307. Forslag til Klimatilpasningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "307. Forslag til Klimatilpasningsplan"

Transkript

1 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag godkendes, 2. at det med planen vedtages at indføre et nyt mål for risikodimensionering vedrørende skybrud, 3. at der i planperioden forelægges en årlig status på handlinger og investeringsbehov med henblik på eventuelle justeringer, 4. at der gennemføres en offentlig høring af planen i 8 uger og afholdes borgermøde om planen. Beskrivelse af sagen På By- og Miljøudvalgets møde den 27. august 2012 blev forslag til Klimatilpasningsplan drøftet. På baggrund af denne drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag til ændringer i planen og bemærkninger til de rejste spørgsmål. Disse er anført i vedhæftede bilag "Forslag til ændringer...". På By- og Miljøudvalgets møde 24. september 2012 blev forvaltningen bedt om "at undersøge mulighederne for at forøge målet om, at 30 % af regnvandet skal være afkoblet kloaksystemet indenfor 100 år, samt om at undersøge forholdet mellem at stille krav om etablering af solceller kontra grønne tage ved nybyggeri". Forvaltningens bemærkninger fremgår i sin helhed i bilaget "Forslag til ændringer...", side 7-8, men resumeres herunder: Forvaltningen foreslår, at målet om 30 % afkobling pt. fastholdes, men at der frem mod næste spildevandsplan gennemføres yderligere beregninger til vurdering af afkoblingspotentialet, både i forhold til muligheder og i forhold til samfundsøkonomi. Det nuværende vidensniveau er ikke tilstrækkeligt til at vurdere om det er fysisk muligt eller samfundsøkonomisk fornuftigt at afkoble en større andel regnmængde på Frederiksberg. Baggrunden for at vælge målet er baseret på Spildevandskomiteens udmelding om, hvilken betydning klimaændringerne forventes at have på dimensioneringen af kloaksystemet generelt set. De anbefaler således, at der tages udgangspunkt i en 30 % forøgelse i forhold til dimensionering for 10-års-regnhændelser. Frederiksberg Kommune har fået foretaget en foreløbig screening af potentialet for at afkoble tagvand. Screeningen giver ikke på dette indledende niveau basis for at foreslå en højere målsætning i Klimatilpasningsplanen. Vedrørende spørgsmålet om etablering af solceller kontra grønne tage ved nybyggeri, foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med spørgsmålet med henblik på at definere nærmere retningslinjer i den kommende Kommunplan Dette kan dermed kombineres med By- og Miljøudvalgets beslutning på møde 17. september 2012 vedr. taghaver, hvor "mulighed for etablering af grønne taghaver indarbejdes i den kommende arkitekturpolitik, i Kommuneplanrevision 2013 og i fremtidige lokalplaner". Grundlæggende understøtter henholdsvis solceller og grønne tage to forskellige formål: Solceller understøtter kommunens mål om reduktion af CO2-udledningen, mens grønne tage understøtter kommunens klimatilpasning og bidrager til begrønning af byen. I forhold til bygningsmæssige aspekter er potentialet for grønne tage størst ved flade tage op til en hældning på ca. 30 grader, mens potentialet for solceller er størst ved sydvendte tage og gerne tage med en hældning på 40 grader. Solceller og grønne tage udelukker således ikke nødvendigvis hinanden, men vil være mere eller mindre optimale løsninger i forhold til det konkrete byggeri, ligesom der nogle steder vil være mulighed for at kombinere løsninger med skråtstillede

2 solceller på flade grønne tage. Der kan peges på forskellige tilgange til valg af retningslinjer, fx en skelnen baseret på taghældning eller en prioritering ift. forskellige byområder, mv. Herudover skal det ved fastsættelse af nærmere retningslinjer tages i betragtning, at retningslinjerne i givet fald skal understøtte målene i Klimatilpasningsplanen om grønne tage, hvor det blandt andet er foreslået, at fastsætte et specifikt mål om en øgning af arealet med grønne tage i kommunen. Der er nu indgået endelig budgetaftale for 2013, som lægger vægt på at fremme klimatilpasningsindsatsen på Frederiksberg, og derfor har afsat samlet 7,5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014 og 2015 til indsatsen. Dette muliggør en realisering af Klimatilpasningsplanens intentioner og handlingsplan. I relation til Klimatilpasningsplanens handlingsplan og anslåede økonomi heri, betyder budgetaftalen, at indsatser og økonomifordeling skal konsekvensrettes i forbindelse med den årlige frigivelse/disponering af midlerne, jævnfør forslaget om en årlig status på handlinger og investeringsbehov. Klimatilpasningsplanens handlingsplan fastholdes således i sin nuværende form som et brutto-katalog over forventede indsatser og udgifter hertil. Tidligere sagsfremstilling I forlængelse af vedtagelsen af Spildevandsplan den 4. april 2011, besluttede Kommunalbestyrelsen at udarbejde en særskilt Klimatilpasningsplan for Frederiksberg Kommune, og at forslaget skulle ligge klar forud for forhandlingerne om Budget Efterfølgende har regeringen meldt ud, at den vil stille krav om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013, og at klimatilpasningsplanerne skal indarbejdes i kommuneplanlægningen. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke formelt fastsatte krav til indholdet af klimatilpasningsplanerne, men det forventes, at planerne skal indeholde kortlægningsdata og forslag til handlinger. Frederiksberg Kommunes Klimatilpasningsplan forventes at kunne leve op til de kommende krav. By- og Miljøområdet og Frederiksberg Forsyning har arbejdet tæt sammen om det forslag til klimatilpasningsplan, som nu forelægges. Frederiksberg Kloak A/S orienteres om planen på bestyrelsens møde 18. september. Vandstrømme og kloaksystemer krydser kommunegrænserne, og der har derfor været en tæt dialog og koordinering med Københavns Kommune og Københavns Energi om især skybrudsdelen, der kræver enighed mellem de to kommuner om såvel målsætninger som konkrete fælles projekter. Københavns Kommune forelægger deres Skybrudsplan politisk parallelt med processen her på Frederiksberg. Forslaget til Klimatilpasningsplan - rammerne Klimatilpasningsplanen skal indarbejdes i relevante kommunale planer, som fx Kommuneplanen og Spildevandsplanen, ligesom det - afhængig af kommende lovgivning - kan blive nødvendigt at indgå en nærmere aftale mellem kommunen og Frederiksberg Forsyning om opfyldelse af planens mål. Klimatilpasningsplanen beskriver den forventede udvikling i klimaet over de næste 100 år og den forventede betydning for Frederiksberg. Dette danner det faglige grundlag for planens forslag til langsigtede mål og handlestrategier. Samtidig indeholder planen en handlingsplan for de kommende fire år ( ), samt skitserer et mere langsigtet perspektiv (over ca. 20 år) i forhold til de store investeringstunge anlægsprojekter til skybrudssikring mellem Frederiksberg og København. Planens primære formål er dermed; - at fastlægge langsigtede mål og handlestrategier for klimatilpasning på Frederiksberg

3 - at fastlægge en overordnet handlingsplan for de kommende fire års indsats (med både kommune og forsyning som aktører) Da klimatilpasningsområdet er under stærk udvikling, både hvad angår den faglige viden, lovgivning og finansieringsmuligheder, vil især handlingsdelen af planen udvikle sig dynamisk, allerede over de fire år, som planen dækker. Dette gælder ikke mindst de store anlægsprojekter, der skal gennemføres sammen med Københavns Kommune. Derfor foreslås det, at der i planperioden fremlægges en årlig status på handlinger og investeringsbehov med henblik på eventuelle justeringer. Forslaget til Klimatilpasningsplan - indholdet Planen er bygget op af fire dele: Del 1: Mål, handlinger og økonomi (Planens centrale del i forhold til mål og handlestrategier, samt opressumerende i forhold til handlingsplan og økonomi) Del 2: Klimaændringer og klimaudfordringer (Faglig baggrund om de forventede klimaændringer de næste 100 år og deres betydning for Frederiksberg) Del 3: Øvrige planer, lovgivning og finansiering (Beskrivelse af sammenhænge, rammer og status i forhold til forventede ændringer) Del 4: Handlingsplan (Uddybet beskrivelse af forslag til handlinger, inklusiv økonomi, samt integration i eksisterende kommunal planlægning/projekter) Klimatilpasningsplanen bygger videre på Frederiksbergstrategiens overordnede målsætninger for "Klimabyen for fremtiden". Planen opstiller følgende tre overordnede mål for den langsigtede indsats. Målene er nærmere uddybet i planens Del 1: At der højst hvert 100. år må stå mere end 10 cm vand på terræn (undtaget arealer udpeget til oversvømmelse/magasinering) At 30 % af regnvandet er afkoblet kloaksystemet indenfor 100 år At varmeø-effekten i byen minimeres De tre mål forholder sig direkte til de forventede klimaændringer vedrørende henholdsvis skybrud, øget generel nedbør og temperaturstigninger/flere hedebølger. Her skal særligt gøres opmærksom på det første mål, hvor der med planen foreslås fastlagt et nyt mål for risikodimensionering vedrørende skybrud - altså et mål om til hvilket niveau, vi skal skybrudssikre byen. Dette foreslås som et fælles mål for Frederiksberg og København, baseret på samfundsøkonomiske analyser af forholdet mellem investeringer i skybrudsløsninger og reduktioner af skadesomkostninger. Kort fortalt viser analysen, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at sikre byen mod skybrud, svarende til en 100. års regn i 2110 (57 mm nedbør på en time). Forudsætningerne herfor er blandt andet, at etablering af skybrudsløsninger erstatter kloakudbygning (delvist) og at alle grundejere, hvor relevant i forhold til kloakopstuvning og oversvømmelsesrisiko, sikrer deres ejendomme mod indtrængende vand. Herudover viser de økonomiske beregninger, at en kombineret strategi med overfladeafvanding og opsamlingstunneler er økonomisk mere attraktiv end en løsning, hvor der alene satses på bortledning af skybrud på overfladen via store kanaler og lignende. På baggrund af sidstnævnte er der i det fælles grundlag for Frederiksberg og Københavns skybrudsplanlægning udpeget en række

4 "vandoplande" og overordnede "vandveje" til afledning af vand ved større skybrud. Med baggrund i de fastsatte mål indeholder Klimatilpasningsplanen en handlingsplan med fire temaer: Overordnede "vandveje" (er større kanaler på og under jorden, der skal kunne håndtere store mængder regnvand ved skybrud for Frederiksberg: Ladegårdsåen, Vodroffsvej/Vesterbro, Grøndalsåen. De overordnede "vandveje" skal udvikles, etableres og finansieres i et samarbejde mellem Frederiksberg og København) Større projektområder (er lokale fokusområder, hvor flere indsatser skal igangsættes for at klimatilpasse og skybrudssikre områderne - områderne er: Bispeengbuen, Vodroffsvejområdet og området omkring Vagtelvej) Øvrige projekter (er en række øvrige lokale projekter, hvor klimatilpasning og/eller skybrudssikring igangsættes udenfor de større projektområder) Informations & udviklingsprojekter (er undersøgelser, udviklingsopgaver, borgerrettet indsats og integration af klimatilpasning i kommunale planer og sagsbehandling) Især de store og langsigtede projekter med etablering af overordnede "vandveje" til skybrudssikring vil kræve store anlægsinvesteringer. De første og meget foreløbige bud vurderer, at den samlede investering for de tre nævnte "vandveje" som berører Frederiksberg kan beløbe sig til omkring 1,8 mia. kr., som skal fordeles mellem Frederiksberg og København. Det forventes, at hovedparten af anlægsinvesteringen kan foretages af forsyningsselskaberne og betales af brugerne over spildevandstaksterne. Inden der træffes beslutning om, og hvordan de foreslåede "vandveje" skal etableres, skal der foretages nærmere analyser og beregninger for hver af "vandvejene". Dette arbejde forventes at tage 1-2 år. Forslag om offentlig høring og borgermøde Klimatilpasningsplanen er som nævnt endnu ikke en lovbunden plan og det er derfor også frivilligt, om der gennemføres en offentlig høring. Klimatilpasning, og måske især skybrudssikring, optager borgerne på Frederiksberg meget, og det vil være væsentligt at indhente borgernes kommentarer og forslag for at gøre planen så levedygtig og relevant som muligt. Samtidig vil det være meget relevant at give interesseorganisationer, Københavns Kommune m.fl. mulighed for at kommentere formelt på planens indhold. By- og Miljøområdet foreslår derfor, at der gennemføres en 8 ugers offentlig høring, og at der afholdes et borgermøde. Forvaltningens forslag til borgermøde er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. By- og Miljøområdets vurdering: By- og Miljøområdet vurderer, at der med denne første Klimatilpasningsplan for Frederiksberg er lagt et solidt fundament for den fremtidige indsats for klimatilpasning og skybrudssikring på Frederiksberg. Det etablerede samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning, samt med Københavns Kommune og Københavns Energi danner tilsvarende et godt grundlag for implementering af planen. Der er en væsentlig usikkerhed på nuværende tidspunkt om dimensionering og udformning af

5 anlæg, og dermed behovet for anlægsinvesteringer og fordelingen af finansieringen mellem kommuner og forsyningsselskaber. Forvaltningen vil sammen med Frederiksberg Forsyning arbejde for, at de opstillede mål opfyldes så omkostningseffektivt som muligt samtidig med at investeringerne bidrager til at skabe et grønnere Frederiksberg. Det betyder, at handlingsplanen og investeringsoversigten vil udvikle sig dynamisk i løbet af planperioden. En godkendelse af planen er dermed en godkendelse af mål, handlestrategier og overordnet handlingsplan, mens den detaljerede handlingsplan og tilknyttede økonomi vil blive yderligere kvalificeret og fastlagt i de følgende års budgetprocesser for henholdsvis kommune og forsyningsselskab. Økonomi Investeringsbehovet til gennemførelse af Klimatilpasningsplanen er som nævnt behæftet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt. Den største post vil uden tvivl være etablering af overordnede "vandveje" til skybrudshåndtering. Cowi har for Københavns Kommune beregnet et overslag over de forventede investeringer til "vandveje" for hele København og Frederiksberg over en 20 års periode på omkring 8 mia. kr., hvoraf det anslås, at Frederiksbergs andel vil udgøre omkring 1 mia. kr. Hovedparten af investeringen forventes at skulle foretages af de respektive forsyningsselskaber. Et foreløbigt skøn fra Frederiksberg Forsyning er, at en investering i den størrelsesorden kan betyde en gradvis stigning af afledningsafgiften på samlet ca. 14 kr. pr. kubikmeter over de næste 20 år, hvilket vil være en fordobling af den nuværende afgift. For en familie på 2 voksne og 2 børn, med et vandforbrug på 160 kubikmeter årligt, vil dette svare til en årlig merudgift på ca kr. i år 2032 i forhold til i dag. Herudover vil en anlægsinvestering på omkring 1 mia. kr. - med de gældende regler - betyde en væsentlig merudgift for kommunen vedrørende det såkaldte vejafvandingsbidrag. Vejafvandingsbidraget er på nuværende tidspunkt fastsat til 8 % af kloakforsyningens anlægsudgifter. Kalkuleres med en anlægsinvestering i størrelsesordenen 900 mio. kr. for kloakforsyningen (90 % af 1 mia.) kan dette betyde en merudgift for kommunen i vejafvandingsbidrag på 72 mio. kr. (over 20 år). I første omgang er der med handlingsplanen skitseret et forventet investeringsbehov over de nærmeste fire år, hvor udgifterne til de overordnede "vandveje" i de første 1-2 år vil vedrøre nærmere undersøgelser og tekniske udredninger, forud for en endelig beslutning om eventuel etablering af de foreslåede "vandveje". Forventningerne til det samlede investeringsbehov over de kommende fire år, for såvel Frederiksberg Kommune som Frederiksberg Forsyning, er angivet i Klimatilpasningsplanens Del 1 og Del 4. Til budgetforhandlingerne 2013 er der fremsendt tre anlægsforslag vedrørende den kommunale klimatilpasningsindsats, som indtil videre alle er integreret i Klimatilpasningsplanens handlingsplan. Klimatilpasningsplanen og den tilhørende økonomi vil dermed blive tilrettet, når budgetaftalen for

6 2013 foreligger, og vil herefter blive forelagt udvalget til fornyet behandling. Som det fremgår nedenfor er der foreslået beløb i Det bemærkes, at der i direktionens anlægsplan ligger en ikke disponeret pulje, som muliggør, at nedenstående forslag kan prioriteres varigt. De tre anlægsforslag er: 1. "Pulje til klimatilpasning", del 1: Puljen er på tkr. i Vedrører den grundlæggende kommunale indsats, som er nødvendig for at drive og koordinere kommunens klimatilpasning. Omfatter den overordnede projektledelse og informationsindsats. Dette anlægsforslag indgår i direktionens forslag til anlægsplanen. 2. "Pulje til klimatilpasning", del 2: Puljen er på tkr. i 2013 og på 500 tkr. i 2014 og Vedrører i 2013 særskilte midler til deltagelse i projektudvikling vedrørende de forventede "overordnede "vandveje"", som Frederiksberg og København i fællesskab ønsker etableret for at sikre byen mod fremtidige større skybrud. Vedrører desuden for 2013 midler til integrering af fysiske klimatilpasningselementer i kommunale anlæg, hvor dette ikke har været indarbejdet fra starten af anlæggets planlægning. Endelig vedrører det årlige beløb på 500 tkr. en fortsættelse af den pulje, der i 2012 blev afsat til støtte til private klimatilpasningsprojekter. Dette anlægsforslag indgår på anlægsplanens omprioriteringsliste. 3. "Pulje til implementering af klimatilpasningsplan": Puljen er på tkr. i Vedrører implementering af klimatilpasningstiltag i tråd med handlingsplanen. Der er blandt andet foreslået afsat midler til etablering af anlæg til genbrug af regnvand til kommunal vanding og til etablering af grønne tage/taghaver. Herudover foreslås der afsat midler til projektudvikling og anlæg af kommunale LAR-løsninger og/eller til skybrudssikring af de kommunale ejendomme. Dette anlægsforslag indgår på anlægsplanens omprioriteringsliste, og vil forventeligt blive revideret til Budget Borgmesterpåtegning Forelægges til drøftelse, idet den endelige plan vil afhænge af, i hvilket omfang der prioriteres midler i budget Behandling By- og Miljøudvalget 22. oktober 2012, Magistraten 29. oktober 2012, Kommunalbestyrelsen 5. november LDT/SJ. By- og Miljøudvalget udsatte sagen den 24. september 2012 efter drøftelse. Forvaltningen blev anmodet om at undersøge mulighederne for at forøge målet om, at 30 % af regnvand skal være afkoblet fra kloaksystemet indenfor 100 år, samt om at undersøge forholdet mellem at stille krav om etablering af solceller kontra grønne tage ved nybyggeri.

7 By- og Miljøudvalget udsatte sagen den 27. august 2012 efter nærmere drøftelse. By- og Miljøudvalget udsatte sagen den 20. august Bilag 2012/ Forslag til Klimatilpasningsplan 2012/ Forslag til borgermøde og informationsindsats i forbindelse med offentlig høring af Klimatilpasnings- og skybrudsplanen 2012/ Forslag til ændringer, Klimatilpasningsplan, BMU

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 RESUMÉ UDKAST, DECEMBER 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 RESUMÈ Udkast, december 2012 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013.

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. juni 2013 Skovrejsning 2014-2017 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Status for Skovrejsning 2009 2012 og forslag til ny skovhandlingsplan

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens mødesal Referat Mødetidspunkt: 19:00 Mødested: s mødesal Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Brian Holm, Jan E. Jørgensen og Daniel Panduro havde meldt forfald. I stedet mødte Vibeke Qvist, Christine Dal og Sara

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 84089 Brevid. 1419543 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune 9. marts

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Indhold Udfordringen Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Bilag til indstilling om Klimatilpasningsplan BMU 24. september 2012

Bilag til indstilling om Klimatilpasningsplan BMU 24. september 2012 Nedenstående skema indeholder forslag til ændringer og besvarelse af spørgsmål i relation til forslag til Klimatilpasningsplan som blev drøftet i By- og Miljøudvalget den 27. august 2012. Side 7-8 Forslag

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af politikker

Vejledning i udarbejdelse af politikker Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil?

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Carl-Emil Larsen, direktør DANVA KTC Årsmøde 20. september 2013 DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

Borgermøde om spildevandsplan Skt. Annæ Plads og Nyhavn

Borgermøde om spildevandsplan Skt. Annæ Plads og Nyhavn Borgermøde om spildevandsplan Skt. Annæ Plads og Nyhavn Program for borgermødet 19:00 19:05 Velkomst v. Charlotte Korsgaard, TMF 19:05 19:20 Skybrudsprojektet på Sankt Annæ Plads v. Jan Rasmussen, TMF

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 I risikokortlægningen der har været udført i forbindelse med den kommende klimatilpasningsplan er der udpeget 13 områder, hvor en del

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Vej- og Parkafdelingen VandPlus projekt Lindevangsparken og Sløjfen. Afgørelse om ikke VVMpligt Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. maj 2013 Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Aarhus

Læs mere

Projekter og lån til klimatilpasning i Skejby

Projekter og lån til klimatilpasning i Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. oktober 2017 Projekter og lån til klimatilpasning i Skejby Indstillingen omhandler godkendelse af projekter og lån til klimatilpasning

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Tilstanden i landets kloaksystemer

Tilstanden i landets kloaksystemer maj 2008 Tilstanden i landets kloaksystemer - om vedligeholdelse og fornyelse af det danske kloaknet Resumé Det danske kloaknet udgør et vigtigt fundament i den infrastruktur, der sikrer, at danske familier

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand

Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand Elementer i natur- og miljøforvaltningen Hvem gør hvad? Amt Overvågning (vidensindsamling)

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Bilag 5 Igangsættelse af tilgængelighedsprojekt Rute 1 i Indre by

Bilag 5 Igangsættelse af tilgængelighedsprojekt Rute 1 i Indre by Bilag 5 Igangsættelse af tilgængelighedsprojekt Rute 1 i Indre by Teknik- og Miljøudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 8. november 2006 SAGER TIL BESLUTNING 30. Tilgængelighedsprojekt - midler

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan Den klimatilpassede kommuneplan Et Plan09-projekt December 07 Projektplan PROJEKTPLAN I projektplanen redegøres for selve projektets indhold og realisering i en række trin. I projektplanen er tilføjet

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der kan fastsættes to - årlige mål med årlig opfølgning.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der kan fastsættes to - årlige mål med årlig opfølgning. Pkt.nr. 3 Kontraktstyring: mål 2010 skoleudvalget Fritidshjem, klubber, PC og PPR 697164 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1.

Læs mere

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25.

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø Den 25. juni 2008 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune Brandsikring af Århus Rådhus H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C 1. Resume

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Status vedrørende flygtninge

Status vedrørende flygtninge Punkt 3. Status vedrørende flygtninge 2014-20536 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering status vedrørende flygtninge. Direktørgruppen har drøftet sagen i mødet

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Klimatilpasning af København

Klimatilpasning af København Klimatilpasning af København - investeringer og projekter [1] Indholdsfortegnelse Sådan vælger vi projekter - Politiske, økonomiske, administrative og tekniske styring af klimatilpasningen - Årshjul for

Læs mere

Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 20. maj 2014 Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Med denne indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Læs mere

Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser?

Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser? Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser? Morten K. Mathiasen Kontakt Bolius Bolius.dk/raadgivning Tlf: 7023 6313 Email: post@bolius.dk Et helejet Realdaniaselskab Et helejet Realdaniaselskab Årsager til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Klimatilpasning. Louise Grøndahl

Klimatilpasning. Louise Grøndahl Klimatilpasning Louise Grøndahl Rammerne for klimatilpasning Ny Lovgivning Lovpakke 2012 - klimalokalplaner - Miljø- og servicemål -vedvarende energi Lovpakke 2012-2013 -Regnvandsbidrag -Præcisering af

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere