DA Methylbenzoat 2b09725 Methylbenzoat Methylbenzoat Renhed: mindst 98 % 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold

24 Kemisk formel: C 8 H 8 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af methylbenzoat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: Ethylbenzoat 2b09726 Ethylbenzoat Ethylbenzoat Renhed: mindst 98 % til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne - 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold DA L 13/237

25 Kemisk formel: C 9 H 10 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af ethylbenzoat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne L 13/238 DA Isopentylbenzoat 2b09755 Isopentylbenzoat Isopentylbenzoat Renhed: mindst 98 % - 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold

26 Kemisk formel: C 12 H 16 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af isopentylbenzoat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: Pentylsalicylat 2b09762 Pentylsalicylat Pentylsalicylat Renhed: mindst 95 % til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«12 % er overskredet: 5 mg/kg. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 1 mg/kg fuldfoder med et vandindhold DA L 13/239

27 Kemisk formel: C 12 H 16 O 3 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af pentylsalicylat i fodertilsstoffet forblandinger: til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 1 mg/kg«. 12 % er overskredet: 1 mg/kg. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne L 13/240 DA Isobutylbenzoat 2b09757 Isobutylbenzoat Isobutylbenzoat Renhed: mindst 98 % 1) Tilsstoffet anvendes i foder af tilsstoffet og forblandinger 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold

28 Kemisk formel: C 11 H 14 CAS-nummer: FLAVIS-nr Til bestemmelse af isobutylbenzoat i fodertilsstoffet forblandinger til foder: ( 1 ) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: til tilsstoffet: vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«. 12 % er overskredet: 5 mg/kg. 6) For brugerne af tilsstoffet skal tilsstoffet og forblandingerne DA L 13/241

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 3.6.2019 DA L 144/41 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/901 af 29. maj 2019 om godkendelse af riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 115/25 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/724 5. maj 2015 om godkendelse retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EØS-relevant tekst)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter DA 31.10.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 289/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 7.7.2016 DA L 182/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1095 6. juli 2016 om godkendelse zinkacetat-dihydrat, zinkchlorid, vandfrit, zinkoxid, zinksulfat-heptahydrat, zinksulfat-monohydrat,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.6.2017 L 145/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/962 af 7. juni 2017 om suspension af godkendelsen af ethoxyquin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og -kategorier (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.7.2018 DA L 186/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1039 23. juli 2018 om godkendelse kobber(ii)diacetat, monohydrat, kobber(ii)dicarbonathydroxid, monohydrat, kobber(ii)chlorid, dihydrat,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2016 DA L 232/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2018 C(2018) 594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 7.2.2018 om ikke at godkende formaldehyd som et fodertilsætningsstof tilhørende de funktionelle

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse.

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. 21.9.2018 DA L 238/71 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1264 af 20. september 2018 om fornyelse af af aktivstoffet pethoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 60/12 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/337 af 27. februar 2019 om godkendelse af aktivstoffet mefentrifluconazol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11481/2018 (POOL/E1/2018/11481/11481-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af delegeret forordning (EU)

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 78/2 DA FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/460 af 20. marts 2018 om tilladelse til markedsføring af phlorotanniner fra Ecklonia cava som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Kommissionen har stillet alle ansøgningerne, herunder dossiererne, til rådighed for medlemsstaterne.

(EØS-relevant tekst) (3) Kommissionen har stillet alle ansøgningerne, herunder dossiererne, til rådighed for medlemsstaterne. 23.10.2014 DA L 304/81 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1123/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2008/38/EF om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige (EØS-relevant

Læs mere

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g).

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g). 19.7.2018 DA L 183/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1018 af 18. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsesniveauerne for UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae) som

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11490/2017 (POOL/E1/2017/11490/11490-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse.

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. L 317/16 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1981 af 13. december 2018 om fornyelse af godkendelsen af aktivstofferne kobberforbindelser som kandidater til substitution, jf. Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 58/14 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/378 af 3. marts 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (EØS-relevant

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.11.2018 DA L 275/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1648 af 29. oktober 2018 om tilladelse til markedsføring af xylo-oligosaccharider

Læs mere

C1 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNI NG (EU)

C1 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNI NG (EU) 02017R2330 DA 15.12.2017 000.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 25/48 DA 2.2.2016 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/131 af 1. februar 2016 om godkendelse af CMIT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype

Læs mere

(EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR

(EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 118/2012 af 10. februar 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005,

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 9. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D048363/04 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) 12379/14 AGRILEG 165 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033904/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050356/04

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 12.12.2017 L 328/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2279 af 11. december 2017 om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 C(2017) 7431 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 10.11.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7681/17 DENLEG 23 AGRI 160 SAN 118 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D049411/01

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. april 2017 (OR. en) 8318/17 AGRILEG 82 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. april 2017 til: Komm. dok. nr.: D046260/03 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 12.3.2018 L 68/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/353 af 9. marts 2018 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 205/18 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1133 af 13. august 2018 om tilladelse til markedsføring af tørrede overjordiske dele af Hoodia parviflora som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12134/2015 (POOL/E4/12134/12134-EN.doc) D043609/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

L 220 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 21. august Dansk udgave.

L 220 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 21. august Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 220 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 58. årgang 21. august 2015 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1413

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 89/36 Den Europæiske Unions Tidende 25.3.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 298/2014 af 21. marts 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.7.2019 L 190/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om anvendelse af mælkesyre til at reducere mikrobiologisk overfladeforurening på slagtekroppe af kvæg

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om anvendelse af mælkesyre til at reducere mikrobiologisk overfladeforurening på slagtekroppe af kvæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om anvendelse af mælkesyre til at reducere mikrobiologisk overfladeforurening på slagtekroppe

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

L 182 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 7. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 182 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 7. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 182 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 59. årgang 7. juli 2016 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1093

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2018 C(2018) 8376 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.12.2018 om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050237/03 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en) 10866/15 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039821/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 27.3.2019 DA L 85/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/506 af 26. marts 2019 om tilladelse til markedsføring af D-ribose som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11299/2016 (POOL/E2/2016/11299/11299-EN.doc) D048354/02 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring og berigtigelse af forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0211 DA 16.07.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) 7647/17 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D049972/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D043609/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D043609/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8611/16 DENLEG 38 AGRI 230 SAN 168 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 3. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: D043609/02 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2017 (OR. en) 11415/17 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 18. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D051688/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10466/2015 Rev. 2 (POOL/E4/2015/10466/10466R2- EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 1.2.2019 DA L 31/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/158 af 31. januar 2019 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet methoxyfenozid, som kandidat til substitution, jf. Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) 8199/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT 71 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.2.2016 L 30/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/145 af 4. februar 2016 om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/886 af 20. juni 2018 om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 4. januar Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 4. januar Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 2 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 62. årgang 4. januar 2019 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/7 af 30.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere