Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen"

Transkript

1 Bilag Bilag 10 Samarbejdsaftale 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Overordnet organisering af 3. praktikperiode Sygehuspraktikken Første periode af den kommunale praktik Anden periode af den kommunale praktik Overgange mellem regional sygehus regi og kommunalt regi Forudsætnings- og forløbssamtale Evaluering Manglende progression hos eleven i forhold til de faglige mål... 6 Bilag 1 Planlægningsark - Tematiseret læringsforløb i somatikken.. 7 Bilag 2 Planlægningsark - Tema: Rehabilitering.. 8 Bilag 3 Planlægningsark - Tema: Klinisk sygepleje og tidlig opsporing. 9 Bilag 4 Planlægningsark - Tema: Myndighedsfunktonen..10 Bilag 5 Planlægningsark - Tema: Forebyggelse af indlæggelser...11 Bilag 6 Planlægningsark - Tema: Aktivitet og samarbejde med borgere, pårørende og frivillige 12 Bilag 7 Tomt Planlægningsark.. 13 Bilag 8 Forudsætnings- og forløbssamtale med skema.. 14

3 1. Indledning Denne samarbejdsaftale er udarbejdet i forbindelse med implementeringen af den nye uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen som trådte i kraft den 1. januar Ændringerne i den nye uddannelsesordning er blandt andet nye regler for praktik samt nye praktikmål. Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre elevens oplevelse af sammenhæng og kontinuitet i 3. praktikperiode - samt sikre muligheden for faglig progression og udvikling i forhold til praktikmålene. Samarbejdsaftalen har særlig fokus på den helt overordnet organisering samt overgange i 3. praktikforløb. Det er det enkelte praktiksteds ansvar at tilrettelægge og udvikle praktikuddannelsen ud fra uddannelsens mål, elevernes forudsætninger og praktikstedets muligheder. Målgruppen er uddannelsesansvarlige, koordinatorer og ansvarlige vejledere. Samarbejdsaftalen er indgået mellem Region Nordjylland og de Nordjyske Kommuner tilknyttet SOSU Nord. 2. Overordnet organisering af 3. praktikperiode 3. praktikperiode har titlen Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen og har en varighed af 36 uger eksklusiv ferie. Disse uger afvikles med i alt 24 uger i kommunalt regi og 12 uger i regionalt sygehus regi - hvoraf 2 uger tilrettelægges som tematiseret læringsforløb med fokus på overgange i patientens/borgerens forløb. Vi vælger at inddele perioden i 3 dele på hver 12 uger. Dermed får eleverne et af følgende forløb: 12 uger Kommunal praktik 12 uger Sygehus praktik 12 uger Kommunal praktik 12 uger Sygehus praktik 12 uger Kommunal praktik 12 uger Kommunal praktik Eleven forventes at arbejde med alle praktikmål gennem hele praktikperioden dog er der udpeget særlige fokusområder for alle tre perioder. Disse beskrives i det følgende. 2.1 Sygehuspraktikken De 12 uger i regionalt sygehus regi har særlig fokus på følgende mål: Mål 1 Sygeplejehandlinger herunder sygeplejeprocessen Mål 2 Faglige og kliniske vurderinger Mål 3 Ændringer i sundhedstilstand Mål 8 Forebyggelse af smittespredning Mål 9 Medicinhåndtering Mål 13 Kommunikation og Dokumentation Mål 14 Koordinering og tilrettelæggelse Mål 15 Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde

4 Mål 16 Teknologi og retningslinjer Mål 17 Kvalitetssikring og patientsikkerhed Mål 19 Etiske og faglige dilemmaer Mål 20 Kompetenceområde Som en del af praktikforløbet i sygehus regi tilrettelægges et obligatorisk tematiseret læringsforløb med fokus på overgange i patientens/borgerens forløb. I dette forløb har eleven specielt fokus på følgende i overgangene: Kommunikation og Dokumentation Koordinering Samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt Patientsikkerhed og Kvalitetssikring (Mål 13, 14, 15 og 17) Se bilag Første periode af den kommunale praktik Som en del af praktikforløbet i kommunal regi tilrettelægges obligatoriske tematiseret læringsforløb med fokus på det tværprofessionelt samarbejde i patientens/borgerens forløb. 2 uger med introduktion 5 uger med tværprofessionelt fokus /PIU 5 uger med somatisk sygepleje og rehabilitering i praksis I de 5 tematiserede forløb, som hver har en varighed af 1 uge, har eleven specielt fokus på følgende i det tværprofessionelt samarbejde rækkefølgen er vilkårlig: Tema: Rehabilitering (eks. rehabiliteringscentre, rehabiliteringsforløb i hjemmepleje og på plejecentre) Mål 4 - Helhedsorienteret tilgang, rehabilitering og mestring Mål 5 - Tværprofessionelt samarbejde ift. forebyggelse og sundhedsfremme Mål 6 - Rehabilitering Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Se bilag 2

5 Tema: Klinisk sygepleje og tidlig opsporing (sygeplejeklinikker/ambulatorier, akutfunktion, sårpalliativsygeplejerske) Mål 1 - Sygeplejehandlinger herunder sygeplejeprocessen Mål 2 - Tidlig opsporing Mål 3 - Ændringer i sundhedstilstand og palliativ pleje Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 13 - Overgange og kontinuitet i forløb Mål 17 - Kvalitetssikring og patientsikkerhed Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Se bilag 3 Tema: Myndighedsfunktonen (Forløbskoordinator, visitator, udskrivningsenheden, plejehjemslederne, boligvisitation) Mål 3 - Ændringer i sundhedstilstand Mål 13 - Overgange og kontinuitet i forløb Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 19 - Etiske og faglige dilemmaer Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Se bilag 4 Tema: Forebyggelse af indlæggelser (lægepraksis, sundhedscentre, TELEMED, TIT) Mål 2 - Tidlig opsporing Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 15 - Tværprofessionelt samarbejde ift. forebyggelse og sundhedsfremme Mål 17 - Kvalitetssikring og patientsikkerhed Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Se bilag 5

6 Tema: Aktivitet og samarbejde med borgere, pårørende og frivillige (aktivitetscentre, borgerpårørenderåd, frivillige netværk) Mål 4 - Helhedsorienteret tilgang, rehabilitering og mestring Mål 7 - Netværk og frivillige Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 15 - Tværprofessionelt samarbejde ift. udskrivning og hjemkomst Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Se bilag 6 Herefter arbejdes der de sidste 5 uger i første periode af den kommunale praktik med somatisk sygepleje og rehabilitering i praksis. 2.3 Anden periode af den kommunale praktik I den anden periode af den kommunale praktik har eleven særlig fokus på planlægning, koordinering, gennemførsel, evaluering og udvikling af sygepleje Perioden deles op i to perioder: 1. Integreringsperiode på ca. 4 uger, hvor viden og færdigheder opnået i uddannelsesforløbet samles. 2. Metaperspektivering på ca. 8 uger, hvor viden, færdigheder og kompetencer sættes i spil gennem selvrefleksion og udvikling af sygeplejen. 4 ugers integrering af viden og færdigheder 8 ugers metaperspektivering, hvor viden, færdigheder og kompetencer sættes i spil gennem selvrefleksion og udvikling af sygeplejen Målet er: At social- og sundhedsassistenten uddannes til grundlæggende sygepleje og rehabilitering i et helhedsorienteret borger- og patientperspektiv i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Mål 1 - Gennemføre og reflekterer over kliniske sygeplejehandlinger Mål 4 - Helhedsorienteret tilgang, rehabilitering og mestring Mål 5 - Vejlede og motivere Mål 6 - Planlægge, udføre og evaluere Mål 7 - Tilrettelægge og gennemføre informere og vejlede Mål 9 Medicinhåndtering Mål 10 Kommunikation Mål 11 Pædagogiske aktiviteter og vejledning af kollegaer

7 Mål 14 Koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde Mål 16 Anvende evidensbaseret viden og retningslinjer Mål 17 - Kvalitetssikring og patientsikkerhed Mål 19 Reflektere over etiske og faglige dilemmaer - og kvalificere professionelle valg Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Se bilag 7 3. Overgange mellem regional sygehus regi og kommunalt regi Eleverne vil alle i den 3. praktikperiode opleve 2 overgange undervejs i forløbet. Vi ønsker at sikre, at der ikke går læring tabt i disse overgange og at eleven oplever en sammenhæng. Derfor har vi sat ekstra fokus på afvikling af forudsætnings- og forløbssamtale samt overlevering af evalueringer ved overgangene. 1.periode Forudsætnings- og forløbssamtale Midtvejsevaluering Evaluering Evaluering 2.periode Forudsætnings- og forløbssamtale Midtvejsevaluering 3.periode Forudsætnings- og forløbssamtale Midtvejsevaluering Standpunktsbedømmelse 3.1 Forudsætnings- og forløbssamtale Hver af de 3 perioder i 3. praktikperiode opstartes med, at der afvikles en forudsætnings- og forløbssamtale. Samtalen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i forhold til praktikmålene og ud fra dette planlægges det overordenet forløb. Skal afvikles i den 1. uge i forløbet. Eleven forbereder sig skriftligt ud fra en fælles skabelon Se bilag 8. Desuden har eleven ansvaret for at medbringe den skriftlige evaluering fra forrige praktikperioder.

8 3.2 Evaluering Praktikvejlederen udarbejder i samarbejde med eleven en evaluering som afslutning på de 12 uger. Der evalueres på alle praktikmål i hjælpeskemaet fra PASS se bilag 9. Som udgangspunkt forventes eleven efter de skitserede 12 uger, at have opnået målene på følgende niveau: 12 uger Kommunal praktik Rutineret niveau og på vej mod avanceret niveau 12 uger Sygehus praktik Rutineret niveau og på vej mod avanceret niveau. Dele af mål på avanceret niveau 12 uger Kommunal praktik Alle mål på avanceret niveau 12 uger Sygehus praktik Rutineret niveau og på vej mod avanceret niveau 12 uger Kommunal praktik Rutineret niveau og på vej mod avanceret niveau. Dele af mål på avanceret niveau 12 uger Kommunal praktik Alle mål på avanceret niveau 4. Manglende progression hos eleven i forhold til de faglige mål Opleves der manglende progression hos eleven i forhold til forventet udvikling jf. afsnit orienterer praktikstedet kontaktlæren, som indkalder til en vejledende samtale, hvor elev, kontaktlærer, praktiksted og arbejdsgiver deltager. Hvis en elev ikke opnår avanceret niveau i alle mål efter afsluttet 3. praktikperiode orienterer praktikstedet kontaktlæren/studievejleder, som indkalder til en helhedsvurdering, hvor elev, studievejleder, praktiksted og arbejdsgiver deltager. Bilag 1 PLANLÆGNINGSARK: Overgange i det sammenhængende patientforløb

9 På dette ark formulerer du relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når perioden er gået, evaluerer du og din vejleder på, hvor langt du er nået og starter efterfølgende op på et nyt planlægningsark. Vælg overordnet fokusområde for ugen med udgangspunkt i praktikmålene. Læringsmål til X. uge og uge X Overgange i det sammenhængende patientforløb såvel intern som eksternt - før, under og efter: Indlæggelse og udskrivelse Overflytning Ambulatorier og understøttende behandlingssteder Undersøgelser og operationer Understøttende servicefunktioner (eks.: køkken, stericentral) I overgangene har du fokus på: Kommunikation og Dokumentation Mål 13 Koordinering Mål 14 Samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt Mål 15 Patientsikkerhed og Kvalitetssikring Mål 17 Formulerer nogle læringsmål: Hvad vil du gerne lære inden for praktikmålet? Hvilke praktiske færdigheder vil du beherske inden for målet? Hvilken teoretisk viden vil du tilegne dig inden for målet? Du arbejder med følgende læringsmål: Kommunikation og Dokumentation Opnå viden om hvilke oplysninger, der er relevante at videregive samt efterspørge ved overgange både mundtligt og skriftligt Med en vis selvstændighed tage ansvar for at understøtte kontinuitet og kvalitet i overgange gennem kommunikation Koordinering Opnå viden om og overblik over relevante patientforløb Opnå viden om og overblik over relevante samarbejdsaftaler Med en vis selvstændighed kan koordinere og tilrettelægge egne opgaver i overgange Tager ansvar for at deltage aktivt i teamsamarbejde omkring patienten ved overgange

10 Samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt Opnå viden om relevante tværfaglige samarbejdspartneres kompetenceområde og deres bidrag i overgangene Opnå viden om hvilke faglige kompetencer du selv bidrager med i samarbejdet omkring overgange Med en vis selvstændighed kan indgå aktivt i et samarbejde omkring overgange i patientens forløb sikre kontinuitet Patientsikkerhed og Kvalitetssikring Med en vis selvstændighed tage ansvar for at understøtte patientsikre overgange Med en vis selvstændighed tage ansvar for at øge den patientoplevede kvalitet i overgange Reflektere over nuværende praksis i overgange og arbejde bevidst med at støtte op omkring udviklingen af sygepleje i overgange Beskriv læringsmetode du vil anvende: Hvordan vil du opnå målet? Hvordan vil du reflektere over din læring? (mind-map, refleksionsark m.m.) Noterer ugens aftaler: Er der nogle specielle aftaler denne uge? vejledningsmøde, undervisning, studiebesøg m.m. Egen evaluering af ugens læringsmål: I hvilken udstrækning lærte du det, du ville? Er der noget du skal arbejde videre med? Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet. Vejleders evaluering: Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder. Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Ansvarlig praktikvejleder: SSA elev:

11 Bilag 2 PLANLÆGNINGSARK: Rehabilitering

12 På dette ark formulerer du relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i den efterfølgende uge i praktikken. Når perioden er gået, evaluerer du og din vejleder på, hvor langt du er nået og starter efterfølgende op på et nyt planlægningsark. Vælg overordnet fokusområde for ugen med udgangspunkt i praktikmålene. Formulerer nogle læringsmål: Hvad vil du gerne lære inden for praktikmålet? Hvilke praktiske færdigheder vil du beherske inden for målet? Hvilken teoretisk viden vil du tilegne dig inden for målet? Læringsmål til X. uge Rehabilitering (eks. rehabiliteringscentre, rehabiliteringsforløb i hjemmepleje og på plejecentre) Mål 4 - Helhedsorienteret tilgang, rehabilitering og mestring Mål 5 - Tværprofessionelt samarbejde ift. forebyggelse og sundhedsfremme Mål 6 - Rehabilitering Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Beskriv læringsmetode du vil anvende: Hvordan vil du opnå målet? Hvordan vil du reflektere over din læring?

13 Noterer ugens aftaler: Er der nogle specielle aftaler denne uge? vejledningsmøde, undervisning, studiebesøg m.m. Egen evaluering af ugens læringsmål: I hvilken udstrækning lærte du det, du ville? Er der noget du skal arbejde videre med? Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet. Vejleders evaluering: Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder. Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Ansvarlig praktikvejleder: SSA elev:

14 Bilag 3 PLANLÆGNINGSARK: Klinisk sygepleje og opsporing

15 På dette ark formulerer du relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i den efterfølgende uge i praktikken. Når perioden er gået, evaluerer du og din vejleder på, hvor langt du er nået og starter efterfølgende op på et nyt planlægningsark. Vælg overordnet fokusområde for ugen med udgangspunkt i praktikmålene. Formulerer nogle læringsmål: Hvad vil du gerne lære inden for praktikmålet? Hvilke praktiske færdigheder vil du beherske inden for målet? Hvilken teoretisk viden vil du tilegne dig inden for målet? Læringsmål til X. uge Klinisk sygepleje og opsporing (sygeplejeklinikker/ambulatorier, akutfunktion, sårpalliativsygeplejerske) Mål 1 - Sygeplejehandlinger herunder sygeplejeprocessen Mål 2 - Tidlig opsporing Mål 3 - Ændringer i sundhedstilstand og palliativ pleje Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 13 - Overgange og kontinuitet i forløb Mål 17 - Kvalitetssikring og patientsikkerhed Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Beskriv læringsmetode du vil anvende: Hvordan vil du opnå målet? Hvordan vil du reflektere over din læring?

16 Noterer ugens aftaler: Er der nogle specielle aftaler denne uge? vejledningsmøde, undervisning, studiebesøg m.m. Egen evaluering af ugens læringsmål: I hvilken udstrækning lærte du det, du ville? Er der noget du skal arbejde videre med? Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet. Vejleders evaluering: Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder. Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Ansvarlig praktikvejleder: SSA elev:

17 Bilag 4 PLANLÆGNINGSARK: Myndighedsfunktionen

18 På dette ark formulerer du relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i den efterfølgende uge i praktikken. Når perioden er gået, evaluerer du og din vejleder på, hvor langt du er nået og starter efterfølgende op på et nyt planlægningsark. Vælg overordnet fokusområde for ugen med udgangspunkt i praktikmålene. Formulerer nogle læringsmål: Hvad vil du gerne lære inden for praktikmålet? Hvilke praktiske færdigheder vil du beherske inden for målet? Hvilken teoretisk viden vil du tilegne dig inden for målet? Læringsmål til X. uge Myndighedsfunktonen (Forløbskoordinator, visitator, udskrivningsenheden, plejehjemslederne, boligvisitation) Mål 3 - Ændringer i sundhedstilstand Mål 13 - Overgange og kontinuitet i forløb Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 19 - Etiske og faglige dilemmaer Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Beskriv læringsmetode du vil anvende: Hvordan vil du opnå målet? Hvordan vil du reflektere over din læring?

19 Noterer ugens aftaler: Er der nogle specielle aftaler denne uge? vejledningsmøde, undervisning, studiebesøg m.m. Egen evaluering af ugens læringsmål: I hvilken udstrækning lærte du det, du ville? Er der noget du skal arbejde videre med? Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet. Vejleders evaluering: Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder. Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Ansvarlig praktikvejleder: SSA elev:

20 Bilag 5 PLANLÆGNINGSARK: Forebyggelse af indlæggelser

21 På dette ark formulerer du relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i den efterfølgende uge i praktikken. Når perioden er gået, evaluerer du og din vejleder på, hvor langt du er nået og starter efterfølgende op på et nyt planlægningsark. Vælg overordnet fokusområde for ugen med udgangspunkt i praktikmålene. Formulerer nogle læringsmål: Hvad vil du gerne lære inden for praktikmålet? Hvilke praktiske færdigheder vil du beherske inden for målet? Hvilken teoretisk viden vil du tilegne dig inden for målet? Læringsmål til X. uge Forebyggelse af indlæggelser (lægepraksis, sundhedscentre, TELEMED, TIT) Mål 2 - Tidlig opsporing Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 15 - Tværprofessionelt samarbejde ift. forebyggelse og sundhedsfremme Mål 17 - Kvalitetssikring og patientsikkerhed Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Beskriv læringsmetode du vil anvende: Hvordan vil du opnå målet? Hvordan vil du reflektere over din læring?

22 Noterer ugens aftaler: Er der nogle specielle aftaler denne uge? vejledningsmøde, undervisning, studiebesøg m.m. Egen evaluering af ugens læringsmål: I hvilken udstrækning lærte du det, du ville? Er der noget du skal arbejde videre med? Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet. Vejleders evaluering: Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder. Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Ansvarlig praktikvejleder: SSA elev:

23 Bilag 6 PLANLÆGNINGSARK: Aktivitet og samarbejde med borgere, pårørende og frivillige

24 På dette ark formulerer du relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i den efterfølgende uge i praktikken. Når perioden er gået, evaluerer du og din vejleder på, hvor langt du er nået og starter efterfølgende op på et nyt planlægningsark. Vælg overordnet fokusområde for ugen med udgangspunkt i praktikmålene. Formulerer nogle læringsmål: Hvad vil du gerne lære inden for praktikmålet? Hvilke praktiske færdigheder vil du beherske inden for målet? Hvilken teoretisk viden vil du tilegne dig inden for målet? Læringsmål til X. uge Aktivitet og samarbejde med borgere, pårørende og frivillige (aktivitetscentre, borger- pårørenderåd, frivillige netværk) Mål 4 - Helhedsorienteret tilgang, rehabilitering og mestring Mål 7 - Netværk og frivillige Mål 10 - Kommunikation og dokumentation Mål 15 - Tværprofessionelt samarbejde ift. udskrivning og hjemkomst Mål 20 - Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Beskriv læringsmetode du vil anvende: Hvordan vil du opnå målet? Hvordan vil du reflektere over din læring?

25 Noterer ugens aftaler: Er der nogle specielle aftaler denne uge? vejledningsmøde, undervisning, studiebesøg m.m. Egen evaluering af ugens læringsmål: I hvilken udstrækning lærte du det, du ville? Er der noget du skal arbejde videre med? Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet. Vejleders evaluering: Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder. Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Ansvarlig praktikvejleder: SSA elev:

26 Bilag 7 PLANLÆGNINGSARK

27 På dette ark formulerer du relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i den efterfølgende uge i praktikken. Når perioden er gået, evaluerer du og din vejleder på, hvor langt du er nået og starter efterfølgende op på et nyt planlægningsark. Læringsmål til X. uge Vælg overordnet fokusområde for ugen med udgangspunkt i praktikmålene. Formulerer nogle læringsmål: Hvad vil du gerne lære inden for praktikmålet? Hvilke praktiske færdigheder vil du beherske inden for målet? Hvilken teoretisk viden vil du tilegne dig inden for målet? Beskriv læringsmetode du vil anvende: Hvordan vil du opnå målet? Hvordan vil du reflektere over din læring?

28 Noterer ugens aftaler: Er der nogle specielle aftaler denne uge? vejledningsmøde, undervisning, studiebesøg m.m. Egen evaluering af ugens læringsmål: I hvilken udstrækning lærte du det, du ville? Er der noget du skal arbejde videre med? Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet. Vejleders evaluering: Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder. Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Ansvarlig praktikvejleder: SSA elev:

29 Forudsætnings- og forløbssamtale. Varighed ca. 1 time- deltagere: Eleven, koordinator, daglig vejleder og evt leder. Intentionen med samtalen er, at vi sammen danner et billede af grundlaget for elevens praktik. Samtalen består af 3 dele: Elevens forudsætninger for denne praktik. Eleven præsenterer sig, og fortæller hvilke erfaringer han/hun har med sig fra evt. tidligere job/ uddannelse. Erfaring med læring og læringsstil. Har eleven særlige hensyn eller opmærksomhedspunkter, der er vigtigt at have kendskab til i planlægningen af praktikken? Herefter fremlægger eleven slutevalueringen fra evt. tidligere praktikker. Hvilket niveau nåede eleven i forhold til praktikmålene? - Hvad skulle der arbejdes videre med? Hvad arbejdede eleven med i skoleperioden? Hvilke anbefalinger fik eleven af sin kontaktlære i skoleperioden? hvad ville lærerne fortælle hvis vi kontaktede dem? Rammer og vilkår på praktikstedet. Eksempelvis hvilken ugedag der skal afleveres refleksions-opgaver, lokale retningslinjer/ kommandoveje for dig som elev. Så vidt muligt, aftale ugedag for den ugentlige vejledningssamtale mellem vejleder og elev, undervisning osv. Særlige vilkår for elever: Studieunits / egen elevtid. Overordnet planlægning af dit uddannelsesforløb - her anvendes planlægningsskemaet på næste side. Hvor mange uger består praktikken af?

30 Dato for midtvejsevaluering og slutevaluering fastsættes Emner for de enkelte uger planlægges. Er der aftaler og opgaver der skal følges op på efter denne samtale? Er planen tydelig for alle deltagere og hvordan skal den formidles til øvrige i gruppen? Skema til planlægning af de 3 uddannelsesforløb i 3. praktik Uge i forløbet Uge 1 INTRO UGE Uge 2 INTRO UGE Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Undervisning/ ugentlig vejledningssamtale/aftaler ud af huset/afdelingen osv. med dato Forudsætnings- og forløbssamtale den Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Midtvejsevaluering den Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne: Ansvarlig

31 Uge 12 Slutevaluering den Ugentlig vejledningssamtale den Andre aftaler/undervisning/emne:

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse... 0 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 1. praktikperiode... 2 Skolepraktikorganisering:...

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikopgaver Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever der er startet på uddannelsen efter maj 2019 Indholdsfortegnelse SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN...

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Social- og sundhedsassistent elever, der er ansat af Center for Sundhed og Omsorg eller afvikler praktikuddannelsen i Egedal Kommune.

Social- og sundhedsassistent elever, der er ansat af Center for Sundhed og Omsorg eller afvikler praktikuddannelsen i Egedal Kommune. Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedsassistentuddannelse Lovgrundlag BEK nr 616 af 31/5/2017 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsassistentuddannelsen,

Læs mere

Hvad kan de nye SOSU-uddannelser bidrage med?

Hvad kan de nye SOSU-uddannelser bidrage med? Udfordringer for kommuner og regioner de kommende år Hvad kan de nye SOSU-uddannelser bidrage med? Ursula Dybmose Formand PASS Marts 2018 Udviklingen af kvaliteten i praktikken Begrundelser for de to nye

Læs mere

Kickoff praktik 3. At modtage og vejlede elever på avanceret niveau på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Kickoff praktik 3. At modtage og vejlede elever på avanceret niveau på social- og sundhedsassistentuddannelsen At modtage og vejlede elever på avanceret niveau på social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelse /Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Studieunit 2018 Program Kl. 8.30 9.00: Velkommen og formål med

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedsassistentuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedsassistentuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedsassistentuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Skærmbesøg i hjemmeplejen Læringsforløb for Social- og sundhedselever - Inspirationskatalog

Skærmbesøg i hjemmeplejen Læringsforløb for Social- og sundhedselever - Inspirationskatalog Studieunit Juni 2019 Skærmbesøg i hjemmeplejen Læringsforløb for Social- og sundhedselever - Inspirationskatalog Indhold Introduktion 3 Hvad er skærmbesøg? 3 Hvorfor skærmbesøg i SUF? 3 Hvorfor er skærmbesøg

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen Skabeloner til brug i praktikken og på skolen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 BILAG 1: SKABELON - BORGERBESKRIVELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 BILAG 2: SKABELON

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

4. semester, overgangssemester efteråret 2017

4. semester, overgangssemester efteråret 2017 4. semester, overgangssemester efteråret 2017 Tema- 4. semester Varighed 8 uger Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsen Forventningssamtale med klinisk vejleder Uge 2. Valgfrie element: i borgers oplevelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE April 2017 1 RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN... 6 April 2017 2 1 INDLEDNING

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Hjerteafsnit, Regionshospitalet Viborg På Hjerteafsnittet arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: agngina pectoris, hjertesvigt, LE, DVT, arytmier,( VT, brady, tachy,

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Kommunal Praktik, del 1A

Kommunal Praktik, del 1A Farmakologiopgave i praktik Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Kompetenceprogram for praktikvejledere i SUF

Kompetenceprogram for praktikvejledere i SUF Kompetenceprogram for praktikvejledere i SUF Indhold: Formål side 3 Organisering af uddannelsesopgaven side 4 Eksempler på organiseringer side 6 Uddannelsesplan side 8 Kompetencekatalog side 9 Rollebeskrivelser

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

STAMDATA 9. juni :53

STAMDATA 9. juni :53 STAMDATA 9. juni 2017 09:53 Ansættende Myndighed E-mail Telefon Kontaktlærer E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1A Praktiksted/afdeling E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1B Praktiksted/afdeling

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Social- og sundhedshjælperelever, der er ansat af Egedal Kommune

Social- og sundhedshjælperelever, der er ansat af Egedal Kommune Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag BEK nr 1117 af 18/08/2016 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælperuddannelsen,

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb. Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere

Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb. Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere Studieunit Maj 2019 Formål med praktik 3 opgave At eleven kan koordinere, formidle og

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

STAMDATA 9. juni :53

STAMDATA 9. juni :53 STAMDATA 9. juni 2017 09:53 Ansættende Myndighed E-mail Telefon Kontaktlærer E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1A Praktiksted/afdeling E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1B Praktiksted/afdeling

Læs mere

STAMDATA 9. juni :53

STAMDATA 9. juni :53 STAMDATA 9. juni 2017 09:53 Ansættende Myndighed E-mail Telefon Kontaktlærer E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1A Praktiksted/afdeling E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1B Praktiksted/afdeling

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Læringspraktik på SSA- EUX i skoleperiode 2 Indhold og opgave den

Læringspraktik på SSA- EUX i skoleperiode 2 Indhold og opgave den Læringspraktik på SSA- EUX i skoleperiode 2 Indhold og opgave den 02.07.2018 Formål med læringspraktik i skoleperiode 2 på SSA- EUX Formålet med læringspraktik i skoleperiode 2 på SSA-EUX er: At eleverne

Læs mere

Talentspor på ZBC-SOSU Sjælland Procedure og vejledning

Talentspor på ZBC-SOSU Sjælland Procedure og vejledning Talentspor på ZBC-SOSU Sjælland Procedure og vejledning Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Gældende fra 1. januar 2017 [Skriv her]

Læs mere

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Start på GF 2 20 uger Grundforløb 2 er den indledende del af uddannelsen, og der skal derved ske en tydelig faglig toning af kompetencemålene mod elevens

Læs mere

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen Praktikvejleder træf 2018 Social- og sundhedsassistent uddannelsen 12.00-12.10 Velkommen Program for dagen 12.10-12.25 Læsevejleder/SPS (Marianne Bay) 12.25-12.35 Præsentation af SSA uddannelsen(karina

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Indhold/Absalon Praktik- Studie aktivitet Refleksioner Mål for læringsudbytte Fra semesterplanen

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere