Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse magtanvendelser 2018"

Transkript

1 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219

2 Foto: 2/15

3 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget over for voksne borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse. Magtanvendelsesudvalget under Center for Voksenstøtte og Rehabilitering har til opgave, på vegne af kommunalbestyrelsen, at administrere bestemmelserne i servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Herunder behandler udvalget ansøgninger om magtanvendelser og vurderer lovligheden af indberettede magtanvendelser. I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens ret til selvbestemmelse, er der i serviceloven fastsat nærmere regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt. Det kan for eksempel være situationer, hvor der er risiko for, at en borger eller medarbejder kommer væsentligt til skade, eller det kan være tilfælde, hvor hygiejnesituationer under særlige betingelser kan gennemføres, selvom borgeren modsætter sig. Hvis betingelserne, der er knyttet til loven, ikke er opfyldt, betragtes magtanvendelsen som ikke lovlig. Antallet af indberettede magtanvendelser på handicap- og psykiatriområdet er i 218 stort set uændret sammenlignet med 217 (15 indberetninger i 218 mod 14 i 217), mens der er sket et fald på pleje- og sundhedsområdet (fra 44 i 217 til seks i 218). Faldet skal ses i sammenhæng med, at der i 217 blev foretaget et relativt stort antal magtanvendelser over for en enkelt borger, hvor helt særlige forhold og behov gjorde sig gældende. Det er administrationens vurdering, at der på de tilbud i kommunen, hvorfra der er indberettet magtanvendelser, arbejdes pædagogisk med at forebygge disse. Der iværksættes løbende tiltag, der bidrager til at forebygge magtanvendelser. I 218 er i alt 4 medarbejdere fra omsorgs- og sundhedsområdet således blevet uddannet i grundlæggende viden om demenssygdomme, kommunens plejefilosofi og Marte Meo metoden. Desuden har 35 medarbejdere fra Center for Voksenstøtte og Rehabilitering og fra sundhedsområdet i 218 deltaget i fælles magtanvendelseskurser eller i undervisning målrettet enkelte tilbud/personalegrupper. Endelig er der - i kommunens voksenhandicap- og psykiatriområde de seneste år løbende gennemført kompetenceudvikling af personalet med henblik på at styrke den pædagogiske faglighed og praksis, blandt andet indenfor neuropædagogik og low arousal - tilgangen. Dette vurderes at bidrage til at forebygge og undgå magtanvendelser. Trods tiltagene har Socialtilsyn Hovedstaden i sine tilsynsrapporter for 218 hos tre af omsorgscentrene konstateret, at der er en vis usikkerhed om reglerne på magtanvendelsesområdet, og at der formentlig er foretaget magtanvendelser, der ikke er blevet indberettet. Centrenes ledelse har fulgt op på dette, og administrationen vil fortsat understøtte centrene ved at tilbyde undervisning og vejledning på området. I løbet af 219 forventes Folketinget at vedtage et lovforslag, som har til hensigt både at lempe og præcisere magtanvendelsesreglerne. Det vil derfor også blive prioriteret, at medarbejdere modtager undervisning i de nye regler på området. 3/15

4 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser Administrationens vurdering...6 Magtanvendelser på pleje- og sundhedsområdet...7 Udviklingen i antal magtanvendelser på pleje- og sundhedsområdet...8 Magtanvendelser på handicap- og psykiatriområdet...9 Udviklingen i antal magtanvendelser - handicap- og psykiatriområdet...11 Magtanvendelser udenfor Frederikssund Kommune...12 Generelle tiltag i forhold til magtanvendelse /15

5 Magtanvendelser 218 Magtanvendelsesudvalget har til opgave, på vegne af kommunalbestyrelsen, at administrere bestemmelserne i servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse. Udvalgets opgaver består blandt andet i at vurdere og sagsbehandle indberetninger og ansøgninger samt at vejlede kommunens tilbud og medarbejdere om lovgivning i forbindelse med magtanvendelse. Udvalget har også til opgave at følge antallet af magtanvendelser og udarbejder en årlig redegørelse til de politiske udvalg under Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Udvalget består af fagpersoner under Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Aktuelt består udvalget af en jurist, en demenskonsulent og en konsulent fra Staben. Formålet med servicelovens kapitel 24 er: At begrænse magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige At øge retssikkerheden for borgeren At øge retssikkerheden for personalet, idet grundlag og omfang af magtanvendelse bliver tydeligere for medarbejderen. I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens ret til selvbestemmelse, er der i serviceloven nærmere fastsat regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt. Bestemmelserne om magtanvendelser omfatter blandt andet: Alarm- og pejlesystemer samt særlige døråbnere ( 125) Fastholdelse af og føren til andet opholdsrum ( 126) Fastholdelse i hygiejnesituationer ( 126a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Anvendelse af beskyttelsesmidler, fx stofseler ( 128) Ledere og medarbejdere på de enkelte tilbud er forpligtet til at registrere og indberette magtanvendelse til henholdsvis driftskommune, borgerens handlekommune samt til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Antallet af indberettede magtanvendelser siger ikke nødvendigvis noget om den faktiske pædagogiske indsats eller arbejdet med at undgå magtanvendelse på de enkelte tilbud. At der foretages mange magtanvendelser over for en enkelt borger på et tilbud, er således ikke nødvendigvis et udtryk for, at borgeren modtager et tilbud af dårlig kvalitet. Der kan for eksempel være tilbud, der har en del indberetninger i forhold til en udadreagerende borger, men som samtidig har et stort antal daglige situationer med borgeren, hvor det igennem en kvalificeret pædagogisk indsats lykkes enten at motivere eller aflede borgeren til at handle anderledes. Dermed undgår personalet måske at anvende magt i mange situationer, som kunne have udviklet sig til en magtanvendelse. På samme måde kan få eller ingen indberetninger dække over, at der måske ikke gribes ind, hvor det er nødvendigt, eller at der ikke er tilstrækkeligt kendskab til reglerne for magtanvendelse, hvorfor magtanvendelser, der ligger i 5/15

6 gråzone-området, måske ikke altid bliver indberettet. Derfor har det også stor betydning, at kommunen løbende har fokus på undervisning og information om reglerne på området. Det skal pointeres, at magtanvendelse er en undtagelsesvis mulighed, når alt andet er afprøvet. Udgangspunktet for det faglige arbejde er (i henhold til serviceloven) altid, at den faglige indsats skal ske med respekt for borgerens integritet og selvbestemmelse. Magtanvendelser skal begrænses mest muligt og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk støtte. Administrationens vurdering Antallet af indberettede magtanvendelser på handicap- og psykiatriområdet i 218 er stort set uændret sammenlignet med 217 (15 indberetninger i 218 mod 14 i 217), mens der er sket et fald på pleje- og sundhedsområdet (fra 44 i 217 til seks i 218). Faldet skal ses i sammenhæng med, at der i 217 blev foretaget et relativt stort antal magtanvendelser over for en enkelt borger, hvor helt særlige forhold og behov gjorde sig gældende. Det er administrationens vurdering, at der set i forhold til målgruppen og antallet af brugere er tale om relativt få magtanvendelser, set hen over et år. Det er desuden vurderingen, at der på de tilbud i kommunen, hvorfra der er indberettet magtanvendelser, arbejdes pædagogisk med at forebygge disse. Socialtilsyn Hovedstaden har dog i sine tilsynsrapporter for 218 hos tre af omsorgscentrene konstateret, at der er en vis usikkerhed om reglerne på magtanvendelsesområdet, at nogle af medarbejderne savner viden på området, og at der formentlig er foretaget magtanvendelser, der ikke er blevet indberettet. Centrenes ledelse har efterfølgende fulgt op på dette ved blandt andet at sikre, at magtanvendelser og gråzoner tages op på beboerkonferencer og ved, at medarbejderne undervises i lovgivningen. Administrationen arbejder løbende for at sikre, at rammerne for både kompetenceudvikling og den nødvendige opmærksomhed på lovgivning og forebyggelse er til stede i kommunens tilbud. Ligeledes vil administrationen fortsat arbejde på at sikre, at tilbuddene har let adgang og kendskab til vejledningsmulighederne i administrationen samt undervisning vedrørende reglerne om magtanvendelse. Administrationen vurderer, at det er afgørende, at den lokale ledelse desuden sikrer, at gråzoneområder i forhold til omsorgspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse jævnligt tages op til drøftelse og refleksion på personale- eller teammøder. I løbet af 219 forventes Folketinget at vedtage et lovforslag, som har til hensigt henholdsvis at lempe og præcisere magtanvendelsesreglerne. Det gælder for eksempel i forhold til anvendelse af teknologiske foranstaltninger og muligheden for at gribe ind over for en borger af hensyn til andre medborgere, eller i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at en borger udøver større materiel skade. Det vil derfor også blive prioriteret, at medarbejdere modtager undervisning i de nye regler på området. 6/15

7 Magtanvendelser på pleje- og sundhedsområdet I 218 er der modtaget i alt seks indberetninger om brug af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten fra omsorgscentrene, Døgnplejen og Rehabiliteringsafdelingen. Fire af de seks magtanvendelser har fundet sted i tre af kommunens omsorgscentre. De sidste to magtanvendelser har fundet sted i henholdsvis Døgnplejen og på Rehabiliteringsafdelingen. Magtanvendelserne er foretaget overfor i alt fem forskellige borgere. Som det ses af tabellen herunder drejer én af indberetningerne sig om fastholdelse og føren (servicelovens 126), mens fem indberetninger omhandler fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer ( 126a). Magtanvendelser på pleje- og sundhedsområdet i Frederikssund Kommune 218 Type Antal 218 Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholdelse eller føren ( 126) Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer ( 126 a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, herunder stofseler ( 128) Andre former for indgreb I alt Akut fastholdelse I tilfældet, hvor der blev foretaget en akut fastholdelse, er der tale om en situation, hvor medarbejdere har fastholdt en borger, der udviste udadreagerende adfærd på en måde, som var til fare for andre borgere. Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer Der har været fem tilfælde af fastholdelse i hygiejnesituationer, hvor medarbejdere kortvarigt har anvendt magt for at varetage den personlige hygiejne hos en borger med henblik på at leve op til omsorgsforpligtelsen. I ét af de fem tilfælde er der anvendt magt efter forudgående ansøgning og godkendelse fra Magtanvendelsesudvalget. I dette tilfælde har der været tale om forhold og behov hos en borger, hvor personalet i en tre-måneders periode har haft tilladelse til at vaske borgeren under fastholdelse i de situationer, hvor det ikke er lykkedes at få borger til at medvirke frivilligt, og hvor fastholdelsen samtidig blev skønnet absolut nødvendigt for at varetage omsorgspligten. I forbindelse med ansøgningsprocessen er det beskrevet, hvordan indgrebene kunne foretages så skånsomt som muligt og ud fra servicelovens principper om mindste-indgreb. 7/15

8 Sideløbende med den midlertidige tilladelse er der blevet arbejdet med udvikling af pædagogiske tiltag med det formål fremover at undgå magtanvendelse. I de resterende fire tilfælde er der uden forudgående ansøgning og tilladelse foretaget fastholdelser i hygiejnesituationer på tre omsorgscentre med henblik på at gennemføre vask/bad i situationer, hvor det ikke er lykkedes medarbejderne at få borgeren til frivilligt at modtage hjælp. Da serviceloven kun giver mulighed for at foretage forudgodkendte magtanvendelser i hygiejnesituationer, betragtes disse indgreb som ikke-lovlige magtanvendelser. Når der været foretaget en magtanvendelse overfor en borger skal det enkelte tilbud udarbejde en handleplan, der har til formål at forebygge fremtidige magtanvendelser. Udviklingen i antal magtanvendelser på pleje- og sundhedsområdet Tabellen herunder viser forekomsten og fordelingen af de forskellige typer af magtanvendelser, der har fundet sted på ældre- og sundhedsområdet i kommunen i årene Magtanvendelser i tilbud inden for pleje- og sundhedsområdet Type Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholden eller føren ( 126) Fastholdelse i hygiejnesituationer ( 126 a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, f.eks. stofsele ( 128) 1 Andre former for indgreb 5 I alt Det vurderes, at variationen i antallet af magtanvendelser inden for de enkelte år hænger sammen med særlige pædagogiske udfordringer eller problematikker i forhold til enkelte borgere. 8/15

9 Magtanvendelser på handicap- og psykiatriområdet I 218 har Magtanvendelsesudvalget modtaget i alt 15 indberetninger om brug af magtanvendelse fra bo- og dagtilbud inden for voksenhandicap og -psykiatri, som er beliggende i Frederikssund Kommune. Tilbuddene benyttes både af Frederikssundborgere og af borgere fra andre kommuner. Indberetningerne beskrevet herunder vedrører begge grupper af borgere. De 15 magtanvendelser har fundet sted i syv forskellige bo- og dagtilbud fordelt på både handicap- og psykiatriområdet. Magtanvendelserne er foretaget overfor i alt ni forskellige borgere. Som det ses af tabellen herunder drejer 14 af de 15 indberettede magtanvendelser sig om fastholdelse og føren (servicelovens 126), mens den sidste magtanvendelse er kategoriseret under andre former for indgreb. Magtanvendelser på handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune 218 Type Antal 218 Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholdelse eller føren ( 126) Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer ( 126 a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, herunder stofseler ( 128) Andre former for indgreb I alt Akut fastholdelse eller føren De 14 indberetninger vedrører akutte situationer, hvor personalet har vurderet det nødvendigt at foretage en magtanvendelse i form af at fastholde eller føre en borger for at undgå, at borgeren selv, andre borgere eller personalet kom alvorligt til skade. I fire af de 14 tilfælde er der tale om, at en borger har udvist suicidal eller anden form for selvskadende eller risikofyldt adfærd, hvor personalet greb ind, fordi borgeren var til fare for sig selv. I de øvrige ti tilfælde er der tale om situationer, hvor en borger i en konflikteller kravsituation har udvist udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd over for andre borgere eller medarbejdere, som i situationen har vurderet, at det var nødvendigt at foretage en fastholdelse. I fem af de i alt 14 tilfælde af akut fastholdelse eller føren er Frederikssund Kommune handlekommune, hvorfor Frederikssund Kommune i disse tilfælde har skullet vurdere lovligheden. I ét af disse fem tilfælde har Frederikssund Kommunes Magtanvendelsesudvalg vurderet, at det pågældende indgreb ikke har været foretaget i 9/15

10 overensstemmelse med lovgivningen på området. Udvalget har vurderet, at kriterierne, der fremgår af servicelovens kap. 24 ikke var opfyldt; det vil sige, at der ikke har været tale om en situation, hvor der var nærliggende risiko for væsentlig personskade, og at indgrebet ikke var absolut påkrævet. Udvalgets vurdering har således været, at situationen kunne have været løst ved en mindre indgribende indsats. Den indberettede episode har i det pågældende tilbud været taget op på et personalemøde med henblik på refleksion og tiltag, der kan forebygge fremtidige magtanvendelser. I de øvrige fire tilfælde, hvor Frederikssund er handlekommune, har udvalget vurderet, at der har været tale om lovlige indgreb, det vil sige tilfælde, hvor der var nærliggende risiko for væsentlig personskade, og hvor der ikke var andre handlemuligheder, samtidig med at indgrebet var foretaget så skånsomt som muligt. I ni (af de i alt 14) tilfælde af akut fastholdelse eller føren, som har fundet sted i dag- eller botilbud på handicap- og psykiatriområdet, har borger en anden handlekommune end Frederikssund Kommune (og en anden kommune end Frederikssund Kommune skal derfor vurdere magtanvendelsernes lovlighed). I seks af disse tilfælde har Magtanvendelsesudvalget modtaget information om, at handlekommune har vurderet magtanvendelsen som lovlig. I de resterende tre tilfælde har udvalget ikke modtaget information om handlekommunens vurdering. Andre former for indgreb Indgrebet, der er kategoriseret under Andre former for indgreb, er foretaget over for en borger, som i forbindelse med en injektion hos lægen løftede sin arm mod lægen, hvorpå den medfølgende medarbejder blødt lagde en hånd på borgerens arm for at berolige borger. Borgeren var derefter rolig, og injektionen blev givet uden, at borgeren reagerede yderligere. Servicelovens bestemmelser giver dog ikke mulighed for at anvende magt i forbindelse med ydelser efter sundhedsloven, og Magtanvendelsesudvalget har vurderet, at sundhedsloven heller ikke giver mulighed for at anvende magt i situationen. Under visse omstændigheder kan en læge dog træffe beslutning om at foretage somatisk tvangsbehandling af borgere med psykisk funktionsnedsættelse, som modsætter sig behandling. Tilbuddet er efterfølgende blevet vejledt om dette 1. I alle tilfælde af magtanvendelser tages episoden op på et personalemøde med henblik på refleksion og tiltag, herunder udarbejdelse af handleplan, der kan forebygge fremtidige magtanvendelser. Desuden tales efterfølgende med borger om borgerens oplevelse af situationen, hvis dette er muligt. 1 Lov om tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile blev vedtaget pr. 1/1 218 og giver læger for at iværksætte tvangsbehandling i lignende tilfælde. 1/15

11 Udviklingen i antal magtanvendelser - handicap- og psykiatriområdet Tabellen herunder viser forekomsten og fordelingen af de forskellige typer af magtanvendelser på det specialiserede voksenområde i kommunen i årene Magtanvendelser på handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune Type Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholden eller føren ( 126) Fastholdelse i hygiejnesituationer ( 126 a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, f.eks. stofsele ( 128) Andre former for indgreb 1 I alt Det vurderes, at den lille variation i antallet af magtanvendelser inden for de enkelte år hænger sammen med særlige pædagogiske udfordringer eller problematikker i forhold til enkelte borgere. 11/15

12 Magtanvendelser udenfor Frederikssund Kommune Frederikssund har et stort antal borgere, der opholder sig i bo- og dagtilbud i andre kommuner. Fra disse tilbud er der i 218 indberettet 16 tilfælde af magtanvendelser. Som borgernes handlekommune er Frederikssund Kommune forpligtet til at vurdere disse indberetninger. Herunder vurderer Myndighed, om magtanvendelserne skal give anledning til ændringer i borgerens tilbud. Magtanvendelser i tilbud udenfor Frederikssund Kommune 218 Type Antal 218 Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholdelse eller føren ( 126) Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer ( 126 a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, herunder stofseler ( 128) Andre former for indgreb I alt Fastholdelse og føren ( 126) Som det ses af tabellen herover, drejede de 13 af de i alt 16 indgreb sig om fastholdelse eller føren. 1 af de 13 indgreb omhandlede situationer, hvor en borger havde slået eller på anden måde udvist udadreagerende adfærd over for en medarbejder eller en anden borger. De sidste tre af de 13 tilfælde af fastholdelse og føren omhandlede situationer, hvor personalet havde grebet ind, fordi borgere havde bragt sig selv i fare. En borger i kørestol var kørt ud midt på en trafikeret vej, hvor personalet skubbede kørestolen ind i vejkanten, en anden borger havde ved et uheld beskadiget en finger, og personalet fastholdt hånd og arm i ro, så den urolige borger ikke kom til at forværre skaden. I det sidste tilfælde var der tale om en påvirket borger, som var på vej på cykel ud på en befærdet vej, hvor personalet holdt borgeren tilbage. Fire af de 13 fastholdelser vurderes ikke at være tilladte i henhold til lovgivningen, enten fordi det er vurderet, at medarbejderne bidrog til at optrappe konflikten, eller fordi lovens betingelser om, at der i situationen skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade, ikke var opfyldt. I disse tilfælde burde borgers adfærd ikke give anledning til en fastholdelse. I indberetningerne er det beskrevet, at magtanvendelserne efterfølgende har været taget op på personalemøder, eller at det var planlagt, at de tages op, med henblik på refleksion og tiltag, der kan forebygge fremtidige magtanvendelser. 12/15

13 Brug af beskyttelsesmidler ( 128) To indgreb vedrører tilfælde, hvor der er ansøgt om og godkendt tidsbegrænset brug af stofsele/stofbælte ved hofte og/eller bryst 2. Der er tale om to borgere, som er svært udviklingshæmmede, og som, for at undgå at falde ud af kørestolen, har behov for at være spændt fast med en blød sele i form af en hofte- eller brystsele. Andre former for indgreb Der er modtaget en indberetning om, at der er foretaget et indgreb i form af en blodprøvetagning, hvortil borgeren på grund af sin nedsatte psykiske funktionsevne ikke har kunnet give sit samtykke. Borgeren modsatte sig ikke blodprøvetagningen, men forholdt sig passiv i situationen. Magtanvendelsesudvalget har vejledt tilbuddet om, at der ikke er hjemmel i servicelovens regler om magtanvendelse til at foretage et sådant indgreb, og at behandling efter sundhedsloven forudsætter samtykke fra pårørende eller værge. Generelle tiltag i forhold til magtanvendelse På Frederikssund Kommunes pleje- og sundhedsområde blev det, med vedtagelse af budget , besluttet, at gennemføre kompetenceudvikling af alle medarbejdere, jævnfør sag på Velfærdsudvalgsmødet den 7. april 216. Ét af 12 indsatsområder er demens og magtanvendelse. For at styrke medarbejdernes forståelse af og faglige ressourcer til at varetage den daglige pleje af borgere med demens, er i alt 4 medarbejdere fra plejeog sundhedsområdet i 218 blevet uddannet i grundlæggende viden om demenssygdomme, kommunens plejefilosofi og Marte Meo - metoden. Derudover har fire medarbejdere (en demenskonsulent, en centersygeplejerske og to områdeledere) i 218 afsluttet en toårig uddannelse som Marte Meoterapeuter. Marte Meo-metoden har fokus på samspillet mellem medarbejder og borger og understøtter en bedre forståelse af borgers adfærd og behov. På den baggrund kan der iværksættes pædagogiske tiltag, så man undgår magtanvendelser. På ældreområdet har man i flere tilfælde med gode erfaringer haft inddraget VISO 3 med henblik på faglig ekspertbistand og vejledning i konkrete sager. I alt 35 medarbejdere fra Center for Voksenstøtte og Rehabilitering og fra sundhedsområdet har i 218 været på kursus i lovgivning og dilemmaer vedrørende selvbestemmelse og magtanvendelse i omsorgsarbejdet med borgere med psykisk funktionsnedsættelse. På handicap- og psykiatriområdet er der de seneste år løbende gennemført kompetenceudvikling af personalet med henblik på at styrke den pædagogiske faglighed og praksis, blandt andet indenfor neuropædagogik og low arousal - tilgangen. Dette vurderes at bidrage til at forebygge og undgå magtanvendelser. 2 Antallet af magtanvendelser er her opgjort som antallet af ansøgninger/godkendelser. Det reelle antal af fastspændinger med f.eks. hoftesele hos en kørestolsbruger, er reelt langt højere, da det dækker over den daglige brug af den pågældende foranstaltning set over et år. 3 National videns- og specialrådgivningsorganisation 13/15

14 Socialtilsyn Hovedstaden, der fører tilsyn i bo- og dagtilbud på det specialiserede voksenområde og på plejecentrene har desuden løbende fokus på magtanvendelser i forbindelse med tilsynene. I løbet af 219 forventes Folketinget at vedtage et lovforslag, som har til hensigt henholdsvis at lempe og præcisere magtanvendelsesreglerne. Det gælder for eksempel i forhold til anvendelse af teknologiske foranstaltninger og muligheden for at gribe ind over for en borger af hensyn til andre medborgere, eller i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at en borger udøver større materiel skade. Det vil derfor blive prioriteret, at medarbejdere modtager undervisning i de nye regler på området. Administrationen arbejder desuden løbende for at sikre, at rammerne for både kompetenceudvikling - og den nødvendige opmærksomhed på lovgivning og forebyggelse - er til stede i kommunens tilbud. Ligeledes vil administrationen fortsat arbejde på at sikre, at tilbuddene har let adgang og kendskab til vejledningsmulighederne i administrationen samt undervisning vedrørende reglerne om magtanvendelse. Tilbudslederne skal desuden sikre, at gråzoneområder i forhold til omsorgspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse jævnligt tages op til drøftelse og refleksion på personale- eller teammøder. 14/15

15 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Torvet 2 36 Frederikssund Telefon: /15

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2017

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2017 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nedenfor nævnes forskellige er henhørende under Serviceloven. 125 - Pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 - Tilbageholdelse

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Årsrapport 2018 Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Demenskoordinator Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen/Lykke Tina Outzen Hanne Bøye Christensen

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/8 Resumé Socialtilsyn Hovedstaden har i 2017, på vegne af Frederikssund Kommune, gennemført uanmeldte driftsorienterede

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering og drøftelse Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 På byrådsmødet den 10. maj 2017 blev Socialforvaltningen anmodet om at besvare en række

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2016

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2016 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere akut føren og fastholdelse

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 Center for Sundhed & Omsorg: Der er modtaget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2011 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2011... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud

Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud INDLEDNING...1 LOVGRUNDLAGET...1 Kompetence- og ansvarsfordeling...1 REGISTRERING OG

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen (V, LA, K) Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti 31. august 2018 Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 Magtanvendelse er et komplekst område. På den ene side ønsker Socialforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2013

Oversigt over magtanvendelse 2013 Oversigt over magtanvendelse 2013 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2013 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2013, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens Notat Emne Til Kopi til Redegørelse for om magtanvendelse ved s tilbud i Århus Kommune Rådmanden Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd, s chefgruppe, Anne Marie Thyrring og Helene

Læs mere