Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler"

Transkript

1 Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Ordningens indhold 1. Tilskud kan ydes til, at der i planperioden 2019/2020 etableres målrettede efterafgrøder, som defineret i 2, nr. 1, og som helt eller delvis kan erstattes af et eller flere alternative virkemidler, som defineret i 2, nr. 2. Stk. 2. Tilskud ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren. Kapitel 2 Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Målrettede efterafgrøder: Efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering og som opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse. 2) Alternative virkemidler: Alternative virkemidler, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, og som omfatter: a) Mellemafgrøder i planperioden 2019/2020. b) Energiafgrøder i planperioden 2019/2020. c) Braklagte arealer i planperioden 2019/2020, bortset fra braklagte arealer langs vandløb og søer. d) Tidligt såede vinterafgrøder i planperioden 2019/2020. e) Afbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning, hvor levering af fiberfraktionen til et forbrændingsanlæg sker i planperioden 2018/2019. f) Reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2018/ ) Kvælstofreducerende virkemidler: Målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler. 4) En planperiode: En planperiode som defineret i lovens 10. 5) ID15-område: Område, der er beliggende inden for et kystvandopland, og som er afgrænset som vist i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort. Et ID15-område er identificeret ved et områdenummer. 6) Ansøgningsår: Det kalenderår, hvori ansøgning om tilskud indgives. 7) Ansøgt areal: Areal, for hvilket der er ansøgt om tilskud i fællesskema, og som ikke omfatter de i 7, stk. 2, omhandlede arealer. 8) Ansøgt mark: Mark, for hvilken der er ansøgt om tilskud i fællesskema, og som ikke omfatter de i 7, stk. 2, omhandlede arealer. 9) Konstateret areal: Det areal af et ansøgt areal eller af en ansøgt mark, for hvilket betingelserne for tilskud er opfyldt, eller det areal, der anses som tilskudsberettiget efter bestemmelserne i 12. Ved anvendelse af det i 2, nr. 2, litra e, omhandlede alternative virkemiddel, for hvilket betingelserne i 10, stk. 3, ikke er opfyldt, og ved anvendelse af det i 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel, for hvilket betingelserne i 10, stk. 4, ikke er opfyldt, omregnes den manglende opfyldelse til et areal, for hvilket betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. Omregningen sker på grundlag af omregningsfaktoren i henholdsvis 3, nr. 5, og 3, nr ) Frist for indgivelse af fællesskema: Den frist for Landbrugsstyrelsens modtagelse af fællesskema, der er anført i bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer. 11) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort. Kapitel 3 Omregning af alternative virkemidler til hektar målrettede efterafgrøder 3. Ved omregning af alternative virkemidler til hektar målrettede efterafgrøder anvendes følgende omregningsfaktorer: 1) Mellemafgrøder: 2 hektar mellemafgrøder erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder. 2) Energiafgrøder: 0,8 hektar energiafgrøder erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder. Journalnummer DokumentId

2 2 3) Braklagte arealer, bortset fra braklagte arealer langs vandløb og søer: 1 hektar braklagte arealer erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder. 4) Tidligt såede vinterafgrøder: 4 hektar vinterafgrøder erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder. 5) Afbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning, hvor levering af fiberfraktionen til et forbrændingsanlæg sker i planperioden 2018/2019: Forbrænding af fiberfraktionen fra forarbejdet husdyrgødning svarende til 870 kg kvælstof erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder. 6) Reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2018/2019: For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til under 80 kg kvælstof pr. hektar harmoniareal, erstatter en reduktion på 93 kg kvælstof 1 hektar målrettede efterafgrøder. For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 80 kg kvælstof eller derover pr. hektar harmoniareal, erstatter en reduktion på 150 kg kvælstof 1 hektar målrettede efterafgrøder. Beregning af den udbragte mængde husdyrgødning og anden organisk gødning foretages, som anført i 21, stk. 2. Kapitel 4 Administration Myndigheder og kontrol 4. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om tilskud. Stk. 2. Landbrugsstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. Landbrugsstyrelsen gennemfører kontrol på stedet. Særligt udpegede kystvandoplande og særligt udpegede ID15-områder 5. Landbrugsstyrelsen udpeger kystvandoplande, hvor der ønskes etableret kvælstofreducerende virkemidler. Inden for de særligt udpegede kystvandoplande udpeger Landbrugsstyrelsen ID15-områder, for hvilke der i den pågældende ansøgningsperiode, jf. 6, stk. 1, kan ansøges om tilskud for arealer, der registreres som beliggende i områderne, jf. 6, stk. 3. Stk. 2. Ved åbning for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret offentliggør Landbrugsstyrelsen i IMK de særligt udpegede ID15-områder, der er gældende for ansøgningsperioderne i ansøgningsåret, og de særligt udpegede kystvandoplande. Ansøgning om tilskud 6. Særligt udpegede ID15-områder, jf. 5, fastlægges for ansøgningsperioder, der i ansøgningsåret begynder henholdsvis 1) den 1. februar og 2) den 1. marts fra det tidspunkt, hvor Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service er åbnet for denne ansøgningsperiode. Stk. 2. Landbrugsstyrelsen fastlægger for det pågældende særligt udpegede kystvandopland det antal hektar, der i en nærmere fastlagt periode i alt ønskes omfattet af ansøgning om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler i de af kystvandoplandets ID15-områder, der i perioden er åbnet for ansøgning af hensyn til kystvand. For de ID15-områder, hvor der ønskes etableret kvælstofreducerende virkemidler af hensyn til grundvand, fastlægger Landbrugsstyrelsen det antal hektar, der i en nærmere fastlagt periode ønskes omfattet af ansøgning om tilskud af hensyn til grundvand. Det antal hektar, der ønskes omfattet af ansøgning, fastlægges som antal hektar målrettede efterafgrøder. Stk. 3. En ansøgt mark registreres i dens helhed som beliggende i det ID15-område, hvor hele eller hovedparten af markens indtegnede areal er beliggende. Hvis markens indtegnede areal omfatter flere ID15-områder, og markens beliggenhed ikke kan fastlægges efter bestemmelsen i 1. pkt., registreres marken under det ID15-område, der har det laveste områdenummer. 7. Ansøgning om tilskud skal indgives i Ansøgning om tilskud skal indgives på et særligt skema, fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer, jf. dog stk. 3-6, 6, stk. 1, og 8. Stk. 2. Ansøgning om tilskud kan ikke omfatte følgende arealer, der dog kan indgå i den indtegnede ansøgte mark, jf. stk. 3: 1) Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som landskabselementer i form af fortidsminder samt små søer og vandhuller omfattet af god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. 2) Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som arealer beliggende inden for de 2 meter bræmmer, der gælder efter 69 i lov om vandløb. 3) Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som arealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingsordningen, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Stk. 3. Hvis den indtegnede ansøgte mark, jf. det markkort, der er en del af Fællesskema, ikke overlapper med arealer, som omhandlet i stk. 2, nr. 1-3, anses størrelsen af den ansøgte mark som størrelsen af den indtegnede mark. Hvis den indtegnede ansøgte mark overlapper med arealer, som omhandlet i stk. 2, nr. 1-3, anses den del af den indtegnede mark, som udgøres af arealer, som omhandlet i stk. 2, nr. 1-3, ikke som omfattet af ansøgning om tilskud og fratrækkes størrelsen af den indtegnede mark ved fastsættelse af størrelsen af den ansøgte mark. Stk. 4. Hvis afbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning, hvor levering af fiberfraktionen til et forbrændingsanlæg sker i planperioden 2018/2019, ønskes anvendt som alternativt virkemiddel, skal der for det pågældende ID15-område i fællesskema anføres det ansøgte antal kg kvælstof, som forbrænding af fiberfraktion fra forarbejdet husdyrgødning svarer til. I fællesskema bliver det for

3 3 ID15-området anførte antal kg kvælstof omregnet, jf. 3, til hektar målrettede efterafgrøder, der anses som en ansøgt mark. Stk. 5. Hvis reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2018/2019 ønskes anvendt som alternativt virkemiddel, skal virkemidlet anføres for en eller flere af markerne i fællesskema. Disse marker danner grundlag for beregning af størrelsen på reduktionen af virksomhedens samlede kvote for kvælstof, jf. 10, stk. 4, og anses for ansøgte marker. Stk. 6. Efter udløb af fristen for indgivelse af fællesskema kan der i fællesskema foretages ændringer af ansøgning om tilskud. Der kan dog ikke foretages ændringer vedrørende det i 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel og ændringer, der medfører, at det samlede ansøgte areal i det pågældende ID15-område overstiger det samlede ansøgte areal, der er registreret som beliggende i området ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema. De i 2. pkt. anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf Ansøgning om tilskud for arealer i de af kystvandoplandets ID15-områder, der er åbnet for ansøgning om tilskud af hensyn til kystvand, kan ikke indgives på et tidspunkt, hvor Landbrugsstyrelsen har registreret ansøgte marker beliggende i ID15-områderne, der samlet set opfylder det antal hektar, der på det pågældende tidspunkt i alt ønskes omfattet af ansøgning om tilskud i ID15-områderne af hensyn til kystvand. Stk. 2. Ansøgning om tilskud for arealer i et ID15-område, der er åbnet for ansøgning om tilskud alene af hensyn til grundvand, kan ikke indgives på et tidspunkt, hvor Landbrugsstyrelsen har registreret ansøgte marker beliggende i ID15-området, der samlet set opfylder det antal hektar i ID15-området, der på det pågældende tidspunkt ønskes omfattet af ansøgning om tilskud af hensyn til grundvand. Stk. 3. For et ID15-område, hvor der ønskes etableret kvælstofreducerende virkemidler af hensyn til både grundvand og kystvand, er det alene det i ID15-området ansøgte antal hektar, der ligger udover det for ID15-området ønskede antal hektar af hensyn til grundvand, der medregnes til opfyldelse af det ønskede antal hektar for kystvandoplandet. Stk. 4. I stk. 1-3 opgøres ansøgte arealer i hektar målrettede efterafgrøder, jf. 3. Kapitel 5 Betingelser for tilskud 9. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af følgende: 1) Ansøger skal drive det ansøgte areal som ejer eller forpagter ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret. 2) Hver enkelt mark, som det ansøgte areal omfatter, skal være registreret som beliggende i et særligt udpeget ID15-område, jf. 6, stk. 3. 3) Hver enkelt mark, som det ansøgte areal omfatter, skal være på mindst 0,01 hektar. 4) Kvælstofreducerende virkemidler skal være etableret på det ansøgte areal i overensstemmelse med ansøgningen, jf. dog 12 og 18, stk pkt. finder ikke anvendelse for de i 2, nr. 2, litra e og f, omhandlede alternative virkemidler. 5) Hvis der på det ansøgte areal skal etableres målrettede efterafgrøder eller alternativt virkemiddel, som omhandlet i 2, nr. 2, litra a-d, må det ansøgte areal ikke være anmeldt i fællesskema som et areal til opfyldelse af en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 6) Kvælstofreducerende virkemidler på det ansøgte areal må ikke medføre overtrædelse af forpligtelser, som følger af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale i medfør af anden lovgivning, servitut eller krav, der er pålagt i medfør af anden lovgivning. 7) Kvælstofreducerende virkemidler må a) ikke anvendes til at opfylde en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., b) ikke anvendes til at opfylde krav om efterafgrøder i medfør af anden lovgivning, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning, og c) ikke etableres med betaling i medfør af anden lovgivning. 10. Tilskud for et ansøgt areal, hvor der skal etableres målrettede efterafgrøder, er betinget af følgende: 1) De målrettede efterafgrøder skal være etableret efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. 2) De afgrøder, der kan anvendes som målrettede efterafgrøder, er de afgrøder, der kan anvendes til at opfylde efterafgrødekrav i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, jf. bestemmelsen i 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. XX af dd.mm eller senere bestemmelse, der måtte afløse den nævnte bestemmelse. 3) Bestemmelserne om seneste tidspunkt for såning af efterafgrøder og om såning af efterafgrøder inden for nærmere fastsatte intervaller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, finder tilsvarende anvendelse for såning af målrettede efterafgrøder, jf. 7 i bekendtgørelse nr. xx af dd.mm eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Muligheden for at så målrettede efterafgrøder inden for de nævnte intervaller er betinget af, at ansøger indberetter dette, og at bestemmelserne om indberetning af efterafgrøder i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, tilsvarende er opfyldt for indberetning af marker med målrettede ef

4 4 terafgrøder, der sås inden for de nævnte intervaller, jf. 22, stk. 1, nr. 3 og 4, og 24 i bekendtgørelse nr. xx af dd.mm eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Indberetningen skal have tilknyttet et markkort, der viser marker med målrettede efterafgrøder, der sås inden for de nævnte intervaller. Hvis ansøger vælger at så målrettede efterafgrøder inden for de nævnte intervaller, reduceres virksomhedens samlede kvote for kvælstof. Ved fastsættelse af reduktionen finder bestemmelserne om reduktion af bedriftens samlede kvote for kvælstof ved såning af efterafgrøder inden for de nævnte intervaller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, tilsvarende anvendelse, jf. 8 i bekendtgørelse nr. xx af dd.mm eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. 4) De målrettede efterafgrøder må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres på det tidspunkt, der gælder for efterafgrøder, der etableres i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, jf. bestemmelserne i 9 i bekendtgørelse nr. XX af dd.mm eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. 5) Det ansøgte areal med de målrettede efterafgrøder skal anvendes til dyrkning af en forårssået afgrøde i det kalenderår, der følger umiddelbart efter ansøgningsåret. Stk. 2. Tilskud for et ansøgt areal, hvor der skal etableres alternativt virkemiddel, som omhandlet i 2, nr. 2, litra a-d, er betinget af, at de bestemmelser, der gælder for det tilsvarende alternativ til efterafgrøder i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, bortset fra bestemmelser om arealstørrelse, tilsvarende er opfyldt for det ansøgte areal, jf. følgende bestemmelser i bekendtgørelse nr. XX af dd.mm eller senere bestemmelser, der måtte afløse disse bestemmelser: 1) Mellemafgrøder: 11, stk. 1, nr. 1-4, og 11, stk. 2. 2) Energiafgrøder: 12, stk. 1, nr. 1-3 og 5, og 12, stk. 2 og 3. 3) Braklagte arealer, bortset fra braklagte arealer langs vandløb og søer: 13, stk. 1, nr. 1-4, og 13, stk ) Tidligt såede vinterafgrøder: 16, stk. 1. Stk. 3. Tilskud for et ansøgt areal med det i 2, nr. 2, litra e, omhandlede alternative virkemiddel, jf. 7, stk. 4, er betinget af, 1) at fiberfraktionen til afbrænding er på mindst den ansøgte mængde, 2) at levering af fiberfraktionen til et forbrændingsanlæg sker i planperioden 2018/2019, og 3) at de bestemmelser, der gælder for det tilsvarende alternativ til efterafgrøder i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, tilsvarende er opfyldt for den ansøgte mængde, jf. bestemmelserne i 15, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. XX af dd.mm eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Stk. 4. Tilskud til det i 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel er betinget af, at virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2018/2019 reduceres med den ansøgte reduktion. Den ansøgte reduktion udgør det antal kg kvælstof, der erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder, jf. 3, nr. 6, ganget med den samlede størrelse af de ansøgte marker, for hvilke det alternative virkemiddel er anført i fællesskema. 11. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af, 1) at ansøgers bedrift den 1. februar i ansøgningsåret ikke er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller omfattet af en ansøgning herom, 2) at ansøger afgiver de oplysninger, Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, 3) at ansøger ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 4) at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til de ansøgte arealer i forbindelse med kontrol på stedet, og 5) at ansøger yder den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol på stedet, herunder udleverer eller indsender det materiale, som Landbrugsstyrelsen anmoder om i forbindelse med kontrollen. 12. Hvis det ved kontrol på stedet konstateres, at der for det pågældende ID15-område på et ansøgt areal er etableret målrettede efterafgrøder eller alternativt virkemiddel, som omhandlet i 2, nr. 2, litra a-d, men det etablerede kvælstofreducerende virkemiddel svarer ikke til det ansøgte virkemiddel, anses arealet som tilskudsberettiget, når betingelserne for tilskud i 9, nr. 1, 2, 3, 6 og 7, og 11 og for målrettede efterafgrøder 10, stk. 1, og for alternativt virkemiddel 10, stk. 2, er opfyldt for det ansøgte areal, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Hvis det ved kontrol på stedet konstateres, at der for det pågældende ID15-område for et ansøgt areal, for hvilket der er ansøgt om tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder eller alternativt virkemiddel, som omhandlet i 2, nr. 2, litra a-d, ikke er etableret et af de nævnte kvælstofreducerende virkemidler, anses et andet areal, der ikke er et ansøgt areal, men hvorpå der er etableret efterafgrøder eller alternativt virkemiddel, som omhandlet i 2, nr. 2, litra a-d, som tilskudsberettiget, når følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 3: 1) Arealet er beliggende i det pågældende ID15-område. Hvilket ID15-område, et areal er beliggende i, fastlægges efter 6, stk. 3. 2) Betingelserne for tilskud i 9, nr. 1, 2, 3, 6 og 7, og 11 og for målrettede efterafgrøder 10, stk. 1, og for alternativt virkemiddel 10, stk. 2, er opfyldt for arealet. 3) Arealet er anmeldt i fællesskema. 4) Kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til arealet i forbindelse med kontrol på stedet.

5 5 Stk. 3. Det samlede areal med kvælstofreducerende virkemidler, der kan anses som tilskudsberettiget i ID15-området, kan ikke overstige det samlede ansøgte areal i ID15-området. De i 1. pkt. anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder. Kapitel 6 Beregning af tilskud 13. Tilskudssatsen udgør 529 kr. pr. hektar målrettede efterafgrøder, jf Tilskuddet beregnes på grundlag af det samlede konstaterede areal og tilskudssatsen, hvis det derved beregnede tilskud ligger inden for rammerne af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013. I øvrige tilfælde beregnes tilskuddet på grundlag af det samlede konstaterede areal og tilskudssatsen efter nedsættelse med en procentsats, der fastsættes således, at det derved beregnede tilskud udgør det fulde beløb inden for rammerne af bestemmelserne i den nævnte forordning. Stk. 2. Hvis forskellen mellem det samlede ansøgte areal og det samlede konstaterede areal er på 0,10 hektar eller derunder, betragtes det samlede konstaterede areal som lig med det samlede ansøgte areal. Stk. 3. Ved fastsættelse af om der er forskel på det samlede ansøgte areal og det samlede konstaterede areal, opgøres det samlede ansøgte areal således, at ændringer i medfør af 7, stk. 6, og 18, stk. 1, medtages, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Ansøger har indsendt ændringerne i fællesskema, dog skriftligt for så vidt angår det i 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel, jf. 18, stk. 1. 2) Ansøger har indsendt ændringerne på et tidspunkt, hvor ansøger ikke er blevet gjort bekendt med, at Landbrugsstyrelsen har til hensigt at foretage kontrol på stedet, og hvor Landbrugsstyrelsen ikke allerede har givet ansøger meddelelse om manglende overholdelse af betingelser for tilskud. Stk. 4. De i stk. 1-3 anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf. 3. Kapitel 7 Nedsættelse af tilskud 15. Hvis forskellen mellem det samlede ansøgte areal og det samlede konstaterede areal udgør over 10 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet således: 1) Hvis forskellen udgør over 10 pct. og højst 50 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet med 25 pct. 2) Hvis forskellen udgør over 50 pct. og højst 75 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet med 50 pct. 3) Hvis forskellen udgør over 75 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet med 100 pct. Stk. 2. De i stk. 1 anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf. 3. Kapitel 8 Udbetaling af tilskud 16. Tilskuddet overføres til ansøgers NemKonto. 17. Hvis et ansøgt areal efter indsendelse af ansøgning om tilskud bliver overdraget helt eller delvis, inden tilskuddet er udbetalt, vil tilskuddet uanset overdragelsen blive udbetalt til ansøger. Ansøger forbliver ansvarlig for overholdelse af betingelserne for tilskud. Kapitel 9 Oplysningspligt 18. Ansøger er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, forpligtet til uden ugrundet ophold at give Landbrugsstyrelsen meddelelse, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. Meddelelsen skal gives ved at foretage de fornødne ændringer i fællesskema således, at ansøgningen ikke omfatter arealer, for hvilke betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. Meddelelse vedrørende det i 2, nr. 2, litra f, omhandlede alternative virkemiddel skal dog indgives skriftligt. Ændringer i fællesskema kan dog undlades, hvis der for det pågældende ID15-område er tale om ændringer, hvor de af ændringerne omfattede arealer ved en kontrol på stedet vil blive anset som tilskudsberettigede efter bestemmelserne i 12, og ændringerne ikke medfører, at det samlede areal med kvælstofreducerende virkemidler i ID15- området bliver mindre end det samlede ansøgte areal i ID15- området. De i 4. pkt. anførte samlede arealer opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf. 3. Stk. 2. Ansøger skal indtil tidspunktet for udbetaling af tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse oplyse, hvis der er ændringer til de oplysninger, der er afgivet i fællesskema vedrørende anden de minimis-støtte. Oplysningen skal gives ved at foretage de fornødne ændringer i fællesskema. Stk. 3. De ændringer, der ifølge stk. 1 og 2 skal foretages i fællesskema, skal foretages og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. De nævnte ændringer, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, anses som ikke modtaget. Kapitel 10 Tilbagebetaling af tilskud 19. I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med betingelserne i denne bekendtgørelse, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt. Ved opgørelse af tilbagebetalingskravet tillægges der renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. Rentetillægget beregnes for perioden mellem fristen for tilbagebetaling og datoen for tilbagebetalingen og med den i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg.

6 6 Kapitel 11 Force majeure 20. For tilskud til kvælstofreducerende virkemidler anerkender Landbrugsstyrelsen følgende begivenheder som force majeure: 1) Ansøgers død. 2) Ansøgers uarbejdsdygtighed i længere tid. 3) Ekspropriation, hvis ekspropriationen ikke kunne forudses på dagen for indsendelse af ansøgning om tilskud. 4) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører bedriften. Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod. Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end dem, der er nævnt i stk. 1. Stk. 4. Hvis ansøger eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles Landbrugsstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor ansøger eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Kapitel 12 Beregning af reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 21. En virksomhed får reduceret den samlede kvote for kvælstof for planperioden, hvis virksomheden ikke har opfyldt betingelserne for at anvende de kvælstofreducerende virkemidler, som er prioriteret til tilskud, efter reglerne i denne bekendtgørelse. Ved beregning af reduktionen anvendes følgende omregningsfaktorer pr. manglende hektar, jf. stk. 3: 1) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til under 80 kg kvælstof pr. hektar harmoniareal: 93 kg kvælstof. 2) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 80 kg kvælstof eller derover pr. hektar harmoniareal: 150 kg kvælstof. Stk. 2. Ved beregning af den udbragte mængde husdyrgødning og anden organisk gødning efter stk. 1 finder bestemmelserne i 4, stk. 2-4, i bekendtgørelse nr. XX af dd.mm om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Antal manglende hektar opgøres i hektar målrettede efterafgrøder, jf. 3. Kapitel 13 Ikrafttræden 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den dd.mm og har virkning for ansøgninger indgivet for ansøgningsåret Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 27. november 2018 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler ophæves. Stk , stk. 2, i bekendtgørelse nr af 27. november 2018 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger indgivet for ansøgningsåret Stk , stk. 3, i bekendtgørelse nr af 27. november 2018 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger indgivet for ansøgningsåret Underskriftssted UNDERSKRIVER 1 / Underskriver 2

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018 NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1224-000002 Ref. KBK Den 3. oktober 2018 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Til høringsparterne på vedlagte liste J.nr. 19-1224-000001 Ref. KBK Den 3. april 2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Hermed sender

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Marts 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Katrine

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9.

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9. NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 17-12232- 000007 Ref. KBK Den 18. oktober 2017 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og om udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Januar 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1)

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) Lovtidende A af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1.

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1. Lovtidende A af 29. oktober 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige eller optimale vandstandsforhold og lavbundsområder 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1 Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer I medfør af, 5, 7, stk., og, stk., i lov nr. 55 af 0. december 006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) og med henvisning

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om målrettede efterafgrøder 2018 December 2017 Vejledning om målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup Kjær Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Januar 2017 1 Kolofon Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring:

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Arealtilskud J.nr.: 14-80181-000001 12. maj 2014 Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Hermed sender NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1) BEK nr 519 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1) BEK nr 1850 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000051 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden

Læs mere

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende Til høringsparterne Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-6110-000031 Den 12. april 2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende 2019/2020 (plantedækkebekendtgørelsen) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Kapitel 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude1) I medfør af 1, stk. 2, 4 og 5, 1 a, stk. 1 og 2, 4, stk. 1 og 5, og 23, stk. 1, 2 og 3, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Landbrugsstyrelsen September 2017 1 Kolofon Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Revideret 4. september 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Ny tilskudsordning af Peter Gradischnig Agropro Målrettet efterafgrøder Hvorfor ny efterafgrøde ordning? Som konsekvens af landbrugspakken fra dec 2015 og dermed fordi landmændene

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) Lovtidende A af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 NaturErhvervstyrelsen Januar 2017 1 Kolofon Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i december 2016

Læs mere

Kapitel 1 Formål og anvendelse

Kapitel 1 Formål og anvendelse UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BEK nr 293 af 27/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0104552 Senere ændringer til

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald UDKAST Stormrådet Dato: 2. april 2018 Sag 18/05657-1 /PJ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere