Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...]"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010)310 endelig 2010/0169 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE [...] om obligatorisk anvendelse FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 og 125 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa for så vidt angår typegodkendelse motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder beregnet dertil DA DA

3 BEGRUNDELSE Forslag til Rådets gørelse om obligatorisk anvendelse FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 og 125 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa for så vidt angår typegodkendelse motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder beregnet dertil 1. BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET Fællesskabet har tiltrådt FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 og 125 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) for så vidt angår typegodkendelse motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder beregnet dertil. I direktiv 2007/46/EF fastsættes der mulighed for obligatorisk anvendelse FN/ECE-regulativer i forbindelse med EF-typegodkendelse køretøjer. Forordning (EF) nr. 661/2009 ophæver flere direktiver om typegodkendelse motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer. De krav, der er fastlagt i de pågældende direktiver bør, hvor det er relevant, erstattes henvisninger til de tilsvarende FN/ECE-regulativer. FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 og 125 bør indarbejdes i systemet for godkendelse motorkøretøjer og således tilføjes til den gældende fællesskabslovgivning fra de gennemførelsesdatoer, som er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009. I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 661/2009 skal typegodkendelse i henhold til de FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er gjort obligatorisk, betragtes som EF-typegodkendelse i overensstemmelse med nævnte forordning og gennemførelsesbestemmelserne dertil. 2. HØRING AF BERØRTE PARTER OG KONSEKVENSVURDERING Ikke relevant. DA 2 DA

4 3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Typegodkendelser, som er udstedt i henhold til FN/ECE-regulativer, vil blive betragtet som EF-typegodkendelser, hvorved overlapning undgås både i forbindelse med tekniske forskrifter og attestering og administrative procedurer, hvilket vil være en fordel for såvel industrien som de nationale myndigheder. Hertil kommer, at en typegodkendelse, som er direkte baseret på internationalt talte standarder, vil forbedre adgangen til tredjelandes markeder, navnlig lande, som er kontraherende parter i FN/ECE-overenskomsten 1958, hvilket forbedrer konkurrenceevnen for EU's industri. Forslagets retsgrundlag er artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/ juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer. 4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget. 5. YDERLIGERE OPLYSNINGER Den foreslåede retsakt er relevans for EØS og bør derfor omfatte hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. DA 3 DA

5 2010/0169 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE [...] om obligatorisk anvendelse FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 og 125 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa for så vidt angår typegodkendelse motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder beregnet dertil (EØS-relevant tekst) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets gørelse 97/836/EF 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa ("FN/ECE") om indførelse ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse godkendelser, der er meddelt på grundlag sådanne forskrifter ("Overenskomst 1958 som revideret") 1, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF 5. september 2007 om fastlæggelse en ramme for godkendelse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) 2, særlig artikel 34, stk. 2, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/ juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 3, særlig artikel 14, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen 4, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 5 og EFT L , s. 78. EFT L , s. 1. EUT L , s. 1. EUT C [ ] [ ], s. [ ]. EUT C [ ] [ ], s. [ ]. DA 4 DA

6 ud fra følgende betragtninger: (1) Ved Rådets gørelse 97/836/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99 og 102. (2) Ved Rådets gørelse 2000/710/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (3) Ved Rådets gørelse 2001/505/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (4) Ved Rådets gørelse 2001/395/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr. 13 H 8. (5) Ved Rådets gørelse 2005/614/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr. 94 og (6) Ved Rådets gørelse 2006/364/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (7) Ved Rådets gørelse 2006/444/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (8) Ved Rådets gørelse 2006/874/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (9) Ved Rådets gørelse 2007/159/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr Rådets gørelse 7. november 2000 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse regulativ nr. 67 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om typegodkendelse særligt udstyr til LPG-drevne biler, EFT L , s. 29. Rådets gørelse 26. juni 2001 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse regulativ nr. 105 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa vedrørende typegodkendelse køretøjer til transport farligt gods for så vidt angår deres særlige konstruktion, EFT L , s. 33. Rådets gørelse 14. maj 2001 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 13-H vedrørende typegodkendelse personbiler for så vidt angår deres bremser, EFT L , s. 14. Rådets gørelse 18. juli 2005 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 94 vedrørende typegodkendelse køretøjer, for så vidt angår beskyttelse fører og passagerer i tilfælde frontal kollision, og regulativ nr. 95 vedrørende typegodkendelse køretøjer, for så vidt angår beskyttelse fører og passagerer i tilfælde sidekollision, EUT L , s. 1. Rådets gørelse 15. maj 2006 om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer, EUT L , s. 12. Rådets gørelse 13. marts 2006 om Fællesskabets tiltrædelse FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 55 vedrørende bestemmelser for godkendelse komponenter til mekanisk sammenkobling vogntog, EUT L , s. 53. Rådets gørelse 28. november 2006 om Fællesskabets tiltrædelse FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 107 vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse køretøjer i klasse M2 og M3 hvad angår den generelle konstruktion, EUT L , s. 45. DA 5 DA

7 (10) Ved Rådets gørelse 2009/433/EF har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (11) Ved Rådets gørelse 28. februar 2000 har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (12) Ved Rådets gørelse 7. november 2000 har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (13) Ved Rådets gørelse 29. april 2004 har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (14) Ved Rådets gørelse 29. april 2004 har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (15) Ved Rådets gørelse 14. marts 2005 har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (16) Ved Rådets gørelse 14. marts 2005 har Fællesskabet tiltrådt FN/ECE-regulativ nr (17) I direktiv 2007/46/EF fastsættes der mulighed for obligatorisk anvendelse FN/ECEregulativer i forbindelse med EF-typegodkendelse køretøjer. (18) Forordning (EF) nr. 661/2009 ophæver flere direktiver om typegodkendelse motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer. De krav, der er fastlagt i de pågældende direktiver bør, hvor det er relevant, erstattes henvisninger til de tilsvarende FN/ECE-regulativer. (19) FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 og 125 bør indarbejdes i systemet for godkendelse motorkøretøjer og således tilføjes til den gældende fællesskabslovgivning fra de gennemførelsesdatoer, som er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009. (20) I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 661/2009 skal typegodkendelse i henhold til de FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er gjort obligatorisk, betragtes som EF-typegodkendelse i overensstemmelse med nævnte forordning og gennemførelsesbestemmelserne dertil Rådets gørelse 22. februar 2007 om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse motorkøretøjer for så vidt angår førerens fremadrettede synsfelt, EUT L , s. 37. Rådets gørelse 5. maj 2009 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse, EUT L , s. 24. DA 6 DA

8 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 1. De regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, som er angivet i bilag I, anvendes med virkning fra 1. november 2012 obligatorisk for så vidt angår EF-typegodkendelse nye køretøjstyper, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer. 2. De regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, som er angivet i bilag I, anvendes med virkning fra 1. november 2014 obligatorisk for så vidt angår registrering, salg og ibrugtagning nye køretøjer og påhængskøretøjer dertil samt salg og ibrugtagning nye systemer, komponenter og separate tekniske enheder dertil. 3. Regulativ nr. 13 H, supplement 9, fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa 15, herunder de krav, der er fastlagt i nævnte regulativs bilag 9, anvendes obligatorisk for så vidt angår EF-typegodkendelse nye køretøjstyper i klasse M Regulativ nr. 13 H, supplement 9, fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, herunder de krav, der er fastlagt i nævnte regulativs bilag 9, anvendes med virkning fra 1. november 2014 obligatorisk for så vidt angår registrering, salg og ibrugtagning nye køretøjer i klasse M Regulativ nr. 13, supplement 3 til ændringsserie 11 16, herunder krav til væltekontrol og retningskontrol i bilag 21, eller regulativ 13 H, supplement 9, fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, herunder de krav, der er fastlagt i nævnte regulativs bilag 9, anvendes med virkning fra 1. november 2011 obligatorisk for så vidt angår EF-typegodkendelse nye køretøjstyper i klasse N Regulativ nr. 13, supplement 3 til ændringsserie 11, herunder krav til væltekontrol og retningskontrol i bilag 21, eller regulativ 13 H, supplement 9, fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, herunder de krav, der er fastlagt i nævnte regulativs bilag 9, anvendes med virkning fra 1. november 2014 obligatorisk for så vidt angår registrering, salg og ibrugtagning nye køretøjer i klasse N Efter de gennemførelsesdatoer, der er fastsat i tabel 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 661/2009, anvendes regulativ nr. 13, supplement 3 til ændringsserie 11 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa obligatorisk for så vidt angår EF-typegodkendelse nye typer køretøjer i klasse M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 og O 4 årsager, der vedrører elektroniske stabilitetskontrolsystemer. 8. Efter de gennemførelsesdatoer, der er fastsat i tabel 2 i bilag V til forordning (EF) nr. 661/2009, anvendes regulativ nr. 13, supplement 3 til ændringsserie 11 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa obligatorisk for så vidt registrering, salg og ibrugtagning nye køretøjer i klasse M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 og O 4 årsager, der vedrører elektroniske stabilitetskontrolsystemer EUT L [ ] [ ], s. [ ]. EUT L [ ] [ ], s. [ ]. DA 7 DA

9 Artikel 2 Denne gørelse træder i krt dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne gørelse er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. Artikel 3 På Rådets vegne Formand DA 8 DA

10 BILAG I Fortegnelse over FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk Artikel 1, stk. 1 og 2, i denne gørelse berører ikke de anvendelsesdatoer, som er angivet i FN/ECE-regulativerne. Nedenstående fortegnelse indeholder henvisninger til de seneste ændringer FN/ECE-regulativerne. Hvis der i disse ændringer er fastsat senere gennemførelsesdatoer end de i stk. 1 og 2 anførte, anvendes de tidligere r sådanne FN/ECE-regulativer i overgangsperioden mellem de datoer, der er fastsat i stk. 1 og 2 og de gennemførelsesdatoer, der er fastsat i FN/ECE-regulativerne. Regulativ nr. Emne Seneste ændring FN/ECE Ikrttrædelsesdato for seneste ændring EUThenvisning 1 Forlygter, som giver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper kategori R2 og/eller HS1 Ændringsserie Refleksanordninger motordrevne køretøjer til Supplement 11 til ændringsserie Belysning bagnummerplader på motorkøretøjer (bortset fra) og påhængskøretøjer dertil. Supplement EUT L , s Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 19 til ændringsserie 01 7 Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. Supplement 16 til ændringsserie 02 8 Forlygter til motorkøretøjer (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 og/eller H11) Ændringsserie 05 til revision DA 9 DA

11 Regulativ nr. Emne Seneste ændring FN/ECE Ikrttrædelsesdato for seneste ændring EUThenvisning 10 Elektromagnetisk kompatibilitet Ændringsserie EUT L , s Dørlåse og dørophæng Supplement 2 til ændringsserie EUT L , s Beskyttelse førere mod styreapparatet i tilfælde et sammenstød Supplement 3 til ændringsserie 03 Korrigendum 3 til revision EUT L , s Bremser på køretøjer i klasse M, N og O Supplement 5 til ændringsserie H Bremser (personbiler) Supplement 9 til Forankringer til sikkerhedsseler, Isofixforankringssystemer og Isofix-topstropforankringer Supplement 1 til ændringsserie Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger, barnefastholdelsesanordnin ger og Isofixbarnefastholdelsesanordnin ger Ændringsserie 06 til revision Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter Ændringsserie Beskyttelse motorkøretøjer mod tyveri Supplement 2 til ændringsserie EUT L , s Tågeforlygter motorkøretøjer til Supplement 2 til ændringsserie 03 DA 10 DA

12 Regulativ nr. Emne Seneste ændring FN/ECE Ikrttrædelsesdato for seneste ændring EUThenvisning 20 Forlygter, som giver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med halogenglødelamper (H4) Ændringsserie Indvendigt udstyr Supplement 3 til ændringsserie EUT L , s Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement Nakkestøtter hvad enten de er indbygget i et sæde eller ej Ændringsserie 04 Korrigendum 2 til revision Udragende dele Supplement 1 til ændringsserie Lydsignalapparater Supplement 3 til Halogen sealed-beamforlygter (HSB) til motordrevne køretøjer, som giver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys Supplement 7 til ændringsserie Forebyggelse brandfare Supplement 3 til ændringsserie DA 11 DA

13 Regulativ nr. Emne Seneste ændring FN/ECE Ikrttrædelsesdato for seneste ændring EUThenvisning 37 Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 34 til ændringsserie Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement til revision Speedometerudstyr, herunder montering dette Supplement 5 til EUT L , s Sikkerhedsrudemateriale Supplement Fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger) Korrigendum 3 til revision Anordninger til indirekte udsyn og montering her Supplement 4 til ændringsserie til supplement 4 til ændringsserie Montering lygter og lyssignaler på motorkøretøjer Supplement 4 til ændringsserie Komponenter til mekanisk sammenkobling vogntog Supplement 1 til ændringsserie DA 12 DA

14 Regulativ nr. Emne Seneste ændring FN/ECE Ikrttrædelsesdato for seneste ændring EUThenvisning 58 Anordninger til skærmning bagtil mod underkøring (RUPD); skærmning bagtil mod underkøring (RUP) Ændringsserie EUT L , s Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse Supplement 1 til Overbygningens styrke på store køretøjer til personbefordring Ændringsserie Motorkøretøjer, anvender LPG der Supplement 9 til ændringsserie Sideskærmning godskøretøjer Supplement 1 til EUT L , s Parkeringslygter motordrevne køretøjer til Supplement Styreapparat Supplement 3 til ændringsserie EUT L , s. 25 Styrken sæderne op store køretøjer Supplement 3 til ændringsserie til ændringsserie DA 13 DA

15 Regulativ nr. Emne Seneste ændring FN/ECE Ikrttrædelsesdato for seneste ændring EUThenvisning 87 Kørelyslygter motordrevne køretøjer til Supplement til revision Hastighedsbegrænsende anordninger Udskiftningsbremsebelægn ingsenheder og udskiftningstromlebremseb elægninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 11 til ændringsserie Positionslygter motorkøretøjer påhængskøretøjer dertil til og Supplement Anordninger til skærmning fortil mod underkøring ; skærmning fortil mod underkøring Regulativets Beskyttelse fører og passagerer i tilfælde frontal kollision Supplement 3 til ændringsserie 01 Korrigendum 2 til ændringsserie til revision DA 14 DA

16 Regulativ nr. Emne Seneste ændring FN/ECE Ikrttrædelsesdato for seneste ændring EUThenvisning 95 Beskyttelse fører og passagerer ved sidepåkørsel Supplement 1 til ændringsserie 02 til supplement 1 til ændringsserie EUT L , s Tyverialarmer Supplement 5 til ændringsserie EUT L , s Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder Supplement Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer Supplement 5 til 102 Kortkoblingsanordninger (KKA) montering en godkendt type KKA Regulativets EUT L , s Køretøjer til transport farligt gods Supplement 1 til ændringsserie Køretøjer klasse M 2 og M 3 Ændringsserie Specifikke komponenter til CNG Supplement 9 til DA 15 DA

17 Regulativ nr. Emne Seneste ændring FN/ECE Ikrttrædelsesdato for seneste ændring EUThenvisning 112 Forlygter, som er bestemt til anvendelse på motordrevne køretøjer og giver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler Supplement Beskyttelse motorkøretøjer mod tyveri Supplement 2 til Brændbarhed de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning visse klasser motorkøretøjer Regulativets Placering og identificering manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer Supplement 3 til til supplement Korrigendum Køretøjer klasse M, N og O hvad angår varmeanlægget Supplement 1 til Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer Supplement 4 til DA 16 DA

18 Regulativ nr. Emne Seneste ændring FN/ECE Ikrttrædelsesdato for seneste ændring EUThenvisning 125 Synsfelt fremad Supplement 2 til DA 17 DA

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0038 (NLE) 6620/17 ECO 10 ENT 43 MI 154 UNECE 4 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.4.2019 C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 BILAG KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / om ændring af bilag IV Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 samt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2012 COM(2012) 607 final 2012/0291 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i administrationsudvalget for De Forenede

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) D 8.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 69/3 FORORDIGER KOMMISSIOES FORORDIG (EU) r. 214/2014 af 25. februar 2014 om ændring af bilag II, IV, I, II og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 353/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1229/2012 af 10. december 2012 om ændring af bilag IV og II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 6731/17 EEE 5 AELE 26 ENV 197 ENT 47 MI 163 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 286 final ANNEXES 1 to 6 BILAG Forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om krav typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer der

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der på vegne af Den Europæiske Union skal indtages i TIRkonventionens administrationsudvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 15444/15 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: EEE 41 AELE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2019 COM(2019) 207 final 2019/0100 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0661 DA 01.07.2016 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 661/2009 af 13. juli

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 29.12.2004 1844 J. nr. 2003-500-102 EU-harmonisering for traktorer Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2018 COM(2018) 683 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D040155/01 CORR LING.

Hermed følger til delegationerne dokument - D040155/01 CORR LING. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2015 (OR. en) 12353/1/15 REV 1 ENV 586 ENT 199 MI 583 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 2. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.7.2019 L 190/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0005 (NLE) 5347/17 AELE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN 26 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) 10022/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT 93 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2018 C(2018) 1116 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.2.2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0085 (NLE) 9579/19 ACP 66 WTO 148 RELEX 530 COASI 82 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0090 (NLE) 7540/16 WTO 77 MAP 15 MI 189 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 801 endelig 2008/0227 (COD) C6-0467/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af direktiv 71/317/EØF,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Unionen skal indtage i arbejdsgruppen for deltagerne i OECDarrangementet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere