Lovtidende A Udgivet den 27. november Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)"

Transkript

1 Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november november Nr Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012, fastsættes: 1. Undervisning af elever med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori D1/E skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Der kan først aflægges køreprøve efter den 18. januar Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. november Rigspolitiet, den 25. november 2012 JENS HENRIK HØJBJERG / Thorkild Fogde 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2011/94/EU af 28. november 2011 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-tidende 2011, nr. L 314, side 31. Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr AA006521

2 25. november Nr INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 0. INDLEDNING 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV. 1.1 Styreapparatet 1.2 Bremser Driftsbremser Nødbremse Parkeringsbremser Supplerende bremser Kontrol af bremser Lovbestemmelser i øvrigt om bremser 1.3 El-anlæg, lygter, reflekser mv El-anlæggets funktion, lygter og reflekser 1.4 Bærende dele Bærende deles funktion mv. 1.5 Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel Energi- og miljørigtig kørsel 1.6 Karrosseri og opbygning mv Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse Tilkoblingsanordninger 1.7 Indre indretning, udsyn og særligt udstyr 1.8 Kontrolapparat (fartskriver) 1.9 Vogntogets sammenkobling og dokumenter Lovbestemmelser om sammenkobling Registrerings- og koblingsattest 1.10 Særlige køretøjer og forhold Ikke-registreringspligtige påhængskøretøjer Større påhængskøretøjer 1.11 Bussens betjeningsudstyr Betjeningsudstyr 1.12 Forebyggende vedligeholdelse og nødvendig reparation Vedligehold mv. 2. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ 2.1 Forberedelse til kørsel Eftersyn, indstilling mv. 2.2 Vogntogs spejle 2.3 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning 2.4 Højresving om hjørner Færdigheder ved svingning 2.5 Baglæns kørsel med målbremsning Orientering og bedømmelse af vogntogets længde 3. KØRETØJERS MANØVRE-EGENSKABER

3 25. november Nr Manøvre-egenskaber mv Generelt om forskellige køretøjers manøvre-egenskaber mv. 4. TRAFIKANTADFÆRD 4.1 Trafikantadfærd mv Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger mv. 5. VEJFORHOLD 5.1 Vejforhold mv Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv. 6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING 6.1 Anvisninger for færdslen Anvisninger for færdslen mv. 6.2 Vogntogets bredde, længde, højde, vægt mv Vogntogets bredde Vogntogets længde Vogntogets højde Vogntogets vægt Gods Færdselsulykke Forsikringspligt Overladelse af køretøj til andre 6.3 Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet Køre- og hviletidsbestemmelser mv. 6.4 Persontransport mv Vejkort og persontransport 7. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ 8. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN 9. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG 10. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE 10.1 Betingelser for at få kørekort Køreundervisning Indstilling til køreprøve Kørekortkategori og førerret 10.2 Køreprøvens gennemførelse Krav ved køreprøven Teoriprøven Den praktiske prøve 10.3 Lovbestemmelser i øvrigt om kørekort Kørekortets gyldighed Inddragelse og generhvervelse af kørekort

4 25. november Nr INDLEDNING Det overordnede mål for køreuddannelsen til kategori D1/E er: Bilag 2 1) at give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som førere af vogntog møder i færdslen, samt give dem viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse, 2) at give eleverne et sådant kendskab til vogntog og deres betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden, 3) at give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre vogntog uden fare for sig selv og andre. Køreuddannelsen til kategori D1/E skal i øvrigt opfattes som en overbygning på køreuddannelsen til kategori D1. Derfor må undervisningen til kategori D1/E først påbegyndes, når grundlaget er i orden, dvs. når eleven har erhvervet kørekort til kategori D1. Kørelæreren skal dog ved repetition af lærestoffet til de respektive kategorier sikre sig, at eleven fortsat er i besiddelse af de grundlæggende kundskaber og færdigheder, i det omfang de har betydning for kørsel med stort påhængskøretøj, således som det fremgår af bemærkningerne til delmålene. Denne undervisningsplan indeholder en nærmere specificering af uddannelsesmålene opdelt i hovedafsnit og underafsnit. Hvert hovedafsnit indledes med en kort beskrivelse af undervisningens formål. Derefter følger en opdeling i underafsnit med angivelse af hovedmål og detaljerede delmål. ene udgør de egentlige retningslinjer for såvel undervisningen som bedømmelse ved køreprøven, idet de nøjere klarlægger hvad eleven skal vide og kunne efter endt undervisning. Til præcisering af præstationskravene til eleven er anvendt følgende udtryk i delmålsbeskrivelserne: Eleven skal 4) have kendskab til, vil sige, at eleven skal være så vidt orienteret om et emne, at det ikke er ukendt for eleven, eller at det kan understøtte og lette forståelsen af en efterfølgende mere målrettet og grundigere undervisning, 5) udpege, vil sige, at eleven i praksis skal kunne lokalisere bestemte køretøjsdele, herunder betjeningsudstyr, 6) aflæse og forstå betydningen af, vil sige, at eleven i praksis skal kunne anvende instrumenter og kontrollys i køretøjet, forstå betydningen af disse og reagere i nødvendigt omfang, 7) kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit anførte krav til påhængskøretøjet er opfyldt, herunder kunne forklare hvordan kontrollen udføres, 8) angive årsager til, indhold eller betydning af, vil sige, at eleven skal kunne finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om vejafmærkning, indholdet af en lovbestemmelse og lignende, samt andre forhold af væsentlig betydning, 9) beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder, vil sige, at eleven i praksis skal kunne orientere sig kritisk, håndtere køretøjets betjeningsudstyr korrekt, udføre manøvrer fejlfrit samt udføre andre færdigheder korrekt, 10) opfatte og bedømme, vil sige, at eleven skal kunne bemærke bestemte forhold i en færdselssituation eller på billeder, forstå forholdets betydning og hvordan man reagerer herpå, eller finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om de pågældende forhold, 11) genkende, vil sige, at eleven i praksis skal kunne genkende betydningen af anvisninger for færdslen, og efterleve betydningen af disse,

5 25. november Nr ) reagere hensigtsmæssigt, vil sige, at eleven i praksis skal kunne føre vogntoget og ændre hastighed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse med færdselsreglerne, hensynet til sikkerheden og trafikafviklingen, 13) ved øvelse opnå erfaring om, vil sige, at eleven under kørsel med vogntoget på køreteknisk anlæg får lejlighed til at konstatere vogntogets reaktioner under udførelse af bestemte manøvrer, 14) opnå nogen færdighed i, vil sige at eleven under kørsel med vogntoget på køreteknisk anlæg skal kunne betjene vogntoget korrekt, uden at manøvren som helhed kræves fejlfrit udført og 15) ved øvelse opnå færdighed i, vil sige, at eleven under kørsel med vogntoget på køreteknisk anlæg skal kunne udføre manøvrer korrekt. I delmålsbeskrivelserne kan præstationskravene kombineres eller kravene kan anvendes delvist. Fx er der i præstationskravet»genkende og angive betydningen af«anvendt beskrivelser fra to præstationskrav. Præstationskravet»angive årsager til, indhold eller betydning af«anvendes ved teoriprøven. Præstationskravet»genkende«anvendes ved den praktiske prøve. Ved teoriprøven skal eleven ud fra situationer på billeder kunne»angive betydningen af«fx vejafmærkninger, ved at finde de korrekte svar blandt flere mulige. Ved den praktiske prøve skal eleven i en færdselssituation kunne»genkende«fx vejafmærkning og efterleve betydningen af disse. Der er ved målbeskrivelserne ikke skelnet skarpt mellem teoretisk og praktisk undervisning. Dette skyldes hensynet til, at teoretisk og praktisk undervisning skal integreres i størst muligt omfang, og at kørelæreren derfor stilles mere frit i valget af undervisningsmetode og undervisningssituation. En skarp skelnen mellem teori og praksis er i øvrigt mindre hensigtsmæssig, idet megen praktisk undervisning, dvs. undervisning i praktiske færdigheder, udmærket kan indlæres i et teorilokale med de rette hjælpemidler, og en del teoriundervisning, dvs. undervisning i teoretiske emner med fordel kan formidles under praktiske øvelser i færdslen. Definitioner Eleven skal have kendskab til følgende definitioner: 16) Påhængskøretøj er et køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af et andet køretøj. 17) Påhængskøretøjer inddeles i a) Påhængsvogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods. b) Sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og som kobles til det trækkende køretøj således, at køretøjet og/eller dets last delvis hviler på det trækkende køretøj. c) Påhængsredskab (registreringspligtigt), der er et andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, fx en campingvogn. 18) Et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg anses her som et stort påhængskøretøj. 19) En bil med tilkoblet påhængskøretøj kaldes et vogntog. Påhængskøretøj kan efter særlige regler sammenkobles med et trækkende køretøj på følgende måder: 20) Fast kombination. 21) Variabel kombination. 22) Synsfri sammenkobling.

6 25. november Nr PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV. Bilag 3 Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter samt en sådan forståelse af påhængskøretøjets funktioner, at det letter indlæringen af en korrekt og skånsom behandling af påhængskøretøjet/vogntoget og en sikker udførelse af de forskellige manøvrer. Undervisningen har desuden til formål at gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om påhængskøretøjets udstyr, således at eleven selv kan konstatere, om det er i lovlig stand. Eleven skal endvidere have en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig. Afsnittene omhandler hovedsageligt påhængskøretøjer indtil kg tilladt totalvægt. Det skal i øvrigt fremhæves i undervisningen, at de i delmålene anførte fremgangsmåder for kontrol og afprøvning af udstyr ikke er udtømmende eller dækkende for alle tænkelige systemer, og at eleven må være opmærksom på stadige ændringer af påhængskøretøjets indretning samt af lovbestemmelserne. Undervisningen har endelig til formål at gøre eleven bekendt med lovbestemmelser om de vigtigste administrative dokumenter i forbindelse med vogntogets benyttelse. 1.1 Styreapparatet Da styreapparat sædvanligvis ikke forefindes på påhængskøretøj til kategori D1, indeholder afsnittet ikke hoved- og delmål. 1.2 Bremser Eleven skal lære om bremsernes funktion og om tegn på fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til bremserne er opfyldt samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om bremserne Driftsbremser Eleven skal have kendskab til bremsesystemet og dets funktion: 1) Driftsbremsen på påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst kg til bus er normalt en påløbsbremse. 2) Påløbsbremsen aktiveres ved at påhængskøretøjet presses frem mod bussen, når denne bremser. Jo kraftigere bussen bremser des kraftigere presser påhængskøretøjet mod bussen (påløbskraften) og des kraftigere bremser påhængskøretøjet. 3) Ved bakning på ujævn vej eller op ad bakke kan trykket mod påhængskøretøjet blive så stort, at bremsen aktiveres. Dette kan eventuelt undgås ved hjælp af en særlig bakspærreanordning. 4) Påløbskraften overføres til hjulbremserne via stødstangen i påløbsarrangementet, bremsestænger og bremsekabler. Jo større påløbskraften er, des længere trykkes stødstangen tilbage. 5) Påløbsarrangementet er normalt forsynet med en dæmperanordning, der dæmper stødstangens bevægelse. 6) Stødstangen har en begrænset vandring (slaglængde). Hvis stødstangen kan trykkes i bundstilling, vil bremsekraften aftage væsentligt og til sidst helt ophøre.

7 25. november Nr ) Driftsbremsen kan også bestå af et system, der er tilsluttet driftsbremsen på bussen og hvor påhængskøretøjets bremser aktiveres enten via elektriske signaler eller et særligt hydraulisk system Nødbremse Der er ikke krav om nødbremse på påhængskøretøj Parkeringsbremser Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: 1) Parkeringsbremsen virker på hjulbremserne gennem særlige mekaniske forbindelser (wirer eller stænger) Supplerende bremser Der er sædvanligvis ikke supplerende bremser på påhængskøretøj til kategori D Kontrol af bremser Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved bremserne er opfyldt: 1) Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at køre langsomt frem, foretage en almindelig opbremsning og fastholde bremsestillingen ved at aktivere bilens parkeringsbremse. Ved denne manøvre skal der som hovedregel fortsat være afstand mellem koblingshovedet og den faste del af påløbsdelen (hvilket fx konstateres ved at klemme beskyttelsesbælgen sammen og føle den nævnte afstand). 2) Bremsesystemet skal have tilstrækkelig virkning. Dette kontrolleres ved at forsøge at trække påhængskøretøjet mens parkeringsbremsen er fuldt aktiveret. 3) Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede. 4) Eventuel hydraulisk bremsekraftoverføring skal være tæt. 5) Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let, og skal kunne fastholdes i aktiveret stilling. Tegn på fejl ved bremser Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bremserne og udpege, hvor fejlene kan opstå: 6) For lang vandring i stødstangen kan skyldes manglende justering af hjulbremserne. 7) Hvis påhængskøretøjet støder til bussen under opbremsning, kan det være tegn på, at bremserne ikke virker. 8) Hvis påhængskøretøjets bremser»hugger«, kan det være tegn på fejl ved dæmperen Lovbestemmelser i øvrigt om bremser Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 1) Påhængskøretøjet skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse (visse mindre påhængskøretøjer kan dog være uden bremser). 2) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse påhængskøretøjet sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger. 3) Driftsbremsen skal være således indrettet at påhængskøretøjet automatisk bremser i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bus og påhængskøretøj. Dette sker sædvanligvis ved hjælp af en kæde eller wire mellem bus og påhængskøretøj (sikkerhedskæde).

8 25. november Nr ) På en-akslet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på indtil kg kræves dog ikke, at sikkerhedskæden aktiverer bremserne. På påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg, der ikke er forsynet med bremser, kræves der ingen sikkerhedskæde. 5) Driftsbremsen skal kunne aktiveres ved normal afbremsning af det trækkende køretøj. 6) Parkeringsbremsen på påhængskøretøjet skal kunne holde dette standset på hældende vej (18 %) og skal kunne blive stående tilspændt. 7) Parkeringsbremsen på bussen skal kunne holde vogntoget standset på hældende vej (12 %) og skal kunne blive stående tilspændt. 1.3 El-anlæg, lygter, reflekser mv. Eleven skal lære om det elektriske anlægs funktion. Eleven skal endvidere kunne kontrollere om lovkrav til lygter, reflekser mv. er opfyldt samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om el-anlæg, lygter og reflekser El-anlæggets funktion, lygter og reflekser Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Lygterne på et påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter på bussen. Lovbestemmelser om påbudte lygter og reflekser Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 2) Et påhængskøretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. 3) De påbudte lygter og reflekser omfatter: a) to lygter med positionslys, såfremt påhængskøretøjets bredde overstiger 1,6 m, b) to lygter med baglys, c) to lygter med stoplys, d) to blinklygter bagpå, e) mindst én nummerpladelygte, f) to godkendte og mærkede hvide fremadvendende reflekser, og g) to godkendte og mærkede røde bagudvendende trekantede reflekser anbragt med spidsen opad. 4) På påhængskøretøj, der er bredere end 2,1 m, skal der desuden være to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter henholdsvis med hvidt og rødt lys, der tydeligt kan ses i 300 m s afstand uden at blænde. 5) Positionslyset skal være hvidt og skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. 6) Baglygterne skal have rødt lys, der tydeligt kan ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. 7) Påhængskøretøjer skal være forsynet med godkendte og mærkede gule sidereflekser og, såfremt påhængskøretøjets totallængde er længere end 6 m også godkendte og mærkede gule sidemarkeringslygter, der er fordelt på påhængskøretøjets sider. 8) Sidemarkeringslygter skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. 9) Ældre påhængskøretøjer kan være forsynet med enten sidereflekser eller sidemarkeringslygter. 10) Nummerpladelygter skal belyse nummerpladen så den tydeligt kan læses i mindst 20 m s afstand. Lovbestemmelser om tilladte lygter og reflekser Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelse:

9 25. november Nr ) De tilladte lygter og reflekser omfatter: a) Baklygter, arbejdslygter, ekstra baglygter, ekstra fremadrettede og bagudrettede markeringslygter, ekstra sidemarkeringslygter, tågebaglygter, sideblinklygter, forblinklygter, ekstra bagblinklygter, ekstra stoplygter, havariblink og ekstra reflekser. Kontrol af lygter mv. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved påbudte lygter og reflekser er opfyldt: 12) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse. 13) Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne. 14) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys. 15) Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen. 16) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. 17) Bagudvendende reflekser skal være trekantede og anbragt med spidsen opad. Tegn på fejl ved lygter Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved lygterne og udpege, hvor fejlene kan opstå: 18) Lygter, der ikke virker eller virker forkert, kan skyldes fejl (dårlig forbindelse) i elstikket mellem bus og påhængskøretøj. Eleven skal kunne angive følgende årsager til tegn på fejl ved lygter mv.: 19) Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker. 1.4 Bærende dele Eleven skal lære om de bærende deles funktion og om tegn på fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere kunne konstatere om lovkrav til de bærende dele er opfyldt samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om bærende dele Bærende deles funktion mv. Eleven skal have kendskab til følgende forhold og funktioner: 1) Påhængskøretøjers bærende dele omfatter følgende: a) Chassis/selvbærende konstruktioner, b) hjulophæng, som består af aksler/bogier, fjederkonsoller, fjederbolte, lasker, fjedre og støddæmpere, og c) hjul, som består af hjullejer, fælge og dæk. 2) Påhængskøretøjets vægt overføres til vejen gennem de bærende dele. 3) Fjedersystemets funktion er sammen med eventuelle støddæmpere at udjævne eller optage de kræfter, der opstår ved kørsel på ujævn vej, samt sikre hjulenes kontakt med vejbanen. 4) Affjedring med bladfjedre og gummifjedre er de almindeligste fjedersystemer. Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold: 5) Et dæk kan være opbygget som diagonaldæk eller radialdæk.

10 25. november Nr Risikoforhold 6) Kørsel med dæk, der ikke er beregnet til det aktuelle køretøj og det aktuelle kørselsformål, medfører risiko for dækskader og eventuel dæksprængning. 7) Kørsel med dæk, der er beskadiget kan ligeledes medføre risiko for dæksprængning. Dæksprængningen vil som regel ske ved høj hastighed og derfor er konsekvenserne så meget desto værre. 8) Fejl i bærende dele (hjulophæng, lejer, mv.) medfører risiko for sammenbrud. 9) Manglende afbremsning af køretøj ved hjulskift, medfører risiko for skade på køretøj og personer. Kontrol af bærende dele Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved bærende dele er opfyldt: 10) Dæk skal på alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt og dækket skal være uden beskadigelser. 11) Dækformen må ikke være unormal. 12) Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt. Lovbestemmelser i øvrigt om bærende dele Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 13) I hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele må der ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør. 14) Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede. 15) Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter fabrikantens forskrifter. 16) Dæk på samme aksel skal sammenlagt have en bæreevne som mindst skal svare til det tilladte akseltryk. Bæreevnen fremgår af dækmærkningen. Dæk skal desuden være af en dimension og udformning, der svarer til fælgen. 17) Dæk på samme aksel skal være af samme dimension og type (bortset fra nødreservehjul). 18) Påhængskøretøjet skal være affjedret på alle aksler. Tegn på fejl ved bærende dele Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bærende dele og kunne udpege, hvor fejlene kan opstå: 19) Ujævnt/skævt dækslid kan skyldes fejl i affjedringssystemet, ubalance i hjulene eller forkert dæktryk. Ved påkørsel af kantsten eller lignende vil der kunne opstå skader på dækket (slidbane og karkasse). 20) Unormal dækform ved vejbanen eller unormalt varmt dæk efter nogen tids kørsel tyder på ukorrekt dæktryk, som i længden kan ødelægge dækket. Dæktrykket bør i så fald tjekkes ved brug af dæktryksmåler. 21) Revner i malingen eller koncentrerede rustdannelser (ruststriber) på chassisramme eller fjedre kan skyldes brud. Rustdannelser omkring bolte og nitter tyder på, at de har løsnet sig på grund af slid eller manglende vedligeholdelse. 1.5 Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel Eleven skal lære om de særlige miljømæssige problemer ved kørsel med vogntog.

11 25. november Nr Energi- og miljørigtig kørsel Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Ved kørsel med påhængskøretøj vil bussens motor belastes yderligere især ved acceleration og kørsel op ad bakker. Det er derfor vigtigt at skifte til passende gear, således at motoren ikke sejtrækker. I øvrigt repetition efter afsnittet»energi- og miljørigtig kørsel«i afsnit i undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori D. 1.6 Karrosseri og opbygning mv. Eleven skal lære om påhængskøretøjets karrosseri, opbygning og tilkoblingsanordning. Eleven skal kunne de vigtigste lovbestemmelser om påhængskøretøjets karrosseri, opbygning og tilkoblingsanordning Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse Eleven skal have kendskab til følgende betegnelser: 1) Karrosseri og opbygning omfatter det, der er monteret ovenpå chassisrammen (varelad, varekasse eller karrosseri til beboelse) eller selvbærende karosseri. Eleven skal kunne kontrollere følgende forhold: 2) At døre til eventuelt lastrum er forsvarligt lukkede/fastgjort. 3) At eventuel pressening er tilspændt. 4) At eventuel last er placeret og fastgjort forsvarligt (se afsnit 6.2.5). Risikoforhold ved opbygninger Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold: 5) Et påhængskøretøj med høj opbygning (fx en campingvogn) er særlig sidevindsfølsom med øget risiko for ustabil kørsel samt væltning i sving. Lovbestemmelser om karrosseri og opbygning Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 6) Karrosseri og opbygning skal være solidt fastgjort til påhængskøretøjets bærende dele. 7) Karrosseri og opbygning skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter. 8) Påhængskøretøjets hjul skal være således afskærmet, eventuelt ved karrosseriets udformning, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk Tilkoblingsanordninger Eleven skal have kendskab til følgende: 1) Tilkoblingsanordningen er normalt en kuglekobling. 2) Kuglekobling består af en koblingsdel fastgjort til henholdsvis bussen og påhængskøretøjets trækstang. 3) Bussens koblingsdel er udformet som en kugle.

12 25. november Nr ) Påhængskøretøjets koblingsdel er udformet som en kugleskål med låseanordning. 5) Tilkoblingsanordning kan endvidere bestå af en redskabskobling. Kontrol af tilkoblingsanordninger Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til tilkoblingsanordningen er opfyldt: 6) Væsentligt slør må ikke forekomme mellem bussens koblingsdel og påhængskøretøjets koblingsdel, bedømt ved visuel kontrol af slidmærker på koblingsdelene og eventuelt ved kontrol af slidindikator på påhængskøretøjets koblingsdel. 7) Aftagelig del af tilkoblingsanordning skal være korrekt monteret og sikret. Lovbestemmelser og forhold i øvrigt om tilkoblingsanordninger Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 8) Tilkoblingsanordning skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. Boltforbindelser skal være sikret mod adskillelse. 9) Tilkoblingsanordning skal være forsynet med mekanisk sikring, der hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses. 10) Koblingsdelen på bussen (godkendt og monteret efter særlige regler) og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling. 11) De sammenkoblede koblingsdele skal have tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed. 12) Det skal være registreret i Køretøjsregisteret, at bussen har en tilkoblingsanordning. 1.7 Indre indretning, udsyn og særligt udstyr Der er sædvanligvis ikke særligt udstyr på påhængskøretøj til kategori D Kontrolapparat (fartskriver) Bestemmelserne om kontrolapparat for vogntog er indeholdt i bestemmelserne for kategori D Vogntogets sammenkobling og dokumenter Eleven skal lære bestemmelserne om sammenkobling og vogntogets dokumenter. Eleven skal endvidere lære, hvornår disse dokumenter skal medbringes Lovbestemmelser om sammenkobling Lovbestemmelser om sammenkobling. Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) Til en bus må kobles ét påhængskøretøj, såfremt bussen er registreret til dette. 2) En bus kan være registreret til at måtte sammenkobles med et registreringspligtigt påhængskøretøj enten i fast kombination eller i variabel kombination og for påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på ikke over kg tillige ved synsfri sammenkobling. 3) Fast kombination vil sige, at bussen er registreret til at trække ét bestemt påhængskøretøj. Påhængskøretøjets registreringsnummer skal da være anført på bussens registreringsattest. Forud for registreringen skal bussen og påhængskøretøjet være synet i kombination med hinanden hos en synsvirksomhed.

13 25. november Nr ) Variabel kombination vil sige, at bussen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer, hvilket da skal være anført på bussens koblingsattest. Forud for registreringen skal bussen sammen med de pågældende påhængskøretøjer være synet hos en synsvirksomhed. 5) Synsfri sammenkobling vil sige, at bus og påhængskøretøj kan sammenkobles uden forudgående samlet syn hos en synsvirksomhed. Bussen og påhængskøretøjet skal dog hver for sig være godkendt og registreret til synsfri sammenkobling. På grundlag af registreringsattesterne kan føreren afgøre om bus og påhængskøretøj lovligt kan kobles sammen, herunder, at påhængskøretøjets faktiske totalvægt ikke overstiger den anførte største påhængskøretøjsvægt. Ved den praktiske sammenkobling kan føreren afgøre, om vogntogets længde og påhængskøretøjets bredde opfylder bestemmelserne. Sammenkobling Eleven skal på grundlag af registrerings- og/eller koblingsattester kunne kontrollere lovligheden af følgende sammenkoblinger: 6) Fast kombination, hvor bus og påhængskøretøj er synet og godkendt sammen. 7) Variabel kombination, hvor bussen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer. 8) Synsfri sammenkobling af bus og påhængskøretøj. Eleven skal beherske følgende færdigheder ved tilkobling: 9) Sammenkoble bus og påhængskøretøj ved at anbringe påhængskøretøjets kugleskål på bussens koblingskugle således, at sikringsanordningen aktiveres, herunder kontrol af slidindikatoren. 10) Fastgøre sikkerhedskæde. 11) Tilslutte elforbindelsen og efterse, at påhængskøretøjets lys virker. 12) Hæve og fastspænde evt. støttehjul. 13) Frigøre parkeringsbremsen på påhængskøretøjet inden kørslen. Eleven skal tilsvarende kunne beherske at frakoble påhængskøretøjet, herunder kunne afbremse dette Registrerings- og koblingsattest Eleven skal have kendskab til følgende dokumenter og lovbestemmelser mv.: 1) For at en bus og et påhængskøretøj kan anvendes, skal de være registreret og der skal være udstedt registreringsattester. 2) Registreringsattest, hvoraf fremgår bussens egenvægt/køreklare vægt, dens tilladte totalvægt samt eventuelt hvilken størrelse påhængskøretøj, der må kobles til den. 3) Påhængskøretøjets registreringsattest, hvoraf fremgår påhængskøretøjets egenvægt og tilladte totalvægt. 4) Koblingsattest, der anvendes ved variabel kombination. 5) På grundlag af registreringsattester kan føreren afgøre, om bus og påhængskøretøj må sammenkobles. 6) Ved kørsel med påhængskøretøj skal bussens og påhængskøretøjets registreringsattester medbringes. Såfremt der for bussen er udfærdiget koblingsattest, skal denne medbringes. Ved kørsel i udlandet, skal de originale attester, eller en af et motorkontor udstedt genpart, sædvanligvis medbringes. 7) Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier Særlige køretøjer og forhold Eleven skal lære om andre påhængskøretøjer.

14 25. november Nr Ikke-registreringspligtige påhængskøretøjer Eleven skal have kendskab til følgende bestemmelser: 1) For disse påhængskøretøjer gælder særlige regler for hastighed, indretning og udstyr. Vægten af et ikke-registreringspligtigt påhængsredskab må ikke overstige det, bussen vægtmæssigt må tilkobles Større påhængskøretøjer Udover det i afsnit 1.1 til 1.9 anførte gælder for større påhængskøretøjer over kg tilladt totalvægt følgende bestemmelser og forhold: Styreapparat Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Såfremt et påhængskøretøj er forsynet med styreapparat, består dette sædvanligvis af en drejekrans, der muliggør drejning af de forreste hjul. Drejekransen består af en øvre og nedre ring, hvorimellem der er anbragt en række kugler. Eleven skal kunne angive indholdet af følgende bestemmelser: 2) Væsentligt slør i styreapparat (drejekrans) eller i dets enkelte dele må ikke forekomme. Bremser Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 3) Driftsbremsen på større påhængskøretøjer er sædvanligvis trykluftmekaniske bremser, indrettet som et toledersystem. 4) Den ene leder (forsyningsslangen) overfører trykluft fra bussen til påhængskøretøjets forsyningskreds. 5) Den anden leder (styreslangen) anvendes til at regulere bremsningen af påhængskøretøjet. 6) Bremsesystemet kan være opbygget som ABS-bremser. Nødbremse Der er ikke krav om nødbremse på påhængskøretøj. Eleven skal have kendskab til, at bussens nødbremse skal aktivere påhængskøretøjets driftsbremse, ligesom brud på eller tab af forsyningsslangen skal medføre, at påhængskøretøjets driftsbremse automatisk aktiveres. Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bremserne: 7) Nedsat bremsevirkning tyder på manglende justering af bremser eller forkert indstillet, eventuelt defekt ALB-ventil. 8) Hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukker senest kort tid efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt. Lygter, reflekser mv. Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 9) Påhængskøretøj over kg skal uanset bredden være forsynet med 2 positionslygter samt refleksplanke. Bærende dele Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

15 25. november Nr ) På påhængskøretøj over kg skal mønsterdybden være mindst 1 mm. Tilkoblingsanordninger Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 11) Bussens koblingsdel består af en koblingstragt, koblingshus, koblingsbolt og automatisk låsemekanisme. 12) Påhængskøretøjets koblingsdel består af et trækøje med bøsning. Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved tilkoblingsanordninger: 13) Mærkbare stød under kørsel kan være tegn på væsentligt slør i koblingsdele. 14) Når påhængskøretøjet ikke følger bussens spor under kørsel ligeud, kan det være tegn på deformeret træktriangel eller trækstang Bussens betjeningsudstyr Betjeningsudstyr Repetition efter undervisningsplan for kategori B, afsnit 1.1.1»Betjeningsudstyr« Forebyggende vedligeholdelse og nødvendig reparation Eleven skal lære om betydningen af forebyggende vedligeholdelse og nødvendig reparation Vedligehold mv. Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold: 1) Akutte reparationer undgås bedst, ved at følge fabrikantens serviceplan for køretøjet. 2) Er der opstået fejl på køretøjet af væsentlig betydning for færdselssikkerheden, skal det straks repareres.

16 25. november Nr INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ Bilag 4 Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er at give eleven færdighed i grundlæggende beherskelse af vogntog ved lave hastigheder og herunder gøre eleven bekendt med vogntogets længde og bredde, særlige manøvreegenskaber, samt førerens orienteringsmuligheder ved brug af spejle. Øvelserne/manøvrerne kan med fordel gennemføres på et passende roligt sted, fx et industrikvarter uden for normal arbejdstid eller en ubenyttet parkeringsplads. De enkelte manøvrer/øvelser skal være indlært med så stor sikkerhed og præcision, at eleven i de efterfølgende udvidede øvelser på vej hovedsageligt kan koncentrere sig om at tilpasse kørslen til vej- og færdselsforholdene og de gældende færdselsregler. Hver enkelt manøvres/øvelses præcise indhold er fastlagt i delmålene. Varigheden bestemmes af den enkelte elevs behov. De enkelte manøvrer/øvelser anses for indlært med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne. De enkelte manøvrer/øvelser skal gennemføres med et vogntog, som opfylder bestemmelserne til vogntog, kategori D1/E, i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Da køreuddannelsen til kategori D1 anses for grundlæggende for uddannelsen til kategori D1/E, er der i delmålene for de indledende øvelser på vej alene anført forhold af speciel betydning for kørsel med vogntog. 2.1 Forberedelse til kørsel Eleven skal lære at foretage de nødvendige sikkerhedsmæssige forberedelser til kørslen Eftersyn, indstilling mv. Eleven skal beherske følgende færdigheder inden kørslen påbegyndes: 1) Rengøre eventuelt duggede eller tilsmudsede ruder, spejle og lygteglas. 2) Fjerne eventuelt løst liggende genstande fra instrumentbord, solskærme og pladsen under og foran førersædet. 3) Sikre sig, at der ikke er monteret genstande, der tager udsynet gennem ruderne. 4) Betjene dørenes lukke- og låsetøj. 5) Indstille førersædet for at opnå bekvem kørestilling, det bedst mulige udsyn og for at kunne betjene bussens udstyr, herunder aflæse instrumenter og kontrollys. 6) Spænde og justere eventuel monteret sikkerhedssele samt nakkestøtte. 7) Indstille spejle, således at det bedst mulige udsyn opnås, uden at man behøver at ændre kørestilling. 8) Kunne frigøre sig hurtigt fra sikkerhedsselen. 9) Betjene koblings-, speeder- og bremsepedal. 10) Betjene gear og parkeringsbremse. 11) Betjene kontakter til lys, tegn- og signalgivning, vinduesvisker og -vasker, blæser samt solskærm, mv. Eleven skal kunne aflæse og forstå betydningen af instrumenter og kontrollys. Eleven skal have kendskab til følgende:

17 25. november Nr ) Betjening af koblings-, speeder- og bremsepedal med uhensigtsmæssigt fodtøj, kan medføre risiko for fejlbetjening. 2.2 Vogntogs spejle Repetition af delmålene i undervisningsplan for kategori D Igangsætning og standsning ved kørebanekant Eleven skal lære blød igangsætning og standsning efter omhyggelig orientering, bl.a. under hensyn til de blinde vinkler og den manglende mulighed for direkte orientering ved hoveddrejning bagud og langs vogntogets højre side. Eleven skal endvidere lære at standse eller parkere ved forlæns indkørsel til kørebanekant i højre side og herunder opnå sikker bedømmelse af vogntogets bredde, hjulenes placering og vogntogets længderetning i forhold til kørebanekanten Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning Orienteringsfærdigheder Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder ved igangsætning og standsning: 1) Se fremad, til siderne og bagud efter færdsel eller andre hindringer. 2) Orientere sig bagud og langs vogntogets sider ved hjælp af spejle. 3) Tjekke blinde vinkler ved hoveddrejning i det omfang, det er muligt. 4) Bedømme bagfrakommendes hastighed, afstand og hensigt. 5) Bedømme egen accelerationsevne i forhold til bagfrakommendes hastighed. Manøvrefærdigheder Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved igangsætning og standsning: 6) Starte motoren korrekt. 7) Tænde lyset. 8) Sætte i gear, give tegn med blinklys og slække parkeringsbremsen. 9) Sætte blødt i gang, køre et stykke ligeud og ophøre med tegngivning. 10) Give tegn til forlæns standsning ved kørebanekant eller anden markering med stoplys og eventuelt blinklys og bremse blødt op til standsning. 11) Standse ved kørebanekant, først med rigelig og senere med begrænset manøvreplads, og således at de højre hjul er så tæt som muligt ved kørebanekanten og står parallelt med denne. 12) Ophøre med tegngivning, sætte i frigear, standse motor og trække håndbremse. 13) Slukke lyset. 2.4 Højresving om hjørner Eleven skal lære forlæns og baglæns højresving om hjørner under omhyggelig orientering. Eleven skal opnå sikker færdighed i korrekt placering før og under svingningen, orientering i spejle, korrekt ratbetjening og sikker fornemmelse for vogntogets (herunder hjulenes) placering. Eleven skal lære at bedømme hvornår der skal foretages nødvendige korrektioner ved baglænskørsel.

18 25. november Nr Såfremt det er hensigtsmæssigt for en bekvem afvikling af øvelsen, kan venstresving indgå Færdigheder ved svingning Orienterings-færdigheder Eleven skal beherske følgende orienterings-færdigheder ved højresving: 1) Se fremad, til siderne og bagud efter færdsel eller andre hindringer. 2) Orientere sig bagud langs vogntogets sider ved hjælp af bussens spejle. 3) Tjekke blinde vinkler ved hoveddrejning i det omfang, det er muligt. Under baglænskørsel kan man med fordel åbne sideruderne for også at orientere sig efter lyde. Manøvre-færdigheder Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved forlæns højresving: 4) Give tegn til højresving i passende afstand. 5) Tilpasse hastigheden med skift til passende gear. 6) Holde målrettet kurs og jævn hastighed frem mod hjørnet eller sidevejen. 7) Køre så tæt på kørebanekant (eller kantlinje) eller kantsten som muligt for bl.a. at hindre cyklister og knallertkørere i at køre frem på højre side af vogntoget. 8) Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel. 9) Påbegynde højresvinget, hvis der er fri bane, men ved senere ratdrejning end i bus uden påhængskøretøj. 10) Udføre højresvinget ved at blive ved kørebanekanten (eller kantlinjen) og gøre svinget så lille som muligt (holde højre baghjul så tæt på kørebanekanten som muligt). 11) Såfremt pladsforholdene gør det nødvendigt, bør der i god tid før svingningen trækkes til venstre. Højresvinget skal så vidt muligt afsluttes i højre kørebanehalvdel. Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved baglæns højresving på steder, hvor det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel: 12) Baglænskørsel foretages med meget lav hastighed. 13) Give tegn til højresving i passende afstand før sving. 14) Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel. 15) Udføre højresvinget ved at lade højre baghjul på påhængskøretøjet tilnærmelsesvist følge kørebanekant (eller kantlinje) eller kantsten på en sådan måde, at det er muligt at fortsætte baglænskørslen nogenlunde parallelt med kanten på den vej, der er bakket ind på. 16) Afslutte manøvren med tilnærmelsesvist strakt vogntog i passende afstand fra kørebanekanten. Senest efter undervisningen i 7. afsnit»udvidede øvelser på vej«skal eleven kunne beherske baglænskørsel. 2.5 Baglæns kørsel med målbremsning Eleven skal lære at køre baglæns ved grundig orientering i spejle alene. Eleven skal endvidere ved målbremsning opnå sikker fornemmelse for vogntogets længde.

19 25. november Nr Orientering og bedømmelse af vogntogets længde Orienteringsfærdigheder Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder ved baglæns kørsel med målbremsning: 1) Se bagud og langs vogntogets sider efter færdsel eller andre hindringer ved hjælp af bussens spejle. 2) Bedømme passende afstand til markeret mål for påbegyndelse af bremsning. 3) Sikkert bedømme placering af vogntogets bagsmæk (eller eventuel anden udragende del) i forhold til markeret mål. Under baglænskørsel kan man med fordel åbne sideruderne for at orientere sig efter lyde. Manøvre-færdigheder Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved baglæns kørsel med målbremsning på steder, hvor det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel: 4) Baglænskørsel foretages med meget lav hastighed. 5) Holde tilnærmelsesvis retlinet kurs m under baglæns kørsel. 6) Påbegynde bremsning med passende styrke og i passende afstand fra markeret mål og derpå standse med bagsmækken (eller udragende dele i øvrigt) ved det markerede mål. Senest efter undervisningen i 7. afsnit»udvidede øvelser på vej«skal eleven kunne beherske baglænskørsel.

20 25. november Nr KØRETØJERS MANØVRE-EGENSKABER Bilag 5 Formålet med undervisningen er at sikre, at eleven i fornødent omfang stadig er besiddelse af viden om køretøjers manøvre-egenskaber, som omtalt i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 3.1 Manøvre-egenskaber mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige køretøjers manøvre-egenskaber og førernes forskellige orienteringsvilkår med henblik på at kunne opfatte og bedømme faremomenter i færdslen og reagere hensigtsmæssigt over for dem Generelt om forskellige køretøjers manøvre-egenskaber mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B.

21 25. november Nr TRAFIKANTADFÆRD Bilag 6 Formålet med undervisningen er at sikre sig, at eleven i fornødent omfang stadig er i besiddelse af viden om trafikantadfærd som omtalt i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 4.1 Trafikantadfærd mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige grundlæggende psykologiske forhold vedrørende ens egen og andre trafikanters adfærd, lovbestemmelserne om bilisters køreevne og helbred og om at vise særligt hensyn til andre trafikanter med henblik på at kunne opfatte og bedømme faremomenter i færdslen og reagere hensigtsmæssigt over for dem Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B.

22 25. november Nr VEJFORHOLD Bilag 7 Formålet med undervisningen er at sikre, at eleven i fornødent omfang stadig er i besiddelse af viden om vejforhold, som omtalt i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 5.1 Vejforhold mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om risikoforhold ved vejene med henblik på at kunne opfatte og bedømme faremomenter i færdslen og reagere hensigtsmæssigt over for dem Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B.

23 25. november Nr Bilag 8 6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING Formålet med undervisningen er at gøre eleven bekendt med nogle generelle lovbestemmelser for kørsel med vogntog som supplement til de bestemmelser, der gælder for kategori D1. Eleven skal endvidere gøres bekendt med lovbestemmelserne for vogntogs dimensioner, vægt og belæsning. 6.1 Anvisninger for færdslen Eleven skal have genopfrisket sin viden om anvisninger for færdslen Anvisninger for færdslen mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori D Vogntogets bredde, længde, højde, vægt mv. Eleven skal lære lovbestemmelserne for vogntogs og påhængskøretøjers største bredde, længde, højde og vægt, samt krav om særlig forsigtighed ved kørsel med stort læs Vogntogets bredde Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være bredere end 2,55 m, dog bortset fra fx markeringslygter. Bredden måles over de dele, der rækker længst ud til hver side, dog bortset fra fx markeringslygter. 2) Påhængskøretøjet må dog aldrig være mere end 70 cm bredere end bussen (35 cm til hver side) Vogntogets længde Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) Et vogntog må med eller uden læs ikke være længere end 18,75 m. 2) En påhængsvogn må med eller uden læs ikke være længere end 12 m. 3) Afstanden mellem bussens bagkant og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må højst være 2 m Vogntogets højde Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være højere end 4 m. Højden måles lodret fra kørebanen til den del af køretøjet/læsset, der rækker højst op. 2) Uanset køretøjets højde skal føreren sikre sig, at kørsel under broer, ledninger og lignende kan ske uden fare eller ulempe.

24 25. november Nr Vogntogets vægt Eleven skal kunne angive betydningen af følgende udtryk: 1) Påhængskøretøjets akseltryk eller bogietryk er det tryk der overføres til vejen fra hjulene på en af akslerne henholdsvis bogien. Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 2) Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er den ved registreringen størst tilladte vægt af påhængskøretøjet med last. 3) Et påhængskøretøjs totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der er anført i registreringsattesten. 4) En påhængsvogn skal på hver side være forsynet med en påskrift, der angiver størst tilladte totalvægt (T), og størst tilladte last (L) Gods Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 1) Gods skal være hensigtsmæssigt placeret og fastgjort, og eventuel presenning forsvarligt bundet. 2) Gods må ikke dække blinklys, lygter og nummerplade, ikke slæbe eller falde ned på vejen eller på anden måde være til hindring eller fare for færdslen. 3) Godset skal være således anbragt, at man sikrer et passende kugletryk. For lille kugletryk eller negativt kugletryk vil medføre ustabil kørsel. Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt koblingstryk på kg afhængig af tilladt totalvægt. Jo tungere påhængskøretøjet er, des større bør kugletrykket være. Det anbefales, at 5-10 % af påhængskøretøjets faktiske totalvægt hviler på kuglen, dog højst hvad bussen, tilkoblingsanordningen og påhængskøretøjet er beregnet til. I øvrigt repetition efter undervisningsplan for kategori D1. Afmærkning af gods Repetition efter undervisningsplan til kategori D Færdselsulykke Repetition efter afsnit i undervisningsplanen for kategori B Forsikringspligt Repetition efter afsnit i undervisningsplan for kategori B Overladelse af køretøj til andre Repetition efter afsnit i undervisningsplan for kategori B. 6.3 Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet Eleven skal have genopfrisket sin viden om bestemmelser om køre- og hviletid, samt anvendelse af kontrolapparat Køre- og hviletidsbestemmelser mv. Repetition af delmålene i undervisningsplan for kategori D1.

25 25. november Nr Persontransport mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om bestemmelser om persontransport mv Vejkort og persontransport Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori D1.

26 25. november Nr UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ Bilag 9 Formålet med undervisningen i de udvidede øvelser er at give eleven færdighed i sikkert og hensynsfuldt at tilpasse kørslen til de skiftende risikoforhold og faremuligheder samt gældende færdselsregler på forskellige typer veje med forskellig trafiktæthed under udførelsen af alle normalt forekommende manøvrer. Hver enkelt øvelses præcise indhold er fastlagt i delmålene. Varigheden bestemmes af den enkelte elevs behov. De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne. De enkelte øvelser/manøvrer skal gennemføres med et vogntog, som opfylder bestemmelserne til vogntog, kategori D1/E, i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Øvelserne/manøvrerne skal gennemføres i en rækkefølge, som sikrer, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse/manøvre. Det vil svare til den anførte rækkefølge i uddannelsesmålene. Køreuddannelsen til kategori D1/E forudsætter, at eleverne har kørekort til kategori D1 og dermed nogen kørselserfaring. Derfor anses det ikke for påkrævet at øve hver manøvre særskilt. Lærervejledningen til undervisningsplanen beskriver kravene til øvelsesstrækninger til gennemførelse af manøvrer. Da køreuddannelsen til kategori D1 anses for grundlæggende for uddannelsen til kategori D1/E, er der i delmålene for de udvidede øvelser på vej alene anført forhold af speciel betydning for kørsel med vogntog. Ud over dette skal undervisningen i fornødent omfang omfatte repetition af delmålene i udvidede øvelser på vej for køreuddannelsen til kategori D1. Da der kun sker enkelte uheld med bus med stort påhængskøretøj, er der ikke statistisk grundlag for at oplyse om ulykker. De udvidede øvelser på vej omfatter følgende manøvrer: (Nummeret i parentes refererer til tilsvarende afsnit i undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori D1). Igangsætning og standsning ved kørebanekant (7.1). Placering under ligeudkørsel (7.2). Hastighed under ligeudkørsel (7.3). Vognbaneskift og sammenfletning (7.4). Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv. (7.6). Møde (7.7). Kørsel foran eller efter andre (7.8). Overhaling (7.9). Fremkørsel mod kryds (7.11). Ligeudkørsel i kryds (7.12). Højresving i kryds (7.13). Venstresving i kryds (7.14). Kørsel i rundkørsel (7.15). Kørsel på motorvej (7.16). Kørsel ved siden af andre (7.17). Standsning og parkering (7.18).

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

TRAILER / BE 1 af 25

TRAILER / BE 1 af 25 TRAILER / BE 1 af 25 Forord Denne teoribog er udarbejdet af Michael Roy. Bogens opbygning og indhold følger færdselsstyrelsens undervisningplan til kategori B/E Formålet med bogen er at give dig et sådant

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 873. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI D 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet... 1-4

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Version 9.06 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole Trailerkort Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT Dokumenter der skal med.. Lektionsplan Lægeattest med foto Ansøgning om kørekort Kopi af sygesikringsbevis Trailerkort Bremser El anlæg mm Bærende dele

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1) BEK nr 1293 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1) BEK nr 750 af 26/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1) BEK nr 1300 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI C 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV....1-5 1.1 Styreapparatet... 1-6

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E (stor personbil med stort påhængskøretøj) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E (stor personbil med stort påhængskøretøj) 1) BEK nr 874 af 10/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere færdigheder

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 872. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E (lastbil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør af

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende

Læs mere

Kommet til. 7.8 opfatte og bedømme fare

Kommet til. 7.8 opfatte og bedømme fare Kommet til 7.8 opfatte og bedømme fare Denne teoribog er udarbejdet i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens undervisningsplan for køreuddannelse til kategori B (almindelig bil). De overordnede mål for

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 749. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1) I medfør af 56, stk.

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.01.08 1913 FS350-000004 Digital anmeldelse af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til bil og

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere