Ordinært møde. Dato 27. april Tid 09:00. Sted ML 2.77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 09:00. Sted ML 2.77"

Transkript

1 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 27. april 2015 Tid 09:00 Sted ML 2.77 Gæster kl Under pkt. 12 deltager Hans Ole Steffensen samt Lars Leen fra Myndighedsafdelingen. kl under pkt. 17 deltager Børge Hansen fra Økonomicentret. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole Kanstrup Petersen Jytte Schaltz Chris Sørensen Poul-Erik Andersen Dan Eriksen Else Henriksen Dorte Tofting

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af referat Høringssag: Rehabilitering jf. 83a på Fritvalgsområdet Høringssag: Tilslutning til Sundhedsaftale om Osteoporose Høringssag: Frederikshavner Ordningen Høringssag: Anvendelse af ledige ældreboliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge Orienteringssag: Forslag om udviklings- og forskningsprojekt mellem CSP og UCN om boliger til udadreagerende demente Orienteringssag: Opfølgning på statusmøde med de frivillige d Orientering om afslutning af senhjerneskadeprojektet Orientering om forebyggelse af brand i plejeboliger Orienteringssag: Udbud på hjælpemiddeldepotet - Præsentation af tidsplan Ydelses- og Kvalitetskatalog Orientering fra møder i Kontaktpersonordningen med kommunens plejecentre Opfølgning på sager fra de politiske udvalg Information fra formanden samt øvrige medlemmer Næste møde Orientering om regnskab 2014 vedr. Socialudvalgets og Sundhedsudvalgets områder...28 Ældrerådet - Referat april 2015 Side 2 af 29

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Sundhedsaftale om osteoporose marts /15 Åben Følgebrev - høring vedr. tilkskudsprdning for foreninger i Frederikshavn Kommune /15 Åben Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen /15 Åben Hjerneskadepjece /15 Åben Poster til international kongres /15 Åben P Procedure for beredskabsplaner /15 Åben Actioncards brand /15 Åben I Instruks for forebyggelse af brand /15 Åben Brandsikker bolig - Screeningsliste til hjemmeplejen inklusive vejledning /15 Åben Brev til kommunerne fra klima-, energi- og bygningsministeren Ældrerådet - Referat april 2015 Side 3 af 29

4 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af dagsordenen - herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle sager. Sagsnr: Forvaltning: Sbh: girv Besl. komp: Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den Sagsnr: Forvaltning: Sbh: girv Besl. komp: Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Høringssag: Rehabilitering jf. 83a på Fritvalgsområdet På baggrund af vedtaget lov pr angående rehabilitering jf. SEL 83a følger her en nærmere orientering om lovens konsekvenser for arbejdet med rehabilitering i Frederikshavn Kommune. Nedenfor vil der være en gennemgang af lovens hovedelementer som herefter sættes i relation til arbejdet med rehabilitering i praksis. SEL 83 omhandler personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Sagsnr: 15/1537 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Hovedelementer i SEL 83a Med vedtagelsen af SEL 83a har kommunen nu fået pligt til at udføre det rehabiliterende arbejde på ældreområdet. Den nye lov ensarter således praksis og formulerer i forbindelse med SEL 83 nogle klare krav for, hvorledes proceduren for det rehabiliterende arbejde skal være i kommunerne. Overordnet skal kommunen tilbyde et kortvarigt og tidsafgrænset Ældrerådet - Referat april 2015 Side 4 af 29

5 rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, såfremt rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed øge borgerens selvhjulpenhed og livskvalitet. Derudover skal der fastlægges nogle klare individuelle mål, der skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Yderligere skal forløbene udføres helhedsorienteret og tværfagligt med fokus på opfølgning i forhold til borgerens udvikling. Loven medfører at forud for visiteringen af behov for hjælp og støtte efter SEL 83, skal det vurderes om et rehabiliteringsforløb jf. ovenstående vil være relevant. Såfremt borgeren ikke gennemfører eller ikke ønsker at gennemføre et rehabiliteringsforløb, skal visitationen vurdere borgerens behov for hjælp og støtte jf. SEL 83. Dermed afhænger forløbet i høj grad af borgerens motivation og de enkelte fagpersoners mulighed for at motivere borgeren til at gennemføre et sådan forløb. Der er således ikke mulighed for at nægte borgeren hjælp og støtte jf. serviceloven med begrundelse i, at borgeren ikke ønsker at gennemføre et tilbud om et rehabiliteringsforløb. Det er desuden en del af loven, at der skal fastsættes individuelle mål i forbindelse med hjælp og støtte efter SEL 83, hvilket hidtil ikke har været et lovmæssigt krav. Derudover skal alle borgere, der er bevilliget hjælp og støtte efter SEL 83 før lovens ikrafttræden, revurderes senest Dette skal ske med særlig henblik på fastlæggelse af individuelle mål, samt vurdering af om borgeren kan opnå forbedringer i funktionsevnen ved et rehabiliteringsforløb jf. SEL 83a. Som en del af loven ophæves sondringen mellem varig og midlertidig hjælp angående betalingsreglen i serviceloven. Dette betyder konkret, at kommunerne ikke længere kan opkræve betaling for midlertidigt hjælp, hvilket bl.a. har været gældende praksis i Frederikshavn Kommune. Konsekvenser af loven i forhold til Frederikshavn Kommune Lovændringen betyder, som skitseret i foregående afsnit, en del ændringer hvad angår den rehabiliterende indsats i kommunerne. Kernen i ændringen er, at der i højere grad kommer lovhjemmel samt fastere rammer for indsatsen i forhold til borgeren. På baggrund af den foregående gennemgang kan loven overordnet deles ind i 3 hovedelementer: 1) Den rehabiliterende tilgang generelt 2) Revurdering af alle borgere jf. SEL 83 senest den 1. januar 2017, herunder individuelle mål for borgere i rehabiliteringsforløb jf. SEL 83a 3) Afskaffelse af begreberne midlertidig og varig hjælp Nedenfor vil hvert af de tre hovedelementer i loven blive gennemgået i forhold til konsekvenserne for Frederikshavn Kommune. 1) Frederikshavn Kommune har tilrettelagt sin rehabiliterende indsats på ældreområdet gennem projekt Længst Muligt I Eget Liv, hvor lovhjemlen Ældrerådet - Referat april 2015 Side 5 af 29

6 er fundet og begrundet gennem SEL 86 (Genoptræning og Vedligeholdelsestræning). Projektet er tillige udrullet i den kommunale hjemmepleje og tilbydes som udgangspunkt alle ny-visiterede borgere samt (allerede) modtagere af hjælp efter SEL 83, der vurderes at kunne forbedre funktionsevnen gennem et rehabiliteringsforløb. Yderligere opstilles der mål og delmål for borgeren, hvor der ligeledes bliver lavet en opfølgning på de resultater, som borgeren opnår gennem forløbet. Frederikshavn Kommunes rehabiliteringsindsats opfylder således lovens kriterier, men lovændringen giver en mere klar lovhjemmel, hvilket konkret vil sige, at praksis efter den ændres således, at alle forløb bevilliges jf. SEL 83a og ikke som hidtil jf. SEL 86. 2) Center for Social- og Sundhedsmyndighed kan med lovændringen få brug for at omprioritere de administrative ressourcer både til den løbende visitation og til kontrolindsatsen, således at ressourcerne samlet set bruges mest hensigtsmæssigt i forhold til at sikre opfølgning på borgernes mål og effekten heraf - i forhold til at opnå selvhjulpenhed og i forhold til at sikre en fortsat gunstig udvikling af udgifterne til 83. Alle borgere jf. SEL 83 skal revurderes senest den 1. januar Revurderingen med fastsættelse af individuelle mål for borgere i rehabiliteringsforløb jf. SEL 83a vil medføre, at visitationsenheden skal lave revisiteringer og fornyede afgørelser for omkring 2500 borgere indenfor en periode på knap 2 år. Som tidligere nævnt medfører lovændringen også, at der skal fastlægges individuelle mål for hjælp og støtte efter SEL 83a. Dette betyder som udgangspunkt ikke en ændring af praksis i Frederikshavn Kommune, da dette har været en del af Længst Muligt I Eget Liv. Der skal dog være en mere struktureret og systematisk opfølgning fra Visitationsenheden end tidligere. 3) En anden konsekvens af loven er, at der ikke længere findes lovhjemmel til opkrævning for betaling af midlertidig hjemmehjælp. Dette har været praksis i Frederikshavn Kommune, hvorfor der må påregnes et indtægtstab på baggrund af den ændrede lovgivning. Center for Økonomi og Personale vurderer i denne forbindelse ikke at indtægtstabet er af en størrelse, der påvirker den samlede budgetramme. Fremtidig strukturering af den rehabiliterende indsats i Frederikshavn Kommune Som det fremgår af forrige afsnit opfylder den nuværende praksis vedr. den rehabiliterende indsats i Frederikshavn Kommune de lovgivningsmæssige krav, der fremgår af SEL 83a. Derfor er der som sådan ikke nogle afledte effekter af lovændringen, der gør, at Frederikshavn Kommune skal nytænke eller omstrukturere den rehabiliterende indsats. Dog rummer SEL 83a ikke nogle bestemmelser, der gør, at borgeren skal gennemføre et tilbudt forløb gennem SEL 83a. Dette kan betyde, at borgere, der Ældrerådet - Referat april 2015 Side 6 af 29

7 ikke ønsker et forløb gennem den kommunale leverandør ift. SEL 83a, hvor den rehabiliterende indsats i dag tilrettelægges og gennemføres, kan fravælge tilbuddet og eksempelvis få en privat leverandør jf. SEL 83. Her vil borgeren i så fald kun modtage almindelig personlig pleje og praktisk hjælp uden en forudgående indsats efter SEL 83a på at gøre borgeren mere selvhjulpen. Dette skal også ses i lyset af, at de private leverandører har ca. 40 % af markedet indenfor leveringen af SEL 83 ydelser. For øge borgerens motivation for et rehabiliteringsforløb kan det være hensigtsmæssigt at udrulle rehabiliteringsindsatsen til de private leverandører på lige fod med den kommunale leverandørs projekt Længst Muligt I Eget liv. Derfor lægger administrationen op til en drøftelse i Socialudvalget, i forhold til om Socialudvalget finder en udrulning hensigtsmæssig, og noget administrationen skal arbejde videre med. Såfremt udvalget beslutter, at man gerne vil se på at få den rehabiliterende indsats udrullet til de private leverandører af SEL 83 ydelser, vil administrationen udarbejde en nærmere idéskitse og løsningsforslag i forhold til dette. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændringen af Servicelovens SEL 83a til efterretning. 2. at Socialudvalget drøfter, om de private leverandører skal indgå i at levere rehabilitering efter SEL 83a og angiver en retning for, hvorledes administrationen skal arbejde videre med et forslag til udmøntningen af lovændringen. 3. at Socialudvalget sender sagen til høring i Ældreråd og Handicapråd med anmodning om at afgive bemærkninger til den retning, som Socialudvalget angiver, at administrationen skal arbejde videre med i forhold til udmøntningen af lovændringen. at Socialudvalget genoptager behandlingen af sagen på mødet i juni 2015 med henblik på at træffe beslutning om udrulningen af lovændringen vedr. 83a. Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015 Indstillingerne godkendt. Udvalget ønsker i junimøde et oplæg fra administrationen om, hvordan de private leverandører kan levere rehabilitering i en forsøgsperiode. Fraværende: Bent H. Pedersen. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådets (ÆR) høringssvar: Ældrerådet - Referat april 2015 Side 7 af 29

8 ÆR anbefaler, at de private leverandører skal indgå i at levere rehabilitering efter Serviceloven 83a. ÆR har igennem længere tid efterspurgt, at der stilles dette krav til de private leverandører, så ældre har mulighed for rehabilitering, uanset om de vælger hjælp fra en privat leverandør eller fra den kommunale. ÆR efterlyser en effektmåling på den forløbne periode med rehabilitering. Er der nogen målbar effekt? 4. Høringssag: Tilslutning til Sundhedsaftale om Osteoporose Resumé Som led i Økonomiaftalen for 2014 har parterne ønsket at få indgået en Sundhedsaftale om Osteoporose. Sagsnr: 15/14373 Forvaltning: CSP Sbh: mskr Besl. komp: SUU Sundhedskoordinationsudvalget har i 2010 godkendt en sundhedsaftale på området, men grundet manglende finansiering på det regionale område, blev aftalen ikke effektueret. Aftalen er nu opdateret, og drøftet med PLO-Nordjylland (praktiserende lægers organisation), der kan godkende aftalen i den form, den nu foreligger. Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen har på møde den 5. marts 2015 godkendt, at Sundhedsaftalen om Osteoporose fremsendes til kommunerne til generel tilslutning. Aftalen forelægges nu Sundhedsudvalget til beslutning om tilslutning med virkning fra 1. maj Sagen er forinden hørt i Ældrerådet og Handicaprådet. Som led i Økonomiaftalen for 2014 er der både i regionalt og kommunalt regi øremærket ressourcer til borgernære tilbud. På den baggrund har kommunerne i Nordjylland og regionen ønsket at få implementeret aftalen på osteoporoseområdet. Det er denne sundhedsaftales mål på baggrund af faglige anbefalinger at sikre en tværsektorielt sammenhængende og styrket indsats for patienter med osteoporose og herigennem forebygge brud. Region Nordjylland har i 2015 prioriteret midler til indsatsen, både den medicinske behandling og i form at øget scannerkapacitet. PLO-Nordjylland har vurderet og kommenteret aftalen og vurderer, at som aftalen nu foreligger, er det en opgave, Ældrerådet - Referat april 2015 Side 8 af 29

9 der er omfattet af overenskomsten. Osteoporose er en folkesygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og knoglemæssige forandringer, der medfører øget skørhed i knoglerne og øget risiko for knoglebrud. I Region Nordjylland var der i 2013 knap 800 hoftebrud hos borgere over 65 år, der kan tilskrives Osteoporose, og i tillæg dertil er der ca. 700 underarmsbrud og ca. 200 kompressionsbrud, der også kan tilskrives Osteoporose. Knoglebruddene rammer især ældre mennesker, hvor det kan have alvorlige konsekvenser. Sundhedsaftalen om Osteoporose indeholder en række faglige anbefalinger til den tværsektorielle indsats. Opgavefordelingen er tydelig beskrevet, og det vurderes derfor ikke, at der er behov for yderligere beskrivelser. Opfølgning og monitorering på Osteoporoseaftalen anbefales integreret i de generelle aftaler og tiltag, der forventes at blive iværksat ifølge Sundhedsaftalen Kommunale opgaver Kommunernes konkrete opgave i forbindelse med aftalen er - efter henvisning fra almen praksis - at give borgeren KRAM tilbud (vejledning om kost, rygning, alkohol og motion) samt faldforebyggelse. Kommunerne i regionen fastlægger som udgangspunkt selv serviceniveauet i forhold til antallet af tilbud og kvaliteten af tilbuddene overfor borgerne og patienterne i kommunen. Med aftalen kan det dog forventes, at Frederikshavn Kommune vil få flere borgere til de ydelser kommunen allerede har indenfor rygestop, kostvejledning, ballancehold. Der bør derfor være fokus på resurserne til området. Med det øgede fokus, der vil blive på Osteoporose, vil der formentlig komme flere kommunale genoptræningsforløb for borgere med denne diagnose. Dette forventes dog, at kunne opveje en nedgang i antallet af borgere med brud grundet Osteoporose. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender Frederikshavn Kommunes tilslutning til Sundhedsaftale om Osteoporose. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådet - Referat april 2015 Side 9 af 29

10 Ældrerådets (ÆR) høringssvar: ÆR tilslutter sig social- og sundhedsdirektørens indstilling om tilslutning til Sundhedsaftale om Osteoporose. Bilag Sundhedsaftale om osteoporose marts 2015 (dok.nr.59734/15) 5. Høringssag: Frederikshavner Ordningen Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2015 besluttet at sende forslag til revideret Frederikshavner Ordning i høring blandt høringsrelevante parter. Sagsnr: 14/22019 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: Handicaprådet Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at støtteordningen fremadrettet skal benævnes: Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune. Kommentarer til forslaget indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og Fritid, senest mandag den 18. maj kl pr. mail til Baggrunden for ændring af støtteordningen er Frederikshavn Kommunes budgetforlig , hvor Frederikahavn byråd på møde den 17. september 2014, besluttede at opsige Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2015 samt opsige kutyme med et omstillings år. Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende i dialog med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet forslag til revideret tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune. Indstilling At der udarbejdes høringssvar. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådets (ÆR) høringssvar: ÆR tilslutter sig forslag til Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Ældrerådet - Referat april 2015 Side 10 af 29

11 Kommune og har ingen øvrige bemærkninger hertil. Bilag Følgebrev - høring vedr. tilkskudsprdning for foreninger i Frederikshavn Kommune (dok.nr.68882/15) Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen (dok.nr.67973/15) 6. Høringssag: Anvendelse af ledige ældreboliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge Integrationsteamet anmoder om at anvende ledige ældreboliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge Sagsnr: 11/2211 Forvaltning: LS Sbh: mepd Besl. komp: SOU Frederikshavn Kommune modtager på nuværende tidspunkt et stort antal flygtninge. Integrationsteamet er i den forbindelse under et stort pres i forhold til at finde egnede boliger til flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Kommunen har pligt til at anvise flygtninge til en permanent bolig. Det er en udfordring i mange kommuner, og der er nu skabt mulighed for at anvise flygtninge til en midlertidig bolig først, idet kommunerne ikke råder over et tilstrækkeligt antal passende boliger (økonomi og størrelse jf. der kommer mange enlige, som har en lav indtægt) i forhold til det antal flygtninge, som modtages på nuværende tidspunkt. Muligheden for at lave midlertidige opholdssteder for flygtninge er beskrevet i skrivelse fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold: Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge dateret den 6. februar For at løse udfordringen i Frederikshavn Kommune er der derfor behov for at oprette et antal midlertidige boliger for flygtninge, hvor de kan have ophold imens der søges efter en permanent bolig. Når kommunen kan anvise en permanent bolig har flygtningen pligt til at tage imod tilbuddet. Integrationsteamet afsøger alle muligheder for at finde egnede boliger til flygtninge. Det er også undersøgt, hvilke muligheder kommunen selv har i forhold til ledige lejemål. Der er i den forbindelse forespurgt om muligheden for at leje enkelte af de ledige ældreboliger, som kommunen har anvisningsret (og dermed betalingspligt) til med henblik på at anvende dem som midlertidigt opholdssted for flygtninge. Mulige bolig-løsninger og lovhjemmel til at anvende ledige ældreboliger til andre end målgruppen Kommunen har som det er beskrevet i andre sags-sammenhænge anvisningsret til en del ledige ældreboliger, som der i gennem en længere tidsperiode ikke har Ældrerådet - Referat april 2015 Side 11 af 29

12 været efterspørgsel på. Kommunens hjemmel til at udleje de ledige ældreboliger til andre end den berettigede personkreds (ældre- og personer med handicap) fremgår af almenlejelovens 54 stk. 1: Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds ( ) Kommunen arbejder på at løse udfordringen med mange ledige ældreboliger på forskellige måder, bl.a. ved salg og ommærkning af boliger. Hvor det har været muligt og nødvendigt pga. mange ledige ældreboliger er der også truffet beslutning om, at andre end målgruppen for ældreboliger kan leje boligerne. Det har ikke medført udfordringer i de eksisterende ældreboligmiljøer, hvor mange af beboerne i dag er mere raske og rørige, og hvor kommunen som nævnt oplever en meget vigende efterspørgsel. Integrationsteamet er på nuværende tidspunkt ved at indgå aftale (med Frederikshavn Boligforening som har overtaget anvisningen) om boliger på B.H. Vej i Frederikshavn. Der er derfor ikke umiddelbart behov for flere boliger i Frederikshavn. Men der er behov for boliger andre steder i kommunen som Skagen og Ravnshøj. Der kan i den forbindelse peges på, at kommunen har en del ledige ældreboliger på fx Chr. X Vej i Skagen (6 ud af 20 ledige kommunale ældreboliger) samt på Mejerivej i Ravnshøj (6 ud af 15 boliger). Det foreslås, at Integrationsteamet får mulighed for at anvende (to hvert sted) af disse boliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Løbende evaluering og tidshorisont I henhold til ovennævnte midlertidige anvendelse stilles der samtidigt forslag om, at anvendelsen af ledige ældreboliger løbende evalueres med henblik på at vurdere, om flere boliger med fordel kan anvendes til formålet. Der skal i den forbindelse også være opmærksomhed på, hvordan anvendelsen fungerer i sammenhæng med det eksisterende ældreboligmiljø og selvfølgeligt på at kommunen fortsat kan opfylde sine forpligtigelser i forhold til at kunne anvise til ældreboliger. Der er afholdt møde med Integrationsteamet, hvor det er aftalt, at der løbende vil være dialog samt opfølgning på, hvilke flygtninge der får midlertidig bolig i ældreboligmiljøerne. Integrationsteamet kan ikke umiddelbart fastsætte deres tidshorisont i forhold til behovet for de midlertidige boliger, da det afhænger af perspektiverne i forhold til at finde egnede permanente boliger i Frederikshavn Kommune. Men der arbejdes på alle kanaler dvs. i forhold til almene boligorganisationer, private og kommunen Ældrerådet - Referat april 2015 Side 12 af 29

13 i forhold til at finde egnede permanente boliger til flygtningene. Flygtningene forventes derfor ikke at skulle have langvarigt ophold i de midlertidige boliger. Ministeriet har ikke fastsat en bestemt tidshorisont for, hvor længe flygtninge kan være i et midlertidigt opholdssted. Med henblik på at sikre, at kommunen fortsat kan opfylde sin forsyningspligt vedrørende ældreboliger skal der være opmærksomhed på, at der er tale om midlertidig anvendelse af boligerne. Der vil således være mulighed for, at kommunen kan opsige lejeaftalerne med Integrationsteamet, såfremt der bliver behov for pågældende ældreboliger til målgruppen. Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller: 1. At Integrationsteamet får mulighed for at anvende to ledige ældreboliger på Chr. X Vej i Skagen og to ledige ældreboliger på Mejerivej i Ravnshøj som midlertidige boliger for flygtninge. 2. At Integrationsteamet og Visitationsenheden løbende evaluerer om anvendelsen fungerer i det eksisterende ældreboligmiljø og på det grundlag vurderer, om flere boliger kan anvendes til formålet. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådets (ÆR) høringssvar: ÆR støtter forslaget. ÆR foreslår endvidere, at man inden ordningen iværksættes, inviterer borgere i de omkringliggende boliger samt deres pårørende til et orienteringsmøde, så man undgår utryghed og misforståelser i forbindelse med ordningen. ÆR anbefaler, at man primært placerer små familier med børn i disse boligområder. Ældrerådet - Referat april 2015 Side 13 af 29

14 7. Orienteringssag: Forslag om udviklings- og forskningsprojekt mellem CSP og UCN om boliger til udadreagerende demente Sagsnr: 15/15337 Forvaltning: CSP Sbh: mank Besl. komp: SOU CSP ønsker at SOU drøfter og tager stilling til om der skal arbejdes videre med, nedenstående oplæg til et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med UCN pædagoguddannelsen i Hjørring. Projektet skal, med afsæt i evidensbaseret forskning, udvikle et koncept til etablering af et demensafsnit for udad-reagerende demente i de tomme fritliggende boliger, i tilknytning til Ankermedet i Skagen. Boligernes beliggenhed er umiddelbart idéelle til projektets koncept. Projektet skal inddrage tværfaglighederne der bringes i spil af UCNs pædagoguddannelse, CSPs plejepersonale, den ledende demenskoordinator, Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Center for Social og Sundhedsmyndighed og Arkitektur og Design studiet på Aalborg Universitetet. Idéen til projektet er netop blevet født, og allerede ses følgende fordele ved projektet: - Udad-reagerende demente borgere plejes internt i Kommunen, i stedet for i specialiserede tilbud i andre Kommuner, og er derved tættere på de - pårørende Styrke og udvikle samarbejdet med de pårørende - Inddragelse af en ny faggruppe (pædagoger) med særligt fokus på kommunikations- og relationskompetencer og ældrepædagogik - Etablering af et videnscenter for borgere med udad-reagerende demens, hvor det øvrige personale i Kommunen kan trække på viden og erfaring - Fokus på arbejdsmiljøet for personalet i arbejdet med udad-reagerende demente - Nye udviklingsorienterede - arbejdspladser i Skagen - Tomme bygninger anvendes tomgangshuslejen mindskes - Udvikling af et indretningskoncept, som kan anvendes fremadrettet i tomme bygninger i Kommunen ved øget behov - Udviklingsopgaver flyttes fra Frederikshavn til Skagen Idéen er, at projektet kan hedde noget i stil med rum og demens. Ordet rum rummer mange kontekster, fx rum til: - at være udad-reagerende som dement i Frederikshavn Kommune - deres pårørende - kriser - livets afslutning - faglighed - alle faggrupper og tværfaglighed - indretning af fysiske rum inde og ude - nye teknologier Ældrerådet - Referat april 2015 Side 14 af 29

15 - udvikling - elever og studerende CSP ser dette projekt som en mulighed, hvor vi får lov til virkeligt at bringe værdierne i de strategiske fokuspunker i spil, idet der arbejdes med udsyn og nysyn på området, hvor Kommunen er garant for de svage og umælende, fordi disse borgere kræver en helt særlig indsats. Det forventes at skabe robuste mennesker og et robust lokalsamfund, samtidigt med at borgermes selvhjulpenhed og netværk sættes i spil, idet evnen til at opbygge relationer styrkes. Disse indsatser forventes at kunne skabe mere for mindre gennem, effektiv værdiskabelse, idet ressourcerne forbliver i Frederikshavn Kommune. Samtidig kan vi udvikle samarbejdet med UCN og Aalborg Universitetet yderligere. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter projektoplægget og tager stilling til, om der skal arbejdes videre med projektidéen. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådet støtter forslaget om igangsætning af projekt Rum og Demens. 8. Orienteringssag: Opfølgning på statusmøde med de frivillige d Der gives i det følgende en kort orientering om statusmødet for frivillige, der blev afholdt d på Rådhuscentet. Der deltog ca. 60 personer i alt i mødet. Statusmødet er det første møde af sin art, der afholdes i relation til Politik for frivilligt socialt arbejde Sagsnr: 15/15417 Forvaltning: CSÆ Sbh: mank Besl. komp: SUU Sundhedsudvalgsformand Anders Broholm indledte mødet, hvorefter områdeleder Susanne Thaarup gav en præsentation af formålet med statusmøderne. Her blev det brede frivillighedsbegreb drøftet, samt hvordan det sikres at invitationen til et Ældrerådet - Referat april 2015 Side 15 af 29

16 sådan arrangement tilgår så mange relevante frivillige som muligt. Efter præsentationen blev deltagerne fordelt i 5 grupper, hvor man valgte sig ind på 1 af de 5 fælles pejlemærker fra Politik for frivilligt socialt arbejde : - Samskabelse - Relationer - Fællesskab - Klare rammer - Synlighed I grupperne var der en dialog om, hvad der forstås ved netop det pejlemærke, samt om konkrete udfordringer og ønsker i relation til pejlemærket. I dialogen blev der præsenteret igangværende tiltag og aktiviteter, samt udtrykt ønsker til tiltag og aktiviteter i Kommunen. Gruppearbejdet gav anledning til god dialog. Der blev samlet op i plenum. Efter pausen valgte deltagerne en ny gruppe, og dialogen fortsatte med efterfølgende opsamling i plenum. På mødet fremkom flere idéer til samarbejde, bl.a. idéen om, et stort årlig event for frivillige, hvor de enkelte frivillige foreninger og andre med tilknytning til de frivillige foreninger, kan mødes og præsentere netop deres arbejde. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicappolitiske konsekvenser Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådet tager sagen til efterretning. Ældrerådet - Referat april 2015 Side 16 af 29

17 9. Orientering om afslutning af senhjerneskadeprojektet Senhjerneskadeprojektet har løbet i perioden 2012 til januar Projektet er nu afsluttet og målene er indfriet. Projektets formål har været at kompetenceudvikle nøglemedarbejdere på senhjerneskadeområdet i hele Frederikshavn Kommune. Alle aktiviteterne i projektet, har tilsammen løftet hjerneskadeindsatsen i Frederikshavn Kommune på alle områder, lige fra den direkte træning og pleje af borgerne, til styrkede samarbejdsrelationer mellem forskellige afdelinger i Kommunen. Sagsnr: 11/8499 Forvaltning: CSP Sbh: mank Besl. komp: SUU Frederikshavn Kommune vil inden for den eksisterende økonomiske ramme, bestræbe sig på at opretholde og styrke det opnåede kompetenceløft, og det opbyggede netværk blandt nøglemedarbejderne på området. De næste år skal bruges på implementere den nye viden, nøglemedarbejderne har erhvervet sig gennem uddannelsesforløbet. Der er påbegyndt et arbejde, med at lave procedure for træning på hjerneskadeområdet, ud fra de nationale kliniske retningslinjer og Best practice på området. I det følgende gives en orientering, om de overordnede aktiviteter og resultater i projektet. Kompetenceudvikling På professionsuddannelsesniveau har 29 nøglemedarbejdere i form af fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker som arbejder med rehabilitering af borgere med hjerneskade gennemført diplomuddannelse i neurorehabilitering, samt 1 nøglemedarbejder fra Visitationsenheden. Dette har været en del af det tværkommunale nordjyske uddannelsesprogram på hjerneskadeområdet. På SOSU-niveau har 41 nøglemedarbejdere fra ældreplejen og 12 nøglemedarbejdere Jobcentret deltaget i kurser, som har været afholdt i Frederikshavn med deltagere fra Hjørring Kommune. Nøglemedarbejderne på professionsuddannelsesniveau giver udtryk for, at de er blevet fagligt stærkere til at vurdere og behandle funktionsnedsættelser hos borgere med erhvervet hjerneskade. Der er blevet dannet højtspecialiserede neuroteams på træningscentrene som forstår genoptræningen af hjerneskade borgere med behov for avanceret genoptræning. Dette har givet et fagligt kvalitetsløft, og medført mere målrettede og effektive genoptræningsforløb. På SOSU-området giver nøglemedarbejderne udtryk for, at kompetenceudviklingen har givet dem et større fokus og konkrete værktøjer til plejen af senhjerneskadede borgere. Nøglemedarbejderne har løbende videreformidlet den opnåede viden til kolleger både i egen afdeling og i andre afdelinger f.eks. gennem faglig sparring, diskussioner og oplæg. Samtidig har de naturligvis anvendt viden, i det daglige arbejde med borgere med hjerneskade. Samarbejde med Hjørring Kommune Ældrerådet - Referat april 2015 Side 17 af 29

18 I projektet er der i oktober 2012, igangsat samarbejde med Hjørring Kommune om i undervisning på afasiområdet. Dette samarbejde fortsættes, idet der er opnået gode resultater ved, at de enkelte forløb er rykket tættere på borgeren, og koordineringen med den ergoterapeutiske træning er forbedret. Forløbsbeskrivelse for borgere med senhjerneskade I et samarbejde mellem medarbejdere fra visitationen og træningsområdet er der udarbejdet en forløbsbeskrivelse, som nøje beskriver en hjerneskadet borgers vej igennem det kommunale system. Forløbsbeskrivelsen og implementeringen af denne, har givet bedre koordinerede forløb på tværs af Kommunen. I forbindelse med udarbejdelse af forløbsbeskrivelsen, er der blevet udarbejdet informationsmateriale (pjece, se bilag 1) om rehabilitering og tilbud i Frederikshavn Kommune, som bliver uddelt til alle nye borgere med hjerneskade, som Frederikshavn Kommune kommer i kontakt med. Dysfagiprojekt I forskningsprojektet om dysfagi, har der være fokus på identifikation og behandling af borgere med dysfagi (fejlsynkning). I netop dette projekt har Frederikshavn Kommune styrket sin indsats på et område, som mange borgere med hjerneskade lider af. Store dele af Center for Sundhed og Plejes personale er blevet undervist i dysfagi, hvorigennem der er blevet skabt opmærksomhed på et problem, som tidligere har været overset. Derved kan der nu i større grad laves forbyggende tiltag herunder reduktion i indlæggelser pga. gentagende lungebetændelser. Dysfagiprojektet har givet et godt tværsektorielt samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Sygehus Vendsyssel, samt et godt tværkommunalt samarbejde med Hjørring Kommune. De 3 parter skal sammen deltage i en international konference om Dysfagi (se bilag 2). Susanne Thaarup deltager på mødet for at præsentere sagen. Sagen sendes til orientering i Handicapråd og Ældreråd. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller at hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Ældrerådet - Referat april 2015 Side 18 af 29

19 Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådet tager sagen til efterretning. Bilag Hjerneskadepjece (dok.nr.70160/15) Poster til international kongres (dok.nr.70159/15) 10. Orientering om forebyggelse af brand i plejeboliger I det følgende gives en orientering om, hvordan vi forebygger brand i Kommunens plejeboliger, på baggrund af en anmodning fra socialudvalgsmedlem Irene Hjortshøj. Sagsnr: 15/15411 Forvaltning: Sbh: mank Besl. komp: Jf. Center for Sundhed og Plejes procedure for beredskabsplaner (bilag 1) omfatter den halvårlige arbejdsmiljørundering at sikre, at der forefindes brandslukningsmateriel, frie flugtveje og overholdelse af instruks for forebyggelse af brand (bilag x). Runderingen foretages af arbejdsmiljøgruppen for den enkelte plejeboligenhed. Proceduren for beredskabsplaner foreskriver, at beredskabsplanen skal være kendt af og tilgængelig for alle medarbejdere. Beredskabsplanen består af en række actioncards for forskellige områder. Der er 2 actioncards vedr. brand, hhv. Brand med ABA-anlæg (plejeboligerne) og Brand uden ABA-anlæg (hjemmeplejen), se bilag 2. De 2 actioncards beskriver hvordan personalet skal handle, i tilfælde af brand. Til orientering er der ABA anlæg i alle Frederikshavn Kommunes plejeboliger. I Center for Sundhed og Pleje er der konstant fokus på forebyggelse af brand. Det sker bl.a. ved at følge instruks for forebyggelse af brand (bilag 3), som bl.a. foreskriver at: - Vær forsigtig med anvendelse af åben ild - Da vi har ansvaret for at forebygge risiko for brand i plejeboligerne, skal personalet vurdere om det er sikkert, at borgeren ryger uden opsyn - Hvis der vurderes, at der er risiko for brand, skal personalet undersøge eventuelle muligheder for brug af hjælpemidler (fx rygeforklæde og rygerobot) - Alternativt kan det blive nødvendigt at fratage borgeren mulighed for at ryge og dermed gøre brug af magtanvendelse Ældrerådet - Referat april 2015 Side 19 af 29

20 - Tobaksrygning må kun finde sted på anviste steder udenfor egen bolig - Opmæksomhed på placering af levende lys, som kun må være tændte under opsyn. - Generel opmærksomhed på, at brandslukningsmateriel skal holdes frit tilgængelig - Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper Jf. procedure for beredskabsplaner, skal alle medarbejdere på plejecentrene, i Hjemmeplejen, køkkener og aktivitetscentre én gang årligt modtage instruktion i alarmering og placering af brandslukningsmateriel. Instruktionen foretages af boligforeningen eller arbejdsmiljørepræsentanten/-koordinatoren. Ca. 30 % af alle fastansatte på plejecentrene, i hjemmeplejen, køkkener og aktivitetscentre har et brandslukningskursus fra Bandskolen i Vims. Der samarbejdes i dag med Beredskabet om brandslukningskurser. Pt er Center for Sundhed og Pleje ved at planlægge et møde for centrets arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentant fra Beredskabscenteret, hvor materialet Brandsikker Bolig skal præsenteres (se bilag 4). Viser resultatet af en screening, at hjemmet er usikkert så kan arbejdsmiljørepræsentanten kalde på en brandinspektør, og enten besøge hjemmet sammen eller brandinspektøren kan komme med råd til plejepersonalet om mulige løsninger. Dette arbejde forventes at starte op i sensommeren/efteråret På baggrund af den seneste tids mediedækning af brandtilsyn i plejeboligerne, har klima-, energi- og bygningsministeren udsendt et brev til landets kommuner d Brevet er vedlagt denne sag til orientering, se bilag 5. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådet tager sagen til efterretning. Bilag P Procedure for beredskabsplaner (dok.nr.70158/15) Ældrerådet - Referat april 2015 Side 20 af 29

21 Actioncards brand (dok.nr.70157/15) I Instruks for forebyggelse af brand (dok.nr.70156/15) Brandsikker bolig - Screeningsliste til hjemmeplejen inklusive vejledning (dok.nr.70155/15) Brev til kommunerne fra klima-, energi- og bygningsministeren (dok.nr.69095/15) 11. Orienteringssag: Udbud på hjælpemiddeldepotet - Præsentation af tidsplan På baggrund af Socialudvalgets beslutning pr. 4. marts 2015 har administrationen udformet en tidsplan for udarbejdelse udbudsmateriale i forhold til depotdriften i Frederikshavn Kommune. Tidsplanen for udarbejdelsen af materialet og de enkelte delelementer i selve processen fremgår af nedenstående, hvor tidsplanen overordnet er inddelt i 5 faser: Sagsnr: 14/18160 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Indsamling af viden Besøg ved andre depoter Maj 2015 Udarbejdelse og behandling af udbudsmaterialet Udarbejdelse af udbudsmateriale 1. maj til 10. september 2015 og sagsfremstilling til politisk behandling Udbudsmateriale til høring i Handicaprådet 21. september 2015 Udbudsmateriale til høring i Ældrerådet 21. september 2015 Godkendelse af udbudsmateriale i SOU 30. september 2015 Tilbudsperiode Annoncering af udbud og eller fremsendelse af udbud 5. oktober 2015 Spørgsmål til udbudsmaterialet 28. oktober 2015 Afholdelse af spørgemøde 2. november 2015 Fremsendelse/offentliggørelse af spørgsmål og svar 6. november 2015 Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål og 18. november 2015 supplerende spørgsmål Tilbudsfrist 24. november 2015 Evaluering af de indkomne tilbud Tilbudsevaluering 25. nov. til 20. dec til SOU 21. december 2015 Godkendelse i SOU Januar 2016 Godkendelse i ØU Januar 2016 Godkendelse i BR Januar 2016 Ældrerådet - Referat april 2015 Side 21 af 29

22 Orientering til Handicaprådet Februar 2016 Orientering til Ældrerådet Februar 2016 Implementering Hensigtserklæring om tildeling af kontrakt Ultimo februar 2016 Stand still periode 10 dage (ikke lovpligtig) frem til ca.10 marts 2016 Kontraktindgåelse Ca. 10 marts 2016 Kontraktimplementering fra marts til udgangen 2016 Supplerende bemærkes, at administrationen for øjeblikket er ved at planlægge en besøgsrunde ved flere depoter, hvor Socialudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og repræsentanter fra administrationen skal besigtige disse depoter for inspiration til udarbejdelse af selve udbudsmaterialet. Programmet for turen er endnu ikke fastlagt, men selve besigtigelsesturen vil blive afholdt i maj måned 2015 og indbefatte besøg både ved et depot drevet af en privat leverandør og minimum et depot drevet af en kommune. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller tidsplanen til orientering. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Der deltager 3 repræsentanter fra Ældrerådet (ÆR) i det planlagte besøg på depoter i andre kommuner. ÆR har ingen bemærkninger til tidsplanen. 12. Ydelses- og Kvalitetskatalog 2015 Uformel drøftelse af Ydelses- og Kvalitetskatalogets form og indhold. Under punktet deltager myndighedschef Hans Ole Steffensen, samt planlægger Lars Leen. Sagsnr: Forvaltning: Sbh: girv Besl. komp: Ydelses- og Kvalitetskataloget er tidligere udsendt til Ældrerådets medlemmer, og kan endvidere findes via linket kvalitetskatalog.aspx?topemne=065a005a-6fe da275b4&emne=a8f c8-426a-a0e7-771a6119b19f Ældrerådet - Referat april 2015 Side 22 af 29

23 Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Oplæg ved Hans Ole Steffensen, Nye veje inspiration til nyt Ydelses- og kvalitetskatalog, der tog udgangspunkt i input fra dialogmødet omkring Velfærdsområdet, den 11. marts Hvor er det vi skal sætte ind? Den der kan selv skal selv. Kommunikation i fokus Forventningsafstemning Tidlig indsats samarbejde på tværs af centre Styrke fællesskabet frivillige og pårørende inddrages. Velfærdsteknologi (bedre brug af hjælpemidler) Nytænkning af BUM-modellen Ældreområdet og Myndighed har indtil nu praktiseret ud fra BUM-modellen (Bestiller, Udfører, Modtager). Det er nødvendigt at nytænke denne model, for at den rehabiliterende tankegang bliver afspejlet heri. Nye tanker omkring BUM nu som Borger, Udfører og Myndighed. Her er borgeren trukket frem som en aktiv medspiller, frem for at have den passive rolle som modtager.. ÆR ser meget positivt på denne udvikling af BUM-modellen. Myndighed vil arbejde videre med udvikling af BUM-modellen ud fra denne sammenhæng Et nyt Ydelses- og kvalitetskatalog Hvordan kan et nyt ydelses- og kvalitetskatalog se ud, når der tages udgangspunkt i fokus på selvhjulpenhed, dialog, velfærdsteknologi og samarbejde? Input fra Ældrerådet (ÆR): ÆR foreslår, at man henter inspiration ved andre kommuner. Ålborg og Horsens kommune har igangsat nyt vedr. 83a, som man måske kan bruge noget af. Forslag om et mere forenklet og kortfattet redskab, som borgen kan betjene sig af. Her bag kunne der ligge et mere uddybende katalog, som arbejdsredskab for Myndighed. Det er vigtigt at teksten formuleres i et let sprog og med direkte tale som f.eks. Hvad skal der til, for at du kan komme til at klare dig selv igen? Måske kunne der laves en folder med de mest anvendte ydelser, som kunne deles ud til borgerne. Måske skal der tænkes på et andet navn en Ydelses- og kvalitetskatalog, da navnet ikke hænger så godt sammen med grundtanken om den der kan selv skal selv. Tanken falder let på et tilbudskatalog. Myndighed bør overveje, hvordan man får givet borgerne information om de muligheder der ligger for hjælp. Borgere der aldrig har fået hjælp, kender ikke noget til Myndighedsafdelingen og de forskellige ydelser. Her tænkes f.eks. på aflastningsplads i en periode, hvor det ellers er en ægtefælle, der passer den plejekrævende borger. Telefontræffetiden fra dagligt i Myndighedsafdelingen er for lidt. Evt. Ældrerådet - Referat april 2015 Side 23 af 29

24 kunne man lave en hel dag om ugen, hvor man kunne ringe med spørgsmål. Myndighed kunne måske også deltage på møderne for de nye 75årige med information. Måske kunne man lave en direkte borgerkontakt i Skagen, Sæby og Frederikshavn i Borgerservice. Hans Ole Steffensen (HO) takkede for de forskellige input, som man vil overveje og tage med i det videre arbejde. HO viste eksempler fra Aalborg kommune vedr. personlig pleje og fra Viborg Kommune vedr. en generel information. I forhold til 83 og 86 er kommunen forpligtet til at have et ydelses- og kvalitetskatalog. Man kunne starte med disse paragraffer, som udgangspunkt for det nye katalog. Myndighed laver udkast til en beskrivelse af ydelsen Praktisk Hjælp, som ÆR kan kommentere på næste møde i maj. Vedr. ansøgning til Klippekorts-modellen : Myndighed har fået bekræftelse på at pengene er bevilget fra ministeriet, og man går nu i gang med det videre arbejde for at iværksætte ordningen. Myndighed skal deltage i undersøgelse fra KORA (Institut for kommuners og regioners analyse og forskning), hvor man ser på ydelses- og kvalitetskataloget ved 4 udvalgte kommuner. Klagestatistik 2014: ÆR har tidligere spurgt ind til antal klager over udførelse af plejen. Myndighed får kun kendskab til de sager, hvor klagerne er gået i hårdknude mellem leverandør og borger. Myndighed følger op i forholdt til om der har været nogen i ÆR spurgte ind til et udtræk på ledige pleje- og ældreboliger. Myndigheder sender ÆR et sådan. 13. Orientering fra møder i Kontaktpersonordningen med kommunens plejecentre Orientering fra afholdte møder i april. Sagsnr: Forvaltning: Sbh: girv Besl. komp: Ældrerådet - Referat april 2015 Side 24 af 29

25 Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Dybvad Ældrecenter, den 15. april: I Dybvad har man fået et godt samarbejde med de frivillige. Var rundt og se på aflastningsstuerne på 1. sal, der efter Ældrerådsmedlemmets opfattelse ligger noget isoleret. Rosengården, den 17. marts: Drøftede tilsynsrapporter mm.. Østervrå Ældrecenter, den 20. april: Meget positivt møde. Havde haft besøg af Revas (tilsyn), men har endnu ikke fået den endelige rapport. Drøftede den ny ledelsesstruktur, med et øget antal opgaver til centrene. Har fokus på madlavningen. Oplever problem med SKI-aftalerne (indkøb), som ved nogle indkøb øger køkkenets udgifter. Drøftede endvidere problematikken omkring ensomme ældre på plejehjem. I Østervrå er man opmærksom på dette. Drøftede endvidere nattevagtbemandingen samt økonomi. Caspershus: Jytte Schaltz er indkaldt til møde den 29. april. 14. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet. Sagsnr: Forvaltning: Sbh: girv Besl. komp: Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk udvalg Plan- og Miljøudvalget Kultur- og fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet Økonomiudvalget Byrådet Handicaprådet Nyt fra Sundhedspanelet Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Der var ingen meddelelser under punktet. Ældrerådet - Referat april 2015 Side 25 af 29

26 15. Information fra formanden samt øvrige medlemmer Information fra: Sagsnr: Forvaltning: Sbh: girv Besl. komp: - Formanden - Medlemmer - Øvrige meddelelser Information fra Danske Ældreråd, Mailservice 3/2015: Pulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre Ny pulje skal bidrage til at styrke de gode oplevelser i forbindelse med måltider for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. Ældre skal i endnu højere grad kunne se frem til dagens måltider som en positiv og stimulerende. Kommuner kan ansøge puljen inden d. 6. maj via ministeriets tilskudsportal. Uddeling af 2 mio. kr. til aktive ældre. Der kan ansøges før 1. juni 2015 Friluftsrådet og Veluxfonden er gået sammen om et initiativ, hvor formålet er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og som samtidig passer på og viser hensyn til naturen. se ansøgningsskemaet se ansøgningsskemaet Sårbare ældre får bedre hjælp til at komme videre i livet Kommunerne skal fremover tilbyde ældre med særlige udfordringer et forebyggende hjemmebesøg tidligere end i dag, mens friske ældre kan vente til lidt senere i livet. Se pressemeddelelsen hér Videncenter for Rehabilitering og Palliation udgiver ny bog, pjece og OBSfilm om sorg Bogen Sorg når ægtefællen dør sætter fokus på vores relation til det menneske, vi har mistet. Bogen tager livtag på mange af vores dogmer og klicheer omkring sorg, og den fortæller os, at vi helt grundlæggende skal turde tale med de efterladte, og at sorgen bestemt ikke bliver lettere at bære, jo ældre vi bliver. Bogen kan downloades gratis i en elektronisk udgave hérfra Ældre som aktive deltagere i lokalsamfundet, By-og Boligministeriets afrapportering af projekt I pjecen formidler projektgruppen de anbefalinger, som er udarbejdet i forbindelse med projekt Lighed i sundhed i ældrelivet. I projektet har der været fokus på, hvordan der på tværs af forskellige aktører kan arbejdes målrettet og systematisk Ældrerådet - Referat april 2015 Side 26 af 29

27 med at sikre ældres deltagelse i byfornyelsesindsatsen. På s. 23 i pjecen får læseren indblik i de tre anbefalinger, som gives til at få ældre borgere på banen i bylivet. Hele pjecen kan læses hér. Store udsving i forbruget af sundhedsydelser og hjemmepleje blandt ældre på 65 år+ Det viser en ny undersøgelse, som KORA har udført for Ældre Sagen. Rapporten ser på de gennemsnitlige omkostninger ved hjemmepleje og sundhedsydelser for ældre fordelt på en lang række variabler. Indkomst er den mest afgørende faktor, men også eksempelvis uddannelse, køn, civilstatus og bopæl har betydning. Og her tegner der sig et både socialt og geografisk skævt billede: Ældre med lav indkomst og ingen eller kort uddannelse har et større forbrug end velstillede ældre med lange uddannelser. Mænd har et større forbrug af ydelser end kvinder. Enlige bruger flere sundheds- og hjemmeplejeydelser end ældre i ægteskab eller parforhold. Ældre i bykommuner bruger flere ydelser end ældre i landkommuner. Resultaterne viser, at de samlede gennemsnitlige omkostninger pr. person ved forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser stiger med alderen frem til de 95 år: De gennemsnitlige omkostninger for en 65-årig person er således ca kr., mens de er ca kr. for en 95-årig. Hele rapporten kan downloades herfra: Kunne flere indlæggelser på sygehus være forebygget? Det er rigtigt, at antallet af forebyggelige indlæggelser blandt +65-årige er steget med 12 procent fra 2007 til 2013, men i samme periode er antallet af ældre steget med endnu mere nemlig 20 procent. Så andelen af forebyggelige indlæggelser blandt ældre er altså faldet. Sådan lyder kommentaren fra Thomas Adelskov, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg. Læs hele artiklen Syddjurs og Slagelse er testkommuner for ny rehabiliteringsmodel Socialstyrelsen har udvalgt de to kommuner til at teste en ny model for rehabilitering på ældreområdet. Projektet skal på sigt være med til at styrke arbejdet med rehabilitering i landets kommuner. De to testkommuner skal måle på effekterne af den nye model og undersøge de ældres oplevelser af rehabiliteringsforløbet. Det skal ske gennem fysiske tests, spørgsmål til de ældre om deres hverdag og interviews. Testperioden løber fra 1. marts 2015 til 1. marts 2016 og evalueringen forventes klar i efteråret Når indlæggelse ikke er den bedste løsning Silkeborg prøver nye veje Forskning viser, at man kommer sig hurtigere efter sygdom, hvis man er i trygge og hjemlige rammer. Silkeborg Kommune åbnet tre akutpladser, hvor borgere med mindre alvorlige problemstillinger kan blive passet og plejet af sygeplejersker i op til tre døgn. Formålet er at hindre uhensigtsmæssige indlæggelser. Akutstuerne ligger på et afsnit med plads til tre akutte borgere og syv midlertidige pladser. Læs hele artiklen hér Ældrerådet - Referat april 2015 Side 27 af 29

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 2.77 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Fraværende Dorthe Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. maj 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. maj 2015. Tid 15:00. Kastaniegården NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. maj 2015. Tid 15:00. Kastaniegården NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 6. maj 2015 Tid 15:00 Sted Kastaniegården NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle Madsen (V) Bent H.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 2.77 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Fraværende Dorthe Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ordinært møde. Dato 22. juni 2015. Tid 09:00 13:00. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 22. juni 2015. Tid 09:00 13:00. Sted ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 22. juni 2015 Tid 09:00 13:00 Sted ML 0.27 NB. kl. 9:00-10:00, under pkt. 4, deltager chefkonsulent Marianne Skrubbeltrang kl. 10:30-11:00, under pkt. 5, deltager

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Stedfortræder Flemming Klougart og Susanne Jensen deltog ikke i behandling af punkterne

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 24. januar 2012 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale NB. kl. 10.00 Anni Birkving deltager under pkt. 6 kl. 11.30 John Kristensen deltager under

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus.

Ordinært møde. Dato 2. juni 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 2. juni 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus Dorthe Smidt Aksel Jensen - Formand

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start.

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 3. april 2013 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Oda Kajgaard Stedfortræder

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19.

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19. Dagsorden Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. oktober 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Irene Hjortshøj, Rikke Løgtved Bruus. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. Punkt 13. Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. 2012-46438. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender og at Ældre-

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Mødet afholdes i Det Røde Værelse. Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Steen Jakobsen Indkaldte: Kl. 14.00 - Lene Hornstrup vedr. punkt nr. 128 og 129 kl. 14.30 - Karin Ruscher

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 13.04.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Social- og Arbejdsmarked Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Generelt vedr. situationen omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003. Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003. Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003 Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50 Mødested: VIP-lokalet 20-03-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse til møde den 20-03-2003 Punkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere