PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Agerbækhuse Aktivitetscentret Blumesvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Agerbækhuse Aktivitetscentret Blumesvej"

Transkript

1 Red. 28. januar 2013 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Agerbækhuse Aktivitetscentret Blumesvej Institutionens navn: Adresse: Agerbækhuse herunder Aktivitetscentret Blumesvej Gymnasievej 30, 4600 Køge Aktivitetscentrets adresse: Blumesvej 3, 4600 Køge Tlf.: Kontor tlf Aktivitetscentrets kontor tlf adresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Fysiske rammer, ude og inde: Døgninstitution Aktivitetscentret hverdage kl Forstander Inger Lynggaard Praktikansvarlig Viceforstander Kirsten Breinholt Agerbækhuse, der er bygget i 1985 har til huse på Gymnasievej i Køge. Husene ligger som en klynge af gule murstenshuse med skov og mark som naboer. Husene kalder vi Skovhuset, Markhuset, Krathuset, Enghuset, Flintehuset, Grøftehuset og Føllehavegård, som er beliggende i Lellinge, seks kilometer fra Køge (sidstnævnte er svært at komme til med offentlige transportmidler). Aktivitetscentret Aktivitetscentret består af 6 grupper fordelt i 2 bygninger samt en skovgruppe. Grupperne er sammensat således at den enkelte borges behov bliver tilgodeset bedst muligt. Aktivitetscentret har terapeutiske tilbud til borgerne som varmvandsbassin, kuglebad, massage og sanseintegration. Endvidere tilbydes musik, malerværksted, idræt mm. Aktivitetscentret har en lille have samt gård, hvor der ligeledes er lagt vægt på det sanselige, f.eks. sandkasse, gynger, cykler mm. Skovgruppen benytter egen bus til hver dag at køre i Magleby skov, hvor de har base med tippi, bålplads, gynger mm. Her bruges naturen (både skov og strand) som en daglig pædagogisk aktivitet uanset vind og vejr. Borgere og personale bruger flittigt butikker, restauranter og kulturelle tilbud i Køge og omegn. 1

2 Antal børn/unge/voksne: 45 pladser jf Servicelovens 108 Aktivitetscentret 50 pladser jf Servicelovens 104 Aldersgruppe: Beskrivelse af målgruppen: Voksne mennesker mellem år Voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. For alle borgerne gælder, at de har et udpræget behov for omsorg og pleje samt et trygt og roligt miljø, hvor de mødes med udfordringer afpasset den enkelte. De fleste af borgerne kommunikerer uden verbalt sprog. Borgerne visiteres til bofællesskaberne og aktivitetscentret på baggrund af deres forskellige behov. Borgere med svære fysiske og psykiske handicap - her bruger de fleste kørestol og er ikke i stand til selv at bevæge sig rundt. Borgere med kontaktvanskeligheder og f.eks. urolig og voldsom adfærd. Læs mere om borgerne på hjemmesiden Arbejdsmetoder: Agerbækhuses psykologiske og pædagogiske forståelsesramme er baseret på Daniel Sterns udviklingsteorier om, at mennesket er født som et socialt individ, der udvikler sig i kraft af og i samspil med tilknyttede omsorgspersoner. På Agerbækhuse ser vi derfor borgeren som et menneske med potentiale for udvikling og som har behov for at blive mødt med anerkendelse og med sit eget sprog. Vores grundforståelse kan udtrykkes i følgende læresætninger og menneskesyn: Al adfærd er kommunikation og skal tillægges værdi. Der ligger en følelse bag enhver handling. Det et menneske gør, giver mening for det selv. Ligeledes vil mennesket søge efter mening i det, andre gør. Mennesket er grundlæggende socialt og vil søge samspil med andre mennesker. Det er i relationen med andre mennesker, 2

3 at mennesket udvikler sig. Alle kan udvikle sig. Ingen kan udvikle andre, men de kan hjælpe. Der arbejdes med relationspædagogik ud fra den Det kan Nytte -pædagogiske referenceramme og med socialmotoriske processer. Vi betragter og udfører alle omsorgs- og plejeopgaver som en del af det pædagogiske arbejde med mulighed for tætte relationer og samspil borger og medarbejder i mellem. Læs mere på vores hjemmeside Tværprofessionelt samarbejde: Faggrupper som institutionen samarbejder med. Vores huslæge samt diverse speciallæger, konsulenter og sagsbehandlere i kommuner og Region Sjælland. På Aktivitetscentret er der endvidere tilknyttet musikpædagog, ridefysioterapeut og en kunstner, der tilbyder specifikke aktiviteter. Personalegruppens sammensætning: Pædagoger Social- og sundhedsmedarbejdere Fysioterapeut og ergoterapeuter Medhjælpere pædagogisk og praktisk Køkken-, teknisk- og administrativt personale Liniefagsmuligheder på praktikstedet: Hvilke liniefagsområder er der på fokus på Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Børn og unge Mennesker med funktionsnedsættelse Mennesker med sociale problemer Praktikvejlederens kvalifikationer: Praktikvejlederkursus ABH Aktivitetscentret Praktikvejlederuddannelse ABH Aktivitetscentret Andet x x x x (mest oplagt) x Forbesøgets tilrettelæggelse Der indkaldes til fælles informationsmøde + herefter til et individuelt forbesøg i det enkelte hus og den enkelte gruppe på Aktivitetscentret. 3

4 Organisering af praktikken: Det besluttes forud for hver praktikperiode hvor de aktuelle praktikpladser placeres. Bosted: Agerbækhuse modtager typisk mellem 7-10 studerende i hver periode. De studerende indkaldes til en fælles ansættelsessamtale, hvor de præsenteres for information om Agerbækhuse, en rundvisning i et par huse samt hører om de aktuelle praktiksteder. De studerende præsenterer ligeledes sig selv og deres faglige forventninger og kompetencer. Den endelige fordeling af de studerende foretages efter samtalen af viceforstander og repræsentanter for afdelingslederne. Herefter aftales et besøg i det konkrete hus, hvor praktikvejlederen tager i mod den studerende. Aktivitetscenter. Aktivitetscentret modtager oftest 3-5 studerende i hver praktikperiode. Der indkaldes til et fælles formøde for de kommende studerende på Aktivitetscentret, hvor de studerendes vejledere og den daglige leder også vil deltage. Der vil være rundvisning og derefter vil vores forventninger til hinanden og den kommende praktikperiode bliver afstemt. Her vil vi også komme ind på de nedskrevne forventninger som de studerende har arbejdet med på seminariet, så vi forventer at de er medbragt til formødet. Inden mødet sluttes, vil der være en lille pause, hvor de nye studerende evt. kan snakke med en af de nuværende studerende. Imens vil vejledere og den daglige leder fordele hvilke grupper de studerende skal tilknyttes. Efter udmeldingen vil den studerende og vejlederen aftale nærmere om det kommende praktikforløb. Forventninger til studerende Vi forventer, at de studerende møder borgere og personale med nysgerrighed og åbenhed. Vi forventer, at de studerende orienterer sig i og overholder regler omkring tavshedspligt og magtanvendelser. Det forventes, at de studerende orienterer sig på vores hjemmeside inden praktikkens start. Det forventes, at de studerende deltager i det fælles informations- og fordelingsmøde og efterfølgende læser det udleverede materiale. Det forventes, at de studerende inden praktikstart er påbegyndt arbejdet (skriftligt) med praktikdokumentet og 1. udkast til deres 4

5 Arbejdsplanen/ Arbejdstider Konferencetimer m.v. læringsmål. Det forventes, at de studerende viser interesse, initiativ og er villig til at lære. Det forventes, at de studerende indgår i alle dele af arbejdet pædagogisk og praktisk (herunder omsorgs- og plejeopgaver) efter aftale med vejleder og afdelingsleder/aktivitetscenterleder. Det forventes, at den studerende sætter sig ind i og lever op til de gældende ansættelsesregler f.eks. omkring syge- og raskmeldinger, mødestabilitet m.v. Det vil være en fordel, hvis den studerende har kørekort. Der indhentes udvidet straffeattest og det forventes i den forbindelse, at den studerende gør opmærksom på og indgår i dialog, hvis der er hændelser på straffeattesten. Bosted: Den studerendes arbejdstid planlægges af afdelingslederen. De første 14 dage er den studerende på indkøring hvilket betyder at han/hun følger praktikvejlederens eller en anden uddannet medarbejders arbejdsplan og praksis. Den studerendes arbejdsplan indeholder arbejdstid mellem kl Der vil - på hverdage - være flest eftermiddags/aftenvagter, da det er på dette tidspunkt, at borgerne er hjemme - og relationsarbejdet primært foregår. For studerende på Føllehavegård indgår sovende rådighedsvagter (efter foregående indkøring) i arbejdsplanen. Aktivitetscenter: Den studerendes arbejdstid planlægges af praktikvejlederen og godkendes af den daglige leder. Arbejdstiden vil ligge mellem kl Det er lidt forskelligt hvordan vejledningstimerne er skemalagt. Som udgangspunkt det er som udgangspunkt planlægges individuel vejledning 1 time om ugen eller 2 timer hver anden uge. Der tilrettelægges en række fælles oplæg for de studerende. Disse erstatter nogle af de studerendes konferencetimer. Den studerende har et informations/diskussionspunkt på personalemødet hver 14. dag og er altid velkommen til at bringe emner på dagsordenen til møder. 5

6 1. praktikperiode Tema: Den pædagogiske relation Faglige kompetencemål: Målet er at den studerende kan: a) indgå i praktikstedets daglige praksis b) indgå i og udvikle betydende relationer færdigheder og støtte andres evne til etablering af relationer c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces Uddannelsesplan for 1. praktikperiode Via observation, refleksion og diskussion af pædagogens samspilsprocesser med borgeren, opnås kompetencer til selv at indgå i samspilsprocesser med stedets borgere. Via refleksion/diskussion med praktikvejleder og øvrige personaler forfines samspilsprocesser til mere betydningsbærende relationer. Eksempel: Det er vinter, Rikke, som er gående, skal med bussen og skal til at have sko på - råber højt på hendes værelse. Den studerende prøver at være undersøgende på hvad Rikke prøver at fortælle med sine råb, dog uden resultat. Den studerende siger samtidig med at hun tager hænderne op til sine ører: Rikke jeg får ondt i mine ører, når du råber så højt, jeg går lige ud fra værelset. Opfølgning hvorfor råber Rikke, når hun skal have sko på? Antagelser/hypoteser: Kan Rikke ikke lide at få sko på? Har hun ondt i foden/fødderne? Gør omsorgspersonen det på en forkert måde? Var det ikke lige nu Rikke ville have sko på? Ville Rikke selv åbne skoen med velcro-bånd? Ville Rikke selv tage skoen på? Skulle det være en anden omsorgsperson der skulle hjælpe Rikke? Var der sket noget i en anden samspilsproces forinden? Etc. b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen Den studerende opnår viden om samspilsprocessers betydning for den enkeltes borgers oplevede livskvalitet ved, at observere, diskutere og reflektere over borgernes progressive forventninger til omsorgspersonens kvalificerede med og modspil. Dette ud fra borgerens erfaringer fra tidligere samspilsprocesser, hvor der fra omsorgspersonens side, er lagt vægt på borgerens selvbestemmelse i samspilsprocessen, hvilket betyder at borgeren får en oplevelse af, at det nytter noget at stille krav til (forvente) kvalificeret hjælp til eget ønske om livsførelse. I vejledningstimerne drøftes den studerende indflydelse på og betydning for relationen. Der evalueres på samspilsprocesser og mønstre der optræder i disse, der forberedes nye måder at afprøve lignende samspilsprocesser på, for at være undersøgende på den studerendes 6

7 indflydelse på processen. Eksempel: Hvilken betydning havde den studerendes gøren under samspilsprocessen med Rikke, da hun skulle have sko på. Hvordan havde den studerende forberedt Rikke på hvad der skulle ske? Brugte den studerende for mange ord i den kommunikative proces? Hvordan var den studerendes kropssprog, tonalitet, mimik, aflæste og responderede den studerende meningsfuldt(inden for Rikkes begrebsverden) i situationen? Kunne den studerende have benyttet sig af kreative kompenserende redskaber i den pædagogiske proces, eksempelvis sanglege for at flytte fokus fra, så det blev oplevet som en leg, altså noget rart? c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationen Den studerende opnår faglige kompetencer i forhold til kommunikation, samspil og konflikter i relationen ved, at observere, reflektere, diskutere og evaluere med praktikvejleder og øvrige personale. Dette gøres i forhold til egen og andres erfaringer fra praksissituationer på bostedet med henblik på en forfinelse af omsorgspersonens handlemønstrer. Der diskuteres, samt afprøves forskellige kommunikative processer i forhold til planlagte eller spontant opståede samspilssituationer med borgerne. Der søges andre pædagogiske handlemuligheder i samspilssituationer, der enten har været konfliktfyldte, eller som kunne være potentielt konfliktfyldte. Eksempel: den studerende opfordres til at lave en pædagogisk analyse, samt handleplan (sammen med vejleder eller øvrigt personale), i forhold til samspilsprocessen med Rikke. Situationen søges afdækket og afprøves ved forskellige pædagogiske tiltag. d) Magt og etik i relationer Hvad kan en studerende lære på praktikstedet? Der sættes fokus på det lovmæssige grundlag for pædagogisk handlen i samspilssituationer, samt det etiske og sundhedsmæssige aspekt. Der sættes fokus på en dybere forståelse af begreberne omsorgspligt og indgreb i selvbestemmelsesretten, samt deres indbyrdes forhold. Eksempel: Samspilsprocessen hvor Rikke skal have sko på, skal sættes ind i en ramme, hvor det lovmæssige grundlag, det etiske aspekt og det sundhedsmæssige aspekt skal integreres i den pædagogiske praksis. Dette skal integreres i en eventuel pædagogisk handleplan, hvor den pædagogiske kompleksitet afdækkes så borgeren oplever, at tandbørstning ikke opleves som en negativ handling. Der er ikke lovmæssigt grundlag for at gennemføre noget mod borgerens vilje, men der er lovmæssigt grundlag for at være undersøgende på, hvordan Rikke ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv og altså på længere sigt en øgede oplevelse af livskvalitet kan opleve det at få sko på som noget rart og dermed kunne bevæge sig omkring.. Omsorgspersonens fornemmeste opgave er her, at processen under, før og efter har det etiske aspekt som fokuspunkt. Den studerende kan lære at indgå i fagligt professionelle samspilsprocesser med voksne mennesker med betydelig varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Den studerende kan lære om totalkommunikation og forskellige kommunikative processer ud fra Den socialmotoriske proces som metode. Den studerende bliver præsenteret for udviklingsbeskrivelser, ud fra Det ka nytte princippet, pædagogiske handleplaner, samt pædagogiske analyser. 7

8 Endvidere bliver det lovmæssige grundlag for at arbejde med borgerne på bostedet og aktivitetscentret perspektiveret. Hvordan? Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet? Anbefaling af faglitteratur Den studerende vil modtage undervisning/kursus i de pædagogiske metoder samt blive superviseret af praktikvejlederen på egen praksis. I den første praktikperiode, er den studerendes arbejdstid næsten udelukkende sammen med sin vejleder. Der udarbejdes forholdsvis hurtigt læringsmål, dette i samarbejde med praktikvejleder og seminariet. Vejledning, supervision og evaluering planlægges løbende. Den studerende har krav på en times vejledning om ugen, eller to timers vejledning hver 14. dag. Her vedligeholdes praktikdokument, samt skriftlighed og refleksion. Den studerende får mulighed for at besøge aktivitetscentret / bosteder samt at danne netværk med de øvrige studerende. Relevante hjemmesider: Relevant litteratur: Liv & kvalitet i omsorg og pædagogik af Per Holm m.fl. Fra tilskuer til deltager af Per Lorentzen Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen Praktikvejlederen er forpligtet til at have opdateret viden om bekendtgørelsen om praktikuddannelsen og deltage i relevante arrangementer på seminariet. Der vil igennem praktikken ved de fælles oplæg - blive fulgt op på de studerendes trivsel i praktikken af viceforstanderen eller en anden ledelsesrepræsentant. På Agerbækhuse og aktivitetscentret vil vi bestræbe os på at støtte den studerende i at få en vellykket og lærerig praktik. 8

9 2. praktikperiode Tema: Den pædagogiske institution Faglige kompetencemål Målet er at den studerende kan: a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser c) planlægge, gennemføre, dokumenterer og evaluere pædagogiske processer d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) Uddannelsesplan for 2. praktikperiode Det er fortsat i fokus og den studerendes første mål at lære at indgå i fagligt professionelle samspilsprocesser med voksne mennesker med betydelig varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. a)pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende b)institutionel omsorg, opdragelse og udvikling c)institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår d)praktikstedets Organisation, kultur og ledelse Den studerende skal via undervisning og samtaler med vejleder og andre kolleger opnå viden om institutionalisering som begreb både historisk og nutidigt. Den studerende skal teoretisk og i praksis kunne analysere pædagogiske situationer - og diskutere evt. dilemmaer. Den studerende skal lære om og reflektere over Servicelovens indhold og det bagvedliggende menneskesyn og hensigtserklæringer. Den studerende skal gøre sig overvejelser om de kulturelle og samfundsmæssige muligheder og begrænsninger, som handicappede borgere bydes i samfundet. Den studerende skal opnå indsigt i de arbejdsmiljømæssige rammer, som arbejdet foregår i. Den studerende skal opnå viden om Agerbækhuses og aktivitetscentrets organisering og kultur og kunne bruge denne til at danne sig overblik over tilbudets opgaver. e)internt og eksternt samarbejde f)magt og etik i den institutionelle ramme Hvad kan en studerende lære på praktikstedet? Den studerende skal opnå viden om og erfaring med tilbudets forskellige former for internt og eksternt samarbejde. Den studerende skal afhængig af hvor praktikken foregår besøge andre afdelinger/ aktivitetscentret i løbet af sin praktikperiode. Den studerende skal deltage i relevante interne og eksterne møder. Den studerende skal opnå viden om Servicelovens bestemmelser om indgreb i borgerens selvbestemmelsesret. Den studerende skal sammen med vejleder/kolleger drøfte etiske problemstillinger og bidrage med egne faglige holdninger og erfaringer. Den studerende kan lære at indgå i fagligt professionelle samspilsprocesser med voksne mennesker med betydelig varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 9

10 Den studerende kan lære om totalkommunikation og forskellige kommunikative processer ud fra Den socialmotoriske proces som metode. Den studerende bliver præsenteret for udviklingsbeskrivelser, ud fra Det ka nytte princippet, pædagogiske handleplaner, samt pædagogiske analyser. Den studerende kan lære om vilkår for og organisering af arbejdet lovgivningsmæssigt, organisatorisk og arbejdsmiljømæssigt Hvordan? Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet? Anbefaling af faglitteratur Den studerende vil modtage undervisning/kursus i de pædagogiske metoder samt blive superviseret af praktikvejlederen på egen praksis. Den studerende vil via fælles oplæg for alle studerende samt andre kurser opnå viden om arbejdets rammer og organisering. Den studerende får en grundig introduktion til arbejdet med borgerne, pædagogiske metoder m.v. Der udarbejdes forholdsvis hurtigt læringsmål, dette i samarbejde med praktikvejleder og seminariet. Vejledning, supervision og evaluering planlægges løbende. Den studerende har krav på en times vejledning om ugen, eller to timers vejledning hver 14. dag. Her vedligeholdes praktikdokument, samt skriftlighed og refleksion. Den studerende får mulighed for at besøge aktivitetscentret / bosteder og opleve forskelligheder i opgaveløsningen. Relevante hjemmesider: Relevant litteratur: Liv & kvalitet i omsorg og pædagogik af Per Holm m.fl. Fra tilskuer til deltager af Per Lorentzen Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen Praktikvejlederen er forpligtet til at have opdateret viden om bekendtgørelsen om praktikuddannelsen og deltage i relevante arrangementer på seminariet. Der vil igennem praktikken ved de fælles oplæg - blive fulgt op på de studerendes trivsel i praktikken af viceforstanderen eller en anden ledelsesrepræsentant. På Agerbækhuse og aktivitetscentret vil vi bestræbe os på at støtte den studerende i at få en vellykket og lærerig praktik. 10

11 3. praktikperiode Tema: Den pædagogiske profession Faglige kompetencemål Målet er at den studerende kan: a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) Uddannelsesplan for 3. praktikperiode a)professionens arbejdsområder og opgavefelt b)pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder c)professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder Det er fortsat i fokus og den studerendes første mål at lære at indgå i fagligt professionelle samspilsprocesser med voksne mennesker med betydelig varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. På Agerbækhuse og aktivitetscentret opfattes relationspædagogik helt central i forståelsen af borgernes udvikling. Den studerende skal opnå færdigheder i at kunne analysere pædagogiske processer, hvor der skelnes mellem observationer og tolkninger. Den studerende skal kunne forstå og deltage i arbejdet med en pædagogisk handleplan, hvor der opstilles mål, hypoteser, metoder m.v. for borgernes udvikling. d)sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling e)professionsbevidsthed og identitet f)den pædagogiske professions Den studerende indgår i drøftelser om hvordan samfundets individualisering påvirker udvikling af handicapområdet politisk og pædagogisk. Eksempelvis fra sygdomsopfattelse til fokus på borgerens udviklingspotentialer og afdækning af individuelt støttebehov. Den studerende indgår i drøftelser af det pædagogiske fags udvikling. 11

12 faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver Hvad kan en studerende lære på praktikstedet? Den studerende indgår i praktisk samarbejde med andre faggrupper og i drøftelser af de forskellige professioners bidrag i forhold til udviklingsmuligheder for borgerne. Den studerende kan lære at indgå i fagligt professionelle samspilsprocesser med voksne mennesker med betydelig varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Den studerende kan lære om totalkommunikation og forskellige kommunikative processer ud fra Den socialmotoriske proces som metode. Den studerende bliver præsenteret for udviklingsbeskrivelser, ud fra Det ka nytte princippet, pædagogiske handleplaner, samt pædagogiske analyser. Den studerende kan lære om vilkår for og organisering af arbejdet lovgivningsmæssigt, organisatorisk og arbejdsmiljømæssigt Den studerende kan lære om den pædagogiske professions arbejdsfelt i et videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv og drage paralleller fra andre pædagogiske sammenhænge. Hvordan? Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet? Den studerende vil modtage undervisning/kursus i de pædagogiske metoder samt blive superviseret af praktikvejlederen på egen praksis. Den studerende vil gennem samtale og mødedeltagelse få mulighed for forstå og diskutere pædagogisk praksis, professionsidentitet og muligheder for udvikling heraf i et fremtidsperspektiv. Den studerende får en grundig introduktion til arbejdet med borgerne, pædagogiske metoder m.v. Der udarbejdes forholdsvis hurtigt læringsmål, dette i samarbejde med praktikvejleder og seminariet. Vejledning, supervision og evaluering planlægges løbende. Den studerende har krav på en times vejledning om ugen, eller to timers vejledning hver 14. dag. Her vedligeholdes praktikdokument, samt skriftlighed og refleksion. Den studerende får mulighed for at besøge aktivitetscentret / bosteder og opleve forskelligheder i opgaveløsningen. Anbefaling af faglitteratur Relevante hjemmesider: Relevant litteratur: Liv & kvalitet i omsorg og pædagogik af Per Holm m.fl. Fra tilskuer til deltager af Per Lorentzen 12

13 Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen) Praktikvejlederen er forpligtet til at have opdateret viden om bekendtgørelsen om praktikuddannelsen og deltage i relevante arrangementer på seminariet. Der vil igennem praktikken ved de fælles oplæg - blive fulgt op på de studerendes trivsel i praktikken af viceforstanderen eller en anden ledelsesrepræsentant. På Agerbækhuse og aktivitetscentret vil vi bestræbe os på at støtte den studerende i at få en vellykket og lærerig praktik. Linjefag og specialisering På Agerbækhuse er følgende specialisering mulig: MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Centrale kundskabs- og færdighedsområder Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Funktionsnedsættelse og livsmuligheder Inklusion og eksklusion Omsorg, magt og relationsdannelse Hvordan kan den studerende arbejde på praktikstedet med dette felt? Den studerende får stort kendskab til den psykologiske og pædagogiske forståelsesramme, der er baseret på Daniel Sterns udviklingsteorier om, at mennesket er født som et socialt individ, der udvikler sig i kraft af og i samspil med tilknyttede omsorgspersoner. På Agerbækhuse og Aktivitetscentret mødes borgeren som et menneske med potentiale for udvikling og som har behov for at blive mødt med anerkendelse og med sit eget sprog. Den studerende kan arbejde med relationspædagogik og opnå indsigt i totalkommunikation og kommunikative processer ud fra den socialmotoriske proces som metode. Den studerende får mulighed for at reflektere over begreber som livskvalitet og indflydelse på eget liv og gøre sig overvejelser om samfundssynet på handicappede medborgere. Den studerende lærer gennem praksis at få øje på borgernes ressourcer og muligheder for udvikling. Den studerende får mulighed for at reflektere over begreber som livskvalitet og indflydelse på eget liv og gøre sig overvejelser om samfundssynet på handicappede medborgere. Den studerende får relevant viden om det lovmæssige grundlag for omsorg/magt og erfaring med i praksis at udføre pædagogisk 13

14 arbejde i dette spændingsfelt. Samarbejde med brugere, pårørende og professionelle Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen Brugerinddragelse og rettigheder Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger Kompensationsmuligheder Den studerende kendskab til og erfaring med borgerne individuelt samt lidt erfaring med samarbejdet med de pårørende. Den studerende får gennem deltagelse i hverdagen i både kendte og uprøvede aktiviteter erfaring med at tilrettelægge og indgå i relationer med borgerne ud fra den enkeltes forudsætninger. Den studerende får kendskab til kulturelle og samfundsmæssige vilkår for handicappede medborgere Den studerende får kendskab til Serviceloven herunder regler for indgreb i selvbestemmelsesretten. Den studerende får erfaring med den grundforståelse, som menneskesynet på Agerbækhuse og aktivitetscentret bygger på: Al adfærd er kommunikation og skal tillægges værdi. Der ligger en følelse bag enhver handling. Det et menneske gør, giver mening for det selv. Ligeledes vil mennesket søge efter mening i det, andre gør. Mennesket er grundlæggende socialt og vil søge samspil med andre mennesker. Det er i relationen med andre mennesker, at mennesket udvikler sig. Alle kan udvikle sig. Ingen kan udvikle andre, men de kan hjælpe. Kommunikative processer og alternative kommunikationsprocesser Den studerende får erfaring med forskellige kommunikationsformer og i særdeleshed med egen deltagelse i kommunikationsprocesser. Nogle studerende har også gennemført specialiseringen: Mennesker med sociale problemer. 14

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 15-12-2008 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Institutionens navn: Adresse: Agerbækhuse herunder også dagcentret Blumesvej Gymnasievej 30, 4600 Køge Dagcentrets adresse: Blumesvej 3, 4600

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet

Beskrivelse af praktikstedet Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDETS NAVN: ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. HJEMMESIDE Botilbuddet Henning Smihtsvej Henning Smihtsvej 7 9000 Aalborg 99316995/99316996 http://www.aalborgkommune.dk/borger/voksne/handicap/

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Lindegården Lindelyvej

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE PRAKTIKSTEDET Skovvænget Ballerup Boulevard

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2010 Adresse. Postnr. og By. Tlf.nr. Mail-adr. Hjemmeside. Praktikansvarlig. Praktikstedets målgruppe. Proaktiv Entreprenørvej

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN 2013 BØRNEHUSET BIERSTED Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk 1 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. Pr. 1.5.2013: 1 husassistent. X Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse

SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. Pr. 1.5.2013: 1 husassistent. X Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN Institutionstype/ foranstaltning: Dagtilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF INSTITUTION

BESKRIVELSE AF INSTITUTION BESKRIVELSE AF INSTITUTION SFO VULKANEN ØSTERMARKSKOLEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Østermarken 22 A 9600 Aars 9966 8866(67) Leder: Jan Høst jhh@vesthimmerland.dk Souschef: Lauri

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Børnehuset Troldemosen

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. Region Hovedstaden.

BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere