KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2018) 4379 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så vidt angår depositarers opbevaringsopgaver (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Forslagets begrundelse og formål Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/438 1, der supplerer direktiv 2009/65/EF 2 som ændret ved direktiv 2014/91/EU 3, præciseres depositarers opgaver i forbindelse med opbevaring af UCITS-kunders aktiver yderligere. Artikel 22a, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF foreskriver, at hvis depositaren delegerer opbevaringsfunktioner til tredjeparter (depotforvaltere), skal aktiverne også holdes adskilt hos den, til hvem opbevaringsfunktionerne er delegeret. Artikel 16 i forordning (EU) 2016/438 indeholder nærmere bestemmelser om, hvordan denne forpligtelse skal opfyldes. De erfaringer, der er gjort siden den 13. oktober 2016, viser, at der er behov for yderligere præcisering af de krav, der er fastsat i artikel 22a, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF. Europa-Kommissionen erkender, at værdipapirlovgivningen og insolvenslovgivningen ikke er harmoniseret på europæisk plan. Det er imidlertid absolut nødvendigt med fælles regler for at sikre beskyttelsen af aktiver, som depositarer eller depotforvaltere opbevarer for deres kunder. Dette bør føre til en klar identificering af aktiver, der tilhører et bestemt UCITS, og til beskyttelse af sådanne aktiver i tilfælde af depositarens eller depotforvalterens insolvens. De særlige bestemmelser i direktiv 2009/65/EF og forordning (EU) 2016/438 forfølger disse mål. Der er imidlertid risiko for, at de forskellige måder, hvorpå nationale kompetente myndigheder og markedsdeltagerne anvender de forpligtelser, som er pålagt depositarer med hensyn til opbevaring af UCITS-kunders aktiver, undergraver de mål, der forfølges med ovennævnte EU-retsakter. Kommissionen foreslår derfor ændringer af forordning (EU) 2016/438 for at præcisere disse regler med henblik på at fremme en ensartet fortolkning af disse. Dette forslag følger op på udtalelsen fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om adskillelse af aktiver 4. ESMA udpegede områder, hvor interessenters opfattelse var forskellig, og opfordrede Kommissionen til at præcisere visse af depositarernes forpligtelser, hvis de delegerer opbevaringsfunktioner til tredjeparter. ESMA foreslår, at kravene om adskillelse af aktiver defineres bedre og suppleres med yderligere beskyttelsesforanstaltninger, navnlig kravet om, at det kontraktligt skal sikres, at der er en tilstrækkelig informationsstrøm mellem depositaren og depotforvalteren eller underdepotforvalteren. ESMA foreslår også at styrke kravet om, at der skal opretholdes systemer for nøjagtig registrering og afstemninger, herunder tilpasning af hyppigheden af afstemninger i forhold til hyppigheden af handelsaktiviteter vedrørende alle de aktiver, der kan opbevares på en samlekonto. Sammenhæng med de gældende regler på samme område Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/438 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår depositarers forpligtelser (EUT L 78 af , s. 11). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af , s. 32). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 23. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner (EUT L 257 af , s. 186). Udtalelse fra ESMA af , DA 1 DA

3 Dette forslag supplerer direktiv 2009/65/EF ændret ved direktiv 2014/91/EU. Det ændrer delegeret forordning (EU) 2016/438. Artikel 16 i nævnte forordning er af nogle blevet tolket som et krav om, at der for hver depositar og for hver type fond oprettes særskilte konti på hvert niveau i opbevaringskæden. Dette forslag har imidlertid til formål at præcisere, at UCITS-kunders, AIF-kunders og andre kunders aktiver kan blandes sammen hos den første depotforvalter, på betingelse af at de indledningsvist opbevares af den samme depositar (eller indledningsvist opbevares af den samme depotforvalter, hvis denne yderligere videredelegerer opbevaringen af aktiver til niveauer længere nede i opbevaringskæden). Kommissionen finder, i) at der siden den 13. oktober 2016 er er gjort tilstrækkeligt mange erfaringer til at konkludere, at de forpligtelser, der er fastsat for depositarer i artikel 22a, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF, skal præciseres yderligere, ii) at ESMA's udtalelse afspejler en grundig teknisk vurdering af reglerne om opbevaringsfunktionen, og iii) at der er et presserende behov for at skabe større klarhed om reglerne om adskillelse af aktiver for at sikre deres ensartede anvendelse i hele EU. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Før ESMA udarbejdede sin udtalelse, blev offentligheden hørt to gange: fra den 1. december 2014 til den 30. januar 2015 og fra den 21. juni til den 23. september ESMA modtog henholdsvis 38 og 44 holdningspapirer som svar på første og anden hørings dokumenter, hvorved der blev indsamlet detaljerede holdninger til dette emne fra forskellige interessenter. Kommissionen har baseret sit arbejde på ESMA's udtalelse af 20. juli 2017, og Kommissionen har derfor ikke gennemført endnu en offentlig høring forud for udarbejdelsen af dette forslag. Kommissionen gennemførte en åben offentlig høring fra den 29. maj til den 26. juni 2018, og dette forslag indarbejder gentagne anmodninger fra branchen om at udskyde begyndelsesdatoen for anvendelse med atten måneder. Kommissionen tog endvidere hensyn til de bemærkninger, som forbedrede retsaktens generelle klarhed. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Forslaget omfatter følgende ændringer af delegeret forordning (EU) 2016/438: Artikel 13, stk. 1, litra c), ændres med henblik på at fastsætte de faktorer, der bør bestemme hyppigheden af afstemning mellem depositarens konti for finansielle værdipapirer og interne registre og konti for finansielle værdipapirer og interne registre hos de tredjeparter, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret. Der skal også tages hensyn til handelshyppighed hos depositarens UCITS-kunder og ligeledes til de handler, der gennemføres af andre kunder, hvis aktiver opbevares på samme samlekonto. Artikel 13, stk. 2, ændres, så der stilles krav om, at depositaren på sin konto for finansielle instrumenter, der er oprettet i en UCITS-kundes navn eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne, fører et register, der viser, at aktiver, der af en tredjepart opbevares i depot, tilhører en bestemt UCITS-kunde. Depositaren bør til enhver tid have et fuldstændigt overblik over sine UCITS-kunders aktiver, hvis opbevaringen af aktiver er delegeret til en tredjepart. Artikel 15 ledsages af stk. 2a for at fastsætte de minimumsoplysninger, der bør indgå i aftalen mellem depositaren og en tredjepart om delegering af opbevaringen af aktiver tilhørende depositarens UCITS-kunder. Depositaren skal være i stand til at identificere alle enheder i opbevaringskæden og sikre adgang til alle relevante oplysninger i tredjepartens besiddelse for at kunne kontrollere mængden af finansielle instrumenter, der er identificeret ved hjælp af en ISIN-kode eller tilsvarende identifikationskode, og som af tredjeparten opbevares i depot. DA 2 DA

4 Hvis det er nødvendigt for tredjeparten at delegere opbevaringsfunktionen til en anden tredjepart, kræver den foreslåede bestemmelse, at den delegerende tredjepart kontraktligt skal sikre samme rettigheder fra denne anden tredjepart som dem, den delegerende tredjepart selv gav depositaren. Artikel 16 ændres for at præcisere de krav om adskillelse af aktiver, der stilles til tredjeparter (depotforvaltere), til hvem opbevaringen af UCITS-aktiver er blevet overdraget. En depotforvalter kan opbevare aktiver tilhørende én depositars UCITS- og AIF-kunder og andre kunder på samme samlekonto, forudsat at dennes egne aktiver, depositarens egne aktiver og aktiver, der tilhører tredjepartens andre kunder, opbevares på adskilte konti for finansielle instrumenter. For at sikre øget beskyttelse af aktiver og lette depositarens opgaver med at overvåge de overdragede aktiver, skal depotforvaltere forsyne depositarer med en oversigt, hver gang der sker en ændring vedrørende de opbevarede aktiver. Nye teknologiske løsninger kan være særdeles nyttige med hensyn til at fremme denne proces. Faktorer til bestemmelse af afstemningshyppigheden afspejler dem, der er fastsat i den delegerede forordnings artikel 13, stk. 1, litra c). Artikel 17, stk. 2, litra d) og e), og artikel 17, stk. 3, udgår, fordi det foreslås at indarbejde dem i den delegerede forordnings artikel 16, stk. 1, vedrørende registreringsforpligtelser og fremsendelse til depositarer af relevante oplysninger, som påvirker de opbevarede UCITSaktivers status. Dette er relevant for depositarers overvågning af aktiver, der opbevares af en tredjepart, til hvem denne funktion er blevet overdraget, uanset om tredjeparten er hjemmehørende inden eller uden for EU. Artikel 22, stk. 3, erstattes for at indføre en rettelse af en redaktionel fejl i delegeret forordning (EU) 2016/438: I stedet for at henvise til den dokumentation, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, skal der henvises til den dokumentation, der er omhandlet i stk. 2. DA 3 DA

5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så vidt angår depositarers opbevaringsopgaver (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) 1, særlig artikel 26b, og ud fra følgende betragtninger: (1) Som følge af forskellige nationale værdipapir- og insolvenslove, som ikke er harmoniseret på EU-plan, er der for finansielle instrumenter, der opbevares i depot for kunder hos visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS), en forskel i niveauet af beskyttelse mod insolvensrisici. Med henblik på at sikre en stærk beskyttelse af kundernes aktiver som fastsat i direktiv 2009/65/EF og samtidig give plads til mere robuste nationale lovgivningskrav i forbindelse med disse ikkeharmoniserede områder, er det nødvendigt at præcisere de forpligtelser vedrørende opbevaring af aktiver, som er fastsat i direktiv 2009/65/EF. (2) De kompetente myndigheder og branchen anvender i øjeblikket de krav om adskillelse af aktiver, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2016/438, forskelligt. Depositarer, som udgør første trin i en opbevaringskæde, er forpligtet til at tilvejebringe en individuel konto til opbevaring af finansielle instrumenter for hver UCITS-kunde, men det er imidlertid nødvendigt at præcisere, at hvis opbevaringsfunktionen delegeres til en tredjepart, bør sidstnævnte kunne opbevare aktiver tilhørende én af depositarens kunder, herunder aktiver for UCITS'er og alternative investeringsfonde ("AIF'er"), på en samlekonto. Denne samlekonto bør altid udelukke depositarens egne aktiver og tredjepartens egne aktiver samt aktiver, der tilhører tredjepartens andre kunder. Tilsvarende bør underdepotforvalteren i de tilfælde, hvor opbevaringsfunktionen er yderligere videredelegeret, kunne opbevare aktiver tilhørende den delegerende depotforvalters kunder på en samlekonto. Denne samlekonto bør altid udelukke underdepotforvalterens egne aktiver og den delegerende depotforvalters egne aktiver samt aktiver, der tilhører underdepotforvalterens andre kunder. Dette er nødvendigt for at opnå en sund balance mellem markedseffektivitet og investorbeskyttelse. (3) For at minimere risikoen for tab af aktiver, der af tredjeparter, til hvem opbevaringsfunktionen er delegeret, opbevares på samlekonti for finansielle instrumenter, bør afstemninger mellem kontiene for finansielle værdipapirer og registrene hos en UCITS-kundes depositar og tredjepartens konti og registre eller mellem tredjeparternes konti og registre, hvis opbevaringen er blevet yderligere 1 EUT L 302 af , s. 32. DA 4 DA

6 videredelegeret til niveauer længere nede i opbevaringskæden, foretages med en hyppighed, der sikrer en rettidig fremsendelse af relevante oplysninger til depositaren. Endvidere bør hyppigheden af disse afstemninger afhænge af bevægelser på den pågældende samlekonto, herunder transaktioner vedrørende aktiver, der tilhører depositarens andre kunder, og som opbevares på samme samlekonto som UCITS'ens aktiver. (4) Depositaren bør kunne fortsætte med at udføre sine opgaver effektivt, hvis opbevaringen af aktiver, der tilhører depositarens UCITS-kunder, er delegeret til en tredjepart. Det er derfor nødvendigt at stille krav om, at depositaren på sin konto for finansielle instrumenter, som den har oprettet i en UCITS' navn eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne, fører et register, der viser, at de aktiver, der af en tredjepart opbevares i depot, tilhører den pågældende UCITS. (5) For at styrke depositarernes stilling i forhold til tredjeparter, til hvem opbevaringen af aktiver er delegeret, bør dette forhold være dokumenteret ved en skriftlig delegeringsaftale. Denne aftale bør gøre det muligt for depositaren at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de aktiver, der opbevares i depot, er tilstrækkelig beskyttet, og at tredjeparten til stadighed overholder delegeringsaftalen og alle krav i direktiv 2009/65/EF og delegeret forordning (EU) 2016/ Desuden bør depositaren og tredjeparten formelt aftale, om tredjeparten må videredelegere opbevaringsfunktionerne yderligere. I så fald bør aftalen mellem den delegerende tredjepart og den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er yderligere videredelegeret, være underlagt de samme rettigheder og forpligtelser som dem, der er fastlagt mellem depositaren og den delegerende tredjepart. (6) For at gøre det muligt for depositaren at varetage sine funktioner er det nødvendigt at styrke depositarernes tilsyn med tredjeparter, uanset om de er hjemmehørende inden eller uden for EU. Det bør kræves, at depositarer kontroller, om UCITS'ers finansielle instrumenter er korrekt registreret i disse tredjeparters regnskaber. De registre, der føres af tredjeparter, bør være tilstrækkeligt nøjagtige, således at arten og placeringen af aktivet, og hvem der har ejendomsret til det, kan fastslås. For at fremme en effektiv udførelse af depositarernes opgaver bør tredjeparter forsyne dem med en oversigt, når der sker en ændring, som berører de aktiver, der opbevares i depot for depositarers UCITS-kunder. (7) For at forbedre klarheden og retssikkerheden i delegeret forordning (EU) 2016/438 er det nødvendigt at ændre visse interne henvisninger, der ikke er korrekte. Delegeret forordning (EU) 2016/438 bør derfor ændres. (8) For at give depositarer tid til at tilpasse sig disse nye krav bør anvendelsesdatoen udskydes til atten måneder efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende. (9) Foranstaltningerne i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 3. (10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra ekspertgruppen under Det Europæiske Værdipapirudvalg. (11) Delegeret forordning (EU) 2016/438 bør derfor ændres 2 3 Delegeret forordning (EU) 2016/438 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår depositarers forpligtelser (EUT L 78 af , s. 11). Udtalelse fra ESMA af , DA 5 DA

7 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I delegeret forordning (EU) 2016/438 foretages følgende ændringer: 1) I artikel 13 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 foretages følgende ændringer: i) Litra c) affattes således: "c) der så hyppigt, som det er nødvendigt, foretages afstemninger mellem depositarens interne konti og registre og konti og registre hos en tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF". ii) Som andet afsnit indsættes: "For så vidt angår første afsnit, litra c), fastsættes hyppigheden af afstemningerne på grundlag af følgende: a) UCITS'ens normale handelsaktivitet b) enhver handel, der finder sted uden for den normale handelsaktivitet c) enhver handel på vegne af enhver anden kunde, hvis aktiver opbevares af tredjeparten på den samme konto for finansielle instrumenter som UCITS'ens aktiver." b) Stk. 2 affattes således: "2. Hvis depositaren har delegeret sine opbevaringsfunktioner vedrørende aktiver, der opbevares i depot, til en tredjepart i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, er denne fortsat underlagt kravene i stk. 1, litra a)-e). Depositaren skal også sikre, at tredjeparten opfylder kravene i stk. 1, litra b)-g)." 2) I artikel 15 indsættes følgende som stk. 2a: "2a En aftale, hvorved depositaren udpeger en tredjepart til at opbevare aktiver tilhørende denne depositars UCITS-kunder i depot, skal mindst indeholde følgende bestemmelser: a) en garanti for depositarens ret til oplysninger, inspektion og adgang til relevante registre og konti for finansielle instrumenter hos den tredjepart, som opbevarer aktiver i depot, for at gøre det muligt for depositaren at opfylde sine overvågnings- og due diligence-forpligtelser og navnlig sætte depositaren i stand til at: i) identificere alle enheder i opbevaringskæden ii) kontrollere, at mængden af identificerede finansielle instrumenter, der er registreret på kontiene for finansielle instrumenter, som er oprettet i depositarens regnskaber i UCITS'ens navn eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne, svarer til den mængde identificerede finansielle instrumenter, der DA 6 DA

8 iii) opbevares i depot af tredjemand for denne UCITS som registreret på den konto for finansielle instrumenter, som er oprettet i tredjepartens regnskaber kontrollere, at mængden af identificerede finansielle instrumenter, der er registreret og opbevares på en konto for finansielle instrumenter, der er oprettet i udstederens værdipapircentral eller hos dennes agent i tredjepartens navn på vegne af depositarens kunder, svarer til den mængde identificerede finansielle instrumenter, der er registreret på de konti for finansielle instrumenter, som er oprettet i depositarens regnskaber i navn af hver af dennes UCITS-kunder eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne b) oplysninger om tilsvarende rettigheder og forpligtelser aftalt mellem tredjeparten og en anden tredjepart i tilfælde af yderligere videredelegering af opbevaringsfunktioner." 3) Artikel 16, stk. 1, affattes således: "1. Hvis opbevaringsfunktionerne helt eller delvis er delegeret til en tredjepart, skal depositaren sikre, at den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktionerne er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, handler i overensstemmelse med forpligtelsen til adskillelse fastsat i artikel 22a, stk. 3, litra c), i nævnte direktiv, ved at sikre og kontrollere, at tredjeparten: a) korrekt registrerer alle identificerede finansielle instrumenter på kontoen for finansielle instrumenter, som er oprettet i tredjepartens regnskaber, med henblik på at opbevare finansielle instrumenter for depositarens kunder, hvilket udelukker depositarens og tredjepartens egne finansielle instrumenter og finansielle instrumenter, der tilhører tredjepartens andre kunder, for at gøre det muligt for depositaren at sammenholde mængden af identificerede finansielle instrumenter registreret på de konti, der er oprettet i depositarens regnskaber i navn af hver af dennes UCITSkunder eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne b) fører alle registre og regnskaber for finansielle instrumenter, der er nødvendige for at sætte depositaren i stand til når som helst og uden forsinkelse at skelne mellem depositarens kunders aktiver og tredjepartens egne aktiver, aktiver tilhørende tredjepartens andre kunder, og aktiver, som depositaren besidder for egen regning c) fører registre og regnskaber for finansielle værdipapirer på en måde, som sikrer deres nøjagtighed og navnlig deres overensstemmelse med de aktiver, der opbevares for depositarens UCITS-kunder, og på grundlag af hvilke depositaren til enhver tid nøjagtigt kan fastslå arten og placeringen af disse aktiver, og hvem der har ejendomsret til dem d) regelmæssigt, og hver gang der sker en ændring i omstændighederne, forsyner depositaren med en oversigt over de aktiver, der tilhører depositarens UCITS-kunder e) så ofte, som det er nødvendigt, foretager afstemning mellem depositarens konti for finansielle instrumenter og interne registre og konti for finansielle instrumenter og interne registre hos den tredjepart, til hvem DA 7 DA

9 depositaren har delegeret opbevaringsfunktioner i henhold til artikel 22a, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF. Hyppigheden af afstemningen fastsættes i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1 f) indfører passende organisatoriske ordninger for mest muligt at begrænse risikoen for tab eller forringelse af de finansielle instrumenter eller af rettigheder, der er knyttet til disse finansielle instrumenter, som følge af misbrug af de finansielle instrumenter, svig, dårlig administration, utilstrækkelig registrering eller forsømmelighed g) har UCITS'ens kontanter på en konto eller på konti i en centralbank i et tredjeland eller et kreditinstitut, der er godkendt i et tredjeland, på betingelse af at de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for kreditinstitutter i det pågældende tredjeland, af den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland anses for som minimum at svare til dem, der gælder i Unionen, jf. artikel 22, stk. 4, litra c), i direktiv 2009/65/EF." 4) I artikel 17 foretages følgende ændringer: a) Stk. 2, litra a), affattes således: "indhenter juridisk rådgivning fra en uafhængig fysisk eller juridisk person, der bekræfter, at det i den gældende insolvenslovgivning anerkendes, at aktiver tilhørende depositarens kunder holdes adskilt fra tredjepartens egne aktiver, fra tredjepartens øvrige kunders aktiver, og fra aktiver, som tredjeparten besidder for depositarens egen regning, og at aktiverne tilhørende depositarens UCITS-kunder ikke indgår i tredjepartens bo i tilfælde af insolvens og ikke kan udloddes til eller realiseres til fordel for den tredjeparts kreditorer, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF". b) I stk. 2 udgår litra d) og e). c) Stk. 3 udgår. 5) Artikel 22, stk. 3, affattes således: "Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal over for den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland dokumentere, at det er tilfreds med udpegelsen af depositaren, og at udpegelsen udelukkende er i UCITS'ens og UCITS-investorernes interesse. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal stille den i stk. 2 omhandlede dokumentation til rådighed for den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland." Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den [Publikationskontoret: indsæt venligst den første dag i den attende måned efter offentliggørelsen]. DA 8 DA

10 Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 9 DA

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 20.5.2017 L 131/15 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/867 af 7. februar 2017 om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 SWD(2015) 292 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 304/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2154 af 22. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 24. maj 2019 (OR. en) 2018/0041 (COD) PE-CONS 53/19 EF 74 ECOFIN 175 IA 66 CODEC 449 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, L 188/106 12.7.2019 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1160 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grænseoverskridende distribution af kollektive

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2016 C(2016) 8542 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.12.2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2012 for så

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.9.2018 L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2018 C(2018) 3572 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.6.2018 om ændring af Rådets Forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem L 318/28 4.12.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2246 af 3. december 2015 om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse med registret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.10.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.2.2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere