Matematik Fælles Mål 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik Fælles Mål 2019"

Transkript

1 Matematik Fælles Mål 2019

2 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Opmærksomhedspunkter 5 Fælles Mål efter Efter 3. 6 Efter 6. 7 Efter 9. 8 Fælles Mål efter kompetenceområde Matematiske kompetencer 9 Tal og algebra 10 Geometri og måling 11 Statistik og sandsynlighed 12 FÆLLES MÅL Matematik 2

3 1 Fagets formål Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og sam arbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. FÆLLES MÅL Matematik 3

4 2 Fælles Mål Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. Efter 6. Efter 9. Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik. handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. Tal og algebra udvikle metoder til beregninger med naturlige tal. rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger. reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. Geometri og måling geometriske begreber og måle. geometriske metoder og beregne enkle mål. forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Statistik og sandsynlighed udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser. udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder. vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed. FÆLLES MÅL Matematik 4

5 Opmærksomhedspunkter Kompetenceområde/ færdigheds- og vidensområde Klassetrin Opmærksomhedspunkter Tal og algebra / Tal Efter 3. Eleverne kan anvende trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge. Tal og algebra / Regnestrategier Efter 3. addere og subtrahere enkle naturlige tal med hovedregning og lommeregner. Geometri og måling / Måling Efter 3. anslå og måle længde, tid og vægt i enkle hverdagssammenhænge. Tal og algebra / Regnestrategier Efter 6. vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer og opstille et simpelt regneudtryk. gennemføre regneprocesser inden for alle fire regningsarter med inddragelse af overslag og lommeregner. Matematiske kompetencer / Kommunikation Efter 6. uddrage relevante oplysninger i enkle matematikholdige tekster. Tal og algebra / Tal Efter 9. gennemføre simple procentberegninger med overslag og lommeregner. Tal og algebra / Formler og algebraiske udtryk Efter 9. sætte tal i stedet for variable i en simpel formel. FÆLLES MÅL Matematik 5

6 Fælles Mål efter Efter 3. Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik. 1. bidrage til løsning af enkle matematiske problemer. Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler om kendetegn ved undersøgende arbejde. enkle hverdagssituationer ved brug af matematik. om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer. stille og besvare matematiske spørgsmål. om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar. konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer. om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer. deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik. 2. vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger. om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med om forskellige former for uformelle skriftlige noter og tegninger. enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse. om konkrete materialer og redskaber. 3. løse enkle matematiske problemer. om enkle strategier til matematisk problemløsning. tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer. om sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer. give og følge uformelle matematiske forklaringer. om forklaringer. enkle fagord og begreber mundtligt og skriftligt. om enkle fagord og begreber. digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger. om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med Tal og algebra udvikle metoder til beregninger med naturlige tal. 1. naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. Tal* Regnestrategier* Algebra om enkle naturlige tal. foretage enkle beregninger med naturlige tal. om strategier til enkle beregninger med naturlige tal. opdage systemer i figur- og talmønstre. om enkle figur- og talmønstre. 2. flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. om naturlige tals opbygning i titalssystemet. udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal. om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og beskrive systemer i figurog talmønstre. om figur- og talmønstre. 3. genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer. om enkle decimaltal og brøker. udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal. om strategier til multiplikation og division. opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser. om sammenhænge mellem de fire regningsarter. Geometri og måling geometriske begreber og måle. Geometriske egenskaber og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling* 1. kategorisere figurer. om egenskaber ved figurer. beskrive egne tegninger af omverdenen med geometrisk sprog. om geometriske begreber. beskrive objekters placering i forhold til hinanden. om forholdsord, der kan beskrive placeringer. beskrive længde, tid og vægt. om længde, tid og vægt. 2. kategorisere plane figurer efter geo metriske egenskaber. om geometriske egenskaber ved plane figurer. tegne enkle plane figurer ud fra givne betingelser og plane figurer, der gengiver enkle træk fra omverdenen. om metoder til at tegne enkle plane figurer, herunder med et dynamisk geometriprogram. beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri. om metoder til at frem stille figurer og mønstre med spejlingssymmetri, herunder digitale anslå og måle længde, tid og vægt. om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber. 3. opdage plane og enkle rumlige figurer. om geometriske egenskaber ved enkle rumlige figurer. bygge og tegne rumlige figurer. om metoder til at bygge og tegne rumlige figurer. beskrive positioner i et gitternet. om angivelse af placeringer i gitternet. sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal. om måleenheder for areal. Statistik og sandsynlighed udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser. 1. tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger. 2. gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data. Statistik om tabeller og enkle diagrammer. om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data. udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil. Sandsynlighed om chancebegrebet. 3. gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data. om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, herunder med regneark. udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter. om chanceeksperimenter. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 6

7 Efter 6. Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Matematiske kompetencer handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. 1. opstille og løse matematiske problemer. Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation* Hjælpemidler om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen. gennemføre enkle modelleringsprocesser. om enkle modelleringsprocesser. ræsonnementer i undersøgende arbejde. om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med oversætte regneudtryk til hverdagssprog. om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk. læse og skrive enkle tekster med og om matematik. 2. mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik. om formål og struktur i tekster med og om matematik. om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier. hjælpemidler med faglig præcision. om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer. 3. forskellige strategier til matematisk problemløsning. om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med modeller. om modeller. ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser. om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser. oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler. om hverdagssproglige oversættelser af udtryk med matematiske symboler. fagord og begreber mundtligt og skriftligt. om fagord og begreber. vælge hjælpemidler efter formål. om forskellige konkrete materialer og digitale Tal og algebra anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger. 1. decimaltal og brøker i hverdagssituationer. Tal Regnestrategier* Algebra om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet. udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi. om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark. finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder. om lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger. 2. negative hele tal. om negative hele tal. udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal. om strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal. enkle algebraiske udtryk til beregninger. om variables rolle i formler og om brug af variable i 3. procent, enkle potenser og pi. om procentbegrebet, enkle potenser og pi. udføre beregninger med procent, herunder med om strategier til beregninger med procent. variable til at beskrive enkle sammenhænge. om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge. Geometri og måling anvende geometriske metoder og beregne enkle mål. Geometriske egenskaber og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling 1. kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler. om vinkeltyper og sider i enkle polygoner. gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser. om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i beskrive placeringer i koordinatsystemets første kvadrant. om koordinatsystemets første kvadrant. anslå og bestemme omkreds og areal. om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med 2. geometriske egenskaber ved plane figurer. om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram. skitser og præcise tegninger. om skitser og præcise tegninger. beskrive placeringer i hele koordinatsystemet. om hele koordinatsystemet. anslå og bestemme rumfang. om metoder til at anslå og bestemme rumfang. 3. geometriske egenskaber ved rumlige figurer. om polyedre og cylindere. tegne rumlige figurer med forskellige metoder. om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed. fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger. om metoder til at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger, herunder med bestemme omkreds og areal af cirkler. om metoder til at bestemme omkreds og areal af cirkler. Statistik og sandsynlighed udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sand synligheder. 1. og tolke grafiske fremstillinger af data. Statistik om grafisk fremstilling af data. tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter. Sandsynlighed om metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter. 2. gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser. om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med digitale chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter. om metoder til simulering af chanceeksperimenter med digitale 3. sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer. om hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer. beskrive sandsynlighed ved brug af frekvens. om sammenhængen mellem frekvenser og sandsynlighed. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 7

8 Efter 9. Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Matematiske kompetencer handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. 1. planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser. Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler om elementer i problemløsningsprocesser. afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model. om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen. skelne mellem hypoteser, definitioner og sætninger. om hypoteser, definitioner og sætninger. argumentere for valg af matematisk repræsentation. om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation. kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision. om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog. vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation. om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler. 2. gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering. om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering. skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer. om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde. kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier. om informationssøgning og vurdering af kilder. 3. vurdere problemløsningsprocesser. om problemløsningsprocesser. vurdere matematiske modeller. om kriterier til vurdering af matematiske modeller. udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, herunder med inddragelse af om beviser. udtryk med variable, herunder med digitale om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision. om afsender- og modtagerforhold i faglig kommunikation. Tal og algebra reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. 1. decimaltal, brøk og procent. Tal* Regnestrategier Ligninger Formler og algebraiske udtryk* Funktioner om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent. udføre sammensatte beregninger med rationale tal. om regningsarternes hierarki. udvikle metoder til løsninger af ligninger. om strategier til løsning af ligninger. beskrive enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer. om geometriske repræsentationer for algebraiske udtryk. lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. om repræsentationer for lineære funktioner. 2. potenser og rødder. om potenser og rødder. udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst. om procentuel vækst og metoder til vækstberegninger i regneark, herunder viden om renter, lån og opsparing. opstille og løse ligninger og enkle uligheder. om ligningsløsning med og uden udføre omskrivninger og beregninger med variable. om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. om repræsentationer for ikke-lineære funk tioner. 3. reelle tal. om irrationale tal. udføre beregninger med potenser og rødder. om regneregler for potenser og rødder. opstille og løse enkle ligningssystemer. om grafisk løsning af enkle ligningssystemer. sammenligne algebraiske udtryk. om regler for regning med reelle tal. Geometri og måling forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Geometriske egenskaber og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling 1. længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold. om ligedannethed og størrelsesforhold. todimensionelle gen givelser af objekter i omverdenen. om muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed. analysere mønstre og symmetrier i omverdenen. om kategorisering af geometriske mønstre og symmetrier. omskrive mellem måleenheder. om sammenhænge i enhedssystemet. 2. egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med om linjer knyttet til polygoner og cirkler. fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser. om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale kurver og ligninger. om metoder til at undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger, herunder med bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer. 3. forklare sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter. om den pythagoræiske læresætning og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter. bestemme afstande med beregning. om metoder til afstandsbestemmelse. Statistik og sandsynlighed vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed. 1. vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasæt. Statistik om statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder. udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle sandsynligheder med tal. Sandsynlighed om udfaldsrum og tællemåder. 2. sammenhænge i omverdenen med datasæt. om metoder til undersøgelse af datasæt, herunder med beregne sammensatte sandsynligheder. om sandsynlighedsmodeller og sandsynlighedsberegninger. 3. kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data. om stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data. sandsynlighedsregning. om statistisk og teoretisk sandsynlighed. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 8

9 Fælles Mål efter kompetenceområde Matematiske kompetencer Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Efter 3. handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik. 1. bidrage til løsning af enkle matematiske problemer. Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler om kendetegn ved undersøgende arbejde. enkle hverdagssituationer ved brug af matematik. om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer. stille og besvare matematiske spørgsmål. om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar. konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer. om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer. deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik. 2. vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger. om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, her under med digitale om forskellige former for uformelle skriftlige noter og tegninger. enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse. om konkrete materialer og redskaber. 3. løse problemer. om enkle strategier til matematisk problemløsning. tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer. om sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer. give og følge uformelle matematiske forklaringer. om forklaringer. enkle fagord og begreber mundtligt og skriftligt. om enkle fagord og begreber. digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger. om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med Efter 6. handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. 1. opstille og løse matematiske problemer. Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation* Hjælpemidler om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen. gennemføre enkle modelleringsprocesser. om enkle modelleringsprocesser. ræsonnementer i undersøgende arbejde. om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med oversætte regneudtryk til hverdagssprog. om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk. læse og skrive enkle tekster med og om matematik. 2. mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik. om formål og struktur i tekster med og om matematik. om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier. hjælpemidler med faglig præcision. om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer. 3. forskellige strategier til matematisk problemløsning. om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med modeller. om modeller. ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser. om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser. oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler. om hverdagssproglige oversættelser af udtryk med matematiske symboler. fagord og begreber mundtligt og skriftligt. om fagord og begreber. vælge hjælpemidler efter formål. om forskellige konkrete materialer og digitale Efter 9. handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. 1. planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser. Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler om elementer i problemløsningsprocesser. afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model. om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen. skelne mellem hypoteser, definitioner og sætninger. om hypoteser, definitioner og sætninger. argumentere for valg af matematisk repræsenta tion. om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation. kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision. om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog. vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation. om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler. 2. gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering. om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering. skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer. om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde. kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier. om informationssøgning og vurdering af kilder. 3. vurdere problemløsningsprocesser. om problemløsningsprocesser. vurdere matematiske modeller. om kriterier til vurdering af matematiske modeller. udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, herunder med inddragelse af om beviser. udtryk med variable, herunder med digitale om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision. om afsender- og modtagerforhold i faglig kommunikation. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 9

10 Tal og algebra Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Efter 3. udvikle metoder til beregninger med naturlige tal. 1. naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. Tal* Regnestrategier* Algebra om enkle naturlige tal. foretage enkle beregninger med naturlige tal. om strategier til enkle beregninger med naturlige tal. opdage systemer i figur- og talmønstre. om enkle figur- og talmønstre. 2. flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. om naturlige tals opbygning i titalssystemet. udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal. om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale beskrive systemer i figur- og talmønstre. om figur- og talmønstre. 3. genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer. om enkle decimaltal og brøker. udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal. om strategier til multiplikation og division. opdage regneregler og enkle størrelser. om de fire regningsarter. Efter 6. anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger. 1. decimaltal og brøker i hverdagssituationer. Tal Regnestrategier* Algebra om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet. udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi. om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark. finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder. om lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger. 2. negative hele tal. om negative hele tal. udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal. om strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal. enkle algebraiske udtryk til beregninger. om variables rolle i formler og om brug af variable i 3. procent, enkle potenser og pi. om procentbegrebet, enkle potenser og pi. udføre beregninger med procent, herunder med digitale om strategier til beregninger med procent. variable til at beskrive enkle sammenhænge. om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge. Efter 9. anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser.w 1. decimaltal, brøk og procent. Tal* Regnestrategier Ligninger Formler og algebraiske udtryk* Funktioner om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent. udføre sammensatte beregninger med rationale tal. om regningsarternes hierarki. udvikle metoder til løsninger af ligninger. om strategier til løsning af ligninger. beskrive enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer. om geometriske repræsentationer for algebraiske udtryk. lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. om repræsentationer for lineære funktioner. 2. potenser og rødder. om potenser og rødder. udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst. om procentuel vækst og metoder til vækstberegninger i regneark, herunder viden om renter, lån og opsparing. opstille og løse ligninger og enkle uligheder. om ligningsløsning med og uden udføre omskrivninger og beregninger med variable. om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med ikkelineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. om repræsentationer for ikke-lineære funktioner. 3. reelle tal. om irrationale tal. udføre beregninger med potenser og rødder. om regneregler for potenser og rødder. opstille og løse enkle ligningssystemer. om grafisk løsning af enkle ligningssystemer. sammenligne algebraiske udtryk. om regler for regning med reelle tal. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 10

11 Geometri og måling Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Efter 3. anvende geometriske begreber og måle. Geometriske egenskaber og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling* 1. kategorisere figurer. om egenskaber ved figurer. beskrive egne tegninger af omverdenen med geometrisk sprog. om geometriske begreber. beskrive objekters placering i forhold til hinanden. om forholdsord, der kan beskrive placeringer. beskrive længde, tid og vægt. om længde, tid og vægt. 2. kategorisere plane figurer efter geometriske egenskaber. om geometriske egenskaber ved plane figurer. tegne enkle plane figurer ud fra givne betingelser og plane figurer, der gengiver enkle træk fra omverdenen. om metoder til at tegne enkle plane figurer, herunder med et dynamisk geometriprogram. beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri. om metoder til at fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri, herunder anslå og måle længde, tid og vægt. om standardiserede og ikkestandardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber. 3. opdage sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer. om geometriske egenskaber ved enkle rumlige figurer. bygge og tegne rumlige figurer. om metoder til at bygge og tegne rumlige figurer. beskrive positioner i et gitternet. om angivelse af placeringer i gitternet. sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal. om måleenheder for areal. Efter 6. anvende geometriske metoder og beregne enkle mål. Geometriske egenskaber og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling 1. kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler. om vinkeltyper og sider i enkle polygoner. gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser. om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i beskrive placeringer i koordinatsystemets første kvadrant. om koordinatsystemets første kvadrant. anslå og bestemme omkreds og areal. om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med 2. geometriske egenskaber ved plane figurer. om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram. skitser og præcise tegninger. om skitser og præcise tegninger. beskrive placeringer i hele koordinatsystemet. om hele koordinatsystemet. anslå og bestemme rumfang. om metoder til at anslå og bestemme rumfang. 3. geometriske egenskaber ved rumlige figurer. om polyedre og cylindere. tegne rumlige figurer med forskellige metoder. om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed. fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger. om metoder til at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger, herunder med bestemme omkreds og areal af cirkler. om metoder til at bestemme omkreds og areal af cirkler. Efter 9. forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. 1. længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold. Geometriske egenskaber og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling om ligedannethed og størrelsesforhold. todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen. om muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed. analysere mønstre og symmetrier i omverdenen. om kategorisering af geometriske mønstre og symmetrier. omskrive mellem måleenheder. om sammenhænge i enhedssystemet. 2. egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale om linjer knyttet til polygoner og cirkler. fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser. om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med kurver og ligninger. om metoder til at undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger, herunder med bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer. 3. forklare sammenhænge mellem sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter. om den pythagoræiske læresætning og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter. bestemme afstande med beregning. om metoder til afstandsbestemmelse. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål * Se opmærksomhedspunkter Fælles Mål Matematik 11

12 Statistik og sandsynlighed Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Efter 3. udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser. 1. tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger. 2. gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data. Statistik om tabeller og enkle diagrammer. om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data. udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil. Sandsynlighed om chancebegrebet. 3. gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data. om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, herunder med regneark. udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter. om chanceeksperimenter. Efter 6. udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder. 1. og tolke grafiske fremstillinger af data. 2. gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser. Statistik om grafisk fremstilling af data. om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter. chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter. Sandsynlighed om metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter. om metoder til simulering af chanceeksperimenter med 3. sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer. om hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer. beskrive sandsynlighed ved brug af frekvens. om sammenhængen mellem frekvenser og sandsynlighed. Efter 9. vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed. 1. vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasæt. Statistik om statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder. udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle sandsynligheder med tal. Sandsynlighed om udfaldsrum og tællemåder. 2. sammenhænge i omverdenen med datasæt. om metoder til undersøgelse af datasæt, herunder med beregne sammensatte sandsynligheder. om sandsynlighedsmodeller og sandsynlighedsberegninger. 3. kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data. om stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data. sandsynlighedsregning. om statistisk og teoretisk sandsynlighed. Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål FÆLLES MÅL Matematik 12

13 Matematik Fælles Mål 2019 Design: BGRAPHIC Denne publikation kan ikke bestilles. Der henvises til webudgaven. Publikationen kan hentes på: Børne- og Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K

14

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Matematik. Måloversigt

Matematik. Måloversigt Matematik Måloversigt Fagformål Eleverne skal i faget matematik udvikle kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Matematik Faghæfte 2019

Matematik Faghæfte 2019 Matematik Faghæfte 2019 Matematik Indledning 3 Folkeskolens formål 4 Fælles Mål 5 Læseplan 23 Undervisningsvejledning 67 Indledning Et af folkeskolens vigtigste formål er at give eleverne kundskaber og

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling )

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Kompetenceområde Klassetrin Faser 1 Eleven kan kategorisere Efter klassetrin Eleven kan anvende geometriske begreber og måle Eleven kan kategorisere

Læs mere

Årsplan for 9 årgang

Årsplan for 9 årgang Årsplan 9.årgang matematik 09-00: Matematrix grundbog 9.kl Kopiark Færdighedsregning 9.kl Computer Vi skal i løbet af året arbejde med følgende IT værktøjer: Excel Matematikfessor Wordmat Excel, og wordmat

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3B Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Andre tal Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (fase

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang Årsplan matematik 5. klasse Kapitel : Godt i gang I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i 4. klasse. Kapitlet er udformet som en storyline

Læs mere

Matematik. Odense 12. september 2014

Matematik. Odense 12. september 2014 Matematik Odense 12. september 2014 Fra undervisningsmål til læringsmål Fokus på elevernes læring Kompetencemål Målstyret undervisning Forenkling og præcisering klaus.fink@uvm.dk Side 2 Fagformål Fælles

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik Maj 2014 Matematiske kompetencer Tal og algebra Statistik og sandsynlighed Geometri og måling Skrivegruppen Annette Lilholt, lærer Hjørring Line Engsig, lærer Gentofte Bent

Læs mere

Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.)

Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.) Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.) Undervisningsministeriets forenklede fælles mål: Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik Problembehandling

Læs mere

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklende Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleverne kan anvende forskellige strategier til matematisk

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3A Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Decimaltal og store tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik Årsplan for 2.klasse 2018/19 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Materialer: arbejdsbog, /9 begrebsbog Uger Indhold Videns eller færdigheds mål Materialer Evaluering 34-38 kende de reelle tal og En Negative tal

Læs mere

Matematika rsplan for 9. kl

Matematika rsplan for 9. kl Matematika rsplan for 9. kl. 2019-2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan i matematik klasse

Årsplan i matematik klasse 32-36 Brøker og Én brøk - forskellige betydninger en helhed ved hjælp af brøker. en helhed ved hjælp af brøker. Eleven kan bruge brøker til at beskrive forholdet mellem to størrelser. Eleven kan argumentere

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på det matematiske stof, som eleverne har lært i. klasse. Jubii giver dermed læreren mulighed for at screene, hvor klassen

Læs mere

Matematika rsplan for 6. kl

Matematika rsplan for 6. kl Matematika rsplan for 6. kl. 2019-2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Fagformål for faget Eleverne skal i faget udvikle kompetencer opnå færdigheder viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i relaterede situationer i deres aktuelle fremtidige daglig-, fritids-,

Læs mere

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang 08-9 Materialer: Trix A, Trix B samt tilhørende kopiark. Trix træningshæfte. Øvehæfte og 4. Andet relevant materiale. Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik

Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik Formålet for faget matematik Guldminen 2019/2020 Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter (4 uger) Tal på tal

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter (4 uger) Tal på tal FAG: Matematik KLASSETRIN: 6. Klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 4-5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel. I løbet af

Læs mere

Årsplan i matematik 9 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah

Årsplan i matematik 9 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Årsplan i matematik 9 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Eleverne arbejder med fem hovedemner 1) Tal, systemer og regneregler 2) Økonomi 3) Trigonometri 4) Data og Chance 5) Grafer og lineære sammenhæng

Læs mere

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Undervisningen søger vi at tilrettelægge hensigt på at opfylde formålet for faget. Det overordnede formål lyder: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske

Læs mere

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter FAG: Matematik KLASSETRIN: 5. klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel/numbers. Der

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole efter 3.klasse. e efter 6.klasse. e Skole efter 9.klasse. e indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence formulere sig skriftligt og mundtligt

Læs mere

Indholds- og årsplan matematik

Indholds- og årsplan matematik Indholds- og årsplan matematik Formål Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars 6./7. Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 6. og 7. klasse. Da der er et stort spring i emnerne i mellem disse trin er årsplanen udformet ud fra Format 7, hvortil

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019

Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019 Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplanens temaer er opbygget efter følgende 4 faser (pånær tema 8 størrelsesforhold): Fase 1: Førtanken - intro og synlige mål:

Årsplanens temaer er opbygget efter følgende 4 faser (pånær tema 8 størrelsesforhold): Fase 1: Førtanken - intro og synlige mål: Årsplan i matematik 6. og 7. klasse Årsplanens temaer er opbygget efter følgende 4 faser (pånær tema 8 størrelsesforhold): Fase 1: Førtanken - intro og synlige mål: Vi snakker på klassen om temaets navn

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra kapitlerne i kernebogen Kontext+ 8. De forskellige kapitler tager udgangspunkt i matematikholdige kontekster, som eleverne på den ene eller

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019

Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019 Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019 Fagformål for faget matematik: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 07A Periode: Oprettet af: GL Mål for undervisningen: Matematik, 2017/18, 7. klasse. Undervisningen vil veksle mellem fælles gennemgang og selvstændigt arbejde, både individuelt

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan for matematik i 7.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 7.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 33-36 37-40 Brøker Lineære funktioner 41 Emneuge + motionsdag 42 43-50 Geometri, areal og rumfang Kompetenceo m-råder/mål handle Færdigheds-og vidensmål anvende sammenhængen mellem regningsarternes

Læs mere

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet Årsplan 07/08 Matematik 8. kl. I grundbogen Matematrix 8 arbejder elevern med bogens emner og opgaver (næsten) udelukkende på computer i word, excel og geogebra. Eleverne skal udover det daglige arbejde

Læs mere

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015 FFM Matematik pop-up eftermiddag CFU, UCC 11. Maj 2015 Formål Deltagerne har: Kendskab til Forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i FFM Kendskab til læringsmål

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Matematik 8. klasse. Grindsted Privatskole 2017 / 2018

Matematik 8. klasse. Grindsted Privatskole 2017 / 2018 Undervisningen vil tage udgangspunkt i materialerne på Matematikfessor samt suppleres med forløb i itunes U og OneNote. Derudover vil der løbende blive arbejdet med problemregning og færdighedsregning.

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Årsplan matematik 6. Klasse

Årsplan matematik 6. Klasse Årsplan matematik 6. Klasse 2018-2019 Materialer til 6.årgang: - Matematrix grundbog 6.kl - Matematrix arbejdsbog 6.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 6.kl - Computer Vi skal i løbet af året

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii Årsplan 08/9 Matematik. årgang TriX A Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Kapitlet har især fokus på kerneområderne

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020

Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020 Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik 2016-17 Uge Tema/emne Metode/mål 33 Brøker + talforståelse Matematiske arbejdsmåder(metode) 34 Brøker + procent 35 Excel 35 GeoGebra/Geometri 36 Geometri 37 Emneuge 38 Geometri 39

Læs mere

Årsplan i matematik for 7. klasse 2018/2019

Årsplan i matematik for 7. klasse 2018/2019 Årsplan i matematik for 7. klasse 2018/2019 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye forenklede fællesmål. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne i FAKTOR, Sigma 7 samt

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Forslag til a rsplan for Format 7

Forslag til a rsplan for Format 7 Kapitel 1 Forslag til a rsplan for Format 7 Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Tal Varighed: 4-5 uger Division Potenser Talfølger Pi Problembehandling (Fase

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18

Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18 Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Årsplan 9 Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9 Klasse i Matematik tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet) Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan i matematik for 7. klasse 2019/2020

Årsplan i matematik for 7. klasse 2019/2020 Årsplan i matematik for 7. klasse 2019/2020 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye forenklede fællesmål. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne i FAKTOR, Sigma 7 samt

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Matematiske kompetencer

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan matematik, RE 2018/2019

Årsplan matematik, RE 2018/2019 Uge Område Ugeinfo. / Indhold er 33 Tal & Størrelser Introuge - Kun Undervisning fredag 34 Tal & Størrelser Introuge - ikke undervisning fredag Decimaltal & Brøker 35 Tal & Størrelser Procentregning 36

Læs mere

CL, individuelle opgaver, par arbejde lege opgaver. Arbejde parvis og individuelt med skriftlige opgaver og opgaver på PC.

CL, individuelle opgaver, par arbejde lege opgaver. Arbejde parvis og individuelt med skriftlige opgaver og opgaver på PC. Årsplan matematik 2016/17 Periode/ Timetal Emne Mål Arbejdsformer, Organisering og samarbejde Materialer Evaluering August Repetition, procentregning, regneregler og ligninger 2 ligninger med 2 ubekendte*

Læs mere