I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19."

Transkript

1 PGU Finanstilsynet Århusgade København december 2018 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grumddag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget mv. tages i anvendelse. I medfør af lovens 20, stk. 3, skal de anmeldte forhold opfylde kravene i bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. I denne anmeldelse forstås ved livsforsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tværgående pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter 11 i lov om finansiel virksomhed. Brevdato 21. december 2018 Forsikringsselskabets navn Pædagogernes Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel pi anmeldelsen. Individuelle særlige bonushensættelser i Bonusregulativet Resume Forsikringsselskabet skal udarbejde et resumé, der giver et fyldestgørende billede af anmeldelsen. I Bonusregulativet ændres beskrivelsen af særlige bonushensættelser fra kollektive til individuelle særlige bonushensættelser. Derudover tilføjes en reference til nye beregningsgrundlag. Lovgrundlaget Det angives, hvilket/hvilke nr. i 20, stk. 1, anmeldelsen vedrører. Nr. 3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. Ikrafttrædelse Dato for ikrafttrædelse angives. 1.januar 2019 Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold Forsikringsselskabet angiver, hvilken tidligere anmeldelse eller anmeldelser nuværende anmeldelse ophæver eller ændrer. Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Præcisering af afkastfordeling og kontributionsregler i Bonusregulativet af 20. december Angivelse af forsikringsklasse Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2. Anmeldelsen vedrører forsikringsklasse III. Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang Anmeldelsens Indhold med analyser, beregninger m.v. pi en si klar og præcis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger, jf. bekendtgørelsens 2 stk. 3. Se vedlagte bonusregulativ og teknisk bilag til Bonusregulativ, ændringerne til de tidligere anmeldte forhold er markeret med en streg i margen. I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19. Østerfælled Torv København 0 Tlf Fax CVR-nr Pædagogernes Pension

2 I bonusregulativets 7 ændres beskrivelsen af særlige bonushensættelser, idet disse ændres fra kollektive til individuelle særlige bonushensættelser. De individuelle særlige bonushensættelser opbygges fremadrettet af medlemmernes andel af det realiserede resultat, idet der løbende overføres en procentdel af pensionsbidrag over en nedre grænse. I teknisk bilag til Bonusregulativ for PBU erstattes afsnittet Tillæg for særlige bonushensættelser med et nyt afsnit Individuelle særlige bonushensættelser. Det nye afsnit beskriver, dan kontoen for individuelle særlige bonushensættelser fremregnes. Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne Forsikringsselskabet skal redegøre for de juridiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 6. Er der Ingen konsekvenser, skal forsikringsselskabet redegøre herfor. Ingen bemærkninger. Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne Forsikringsselskabet skal redegøre for de økonomiske konsekvenser for de enkelte forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtgørelsens 3, stk. 1, og stk Kontoen for individuelle særlige bonushensættelser forrentes anderledes end medlemmets kontoreserve, som forrentes med en aldersafhængig rente. Investeringsprofilen for egenkapitalen og de særlige bonushensættelser svarer til den samlede profil for medlemmernes opsparing, ved effekten over et medlems samlede opsparingstid forventes at være begrænset. Herudover modtager særlige bonushensættelser risikoforrentning og dækker gevinster og tab på lige fod med egenkapitalen, hvilket forventes at være neutralt på den lange bane. Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet Forsikringsselskabet skal redegøre for de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 7. Er der Ingen konsekvenser, skal forsikringsselskabet redegøre herfor. Redegørelsen kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til 6 stk. l., jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1. Ingen. Redegørelse for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for forsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 6. Er der Ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtgørelsens 3, stk. 2, og stk Redegørelsen kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til 6, stk. 1.", jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1. De individuelle særlige bonushensættelser indgår som en del af basiskapitalen. I forbindelse med udlodning af mio. kr. fra egenkapitalen til medlemmerne pr. 1. januar 2019 overføres cirka 690 mio. kr. heraf til de individuelle særlige bonushensættelser. Udlodningen indebærer herved, at solvensdækningen nedsættes fra forventet 340 % ultimo 2018 til 310 % ultimo Navn Angivelse af navn Sune Schackenfeldt Dato og underskrift Navn Angivelse af navn Frank Cederbye Dato og underskrift 21. december 2018

3 Bonusregulativ for PBU gældende fra 1. januar Fremregning af policer på gennemsnitrente eller markedsrente, samt fordeling af bonus til de enkelte forsikringer på gennemsnitsrente sker efter reglerne i nærværende regulativ. 2 Ordnings- og kontributionsgrupper Ordningsgrupper: 1. Markedsrenteordninger på grundlag G13, G14, G18 og G19 2. Gennemsnitsrenteordninger på grundlag G03 og G12 3. Gruppelivsordninger Kontributionsgrupper: Ordningsgruppe 1 er ikke omfattet af kontributionsbekendtgørelsen, da dette er markedsrenteordninger uden ret til bonus. Af styringsmæssige årsager håndteres over-/underskud i ordningsgruppe 1 inden for hvert af elementerne risiko og administration i praksis som en særskilt kontributionsgruppe. I ordningsgruppe 2 håndteres over- /underskud inden for hvert af delelementerne rente, risiko og administration som en særskilt kontributionsgruppe. Ordningsgruppe 3 håndteres som én kontributionsgruppe vedrørende risiko. Der er således 6 kontributionsgrupper. 3a Egenkapitalens forrentning det beregningsmæssige kontributionsprincip Det realiserede resultat opgøres pr. kontributionsgruppe. For rentegrupperne opgøres gruppens andel af det realiserede resultat efter bonus som gruppens andel af det samlede investeringsafkast inklusiv gruppens andel af reguleringer direkte over balancen i henhold til 83, stk. 1 i regnskabsbekendtgørelsen fratrukket summen af 2. ordens rentetilskrivning på forsikringerne i gruppen og ændring i gruppens akkumulerede værdiregulering, bortset fra ændringer i det individuelle bonuspotentiale foretaget i henhold til kontributionsbekendtgørelsen. Pensionskassens investeringsaktiver administreres samlet. Aktiverne og afkastet fordeles (kronemæssigt) på følgende kapitalejere: markedsrenteordninger, gennemsnitsrenteordninger, bonusfond for gruppeliv, risikofond, egenkapital og særlige bonushensættelser. For hver af disse kapitalejere fastlægger bestyrelsen en benchmarkfordeling af aktiverne for kapitalejeren på hovedaktivklasserne. For markedsrenteordninger (livscyklus) er fordelingen af aktiverne endvidere aldersafhængig, så både aktiverne og afkastet heraf kan fordeles kronemæssigt på de enkelte aldre og ultimativt på de enkelte medlemmer i aldersklassen. For risikogrupperne opgøres gruppens andel af det realiserede resultat efter bonus som 2. ordens risikopræmierne for forsikringerne i gruppen fratrukket skadesudgifter hørende til forsikringerne i gruppen inklusiv ændringer i tekniske reserver såsom RBNS-, IBNR- og erstatningshensættelser. For omkostningsgrupperne opgøres gruppens andel af det realiserede resultat efter bonus som 2. ordens omkostningsbidrag for forsikringerne i gruppen fratrukket de forsikringsmæssige administrationsomkostninger hørende til forsikringerne i gruppen. Det realiserede resultat efter bonus for hver af disse fordeles mellem egenkapital og medlemmer i henhold til de anmeldte egenkapitalforrentningsregler. Bonusregulativ for PBU 1. januar 2019 side 1 af 7

4 Hvis medlemmernes andel af det realiserede resultat efter bonus i en af kontributionsgrupperne bliver negativt, kan det kollektive bonuspotentiale i den pågældende kontributionsgruppe anvendes til dækning heraf. Hvis et negativt bidrag på renteelementet ikke kan dækkes af det kollektive bonuspotentiale for rente, nedskrives det individuelle bonuspotentiale og fortjenstmargen i den pågældende kontributionsgruppe med det resterende. Hvis der herefter stadig ikke er nok til at dække medlemmernes andel af det realiserede renteresultat, dækker egenkapitalen den resterende del. Tilsvarende dækker egenkapitalen hvis det realiserede resultat for risiko eller administration ikke kan dækkes af de tilsvarende kollektive bonuspotentialer og fortjenstmargen. 3b Fordelingsprincipper det fordelingsmæssige kontributionsprincip Efter henlæggelse til egenkapitalen sker bonustildeling i hver kontributionsgruppe på basis af de overskudsandele, som kan henføres til beregningsgrundlagets forudsætninger om Rente Risiko Administrationsomkostninger For ordningsgruppe 2 gælder følgende: Ud fra erfaringsforløb og budgetter fastsættes forrentningsfaktorer, risikofaktorer og administrationstillæg således, at der sker en udjævning mellem gruppens forsikrede over tid. Ikke anvendt bonus overføres til kontributionsgruppens kollektive bonushensættelser. For ordningsgruppe 1 gælder følgende: Ud fra erfaringsforløb og budgetter fastsættes risikofaktorer og administrationstillæg således, at der sker en udjævning mellem gruppens forsikrede over tid. Ikke anvendt risiko- og omkostningsbonus overføres til kontributionsgruppernes kollektive bonushensættelser. Forrentningsfaktorer fastsættes ud fra det konstaterede afkast på ordningsgruppernes aktiver. 4 Anvendelse af bonus Stk. 1. Bonus for individuelle ordninger anvendes til op- eller nedskrivning af ydelserne. Positiv tilskrivning sker på det til enhver tid gældende nettonytegningsgrundlag. For pensionister omfatter tilskrivningen såvel aktuelle som eventuelle ydelser, idet forholdet mellem de aktuelle og de eventuelle ydelser på pensioneringstidspunktet fastholdes. Tilskrivningen sker for ikke-pensionerede medlemmer månedligt, mens tilskrivningen for pensionister sker en gang årligt pr. 1. januar. Bestyrelsen kan beslutte at undlade at regulere ydelserne for pensionisterne, således at tilskrivning alene sker på depotet. Stk. 2. Bonus for gruppelivsforsikringer i ordningsgruppe 3 anvendes til nedsættelse af gruppelivspræmien i de efterfølgende år, jf. de anmeldte principper for beregning af gruppeforsikringspræmier i det tekniske grundlag. 5 Faktorer Faktorer til bestemmelse af bonus fastsættes for ordningsgruppe 2 forud. Som hovedregel fastsættes faktorerne forud for et regnskabsår, men satserne kan til enhver tid ændres med fremadrettet virkning. Allerede tilskrevet bonus kan ikke ændres. For ordningsgruppe 1 fastsættes forrentningsfaktorerne bagud baseret på det konstaterede afkast, mens de øvrige faktorer fastsættes som beskrevet for ordningsgruppe 2. Bonusregulativ for PBU 1. januar 2019 side 2 af 7

5 For hver kontributionsgruppe fastlægger bestyrelsen årets samlede bonusbeløbsramme ud fra kontributionsgruppens budget og beslutter herunder henlæggelse til eller forbrug af gruppens kollektive bonuspotentiale eller andre hensættelser, der ifølge sin natur kan anvendes til bonusformål. Der fastlægges faktorer for: Forrentning, risiko og administration. Faktorerne fastsættes af bestyrelsen efter de i 6 anførte bestemmelser. 6 Kontofremføring og bonusberegning Stk. 1. For individuelle ordninger foretages en månedlig kontofremføring - jævnfør teknisk bilag - i indgår: a) Forrentningsfaktorer. For ordningsgruppe 2 fastlægger bestyrelsen en samlet årlig forrentningssats r. Bestyrelsen kan efter nærmere fastlagte retningslinjer, der anmeldes til Finanstilsynet gøre forrentningssatsen afhængig af den tekniske rente. For ordningsgruppe 1 fastsættes forrentningsfaktorerne baseret på det konstaterede afkast af ordningens aktiver med fradrag af investeringsomkostninger og risikoforrentningen. Bestyrelsen kan gøre forrentningsfaktorerne afhængige af medlemmets alder, idet der for hver aldersgruppe fastlægges en fordeling af aktiverne på forskellige aktivtyper. Rente og afkast reduceres med PAL. Der beregnes ikke PAL af den del af depotet der var opsparet pr. 1. januar b) Risikofaktorer. Risikofaktorerne bestemmes som 2. ordens risikosandsynligheder, der fastlægges ud fra udjævnede observerede hyppigheder. Særligt fastlægges risikofaktorerne ved død ud fra udjævning af den senest fastsatte modeldødelighed uden levetidsforbedring. c) Administrationsomkostningsprocenter/stykomkostning/omkostningsmaksimum/administrationsgebyr ved genkøb/gebyr ved frivilligt supplerende egetbidrag. For hver bonusgruppe fastlægges omkostningsprocenter, stykomkostning, omkostningsmaksimum samt gebyrer som et udjævnet, observeret forløb af administrationsomkostningerne. Bestyrelsen fastlægger administrationsomkostningsprocenter for præmier, opsparing og indskud, årlig stykomkostning, omkostningsmaksimum og administrationsgebyr ved genkøb samt gebyrer for frivilligt supplerende egetbidrag. Stk. 2. Regulering af ydelser i markedsrente sker for ikke-pensionerede medlemmer månedligt, mens regulering for pensionister sker en gang årligt pr. 1. januar. Bestyrelsen kan beslutte at undlade at regulere ydelserne for pensionisterne, således at regulering alene sker på depotet. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for regulering af ydelser under udbetaling. Stk. 3. Bonusfonden, der er knyttet til gruppeforsikringerne, forrentes med afkastet af de tilknyttede aktiver med fradrag af investeringsomkostninger. Stk. 4. Medlemmer og efterladte efter eventuelle medlemmer, der pensioneres, får på pensioneringstidspunktet beregnet og tilskrevet bonus for den forløbne del af året, idet der anvendes de gældende delbonussatser. Stk. 5. For ordningsgruppe 2 fastsætter bestyrelsen hvert år et tillæg til alderspensionen. Som udgangspunkt er tillægget af samme størrelse som administrationsfradraget ved overførslen fra klasse III til klasse I var i forhold til reserven for alderspensionen på dette tidspunkt. Tillægget kan til enhver tid nedsættes eller bortfalde. Bonusregulativ for PBU 1. januar 2019 side 3 af 7

6 Stk. 6. Såfremt kontofremføringen for pensionister i ordningsgruppe 2 fører til en negativ bonus fremføres denne til efterfølgende perioder, den modregnes i eventuel positiv bonus. Den negative bonus forrentes med en rentesats, der hvert år fastlægges af bestyrelsen. 7 Særlige bonushensættelser PBU anvender individuelle særlige bonushensættelser type B efter Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 32 og 33. De særlige bonushensættelser indgår i pensionskassens basiskapital efter principperne i bekendtgørelsen og dækker ved tab i PBU på samme måde som egenkapitalen. De særlige bonushensættelser forrentes løbende med samme forholdsmæssige afkast, som egenkapitalen får, hvad enten dette afkast er positivt eller negativt. Efter årets afslutning foretages der en regulering i forhold til årets samlede resultat for de pensionsordninger, som er i kraft på tidspunktet for regulering. Opbygning af de individuelle særlige bonushensættelser sker initialt ved et engangsbeløb, som overføres fra egenkapitalen 1. januar 2019 til medlemmer optaget før Opbygningen vil efterfølgende ske ved forlods at bruge en andel af det positive omkostningsresultat svarende til en procentdel af pensionsbidrag over en vis størrelse. Der opbygges ikke særlige bonushensættelser af gruppeforsikringer eller af supplerende privat opsparing. Saldoen på kontoen for individuelle særlige bonushensættelser overføres til medlemmets kontoreserve ved genkøb, dødsfald eller alderspensionering. 8 Ikrafttrædelse, ændrings- og anmeldelsesbestemmelser Nærværende bonusregulativ, der er gældende fra 1. januar 2019, kan til enhver tid ændres for såvel nye som bestående ordninger. Ændringer i bonusregulativet, samt fastsættelse af satser som nævnt i 5, jf. 6, stk. 1, og i 7 anmeldes til Finanstilsynet. Bonusregulativ for PBU 1. januar 2019 side 4 af 7

7 Teknisk bilag til Bonusregulativ for PBU gældende fra 1. januar 2019 For forsikringer på grundlagene G03, G12, G13, G14, G18 og G19 beregnes en anden ordens kontoreserve inklusiv bonus. Bonus tilskrives i henhold til 4, idet første ordens reserven sættes lig med anden ordens reserven, ved ydelserne reguleres. Månedlig fremregning af reserven inklusiv bonus Kontoreserven inklusiv bonus fremregnes fra måned t til t+1 efter nedenstående formel (kaldet Thielefremregning): Res t+1 = Res t + Bid t Udb t + Indsk t + Ovf t Adm t Risiko t + Rente t PAL t Res t Bid t er kontoreserven til tid t inklusiv bonus fra måned ]t-1; t]. er indbetalingen til pensionskassen i måned t fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og præmie til gruppelivsordningen. Udb t er udbetalingen fra pensionskassen til medlemmet i måned t. Indsk t er det samlede indskud i måned t. Ovf t er de samlede reserveoverførsler i måned t. Adm t er administrationsomkostningerne i måned t. Adm t = min{f1*bid t + STKOMK/12; M/12}+ f2*indsk t + fr* Res t + Gebyr/12 f1 f2 fr STKOMK M er en anden ordens bonusparameter, der fastsættes år for år. er en anden ordens bonusparameter, der fastsættes år for år. er en anden ordens bonusparameter, der fastsættes år for år. er en anden ordens bonusparameter, der fastsættes år for år. er et anden ordens omkostningsmaksimum, der fastsættes år for år. Risiko t er den samlede anden ordens risikopræmie for måned t. Rente t er den samlede anden ordens rente for måned t. PAL t er PAL beskatningen af renten for måned t t Bonusregulativ for PBU 1. januar 2019 side 5 af 7

8 Beregning af risiko Risiko t = 2 t+½ * ( gy g t*s (g)ad t+½ V t+1/2) / ai t+½ * ( g Y g t*s (g)ai t+½ V t+½) / ai S (g)ad er dødsintensiteten på anden orden, der fastsættes år for år. er intensiteten på anden orden for overgang fra aktiv til 2/3 invalid, der fastsættes år for år. er kapitalværdien på grundformsnummer g afsat lige efter hovedforsikredes død som defineret i det tekniske bilag med kapitalværdier. S (g)ai er kapitalværdien på grundformsnummer g afsat lige efter hovedforsikredes overgang til 2/3 invalid som defineret i det tekniske bilag med kapitalværdier. V er den prospektivt beregnede første ordens reserve. Y g er ydelsen på grundformsnummer g. Beregning af rente Rente t = { (1+r) 1/12 1 } * { Res t +Indsk t - Adm t 1.ord, indskud + Ovf t + ½* (Bid t Adm t 1.orden,bidrag Udb t Risiko t)} r er den årlige rente før pensionsafkastskat. Adm t 1.orden,type er 1. ordens administrationsomkostninger for indbetalingstypen. Beregning af PAL Den løbende PAL beregnes som Rente t PAL-afgiftssatsen. Ved årets udløb eller forsikringsbegivenhed forinden opgøres den endelige PAL ved i beskatningsgrundlaget at tage højde for den del af depotet, som er friholdt for afgift. Endvidere beskattes hvert enkelt medlem af et eventuelt negativt risiko- og omkostningsresultat målt i forhold til deres reserve ultimo året. Bonusregulativ for PBU 1. januar 2019 side 6 af 7

9 Individuelle særlige bonushensættelser Kontoen for individuelle særlige bonushensættelser fremregnes fra måned t til t+1 efter nedenstående formel t+1 = t + Bid t + Rente t PAL t Ovf t +Reg t Hvor t Bid t er kontoen for individuelle særlige bonushensættelser til tid t er bidraget til kontoen for individuelle særlige bonushensættelser Bid t =g*(bid t + Indsk t), hvis (Bid t + Indsk t) MIN ellers Bid t =0 g er sats for andel af pensionsbidrag, der fastsættes år for år MIN er nedre grænse for pensionsbidrag, der fastsættes år for år Rente t SB H PAL t er renten for måned t er PAL beskatningen af Rente t Ovf t Reg t er overførsel af kontosaldoen i måned t til kontoreserven Res t er den årlige regulering i forhold til foregående års resultat Stabiliseret udbetaling af pensioner Der er i medfør af 6, stk. 2 fastlagt en reguleringsmodel, der stabiliserer udbetaling af løbende aldersog ægtefællepensioner på markedsrente. For nye pensionister fastsættes pensionen som tarifydelsen på pensioneringstidspunktet. Den fastsatte pension udbetales i indeværende år samt det efterfølgende år. Efter udgangen af pensioneringsåret varsles en eventuel regulering af pensionsydelsen med virkning fra næstkommende årsskifte. Ydelsen for det kommende år fastsættes ud fra en estimeret reserve pr. næstkommende 1. januar baseret på størrelsen af reserven ved seneste årsskifte og de gældende ydelser. Ud fra denne estimerede reserve regnes to grænseydelser, tarifydelsen og maksimalydelsen. Maksimalydelsen er regnet ud fra et grundlag baseret på pensionskassens modeldødelighed med levetidsforbedring og på prognoserenter fastsat af bestyrelsen. Hvis ydelsen for indeværende år ligger mellem grænseydelserne, så fastholdes ydelsen i det kommende år, eventuelt med en vis fælles minimal reguleringssats (MinReg). Hvis ydelsen for indeværende år ligger uden for grænserne, så ændres ydelsen til den nærmeste grænseydelse, dog maksimalydelsen, hvis denne er den laveste grænse. Hvis ydelsen ligger under grænseydelserne, reguleres ydelsen eventuelt maksimalt med en given sats (MaxReg). Hvis ændringen af ydelsen er mindre end et givent beløb (MinDeltaYdelse) og ændringen målt i forhold til den estimerede reserve pr. næstkommende 1. januar er mindre end en given sats (MaxDeltaRes), så fastholdes ydelsen for indeværende år i det kommende år. Ydelsen kan når som helst reguleres til tarifydelsen baseret på den aktuelle reserve. Bonusregulativ for PBU 1. januar 2019 side 7 af 7

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m w. Finanstilsynet Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m w. Finanstilsynet Århusgade København 0 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 20. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0 PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 7 21. december 2011 BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 8 16. december 2009 BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

Sammenskrivnøig af det anmeldte tekniske grundlag m.v for Bivsforsikringsvirksomhed

Sammenskrivnøig af det anmeldte tekniske grundlag m.v for Bivsforsikringsvirksomhed PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 23. marts 2018 glk/fce Sammenskrivnøig af det anmeldte tekniske grundlag m.v for Bivsforsikringsvirksomhed I henhold til 2, stk. 8, jf. 2, stk. 9,

Læs mere

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed niveau niveau beregning Dødeligheder Nye Ej nansti synet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016.

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeidelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed ska! det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

2010 Udgivet den 2. september 2010

2010 Udgivet den 2. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 2. september 2010 31. august 2010. Nr. 77. Vejledning om bekendtgørelse om kontributionsprincippet Baggrund 1. Vejledningen vedrører Finanstilsynets fortolkning af bekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2013 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Fra markedsafkast til kontorente

Fra markedsafkast til kontorente Fra markedsafkast til kontorente - 2016 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA, LR og LL - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil.

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil. Modtager: Emne: Finanstilsynet, Per Plougmand Bærtelsen, ppb@ftnet.dk Kontributions- og regnskabsregler Dato: 13. marts 2017 Afsender: Den Danske Aktuarforening Baggrund Dette dokument omhandler samspillet

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven),

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven), Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ny valgfri

Læs mere

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skai det tekniske grundiag mv.

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 1. august 2017 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE TEKNISK GRUNDLAG TIL FORSIKRINGSKLASSE III Anmeldelse

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S Norli Pension Livsforsikring A/S, der i det efterfølgende kort skrives Norli Pension, oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik.

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 5 27. juni 2018 Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed) Við heimild

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2.

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikrlngsvlrksomhed

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

FORDELING AF RESULTAT OG BONUSREGLER

FORDELING AF RESULTAT OG BONUSREGLER Teknisk grundlag for Lægernes Pensionskasse Side 21.1 21.0.0. FORDELING AF RESULTAT OG BONUSREGLER 21.1.0. FORDELING AF RESULTAT Regler for fordeling af resultat gælder fra og med regnskabsåret 2016. 21.1.1.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 18. december 2015 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE TEKNISK GRUNDLAG TIL FORSIKRINGSKLASSE III Anmeldelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 6. april 2018 J.nr. 560-0081/560-0082 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 4. maj 2016 J.nr. 560-0092/560-0093 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 3. april 2019 J.nr. 560-0144/560-0145 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Ændring af nytegningsgrundlag og omtegning af ikke-pensionerede medlemmer Resume

Ændring af nytegningsgrundlag og omtegning af ikke-pensionerede medlemmer Resume FBU Finanstilsynet Århusgade 110 21. december 2018 Ref.: fce/jov 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S. pka. Sammen giver vi mere tilbage

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S. pka. Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for pka Sammen giver vi mere tilbage Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 16 37 61 91 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Metodebeskrivelse...3 3 Uddybende

Læs mere

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 10 15. desember 2008 (Uppskot til)* Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed)

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed.

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed. PBU Finanstilsynet 22. december 2015 Arhusgade 110 Ref.: fce/gik 2100 K0benhavn 0 AtimeSdelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 7. april 2017 J.nr. 560-0027/560-0028 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PenSam Liv forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 2019

PenSam Liv forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 2019 PenSam Liv forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 2019 Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum CVR-nr. 14 63 89 03 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning... 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere