Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen"

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse 1. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud til 1) foreningsstøtte og 2) udviklingsprojektstøtte. Stk. 2. Ansøger skal være en non-profit og ikkeerhvervsdrivende forening, organisation eller fond, der arbejder med dyrevelfærd i Danmark. Stk. 3. De samlede tilskudsberettigede udgifter i en ansøgning skal beløbe sig til mindst kr. Stk. 4. Foreningsstøtte er støtte, som ydes til en forening, organisation eller fond, der arbejder med dyrevelfærd. Stk. 5. Udviklingsprojektstøtte er støtte, som ydes til udviklingsprojekter, der frembringer viden gennem afprøvning af ny praksis for foreningen/organisationen/fonden, med sigte på at fremme dyrevelfærd inden for ét af de tre indsatsområder, jf. 8. Kapitel 2 Administration Ansøgning om tilskud 2. Ansøgning om tilskud indsendes til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema og budgetskema, der er tilgængelig på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende: 1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, jf. bilag 1 og 2 samt udfyldt budgetskema, jf. bilag 3. 2) Dokumentation for selvfinansiering i henhold til 10, stk. 1. 3) En kopi af ansøgers vedtægter. 4) Dokumentation, der bevidner, at ansøger arbejder med dyrevelfærd, såfremt ansøgers vedtægter ikke bevidner dette. Stk. 3. Ansøgning om tilskud kan indgives fra den 1. september 2019 og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 30. september Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse. Afgørelse og prioritering 3. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af tilskud efter ansøgningsfristens udløb, jf. 2, stk Hvis den bevillingsmæssige afsatte ramme ikke giver mulighed for at imødekomme alle tilskudsberettigede ansøgninger til foreningsstøtte og udviklingsprojektstøtte, reducerer Landbrugsstyrelsen tilskuddene med lige stor procentdel. Kapitel 3 Betingelser for tilskud Generelle betingelser 5. Tilskud er betinget af, at: 1) tilskuddet anvendes i overensstemmelse med tilskudsbrevet, 2) ansøger sikrer, at de tilskudsberettigede udgifter ikke omfatter udgifter, hvortil der gives andre tilskud, 3) ansøger indsender accept af tilskudsbrevet rettidigt til Landbrugsstyrelsen, 4) tilskudsmodtager indsender slutrapporten, jf. 14, rettidigt til Landbrugsstyrelsen, 5) udviklingsprojekter i medfør af 1, stk. 1, nr. 2 gennemføres inden for kalenderår 2020 og overholder den af Landbrugsstyrelsens godkendte projektperiode, medmindre Landbrugsstyrelsen i særlige tilfælde meddeler dispensation herfra, 6) ansøger oplyser, om ansøgningen eller dele heraf er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, samt erklærer, at denne vil blive overholdt, 7) udgifter i medfør af 1, stk. 1, nr. 1, er afholdt og betalt i kalenderår 2020,

2 8) udgifter i medfør af 1, stk. 1, nr. 2 er afholdt og betalt i den af Landbrugsstyrelsens godkendte projektperiode, og 9) medarbejdernes ansættelseskontrakt indsendes på forlangende. Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan offentliggøre fordelingen af midlerne blandt tilskudsmodtagerne. Kapitel 4 Tilskudsberettigede udgifter og beregning af tilskud 6. Der kan ydes tilskud til udgifter, der er afholdt inden for tilskudsperioden, jf. 12, og som er nødvendige for og direkte relateret til projektet eller driften. Landbrugsstyrelsen skal godkende udgifterne som tilskudsberettigede. 7. For ansøgninger om foreningsstøtte, jf. 1, stk. 1, nr. 1, skal de tilskudsberettigede udgifter omfatte udgifter, der har til formål at forbedre dyrevelfærden i Danmark, og som vedrører et eller flere af følgende indsatsområder: 1) transport eller behandling af syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, 2) drift af internater for syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, eller 3) oplysningskampagner om dyrevelfærd, herunder honorar til foredragsholdere, materialer til brochure, kampagner, radiospots og foredrag. 8. For udviklingsprojektstøtte, jf. 1, stk. 1, nr. 2, skal de tilskudsberettigede udgifter omfatte udgifter til udviklingsprojekter, der har til formål at forbedre dyrevelfærden i Danmark, og som enten vedrører 1) transport eller behandling af syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, 2) drift af internater for syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, eller 3) vidensdeling om dyrevelfærd. 9. Der kan ikke ydes tilskud til: 1) Administrative driftsudgifter. 2) Udgifter, der vedrører produktionsdyr. 3) Oplysningskampagner der ikke er gratis eller er målrettet egne medlemmer. 4) Udgifter til aktiviteter, som tilskudsmodtager er forpligtet til at gennemføre efter anden relevant lovgivning. 5) Udgifter til aktiviteter, som allerede løses af offentlige myndigheder. 6) Forsikrings-, finansierings- og pengeinstitutomkostninger. 7) Moms, med mindre denne endeligt bæres af tilskudsmodtager. 8) Køb af fast ejendom, køb af grunde og bygninger samt omkostninger forbundet herved. 9) Vedligeholdelse af bygninger, ombygning og tilbygning. 10) Husleje. 11) Lønudgifter. Stk. 2. Der kan dog ydes tilskud til lønudgifter til dyrepassere, dyrereddere, veterinærsygeplejersker og andre medarbejdere, der er i direkte berøring med dyrene. 10. Tilskuddet kan udgøre op til 80 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2.Ydes der tilskud fra andre myndigheder, institutioner, fonde eller private, nedsætter Landbrugsstyrelsen tilskuddet efter denne bekendtgørelse, således at det samlede tilskud ikke overstiger 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan reducere tilskudsprocenten, hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren ikke er overholdt. Kapitel 5 Ændring af udviklingsprojektet 11. Ændring af en ansøgning om udviklingsprojektstøtte kan godkendes af Landbrugsstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring skal indsendes på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Ansøgning om ændring skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen iværksættes. Stk. 3. Tilskudsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt. Stk. 4. Ansøgning om ændring skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet i henhold til tilskudsbrevet.

3 Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Kapitel 6 Udbetaling af tilskud og afrapportering 12. Tilskuddet udbetales som et à conto beløb dækkende kalenderår Udbetaling finder sted, når Landbrugsstyrelsen har modtaget ansøgers accept af tilskudsbrevet. Stk. 2. Blanket til accept af tilskudsbrevet sendes til ansøger sammen med tilskudsbrevet. Stk. 3. Landbrugsstyrelsen skal have modtaget ansøgers accept af tilskuddet inden den dato, der er angivet i tilskudsbrevet. Hvis Landbrugsstyrelsen ikke modtager accepten rettidigt, bortfalder tilskuddet automatisk. Stk. 4. Alle udgifter skal være afholdt af, faktureret direkte til og betalt af tilskudsmodtager. 13. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilskudsmodtagers konto. 14. Tilskudsmodtager skal indsende en slutrapport, der som minimum skal indeholde 1) en beskrivelse af, om tilskuddet har skabt bedre dyrevelfærd i Danmark, herunder hvordan tilskuddet er blevet forbrugt, 2) en opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, 3) kopi af fakturaer, 4) dokumentation for betaling af udgifterne, og 5) dokumentation for selvfinansiering, jf. 10, stk. 1, og 6) dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, hvis ansøgningen eller dele heraf er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Stk. 2. For ansøgninger om foreningsstøtte, jf. 1, stk. 1, nr. 1, skal slutrapporten være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest d. 1. april Stk. 3. For ansøgninger om udviklingsprojektstøtte, jf. 1, stk. 1, nr. 2, skal slutrapporten være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor udviklingsprojektperioden senest skal være afsluttet i henhold til ansøgningen. Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra fristerne i stk. 2 og 3. Stk. 5. Slutrapporten skal afgives i det skema, der er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Kapitel 7 Myndigheder og kontrol 15. Landbrugsstyrelsen forestår den administrative kontrol af ordningen. Kapitel 8 Ikrafttræden 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2019.

4 Bilag 1 Ansøgningsskema om tilskud under Dyrevelfærdspuljen 2019 Foreningsstøtte Du skal udfylde alle punkter i ansøgningsskemaet. Dit budget udfyldes i et separat Excel ark, som du vedlægger dit udfyldte ansøgningsskema. Tilskudsperiode: Kalenderåret 2020 Vi gør opmærksom på, at oplysninger fra ansøgningsskemaet kan blive offentliggjort. A1. Gyldigt CVR nr. for ansøger (foreningen/organisationen/fonden) Du kan oprette CVR nr. på Hvis du ikke angiver et CVR nr., kan vi desværre ikke behandle din ansøgning. A2. Ansøgers (foreningens/organisationens/fondens) navn og adresse m.v. Vi henvender os til den kontaktperson, du angiver. Du skal derfor angive den og det telefonnr., hvor vi kan træffe personen i dagtimerne. Navn: Gade/vej og nr.: Postnr.: Telefon: Ansøgers kontaktperson på tilskudsordningen: Telefon kontaktperson: By: kontaktperson: Tilskud udbetales til kontoen, tilknyttet ovennævnte CVR nr. Kontonummer:

5 B1. Indsatsområder Hvilke indsatsområder søges der foreningsstøtte til? Der kan sættes mere end et kryds. Sæt kryds 1: Transport eller behandling af syge og tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr 2: Drift af internater for tilskadekomne, misrøgtede, herreløse og vilde dyr 3: Oplysningskampagne om dyrevelfærd B2. Kort resume af foreningens, organisationens eller fondens formål, indhold og effekt Giv en kort og præcis beskrivelse, herunder særligt hvordan dyrevelfærden forbedres, og hvilken effekt foreningen, organisationen eller fonden har på dyrevelfærden i Danmark (maksimalt 10 linjer). B3. Yderligere beskrivelse af foreningens, organisationens eller fondens arbejde Beskriv hvordan foreningens/ organisations/fondens arbejde bidrager til ordningens formål, dyrevelfærd i Danmark? I hvilket omfang kommer foreningens/organisationens/fondens arbejde dyrene direkte til gode? C1. Er produktionsdyr omfattet? Vær opmærksom på, at der jf. bekendtgørelsen ikke kan gives tilskud til produktionsdyr. Er produktionsdyr omfattet af foreningens arbejde? Vil støttemidlerne blive anvendt til produktionsdyr? C2. Oplysning om foreningen/organisationen/fonden Beskriv Foreningens/organisationens/fondens formål: Hvilke aktiviteter har foreningen/organisationen/fonden tidligere gennemført for at forbedre dyrevelfærden i Danmark (beskriv kun de væsentligste og maks. 3):

6 D1. Finansiering Tilskud under dyrevelfærdspuljen kan udgøre op til 80 % af dine tilskudsberettigede udgifter. Derfor skal du vise, at du kan fremskaffe de resterende midler selv ved fx støtte fra fonde, medlemskabsbetalinger o. lign. Samlede omkostninger (= samlet tilskudsgrundlag i dit Kr. budget): Tilskud, der søges om fra Landbrugsstyrelsen (op til 80%): Kr. Beløb, ansøger selv bidrager med: Tilskud, ansøger forsøger at tilvejebringe fra andre (udover Landbrugsstyrelsen og ansøger selv): D2. Yderligere beskrivelse af finansieringen Beskriv hvordan finansieringen dækkes - ved at beskrive, hvem der afholder hvilke udgifter, herunder om og hvordan ansøger eventuelt selv tilvejebringer eller forsøger at tilvejebringe de nødvendige midler til gennemførelse af projektet. Kr. Kr. E. Udbudsregler Er projektet omfattet af den danske tilbudslov? Er projektet del af en større entreprise, som er omfattet af den danske tilbudslov? Hvis ja, anfør hvilke udbudsregler, der gælder for projektet, og hvad foreningen/organisationen/fonden vil gøre for at følge reglerne: F. Budget for projektet Moms De udgifter, der søges om tilskud til, skal angives eksklusiv moms, medmindre ansøger selv bærer momsen. Er foreningen/organisationen/fonden momsregistreret? Er udgifterne i budgettet angivet uden moms? Budget Udfyldes i separat Excel ark og indsendes sammen med den udfyldte ansøgning.

7 G. Tjekliste har du husket det hele? Alle punkter i ansøgningsskemaet er udfyldt Ansøgningen er underskrevet Foreningens, organisationens eller fondens vedtægter er vedlagt Evt. anden dokumentation, der bevidner dit arbejde med dyrevelfærd, er vedlagt Budget er vedlagt (i Excel format) Udgifterne i budgettet er angivet uden moms, medmindre du selv afholder momsen H. Underskrift Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger er korrekte og at jeg vil overholde ordningens regler og krav som følge af gældende bekendtgørelse og vejledning, herunder at jeg: ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse vil overholde tilbudsloven anvender tilskuddet inden for ordningens tre indsatsområder dag-måned-år Ansøgers underskrift (gentages med blokbogstaver) Indsendelse af ansøgningen Du skal sende ansøgningen med bilag elektronisk til eller pr. post: Landbrugsstyrelsen, Slottet 3, 6440 Augustenborg, Att: Markedsordning/Carina A. Pedersen Ansøgningsfristen er 30. september Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Projekttilskud: Telefon:

8 Bilag 2 Ansøgningsskema om tilskud under Dyrevelfærdspuljen 2019 Udviklingsprojektstøtte Du skal udfylde alle punkter i ansøgningsskemaet. Dit budget udfyldes i et separat Excel ark, som du vedlægger dit udfyldte ansøgningsskema. Tilskudsåret: 2020 Vi gør opmærksom på, at oplysninger fra ansøgningsskemaet kan blive offentliggjort. A1. Gyldigt CVR nr. for ansøger (foreningen/organisationen/fonden) Du kan oprette CVR nr. på Hvis du ikke angiver et CVR nr., kan vi desværre ikke behandle din ansøgning. A2. Ansøgers (foreningens/organisationens/fondens) navn og adresse m.v. Vi henvender os til den kontaktperson, du angiver. Du skal derfor angive den og det telefonnr., hvor vi kan træffe personen i dagtimerne. Navn: Gade/vej og nr.: Postnr.: Telefon: Ansøgers kontaktperson på projektet: Telefon kontaktperson: By: kontaktperson: Tilskud udbetales til kontoen, tilknyttet ovennævnte CVR nr. Kontonummer: B1. Projektets titel Vælg en entydig og dækkende titel, som projektet kan identificeres ud fra (maksimalt 1 linje).

9 B2. Projektperiode. Bemærk at projektperioden skal være inden for kalenderåret Projektets forventede startdato: Projektets forventede slutdato: B3. Indsatsområder Tilskuddet kan dække ét af de tre indsatsområder. Der kan derfor ikke sættes mere end et kryds. Projektet vedrører primært Sæt kryds 1: Transport eller behandling af syge og tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr 2: Drift af internater for tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr 3: Vidensdeling om dyrevelfærd B4. Kort resume af projektets formål, indhold og effekt Giv en kort og præcis beskrivelse, herunder særligt hvordan dyrevelfærden forbedres, og hvilken effekt projektet har på dyrevelfærden set i forhold til, hvordan det nye projekt vil gavne i forhold til før og nu (maksimalt 10 linjer). B5. Projektets indhold Giv en detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter. Den nye praksis. Hvori består det nye for foreningen, organisationen eller fonden, og hvad skal undersøges? Hvorfor og hvordan vil det give ny viden til foreningen, organisationen, fonden? Hvordan vil den nye praksis gavne dyrevelfærden i forhold til det indsatsområde, der er valgt? Hvad forventes der at opnå? B6. Tidsplan for projektets aktiviteter Giv en beskrivelse af tidsplanen for de enkelte aktiviteter i projektet samt, hvordan I vil dokumentere, at de enkelte aktiviteter er udført og resultaterne her af. Evt. billeddokumentation, færdigt produktet eller lignende.

10 C. Er produktionsdyr omfattet? Vær opmærksom på, at der jf. bekendtgørelsen ikke kan gives tilskud til produktionsdyr. Er produktionsdyr omfattet af foreningens arbejde? Vil støttemidlerne blive anvendt til produktionsdyr? D1. Finansiering af projektet Tilskud under dyrevelfærdspuljen kan udgøre op til 80 % af dine tilskudsberettigede udgifter. Derfor skal du vise, at du kan fremskaffe de resterende midler selv ved fx støtte fra fonde, medlemskabsbetalinger o. lign. Samlede omkostninger (= samlet tilskudsgrundlag i dit Kr. budget): Tilskud, der søges om fra Landbrugsstyrelsen (op til 80%): Kr. Beløb, ansøger selv bidrager med: Tilskud, ansøger forsøger at tilvejebringe fra andre (udover Landbrugsstyrelsen og ansøger selv): Kr. Kr. D2. Yderligere beskrivelse af finansieringen Beskriv hvordan finansieringen dækkes - ved at beskrive, hvem der afholder hvilke udgifter, herunder om og hvordan ansøger eventuelt selv tilvejebringer eller forsøger at tilvejebringe de nødvendige midler til gennemførelse af projektet. E. Udbudsregler Er projektet omfattet af den danske tilbudslov? Er projektet del af en større entreprise, som er omfattet af den danske tilbudslov? Hvis ja, anfør hvilke udbudsregler, der gælder for projektet, og hvad foreningen/organisationen/fonden vil gøre for at følge reglerne: F. Budget for projektet Moms De udgifter, der søges om tilskud til, skal angives eksklusiv moms, medmindre ansøger selv bærer momsen. Er foreningen, organisationen eller fonden momsregistreret?

11 Er udgifterne i budgettet angivet uden moms? Budget Udfyldes i separat Excel ark og indsendes sammen med den udfyldte ansøgning. G. Tjekliste har du husket det hele? Alle punkter i ansøgningsskemaet er udfyldt Ansøgningen er underskrevet Foreningens, organisationens eller fondens vedtægter er vedlagt Budget er vedlagt (i Excel format) Udgifterne i budgettet er angivet uden moms, medmindre du selv afholder momsen H. Underskrift Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger er korrekte og at jeg vil overholde ordningens regler og krav som følge af gældende bekendtgørelse og vejledning, herunder at jeg: ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse vil overholde tilbudsloven anvender tilskuddet inden for ét af ordningens tre indsatsområder dag-måned-år Ansøgers underskrift (gentages med blokbogstaver) Indsendelse af ansøgningen Du skal sende ansøgningen med bilag elektronisk til eller pr. post: Landbrugsstyrelsen, Slottet 3, 6440 Augustenborg, Att: Markedsordning/Carina A. Pedersen Ansøgningsfristen er 30. september Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Projekttilskud: Telefon:

12 Bilag 3

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2019

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2019 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2019 Version 1 2019 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen HØRINGSNOTAT J.nr. 18-1224-000005 Ref. KAERCH Den 31. juli 2019 Høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til bekendtgørelse blev sendt i ekstern høring den 9. juli

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Dyrenes Beskyttelse: Høringsvar udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen 2019

Dyrenes Beskyttelse: Høringsvar udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen 2019 Til EU og Erhverv Landbrugsstyrelsen j.nr. 18-1224-000005 9. juli 2019 D19-360194 Dyrenes Beskyttelse: Høringsvar udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen 2019 Dyrenes Beskyttelse har

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer BEK nr 893 af 17/07/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-32640-000012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen Version 1

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen Version 1 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018 Version 1 Maj 2018 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Tilskudsåret 2014 Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad konto 24.21.02.15 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes følgende efter

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema. om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema. om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Ansøgningsskema om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018 Vejledning August 2017 Ansøgning om tilskud i 2018 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDBETALING, PROJEKTREGSKAB OG SLUTRAPPORT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDBETALING, PROJEKTREGSKAB OG SLUTRAPPORT AN S Ø G NI NGSVEJLE DNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDBETALING, PROJEKTREGSKAB OG SLUTRAPPORT Tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Version 2.0 af maj 2018 Side

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Vejledning om Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Ansøgningsfrist: 14. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Bekendtgørelse om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier BEK nr 237 af 11/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 5003/5010-0001

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper. til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper. til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I medfør af aktstykke [Under behandling] Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1) BEK nr 519 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to love:

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to love: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2017-5897 Doknr. 502780 Dato 26-02-2018 Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.56.04.10 til 28 på finanslov for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Formål

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges I medfør af akt

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

1. Indledning og lovgrundlag

1. Indledning og lovgrundlag Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2017-5897 Doknr. 516203 Dato 26-02-2018 Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje I medfør af 2, 3 og 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme fastsættes: Kapitel 1 Formål og tilskudsberettigede projekter

Læs mere

DJ puljen 2019 (tidl. jagtforeningspuljen) Vejledning og ansøgning om tilskud til projekter i jagtforeninger, jægerråd og kredse

DJ puljen 2019 (tidl. jagtforeningspuljen) Vejledning og ansøgning om tilskud til projekter i jagtforeninger, jægerråd og kredse DJ puljen 2019 (tidl. jagtforeningspuljen) Vejledning og ansøgning om tilskud til projekter i jagtforeninger, jægerråd og kredse Januar 2019 Danmarks Jægerforbund har fastsat en bevilling på 950.000 kr.

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Hedensted Kommune Dalbyvej Hedensted

Hedensted Kommune Dalbyvej Hedensted Hedensted Kommune Dalbyvej 45 8722 Hedensted Tilsagn fra puljen 14.62.10.20 til projekt Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør, j.nr. 1096-057 Ansøgningen om støtte til projekt

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre BEK nr 97 af 07/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-11862 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet.

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet. Randers Kommune Ole Andersen Jobcenter Regimentvej 10 8930 Randers NØ Tilsagn fra puljen 14.62.09.10 Målrettet beskæftigelsesindsats til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse, j.nr.1071-005.

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer BEK nr 252 af 21/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Job i fokus for alle er imødekommet. Tilskuddet udgør for 2018 og ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Job i fokus for alle er imødekommet. Tilskuddet udgør for 2018 og ,00 kr. Frederiksberg Kommune Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Rådhuset Smallegade 1 2000 Frederiksberg Tilsagn fra puljen 14.62.10.20 til projekt Job i fokus for alle, j.nr. 1096-015 Ansøgningen om

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Udkast til Ekstern høring

Udkast til Ekstern høring Udkast til Ekstern høring Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 1 I medfør af 1, stk. 1-5, 1 a, stk. 1-4, 4,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere