Sygepleje i fokus. - døgnet ru. Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen. Januar Regionshospitalet. Viborg, Skive. LSR - Ledende Sygeplejerskers Råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygepleje i fokus. - døgnet ru. Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen. Januar 2011. Regionshospitalet. Viborg, Skive. LSR - Ledende Sygeplejerskers Råd"

Transkript

1 Sygepleje i fokus n ital i midt e på dit hosp ndt - døgnet ru Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen Januar 2011 Regionshospitalet 1 Viborg, Skive LSR - Ledende Sygeplejerskers Råd

2 2

3 Indhold Forord 5 Indledning 7 Faglig kvalitet og udvikling 9 Effektivisering og styring 11 Forskning og uddannelse 13 Profilering og samarbejde 15 Attraktiv arbejdsplads 17 Perspektiv Referencer 19 3

4 4

5 Forord Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen sætter fokus på sygeplejens bidrag i forhold til virksomhedsgrundlaget på Regionshospitalet Viborg, Skive. Det sygeplejefaglige personale leverer et vigtigt bidrag til hospitalets kerneydelser, og udgør den største faggruppe på hospitalet. Derfor har Ledende Sygeplejerskers Råd, LSR, ønsket at være med i front for at bidrage til det tværfaglige samarbejde om at indfri hospitalets vision og mission. I en tid med mange og store udfordringer er det vigtigt at have tydelige mål og prioriteringer - både helt overordnet på hospitalet og i hverdagen i afdelingerne. Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen udgør den overordnede ramme for udvikling i sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive og den efterfølgende prioritering og udarbejdelse af konkrete handleplaner og indsatsområder. Formålet med Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen er således at skabe en fælles referenceramme for de opgaver, der løses af det sygeplejefaglige personale på hospitalet. Derfor er det vigtigt, at referencerammen er afsæt for de sygeplejefaglige lederes prioritering af de væsentligste faglige indsatsområder indenfor de enkelte strategispor og er det faglige afsæt i det tværfaglige samarbejde om lokale prioriteringer og realisering af opgaver og ønsker. Jeg vil derfor opfordre alle i sygeplejen til at bidrage i det fremadrettede arbejde med Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen. Jeg ønsker, at patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere må opleve, at sygeplejen på alle niveauer på Regionshospitalet Viborg, Skive er af høj kvalitet og at sygeplejen er i fokus på dit hospital i midt en døgnet rundt! Regionshospitalet Viborg, Skive Den 21. januar 2011 Tove Kristensen chefsygeplejerske 5

6 Virksomhedsgrundlag Regionshospitalet Viborg, Skive Mission: Vi er et af landets bredest specialiserede hospitaler, og vi leverer sammenhængende sundhedsydelser af høj faglig kvalitet Vision: Vi vil til enhver tid skabe optimale patientforløb på det højeste professionelle og etiske niveau Værdier: Dialog Dygtighed Dristighed Strategispor : Faglig kvalitet & udvikling Effektivisering & styring Forskning & uddannelse Profilering & samarbejde Attraktiv arbejdsplads 6 dit hospital i midt en - døgnet rundt

7 Indledning Virksomhedsgrundlaget for Regionshospitalet Viborg, Skive er udarbejdet i foråret 2010 af hospitalsledelsen i samarbejde med afdelingsledelserne. Ledende sygeplejerskers råd, LSR, besluttede i foråret 2010 at revidere tidligere års arbejde med vision og strategier for sygeplejen og sætte fokus på sygeplejens bidrag i forhold til hospitalets virksomhedsgrundlag. Revisionsarbejdet er udført af en arbejdsgruppe med en bred repræsentation af sygeplejefaglige ledere og medarbejdere fra hele hospitalet. Arbejdsgruppens medlemmer: Inge Pinholt, klinisk udviklingskoordinator, HR-afd./neurologisk afd. (formand for arbejdsgruppen) Hanne Sønder, oversygeplejerske, børneafdelingen Mette Toftdahl, afdelingssygeplejerske, skade-modtageafsnittet Inga Jeppesen, afdelingssygeplejerske, billeddiagnostisk afdeling, Skive Tina Skov Hansen, klinisk sygeplejespecialist, neurologisk afdeling Anne Bendix, specialeansvarlig sygeplejerske, nyremedicinsk afsnit M12-2 Susanne Friis Søndergaard, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, intensiv-opvågning I25 Helle Balling Engelsen, FTR for sygeplejersker og radiografer Kirsten Wurcel, TR for SOSU-assistenter, øre-, næse-, halsafsnit Ø05 Birte Hedegaard Larsen og Vibeke Lorentzen, forskningslektorer, Center for Sygeplejeforskning Elsebeth Larsen fra HR-uddannelse har fungeret som konsulent i arbejdet. Arbejdet er kvalificeret gennem drøftelser med alle over- og afdelingssygeplejersker og er desuden præsenteret og drøftet med sygeplejersker ansat i særlige funktioner i kvalitet- og forskningsafdelingen, HR-afdelingen og kommunikationsafdelingen og med TR-gruppen. Resultatet af arbejdet præsenteres her under titlen: Sygepleje i fokus på dit hospital i midt en døgnet rundt. Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen. I dokumentet fremgår de mål, der er formuleret for sygeplejen inden for de fem delstrategier, som hospitalet har prioriteret som omdrejningspunkter i perioden Indholdet er gennem hele arbejdsprocessen koordineret og tilpasset de overordnede målformuleringer inden for de enkelte strategispor, der er udformet af hospitalsledelsen i samarbejde med afdelingsledelserne og HMU og de konkrete strategier, der er prioriteret her. 7

8 8

9 Faglig kvalitet og udvikling Sygeplejen på hospitalet er af højeste faglige og etiske kvalitet og udvikles gennem sygeplejefaglig forskning og udviklingsarbejde i takt med den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Sygeplejen er veldokumenteret, og patientsikkerheden er høj. Patient og pårørende oplever kontinuitet og kvalitet i sygeplejen i hele forløbet - også i patientforløb, der involverer flere afsnit, afdelinger og sektorer. Patienternes ønsker, behov, oplevelser, erfaringer og vurderinger indgår bevidst og systematisk i kvalitetsudviklingen i sygeplejen. Fokus i udviklingen af den faglige kvalitet er kliniske problemstillinger. Der er fokus på både grundlæggende og specialiseret sygepleje - samt på sundhedsfremme og forebyggelse. Tydelige implementerings- og evalueringsstrategier sikrer, at ny viden fra forskning og udviklingsarbejde hurtigt og effektivt bidrager til at højne kvaliteten i sygeplejen. Udviklingen af den faglige kvalitet i sygeplejen understøttes af fokus på dialog, sikker faglig kommunikation og dokumentation af sygeplejen. Ledelses- og stabsstrukturen støtter sammen med andre organisatoriske tiltag den faglige udvikling, og på alle niveauer fremmes et opsøgende, undersøgende og lærende miljø i sygeplejen. Udvikling af sygeplejen foregår på individ-, afsnits-, afdelings- og hospitalsniveau og omfatter også tværfaglige aktiviteter og kompetenceudvikling. Nationale og regionale kvalitetssikringstiltag integreres i det lokale udviklingsarbejde på hospitalet. Videndeling i faglige netværk - lokale, regionale, nationale og internationale - prioriteres højt for at få inspiration, ny viden og erfaring med henblik på lokale forbedringer. 9

10 10

11 Effektivisering 1 og styring Det sygeplejefaglige personale samarbejder internt og eksternt for at skabe synergi og merværdi og for at udvikle hospitalet som en effektiv, handlekraftig og dynamisk enhed, der overholder budgetter, servicemål og behandlingsgaranti, og som løbende måler og synliggør effekten af den ydede pleje og behandling. Indsatsen sikrer minimal ventetid og et effektivt styret forløb for alle patienter. Der er fokus på forløbskoordinering og på at sikre kvalitet og kontinuitet i overgange ved vagtskifte og ved overflytninger mellem afsnit, afdelinger, hospitaler og sektorer. Det sker gennem sikker faglig kommunikation og elektronisk dokumentation. Der er hensigtsmæssige arbejdsgange i alle patientforløb, og de højeste sygeplejefaglige kompetencer prioriteres til de mest komplicerede og akutte opgaver. Sygeplejen styres ud fra en overordnet strategi, hvor patienternes behov og sikkerhed prioriteres højt. De samlede ressourcer i sygeplejen anvendes fleksibelt til gavn for patienten. Der er synlig ledelse på alle niveauer, og de sygeplejefaglige ledere sikrer: overblik og implementering af overordnede beslutninger og styring af forandringsprocesser åbenhed om krav og forventninger, behov for evt. forventningsafstemning og ledelsesinvolvering ved prioritering af arbejdsopgaver højest mulig kvalitet i sygeplejen ved forandringer tværfagligt samarbejde om effektivisering formidling af resultater af iværksatte effektiviseringstiltag bevidst og planlagt opgaveflytning og -overdragelse 2, der bidrager til en øget effektivitet. Effektiviteten og kvaliteten i sygeplejen øges gennem medarbejdernes specialisering og ved, at alle tager medansvar for kontinuerligt at udfordre rutiner og analysere arbejdsgange. Der udvikles og anvendes relevant teknologi og metoder, der sammen med de fysiske rammer understøtter et effektivt og højt fagligt niveau i sygeplejen. 1 Effektivitet defineres her som forholdet mellem kvalitet og ressourceindsats. Der er tale om effektivisering, når der opnås mere for de samme ressourcer, eller der opnås det samme for færre ressourcer. Gennem effektivisering skabes øget produktivitet, øget råderum og/eller en højere faglig kvalitet. 2 Ved opgaveflytning overdrages en opgave fra en faggruppe til en anden. Det sikres samtidig, at de nødvendige kompetencer og ressourcer til at løse opgaven er til stede hos den nye opgaveløser. Ved opgaveoverdragelse overdrages en opgave fra en sektor til en anden. 11

12 12

13 Forskning og uddannelse Den høje faglige kvalitet i sygeplejen sikres og udvikles via grund-, efter- og videreuddannelse samt forskning i sygepleje. Uddannelse og forskning i sygepleje prioriteres højt på hospitalet, hvilket tiltrækker og fastholder engagerede og visionære sygeplejefaglige medarbejdere. Et tæt samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner udfordrer, styrker og inspirerer medarbejderne til at udvikle sygeplejen og til at yde evidensbaseret sygepleje af højeste faglige kvalitet. Sygeplejeforskningen er klinisk rettet og indgår i Forskningsstrategi for Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejeforskningen har primært fokus på patientologisk forskning og frembringer viden om patienters oplevelser og erfaringer med at være syg eller truet af sygdom, personlige reaktioner på og håndtering af sygdom, symptomer, behandling og pleje. Forskningen kan også have fokus på sundhedstjenesteforskning og biomedicinsk forskning. Udviklings- og karriereforløb planlægges sammen med nærmeste leder med udgangspunkt i Vision og strategi for efter- og videreuddannelse på hospitalet for SOSU-assistenter, sygeplejersker, sygeplejersker i særlige stillinger og sygeplejefaglige ledere. Faglig og personlig udvikling sker gennem læring i dagligdagen, gennem deltagelse i udviklings- og forskningsarbejde og i relevant efteruddannelse og videreuddannelse 1. Der udbydes bl.a. specielle interne efteruddannelsestilbud, som matcher det aktuelle behov for sygeplejefaglig udvikling på hospitalet og specialerettede udvekslingsforløb både lokalt, nationalt og internationalt. De kvalifikationer, medarbejderne opnår gennem planlagt efter- og videreuddannelse, udfordres og omsættes i kompetencer i jobbet. I grunduddannelsernes kliniske forløb udvikler de uddannelsessøgende kompetencer, så de som nyuddannede sygeplejersker og SOSU-assistenter fungerer selvstændigt og professionelt og indgår velkvalificerede i effektive, målrettede og tværfaglige teamsamarbejder. I grunduddannelserne er Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje udgangspunktet for ud-vikling af den kliniske undervisnings organisering og tilrettelæggelse, læringsmiljøet, vejlednings- og evalueringstilbuddet - og vejledernes pædagogiske kvalifikationer. 1 Efteruddannelse giver yderligere bredde i forhold til grunduddannelsen, fortrinsvis i form af korte kurser, der sikrer ajourføring og opdatering i forhold til aktuelle krav og forventninger. Videreuddannelse er længerevarende uddannelsesforløb, der kvalificerer til at varetage funktioner på et højere niveau end grunduddannelsen. 13

14 14

15 Profilering og samarbejde Sygeplejen på hospitalet har en stærk og dynamisk faglig profil og bidrager med høj faglig kvalitet i samarbejdet. Sygeplejen er kendt lokalt, regionalt og nationalt for den høje kvalitet og er repræsenteret, hvor der sættes dagsorden og skabes debat i faglige sammenhænge. Samarbejdet prioriteres højt og omfatter bl.a. samarbejde med patient og pårørende, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Grundlaget for profileringen af sygeplejen er den høje faglige kvalitet i klinikken og visionen om, at patienter, pårørende og samarbejdspartnere oplever Regionshospitalet Viborg, Skive som dit hospital i midt en døgnet rundt samt regionens værdier: Dialog, dygtighed og dristighed. Det sygeplejefaglige personale bidrager med en stærk sygeplejefaglig kvalitet og kompetence i det tværfaglige kliniske samarbejde for at sikre optimale patientforløb. Den omfattende sygeplejefaglige viden og de mange sygeplejefaglige kompetencer på hospitalet synliggøres internt og eksternt bl.a. gennem systematisk formidling af afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter. Innovation, initiativ, kreativitet og engagement understøttes, og det sygeplejefaglige personale bidrager aktivt i profileringen ved at fortælle de gode historier om sygeplejen på hospitalet. Sygeplejen profileres gennem involvering i patientforeninger, politiske fora, lokalsamfundet og deltagelse i relevante netværk og arrangementer. Profileringen af sygeplejen giver samarbejdspartnere et tydeligt billede af, hvilke opgaver samt innovative tiltag, sygeplejen prioriterer og tager ansvar for. Udgangspunktet i samarbejdet er en nysgerrig og åben tilgang, hvor man lærer og udfordres af hinanden i alle sammenhænge. 15

16 16

17 Attraktiv arbejdsplads På hospitalet tilbydes regionens bedste og mest attraktive arbejdspladser inden for sygepleje. Her er et fagligt miljø med engagement og arbejdsglæde, innovation og effektivitet, og alle ansatte i sygeplejen trives i et udfordrende og meningsfyldt arbejde med mulighed for faglig og personlig udvikling. Derfor tiltrækkes og fastholdes dygtige medarbejdere på alle niveauer i sygeplejen, og som ansat er man stolt af sit arbejde på hospitalet. Det gode patientforløb er målet for den sygeplejefaglige indsats, og alle sygeplejefaglige medarbejdere har: faglige udfordringer, som er meningsfyldte, forståelige og håndterbare indflydelse på og ansvar for kvaliteten af den sygepleje, der udføres rammer til at yde sygepleje af høj faglig og etisk kvalitet med fokus på kerneydelsen: patientplejen rammer til at varetage særlige funktioner. Alle sygeplejefaglige medarbejdere har mulighed for faglig og personlig udvikling gennem: introduktion og oplæring i et godt læringsmiljø faglig vejledning og supervision i relation til det daglige arbejde teamsamarbejde og samarbejde på tværs af fag, afsnit, afdelinger og hospitaler deltagelse i udviklings- og evt. forskningsarbejde efter- og videreuddannelse. Det faglige miljø i sygeplejen er kendetegnet af arbejdsglæde, engagement, samarbejde, respekt og synlig anerkendelse på alle niveauer. Ledere og medarbejdere prioriterer: klare forventninger, et højt informationsniveau og en tæt og konstruktiv dialog medindflydelse på arbejdstider og arbejdsopgaver forskellighed, kreativitet og innovation. 17

18 Perspektiv Vision og strategi er endelig godkendt i efteråret 2010 i LSR. Arbejdet med Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen fortsætter herefter i de enkelte afdelinger og afsnit, hvor de ledende sygeplejersker bliver vigtige aktører. I arbejdet inddrager oversygeplejerskerne de sygeplejefaglige nøglemedarbejdere, der er ansat på afdelingsniveau, og afdelingssygeplejerskerne inddrager medarbejdere, der er ansat på afsnitsniveau. Sygeplejefaglige medarbejdere, der ikke har organisatorisk reference til en sygeplejefaglig leder, medvirker i det fortsatte arbejde i forhold til relevante strategispor, hvor der skal iværksættes tiltag på hospitalsniveau. Det er fx EPJ-sygeplejersker, forskningslektorer, hygiejnesygeplejersker, den klinisk udviklingsansvarlige sygeplejerske, uddannelseskoordinatorer og projektledere i kvalitets- og forskningsafdelingen. Arbejdet fortsætter desuden i de eksisterende netværk af afdelingssygeplejersker, specialeansvarlige sygeplejersker, SOSU-assistenter med udvidet ansvarsområde, tillidsrepræsentanter, kliniske vejledere og praktikvejledere. Det forventes, at det fortsatte arbejde med Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen udmøntes i handleplaner, der indeholder beskrivelse af: konkrete tiltag på afsnits-, afdelings- og hospitalsniveau med angivelse af tidsperspektiv aftale om tovholder, og hvordan indsatsen forankres aftale om aktører og afsatte ressourcer centralt og decentralt aftaler om evaluering og opfølgning. 18

19 Referencer Kliniske retningslinjer - Dokumentation - Organisatoriske retningslinjer for dokumentation af sygepleje på sygehusene i Viborg Amt retn_august2005.pdf - Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland Kvalitet - Den Danske Kvalitetsmodel danske+kvalitetsmodel+(ddkm) - Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) - Patientsikkerhed patientsikkerhed+(dpsd) - Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) +og+forskningsafdeling/kvalitet/patienttilfredshed+(lup) - Forskningsstrategi på Regionshospitalet Viborg, Skive Maj Kompetenceprofil for den avancerede begynder, sygeplejerske,. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Sept Kompetenceprofil for den kompetente sygeplejerske. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Sept Kompetenceprofil for sygeplejerske med ekspertise. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Sept Kompetenceprofil for den avancerede begynder, social- og sundhedsassistent. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Sept Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenten med ekspertise. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Sept Kompetenceprofil for den kompetente social- og sundhedsassistent. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Sept Ledelses- og stabsstruktur for sygeplejen på Regionshospitalet, LSR. Januar Strategi for efter- og videreuddannelse for sygeplejersker. Viborg Sygehus. LSR Systematisk kompetenceudvikling for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Baggrundsnotat. Sept Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje. Somatiske og psykiatriske hospitaler. Rådet for Klinisk Undervisning Ledelses- og styringsgrundlag. Region Midtjylland. November Ledelses- og styringsgrundlag - kort og godt. Region Midtjylland. November Mest for personalet. - MED-aftale for Region Midtjylland aftalt oktober Koncern HR - Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. LSR Medarbejderpolitik. Regionshospitalet Viborg, Skive. Sept.2010 // mest+for+personalet/medarbejderpolitik/velkommen 1 I den webbaserede udgave af dokumentet findes direkte links til relevante referencer. 19

20 Heibergs Allé 4 Postboks Viborg Layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Klinisk foto Regionshospitalet Viborg Tryk: Digisource 160/januar 2011

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2018 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2018 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Mission - Vision 2019 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2019 Vi vil i vores tværfaglige samarbejde med patienten i centrum være kendt for, til enhver tid at stræbe imod at

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Model for systematisk kompetenceudvikling Hospitalsenheden Vest 3. udkast. 21. oktober 2014

Model for systematisk kompetenceudvikling Hospitalsenheden Vest 3. udkast. 21. oktober 2014 Model for systematisk kompetenceudvikling 3. udkast 21. oktober 2014 Arbejdsgruppen vedr. kompetenceudvikling 21.oktober 2014 1 Forord Arbejdet med en model for systematisk kompetenceudvikling er blevet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Målbillede for socialområdet

Målbillede for socialområdet Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersken ansat i Akutafdelingen, Region Midtjylland

Kompetenceprofil for sygeplejersken ansat i Akutafdelingen, Region Midtjylland Kompetenceprofil for sygeplejersken ansat i Akutafdelingen, Region Midtjylland De sygeplejefaglige direktører i Region Midtjylland har anmodet om, at der udarbejdes en kompetenceprofil for akutsygeplejersken

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Layout:

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG for

VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG for VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG for Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Aarhus Universitetshospital Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG Aarhus Universitetshospital Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Manual til gruppearbejde

Manual til gruppearbejde Manual til gruppearbejde Personalepolitisk arbejdskonference 26. marts 2007 1 Personalepolitisk arbejdskonference Gruppearbejde 1 A: Region Midtjyllands værdier Forslaget til Ledelses og Styringsgrundlaget

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 F A M I L I E C E N T R E T Fleksibilitet Anerkendelse Metodeudvikling Information Ledelse Indsats Effektivitet Citrix Engagement Nærvær Trivsel Respekt Efteruddannelse Tæt samarbejde

Læs mere

Et integrerende sundhedsvæsen

Et integrerende sundhedsvæsen Et integrerende sundhedsvæsen Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 www.regionmidtjylland.dk Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 Udarbejdet af Koncernledelsen Fælles afsæt for strategisk arbejde

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri og Social Udgiver: Region Midtjylland, 2012 Bearbejdet af: Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet E-mail:

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen,

Vision og strategi for sygeplejen, Vision og strategi for sygeplejen, 2018-2020 Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, august 2018 Indhold Forord.2 1. Vision og strategi for sygeplejen i Medicinsk Afdeling 2018-2020..3 2. Værdier, der

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Infektionsforebyggelse

Infektionsforebyggelse Infektionsforebyggelse - 2 årligt udviklingsprojekt fra 1. januar 2008 31.12. 2009 et samarbejde mellem, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og /Grenaa (RRA/RG) Arbejdsgruppen 8. januar 2008 1 Baggrund

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere