Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM (2010) 552 endelig 2010/0289 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan DA DA

3 BEGRUNDELSE Efter de ødelæggende oversvømmelser uden fortilfælde i Pakistan gav Det Europæiske Råd på mødet den 16. september ministrene til opgave meget hurtigt at blive enige om en omfattende pakke med foranstaltninger på kort, mellemlang og lang sigt, som skal understøtte Pakistans bestræbelser på genopretning og fremtidig udvikling. Foranstaltningerne omfatter bl.a. ambitiøse handelsforanstaltninger, hvorefter Pakistan indrømmes øget markedsadgang til Unionen gennem en øjeblikkelig og tidsbegrænset nedsættelse af tolden på vigtige eksportvarer fra Pakistan. Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen til i oktober at fremlægge et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensidig suspension af tolden på visse importerede varer fra Pakistan for en begrænset periode. De handelsindrømmelser, der indrømmes Pakistan, repræsenterer en troværdig indsats fra Unionen og medfører omfattende økonomiske fordele for Pakistan, samtidig med at der tages hensyn til en række EU-virksomheders følsomhed og WTO-medlemmers følsomhed, især de mindst udviklede landes følsomhed. 60 % af Pakistans eksport til Unionen består af tekstiler og beklædningsgenstande. En lang række af de varer, der foreslås liberaliseret, er derfor tekstiler og beklædningsgenstande. Da varedækningen skal være så omfattende som muligt, omfatter dette også andre industriprodukter og landbrugsprodukter for ikke at underminere Pakistans bestræbelser på at diversificere erhvervslivet og eksportgrundlaget. Der blev opstillet en liste over 75 toldpligtige positioner af betydning for Pakistans eksport. De udvalgte varepositioner beløber sig til ca. 900 mio. EUR i importværdi, hvilket udgør ca. 27 % af Unionens import fra Pakistan (3,3 mia. EUR). En liberalisering af disse 75 positioner, hvoraf en vareposition (ethanol) pålægges et årligt toldkontingent på ton baseret på tidligere import, vil medføre en forventet stigning i Unionens import fra Pakistan på ca. 100 mio. EUR pr. år i forhold til 2009, samtidig med at toldindtægterne på Unionens budget reduceres med lidt mere end 80 mio. EUR. Denne stigning i importen til Unionen er forholdsvis lille i betragtning af den nuværende samlede importværdi på disse varer, som udgør ca. 15 mia. EUR, hvoraf næsten 4 mia. EUR allerede indføres toldfrit til Unionen. Direkte eller indirekte virkninger på beskæftigelsen vil være begrænsede, idet importstigningen er lav i forhold til EU-produktionens nuværende niveau (0,5 %), og vil endvidere blive kompenseret gennem øget indtjening som følge af lavere priser på de importerede varer. Der kan ydes støtte til reintegrering af ledige arbejdstagere på arbejdsmarkedet gennem Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Samtidig skal Unionen anmode Verdenshandelsorganisationen (WTO) om at blive undtaget fra sine forpligtelser. En EU-afgørelse om at indrømme Pakistan handelspræferencer vil være i strid med det grundlæggende princip i GATT-aftalens artikel I:1 (mest begunstigede land), da disse præferencer ikke indrømmes andre WTO-medlemmer, og artikel XIII om ikkediskriminerende forvaltning af kvantitative restriktioner. Unionen skal derfor anmode WTO om en fritagelse fra GATT artikel I og XIII. Denne anmodning skal vedtages af WTO's Almindelige Råd i henhold til artikel IX i overenskomsten om oprettelse af WTO. I artikel 8 i denne forordning fastlægges procedurer for vedtagelse af gennemførelsesretsakter. Disse bestemmelser kan revideres, så de kan blive bragt i tråd med den fremtidige forordning, der vedtages i henhold til artikel 291 i TEUF om kontrol med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Hvis nærværende forslag vedtages inden ikrafttrædelsen af forordningen om, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser, planlægger Kommissionen, at den DA 2 DA

4 automatisk skal ajourføres og henvise til den forordning, der er vedtaget i henhold til artikel 291. DA 3 DA

5 2010/0289 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2 under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, efter den almindelige lovgivningsprocedure og ud fra følgende betragtninger: (1) Forholdet mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan ("Pakistan") bygger på den samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. september Et af hovedmålene er at sikre betingelserne for og fremme en forøgelse og udvikling af den indbyrdes samhandel mellem parterne. (2) Som følge af kraftig monsunregn påvirkede ødelæggende oversvømmelser i juli og august 2010 mange regioner i Pakistan, især Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh og Gilgit-Baltistan. Ifølge FN-kilder ramte oversvømmelserne omkring 20 mio. mennesker og 20 % af Pakistan, svarende til mindst km 2, og efterlod op til 12 mio. mennesker med et behov for humanitær nødhjælp. (3) Humanitær hjælp er naturligvis det primære middel i sådanne situationer, og Unionen har været initiativtager på dette område, siden katastrofen startede. (4) Det er vigtigt at udnytte alle til rådighed værende midler til at støtte Pakistans genrejsning efter denne katastrofe og bestræbelser på fremtidig udvikling. (5) Det Europæiske Råd besluttede i en erklæring om Pakistan den 16. september 2010 at give ministrene til opgave meget hurtigt at blive enige om en omfattende pakke af foranstaltninger på kort, mellemlang og lang sigt for at støtte Pakistans bestræbelser på genopretning og fremtidig udvikling, herunder bl.a. en række ambitiøse handelsforanstaltninger, som er afgørende for økonomisk genopretning og vækst. 1 EUT L 378 af , s. 22. DA 4 DA

6 (6) Det Europæiske Råd understregede især et stærkt tilsagn om udelukkende til Parkistan at indrømme Pakistan øget markedsadgang til Unionen gennem en øjeblikkelig og tidsbegrænset nedsættelse af tolden på vigtige eksportvarer fra Pakistan. (7) Det er derfor hensigtsmæssigt at udvide de autonome handelspræferencer til at omfatte Pakistan ved for en begrænset periode at suspendere alle toldsatser for en række vigtige eksportvarer for Pakistan. Disse handelspræferencer vil ikke få betydelige negative følger for EU-hjemmemarkedet og vil ikke få negative følger for de mindst udviklede medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO). (8) De autonome handelspræferencer vil enten tage form af en undtagelse fra told på import til Unionen eller toldkontingenter. (9) Indrømmelsen af autonome handelspræferencer er betinget af, at Pakistan overholder de relevante oprindelsesregler for varer og dertil knyttede procedurer og indgår i et reelt administrativt samarbejde med Unionen med henblik på at eliminere enhver risiko for svig. Alvorlig og systematisk overtrædelse af betingelserne for retten til at gøre brug af præferenceordningerne, svig eller manglende administrativt samarbejde i forbindelse med kontrollen af varernes oprindelse bør medføre en midlertidig suspension af præferencerne. Kommissionen bør i den forbindelse bemyndiges til om nødvendigt at vedtage sådanne midlertidige foranstaltninger. (10) Med henblik på at definere begrebet varer med oprindelsesstatus, oprindelsescertificering og administrative samarbejdsprocedurer bør afsnit IV, kapitel 2, afdeling 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks 2 anvendes. Hvad angår oprindelseskumulation kan kun materialer med oprindelse i Den Europæiske Union dog anvendes i denne henseende. Regional kumulation og andre former for kumulation, dog undtages kumulation med materialer med oprindelse i Unionen, bør ikke anvendes ved fastlæggelsen af oprindelsesstatus for varer, der er omfattet disse autonome præferencer med henblik på at sikre, at der sker en tilstrækkelig forarbejdning i Pakistan. (11) En udvidelse af de autonome handelspræferencer til at omfatte Pakistan forudsætter, at Unionen fritages fra sine forpligtelser i henhold til artikel I og XIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (GATT) i henhold til artikel IX i overenskomsten om oprettelse af WTO. (12) I lyset af de hastende omstændigheder i Pakistan bør forordningen anvendes fra den 1. januar 2011, forudsat at WTO har godkendt Unionens anmodning om en fritagelse fra Unionens forpligtelser, jf. GATT-aftalens artikel I og XIII. (13) Med henblik på at sikre en umiddelbar og bæredygtig virkning på den økonomiske genopretning i Pakistan efter oversvømmelserne anbefales det at begrænse handelspræferencernes varighed til den 31. december (14) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse 2 EFT L 253 af , s. 1. DA 5 DA

7 af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 3. (15) Ændringer af den kombinerede nomenklatur skulle ikke medføre større ændringer af de autonome handelspræferencer. Kommissionen bør derfor bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at foretage eventuelle nødvendige ændringer og tekniske tilpasninger af lister over varer, som de autonome handelspræferencer finder anvendelse på - VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Præferenceordninger 1. Varer med oprindelse i Pakistan og opført i bilag I fritages for told ved indførsel til Unionen. 2. Varer med oprindelse i Pakistan og opført i bilag I kan indføres i Unionen, jf. dog de særlige bestemmelser i artikel 3. Artikel 2 Betingelser for retten til præferenceordninger Retten til at gøre brug af de ordninger, der indføres ved artikel 1, er betinget af: a) at de oprindelsesregler for varer og de dertil knyttede procedurer, som afsnit IV, kapitel 2, afdeling 1, første og andet led, i forordning (EØF) nr. 2454/93 indeholder bestemmelser om, overholdes. Hvad angår oprindelseskumulation med henblik på fastlæggelse af oprindelsesstatus for varer, der er omfattet af ordningerne i artikel 1, tillades kun kumulation med materialer med oprindelse i Den Europæiske Union. Regional kumulation eller andre former for kumulation, dog med undtagelse af kumulation med materialer med oprindelse i Den Europæiske Union, er ikke tilladt b) at de metoder for administrativt samarbejde, som afsnit IV, kapitel 2, afdeling 1, tredje led, i forordning (EØF) nr. 2454/93 indeholder bestemmelser om, overholdes c) at de kompetente pakistanske myndigheder udsteder oprindelsescertifikater formular A i henhold denne forordning, som bærer følgende påtegning i rubrik 4 "Autonom foranstaltning forordning (EU) nr. / ". Artikel 3 Toldkontingenter 1. De varer, der er opført i bilag II, kan indføres i Unionen fritaget for told inden for de lofter, der er fastsat ved de i samme bilag omhandlede EU-toldkontingenter. 3 4 EFT L 184 af , s. 23. EUT L xxx, xx.xx.xxxx, s. x. DA 6 DA

8 2. Kommissionen forvalter de toldkontingenter, der er opført i stk. 1, og bilag II, i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93. Artikel 4 Ændring af bilagene Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 5 med henblik på en ændring af bilagene for at indføre de nødvendige ændringer og tekniske tilpasninger som følge af ændringer i den kombinerede nomenklatur og Taric. Artikel 5 Udøvelse af de delegerede beføjelser 1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 4, i en ubegrænset periode. 2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa- Parlamentet og Rådet samtidigt herom. 3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 6 og 7 anførte betingelser. Artikel 6 Tilbagekaldelse af delegationen 1. Delegationen af beføjelser i artikel 4 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa- Parlamentet eller Rådet. 2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, giver den den anden institution og Kommissionen meddelelse herom inden for et rimeligt tidsrum, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt begrundelsen herfor. 3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 7 Indsigelser mod delegerede retsakter 1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet. 2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den delegerede retsakt i Den DA 7 DA

9 Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser. Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft før fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke har til hensigt at gøre indsigelse. 3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor. Artikel 8 Udvalgsprocedure 1. Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget. 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til en måned. Artikel 9 Midlertidig suspension 1. Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på manglende overholdelse af bestemmelserne i artikel 2, kan den træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af de i denne forordning fastsatte præferenceordninger for en periode på højst seks måneder, forudsat at den forinden: a) har underrettet udvalget b) har opfordret medlemsstaterne til at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser eller bringe Pakistan til at overholde artikel 2, stk. 1 c) har offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der foreligger begrundet tvivl om, hvorvidt Pakistan anvender præferenceordningerne korrekt eller overholder bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, hvilket kan bringe dets ret til fortsat at anvende denne ordning i fare d) har underrettet Pakistan om enhver afgørelse, der træffes i overensstemmelse med dette stykke, inden afgørelsen får virkning. 2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel Ved udløbet af suspensionsperioden træffer Kommissionen beslutning om enten at bringe den midlertidige suspension til ophør eller at forlænge suspensionsforanstaltningen i henhold til proceduren i stk Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger, som vil kunne berettige suspension af præferencerne eller en forlængelse af suspensionsforanstaltningen. DA 8 DA

10 Artikel 10 Ikrafttrædelse og anvendelse 1. Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 2. Den anvendes fra den 1. januar 2011, forudsat at toldpræferencerne i denne forordning tillades ved en fritagelse indrømmet af Verdenshandelsorganisationen. I fald Verdenshandelsorganisationen indrømmer en sådan fritagelse efter den 1. januar 2011, finder den anvendelse fra den dato, på hvilken fritagelsen træder i kraft. 3. Kommissionen offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende for at informere de erhvervsdrivende om den dato, på hvilken Verdenshandelsorganisationen har indrømmet fritagelsen. I fald denne dato er senere end den 1. januar 2011, skal den præciserede dato være den dato, fra hvilken toldpræferencer finder anvendelse i henhold til stk. 2, andet punktum. 4. Denne forordning anvendes indtil den 31. december Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [...]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 9 DA

11 BILAG I Varer fritaget for told De varer, som er omfattet af foranstaltningerne, identificeres ved den ottecifrede KN-kode. Beskrivelsen af disse koder kan findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif. Beskrivelsen af KN-koderne anføres kun til orientering. KN-kode Beskrivelse SVAMPE OG TRØFLER, HELE, TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE (UNDTAGEN SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, JUDASØRE (AURICULARIA SPP.) OG BÆVRESVAMP (TREMELLA SPP.) NARVLÆDER AF HORNKVÆG (HERUNDER BØFLER) IKKE SPALTET, UDEN HÅR, YDERLIGERE BEREDT EFTER GARVNING ELLER CRUSTING, UNDTAGEN HELE HUDER OG SKIN LÆDER AF HORNKVÆG (HERUNDER BØFLER), UDEN HÅR, YDERLIGERE BEREDT EFTER GARVNING ELLER CRUSTING, UNDTAGEN HELE HUDER OG SKIN OG UNDTAGEN IKKE SPALTET NARVLÆDER OG SPALTET NARVLÆDER HANDSKER OG LUFFER AF LÆDER ELLER KUNSTLÆDER TIL SPORTSBRUG HANDSKER OG LUFFER AF LÆDER ELLER KUNSTLÆDER, BESKYTTELSESHANDSKER TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG (ARBEJDSHANDSKER), UNDTAGEN HANDSKER OG LUFFER TIL SPORTSBRUG HANDSKER OG LUFFER, AF LÆDER ELLER KUNSTLÆDER, TIL MÆND ELLER DRENGE, UNDTAGEN HANDSKER TIL SPORTSBRUG SAMT BESKYTTELSESHANDSKER TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG (ARBEJDSHANDSKER) HANDSKER OG LUFFER, AF LÆDER ELLER KUNSTLÆDER, UNDTAGEN HANDSKER TIL SPORTSBRUG SAMT BESKYTTELSESHANDSKER TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG (ARBEJDSHANDSKER) OG UNDTAGEN HANDSKER OG LUFFER TIL MÆND ELLER DRENGE GARN, ENKELTTRÅDET, AF UKÆMMEDE BOMULDSFIBRE, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF FINHED UNDER 714,29 DECITEX, MEN IKKE UNDER 232,56 DECITEX (OVER 14, MEN IKKE OVER 43 METRISK NUMMERERING) IKKE I DETAILSALGSOPLÆGNINGER GARN, ENKELTTRÅDET, AF KÆMMEDE BOMULDSFIBRE, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF FINHED UNDER 714,29 DECITEX, MEN IKKE UNDER ,56 DECITEX (OVER 14, MEN IKKE OVER 43 METRISK NUMMERERING) IKKE I DETAILSALGSOPLÆGNINGER GARN, ENKELTTRÅDET, AF KÆMMEDE BOMULDSFIBRE, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF FINHED UNDER 232,56 DECITEX, MEN IKKE UNDER ,31 DECITEX (OVER 43, MEN IKKE OVER 52 METRISK NUMMERERING) IKKE I DETAILSALGSOPLÆGNINGER GARN, ENKELTTRÅDET, AF KÆMMEDE BOMULDSFIBRE, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF FINHED UNDER 192,31 DECITEX, MEN IKKE UNDER DECITEX (OVER 52, MEN IKKE OVER 80 METRISK NUMMERERING) IKKE I DETAILSALGSOPLÆGNINGER GARN, FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET AF UKÆMMEDE BOMULDSFIBRE, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF FINHED UNDER 714,29 DECITEX, MEN IKKE UNDER 232,56 DECITEX (OVER 14, MEN IKKE OVER 43 METRISK NUMMERERING) IKKE I DETAILSALGSOPLÆGNINGER GARN, FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET AF KÆMMEDE BOMULDSFIBRE, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF FINHED UNDER 714,29 DECITEX, MEN IKKE UNDER 232,56 DECITEX (OVER 14, MEN IKKE OVER 43 METRISK NUMMERERING) IKKE I DETAILSALGSOPLÆGNINGER UBLEGET LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT 100 G ELLER DERUNDER PR. M 2, UNDTAGEN FORBINDSGAZE DA 10 DA

12 UBLEGET LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 100 G PR. M 2 MEN IKKE OVER 130 G PR. M 2 AF BREDDE 165 CM ELLER DERUNDER UBLEGET LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 100 G PR. M 2 MEN IKKE OVER 130 G PR. M 2 AF BREDDE OVER 165 CM UBLEGET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, 3 ELLER 4 BINDINGER, INKLUSIVE HERAF AFLEDTE BINDINGER ANDET UBLEGET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER BLEGET LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT 100 G ELLER DERUNDER PR. M 2, UNDTAGEN FORBINDSGAZE BLEGET LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 100 G PR. M 2, MEN IKKE OVER 130 G PR. M 2 AF BREDDE OVER 165 CM BLEGET LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 130 G PR. M 2, AF BREDDE OVER 165 CM ANDET BLEGET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER ANDET FARVET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER TRYKT LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT UNDER 100 G PR. M 2, TRYKT LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 100 G PR. M 2, ANDET TRYKT KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER UBLEGET LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 200 G PR. M 2, UBLEGET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 200 G PR. M 2, MED 3 ELLER 4 BINDINGER, INKLUSIVE HERAF AFLEDTE BINDINGER ANDET UBLEGET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER BLEGET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 200 G PR. M 2, MED 3 ELLER 4 BINDINGER, INKLUSIVE HERAF AFLEDTE BINDINGER ANDET BLEGET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER FARVET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 200 G PR. M 2, MED 3 ELLER 4 BINDINGER, INKLUSIVE HERAF AFLEDTE BINDINGER ANDET FARVET LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 200 G PR. M 2, UBLEGET KIPERVÆVET STOF, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ UNDER 85 VÆGTPROCENT, BLANDET HOVEDSAGELIG ELLER UDELUKKENDE MED KEMOFIBRE, AF VÆGT OVER 200 G PR. M², MED 3 ELLER 4 BINDINGER, INKLUSIVE HERAF AFLEDTE BINDINGER VÆVET STOF AF GARN MED INDHOLD AF ENDELØSE SYNTETISKE FIBRE PÅ UNDER 85 VÆGTPROCENT, SYNTETISKE HERUNDER VÆVET STOF MED MONOFILAMENTER AF FINHED 67 DECITEX ELLER DEROVER, MED STØRSTE TVÆRMÅL IKKE OVER 1 MM, BLANDET HOVEDSAGELIG ELLER UDELUKKENDE MED BOMULD, BLEGET ELLER UBLEGET VÆVET STOF AF GARN MED INDHOLD AF ENDELØSE SYNTETISKE FIBRE PÅ UNDER 85 VÆGTPROCENT, SYNTETISKE HERUNDER VÆVET STOF MED MONOFILAMENTER AF FINHED 67 DECITEX ELLER DEROVER, MED STØRSTE TVÆRMÅL IKKE OVER 1 MM, BLANDET HOVEDSAGELIG ELLER UDELUKKENDE MED BOMULD, FARVET DA 11 DA

13 GARN AF KORTE SYNTETISKE FIBRE (UNDTAGEN SYTRÅD), BLANDET HOVEDSAGELIG ELLER UDELUKKENDE MED BOMULD, IKKE I DETAILSALGSOPLÆGNINGER VÆVET STOF AF KORTE SYNTETISKE FIBRE, MED INDHOLD PÅ UNDER VÆGTPROCENT AF DISSE FIBRE, BLANDET HOVEDSAGELIG ELLER UDELUKKENDE MED BOMULD, AF VÆGT 170 G ELLER DERUNDER PR. M 2, LÆRREDSVÆVET, BLEGET ELLER UBLEGET, AF BREDDE 165 CM OG DERUNDER VÆVET STOF AF KORTE SYNTETISKE FIBRE, MED INDHOLD PÅ UNDER VÆGTPROCENT AF DISSE FIBRE, BLANDET HOVEDSAGELIG ELLER UDELUKKENDE MED BOMULD, AF VÆGT 170 G ELLER DERUNDER PR. M 2, LÆRREDSVÆVET, FARVET VÆVET STOF AF KORTE SYNTETISKE FIBRE, MED INDHOLD PÅ UNDER VÆGTPROCENT AF DISSE FIBRE, BLANDET HOVEDSAGELIG ELLER UDELUKKENDE MED BOMULD, AF VÆGT 170 G ELLER DERUNDER PR. M 2, TRYKT ANORAKKER (HERUNDER SKIJAKKER), VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, AF TRIKOTAGE AF BOMULD, TIL MÆND ELLER DRENGE JAKKER OG BLAZERE, AF TRIKOTAGE AF BOMULD, TIL MÆND ELLER DRENGE BENKLÆDER, OVERALLS, KNICKERS OG SHORTS, AF TRIKOTAGE AF BOMULD, TIL MÆND ELLER DRENGE (UNDTAGEN BADESHORTS) NATSKJORTER OG PYJAMAS, AF TRIKOTAGE AF BOMULD, TIL MÆND ELLER DRENGE NATKJOLER OG PYJAMAS, AF TRIKOTAGE AF BOMULD, TIL KVINDER ELLER PIGER T-SHIRTS OG UNDERTRØJER, AF TRIKOTAGE AF ULD ELLER FINE DYREHÅR ELLER KEMOFIBRE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF TRIKOTAGE AF BOMULD, TIL SPÆDBØRN (UNDTAGEN HANDSKER, VANTER OG LUFFER) TRÆNINGSDRAGTER, AF TRIKOTAGE AF SYNTETISKE FIBRE STRØMPEBENKLÆDER, STRØMPER, KNÆSTRØMPER, SOKKER OG LIGNENDE VARER, OG FODTØJ UDEN PÅSYEDE SÅLER, AF TRIKOTAGE AF BOMULD (UNDTAGEN GRADUEREDE KOMPRESSIONSSTRØMPER, STRØMPEBENKLÆDER, STRØMPER, KNÆSTRØMPER, TIL KVINDER, AF FINHED PR. ENKELTGARN UNDER 67 DECITEX) HANDSKER, IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET ELLER BELAGT MED GUMMI VANTER OG LUFFER, AF TRIKOTAGE, IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET ELLER BELAGT MED PLAST ELLER GUMMI, SAMT HANDSKER, AF TRIKOTAGE, IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET ELLER BELAGT MED PLAST HANDSKER, VANTER OG LUFFER, AF TRIKOTAGE AF BOMULD HANDSKER, VANTER OG LUFFER, AF TRIKOTAGE AF SYNTETISKE FIBRE ANORAKKER, VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, AF KEMOFIBRE, TIL MÆND ELLER DRENGE BENKLÆDER OG KNICKERS, AF SYNTETISKE FIBRE, TIL MÆND ELLER DRENGE, (UNDTAGEN TIL ARBEJDS- OG BESKYTTELSESBEKLÆDNING) KOMBINEREDE SÆT, AF BOMULD, TIL KVINDER ELLER PIGER (UNDTAGEN TIL ARBEJDS- OG BESKYTTELSESBEKLÆDNING) BENKLÆDER OG KNICKERS, AF DENIM, TIL KVINDER ELLER PIGER (UNDTAGEN TIL ARBEJDS- OG BESKYTTELSESBEKLÆDNING) SHORTS AF BOMULD, TIL KVINDER ELLER PIGER UNDERTRØJER, BADEKÅBER, SLÅBROKKER OG LIGNENDE VARER, AF BOMULD, TIL MÆND ELLER DRENGE CHEMISER, TRUSSER, UNDERBENKLÆDER, NEGLIGÉER, BADEKÅBER, HOUSECOATS OG LIGNENDE VARER, AF BOMULD, TIL KVINDER ELLER PIGER BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF BOMULD, TIL KVINDER ELLER PIGER KITLER OG FORKLÆDER SAMT ANDEN ARBEJDS- OG BESKYTTELSESBEKLÆDNING, AF KEMOFIBRE, TIL KVINDER ELLER PIGER HANDSKER, VANTER OG LUFFER HÅNDKLÆDER, VASKEKLUDE, VISKESTYKKER OG LIGNENDE VARER, AF HÅNDKLÆDEFROTTÉSTOF ELLER LIGNENDE FROTTÉSTOF, AF BOMULD HÅNDKLÆDER, VASKEKLUDE, VISKESTYKKER OG LIGNENDE VARER, AF BOMULD, UNDTAGEN AF HÅNDKLÆDEFROTTÉSTOF ELLER LIGNENDE FROTTÉSTOF GARDINER, RULLEGARDINER, GARDINKAPPER OG SENGEKAPPER, AF BOMULD, UNDTAGEN AF TRIKOTAGE DA 12 DA

14 GARDINER, RULLEGARDINER, GARDINKAPPER OG SENGEKAPPER, AF SYNTETISKE FIBRE, IKKE AF FIBERDUG OG UNDTAGEN AF TRIKOTAGE GARDINER, RULLEGARDINER, GARDINKAPPER OG SENGEKAPPER, IKKE AF BOMULD ELLER SYNTETISKE FIBRE, IKKE AF FIBERDUG OG UNDTAGEN AF TRIKOTAGE ANDET INDENDØRS BOLIGUDSTYR, AF BOMULD, IKKE AF TRIKOTAGE GULVKLUDE, KARKLUDE, STØVEKLUDE OG LIGNENDE RENGØRINGSKLUDE, IKKE AF TRIKOTAGE ELLER AF FIBERDUG ANDRE KONFEKTIONEREDE VARER, HERUNDER SNITMØNSTRE, IKKE AF TRIKOTAGE, IKKE AF FILT FODTØJ MED YDERSÅL AF GUMMI, PLAST, LÆDER ELLER KUNSTLÆDER OG OVERDEL AF LÆDER, MED LÆNGSTE INDVENDIGE MÅL PÅ 24 CM OG DEROVER, DER HVERKEN KENDETEGNER SIG SOM HERREFODTØJ ELLER DAMEFODTØJ, UNDTAGEN SPORTSFODTØJ OG FODTØJ, MED INDBYGGET BESKYTTELSESTÅKAPPE AF METAL, SOM IKKE DÆKKER ANKLEN, IKKE FODTØJ MED HOVEDSÅL AF TRÆ (UDEN BINDSÅL), UNDTAGEN FODTØJ MED FORBLAD AF REMME ELLER MED EN ELLER FLERE UDSKÆRINGER OG UNDTAGEN HJEMMEFODTØJ FODTØJ MED YDERSÅL AF GUMMI, PLAST, LÆDER ELLER KUNSTLÆDER OG OVERDEL AF LÆDER, MED LÆNGSTE INDVENDIGE MÅL PÅ 24 CM OG DEROVER, TIL MÆND, UNDTAGEN SPORTSFODTØJ OG FODTØJ, MED INDBYGGET BESKYTTELSESTÅKAPPE AF METAL, SOM IKKE DÆKKER ANKLEN, IKKE FODTØJ MED HOVEDSÅL AF TRÆ (UDEN BINDSÅL), UNDTAGEN FODTØJ MED FORBLAD AF REMME ELLER MED EN ELLER FLERE UDSKÆRINGER OG UNDTAGEN HJEMMEFODTØJ FODTØJ MED YDERSÅL AF GUMMI, PLAST, LÆDER ELLER KUNSTLÆDER OG OVERDEL AF LÆDER, MED LÆNGSTE INDVENDIGE MÅL PÅ 24 CM OG DEROVER, TIL KVINDER, UNDTAGEN SPORTSFODTØJ OG FODTØJ, MED INDBYGGET BESKYTTELSESTÅKAPPE AF METAL, SOM IKKE DÆKKER ANKLEN, IKKE FODTØJ MED HOVEDSÅL AF TRÆ (UDEN BINDSÅL), UNDTAGEN FODTØJ MED FORBLAD AF REMME ELLER MED EN ELLER FLERE UDSKÆRINGER OG UNDTAGEN HJEMMEFODTØJ DA 13 DA

15 BILAG II Vare omfattet af et årligt toldfrit toldkontingent, jf. artikel 3 De varer, som er omfattet af foranstaltningerne, identificeres ved den ottecifrede KN-kode. Beskrivelsen af disse koder kan findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif. Beskrivelsen af KN-koderne anføres kun til orientering. Løbenummer KN-kode Beskrivelse ETHANOL (ETHYLALKO- HOL), IKKE DENATURERET, MED ET ALKOHOLIND- HOLD PÅ >= 80 % tons tons tons DA 14 DA

16 FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM ALENE INDVIRKER PÅ BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE 1. FORSLAGETS BETEGNELSE Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan 2. BUDGETPOSTER: Kapitel 12, artikel 120. Budgetteret beløb for det pågældende år: ,7 mio. EUR (B2010) 3. FINANSIELLE VIRKNINGER Forslaget har ingen finansielle virkninger Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende finansielle virkninger for indtægterne: (i mio. EUR, 1 decimal) Budgetpost Indtægter Artikel 120 Virkninger for EU's egne indtægter ,8 Artikel ,8-61,8 Efter foranstaltningens iværksættelse [n+3] [n+4] [n+5] 5 Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter, told), skal der være tale om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25 %. DA 15 DA

17 4. FORHOLDSREGLER MOD SVIG Med forordningen gøres Pakistans ret til at gøre brug af præferenceordningerne betinget af, at Pakistan overholder oprindelsesreglerne for varer og de dertil knyttede procedurer, at Pakistan overholder metoderne for administrativt samarbejde, og at Pakistan indgår i et reelt administrativt samarbejde med Unionen med henblik på at eliminere enhver risiko for svig. 5. ANDRE BEMÆRKNINGER Tabet i toldindtægter beregnes som forskellen mellem toldindtægterne baseret på den nuværende EU-import og tolden over for Pakistan (forslaget omfatter import til EU fra Pakistan til en værdi på under 900 mio. EUR) og de toldindtægter, der ville opnås, hvis importen af disse varer fra Pakistan blev liberaliseret. Dette medfører et beregnet tab i toldindtægter på 77,6 mio. EUR. Dertil skal lægges den handelsfordrejning (pr. land og pr. vare), som måtte medføre et indtægtstab på 6,7 mio. EUR. Det samlede bruttotab af toldindtægter beløber sig til 82,4 mio. EUR, mens nettotabet bliver 25 % mindre (medlemsstaternes opkrævningsomkostninger på 25 %) og udgør 61,8 mio. EUR. Disse tal bygger på en formodning om, at Pakistan udnytter sin præferenceadgang til EU-markedet fuldt ud. For at omregne disse tal til årlige tal, antages det, at den underliggende handel forbliver konstant. DA 16 DA

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt KOMMISSIONEN OR DE EUROPÆISKE ÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2005 KOM(2005) 43 endelig 2004/0242 (CNS) MEDDELELSE RA KOMMISSIONEN om ændring af Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 COM(2015) 33 final 2015/0023 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) henhørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.01.2005 KOM(2005) 5 endelig 2005/0001 (ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 190 endelig 2003/0077 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2015 COM(2015) 464 final 2015/0215 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i WTO's

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 198/28 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 697/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2003 KOM(2003) 24 endelig 2002/0133 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om en varespecifik overgangsbeskyttelsesordning for indførsel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets gennemførelsesforordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 6/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere