Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld"

Transkript

1 Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

2 Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget 9 Sådan indberetter du til SKAT 11 Sådan finder du kurserne 13 Ordliste 14 Denne brochure er udarbejdet af Garanti Invest A/S, og indholdet er efter Garanti Invests bedste overbevisning i overensstemmelse med gældende lovgivning på området pr. den 5. februar Der tages forbehold for evt. lovgivningsmæssige ændringer. Indholdet er af generel karakter og er ikke ment som egentlig skatterådgivning. Den skattemæssige behandling af en investering i garantiobligationer afhænger af den enkelte investors individuelle forhold, og investorer opfordres til evt. at indhente rådgivning hos revisor eller advokat. Garanti Invest A/S påtager sig intet ansvar for evt. fejl og mangler. 2» Garantiobligationer og skat

3 Ingen er interesseret i at modtage en ubehagelig efterregning fra SKAT eller for den sags skyld at betale for meget i skat. Derfor gælder det om at gøre sig fortrolig med de beskatningsregler, der gælder, når man har investeret i garantiobligationer. Det er nemlig som udgangspunkt dig som investor, der har ansvaret for at sende en fyldestgørende og korrekt angivelse af en skattepligt, hvis du har opnået en gevinst på en garantiobligation eller en fradragsret, hvis du har lidt et evt. tab. Brochuren henvender sig til personer og selskaber, der ikke anses for næringsdrivende med handel med værdipapirer, herunder garantiobligationer. Som investor skal du forholde dig til, hvornår din garantiobligation blev udstedt, eller hvornår du har erhvervet den. Denne dato er nemlig afgørende for, hvordan din garanti obligation skal behandles skattemæssigt. Denne brochure omhandler såkaldte valutaindekserede garantiobligationer udstedt eller erhvervet fra og med den 27. januar 2010 samt alle øvrige garantiobligationer (herunder aktieindekserede og råvareindekserede m. fl.) udstedt efter den 3. maj Disse garantiobligationer betragtes skattemæssigt som finansielle kontrakter. Brochuren besvarer væsentlige spørgsmål som: Hvordan finder jeg ud af, om jeg evt. skal betale skat af min investering i en garantiobligation, eller om jeg har mulighed for at trække noget fra i skat? Hvor meget skal jeg evt. betale eller trække fra? Hvordan indberetter jeg en evt. skattepligt eller fradragsret til SKAT? Garantiobligationer og skat «3

4 Beskatning De midler, du har investeret for er med til at bestemme, hvordan din gevinst eller dit evt. tab behandles skattemæssigt. De forskellige midler og de tilhørende skatteregler beskrives i det følgende. Frie midler Har du investeret for frie midler (se ordliste), beskattes garantiobligationen årligt og bliver en del af din samlede årsopgørelse. Du beskattes årligt af såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab. Beskatningsprincippet kaldes "lagerprincippet", og beskatningen sker uanset, om garantiobligationen er indfriet eller solgt i løbet af et givent år eller fortsætter med at være en del af din investeringsportefølje. Det afgørende for beskatningen i et givent år er ikke gevinsten eller tabet på en enkelt garantiobligation, men derimod nettogevinsten eller nettotabet, efter at samtlige gevinster og tab på garantiobligationer samt evt. gevinster og tab på andre finansielle kontrakter (herunder f.eks. optioner, terminsforretninger, swaps og lignende) er lagt sammen. Ved et samlet nettotab vil det også være afgørende, om du er blevet beskattet af netto gevinster i tidligere år (fra 2002 og frem). Ved nettogevinst Nettogevinst på finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst ligesom almindelige renteindtægter. Dermed er beskatningsprocenten afhængig af, om du betaler bund- eller topskat og evt. kirkeskat samt afhængig af din (og din evt. ægtefælles) øvrige kapitalindkomst, positiv som negativ. Nettogevinsten indregnes dermed i nettokapitalindkomsten dog først efter, at evt. uudnyttede nettotab på finansielle kontrakter fra tidligere år (tidligst 2002) er modregnet heri. 4» Garantiobligationer og skat

5 Såfremt din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst er positiv, beskattes nettogevinsten med ca. 37 %, evt. tillagt topskat. Den maksimale beskatningsprocent for positiv kapitalindkomst er dog 45,5 % for Hvis bundgrænsen for betaling af topskat overskrides, skal der kun betales topskat af den del af den positive nettokapitalindkomst, der overstiger kr. for ugifte og kr. for samlevende ægtefæller. Er din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst negativ, beskattes nettogevinsten med ca. 33 %. Ved nettotab Fradragsretten for nettotab på finansielle kontrakter er begrænset efter særlige regler. Evt. nettotab, realiseret som urealiseret i et givent år, kan alene fradrages i kapitalindkomsten, såfremt nettotabet kan indeholdes i tidligere års beskattede nettogevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt, og andre typer finansielle kontrakter, som f.eks. optioner, terminsforretninger, swaps og lignende (dog ikke tidligere end 2002). Evt. overskydende nettotab, der ikke kan indeholdes i tidligere års nettogevinster, kan overføres til evt. ægtefælle eller fremføres til senere år, hvor det kan modregnes i gevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt og andre typer finansielle kontrakter. Skatteværdien af et nettotab afhænger af om du samlet (evt. sammen med din ægtefælle) har positiv eller negativ nettokapitalindkomst, og om du betaler kirkeskat. Såfremt din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst er positiv, er skatteværdien af nettotabet ca. 37,1 % evt. tillagt topskat. Den maksimale skatteværdi er dog 45,5 % for Hvis grænsen for betaling af topskat overskrides, opnås der kun fradrag i topskatten for nettotabet, hvis den positive nettokapitalindkomst overstiger kr. for ugifte og kr. for samlevende ægtefæller. Er din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst negativ, er skatteværdien af netto tabet ca. 33 %. Garantiobligationer og skat «5

6 Særligt for aktieindekserede obligationer For aktieindekserede obligationer, dvs. garantiobligationer med enten aktier, aktiekurve eller aktieindeks som underliggende aktiver, eksisterer der en udvidet fradragsmulighed. Nettotab på aktieindekserede obligationer kan således subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder dog alene tab for indkomståret 2010 og frem, og altså ikke tab på aktieindekserede obligationer fremført fra tidligere indkomstår. Eventuelle fremførselsberettigede tab på aktier fra tidligere år skal anvendes til modregning i nettogevinster på aktier forud for modregning af tab fra aktieindekserede obligationer. Børneopsparing Investerer man i garantiobligationer for midler i børneopsparinger, er man fritaget for beskatning. Der betales dermed ikke skat af en gevinst, og der er heller ikke fradragsmulighed for et evt. tab. Pensionsmidler Har du investeret i en garantiobligation for pensionsmidler, beskattes garantiobligationen som en del af den samlede pensionsopgørelse. Beskatningsprincippet kaldes for "lagerprincippet". Beskatningen af din investering sker årligt af såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab altså uanset, om garanti obligationen er indfriet/solgt i løbet af året eller fortsætter med at være en del af din pensionsopsparing. Indberetningen til SKAT af en gevinst eller tab på din pensionsopsparing sker automatisk fra det pengeinstitut eller pensionsselskab, hvori du har din pensionsopsparing, og du skal dermed ikke selv oplyse om dette til SKAT. Men derfor er det alligevel godt at vide, hvad de gældende skatteregler er. Ved gevinst En gevinst på en garantiobligation beskattes med pensionsafkastskat, som udgør 15,3 %. Vær dog opmærksom på, at det er den samlede pensionsopgørelse, der udgør skatte 6» Garantiobligationer og skat

7 grundlaget i et givent år og altså ikke den individuelle garantiobligation. Dermed modregnes en evt. gevinst på én garantiobligation i et evt. tab på en anden garantiobligation eller tab på andre værdipapirer i din pensionsopsparing. Ved tab Et tab på en garantiobligation modregnes i andre gevinster i din pensionsopsparing f.eks. i gevinster på andre garantiobligationer eller værdipapirer. Har dit afkast i et givent år samlet set været negativt, omregnes dette negative beskatningsgrundlag til en negativ skat på 15,3 %. Denne negative skat kan uden tidsbegrænsning fremføres til modregning i senere års skattepligt af positive beskatningsgrundlag. Virksomhedsskatteordning Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men de skattemæssige konsekvenser afhænger i høj grad af individuelle forhold. Ved gevinst Gevinster beskattes løbende efter lagerprincippet. Når garantiobligationen indgår i virksomhedsskatteordningen, indgår gevinsten i virksomhedens nettooverskud efter renter mv., og dette beskattes forskelligt afhængigt af, om det spares op i virksomheden (virksomhedsindkomst), eller om det hæves enten som kapitalafkast (kapitalindkomst) eller som resterende overskud (personlig indkomst). Ved tab Tab, ligeledes opgjort efter lagerprincippet, kan som udgangspunkt kun fradrages i det omfang, det kan rummes i tidligere års skattepligtige gevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt, og andre typer finansielle kontrakter, som f.eks. optioner, terminsforretninger, swaps og lignende (dog ikke tidligere end 2002). tab, der ikke kan indeholdes i tidligere års nettogevinster, kan modregnes i årets evt. øvrige gevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt eller andre typer finansielle kontrakter. Hvis et års tab både overstiger tidligere års gevinster og årets gevinster, jf. ovenfor, kan det overskydende tab overføres til evt. ægtefælle eller fremføres til modregning i senere års gevinster. Garantiobligationer og skat «7

8 Særligt for aktieindekserede obligationer For aktieindekserede obligationer, dvs. garantiobligationer med enten aktier, aktiekurve eller aktieindeks som underliggende aktiver, eksisterer der en udvidet fradragsmulighed. Nettotab på aktieindekserede obligationer kan således subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder dog alene tab for indkomståret 2010 og frem, og altså ikke tab på aktieindekserede obligationer fremført fra tidligere indkomstår. Selskabsbeskatning Hvis et selskab har investeret i en garantiobligation af typen finansiel kontrakt, beskattes garantiobligationen årligt. Beskatningen sker af såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab på garantiobligationen. Beskatningsprincippet kaldes derfor lagerprincippet. Ved gevinst En gevinst indregnes i selskabsindkomsten og beskattes med selskabsskatteprocenten på 25 %. Ved tab Et tab kan fradrages i selskabsindkomsten og har dermed en skattemæssig fradragsværdi på 25 %. Ved investering i flere garantiobligationer En gevinst på en garantiobligation kan modregnes i et tab på en anden garantiobligation og omvendt. Nettogevinsten eller -tabet i et givent indkomstår indgår herefter i selskabets samlede selskabsindkomst. For de aktieindekserede obligationer kan der i visse situationer gælde særlige regler om fradrag for tab. 8» Garantiobligationer og skat

9 Sådan beregnes skattegrundlaget Har et selskab eller har du som privatperson for frie midler investeret i garantiobligationer beregnes din gevinst eller dit evt. tab, i et givent indkomstår, for hver enkelt garantiobligation på følgende måde: Har du købt garantiobligationen i løbet af året, skal du frem for primokursen anvende udstedelseskursen, hvis købet er sket på udstedelsestidspunktet eller købskursen, hvis købet er sket senere end dette. (Ultimokurs / 100 x nominelt investeringsbeløb) - (Primokurs / 100 x nominelt investeringsbeløb) = gevinst/ tab * Eksempel: Du har investeret for nominelt kr. i en garantiobligation. I et givent år er garantiobligationens ultimokurs 115, mens primokursen er 108. (115 / 100 x ) - (108 / 100 x ) = kr. Har du solgt garantiobligationen i løbet af året, bliver der tale om en realiseret gevinst, og du skal i beregningen anvende salgskursen frem for ultimokursen. På lignende vis skal du anvende indfrielseskursen frem for ultimokursen, såfremt garantiobligationen indfries i løbet af året. Evt. handelsomkostninger indgår også i opgørelsen. Dermed tillægges evt. købsomkostninger din samlede købssum, mens evt. salgsomkostninger fratrækkes din samlede salgssum. Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab lægges herefter sammen for at afgøre, om der i et givent år har været nettogevinst eller nettotab på din samlede beholdning af garantiobligationer. Husk også at tillægge gevinster eller fratrække evt. tab på andre finansielle kontrakter. Resulterer dette i et positivt nettobeløb, beskattes beløbet som positiv kapitalindkomst (med mindre du har fremførbare tab fra tidligere år, der kan modregnes i gevinsten). Er nettobeløbet derimod negativt, opnås der alene * En evt. afkastudbetaling fra garantiobligationen i det givne indkomstår tillægges også i opgørelsen af gevinst/tab Garantiobligationer og skat «9

10 fradragsret, hvis tabet kan indeholdes i summen af tidligere års beskattede nettogevinster. Overstiger det negative nettobeløb disse, kan det overskydende beløb fremføres til modregning i senere års positive nettobeløb, eller, for de aktieindekserede obligationers vedkommende, fradrages i eventuelle nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. På Garanti Invests hjemmeside, kan du udskrive et skema til denne beregning. Her kan du også finde forskellige beregningseksempler. Har du for dine pensionsmidler investeret i garantiobligationer, opgøres gevinst eller tab årligt som forskellen mellem primo- og ultimokurs. Denne forskel udgør skattegrundlaget for det nominelt investerede beløb. I et år, hvor garantiobligationen købes på et senere tidspunkt end ved indkomstårets begyndelse anvendes købskursen frem for primokursen. Indfries eller sælges garantiobligationen tidligere end ved indkomstårets afslutning, anvendes indfrielseskursen/ salgskursen i stedet for ultimokursen. 10» Garantiobligationer og skat

11 Sådan indberetter du til SKAT Har du som privatperson (ej virksomhedsskatteordning) investeret i garantiobligationer for frie midler, sker indberetningen af en skattepligt eller en fradragsret ikke automatisk. Du har selv ansvaret for at indberette til SKAT og det gælder uanset om du har opnået en realiseret/urealiseret gevinst eller et evt. realiseret/urealiseret tab. Måden, hvorpå din indberetning skal gøres afhænger af, om du i et givent år samlet set har enten gevinst eller tab, efter du har modregnet alle realiserede/urealiserede gevinster i tab og omvendt. Herudover afhænger indberetningen af, om du i tidligere år har haft realiserede/urealiserede gevinster eller tab på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt eller andre finansielle kontrakter. Endelig har det for de aktieindekserede obligationers vedkommende betydning, om du har haft nettogevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Samlet nettogevinst Har du i et givent år samlet set haft realiseret/urealiseret gevinst på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt og andre finansielle kontrakter, skal du som udgangspunkt angive det skattepligtige beløb som "Anden Kapitalindkomst". Dette kan enten gøres elektronisk på via TastSelv telefon eller ved at angive og sende oplysningerne i det såkaldte Oplysningskort (eller den udvidede selvangivelse, hvis du modtager en sådan). Vælger du at benytte oplysningskortet (eller den udvidede selvangivelse), skal du angive beløbet i rubrik 346. Har du uudnyttede tab på ikke aktieindekseretde finansielle kontrakter fra tidligere år (tidligst 2002), kan du dog modregne årets samlede gevinst heri. Dette gøres ved modregning i rubrik 85 på en særskilt blanket (nr ) vedrørende finansielle kontrakter. Du skal ikke gøre yderligere, hvis årets gevinst kan rummes heri. For aktieindekseretde finansielle kontrakter foretages modregningen i rubrik 86. Kan gevinsten derimod ikke rummes i tidligere års uudnyttede tab, skal det overskydende beløb angives som positiv anden kapitalindkomst, som beskrevet ovenfor. Garantiobligationer og skat «11

12 Samlet nettotab Har du i et givent år samlet set haft et realiseret/urealiseret tab på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt og andre finansielle kontrakter, kan du som udgangspunkt ikke fradrage tabet i kapitalindkomsten. Derimod kan du angive tabet i rubrikkerne 85 og 86 på den særskilte blanket som beskrevet ovenfor. Har du uudnyttede tab på ikke aktieindekseret finansielle kontrakter fra tidligere år (tidligst 2002) akkumuleres årets tab i disse og angives i rubrik 85. Uudnyttede tab på aktieindekseret finansielle kontrakter angives i rubrik 86 (Rubrik 86 kan udelukkende anvendes til tab på aktieindekseret finansielle kontrakter for indkomståret 2010 og fremefter). Evt. gevinster i fremtidige år kan herefter modregnes i dette negative beløb efter princippet beskrevet under "samlet nettogevinst". Dog kan du angive årets tab som negativ "Anden kapitalindkomst" (i rubrik 346 på oplysningskortet/den udvidede selvangivelse), såfremt tabet modsvares af tidligere års (dog tidligst 2002) beskattede nettogevinster på finansielle kontrakter. Et evt. overskydende tab, der ikke kan indeholdes i de tidligere gevinster, skal anføres i rubrik 85 for ikke aktieindekseret finansielle kontrakter og rubrik 86 for aktieindekseret finansielle kontrakter på den særskilte blanket, som beskrevet ovenfor. For så vidt angår et evt. overskydende nettotab på aktieindekserede obligationer kan dette modregnes i eventuelle nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Se for eksempler på indberetning til SKAT.» 12» Garantiobligationer og skat

13 Sådan finder du kurserne For at kunne afgøre, om du har opnået en gevinst eller evt. lidt et tab på din investering i en garantiobligation i et givent år, skal du bruge nogle af disse kurser: Udstedelseskurs og indfrielseskurs Disse kurser kan du finde på Garanti Invests hjemmeside, Købskurs og salgskurs Begge kurser findes på den handelsnota, du modtog fra dit pengeinstitut i forbindelse med købet eller salget. Primokurs og ultimokurs Ultimokursen er den officielle kurs på årets sidste handelsdag. Denne vil samtidig være primokursen for det efterfølgende kalenderår. Garantiobligationen handles dog ikke nødvendigvis hver dag, og i tilfælde af, at garantiobligationen ikke handles på årets sidste handelsdag anvendes den sidste handelskurs fra den dag, hvor den seneste handel fandt sted. Kursen får du sædvanligvis oplyst af det depotførende pengeinstitut. Alternativt kan denne findes på Garanti Invests hjemmeside Endelig skal du huske i den årlige opgørelse af gevinst/tab at medregne evt. afkastudbetalinger for garantiobligationer i det givne indkomstår. Disse afkastudbetalinger kan du finde på din depotoversigt fra det depotførende pengeinstitut. Garantiobligationer og skat «13

14 Ordliste Frie midler Indfrielseskurs Den del af formuen, man til enhver tid har adgang til. Eller sagt på en anden måde er frie midler altså den almindelige opsparing i modsætning til en pensionsopsparing, som typisk er bundet i en længere årrække Kursen, obligationer indfries til Indfrielsesdato Den dag, obligationen udløber og udstederen tilbagebetaler lånet Købskurs Lagerprincippet Nominelt beløb Pensionsmidler Primokurs Den kurs, du købte garantiobligationen til (= udstedelseskurs, hvis du har købt på udstedelsestidspunktet) Skattemæssigt princip, som indebærer, at der årligt betales skat af en realiseret eller urealiseret gevinst eller opnås et skattemæssigt fradrag for et evt. realiseret eller urealiseret tab på en given garantiobligation Pålydende beløb. Det beløb, obligationen lyder på (uden emissionsomkostninger) også kaldet hovedstolen De penge, der er opsparet på en pensionskonto. Der er typisk tale om en opsparing, der er bundet i en længere årrække i et pengeinstitut eller i et pensionsselskab Svarer til ultimokursen året forinden Salgskurs Udstedelseskurs Den kurs, garantiobligationen sælges til, hvis der sælges inden indfrielsestidspunktet Den kurs, der betales for garantiobligationen, når den udstedes Ultimokurs Den af VP Securities A/S oplyste ultimokurs 14» Garantiobligationer og skat

15 Garantiobligationer og skat «15

16 Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf Fax: sekretariat@garanti-invest.dk Garanti Invest Februar 2013

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 NB! Opdateret med ændrede regler for indberetning af handel via udenlandske brokere, se nærmere nedenfor under Hvordan man indberetter til Skat

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Generelt om skat for tradere

Generelt om skat for tradere Generelt om skat for tradere Mange tradere har utvivlsomt en oplevelse af, at det noget sjovere at trade end at lave skatteregnskaber. Men bruger man et øjeblik eller to på at sætte sig ind i, hvordan

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC 6. december 2018 Selvangivelse af avance ved salg af TDC aktier i 2018 I forlængelse af, at alle TDC-aktier i forsommeren 2018 er blevet

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

KommuneKredit Klima 2012

KommuneKredit Klima 2012 1/8/04 = Indeks 100 KommuneKredit Klima 2012 Den økonomiske krise har sat sit præg på de globale aktiemarkeder, og selskaber relateret til udviklingen af klimateknologi er ikke gået ram forbi. Kombinationen

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt 6. april 2018 J.nr. 2018-903 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 222 af 1. februar 2018

Læs mere

REDEGØRELSE TIL INTERESSENTERNE TIL BRUG FOR SELVANGIVELSEN FOR 2000

REDEGØRELSE TIL INTERESSENTERNE TIL BRUG FOR SELVANGIVELSEN FOR 2000 I/S Difko XXXV (35) Nyhavn 31 G 1051 København K REDEGØRELSE TIL INTERESSENTERNE TIL BRUG FOR SELVANGIVELSEN FOR 2000 På Deres foranledning har vi udarbejdet efterfølgende redegørelse til brug for opgørelsen

Læs mere