KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2019) 14 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse lister (EØS-relevant tekst) DA DA

2 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse lister (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) 1, særlig artikel 127, stk. 2, efter høring af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre kontrolaktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at verificere, at EU-lovgivningen er overholdt for så vidt angår blandt andet fødevaresikkerheden i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Det fastsættes ved forordningen navnlig, at visse dyr og varer kun må indføres til Unionen fra et tredjeland eller en region heri, der er opført på en liste, som Kommissionen har udarbejdet til dette formål. (2) Kommissionens delegerede forordning (EU) [C(2019)11] 2 supplerer forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum fra tredjelande eller regioner heri med henblik på at sikre, at de opfylder de relevante krav i henhold til de i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler (fødevaresikkerhed) eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente (ligestillede) hermed. Disse betingelser omfatter identifikation af de dyr og varer til konsum, for hvilke det er et krav, at de skal komme 1 2 EUT L 95 af , s. 1. Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L [...] af [...], s. [...]) [C(2019)11]. DA 1 DA

3 fra et tredjeland eller en region heri, der er listeopført i henhold til artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625. (3) Der er fastlagt lister over tredjelande eller regioner heri med henblik på indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum med det formål at sikre overholdelse af kravene til fødevaresikkerheden i henhold til artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 3, som ophæves ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra den 14. december 2019, og de dyresundhedsmæssige betingelser i henhold til artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 2002/99/EF 4. I det omfang overholdelse af både folke- og dyresundhedsmæssige krav vurderedes at være en nødvendighed, blev der fastlagt fælles lister, som omfattede begge aspekter, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 5, Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 6, Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 7, Kommissionens beslutning 2007/777/EF 8, Kommission beslutning 2003/779/EF 9 og Kommissionens forordning (EU) nr. 605/ (4) Der er ved Kommissionens beslutning 2006/766/EF 11, som blev vedtaget i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004, fastlagt yderligere lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det, på grundlag af folkesundhedsmæssige hensyn, er tilladt at indføre toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer til Unionen. (5) Da forordning (EF) nr. 854/2004 ophæves ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra den 14. december 2019, og med henblik på at få én enkelt retsakt, som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af , s. 206). Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af , s. 11). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af , s. 13). Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af , s. 1). Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af , s. 12). Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af , s. 49). Kommissionens beslutning 2003/779/EF af 31. oktober 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af dyretarme fra tredjelande (EUT L 285 af , s. 38). Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EUT L 175 af , s. 1). Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af , s. 53). DA 2 DA

4 samler alle de tredjelande eller regioner heri, som på grundlag af et fødevare- og fødevaresikkerhedsperspektiv skal være listeopført, for at der kan indføres visse dyr og varer fra dem til EU-markedet, bør der ved denne forordning fastlægges lister for disse dyr og varer. (6) Eftersom man i forbindelse med implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/ stadig drøfter kravene vedrørende listeopførelse, på grundlag af dyresundhedsmæssige hensyn, af tredjelande eller regioner heri med henblik på indførsel til Unionen af visse animalske produkter, bør der tillige for at undgå overlapning af listerne tilvejebringes lister for disse animalske produkter via krydshenvisninger til de lister, der allerede er fastlagt på grundlag af dyresundhedsmæssige hensyn. Disse lister er udarbejdet på grundlag af forordning (EF) nr. 854/2004 og Rådets direktiv 2002/99/EF efter anmodning fra de pågældende tredjelande. Tredjelandenes kompetente myndigheder har for at blive optaget på disse lister fremlagt de nødvendige garantier, navnlig for opfyldelse af eller ækvivalens med Unionens fødevarelovgivning og opbygningen af det pågældende tredjelands kompetente myndigheder. En revurdering af overholdelsen af disse betingelser i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 er derfor ikke påkrævet. (7) Der bør fortsat, med henblik på anvendelsen af forordning (EU) 2017/625 vedrørende fødevarer og fødevaresikkerhed, føres fælles lister i form af de eksisterende lister, fastlagt på grundlag af dyresundhedsmæssige hensyn, og opretholdes en koordineret tilgang, således at tredjelande og regioner heri kun listeopføres, hvis der er godkendt et program for overvågning af restkoncentrationer i overensstemmelse med Rådets direktiv 96/23/EF 13, hvis et sådant er påkrævet. (8) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/ er der fastsat krav til ledere af fødevarevirksomheder, der importerer animalske produkter og sammensatte produkter. Forordningen foreskriver først og fremmest, at ledere af fødevarevirksomheder, der importerer animalske produkter fra tredjelande eller regioner heri, skal sikre, at afsendelsestredjelandet er opført på en liste over tredjelande, hvorfra import af disse produkter er tilladt. (9) Der er ved Kommissionens forordning (EU) 2017/ fastsat overgangsforanstaltninger, der giver mulighed for undtagelser fra importbetingelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 for visse animalske produkter, og som gælder indtil den 31. december (10) Det er derfor nødvendigt at fastlægge yderligere lister over tredjelande eller regioner heri, inden overgangsforanstaltningerne i forordning (EU) 2017/185 udløber, for at undgå en afbrydelse i indførslen til Unionen af sendinger af de pågældende animalske Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af , s. 1). Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf, og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT L 125 af , s. 10). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af , s. 55). Kommissionens forordning (EU) 2017/185 af 2. februar 2017 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med anvendelsen af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 29 af , s. 21). DA 3 DA

5 produkter. Der bør først og fremmest fastlægges lister for afsmeltet animalsk fedt og grever, krybdyrkød, insekter og naturtarme. (11) Godkendelse af fødevarer bestående af, isoleret fra eller fremstillet af insekter eller dele heraf, herunder levende insekter, som nye fødevarer sker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/ Der bør fastlægges en liste for disse produktgrupper. (12) For at undgå at bringe indførslen til Unionen af de animalske produkter, der importeres i dag og er af afgørende betydning for de europæiske fødevarevirksomhedsledere, i fare, er det nødvendigt ved nærværende forordning at fastlægge en liste over andre animalske produkter end dem, for hvilke der allerede er fastlagt specifikke lister, inden de ved forordning (EU) 2017/185 fastsatte overgangsforanstaltninger udløber. (13) De overgangsforanstaltninger, der er fastsat ved forordning (EU) 2017/185 for visse animalske produkter og sammensatte produkter, blev indført, fordi disse produkter kun udgør en lille risiko for menneskers sundhed, hvilket skyldes, at der kun forbruges meget små mængder af produkterne, eller at fremstillingen af dem i vidt omfang udelukker en sundhedsrisiko for mennesker. Det er derfor ikke rimeligt at kræve al dokumentation og alle garantier fra tredjelande i overensstemmelse med artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og artikel 4 i delegeret forordning (EU) [C(2019)11]. (14) Der bør fastlægges lister ved denne forordning, idet disse bør udgå af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og beslutning 2006/766/EF. Forordning (EU) 2016/759 bør derfor ændres, og beslutning 2006/766/EF ophæves. (15) Da forordning (EU) 2017/625 anvendes fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning anvendes fra samme dato. (16) Lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det på grundlag af deres dyresundhedsmæssige status er tilladt at indføre sendinger af naturtarme til Unionen, vil først blive fastlagt med virkning fra den 21. april 2021, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/ Listen over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af naturtarme til konsum til Unionen, bør også først finde anvendelse fra denne dato. Overgangsforanstaltningerne om undtagelser fra folkesundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af naturtarme bør derfor forlænges indtil den 20. april (17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af , s. 1). DA 4 DA

6 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde Denne forordning vedrører listerne over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det på grundlag af et fødevaresikkerhedsperspektiv er tilladt at indføre sendinger af visse dyr og varer til konsum til Unionen, jf. artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625. I denne forordning forstås ved: Artikel 2 Definitioner 1) "fersk kød": fersk kød som defineret i punkt 1.10 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 2) "tilberedt kød": tilberedt kød som defineret i punkt 1.15 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 3) "kød": kød som defineret i punkt 1.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 4) "fjerkræ": fjerkræ som defineret i punkt 1.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 5) "vildtlevende vildt": vildtlevende vildt som defineret i punkt 1.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 6) "æg": æg som defineret i punkt 5.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 7) "ægprodukter": ægprodukter som defineret i punkt 7.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 8) "kødprodukter": kødprodukter som defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 9) "behandlede maver, blærer og tarme": behandlede maver, blærer og tarme som defineret i punkt 7.9 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "toskallede bløddyr": toskallede bløddyr som defineret i punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "fiskevarer": fiskevarer som defineret i punkt 3.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "rå mælk": rå mælk som defineret i punkt 4.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "mejeriprodukter": mejeriprodukter som defineret i punkt 7.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "colostrum": colostrum som defineret i afsnit IX, nr. 1), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/ ) "colostrumbaserede produkter": colostrumbaserede produkter som defineret i afsnit IX, nr. 2), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/ ) "frølår": frølår som defineret i punkt 6.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "snegle": snegle som defineret i punkt 6.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 DA 5 DA

7 18) "afsmeltet animalsk fedt": afsmeltet animalsk fedt som defineret i punkt 7.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "grever": grever som defineret i punkt 7.6 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "gelatine": gelatine som defineret i punkt 7.7 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "kollagen": kollagen som defineret i punkt 7.8 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/ ) "honning": honning som defineret i del IX, punkt 1, i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/ ) "biavlsprodukter": biavlsprodukter som defineret i del IX, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) nr. 1308/ ) "krybdyrkød": krybdyrkød som defineret i artikel 2, nr. 16), i forordning (EU) [C(2019)11] 25) "insekter": insekter som defineret i artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) [C(2019)11]. Artikel 3 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre fersk kød og tilberedt kød af hovdyr til Unionen Sendinger af fersk kød og tilberedt kød af hovdyr til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 14, litra a), i forordning (EU) nr. 206/2010. Artikel 4 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, tilberedt kød af fjerkræ, æg og ægprodukter til Unionen Sendinger af kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, tilberedt kød af fjerkræ, æg og ægprodukter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 798/ Artikel 5 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, og af opdrættede kaniner til Unionen Sendinger af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, og af opdrættede kaniner til konsum må kun indføres til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af , s. 671). Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af , s. 1). DA 6 DA

8 Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 119/2009. Artikel 6 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, bortset fra naturtarme, til Unionen Sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, bortset fra naturtarme, til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 3, litra b), i beslutning 2007/777/EF. Sendinger af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter til konsum må dog kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til del 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF. Artikel 7 Tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre naturtarme til Unionen Sendinger af naturtarme til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 1 i beslutning 2003/779/EF. Artikel 8 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til Unionen Sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag I. Lukkemuskler fra kammuslinger, der ikke er akvakulturdyr, og hvorfra organer og kønskirtler er fjernet helt, kan dog også indføres til Unionen fra tredjelande, der ikke er opført på en sådan liste. Artikel 9 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre andre fiskevarer end de i artikel 8 omhandlede til Unionen Sendinger af fiskevarer, bortset fra de i artikel 8 omhandlede, til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag II. DA 7 DA

9 Artikel 10 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, colostrum, mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter til Unionen Sendinger af rå mælk, colostrum, mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 2 i forordning (EU) nr. 605/2010. Artikel 11 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre frølår til Unionen Sendinger af frølår til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag III. Artikel 12 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre snegle, tilberedt i overensstemmelse med afsnit XI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, til Unionen Sendinger af snegle, tilberedt i overensstemmelse med afsnit XI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag III til nærværende forordning. Artikel 13 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre afsmeltet animalsk fedt og grever til Unionen Sendinger af afsmeltet animalsk fedt og grever til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen af kødprodukter er tilladt i henhold til artikel 3, litra b), nr. i), i beslutning 2007/777/EF. Artikel 14 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre gelatine og kollagen til Unionen 1. Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder, svin eller dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen af sendinger af fersk kød af de pågældende hovdyr er tilladt i henhold til artikel 14, litra a), i forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sydkorea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan. 2. Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, hvorfra import af fjerkrækød af de pågældende arter er tilladt som specificeret i nævnte del af samme bilag, eller fra Taiwan. 3. Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra fiskevarer må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag II. 4. Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hareordenen eller fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr, må kun indføres til Unionen, hvis de DA 8 DA

10 kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009. Artikel 15 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til Unionen 1. Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder, svin eller dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen af sendinger af fersk kød af de pågældende hovdyr er tilladt i henhold til artikel 14, litra a), i forordning (EU) nr. 206/ Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, hvorfra import af fjerkrækød af de pågældende arter er tilladt som specificeret i nævnte del af samme bilag. 3. Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fiskevarer må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i bilag II. 4. Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hareordenen eller fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009. Artikel 16 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til Unionen 1. Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder, svin eller dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sydkorea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan. 2. Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, eller fra Taiwan. 3. Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fiskevarer må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i bilag II. 4. Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hareordenen eller fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/ Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, jf. afsnit XIV, kapitel I, punkt 4, litra b), nr. iii), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel af råvarer fra disse varer er tilladt, jf. nærværende forordnings artikel 15. DA 9 DA

11 Artikel 17 Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre honning og andre biavlsprodukter til Unionen Sendinger af honning og andre biavlsprodukter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført i kolonnen "Land" i bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU 20 og er markeret med et "X" i kolonnen "Honning" i samme bilag. Artikel 18 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse højt forarbejdede produkter til Unionen Sendinger af højt forarbejdet/højt forarbejdede chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra følgende tredjelande eller regioner heri: 1. for så vidt angår råvarer fra hovdyr: tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sydkorea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan 2. for så vidt angår råvarer fra fiskevarer: alle tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag II 3. for så vidt angår råvarer fra fjerkræ: tredjelande eller regioner heri, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008. Artikel 19 Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre krybdyrkød til Unionen Sendinger af krybdyrkød til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra Schweiz 21, Botswana, Vietnam, Sydafrika eller Zimbabwe. Artikel 20 Tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre insekter til Unionen Sendinger af insekter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de pågældende fødevarer har oprindelse i og er afsendt fra et tredjeland eller en region heri, hvorfra insekter er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283, og er opført i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/ Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af , s. 40). I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af , s. 132). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af , s. 72). DA 10 DA

12 Artikel 21 Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre andre animalske produkter til Unionen Sendinger af andre animalske produkter til konsum end de i artikel 3-20 nævnte må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra følgende tredjelande eller regioner heri: 1. hvis fra hovdyr: tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller Sydkorea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan 2. hvis fra fjerkræ: tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, eller Taiwan 3. hvis fra fiskevarer: tredjelande eller regioner heri, der er opført i bilag II 4. hvis fra dyr af hareordenen eller fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr: tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/ hvis fra flere forskellige arter: tredjelande eller regioner heri, der er opført i nærværende artikels litra a)-d) for de enkelte animalske produkter. Artikel 22 Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 I gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 foretages følgende ændringer: 1. Artikel 1 udgår. 2. Bilag I udgår. Artikel 23 Ophævelse Beslutning 2006/766/EF ophæves. Henvisninger til beslutning 2006/766/EF gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV til denne forordning. Artikel 24 Overgangsbestemmelser Indtil den 20. april 2021 tillader medlemsstaterne fortsat indførsel på deres område af sendinger af naturtarme som omhandlet i artikel 7 fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen af sådanne sendinger er tilladt i henhold til artikel 1 i beslutning 2003/779/EF. Artikel 25 Ikrafttræden og anvendelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 14. december DA 11 DA

13 Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 12 DA

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 14.5.2016 L 126/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 37/50 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 110/2012 af 9. februar 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 4.2.2017 DA L 31/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/193 af 3. februar 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 11 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 131/18 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 1.4.2017 L 89/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/622 af 31. marts 2017 om ændring af standardcertifikatet til brug ved import af tilberedt kød i bilag II til beslutning 2000/572/EF og standardcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050356/04

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 100/60 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/604 af 16. april 2015 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende kvægtuberkulose

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 100/30 Den Europæiske Unions Tidende 14.4.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 364/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og om ændring af Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 203/4 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1414 af 3. august 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende den tidligere jugoslaviske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 20.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 124/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 411/2009 af 18. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder,

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 234/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1395 af 10. september 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Bosnien- Hercegovina og Israel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 C(2017) 7431 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 10.11.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser

Læs mere

1. Det er besluttet at ændre parti til sending. Derved anvendes samme betegnelse som i EU-lovgivningen.

1. Det er besluttet at ændre parti til sending. Derved anvendes samme betegnelse som i EU-lovgivningen. International Handel J.nr. 2018-16-31-00483 Ref. EEP Den 18. december 2018 Høring over udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.5.2019 L 131/101 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/628 af 8. april 2019 om officielle standardcertifikater for visse dyr og varer og om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og gennemførelsesforordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU)

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU) L 281/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.10.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2019 C(2019) 595 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 6.2.2019 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.7.2019 L 190/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 29/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/186 af 2. februar 2017 om særlige betingelser for indførsel til Unionen af sendinger fra visse tredjelande på grund af mikrobiologisk kontaminering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0211 DA 16.07.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2019 C(2019) 1786 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2019 om regler vedrørende særlige uddannelseskrav til personale, der gennemfører visse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED Bruxelles, den 27. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 242/20 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 885/2014 af 13. august 2014 om særlige betingelser for import af okra og karryblade fra Indien og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU)

Læs mere

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL OMSÆTNING 19-04-2011 J.nr.: 2011-20-35-00739/EEP/AHX/SQUM 19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 327/44 2.12.2016 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2106 af 1. december 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige betingelser for import

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/10 Den Europæiske Unions Tidende 28.9.2011 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 961/2011 af 27. september 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2017 COM(2017) 643 final 2017/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestillingen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

L 168 Tidende. om særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af samarbejdet på statistikområdet ( 1 ) 4

L 168 Tidende. om særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af samarbejdet på statistikområdet ( 1 ) 4 Den Europæiske Unions L 168 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 5. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter AFGØRELSER Rådets afgørelse (EU) 2018/952 af 26. juni 2018 om den holdning,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7003 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.11.2018 L 278/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1660 af 7. november 2018 om særlige betingelser for import af visse fødevarer af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande som følge

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 30/10 6.2.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/175 af 5. februar 2015 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/17 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1162/2012 af 7. december 2012 om ændring af beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 for så

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2017 COM(2017) 742 final 2017/0329 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/66/EØF om fællesskabsforanstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 7.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 211/5 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 5. august 2013 om forholdsregler mod indslæbning af afrikansk svinepest-virus til Unionen fra visse tredjelande

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2018 C(2018) 2205 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) 8196/19 UD 110 DELACT 111 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 14. marts 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8877 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om oprettelse af en midlertidig liste over højrisikoplanter, -planteprodukter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050237/03 Vedr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 77/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 241/2010 af 8. marts 2010 om ændring af bilag I til forordning (EF)

Læs mere