MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget :00. Mødelokale på regionsgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården"

Transkript

1 BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Ninna Thomsen Medlem Anne Ehrenreich Medlem Annie Hagel Medlem Birgit Roswall Medlem Lene Kaspersen Medlem Pia Illum Medlem Jørgen Glenthøj Medlem Ib Terp Medlem Helle Moesgaard Adelborg Medlem Flemming Skovsgaard Medlem Line Soot Afbud Afbud Afbud Side 1 af 15

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Temadrøftelse om tværsektoriekt forskningssamarbejde og tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af underernæring 3. Anbefaling af indsatser fra Sundhedsaftalen til opstart/gennemførelse i regionen og kommunerne i 2016 (Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016) 4. Kriterier for ny pulje til tværsektorielle udviklingsprojekter 5. Godkendelse af kommissorium for Den Administrative Styregruppe 6. Drøftelse vedr. antal færdigbehandlede patienter på de psykiatriske centre 7. Eventuelt 8. Meddelelser - Data for hele 2014 vedr. færdigbehandlede patienter og forebyggelige indlæggelser. S Side 2 af 15

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE INDSTILLING Administrationen indstiller: at Sundhedskoordinationsudvalget godkender, at den foreliggende dagsorden lægges til grund for mødets afvikling. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Dagsordenen blev godkendt. Ifht Årsplanen tilføjes sundhedshuse til drøftelse om nye samarbejdsformer på mødet d. 2. oktober SAGSFREMSTILLING TIDSPLAN OG VIDERE PROCES JOURNALNUMMER Tomt indhold BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag Årsplan - SKU A Side 3 af 15

4 2. TEMADRØFTELSE OM TVÆRSEKTORIEKT FORSKNINGSSAMARBEJDE OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE OM FOREBYGGELSE AF UNDERERNÆRING BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at der skal være en temadrøftelse på hvert møde. Emnerne for temadrøftelsen på dette møde er tværsektorielt forskningssamarbejde og tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af underernæring. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter tværsektorielt forskningssamarbejde og tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af underernæring. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Udvalget drøftede oplæggene og bad Den administrative styregruppe vurdere mulighederne for en udbredelse af modellen fra diætistprojektet og herunder mulighederne for en tættere kommunal involvering. SAGSFREMSTILLING Emnerne for dette mødes temadrøftelse er tværsektorielt forskningssamarbejde og tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af underernæring. Der vil som inspiration til udvalgets drøftelse være et indledende oplæg ved Overlæge Carsten Hendriksen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler samt ved Seniorforsker Anne Marie Beck, Herlev og Gentofte Hospitaler. Oplæg om tværsektorielt forskningssamarbejde v. Overlæge Carsten Hendriksen Overlæge Carsten Hendriksen er leder af Region Hovedstadens Tværsektorielle Forskningsenhed, der blev etableret i august 2013 som led i udmøntningen af Sundhedsaftalerne for Hovedformålet med den Tværsektorielle Forskningsenhed er at bygge bro mellem forskningen og de konkrete indsatser indenfor tværsektorielle patientforløb i Region Hovedstaden. Enhedens kerneopgaver omfatter: udvikling af forskningsprojekter, kvalificering af projektforslag, administration af Tværspuljen, netværksdannelse og videndeling. Den Tværsektorielle Forskningsenhed refererer til en koordinationsgruppe under Den Administrative Styregruppe. Carsten Hendriksen vil i sit oplæg komme med konkrete eksempler på, hvordan Forskningsenheden samarbejder med kommunerne. Side 4 af 15

5 Tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af underernæring v. Seniorforsker Anne Marie Beck Seniorforsker Anne Marie Beck har en baggrund som klinisk diætist, og er ansat i Enhed for Forskning i Ernæring ved Centralkøkkenet ved Herlev og Gentofte Hospitaler. Anne Marie Beck vil i sit oplæg fortælle om resultaterne af et projekt fra Herlev Hospital, hvor der har været afprøvet en model med at tilknytte en klinisk diætist til hospitalets Følgehjem-Team. Projektet fandt sted i 2013 og blev gennemført som et interventionsstudie. Formålet med projektet var at afprøve en model for, hvordan ernæringsindsatsen til de ældre kan systematiseres og kvalitetssikres i overgangen mellem sektorerne. Herudover havde projektet til formål at undersøge om specifik diætist rådgivning efter udskrivning har positiv effekt på den ældre borgers funktionsevne og velbefindende. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES JOURNALNUMMER Tomt indhold Side 5 af 15

6 3. ANBEFALING AF INDSATSER FRA SUNDHEDSAFTALEN TIL OPSTART/GENNEMFØRELSE I REGIONEN OG KOMMUNERNE I 2016 (SUNDHEDSAFTALENS IMPLEMENTERINGSPLAN FOR 2016) BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Det er aftalt, at implementeringen af Sundhedsaftalen for skal ske gennem årlige implementeringsplaner. I denne sag fremlægges forslag til implementeringsplan for Implementeringsplan for 2016 blev drøftet første gang i januar Den endelige godkendelse af planen skal ske i Sundhedskoordinationsudvalget i oktober måned INDSTILLING Administrationen indstiller: at Sundhedskoordinationsudvalgt anbefaler det foreliggende udkast til sundhedsaftalens implementeringsplan for POLITISK BEHANDLING Anbefalet, idet det bekræftedes at det fortsat er forventningen, at Sundhedsaftalen kan opfyldes i planperioden. SAGSFREMSTILLING Den administrative del af Sundhedsaftalen for indeholder 73 konkrete indsatser. Arbejdet med konkretiseringen og implementeringen af disse indsatser skal ske ud fra en hensigtsmæssig prioritering af opgaverne, der sikrer en relevant sammenhæng i arbejdet og samtidig understøtter effektiv udnyttelse af ressourcerne i både kommunerne og regionen. I sundhedsaftalens administrative del er det derfor aftalt, at arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalen skal ske gennem årlige implementeringsplaner. Det fremgår endvidere af sundhedsaftalen, at Sundhedskoordinationsudvalget i kalenderårets 2. kvartal skal have en indledende drøftelse af forslag til implementeringsplan for det følgende kalenderår. Tiltrædelse af implementeringsplanen for det næstfølgende kalenderår skal ske på et møde i Sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år. Sundhedskoordinationsudvalget drøftede 1. udkast til sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016 på udvalgets møde den 30. januar Implementeringsplanen indeholdt 29 indsatser. I forbindelse hermed anmodede Sundhedskoordinationsudvalget den administrative styregruppe om, at vurdere om der var indsatser, der med fordel kunne udskydes fra 2016 til På baggrund af input fra hospitalerne og kommunerne har den administrative styregruppe vurderet, at 5 indsatser kan udskydes fra 2016 til De fem indsatser omhandler henholdsvis forskning, forebyggelse, medicin, misbrug og børn. Det vedlagte forslag til sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016 indeholder derfor nu 24 indsatser. Økonomi I forbindelse med den første drøftelse af implementeringsplanen for 2016 i januar måned 2015 blev det oplyst, at der i løbet af foråret 2015 vil ske en nærmere vurdering af evt. økonomiske konsekvenser af indsatserne med henblik på input til regionens og kommunernes budgetprocesser for Budget Herunder blev også oplyst, at det på nogle områder vil være således, at der som den første del af indsatsen skal ske en nærmere konkretisering inden, der kan ske en egentlig vurdering af økonomien. For andre indsatser vil økonomien variere ud fra lokale forhold og fx tidligere lokalt niveau for en given indsats, og det vil derfor være en fælles opgave for kommuner og region at afdække økonomien. Det er ikke muligt for Den administrative styregruppe at lave en samlet fælles vurdering af de økonomiske konsekvenser ved en vedtagelse af forslaget til sundhedsaftalens aftalens implementeringsplan for Det skyldes især, at der på de fleste områder skal ske en nærmere konkretisering inden, der kan ske en egentlig vurdering af økonomien. Det er derfor aftalt, at hver part foretager en vurdering af Side 6 af 15

7 konsekvenserne for egen økonomi i forhold til implementeringsplanen for 2016 og sikrer at der afsættes de nødvendige midler til aftalens implementering i de regionale og kommunale budgetter for KOMMUNIKATION Forslaget til implementeringsplan for 2016 kommunikeres til kommunerne, almen praksis og offentliggøres på Region Hovedstadens hjemmeside for sundhedsaftalen. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Efter drøftelsen i Sundhedskoordinationsudvalget vil der være en dialog med alle kommunerne i Regionen via KKR-Hovedstaden om forslaget til implementeringsplan for Forslaget vil endvidere blive sendt i høring i Patientinddragelsesudvalget. Den endelige godkendelse af implementeringsplanen for 2016 forventes, at ske på Sundhedskoordinationsudvalget møde den 2. oktober DIREKTØRPÅTEGNING Christian Worm JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Implementeringsplan SA godkendt DAS justeret Implementeringsplan og _ Side 7 af 15

8 4. KRITERIER FOR NY PULJE TIL TVÆRSEKTORIELLE UDVIKLINGSPROJEKTER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Region Hovedstaden har siden 2007 haft en Forebyggelsespulje, der har støttet tværsektorielle samarbejdsprojekter til forebyggelse og sundhedsfremme i overgangen mellem den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Forebyggelsespuljen nedlægges fra 2016, men det indstilles til regionsrådet d. 19. maj 2015 at godkende et forslag om etablering af en ny ansøgningspulje fra 2016 til tværsektorielle udviklingsprojekter. Forebyggelsespuljen havde fokus på tværsektorielt samarbejdet på forebyggelsesområdet. Den nye ansøgningspulje til tværsektorielle udviklingsprojekter vil i princippet kunne omfatte alle former for tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet. INDSTILLING At Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til generelle kriterier for tildeling af midler fra Puljen til til tværsektorielle udviklingsprojekter. At Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til fokusområder for udmøntning af Puljen til tværsektorielle udviklingsprojekter for POLITISK BEHANDLING Sundhedskoordinationsudvalget drøftede forslag til generelle kriterier for tildeling af midler fra Puljen til tværsektorielle udviklingsprojekter og ønskede, at det ved annoncering tydeliggøres om der kan søges om støtte til projekter, hvor almen praksis er den ene af kun to parter, samt hvordan medfinansiering i givet fald tænkes i disse tilfælde. Sundhedskoordinationsudvalget drøftede forslag til fokusområder for udmøntning af Puljen til tværsektorielle udviklingsprojekter for Kommunerne tilkendegav, at man gerne ser at midlerne ikke prioriteres så specifikt, som der er lagt op til med de givne eksempler, men prioriteres mere åbent inden for sundhedsaftalens samlede ramme og indsatser. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden har siden 2007 haft en Forebyggelsespulje, der har støttet tværsektorielle samarbejdsprojekter til forebyggelse og sundhedsfremme i overgangen mellem den kommunale og regionale opgavevaretagelse. For at opnå støtte fra puljen har der været krav om, at projekterne skulle have en kommunal medfinansiering svarende til mindst 50 % af projektets budget. Puljen var i 2015 på 6,2 mio. kr. Det indstilles d. 19. maj 2015 til Regionsrådet at det som led i en generel drøftelse af prioritering af midler til det tværsektorielle samarbejde besluttes, at den hidtidige Forebyggelsespulje nedlægges fra Det vurderes imidlertid, at der, for også fremadrettet at sikre nytænkning og udvikling af det tværsektorielle samarbejde, er behov for en ansøgningspulje til udviklings- og implementeringsprojekter, der understøtter sammenhængende løsninger, der går på tværs af sundhedsvæsenet. Det indstilles derfor til regionsrådet den 19. maj 2015 at godkende forslag til ny ansøgningspulje til tværsektorielle udviklingsprojekter fra Der foreslås afsat årligt 7 mio. kr. til puljen. Generelle kriterier for tildeling af midler fra Pulje til tværsektorielle udviklingsprojekter Side 8 af 15

9 Det forslås, at den nye pulje i vid udstrækning skal tage afsæt i de positive erfaringer, der er opnået med Forebyggelsespuljen. Herunder; understøtte samarbejdet mellem den regionale og kommunale opgavevaretagelse om sammenhængende løsninger for de borgere, der har kontakt med mindst to af de tre sektorer (hospitaler, kommuner, almen praksis) bygge på eksisterende relevant viden og evidens og skal være økonomisk selvbærende efter projektperioden tage afsæt i visioner og indsatser i sundhedsaftalen mellem regionen og de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Det en forudsætning for bevilling af midler, at der er kommunal medfinansiering svarende til mindst 50 procent af projektets budget. Endvidere foreslås, at vurderingen af de indkomne ansøgninger sker i et vurderingsudvalg med faglige og administrative repræsentanter fra regionen og kommunerne - svarende til det vurderingsudvalg, der har vurderet ansøgningerne til Forebyggelsespuljen. Forslag til fokus for Pulje til tværsektorielle udviklingsprojekter for 2016 Sundhedsaftalen indeholder 73 indsatser, der omhandler en styrkelse af samarbejdet mellem kommuner, region og praksissektoren. Midlerne til direkte understøttelse af implementeringsplanerne for sundhedsaftalens indsatser forventes at blive allokeret som led i henholdsvis kommunernes og regionens årlige budgetforhandlinger jf det aftalte i økonomiaftalerne. Derudover kan der imidlertid være behov for også at udvikle og implementere indsatser, der ligger inden for rammerne af sundhedsaftalens politiske visionsområder, men som kun i begrænset omfang er omfattet af de 73 konkrete indsatser i sundhedsaftalens administrative del. For at imødegå dette behov anbefales det derfor, at ca. 5 mio fra puljen for 2016 målrettes tværsektorielle indsatser for børn og unge, og ca. 2 mio kr. målrettes indsatser, der kan styrke aktivt samarbejde med borgerne. Det kan eksempelvis omhandle: Indsatser på børn- og unge området, som er målrettet forebyggelse, børn- og unge med kronisk sygdom eller varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Herunder indsatser der styrker samarbejdet i forhold til børn/unge, der sideløbende har behov for indsatser på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og uddannelses-, beskæftigelsesområdet Udvikling eller implementering af indsatser, der styrker samarbejdet mellem borgere og fagprofessionelle. Herunder f.eks. projekter hvor Patientinddragelsesudvalget har en aktiv initierende eller styrende rolle. Proces for udmøntning af Puljen Puljen foreslås udmøntet en gang årligt. For at sikre tid til arbejdet med projektansøgninger er det væsentligt, at der sker en tidlig udmelding af puljen. Det foreslås derfor, at kriterierne for ansøgning til puljen for det kommende kalenderår så vidt muligt udmeldes i det foregående kalenderårs 1. kvartal og beslutning om udmøntningen af puljen sker i 4. kvartal efter regionens og kommunernes budgetvedtagelse. Forhåndsudmeldingen af puljen vil ske med forbehold for regionens budgetvedtagelse. I forhold til puljen for 2016 er det dog nødvendigt at arbejde ud fra en alternativ proces. Forslag til tidsplan: 13. maj 2015: Kriterier for ansøgningspuljen godkendes i SKU 19. maj 2015: Forslag om etablering af puljen og proces for puljens udmøntning godkendes i Regionsrådet*. Side 9 af 15

10 20. maj 2015: Puljen offentliggøres med forbehold for regionens vedtagelse af budgettet for oktober 2015: Ansøgningsfrist. 1. oktober november 2015: Faglig vurdering af ansøgninger. 3. december 2015: Udmøntning af puljen godkendes i SKU. *Ovenstående tids- og procesplan er udarbejdet under forudsætning af Regionsrådet godkender forslag om oprettelse af en ansøgningspuljen og at regionsrådet bemyndiger SKU til at træffe den endelige beslutning omkring puljens udmelding og udmøntning. KOMMUNIKATION Meddelelse om puljens offentliggørelse annonceres på Regionens hjemmeside. Herudover informeres alle samordningsudvalg om puljen og der tages kontakt til patientinddragelsesudvalget. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Christian Worm JOURNALNUMMER Side 10 af 15

11 5. GODKENDELSE AF KOMMISSORIUM FOR DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der er udarbejdet et udkast til nyt kommissorium for Den Administrative Styregruppe. Kommissoriet er bl.a. tilpasset, hvad der er aftalt i sundhedsaftalen om den administrative organisering af arbejdet med sundheden. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Sundhedskoordinationsudvalget godkender kommissorium for Den Administrative Styregruppe. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Godkendt. SAGSFREMSTILLING Der er udarbejdet et nyt kommissorium for Den Administrative Styregruppe (DAS). Den Administrative Styregruppe indgår i den samlede samarbejdsstruktur for sundhedsaftalen Det samlede samarbejdsstruktur udgøres politisk af Sundhedskoordinationsudvalget og administrativt af Den Administrative Styregruppe, samordningsudvalgene og en række arbejdsgrupper. Kommissoriet tager i vid udstrækning udgangspunkt i det gamle kommissorium for Styregruppen, men er suppleret med øget fokus på følgende opgaver fra sundhedsaftalen : Sikring af sammenhæng til almen praksisplanen Udarbejde adminstrative oplæg til årlige implementeringsplaner for sundhedsaftalen Administrativ forberedelse af opfølgning på implementeringsplaner og indikatorer, herunder vurdere behov for revision af sundhedsaftalen Systematisk vurdere, om implementering af indsatser fordrer iværksættelse af nye tværgående indsatser. Herunder vurdere behov for fælles kompetenceudvikling. Den Administrative Styregruppe har følgende (uændrede) opgaver i relation til Sundhedskoordinationsudvalget: Opfølgning på de fælles politiske visioner og målsætninger for fortsat udvikling af det tværsektorielle samarbejde inden for sundhedsaftalens område. Det drejer sig bl.a. om, at Den Administrative Styregruppe skal: Sikre en systematisk monitorering af udviklingen på sundhedsaftalens enkelte indsatsområder på baggrund af udvalgte indikatorer Udarbejde administrativt oplæg til årlige implementeringsplaner Foretage den administrative forberedelse af en årlig opfølgning på sundhedsaftalens implementering, herunder vurdere behovet for revision af aftalen Udarbejde ideoplæg og strategiforslag med henblik på fortsat udvikling af det tværsektorielle samarbejde og afprøvning af nye samarbejdsformer Generel understøttelse af Sundhedskoordinationsudvalgets opgavevaretagelse herunder mødeforberedelse og opfølgning på Sundhedskoordinationsudvalgets møder På Sundhedskoordinationsudvalgets vegne sikre relevant opdatering og videreudvikling af bilag knyttet til sundhedsaftalen. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Side 11 af 15

12 JOURNALNUMMER Tomt indhold BILAGSFORTEGNELSE 1. Kommissorium for DAS_godkendt af DAS den 24. april 2015 Side 12 af 15

13 6. DRØFTELSE VEDR. ANTAL FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER PÅ DE PSYKIATRISKE CENTRE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Sundhedskoordinationsudvalget tilkendegav på udvalgets møde den 30. januar 2015, at man ønskede en drøftelse kapacitet og koordinering i forbindelse med indlæggelse og udskrivning inden for det psykiatriske område, på udvalgets møde den 13. maj INDSTILLING Administrationen indstiller: at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter vedlagte notat med data over antal færdigbehandlede patienter og færdigbehandlingsdage på det psykiatriske område. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Drøftet og aftalt at drøftelsen fortsætter på næste møde med afsæt i casebeskrivelser. SAGSFREMSTILLING Sundhedskoordinationsudvalget havde den 30. januar 2015 en temadrøftelse om kapacitet og koordinering i forbindelse med indlæggelse og udskrivning af patienter med somatisk sygdom. I forbindelse med drøftelsen tilkendegav udvalget, at man også ønskede en drøftelse af samarbejdet om kapacitet og koordinering i forbindelse med indlæggelser og udskrivning af patienter med psykisk sygdom. Udvalget anmodede derfor den administrative styregruppe om at udarbejde et notat herom. Den administrative styregruppe har efterfølgende drøftet denne bestilling. Styregruppen fandt at notatet - udover opgørelse af antal færdigbehandlede patienter og antal færdigbehandlingsdage - også bør indeholde nogle casebeskrivelser, der kan illustrerer de særlige udfordringer, der kan gøre sig gældende i forhold til hjemtagning af færdigbehandlede psykiatriske patienter. Det har desværre ikke været muligt at færdiggøre casebeskrivelserne til dette møde. De vil derfor blive fremlagt på udvalgets møde den 2. oktober Som bilag er her vedhæftet notat, der redegør for faktuelle data vedr. antal færdigbehandlede patienter og antal færdigbehandlingsdage i 2013 og 2014 herunder antal færdigbehandlede patienter og antal færdigbehandlingsdage fordelt på kommune niveau. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Notat med casebeskrivelser, der illustrerer samarbejdet omkring kapacitet og koordinering i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger af mennesker med psykisk sygdom, fremlægges til drøftelse på udvalgets møde 2. oktober JOURNALNUMMER Tomt indhold BILAGSFORTEGNELSE 1. Notat vedr psykiatri Side 13 af 15

14 7. EVENTUELT EVENTUELT Formanden anmodede om Den administrative Styregruppe om bemærkninger til rapporten sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlig resultater fra maj Side 14 af 15

15 8. MEDDELELSER - DATA FOR HELE 2014 VEDR. FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER OG FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER. S MEDDELELSER Sundhedskoordinationsudvalget anmodede på sit møde den 30. januar 2015 om, at der til mødet den 13. maj 2015 udsendes en opgørelse over antal færdigbehandlede somatisk i hele 2014 samt en opgørelse over antal forebyggelige indlæggelser for hele JOURNALNUMMER Tomt indhold BILAGSFORTEGNELSE 1. LIS - forebyggelige genindlæggelser - året lis somatik jan-dec2014 Side 15 af 15

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER Tirsdag den 26. november 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud)

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 14-05-2014 11:00. Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 14-05-2014 11:00. Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 14-05-2014 11:00 MØDESTED Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 17-08-2015 10:00 MØDESTED Mødelokale H6/H7 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Borgmester

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget :00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget :00. Mødelokale på regionsgården DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Ninna

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget :00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget :00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Per Seerup Knudsen Formand Deltog Ninna

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Hvad er en sundhedsaftale?

Hvad er en sundhedsaftale? Hvad er en sundhedsaftale? Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden

Læs mere

Region Sjælland-politiker vinklen

Region Sjælland-politiker vinklen Region Sjælland-politiker vinklen Danske Ældreråd - konference 3. maj 2016 Sundhedsaftalen 2015-2018 Visionen Fælles om bedre sundhed Tre overordnede mål: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN LYNGBY-TRBÆK KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud)

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri planområde nord Dato: 19.04.2013 Kl.: 12.00 14.00 Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48 Indgang

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Dagsorden: 1. Orientering om Sund Vækst plan og Røgfrit København v. Jens Egsgaard og Ane Friis Bendix

Dagsorden: 1. Orientering om Sund Vækst plan og Røgfrit København v. Jens Egsgaard og Ane Friis Bendix [Ref. nr.] Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 19. juni 2013 Referat fra møde i Samordningsudvalget

Læs mere

Arbejdsgruppen om samarbejdet på børneområdet

Arbejdsgruppen om samarbejdet på børneområdet Arbejdsgruppen om samarbejdet på børneområdet Fællesmøde om arbejdet med Sundhedsaftalen den 3. november 2016 Ledende sundhedsplejerske Linda Malmgren, Gladsaxe Kommune Vicedirektør Pernille Slebsager,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Gennemgang af indsatser i sundhedsaftalen , der vurderes at have et finansieringsbehov

Gennemgang af indsatser i sundhedsaftalen , der vurderes at have et finansieringsbehov Bilag 2: Sundhedsaftalens finansieringsbehov i 2017 I det nedenstående gennemgås administrationens vurdering af de indsatser fra sundhedsaftalen 2015-2018, der vurderes at have et finansieringsbehov i

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 26-05-2015 19:30 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Maja Holt Højgaard

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 17. juni 2008. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 17. juni 2008. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Tirsdag den 17. juni 2008 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 3 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden DELTOG TIL

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 28. oktober 2015 Kl.: Kl. 13.00-15.00. Der serveres frugt og kaffe/the. Sted: Rigshospitalet, Julianes Maries vej 18, opgang

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Anne Frølich, overlæge, Bispebjerg Hospital, ekstern lektor, Københavns Universitet

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø.

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planområde syd Dato: 18.03.2013 Kl.: 10.30 12.30 Sted: Psykiatrisk Center Glostrup Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 57 Indgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Forslag til administrativ organisering

Forslag til administrativ organisering Forslag til administrativ organisering Sundhedskoordinationsudvalget Den Administrative Styregruppe Sundhedsaftalens udviklingsdel Sundhedsaftalens driftsdel Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe Sygehus

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært Handicaprådet

Dagsorden for ekstraordinært Handicaprådet Dagsorden for ekstraordinært Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 09. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Elektronisk møde Bemærkninger: Uden møde Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Kristina Kongsted

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Mandag den 29. oktober 2012 Kl. 17.00-19.00 Regionsgården, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 23-10-2015 13:00. Standard mødested

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 23-10-2015 13:00. Standard mødested BESLUTNINGER Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 23-10-2015 13:00 MØDESTED Standard mødested MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 20. juni Kl.: 14-16 Sted: Regionsgården Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 20650887

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard 09. april 2014 Sted: Medborgerhuset Bindslevsplads, 8600 Silkeborg Tidspunkt: Frokost fra 12.30 Møde: 13.00-15.30 Deltagere: Hospitalsenhed Midt Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 23. marts Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 23. marts Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. D A G S O R D E N Mandag den 23. marts 2009 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 2 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig, Region

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 14. januar 2013 Torben Gaarskær 1 Sundhedsaftalen 2010-2014 14. januar 2013 Torben Gaarskær 2 Målsætninger inden for 5 hovedområder Styrke

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Peter Mandrup Jensen. Forslag til dagsorden

Peter Mandrup Jensen. Forslag til dagsorden Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 10. juni 2016 Kl.: Kl. 10.00-12.00 Sted: Regionsgården, H7 Deltagere: Christian Bartholdy Birgit Gundorph-Malling Anne Hertz Jesper Lihn Line Soot

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere