BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2016"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end siden Nu, hvor der igen er fremgang i beskæftigelsen, kan det vise sig, at kommunens arbejdsstyrke er for lille til at imødekomme lokale virksomheders efterspørgsel på arbejdskraft. Aabenraa Kommune ønsker derfor at styrke samarbejdet mellem borgere, virksomheder og myndigheder og gennemføre en stor langsigtet investeringsstrategi, der skal øge arbejdsudbuddet med mere end 400 personer. Beskæftigelsesplan 2016 er sammen med Vækstplan 2018 en væsentlig del af kommunens samlede strategi for at sikre flere aktive borgere på arbejdsmarkedet.

2 1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Aabenraa Kommune fører en aktiv beskæftigelsespolitik og har skabt gode resultater på ledighedsydelses- og sygedagpengeområdet. Resultaterne på kontanthjælps- og dagpengeområdet er mere beskedne. Vi skal opnå bedre effekter af indsatsen på områder, hvor vi er udfordrede. Vi skal i kontakt med de ledige så tidligt og ofte som muligt og sikre, at de lediges kompetencer matcher virksomhedernes behov. Fundamentet er et styrket samarbejdet med de lokale virksomheder. VI ØNSKER, AT BORGERE OG VIRK- SOMHEDER OPFATTER JOBCENTERET SOM EN AKTIV MEDSPILLER Ny investeringsstrategi Vi investerer i de kommende 4 år 68 mio. kr. i form af Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere (KIK): Vi igangsætter parallelindsatser med både beskæftigelses- og social- og sundhedsmæssige elementer Vi opruster med ca. 17 årsværk i 2016 Vi øger kontakten til virksomhederne med besøg Vi udvider med praktikmuligheder og jobåbninger Med de igangsatte initiativer er målene, at Jobcenter Aabenraa: Halverer antallet af aktivitetsparate på kontant- og uddannelseshjælp Øger effekten af integrationsindsatsen Reducerer langtidsledigheden Øger arbejdsstyrken med 400 Øger andelen af flygtninge der bliver selvforsørgende Skaber en bedre udvikling end i klyngen VI HAR MISTET ARBEJDSPLADSER SIDEN 2008 DE LEDIGE SØGER UFAGLÆRTE JOBS Udfordringerne er store. En målrettet investeringsstrategi gør det ikke i sig selv. Skal vi lykkes med opgaven, kræver det et intensiveret samarbejde mellem virksomheder, borgere og kommunen. VIRKSOMHEDER SØGER UDDANNET ARBEJDSKRAFT THOMAS ANDRESEN BORGMESTER EJLER SCHÜTT FORMAND FOR ARBEJDSMARKEDSUDVALGET UDFORDRINGEN ER STOR

3 2 INDHOLD Vores udfordinger 3 Mål Den beskæftigelsesrettede indsats Strategi: Virksomhedsrettet indsats Strategi: Borgere på A-dagpenge 7 Strategi: Borgere På kontanthjælp 8 Strategi: Borgere omfattet af integrationsprogrammet 9 Strategi: Borgere i fleksjob og på ledighedsydelse 10 Strategi: Borgere på sygedagpenge 11 Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland 12 Seneste resultater 13 Budget 14

4 3 VORES UDFORDINGER UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTUDBUDDET Arbejdsstyrken har været faldende siden Lokale virksomheder udfordres, når arbejdsstyrken er for lille til at imødekomme deres efterspørgsel. UDVIKLINGEN PÅ KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Det seneste år er antallet af aktivitetsparate borgere på kontant- eller uddannelseshjælp steget til over LANGTIDSLEDIGHEDEN Antallet af langtidsledige borgere er faldet, men 25 % - 30 % af de ledige ender som langtidsledige. Det er en stor udfordring for den enkelte og arbejdsmarkedet. BORGERE OMFATTET AF INTEGRATIONSPROGRAMMET Stigende antal borgere er på kontanthjælp. For mange står uden for arbejdsmarkedet efter endt integrationsperiode sammenlignet med andre kommuner. Få af borgerne er i virksomhedsrettet indsats. FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE Unge på offentlig forsørgelse kommer sjældent i gang med en uddannelse, og Aabenraa Kommune ligger generelt lavere end hele landet. Næsten 35 pct. af unge, der påbegynder en uddannelse efter at have modtaget kontanthjælp, falder fra uddannelsen igen inden for ét år. 1 SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDER Der er et mismatch mellem det, de ledige søger job indenfor, og de kompetencer virksomhederne efterspørger. Der er behov for øget faglig og geografisk mobilitet. Der er behov for at udvide kapaciteten på arbejdsmarkedet for udsatte borgere via et øget fokus på CSR og et mere forpligtende samarbejde med virksomhederne. VI ER UDFORDRET PÅ KOMPETENCERNE De ledige søger i stor udstrækning mod brancher, hvor jobmulighederne er begrænsede. Virksomhederne efterspørger arbejdskraft med specifikke kompetencer, som de ledige ikke har. REFUSIONSREFORMEN Med den nye refusionsmodel fra januar 2016 vil Aabenraa Kommune være udfordret af, at størstedelen af borgerne på overførselsindkomst er på den lave refusionssats. 1 Debatoplæg - Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Aabenraa Arbejdsmarkedskontor Syd, marts

5 4 MÅL 2016 Lokalt fastsatte mål 1. Færre aktivitetsparate borgere på kontant- eller uddannelseshjælp Antallet af aktivitetsparate borgere på kontant- eller uddannelseshjælp skal halveres fra 2015 til Flere flygtninge i ordinær beskæftigelse 50 % af de borgere, der afslutter integrationsprogrammet, skal blive selvforsørgende. Andelen af flygtninge i integrationsprogrammet, der har ordinær beskæftigelse efter afsluttet forløb inden for integrationsperioden (3 år), skal i 2016 være væsentlig større end i Udviklingen skal være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen. Ministermål I. Flere unge skal have en uddannelse Antallet af unge, der påbegynder en uddannelse fra offentlig forsørgelse, skal stige i forhold til året før. II. Styrket tværfaglig indsats Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats: 1. Antallet af langtidsforsørgede skal falde i forhold til året før, og udviklingen skal være bedre end for gennemsnittet i den øvrige del af klyngen. 2. Andelen i virksomhedsrettede tilbud skal øges. BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Planen indeholder både årlige og flerårige mål. Målene styrer prioriteringen af strategier og indsatser i De 2 lokalt fastsatte mål er defineret på baggrund af drøftelser i byråd og arbejdsmarkedsudvalg. Aabenraa Kommune ønsker bedre resultater end klyngen, der består af de kommuner, der er sammenlignelige med Aabenraa med hensyn til befolkningssammensætning og forhold på arbejdsmarkedet. III. Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af langtidsledige skal falde i forhold til året før, og udviklingen skal være bedre end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen. IV. Styrket indsats for bedre match ml. arbejdsløse og virksomheder Samarbejdsgraden med virksomhederne skal være højere end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen.

6 5 DEN BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS 2016 Investeringsstrategi Aabenraa Kommune vil i årene gennemføre en investeringsstrategi i form af KIK-projektet, hvor der investeres 68 mio. kr. i målrettede indsatser udover den ordinære drift. Mens der i perioden forventes at være balance imellem investering og afkast/besparelse, forventes der fra 2020 og frem at være en årlig nettobesparelse på 22 mio. kr. Opkvalificering Jobcenteret skal støtte borgeren i at finde den korteste vej fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Derudover skal Jobcenteret være en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne ved at afhjælpe arbejdskraftbehov og påvirke mulighederne for et mere rummeligt arbejdsmarked. Jobcenteret spiller en forholdsvis lille rolle i den samlede mængde af jobskifter på arbejdsmarkedet: Virksomhederne efterspørger primært faglært/uddannet arbejdskraft, mens hovedparten af kommunens ledige er ufaglærte. Derfor skal Jobcenteret arbejde mere målrettet med opkvalificering af arbejdsstyrken, så der skabes bedre match mellem de ledige og virksomhederne. Tværgående samarbejde De mange reformer inden for beskæftigelsespolitikken stiller krav om mere tværgående samarbejde - både på tværs af kommunens egne forvaltninger og kommunerne. Aabenraa Kommune arbejder allerede aktivt med en række tiltag på tværs af forvaltningerne. Derudover mødes de sønderjyske jobcentre for at fastlægge relevante samarbejdsområder, og 2016 vil byde på endnu højere grad af samarbejde med andre forvaltninger og kommuner. Se mere om strategier for indsatser på hhv. borger- og virksomhedsområdet på side

7 6 STRATEGI: VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS 2016 Jobcenteret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller medvirke til at opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov. Udgangspunktet er, at det skal være lettere for virksomhederne at rekruttere og fastholde arbejdskraften. Jobcenteret styrker derfor disse indsatser: HJÆLP TIL REKRUTTERING OG FORMIDLING Jobcenteret vil indgå i målrettede kampagner på de områder, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er størst. Enten ved at formidle egnede ledige fra kommunen eller hvis nødvendigt fra andre kommuner. Det sker ud fra en systematisk kortlægning af hhv. virksomhedernes størrelse, fagområder og behov for arbejdskraft og de lediges jobønsker og kvalifikationer. Virksomheder, der har over 50 ansatte og brug for en særlig indsats fra jobcenteret, tilbydes egen kontaktperson på ledelsesniveau. HJÆLP, HVIS MEDARBEJDERNE BLIVER SYGE Jobcenteret skal servicere virksomhederne i forbindelse med sygemeldinger, herunder forebyggelse og fastholdelse af medarbejdere og ansatte i fleksjob, og afregninger. Jobcenteret tilstræber stor fleksibilitet og har fokus på at tilrettelægge arbejdsgangene så enkelt som muligt over for virksomhederne. HJÆLP TIL VIRKSOMHEDER, DER TAGER SOCIALT ANSVAR Mange virksomheder vil gerne hjælpe borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. Derfor vil jobcenteret arbejde med samarbejdsaftaler og virksomhedscentre samt støtte virksomheder, der arbejder med social ansvarlighed. Målgruppen er bl.a. kontanthjælpsmodtagere, fleksjobberettigede og borgere, der skal afklares i forhold til fremtidig forsørgelse og ressourceforløb. Mange virksomheder tager socialt ansvar og gør en stor indsats for at fastholde medarbejdere. Jobcenteret støtter fortsat denne indsats via et fastholdelsesteam målrettet sygemeldte ansatte, samt med hjælpemidler og personlig assistance.

8 7 STRATEGI: BORGERE PÅ A-DAGPENGE FORTSAT INTENSIVT SAMARBEJDE MED A-KASSERNE Beskæftigelsesreformen har medført, at a-kasse, jobcenter og borger skal samarbejde gennem hele ledighedsforløbet. Gennem det intensiverede samarbejde vil borgeren fra de første samtaler til den konkrete aktivering møde en fælles og koordineret indsats, hvor målet er at finde den hurtigste vej til selvforsørgelse. HYPPIG OG TÆT KONTAKT I LEDIGHEDSFORLØBET En hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet og forebyggelse af langtidsledighed styrkes af en mere hyppig og tæt kontakt med borgerne. Konkret gennemføres 6 samtaler i de første 6 måneder af ledighedsforløbet. OPKVALIFICERING AF LEDIGE STAR s positivliste viser erhvervsområder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Jobcenteret har haft succes med målrettede projekter, hvor ledige er blevet opkvalificeret til disse områder. Dette skal styrkes gennem brugen af realkompetencevurdering så tidligt som muligt i ledighedsforløbet. Formålet er at afklare, hvad der skal til, for at de ledige får de efterspurgte kompetencer. Opkvalificeringen sker bl.a. gennem statslige puljer som uddannelsesløft og jobrettet uddannelse, hvor borgerne får et kompetenceløft, der matcher virksomhedernes arbejdskraftbehov. FORSIKREDE LEDIGE Jobcenteret skal støtte den enkelte borger med hurtigst muligt at komme tilbage i beskæftigelse - gennem individuel og tæt kontakt med den enkelte borger, virksomheder og samarbejdspartnere. Jobrotationsprincippet er et vigtigt redskab i opkvalificering af arbejdsstyrken. Ordningen skaber tilknytning til arbejdsmarkedet for ledige og forebygger samtidig, at ufaglærte mister arbejdet. Personer i risiko for langtidsledighed prioriteres i denne indsats. STYRKET FORMIDLING I DANMARK OG TYSKLAND Jobcenteret fastholder den målrettede jobformidling af ordinære jobs for støtte den enkeltes jobmuligheder. Det forudsætter tæt kontakt med virksomhederne bl.a. med et øget antal besøg. Heri indgår også samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner og det tyske Arbeits-agentur.

9 8 STRATEGI: BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP INVESTERINGSSTRATEGI Kommunen har besluttet at iværksætte en investeringsstrategi (KIK), hvor der i perioden frem til 2019 løbende igangsættes en række initiativer for at reducere tilgangen til kontanthjælp og antallet af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Et tættere samarbejde mellem jobcenteret og andre forvaltninger skal sikre en helhedsorienteret indsats med fokus på effekter. Udvikling af parallelindsatser vil derfor være kernen i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere. NYTTEINDSATS En evalueringsrapport medio 2015 viser, at KINA har haft gode resultater de første halvandet år efter etableringen. KINA vil derfor fortsat være den enhed, som organiserer den lovpligtige kommunale nytteindsats. Indsatsen for borgere på kontant- og uddannelseshjælp er tilrettelagt ud fra princippet om, at de arbejder for deres ydelse, og indsatsen anvendes også til at afklare borgernes rådighed. Borgerne sanktioneres, hvis de ikke står til rådighed. Et forløb i KINA har typisk varet 4 uger, men fremover bliver forløbene af længere varighed. UNGEINDSATSEN Samarbejdet mellem Jobcenteret, UU samt Børn og Skole sikrer, at der gennemføres en tværgående indsats med udgangspunkt i samme lokalitet. Ungeindsatsen tilbyder en koordineret sagsbehandling og hjælp til unge, hvor målet er, at flere unge får en uddannelse målrettet efterspørgslen fra virksomhederne. KONTANT-HJÆLP Er en midlertidig ydelse, som for mange får for længe. Vi investerer i en række indsatser for at reducere antallet af svage kontanthjælpsmodtagere, som er langt fra at kunne få et job eller en uddannelse Parallelindsatser på tværs af forvaltninger skal understøtte borgerne. Borgernes rådighed afklares i projektet KINA. Vi sanktionerer, når borgere ikke står til rådighed. 8

10 9 STRATEGI: BORGERE OMFATTET AF INTEGRATIONS- PROGRAMMET MÅLRETTET INVESTERING For mange borgere står efter endt integrationsperiode uden for arbejdsmarkedet. Derfor er integrationsområdet en del af den investeringsstrategi (KIK-projektet), som kommunen iværksætter fra DEN KONKRETE INDSATS Tilknytning til konkrete virksomheder og lokalsamfund styrker borgernes muligheder for at blive selvforsørgende. Derfor er forudsætningen for at lykkes med integrationsindsatsen et tættere samarbejde imellem virksomheder, lokalsamfund og den kommunale integrationsindsats. I alt skal fire konkrete tiltag bidrage til, at borgerne bliver selvforsørgende: INTEGRATION Der investeres i en række indsatser, så halvdelen af borgerne endt integrationsperiode bliver selvforsørgende. Kernen i strategien er øget brug af praktik og sprogundervisning kombineret med foreningstilknytning og boligplacering, der forebygger ghettodannelse. Sprogundervisning er forudsætning for integration Når borgerne starter på sprogskolen, foretages en indledende afklaring af kompetenceniveauet for at sikre, at undervisningen tilrettelægges, så den matcher flygtningens fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Intensiveret virksomhedsrettet indsats Sideløbende med sprogundervisningen skal borgerne efter 6 9 måneder deltage i et særligt tilrettelagt virksomhedsrettet forløb på ca. 15 timer ugentligt sideløbende med, at sprogundervisningen fortsætter med 16 timer om ugen. I forbindelse med opstarten gennemføres udvidet realkompetenceafklaring. Boligplacering - større geografisk spredning En større spredning forventes at kunne imødegå nogle af de udfordringer, der kan være omkring manglende mobilitet, når flygtninge skal i job/jobtræning uden for Aabenraa. Aktiv deltagelse i foreningslivet Deltagelse i foreningsliv skal fremme flygtningenes danskkundskaber og samfundsforståelse. Indsatsen skal, når flygtningen er klar til det, foregå parallelt med de øvrige indsatser. 9

11 10 STRATEGI: BORGERE I FLEKSJOB OG PÅ LEDIGHEDSYDELSE KIS Projektet KIS (Kommunalt In-house Servicekorps) er for de borgere, der har begrænset arbejdsevne og mange skånebehov. Her afprøves borgernes arbejdsevne. Målet er at afklare og gerne øge borgernes arbejdsevne samt give dem et springbræt til et andet fleksjob. Hvis borgerens progression er god, øges arbejdsevnen og dermed også timetallet. I lighed med KINA-projektet må alle opgaver, der løses af borgerne i KIS-projektet, ikke have været udført i kommunalt regi eller udbudt i licitation i de sidste 4 år. LEDIGHEDS- YDELSE Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i job. VIRKSOMHEDSPRAKTIK For borgere på ledighedsydelse anvendes korte virksomhedspraktikker målrettet de områder, hvor der efterfølgende er jobmuligheder. HJÆLP FRA FASTHOLDELSESTEAM For borgere, der er ansat i fleksjob, er der etableret en forbyggende indsats. Forringes arbejdsevnen, hjælper fastholdelsesteamet borgeren med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. STYRKET TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE I forhold til ressourceforløb skal jobcenteret samarbejde med borgeren om borgerens plan, så planen skaber udvikling. En forudsætning for dette er et velfungerende samarbejde bl.a. på tværs af forvaltninger i rehabiliteringsteamet. FOKUS PÅ CSR Aabenraa Kommune kan CSR-mærke en virksomhed, når denne medvirker til forebyggelse, fastholdelse og indslusning. CSR-mærkningen giver virksomheden mulighed for at brande sig som socialt ansvarlig og giver også goodwill i forhold til kommunens udbudsforretninger.

12 11 STRATEGI: BORGERE PÅ SYGEDAGPENGE FOKUS PÅ BORGERE MED BEHOV FOR INDSATS Indsatsen for sygemeldte med ukomplicerede forløb skal minimeres, så Jobcentrets ressourcer i højere grad bliver brugt på sygemeldte, som risikerer lange sygdomsforløb. Dette sker med afsæt i 7 vurderingen om uarbejdsdygtighed, som skal sikre, at ressourcerne målrettes borgere med behov for aktiv indsats. BORGERE PÅ SYGEDAGPENGE Jobcenter Aabenraa har i de seneste år fremrykket indsatsen for sygemeldte. Den tidlige indsats, bl.a. via fastholdelsesteamet, har i tæt samarbejde med virksomhederne bidraget til forebyggelse af længerevarende sygdom. AKTIVE, TIDLIGE FORLØB Aktive og tidlige forløb støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Når varigheden er mere end 8 uger, skal et tæt og velfungerende samarbejde med bl.a. læger og behandlingssystem sikre en hurtig og fyldestgørende udredning af sagen. Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges efter 22 uger, skal Jobafklaringsforløbet gennem en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats baseret på rehabiliteringsteamets indstilling bidrage til at sikre en effektiv indsats. INDSATSEN Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og kompensationsordninger samt fastholdelsesteamet og det Helbredsafklarende Ressource Center. Det Helbredsafklarende Ressource Center skal sikre individuelt tilrettelagt træning og vejledning om bl.a. sundhed, motion, stress, kost, livsstil og arbejdsstillinger. Derudover arbejdes med tværfaglig afklaring af borgernes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og arbejdsevne samt afklarende psykologforløb og forløb for håndtering af funktionelle smerter. ARBEJDSPLADSFASTHOLDELSE Er borgeren sygemeldt fra sin arbejdsplads, hjælper fastholdelsesteamet med at bevare tilknytningen til virksomheden. STYRKET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Der er etableret et tværfagligt samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen inden for kræftrehabilitering, senhjerneskadede og parallelindsats med kommunal genoptræning og forebyggelse. Et tæt samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og behandlingssystemet er afgørende for, at indsatsen lykkes.

13 12 SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRENE I SØNDERJYLLAND Siden 2009 har de tidligere lokale beskæftigelsesråd og jobcentrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner samarbejdet om arbejdsmarkedsindsatsen i Sønderjylland. Der er fælles afsnit i de 4 beskæftigelsesplaner om samarbejde og tiltag på tværs af kommunegrænser. Der afholdes fælles strategiseminar for jobcenterledelse og Arbejdsmarkedsudvalgene i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder. I 2016 er intentionen at arbejde med følgende områder: Implementering af reformer Erfaringsudveksling ved implementering af reformer. Fælles tilgang til ungeindsatsen Løbende dialog med de sønderjyske uddannelsesinstitutioner for at skabe fælles tilgang til ungeindsatsen. Formålet er at sikre flest mulige unge en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dansk-tysk samarbejde Fastholdelse af samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse. Tematiseret samarbejde Tematiseret samarbejde inden for eksempelvis offshore og den virksomhedsvendte indsats. Formålet er at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft, styrke uddannelse mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder og skabe udviklingsforløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Tværgående samarbejde Jobcentrene skal fortsat støtte hinanden i indsatsen på tværs af kommunegrænser og organisatoriske skel.

14 13 SENESTE RESULTATER I perioden fra januar til juli 2015 samarbejdede jobcenteret med knap 40 % af virksomhederne i kommunen. I første halvår 2015 har jobcenteret besøgt de lokale virksomheder mere end gange. [SKRIV TITLEN TIL MARGEN- TEKSTEN] [Skriv margenteksten. En margentekst er et separat supplement til hoveddo- I 2013 blev det Kommunale In-house Servicekorps (KIS) oprettet. 218 borgere har været ansat i fleksjob og 56 i seniorjob. I august 2015 var der 149 medarbejdere i fleksjob og 56 i seniorjob. Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er faldet med 109 i perioden januar-august 2015 sammenlignet med samme periode året før (14%): En flerårig målrettet indsats med fokus på fastholdelse, tidlig indsats og en primær leverandør betyder, at Aabenraa er på niveau med landsgennemsnittet. kumentet. Den er ofte justeret til venstre eller højre på siden eller i toppen eller bunden. Brug Vi samarbejder med fanen Tegnefunktioner knap 40 % af til vores virksomheder at redigere formateringen i tekstfeltet 205 medarbejdere med margenteksten.] i KIS udfører samfundsnyttige opgaver 36 % af de 526 borgere, der har været omfattet af den kommunale nytteindsats på KINA og tilhørende tilbud i perioden fra januar 2014 til og med juni 2015, har ikke længere en sag i kommunen. Antallet af borgere på sygedagpenge falder fortsat 36 % omfattet af nytteindsatsen har ikke længere en sag i kommunen

15 14 BUDGET Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Borgere på kontant- og uddannelseshjælp Antal helårspersoner heraf job- og uddannelsesparat heraf aktivitetsparat Nettobudget til forsørgelse (i kr.) Borgere på kontanthjælp til udlændinge Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) Borgere på a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) Borgere på kontantydelse Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) Borgere på ressourceforløbsydelse Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.)

16 15 VI ARBEJDER FOR: AT FLERE BORGERE BLIVER SELVFORSØRGENDE AT VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ DEN ARBEJDSKRAFT, DE EFTERSPØRGER

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet kontinuerligt siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er siden 2008 faldet med mere end 3.000.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Aabenraa Kommune Fremgang i antallet af beskæftigede lønmodtagere i Aabenraa Kommune de seneste år tyder på, at Aabenraa er en attraktiv kommune for erhvervslivet. En forudsætning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Aabenraa Kommune Fremgang i beskæftigelsen kombineret med lavt ledighedsniveau og et fald i antallet af borgere på overførelsesindkomster viser, at Aabenraa Kommune i disse år er

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016. Andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) med virksomhedsrettet tilbud i de

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 side 6

Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 side 6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Baggrund for Beskæftigelsesplanen 2016 side 3 Beskæftigelsessituationen lige nu Beskæftigelsesmæssige udfordringer Kerneopgaven Beskæftigelse Jobcenter Hedensteds lokale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato aug 2013 J.nr.: Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Indledende bemærkninger Nedenfor redegøres for det kendskab BRHS på nuværende tidspunkt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune samarbejder med borgere og virksomheder om at udvikle et bæredygtigt arbejdsmarked i balance. Det er et arbejdsmarked, hvor arbejdssøgende og borgere med begrænsninger

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Rammevilkår for Jobcenter Tårnby... 3 1.1.1 Jobcentrets organisatoriske struktur... 3 1.1.2 Jobcentrets

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere