SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN"

Transkript

1 SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

2 SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund handler om at have det godt fysisk, psykisk, mentalt og socialt, og at man er i stand til at udfolde sine egne ønsker for det gode liv. Næstved Kommune ønsker med denne sundhedspolitik at prioritere sundhedsfremme og forebyggelse for alle aldersgrupper og i alle livets faser, så langt flere borgere end i dag får mulighed for flere gode leveår. Det gør vi ved at fokusere på de største udfordringer for folkesundheden, som er tobak, alkohol, fysisk inaktivitet og vores mentale sundhed og trivsel. Dette gør vi i et samarbejde på tværs af fagområder - vi kan ikke gøre det alene. Sundhedspolitikken er også en invitation til samarbejde med civilsamfundet, eksempelvis gennem partnerskaber med frivillige, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, patientforeninger, boligforeninger og idrætsforeninger. Vi skal desuden gøre en særlig indsats for, at vores børn og unge får en god start i livet derfor skal vi lytte til de nye generationers egne forslag til et sundere liv. Sammen kan vi skabe de bedste rammer og løfte sundheden for alle. Michael Perch Formand for omsorgs- og forebyggelsesudvalget 2

3 FN VERDENSMÅL Ledestjernen for denne sundhedspolitik er FN s verdensmål for bæredygtig udvikling, som omfatter 17 områder, der skal bidrage til at skabe bæredygtig udvikling på globalt plan. 3 ud af de 17 verdensmål, herunder at fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre, reducere ulighed og skabe inddragende lokalsamfund, er direkte overførbare til Næstved Kommunes visioner på sundhedsområdet. Næstved Kommune kobler sig på verdensmålene for at sikre alle borgere og medarbejdere gode og sunde leveår, skabe lige adgang til sundhedstilbud og indgå i partnerskaber på tværs af kommunens centre, foreninger, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund. NÆSTVED KOMMUNES VISION FOR SUNDHEDEN Byrådets vision for sundheden har gennem en årrække været, at alle borgere i Næstved Kommune skal have mulighed for at leve et længere liv med flere gode leveår. Dette er stadig gældende for nærværende sundhedspolitik. Kommuneplanstrategien er Byrådets strategi for Næstved Kommunes udvikling i perioden og flere elementer fra strategien især Velfærd med omtanke, Naturen som aktiv, En levende bymidte Kultur, Børn og unge afspejler sig i sundhedspolitikkens mål. 2010, antallet af dagligrygere er efter et fald i 2013 igen let stigende, mens borgere med dårligt mentalt helbred og svær overvægt er steget. Antallet af storforbrugere af alkohol er derimod nedadgående, og det er positivt, men vi er langt fra i mål med sundheden. VI LEVER LÆNGERE, MEN Middellevetiden er stigende for både mænd og kvinder. Men at leve længere er ikke et mål i sig selv; kvaliteten af de ekstra leveår skal også være god. På nuværende tidspunkt følger der ikke kun gode leveår med den stigende alder. En 16-årig mand i Region Sjælland kan forvente at leve ca. 2,4 år længere i 2017 end i 2010, men kun halvdelen af disse ekstra leveår vil være med godt helbred. For kvinder i Region Sjælland ses også en stigning i middellevetid fra 2010 til 2017, men disse ekstra leveår er præget af dårligt helbred. Med et stigende antal ældre og flere leveår præget af sygdom og dårligt helbred har Næstved Kommune en opgave med at arbejde med de primært forebyggende indsatser. Disse indsatser skal sikre, at borgerne ikke bliver syge, og at behovet for sundhedsydelser i videst muligt omfang reduceres fremadrettet. Desuden lægger sundhedspolitikken sig op ad KL s udspil om forebyggelse for fremtiden og Regeringens nationale mål om flere sunde leveår. NÆSTVEDBORGERNES SUNDHED Sundhed er et resultat af både fysiologiske, sociale, og økonomiske faktorer, og samtidig spiller både lokale og nationale rammer ind på udviklingen af borgernes sundhedstilstand. Borgerne i Næstved har på nogle områder oplevet en forbedret sundhedstilstand fra 2010 til 2013, men fra 2013 og til 2017 er der ikke sket store forbedringer. Fx er antallet af borgere med mindst en eller to langvarige sygdomme uændret siden 3

4 SUNDHEDSPOLITIKKENS PRINCIPPER Principperne i sundhedsindsatsen er et udtryk for, hvordan vi vil gribe udfordringerne på sundhedsområdet an. Vi fokuserer på at øge ligheden i sundhed Ulighed i sundhed handler ikke kun om en særlig udsat gruppes sundhedstilstand, men om at sundhed og sygdom er ulige fordelt i befolkningen. Forskellen er vokset støt gennem de seneste 25 år. Social ulighed i sundhed kan have betydning allerede i graviditeten og i starten af livet for børns muligheder for at udvikle sig fysisk, mentalt og kognitivt. Næstved Kommune vil medvirke til at mindske uligheden i sundhed. Det vil vi gøre ved at skabe rammer, som fremmer sundheden for alle og ikke kun for de få. Vi vil også have fokus på, at forudsætninger og muligheder for at modtage tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse er meget forskellige. For at mindske uligheden i sundhed kræver det derfor, at nogle borgere modtager mere støtte end andre. Det vil vi gøre ved at fastholde og etablere nye indsatser, som er målrettede, let tilgængelige og tilpasset de borgergrupper, som har mange udfordringer; og hvor sygdom ofte kun er én af dem. Vi prioriterer sundhedsfremme og forebyggelse Barndommen er afgørende for, hvordan vi som mennesker lykkes senere i livet. Vi skal derfor som kommune investere i børn og unge. Det kræver en tidlig og forebyggende indsats, som prioriterer alle børn en sund start på livet, og som fremmer deres trivsel og udvikling. Samtidigt er det vigtigt også at have fokus på en tidlig indsats til børn i sårbare eller udsatte familier, og at det sker i et samarbejde på tværs af fagområder i kommunen. Vi vil have fokus på sundhedsfremme og forebyggelse blandt alle aldersgrupper, og det skal ske gennem indsatser, som på længere sigt vil give borgere i alle livsfaser i Næstved bedre mulighed for at leve et godt, selvstændigt og aktivt liv uden sygdom. Vi vil ligeledes fortsat gøre en særlig indsats for at løfte sundheden og trivslen blandt kommunens medarbejdere. Vi etablerer rammer, der gør det let og attraktivt at leve sundt Mange mennesker vil gerne leve sundere, og vi skal gøre det sunde valg til det lette valg for borgere og medarbejdere i Næstved Kommune. Det vil vi bl.a. gøre ved at arbejde for røgfrihed og sikre mere ansvarlig udskænkning og reduceret tilgængelighed af alkohol til unge. Bevægelse og leg skal tænkes ind, når byens rum skal indrettes og udvikles, og vi skal sikre tilgængelighed til grønne områder for alle grupper i samfundet. Vi vil understøtte det gode ungeliv med sundhedsfremmende miljøer, der hjælper alle unge godt på vej i uddannelse og job, og vi vil skabe gode muligheder for, at alle kan indgå i meningsfulde fællesskaber. Vi vægter det fælles ansvar og kvalitet i indsatsen Sundhed er for alle borgere i Næstved Kommune og derfor er sundhed også et fælles ansvar og forpligtigelse for de mange medarbejdere, der møder borgerne i forskellige sammenhænge. I Næstved Kommune vil vi samarbejde om at understøtte borgernes sundhed dér, hvor vi møder borgerne, og gøre det lettere og mere attraktivt at leve sundt og tage ansvar for egen sundhed. 4

5 Sundhedspolitikken er blot et ud af mange redskaber til at nå visionen om sundhed og trivsel for alle borgere og medarbejdere i Næstved Kommune. Sundhedsarbejdet skal også løses gennem kommunens andre fagområder især Børn og unge, Fritid og kultur, Natur og miljø, Veje og trafik, Byudvikling, Ældreomsorg, Handicap og psykiatri. Alle områder yder og kan yde væsentlige bidrag til at løfte folkesundheden i Næstved. Når vi sætter indsatser i gang, sker det på baggrund af den aktuelt bedste viden om sundhed og forebyggelse. Samtidigt sker der en løbende kvalitetssikring af alle sundhedsindsatser. Det gør vi for at få de bedste løsninger for borgerne og mest sundhed for pengene. Vi afprøver gerne nye idéer i forhold til, hvad der virker herunder også ny teknologi. Det gør vi, hvis der er mulighed for at få bedre løsninger for borgerne end i dag. Det betyder, at vi systematisk indsamler ny viden og data og løbende evaluerer og kvalitetssikrer vores indsatser. I nogle tilfælde samarbejder vi med forskningsinstitutioner og andre kommuner. 5

6 PEJLEMÆRKER FOR SUNDHEDEN I NÆSTVED KOMMUNE Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har besluttet fem pejlemærker for sundhedspolitikken. Pejlemærkerne er valgt ud fra, hvor Næstved Kommune kan bidrage til at løfte folkesundheden. Konkrete initiativer til de enkelte pejlemærker bliver udfoldet i strategi- og handleplaner. RØGFRIT LIV Flere skal have mulighed for at vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge. På erhvervsskoler ryger 37 %, mens 12 % på gymnasierne ryger. Antallet af unge som ryger, er stigende. Rygning er den risikofaktor, der har størst betydning for sygdom og tidlig død. Det har stor betydning for den enkeltes livskvalitet og betyder store udgifter til behandling, pleje og sygefravær. For en kommune som Næstved er de samlede meromkostninger til dagligrygere sammenlignet med aldrig rygere i alt på ca. 95 mio. årligt. SÅDAN SER DET UD I NÆSTVED KOMMUNE BLANDT BORGERE OVER 16 ÅR Antal dagligrygere 17% PERSONER Antal lejlighedsvist 3,8% PERSONER Det vil vi Næstved Kommune er indgået som partner i Røgfri Fremtid. Det betyder, at kommunen fremadrettet understøtter, at flere vælger et røgfrit liv, og at ingen børn og unge begynder at ryge. Det skal ske gennem en systematisk og evidensbaseret tobaksforebyggende indsats i forhold til børn og unge bl.a. i form af røgfri skoletid og røgfrie miljøer, hvor børn og unge i øvrigt færdes. Udsat for passiv rygning 5,2 % PERSONER Brugere af e-cigaretter dagligt 3 % PERSONER Den 1. januar 2020 indfører kommunen Røgfri arbejdsdag for alle ansatte i Næstved Kommune og vil fortsat tilbyde hjælp til rygestop til alle borgere og medarbejdere, som ønsker at stoppe med at ryge. 6

7 MINDRE ALKOHOL Flere bør drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol I Danmark skønnes børn at vokse op i en familie med alkoholproblemer. Det svarer til, at der i hver klasse fra 0. til 10. klasse, er rundt regnet 3 børn, der lever med en eller flere forældre, der dagligt har et forbrug af alkohol, der kan klassificeres som enten overforbrug eller et decideret misbrug. Danske unge drikker stadig mere end andre unge i Europa, selvom debutalderen trods alt er steget. Overforbrug af alkohol er en central risikofaktor for udvikling af sygdom og for tidlig død. Et for stort alkoholforbrug har væsentlig betydning for udvikling af en række sygdomme. Et stort forbrug kan også medføre psykiske problemer og kan desuden få sociale konsekvenser som tab af arbejde, skilsmisse, førtidspension og kriminalitet, ligesom det øger risikoen for trafikulykker, vold og omsorgssvigt. For en kommune som Næstved er meromkostningerne forbundet med et alkoholforbrug godt 51mio. SÅDAN SER DET UD I NÆSTVED KOMMUNE BLANDT BORGERE OVER 16 ÅR Forbrug over højrisikogrænsen 5,3% PERSONER Det vil vi I Næstved Kommune har der i flere år været fokus på behovet for en forebyggende indsats, og vi vil også fremadrettet understøtte en mere hensigtsmæssig alkoholkultur blandt borgerne og forebygge, at børn og unges liv skades af alkohol. Den indsats skal fastholdes og udvikles løbende, så vi er med til at fremme en mere hensigtsmæssig festkultur blandt de unge, en systematisk og evidensbaseret alkoholforebyggende indsats i skolerne, en systematisk tidlig opsporing af og indsats til børn og unge i familier med alkoholproblemer og gennem differentierede og veldokumenterede behandlingstilbud. Tegn på alkoholafhængighed 11,3% PERSONER Problematisk alkoholadfærd 17% PERSONER 7

8 BEDRE MENTAL SUNDHED Flere skal have mulighed for at leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel Mental sundhed og trivsel handler om at kunne udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress, bidrage til positive sociale fællesskaber samt generelt at være tilfreds med livet. Når mennesker mistrives, går det derfor ud over vores overskud i dagligdagen og vores muligheder for at indgå i og bevare sociale relationer og deltage i fællesskaber. Dårlig mental sundhed er en betydelig sundhedsudfordring både hos børn og voksne. Stadig flere borgere får mentale sundhedsudfordringer som stress, angst og depression. Der er markant social ulighed i mental sundhed, idet der er en højere forekomst af mistrivsel, stress og psykisk sygdom blandt borgere med kort uddannelse og borgere uden for arbejdsmarkedet. Ensomhed og mangel på socialt netværk kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og hænger sammen med både lavere selvværd, angst, utryghed, psykiske og fysiske lidelser. Borgere med dårlig mental sundhed har oftest mange lægekontakter og mere kortvarigt sygefravær. SÅDAN SER DET UD I NÆSTVED KOMMUNE BLANDT BORGERE OVER 16 ÅR 13,5 % vurderer, at de har et dårligt mentalt helbred PERSONER Det vil vi God mental sundhed er en beskyttelsesfaktor i forhold til at udvikle psykiske lidelser som depression og angst. Derfor foregår der allerede i dag en række indsatser i Næstved, hvis mål bl.a. er at øge trivslen og begrænse ensomhed. Næstved Kommune har sat ekstra fokus på mental sundhed og trivsel gennem partnerskabet ABC for mental sundhed, som i de kommende år vil udvikle endnu flere aktiviteter i samarbejde med civilsamfundet. 8,2% føler sig ensomme PERSONER 26 % har et højt stressniveau PERSONER 15% er meget generet af søvnproblemer PERSONER 8

9 MERE BEVÆGELSE Flere skal have mulighed for at bevæge sig mere og gøre brug af udeliv, kultur og foreningsliv Generelt bevæger vi os mindre fysisk i vores hverdag. Mange har stillesiddende arbejde, og mange gør brug af bil eller offentlig transport til og fra arbejde. Det kan være med til at forklare, at vi er mindre fysisk aktive, og at flere i dag er overvægtige og svært overvægtige end for 10 år siden. Det gælder også børnene. Fysisk aktivitet forebygger en lang række livsstilssygdomme, fx diabetes, hjertekarsygdomme, overvægt, muskel og skeletlidelser. Samtidig har fysisk aktivitet en god virkning på livsglæde og trivsel. Adgang til og indretning af uderum, fx legepladser og parker, men også cykel og gangstier spiller en stor rolle i forhold til, hvor meget vi bevæger os. Heldigvis rummer Næstved Kommune mange muligheder for naturoplevelser og fysisk aktivitet bl.a. i byens parker, på legepladser, på grønne områder, ved søer, Susåen og langs de mange kilometer kyststrækninger. Flere initiativer er igangsat til brug i skoletiden og fritiden, fx naturbaser og Fodsporet. Hvis man har et aktivt liv fyldt med fritidsaktiviteter og god kontakt til venner og familie, har man også markant mindre risiko for at udvikle depression og angst. Deltagelse i kunst og kulturaktiviteter har ligeledes positiv indflydelse på mental sundhed og livskvalitet. Det vil vi Vi skal som kommune i endnu højere grad medvirke til gode muligheder for at være fysisk aktive i fritiden gennem planlægning af de fysiske omgivelser og uderum, så de indbyder til en aktiv livsstil. Det vil vi gøre ved at tænke fysisk aktivitet ind i fx lokalplaner, så der findes områder tæt på beboelse, som opfordrer til fysisk aktivitet og mulighed for oplevelser i naturen. Vi ønsker også at arbejde for, at de fysiske rammer på skoler og institutioner og byens legepladser fortsat understøtter bevægelse, leg og aktiv læring. Næstved Kommune vil ligeledes gerne samarbejde med kulturlivet, så flere får let adgang til kulturelle oplevelser og aktiviteter samt medvirke til at skabe rammer for flere meningsfulde fællesskaber. Det giver oplagte muligheder for at styrke sundheden både den fysiske og den mentale. SÅDAN SER DET UD I NÆSTVED KOMMUNE BLANDT BORGERE OVER 16 ÅR Fysisk inaktiv 10,1% (ANTAL ER IKKE OPGJORT) Stillesiddende mere end 8 timer pr. dag 55% PERSONER Moderat overvægtige 36% PERSONER Svært overvægtige 22% PERSONER 9

10 KRONISK SYGDOM Færre bør opleve, at kronisk sygdom begrænser muligheden for et selvstændigt og aktivt liv Hver tredje borger i Næstved kommune lever med en eller flere kroniske sygdomme, og tallet er steget fra 35,7 % i 2010 til 37,7% i Kroniske sygdomme kan påvirke den enkeltes livskvalitet og mulighed for at leve et meningsfuldt, selvstændigt og aktivt liv. Samtidig medfører kronisk sygdom store samfundsmæssige omkostninger. Kroniske sygdomme som diabetes, KOL, slidgigt og osteoporose samt multisygdom er især relateret til den ældre del af befolkningen. Hos den yngre del af befolkningen fylder kroniske sygdomme som allergi i højere grad end hos den ældre del. Andel af kronisk sygdom og multisygdom stiger med stigende alder for både mænd og kvinder. Nogle kroniske sygdommene skyldes blandt andet rygning, højt alkoholforbrug, for lidt motion og usund kost. Det vil vi Næstved kommune har en vigtig opgave i at forebygge kroniske sygdommes opståen. Ligeledes skal kommunen rehabilitere mennesker, som bliver syge, så sygdom ikke begrænser muligheden for et selvstændigt og aktivt liv. Næstved kommune arbejder allerede for dette, og vil fortsat udvikle patientrettede og rehabiliterende indsatser i alle dele af sygdomsforløbene. Dette handler om tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom, hverdagsrehabilitering og rehabiliterende patientrettet forebyggelse. Samtidig er der fokus på yderligere udbygning af det nære sundhedsvæsen i Næstved Kommune for at tage hånd om det stigende antal borgere, der udskrives hurtigere fra sygehuse end tidligere. SÅDAN SER DET UD I NÆSTVED KOMMUNE BLANDT BORGERE OVER 16 ÅR Andel der har en langvarig sygdom ÅR: 21,4% ÅR: 25,2 % ÅR: 30,2% ÅR: 37,2% ÅR: 44,9% ÅR: 45,1% 75+ ÅR: 50,6% 10

11 FRA VISION TIL HANDLING For at få politikkens vision omsat til virkelighed, vil Omsorgs- og forebyggelsesudvalget hvert andet år beslutte toårige tværgående strategi, som skal fokusere på 1-2 områder. Strategien for de valgte områder udarbejdes og udmøntes i tæt samarbejde med kommunes øvrige fagcentre og ved at inddrage borgere, foreninger, organisationer og medarbejdere. De toårige strategier udmøntes i etårige handleplaner, som skal hjælpe med at sikre koordinering og skabe sammenhæng i tilbud og indsatser til borgerne. Nogle indsatser bliver prioriteret som en del af en strategi under sundhedspolitikken, mens andre indsatser løftes som en del af det øvrige drifts- og udviklingsarbejde. Næstved Kommune vil fortsætte sit arbejde med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, forløbsprogrammer for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og andre nationale anbefalinger. Implementeringen af disse anbefalinger kan siges at udgøre den bund, som de toårige strategier og de etårige handleplaner hviler på, og de bygger med andre ord oven på det, vi allerede gør i forvejen. Ved afslutningen af hver enkelt handleplan vil vi gøre status på indsatserne og handleplanernes bidrag til sundhedspolitikkens vision. For at få input til, hvordan vi løser sundhedsudfordringerne bedst muligt, vil vi løbende involvere borgere og andre relevante aktører. 11

12 Politikken er gældende fra 2020

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Forord JANUAR 2018 1 KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER 2 Indledning KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Sundhedsprofil 2017 Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Baggrund Sundhedsprofilen, 2017 viser, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan 2019-2020 Sammen om mental sundhed Med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik ønsker vi, at alle i Gladsaxe skal have de bedste rammer og forudsætninger for

Læs mere

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge UDDYBENDE SESSION UDDYBENDE TALPRÆSENTATION Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum Sygelighed Unge SYGELIGHED Disposition: Hvordan står det til Kronisk sygdom

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet SAMMEN OM SUNDHED Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet HJØRRING KOMMUNE, JANUAR 2019 SAMMEN OM SUNDHED Danskernes sundhed

Læs mere

Sundhedsprofilen 2017 FAXE KOMMUNE

Sundhedsprofilen 2017 FAXE KOMMUNE Sundhedsprofilen 2017 FAXE KOMMUNE Præsentationens indhold: Hvad er sundhedsprofilen? Hvem kan vi sammenligne os med? De ni hovedområder i Sundhedsprofilen. Hvad er gået godt og mindre godt? Fokusområder

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Faktaark sådan står det til i Næstved Kommune. Viden om sundhed og sundhedsudfordringer

Faktaark sådan står det til i Næstved Kommune. Viden om sundhed og sundhedsudfordringer Faktaark sådan står det til i Næstved Kommune Viden om sundhed og sundhedsudfordringer 2 Indledning Sundhed er afgørende for, at borgerne kan leve det liv de ønsker med færrest mulige begrænsninger. Manglende

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL. 18.00-20.30 PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK 2018-19 Sammen om Sundhed Kommunalbestyrelsen ønsker med dette debatoplæg at sætte retning for det forebyggende

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Social ulighed i sundhed Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Danskernes sundhed De fleste har et godt fysisk og mentalt helbred men der er store sociale forskelle i sundhed Levealderen stiger,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik 2016-2019 V. Centerchef Ulla Callesen Sundheds- og Omsorgscentret Tirsdag den 25. september 2018 Den kommende time Resultater fra sundhedsprofilen Sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2019-22 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Fra vision til handling... 3 Sunde rammer... 5 Lighed i sundhed... 6 Mental sundhed... 7 Sundhed i fællesskab... 8 Fra politik til konkrete indsatser...

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4.

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 - Data for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. april 2018 Kort om undersøgelsen Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 : Indeholder oplysninger

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden Anbefalinger fra Kommunernes landsforenings udspil Forebyggelses for fremtiden Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i starten af 2018 deres seneste politiske udspil Forebyggelse for fremtiden,

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013.

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013. ET SPADESTIK DYBERE INTRODUKTION Dette er en uddybning af de grafikker og informationer der kan findes i SUND ODENSE Hvordan er sundheden i Odense 2017?. For hver indikator er vist udviklingen fra 2010

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Forklaringer til opsætning og layout

Forklaringer til opsætning og layout 0 Forklaringer til opsætning og layout For at gøre politikken indbydende at læse og for at visualisere centrale pointer, begreber mm. vil dette foreløbige udkast bliver sat korrekt op og illustreret af

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Plan for forebyggelse. Region Hovedstaden Center for Sundhed. Plan for en styrkelse af forebyggelsesområdet i Region Hovedstaden

Plan for forebyggelse. Region Hovedstaden Center for Sundhed. Plan for en styrkelse af forebyggelsesområdet i Region Hovedstaden Plan for forebyggelse Region Hovedstaden Center for Sundhed Plan for en styrkelse af forebyggelsesområdet i Region Hovedstaden Godkendt af Regionsrådet den 12. marts 2019 Indhold Indledning... 3 Udgangspunktet

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDS- OG PSYKIATRI- POLITIK. Gældende fra 2019 til 2022

SUNDHEDS- OG PSYKIATRI- POLITIK. Gældende fra 2019 til 2022 Alle borgere i Greve Kommune skal have mulighed for at leve et så sundt og aktivt liv som muligt --- SUNDHEDS- OG PSYKIATRI- POLITIK Gældende fra 2019 til 2022 Borgere i Greve Kommune med fysiske eller

Læs mere

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Ved Mahad Huniche, direktør for Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland Agenda 1.

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2019-22 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Fra vision til handling... 3 Sunde rammer... 5 Lighed i sundhed... 6 Mental sundhed... 7 Sundhed i fællesskab... 8 Fra politik til konkrete indsatser...

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

Sundhedspolitik Aalborg Kommune Vi udvikler sundhed sammen

Sundhedspolitik Aalborg Kommune Vi udvikler sundhed sammen Sundhedspolitik 2019-2022 Aalborg Kommune Vi udvikler sundhed sammen Indhold Forord Forord... 2 Fra vision til handling... 5 Sunde rammer... 9 Lighed i sundhed... 10 Mental sundhed... 13 Sundhed i fællesskab...

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Næstved Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Sundhedspolitik 2014-2017 Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen.... 3 Føje år til livet og liv til årene.... 5 Fra vision til virkelighed....

Læs mere

Sundhed Godkendt den

Sundhed Godkendt den Sundhed Godkendt den 21.2.2019 Denne strategi er todelt med et fokus på mental sundhed og et fokus på fysisk sundhed. Begge dele beskrives nedenfor. Mental sundhed fremgår af del 1 og fysisk sundhed af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

SUOC Team Udvikling og Sundhed

SUOC Team Udvikling og Sundhed NOTAT SUOC Team Udvikling og Sundhed 9-4-218 Orientering om overordnede resultater i Sundhedsprofil 217 I marts 218 udkom resultaterne af undersøgelsen, Hvordan har du det?, der blev gennemført blandt

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune #RMsundhedsprofil @DKfact Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune Jes Bak Sørensen, forsker, ph.d. Program Kort om undersøgelsen Tendenser i Region Midtjylland Overblik over sundheden i Skanderborg

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere