De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter."

Transkript

1 +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ 1RUGHDKDUQ VWHQPLRNXQGHURYHUILOLDOHURJHQI UHQGHSRVLWLRQLQGHQIRUQHWEDQNLQJPHGPLRH NXQGHU1RUGHDDNWLHQHUQRWHUHWSnIRQGVE UVHUQHL6WRFNKROP+HOVLQNLRJ EHQKDYQ ZZZQRUGHDFRP

2 1RUGHD%DQN'DQPDUNNRQFHUQHQ 6DPPHQIDWQLQJKDOYnU NBD s ordinære resultat faldt med 1 pct. i forhold til samme periode i 2005 og blev mio. kr. (2.684 mio. kr.) (sammenligningstallene i parentes henviser til 1. halvår 2005). Periodens resultat faldt med 3 pct. til mio. kr. (1.983 mio. kr.). De samlede indtægter steg med 2 pct. til mio. kr. (6.006 mio. kr.) som følge af højere nettorenteindtægter og højere gebyrer og provisionsindtægter, netto. Omkostningerne steg med 5 pct. til mio. kr. (3.435 mio. kr.), og nedskrivninger på udlån var fortsat positive og steg til 140 mio. kr. (113 mio. kr.).,qgw JWHU De samlede indtægter steg med 2 pct. til mio. kr. som følge af et øget forretningsomfang, der opvejede det forsatte pres på marginalerne på visse områder. Det samlede udlån steg med 7 pct. til 429 mia. kr. (399 mia. kr.) og opvejede dermed presset på marginalerne. Indlån voksede med 13 pct. til 253 mia. kr. (224 mia. kr.), og indlånsmarginalerne forbedredes som følge af en højere markedsrente. Nettorenteindtægter steg i både Retail Banking og i Corporate and Institutional Banking. Nettorenteindtægter i Group Treasury var på samme niveau som i 1. halvår Gebyrer og provisionsindtægter, netto, steg med 5 pct. til mio. kr. Stigningen knytter sig til opsparingsrelaterede provisionsindtægter især fra kapitalforvaltning og kurtage. Udlånsrelaterede provisioner faldt med 9 pct. til 468 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en nedgang i lånekonverteringer, hvor aktiviteten faldt i forhold til det høje niveau i 1. halvår Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi faldt med 272 mio. kr. til 289 mio. kr. (561 mio. kr.). Faldet kan henføres til lavere indtjening fra Marketsaktiviteter samt en reduktion i bankens beholdningsindtjening. Markets-aktiviteter omfatter handelsindtjening fra fastrente- og aktieprodukter. Bankens indtjening fra Markets-aktiviteter var imidlertid i 1. halvår 2006 negativt påvirket af positioner i aktier og obligationer. Resultat af kapitalinteresser steg med 11 pct. til 138 mio. kr. (124 mio. kr.). Stigningen knytter sig til bankens investeringer i PBS-selskaberne og LR Realkredit samt private equity-investeringer. Andre indtægter faldt med 2 pct. til 348 mio. kr. (353 mio. kr.) primært som følge af et fald i indtægter fra koncerninterne ydelser. I 1. halvår 2006 indgår avance vedrørende salg af aktiebogføring og generalforsamlingsservice til VP. 2PNRVWQLQJHU De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. Personaleudgifter steg med 6 pct. til mio. kr. En generel løninflation og højere variable lønninger, herunder overskudsdelingsordninger er den væsentligste forklaring på denne stigning. Antallet af fuldtidsmedarbejdere var fortsat stabilt. I koncernen er der sket en ændring i medarbejderstrukturen, hvor antallet af rådgivnings- og salgsmedarbejdere i forretningsområderne stiger, og antallet af fuldtidsmedarbejdere i produktions- og stabsfunktionerne falder. Andre udgifter var mio. kr., en stigning på 4 pct. i forhold til sidste år. Et øget forretningsomfang har medført en stigning i transaktions- og salgsrelaterede udgifter. Omkostningsprocenten steg til 59 sammenlignet med 57 i 1. halvår For helåret 2005 var omkostningsprocenten 58. 1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQ Nedskrivninger på udlån var positive med 140 mio. kr., idet tilbageførslerne fortsat var store, og nye nedskrivninger lave. Den generelle kreditkvalitet er fortsat stærk på alle markeder.,khohghqqhudssruwuhihuhuhu 1RUGHD%DQN'DQPDUN RJ 1%' WLOPRGHUVHOVNDEHW1RUGHD%DQN'DQPDUN$6&95QUPHG WLOK UHQGHGDWWHUVHOVNDEHU6HOVNDEHWVKMHPVWHGHU. EHQKDYQ1RUGHD%DQN'DQPDUN$6HUHWKHOHMHWGDWWHUVHOVNDEDI1RUGHD%DQN$%SXEOGHW E UVQRWHUHGHPRGHUVHOVNDEIRUKHOH1RUGHDNRQFHUQHQ1RUGHDNRQFHUQHQVIRUUHWQLQJVDNWLYLWHWHUHURUJDQLVDWRULVNSODFHUHWLWUH IRUUHWQLQJVRPUnGHUGHUDOOHGULYHUYLUNVRPKHGSnWY UVDIGHQDWLRQDOHJU QVHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWHDQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW 0DQDJHPHQW /LIH'HQNRQVROLGHUHGHNYDUWDOVUDSSRUWIRU1RUGHD%DQN$%SXEORPIDWWHUVDPWOLJHDNWLYLWHWHUL1RUGHDNRQFHUQHQRJJLYHUGHW PHVWIXOGVW QGLJHRJUHWYLVHQGHELOOHGH'HQQHORYSOLJWLJHKDOYnUVUDSSRUWG NNHUDNWLYLWHWHUQHLGHQMXULGLVNHHQKHG1RUGHD%DQN'DQPDUN$6PHG WLOK UHQGHGDWWHUVHOVNDEHU Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

3 6NDW Den effektive skatteprocent for 1. halvår 2006 var ca. 28 pct. I 1. halvår 2005 var den effektive skatteprocent ca. 26 pct. Den lavere effektive skatteprocent i 1. halvår 2005 skyldes primært effekten ved omregning af udskudt skat fra 30 pct. til 28 pct. 3HULRGHQVUHVXOWDW Periodens resultat faldt med 3 pct. til mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 16,2 pct. sammenlignet med 17,5 pct. i 1. halvår sidste år. %DODQFH Balancen faldt med 42 mia. kr. til 722 mia. kr. (764 mia. kr.) (sammenligningstallene i parentes henviser til ultimo 2005). Faldet er primært relateret til tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre aktiver. Udlån og andre tilgodehavender steg med 9 mia. kr. i 1. halvår Stigningen i udlån kan henføres til udlån til privatkunder. I samme periode steg indlån og anden gæld med 11 mia. kr. )RUYHQWQLQJHUIRU Nordeas vækststrategi giver resultat, og fremgangen bliver mere og mere synlig på de væsentligste vækstområder. Antallet af kernekunder er steget, og Nordea vil fortsætte den vellykkede gennemførelse af sin strategi for organisk vækst. På trods af stigende renter og en noget usikker udsigt for aktiemarkederne forventer Nordea Bank Danmark at kunne bidrage til at opfylde Nordea gruppens ambition om en forskel på mindst 5 procentpoint mellem indtægts- og omkostningsvæksten for helåret Det er baseret på de stadig stabile makroøkonomiske prognoser, den nuværende forretningsaktivitet blandt Nordeas kunder samt Nordeas evne til at gennemføre sin vækststrategi. Der forventes en moderat stigning i omkostningerne for helåret UHGLWSRUWHI OMH Ultimo 1. halvår 2006 udgjorde værdiforringede lån 838 mio. kr. netto (ultimo mio. kr.), hvilket er 0,20 pct. af det samlede udlån pr. 30. juni Andelen af udlån til privatkunder var 25 pct. 6ROYHQV Risikovægtede aktiver steg med 6 pct. i 1. halvår 2006 til 348 mia. kr., hvilket afspejler fortsat vækst i forretningsomfanget. Kernekapitalprocenten var 7,1 inklusive resultatet for 1. halvår. Solvensprocenten udgjorde 10,0. Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

4 +RYHGRJQ JOHWDO 5HVXOWDWRSJ UHOVH KDOYnU 1. halvår Ændring KDOYnU 1. halvår Ændring Mio. kr pct pct. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre indtægter 'ULIWVLQGW JWHULDOW Administrationsomkostninger: Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 'ULIWVXGJLIWHULDOW Nedskrivninger på udlån UGLQ UWUHVXOWDW Udgift til indkomstskat HULRGHQVUHVXOWDW %DODQFH MXQL 30. juni MXQL 30. juni Mia. kr Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker, og andre rentebærende værdipapirer 127,5 130,6 163,1 156,3 Tilgodehavender hos kreditinstitutter 119,4 134,9 122,6 141,4 Udlån og andre tilgodehavender 428,7 399,1 230,7 222,6 Afledte finansielle instrumenter 2,1 4,5 2,1 4,5 Andre aktiver 44,3 48,5 51,7 54,3 $NWLYHULDOW Gæld til kreditinstitutter 191,5 219,9 210,4 254,8 Indlån og anden gæld 253,2 223,8 255,1 224,2 Udstedte obligationer 165,3 166,9-0,3 Afledte finansielle instrumenter 3,0 5,6 3,0 5,5 Efterstillede kapitalindskud 10,4 10,0 10,4 10,0 Andre passiver 74,7 69,9 71,9 67,0 Egenkapital 23,7 21,6 19,3 17,1 * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW 1 JOHWDO KDOYnU 1. halvår KDOYnU 1. halvår Egenkapitalforrentning 16,2 17,5 17,6 19,2 Omkostningsprocent Kernekapitalprocent 1 7,1 6,9 7,3 7,5 Solvensprocent 1 10,0 9,9 10,5 10,8 Risikovægtede aktiver 2, mia. kr Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Inklusive år til dato drift 2 Ultimo Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

5 +DOYnUVRYHUVLJW KDOYnU 1. halvår KDOYnU 1. halvår *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHUQHWWRPLRNU Kapitalforvaltning Livsforsikring Kurtage Depot Indlån Opsparingsrelaterede provisioner i alt Betalingsformidling Kort Betalingsformidlingsprovisioner i alt Udlån Garantier og trade finance Udlånsrelaterede provisioner i alt Andre provisionsindtægter *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHU Livsforsikring Betalingsformidling Andre provisionsudgifter *HE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHUQHWWR KDOYnU 1. halvår KDOYnU 1. halvår $GPLQLVWUDWLRQVRPNRVWQLQJHUPLRNU Personale Overskudsdelingsordninger Informationsteknologi Markedsføring Porto, telefon og kontorudgifter Husleje, lokaler og fast ejendom Andet Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

6 5HVXOWDWRSJ UHOVH KDOYnU 1. halvår Ændring KDOYnU 1. halvår Ændring Mio. kr. Note 2005 pct pct. 'ULIWVLQGW JWHU 5HQWHLQGW JWHU HQWHXGJLIWHU 5 17 Nettorenteindtægter *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHU 2 6 *HE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Udbytte Andre driftsindtægter 'ULIWVLQGW JWHULDOW 2 0 'ULIWVXGJLIWHU Administrationsomkostninger: Personaleudgifter Andre udgifter Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 'ULIWVXGJLIWHULDOW 5 5 Nedskrivninger på udlån UGLQ UWUHVXOWDW -1-6 Udgift til indkomstskat HULRGHQVUHVXOWDW -3-3 )RUGHOWWLO Aktionæren i Nordea Bank Danmark A/S Minoritetsinteresser Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

7 %DODQFH MXQL 31. dec. 30. juni MXQL 31. dec. 30. juni Mio. kr. Note $NWLYHU Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Aktier mv Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Udskudte skatteaktiver Aktuelle skatteaktiver Periodeafgrænsningsposter Andre aktiver $NWLYHULDOW +HUDIDNWLYHUKYRUNXQGHQE UHUULVLNRHQ * OG Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Efterstillede kapitalindskud * OGLDOW (JHQNDSLWDO Minoritetsinteresser Aktiekapital Reserve for værdiregulering Overført overskud (JHQNDSLWDOLDOW * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW Sikkerhedsstillelser for egen gæld Ikke-balanceførte poster Andre forpligtelser Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

8 %HY JHOVHUSnHJHQNDSLWDOHQ )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Aktiekapital Andre reserver Overført overskud 0LQRUL WHWVLQWH UHVVHU (JHQ NDSLWDO LDOW Mio. kr. 6DOGRXOWLPR Nettoændring i aktiver disponible for salg, efter skat Valutakursforskel Udbytte for Periodens resultat DOGRSUMXQL )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Reserve for værdiregl. Aktiekapital Andre reserver Reserve for værdiregl. Overført overskud 0LQRUL WHWVLQWH UHVVHU (JHQ NDSLWDO LDOW Mio. kr. 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: IAS 39 Nedskrivninger på udlån IAS 39 Andet DOGRSULPR Nettoændring i aktiver disponible for salg, efter skat Valutakursforskel Udbytte for Andre ændringer Periodens resultat DOGRSUMXQL Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

9 %HY JHOVHUSnHJHQNDSLWDOHQ )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført reserver overskud Aktiekapital Mio. kr. 6DOGRXOWLPR Nettoændring i aktiver disponible for salg, efter skat Valutakursforskel Udbytte for Periodens resultat DOGRSUMXQL )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført reserver overskud Reverve for værdiregl. Aktiekapital Reserve for værdiregl. Mio. kr. 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: Overførsel af datterselskabsreserve IAS 39 Nedskrivninger på udlån IAS 39 Andet DOGRSULPR Nettoændring i aktiver disponible for salg, efter skat Valutakursforskel Udbytte for Andre ændringer Periodens resultat DOGRSUMXQL 7LOV\QVUDSSRUWHULQJSUMXQLPLRNU (JHQNDSLWDO Officielle IFRS halvårsrapport Reguleringer - Minoritetsinteresser Dagsværdiregulering af domicilejendomme Forskel mellem kostpris og indre værdi i datterselskaber og associerede virksomheder ,QGEHUHWWHWWLO)LQDQVWLOV\QHW 1 Minoritetsinteresser vedrører primært en speciel reserve i en associeret virksomhed. 5HVXOWDW Officielle IFRS halvårsrapport Reguleringer - Finansielle aktiver, der er disponible for salg Forskel mellem resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og udbytte mv ,QGEHUHWWHWWLO)LQDQVWLOV\QHW Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

10 1RWHU 1RWH$QYHQGWUHJQVNDEVSUDNVLV Halvårsrapporten for Nordea Bank Danmark A/S og koncernen udarbejdes i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, IFRS (International Financial Reporting Standards), der er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporten fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder udstedt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 om præsentation af delårsregnskaber med undtagelse af, at halvårsregnskabet er udarbejdet uden en pengestrømsopgørelse og segmentsrapportering jf. IFRS bekendtgørelsen for finansielle virksomheder. *UXQGODJIRUDIO JJHOVH Anvendt regnskabspraksis og grundlaget for beregningerne er i al væsentlighed uændrede i forhold til årsrapporten for Præsentationen af Gebyrer og provisionsindtægter, netto er ændret for at give et bedre billede af arten af Nordea Bank Danmarks gebyr og provisionsindtægter og -udgifter. Hensættelser på garantier som hidtil har været præsenteret under udlån, præsenteres nu under hensatte forpligtelser. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene vedrørende den ændrede præsentation. ceqlqjvedodqfhqiru Ultimo 2005 blev åbningsbalancen for 2005 justeret. Der er foretaget en tilsvarende regulering af sammenligningstallene pr. 30. juni 2005, hvor den samlede virkning på egenkapitalen udgør henholdsvis 92 mkr for Nordea Bank Danmark koncernen og 249 mkr for Nordea Bank Danmark A/S. QGULQJHULSU VHQWDWLRQ I forhold til den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for 2005 er der foretaget mindre væsentlige ændringer i præsentationen af resultatopgørelse og balance. 9DOXWDNXUVHU 1. halvår kvt. 1. halvår EUR 1 = SEK Resultatopgørelse (gns.) 9,3247 9,2874 9,1487 Balance (ultimo) 9,2110 9,3884 9,4640 EUR 1 = DKK Ã Resultatopgørelse (gns.) 7,4605 7,4518 7,4445 Balance (ultimo) 7,4593 7,4599 7,4495 EUR 1 = NOK Resultatopgørelse (gns.) 7,9258 8,0106 8,1391 Balance (ultimo) 7,9432 7,9801 7,9145 EUR 1 = PLN Resultatopgørelse (gns.) 3,8859 4,0248 4,0813 Balance (ultimo) 4,0633 3,8524 4,0363 Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

11 1RWH1HWWRUHVXOWDWDIILQDQVLHOOHSRVWHUWLOGDJVY UGL 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Mio. kr Aktier mv. samt andre aktierelaterede instrumenter Obligationer og andre renterelaterede instrumenter Andre finansielle instrumenter Investeringsejendomme Valutakursregulering RWH1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQ 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Mio. kr HGVNULYQLQJHUIRUGHOWSnNDWHJRUL Nedskrivninger på udlån heraf på tilgodehavender hos kreditinstitutter heraf på udlån og andre tilgodehavender Tilbageførsler og indgået på tidligere afskrevne fordringer SHFLILNDWLRQHU 1HGVNULYQLQJHUSnLQGLYLGXHOWYXUGHUHGHOnQ Periodens tab Tilbageførte tidligere nedskrivninger ifm. konstaterede tab i perioden Periodens nedskrivninger på sandsynliggjorte tab Indgået på tidligere perioders tab Tilbageførsel af nedskrivninger på sandsynliggjorte tab, som ikke længere er nødvendige Periodens nettoomkostning for individuelt vurderede lån *UXSSHYLVQHGVNULYQLQJSnVLJQLILNDQWHOnQ Stigning i nedskrivning Opløsning af nedskrivning Periodens ændring i gruppevis nedskrivning på signifikante lån *UXSSHYLVQHGVNULYQLQJSnLNNHVLJQLILNDQWHOnQ Periodens tab Indgået på tidligere perioders tab Stigning i nedskrivning Opløsning af nedskrivning Periodens nettoomkostning for gruppevis nedskrivning på ikke-signifikante lån /DQGHULVLNR Stigning i nedskrivning på landerisiko Opløsning af nedskrivning på landerisiko Periodens ændring i landerisiko ,NNHEDODQFHI UWHSRVWHU Nettoomkostning for indfrielser af garantier og andre ikke-balanceførte poster Periodens nettoomkostning for indfrielser af garantier og andre ikke-balanceførte poster Ændring i værdi af tvangsovertagne aktiver HGVNULYQLQJHUSnXGOnQ Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

12 1RWH8GOnQRJY UGLIRUULQJHOVHKHUDI 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender GOnQHIWHUNDWHJRULDIOnQWDJHUHNRQFHUQHQ 30. juni 2006, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor I alt Lån, ikke værdiforringede Værdiforringede lån /nqi UQHGVNULYQLQJHU Nedskrivninger på individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning på signifikante lån Gruppevis nedskrivning på ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHU /nqerji UWY UGL 1 Heraf nødlidende lån, for hvilke renten indregnes som indtægt SHFLILNDWLRQDIY UGLIRUULQJHGHOnQ 9 UGLIRUULQJHGHOnQI UQHGVNULYQLQJHU Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende HGVNULYQLQJHUSnY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende %RJI UWY UGLDIY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende dec. 2005, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor I alt Lån, ikke værdiforringede Værdiforringede lån /nqi UQHGVNULYQLQJHU Nedskrivninger på individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning på signifikante lån Gruppevis nedskrivning på ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHU /nqerji UWY UGL 1 Heraf nødlidende lån, for hvilke renten indregnes som indtægt SHFLILNDWLRQDIY UGLIRUULQJHGHOnQ 9 UGLIRUULQJHGHOnQI UQHGVNULYQLQJHU Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende HGVNULYQLQJHUSnY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende %RJI UWY UGLDIY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

13 Note 4, fortsat 30. juni 2005, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor I alt Lån, ikke værdiforringede Værdiforringede lån /nqi UQHGVNULYQLQJHU Nedskrivninger på individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning på signifikante lån Gruppevis nedskrivning på ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHU /nqerji UWY UGL 1 Heraf nødlidende lån, for hvilke renten indregnes som indtægt SHFLILNDWLRQDIY UGLIRUULQJHGHOnQ 9 UGLIRUULQJHGHOnQI UQHGVNULYQLQJHU Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende HGVNULYQLQJHUSnY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende %RJI UWY UGLDIY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende juni 31. dec. 30. juni Nedskrivninger i pct. af værdiforringede lån før nedskrivninger Værdiforringede lån før nedskrivninger i pct. af udlån og andre tilgodehavender før nedskrivninger 1,0 1,1 1,3 30. juni 31. dec. 30. juni 7YDQJVRYHUWDJQHDNWLYHUPLRNUNRQFHUQHQ PV WQLQJVDNWLYHU Grunde og ejendomme Aktier mv Andre aktiver Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

14 Note 4, fortsat 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender GOnQHIWHUNDWHJRULDIOnQWDJHUHPRGHUVHOVNDEHW 30. juni 2006, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor I alt Lån, ikke værdiforringede Værdiforringede lån /nqi UQHGVNULYQLQJHU Nedskrivninger på individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning på signifikante lån Gruppevis nedskrivning på ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHU /nqerji UWY UGL 1 Heraf nødlidende lån, for hvilke renten indregnes som indtægt SHFLILNDWLRQDIY UGLIRUULQJHGHOnQ 9 UGLIRUULQJHGHOnQI UQHGVNULYQLQJHU Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende HGVNULYQLQJHUSnY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende %RJI UWY UGLDIY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende dec. 2005, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor I alt Lån, ikke værdiforringede Værdiforringede lån /nqi UQHGVNULYQLQJHU Nedskrivninger på individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning på signifikante lån Gruppevis nedskrivning på ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHU /nqerji UWY UGL 1 Heraf nødlidende lån, for hvilke renten indregnes som indtægt SHFLILNDWLRQDIY UGLIRUULQJHGHOnQ 9 UGLIRUULQJHGHOnQI UQHGVNULYQLQJHU Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende HGVNULYQLQJHUSnY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende %RJI UWY UGLDIY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

15 Note 4, fortsat 30. juni 2005, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor I alt Lån, ikke værdiforringede Værdiforringede lån /nqi UQHGVNULYQLQJHU Nedskrivninger på individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning på signifikante lån Gruppevis nedskrivning på ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHU /nqerji UWY UGL 1 Heraf nødlidende lån, for hvilke renten indregnes som indtægt SHFLILNDWLRQDIY UGLIRUULQJHGHOnQ 9 UGLIRUULQJHGHOnQI UQHGVNULYQLQJHU Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende HGVNULYQLQJHUSnY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende %RJI UWY UGLDIY UGLIRUULQJHGHOnQ Heraf nødlidende Heraf ikke-nødlidende juni 31. dec. 30. juni Nedskrivninger i pct. af værdiforringede lån før nedskrivninger Værdiforringede lån før nedskrivninger i pct. af udlån og andre tilgodehavender før nedskrivninger 1,8 1,9 2,3 30. juni 31. dec. 30. juni 7YDQJVRYHUWDJQHDNWLYHUPLRNUPRGHUVHOVNDEHW PV WQLQJVDNWLYHU Grunde og ejendomme Aktier mv Andre aktiver Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

16 1RWH ODVVLILNDWLRQDIILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU Udlån og andre 30. juni 2006, mio. kr. )LQDQVLHOOHDNWLYHU tilgodehavender Holdt til udløb Holdt i handelsøjemed Aktiver til dagsværdi Afledte fin. instrumenter anvendt til sikring Disponible for salg I alt Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Aktier mv Periodeafgrænsningsposter Andre aktiver Holdt i handelsøjemed Afledte fin. instrumenter anvendt til sikring Andre finansielle forpligtelser 30. juni 2006, mio. kr. )LQDQVLHOOHIRUSOLJWHOVHU Gæld til dagsværdi I alt Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Efterstillede kapitalindskud Udlån og andre tilgodehavender Holdt i handelsøjemed Afledte fin. instrumenter anvendt til sikring 30. juni 2006, mio. kr. )LQDQVLHOOHDNWLYHU Holdt til udløb Aktiver til dagsværdi Disponible for salg I alt Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Aktier mv Periodeafgrænsningsposter Andre aktiver Holdt i handelsøjemed Afledte fin. instrumenter anvendt til sikring Andre finansielle forpligtelser 30. juni 2006, mio. kr. )LQDQVLHOOHIRUSOLJWHOVHU Gæld til dagsværdi I alt Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Efterstillede kapitalindskud Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

17 1RWH$IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU Aktiver Forpligtelser I alt nom. 30. juni 2006, mio. kr. Dagsværdi Dagsværdi værdi $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUKROGWL KDQGHOV MHPHG Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUDQYHQGWWLO VLNULQJ Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHULDOW Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre Aktiver Forpligtelser I alt nom. 30. juni 2006, mio. kr. Dagsværdi Dagsværdi værdi $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUKROGWL KDQGHOV MHPHG Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUDQYHQGWWLO VLNULQJ Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHULDOW Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

18 1RWH6ROYHQV 30. juni 31. dec. 30. juni 30. juni 31. dec. 30. juni Kernekapital, mio. kr Basiskapital, mio. kr Risikovægtede aktiver, mio. kr Kernekapitalprocent 1 7,1 7,0 6,9 7,3 7,2 7,5 Solvensprocent 1 10,0 9,9 9,9 10,5 10,4 10,8 1 Inklusive år til dato drift Kapitalkrav i medfør af 124, stk. 1 i Lov om finansiel virksomhed udgør 8 pct. Nordea Bank Danmark Halvårsrapport 1. halvår

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. halvår 2007 i overskrifter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift.

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Side 1 / 19 Selskabsmeddelelse nr. 5/2009 Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Aftale med Finansiel Stabilitet om at

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (små) 2007 17100 Nordea Invest Fund Management A/S Balance 2007 1.000 Aktiver A. Immaterielle anlægsaktiver 6.872 B. Materielle anlægsaktiver

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2006

Kvartalsrapport for kvartal 2006 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 25. oktober 2006 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. 3. kvt. 2006 1. 3. kvt. Hele Netto rente- og

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere