Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder:"

Transkript

1 Strategi

2 Introduktion Randers HF & VUC er en skole, der sigter efter at løfte kursister og elever til bedre muligheder og til at blive aktive samfundsborgere. Vi møder vores kursister og elever, hvor de er, og tilbyder fleksibel uddannelse, der er tilpasset den enkeltes behov med individuelle tilrettelæggelser. Vi favner voksne såvel som unge, der har brug for uddannelse, og vi sætter en ære i at skabe optimale rammer for den enkelte igennem den unikke fleksibilitet, vi har som VUC. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder: Gymnasial uddannelse Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning VUC Erhverv Randers HF & VUC stiller sig i positioner, der sikrer vejen fra grundskoleniveau og videre igennem uddannelsessystemet enten til en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller et kursus, der giver de kompetencer, der skal til for at løfte den faglige arbejdskraft i Danmark. Denne strategi fastlægger retningen for Randers HF & VUC i form af strategiske fokusområder og mål for perioden Strategien er udviklet med udgangspunkt i skolens position og strategiske rammer i det nuværende uddannelseslandskab. Den kan og skal løbende tilpasses den virkelighed, som omgiver skolen. Strategien er skabt ud fra en bred involvering af skolens bestyrelse, samarbejdsudvalg, ledelse og medarbejdere, som har tegnet en fælles retning for fremtiden. Skolens værdier, kultur og vision danner desuden grundlag for strategien. Det har været enormt spændende at drøfte strategiens indhold på tværs af fag- og personalegrupper. Jeg oplever, at vi er en skole med en stærk fælles forståelse af, hvem vi er, og hvad vi står for og hvor vi er på vej hen. Anette Nielsen, underviser på HF 2

3 Randers HF & VUC i en ny fremtid Tiderne kalder på, at vi som uddannelsesinstitution tilpasser os den omskiftelige virkelighed i verden omkring os. De kommende år vil kræve en løbende udvikling af vores kerneopgave, og det er afgørende, at vi, i samarbejde med partnere, formår at tilpasse vores uddannelsestilbud, så vi fortsat leverer den bedste kvalitet inden for uddannelse, og at vi som det lokale VUC kan bidrage til at sikre alle borgere lige muligheder for at uddanne sig. Derfor har strategien et fokus på udsyn til verden - både lokalt, nationalt og globalt. Desuden skal FN s verdensmål udgøre en fællesnævner og en rettesnor for skolens strategiske arbejde. Denne strategi skal sikre, at Randers HF & VUC arbejder målrettet med at forblive en central samarbejdspartner for såvel den enkelte som for kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i lokalområdet. Et forløb hos os skal give dannelse, almene faglige kompetencer og mod på videre uddannelse, samtidig med at man som kursist og elev har oplevet at være en vigtig del af skolens helhed. Som skole udvikler vi os omkring vores kursister og elever for at holde os omstillingsparate i en tid, hvor vi skal uddanne til en fremtid, der til stadighed forandres med kortere intervaller. I strategiperioden vil skolen have et fokus på forpligtende fællesskaber for at sikre, at vi forpligter os i samarbejder og fællesskaber såvel med hinanden som med eksterne parter. Verden er blevet mindre, og det forpligter. Verden er blevet mere digital, og det forpligter. Vi er som uddannelsesinstitution forpligtet til at være på forkant med den fremtid, vores kursister og elever skal møde enten som studerende eller som ansatte på et arbejdsmarked efterfølgende. Randers HF & VUC skal sikre sig en attraktiv plads i uddannelseslandskabet og bidrage med moderne dannelse, der skal gøre vores kursister og elever til levedygtige og bidragende samfundsborgere i en kompleks verden. Det kræver en omstilling til nye teknologier og et udsyn til de globale muligheder, der udfordrer den traditionelle undervisning. Et strategisk fokus er derfor at udvikle en digital skole, der har kapacitet og evne til at holde sig ajour med den digitale og teknologiske udvikling. 3

4 Mission og vision Randers HF & VUC har med en opdateret formulering af skolens mission og vision sat ramme og retning for skolens strategiske udvikling. De strategiske indsatser og fokusområder skal tilsammen sikre, at vi når vores mål. Al udvikling på Randers HF & VUC har til formål at bidrage til øget kvalitet i kursister og elevers uddannelsesforløb på skolen. Mission Vision Vi tilbyder fleksibel uddannelse med tilbud om individuelle og kollektive forløb til alle niveauer på de faglige og videregående uddannelser, samt kompetenceløft til fremtidens arbejdsmarked. Sammen løfter vi dig til gode muligheder for, at du kan uddanne dig og blive en aktiv samfundsborger. 4

5 Målsætning Formålet med strategien er at gøre vores vision til virkelighed. Vi har defineret tre fokusområder for at sikre strategisk retning i perioden Fokusområderne beskriver også de overordnede effekter, som skolen skal have opnået i perioden: Et øget udsyn til verden omkring os og et fokus på den fremtid, vi uddanner til. Udvikling af forpligtende fællesskaber såvel internt som eksternt. En digital skole, der har skabt en metode, som sikrer, at skolen er på forkant med den teknologiske og digitale udvikling og inddrager den i skolens hverdag for at understøtte læring og sikre, at vores elever og kursister er klædt på til verden uden for skolen lokalt, nationalt og globalt. 5

6 Udsyn Udsyn giver indsigt - indsigt giver udsyn Globaliseringen præger i den grad det samfund, vi lever i, og skaber på en og samme tid udfordringer og muligheder. Verden er kommet tættere på, og vores elever og kursister skal i højere grad uddannes til en global fremtid på arbejdsmarkedet. Vi har som mål at sikre, at Randers HF & VUC trækker verden ind i skolen og samtidig sikrer, at vores elever og kursister kommer ud og lærer i verden. Vi arbejder for læringsfællesskaber på tværs af kulturer, der sikrer en løbende udvikling fra det lokale til det regionale, nationale og globale udsyn. Verden ind i skolen og skolen ud i verden Udsyn handler for os om dannelse. Gennem indsigt i os selv, hinanden og omverdenen skabes et udsyn, der gør verden større. Vi vil sammen løfte blikket for igennem udsyn at få en større indsigt i vores fælles fortid og fremtid. Vi vil skabe rammerne for, at vi på skolen bliver nysgerrige, fordomsfri, interesserede og åbne over for det anderledes og fremmede. Gennem udsyn er målet at give eleverne globale kompetencer. Verdensmålene skal ind i undervisningen og understøtte udviklingen af en professionsrettet uddannelse særligt på HF. Vi skal desuden sikre, at verdensmålene bliver en aktiv del af skolens dagligdag i hele organisationen. 6

7 Fremtidssikring i en global udvikling Udsyn handler ligeledes om et fokus på fremtidens behov for forandringer inden for det pædagogiske og didaktiske felt, herunder også en kobling til digitaliseringen på uddannelsesområdet. Vi vil være på forkant med den fremtid, vi uddanner til, ved at prioritere fremsynet udvikling. Vi vil fremtidssikre vores elever og kursister med en moderne uddannelsesinstitution, der kobler forskning og trends med vores egne værdier. Vi skal have kendskab til det arbejdsmarked, vi uddanner til, og bygge på den erfaring, vi har. Partnerskaber Det er afgørende for skolens virke, at der er samspil mellem skolen og eksterne parter, såvel private som offentlige institutioner. Vi vil være kendt og anerkendt i vores omgivelser, og vores omverden skal vide, hvem Randers HF & VUC er, hvad vi står for, og hvad vi kan. Derfor handler udsyn sidst, men ikke mindst om positionering og tydelighed. Vores partnerskaber skal dække såvel lokale som regionale/nationale og globale aktører baseret på såvel fysiske som digitale samarbejder. 7

8 Forpligtende fællesskaber Vi kommer fra en individualiseret tid, som har skabt et behov for forpligtende fællesskaber. Den individuelle kultur afløses af et fokus på fællesskaber, som skal give plads til fordybelse, refleksion og kreative processer. Skolen skal styrke elevernes deltagelse, gennemførelse og læring sammen med andre og samtidig sikre, at læring er udviklet i professionelle fællesskaber for at skabe bedst mulig kvalitet. Faglige og sociale fællesskaber Målet er at styrke fællesskabet i klasserummet og på skolen. Det sker ved, at man som elev føler sig som en del af både læringsfællesskaber og sociale fællesskaber. Det er et selvstændigt mål at styrke den åbne dialog, og at eleverne bruger deres aktive stemmer. Med det strategiske mål vil vi sikre at have blik for potentialerne i mødet mellem lærer og elev med udgangspunkt i det forpligtende fællesskab. Skolen har en mangfoldighed, som er en styrke og et potentiale, der skal bruges til øget læring. Det er et mål at tænke professionelle læringsfællesskaber som rammen om kerneydelsen, læring, og dermed arbejde målrettet på et forøget læringsudbytte og kvalitet. 8

9 Stærke læringsfællesskaber og professionel kapital Skolens nuværende professionelle læringsfællesskaber skal videreudvikles til at styrke fremtidens skole. Vi vil styrke at være en samlet skole, hvor afdelingerne har et forpligtende og professionelt fællesskab. Det være sig både organisatorisk, strukturelt og fagligt. Der skal være øget fokus på samarbejde på tværs af medarbejdergrupper, fælles udvikling af undervisningsmaterialer, forløb og åbne døre i forpligtende læringsfællesskaber. Målet er et åbent og fælles undervisningsmiljø, hvor kollegial feedback i og uden for klasserummet bliver en naturlig del af samarbejdet. Vi lærer, arbejder og udvikler i fællesskaber, og ingen udvikler med og for sig selv uden samarbejde med andre. Forpligtende fællesskaber skal desuden sikre en høj arbejdsglæde, der udspringer af at skabe god læring. Understøttende forventningsafstemning i organisationen Vi skal skabe en struktur og organisation, der understøtter, at vi arbejder i fællesskaber og skaber en fælles bevidsthed om, hvad god undervisning er på vores skole. Vi skaber åben dialog om at udvikle tydelige kvalitetsmarkører for, hvad vi forstår ved god undervisning. Der skal således være en klar beskrivelse af, hvad professionelle læringsfællesskaber består af, og hvilke forventninger der er til den enkelte underviser i fællesskabet. 9

10 Digital skole Den digitale skole skal kunne rumme og udvikle den digitalt indfødte og bevidste kursist/elev samtidig med den målgruppe af især voksne, der føler sig fremmedgjorte i den digitale tidsalder. Det er vores opgave at bringe dem nænsomt, men konsekvent ind i den digitale læringszone med det væld af muligheder, der åbner sig. De kommende generationer er bevidste om værdien af bæredygtige, sociale fællesskaber såvel online som offline. Vi vil i strategiperioden arbejde med at udvikle underviserrollen til mødet med de digitaliserede ungdomsårgange, der møder skolen i de kommende år. Det strategiske fokus på forpligtende fællesskaber skal samtidig understøtte offline fællesskabernes styrker og skabe en bevidsthed om styrker og udfordringer i de to verdener. Digitale kompetencer Den digitale verden udvikler sig med høj hastighed, og det er derfor skolens ambition at sikre viden om de digitale og teknologiske kompetencer, som fremtidens elever og kursister skal mestre. Det er derfor et vigtigt mål at udvikle medarbejderne til at være på forkant med fremtidens teknologier og den digitale dannelse, der skal understøtte kritisk refleksion i valget af og arbejdet med nye digitale muligheder. Hver enkelt medarbejder skal opleve at kunne mestre digitale kompetencer, der er defineret som nødvendige for arbejdet på skolen. Skolen skal igennem forpligtende samarbejder med eksterne parter arbejde med begrebsforståelse og lokal implementering heraf. Organisationen understøtter en eksperimentel tilgang i udviklingsprocessen. Der skal udvikles en analytisk tilgang til den didaktiske proces med fra- og tilvalg i arbejdet med teknologier og digitale metoder. Især skolens onlinetilbud skal blive kulturbærende ind i en ny e-didaktisk tilgang til læring igennem teknologier. 10

11 Teknologiske muligheder Vi skal udnytte den konstante udvikling af systemer, så vi løbende tilpasser os de mest optimale digitale muligheder for at understøtte vores samarbejde internt og eksternt. Robotteknologien giver nye muligheder, der kan frigive ressourcer til udvikling og læring og dermed understøtte skolens kerneydelse. I organisationen skal der arbejdes med en øget digitalisering i de administrative processer for at udvikle en mere sikker og effektiv drift. Vi skal favne den teknologiske udvikling til øget læring med en kritisk refleksion over valg og brug af teknologier. Refleksion og dannelse danner udgangspunkt for udviklingen af didaktikken i det digitale og teknologiske rum. Skolen skal udvikle et eksperimenterende miljø omkring afprøvning og udvikling af teknologier, gerne i samarbejde med offentlige og private partnere. Dataanvendelse i den digitale skole Hvordan bruger vi data til at styrke læring? Det er målet at finde svaret på det spørgsmål og samtidig implementere de data, der understøtter bedre læring. Med digitale værktøjer følger muligheden for at finde mønstre, der kan understøtte valg og beslutninger i det daglige arbejde. Det er derfor vigtigt at skabe en høj grad af datastyring og anvendelse af data til kvalificering og udvikling af indsatser, fx for fraværsregistrering og løfteevne. Der skal udarbejdes klare principper for, hvilke data skolen skal basere sine beslutninger på, og hvordan disse data trækkes. Der skal arbejdes med analyse af de nuværende datasæt for at sikre ensartethed og øget mulighed for benchmark. I strategiperioden skal der først analyseres og dernæst udvikles på skolens brug af data for at understøtte ressourceanvendelse, prioriteringer, kvalificering og udvikling. I læringssammenhænge skal der sikres en viden og en kritisk refleksion om data. Kursister og elever skal udvikle en forståelse for data og en kritisk, reflekterende tænkning, samtidig med at de skal lære selv at udvikle brugbar data i sikre miljøer. 11

12 Strategi Godkendt af Randers HF & VUC s bestyrelse den 12. juni 2019 Udgivet august 2019 af Randers HF & VUC Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf Følg os randershfvuc

Strategi for HF & VUC Klar,

Strategi for HF & VUC Klar, Strategi for HF & VUC Klar, 2019 2022 Vision HF & VUC Klar er førstevalget for alle, der ønsker en voksenuddannelse. Med kombinationen af kompetencegivende uddannelse og blik for den enkeltes udvikling

Læs mere

Strategi for Vestegnen HF & VUC

Strategi for Vestegnen HF & VUC 1 Strategi for Vestegnen HF & VUC 2015-2018 Strategien er vedtaget i bestyrelsen den 17. juni 2015. Strategien er resultatet af en grundig dialog mellem medarbejdere, kursistråd og bestyrelse. Tegningen

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI AALBORG HANDELSSKOLE Strategi 2019-2024 fastlægger retningen for de kommende fem år. Udviklingen går imidlertid stærkt, og meget kan ske i løbet af en femårsperiode. Skolens bestyrelse vil derfor i samarbejde

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Seminar om Campusutvikling

Seminar om Campusutvikling Oplæg d. Seminar om Campusutvikling Erik Knudsen Rektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Danmark Disposition UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole hvem er vi? Hvordan har vi arbejdet med

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2018-19 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi for VUC Storstrøm

Strategi for VUC Storstrøm Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 Strategi for VUC Storstrøm 2019-2021 msi@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 Indledning VUC Storstrøm står over for en række forandringer i 2019 og frem.

Læs mere

Bilag 8. Udkast Strategiplan Arbejdet med strategiplanen følger denne tidsplan, godkendt på bestyrelsesmødet 31. maj 2016:

Bilag 8. Udkast Strategiplan Arbejdet med strategiplanen følger denne tidsplan, godkendt på bestyrelsesmødet 31. maj 2016: Bilag 8 Udkast Strategiplan 2020 Arbejdet med strategiplanen følger denne tidsplan, godkendt på bestyrelsesmødet 31. maj 2016: Uge 40: Uge 45: Ledelsesseminar hvor der arbejdes med første udkast til det

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Marts Udkast Strategiplan Arbejdet med strategiplanen følger denne tidsplan, godkendt på bestyrelsesmødet 31.

Marts Udkast Strategiplan Arbejdet med strategiplanen følger denne tidsplan, godkendt på bestyrelsesmødet 31. Marts 2017 Udkast Strategiplan 2020 Arbejdet med strategiplanen følger denne tidsplan, godkendt på bestyrelsesmødet 31. maj 2016: Uge 40: Uge 45: Ledelsesseminar hvor der arbejdes med første udkast til

Læs mere

VUC sikrer lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle

VUC sikrer lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle 11. marts 2019 VUC sikrer lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle VUC spiller en helt central rolle i det danske uddannelseslandskab ved at udgøre et parallelt uddannelsessystem, der sikrer uddannelse

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

VIDEN TO GO VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSESSTRATEGI FOR VUC-SEKTOREN. Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen

VIDEN TO GO VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSESSTRATEGI FOR VUC-SEKTOREN. Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen VIDEN TO GO VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSESSTRATEGI FOR VUC-SEKTOREN Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen INDHOLD 04 VIDEN TO GO 08 VIGTIGSTE PRIORITERINGER 05 MARKEDER OG PRODUKTER 07 SUCCESKRITERIER

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Strategi KVUC - Københavns Voksenuddannelsescenter

Strategi KVUC - Københavns Voksenuddannelsescenter Strategi 2019-2024 KVUC - Københavns Voksenuddannelsescenter Lige adgang til kvalitetsuddannelse Det nye KVUC med grundværdierne i baggagen KVUC s uddannelser sikrer, at der er en effektiv vej i uddannelsessystemet

Læs mere

Profil for institutionsleder af FGU-Nordsjælland med hovedsæde i Frederiksværk

Profil for institutionsleder af FGU-Nordsjælland med hovedsæde i Frederiksværk Profil for institutionsleder af FGU-Nordsjælland med hovedsæde i Frederiksværk Opgaven På trods af bestræbelser fra mange engagerede professionelle har næsten 50.000 unge under 25 år ikke en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ungdomspolitik. Baggrund. En levende politik

Ungdomspolitik. Baggrund. En levende politik Ungdomspolitik Baggrund Ungdomspolitikken er en del af Den Sammenhængende Børnepolitik i Skanderborg Kommune og skal derfor ses i sammenhæng med Den bedste start på livet og Fremtidens Skole. I udarbejdelsen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2019-2021 STATUS Produktet Denne digitaliseringsstrategi skal ses i forlængelse af IBA s overordnede strategi, Tændt af at lære, og skal således mål-

Læs mere

IT og digitalisering i folkeskolen

IT og digitalisering i folkeskolen 08:00 100% Aabenraa Kommune Forord Udfordringer Det skal vi lykkes med Tre strategiske spor Rammer Veje ind i digitaliseringen IT og digitalisering i folkeskolen Godkendt af Aabenraa Kommunes Byråd den

Læs mere

HOVEDSTRATEGI FOR ULYKKES PATIENT FORENINGEN

HOVEDSTRATEGI FOR ULYKKES PATIENT FORENINGEN 1 HOVEDSTRATEGI FOR ULYKKES PATIENT FORENINGEN 2019-2021 2 3 DET ARBEJDER VI FOR er en fælles stemme for de 100.000 danskere, der oplever problemer i deres hverdag efter en ulykke. Vores medlemmer er kommet

Læs mere

Indholdsfortegnelse STRATEGI Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse STRATEGI Indholdsfortegnelse STRATEGI 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 KVUC s rolle - og den strategiske retning i 2016-18 5 KVUC s profil 6 Mission: Forberedende uddannelse, der bringer folk videre 7 Vision: Uddannelse

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Vores mission og vision i. altid i bevægelse-

Vores mission og vision i. altid i bevægelse- Vores mission og vision i altid i bevægelse- 1 MISSION OG VISION Missionen er Landsbyordningens overordnede opgave. Visionen er udtryk for den retning, som Landsbyordningen ønsker at udvikle sig hen imod.

Læs mere

STRATEGI Det voksne fleksible og digitale VUC

STRATEGI Det voksne fleksible og digitale VUC STRATEGI 2021 Det voksne fleksible og digitale VUC 2 Et stærkt fundament så vi kan pege fremad Med denne folder præsenterer vi Strategi 2021. Strate - gien er blevet til i et tæt samarbejde med kursister,

Læs mere

Udkast til Ungdomspolitik

Udkast til Ungdomspolitik Udkast til Ungdomspolitik Baggrund Ungdomspolitikken er en del af Den Sammenhængende Børnepolitik i Skanderborg Kommune og skal derfor ses i sammenhæng med Den bedste start på livet og Fremtidens Skole.

Læs mere

Vi vil nytænke digitale læringsmiljøer, der rækker ud over grænser

Vi vil nytænke digitale læringsmiljøer, der rækker ud over grænser Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk synsvinkel om, hvorfor Verninge skole har

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision mission strategi værdier University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision Det er UCSJ Bioanalytikeruddannelsen Næstveds vision at være en anerkendt og ønsket aktør i forhold

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole Dokumentnr.: side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole Dokumentnr.: side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Indsatser Principper Pejlemærker Vision Strategi Fremtidens folkeskole 2012- Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi for læring på Egtved skole

Strategi for læring på Egtved skole 1 Strategi for læring på Egtved skole Hvem er vi på Egtved skole På Egtved skole ønsker vi til stadighed at udvikle os for at give elevene de bedste forutsætninger for at nå sit læringspotentiale. Derfor

Læs mere

Strategiplan Administration og Service

Strategiplan Administration og Service Strategiplan 2019-2022 Administration og Service Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Administration og Service Udgivelse: 31.05.2018 Sagsnr.: 2018-012993 Dok.nr.: 2018-012993-9 Tekst: Strategiplanlægning

Læs mere

Horsens Kommunes biblioteksstrategi. Det fællesskabende bibliotek med borgeren i centrum

Horsens Kommunes biblioteksstrategi. Det fællesskabende bibliotek med borgeren i centrum Horsens Kommunes biblioteksstrategi Det fællesskabende bibliotek med borgeren i centrum Indledning Det moderne folkebibliotek navigerer i et komplekst og digitaliseret samfund. Det er under konstant udvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI 2019-2023 SIDE 2 FORORD FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING Københavns Professionshøjskole har valgt en strategisk retning. Den peger ind i hjertet af vores uddannelser

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 Forord Metropol har en klar ambition. Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Langelinieskolens målsætning Missionen hvordan gør vi?

Langelinieskolens målsætning Missionen hvordan gør vi? Langelinieskolens målsætning 2013-2018 Vision hvor vil vi gerne hen som skole? På Langelinieskolen skaber vi stærke og inkluderende læringsrum for vores elever. Ved afslutningen af 9. klasse har alle elever

Læs mere

Strategiplan 2020» FASTHOLDELSE OG UDVIKLING

Strategiplan 2020» FASTHOLDELSE OG UDVIKLING Strategiplan 2020» FASTHOLDELSE OG UDVIKLING INDHOLD 2 S T R AT E GIP L A N 2020 Indledning 4 Mission 6 Vision 6 Pejlemærker 7 Skolens værdigrundlag 9 Overordnede målsætninger frem mod 2020 10 Indsatsområder

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

At være medarbejder i Serviceafdelingen

At være medarbejder i Serviceafdelingen At være medarbejder i Serviceafdelingen Indholdsfortegnelse Forord... 3 Serviceafdelingens strategi 2020... 4 Kompetencestrategi for Serviceafdelingen på Aarhus HF og VUC... 5 Konkrete initiativer og projekter

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk og didaktisk grundlag er fundamentet for det skole-og studiemiljø som TECHCOLLEGE vil kendes på - en fælles pædagogisk kultur. Grundlaget afspejler

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI DIGITALISERINGSSTRATEGI 2 INDHOLD 4 INDLEDNING 5 Fokusområder i digitaliseringsstrategien 5 Visionen for digitaliseringsstrategien 6 UDVIKLING AF BØRN OG UNGES DIGITALE KOMPETENCER 6 Målene for udviklingen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017 1 Pejlemærker for KU frem mod 2029 Revideret version 3. januar 2017 Understøttelse 2 3 Formål med pejlemærkerne for KU frem mod 2029 Drøftelserne om pejlemærkerne for KU frem mod 2029 har fungeret som

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Mål... 3 Leg, læring og trivsel...5 Professionelle læringsfællesskaber...6 Samarbejde mellem institution og forældre...6 Rammer

Læs mere

Udkast #3.0 til CISUs strategi

Udkast #3.0 til CISUs strategi 1. CISUs strategi har flere formål: Udkast #3.0 til CISUs strategi 2018-21 Denne strategi bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat og dermed til

Læs mere

FREMTIDENS SKOLE ER DIGITAL. 27. februar 2019 Konsulent Maja Lænkholm & Professor Morten Misfeldt, Institut for Læring og filosofi, AAU CPH

FREMTIDENS SKOLE ER DIGITAL. 27. februar 2019 Konsulent Maja Lænkholm & Professor Morten Misfeldt, Institut for Læring og filosofi, AAU CPH FREMTIDENS SKOLE ER DIGITAL 27. februar 2019 Konsulent Maja Lænkholm & Professor Morten Misfeldt, Institut for Læring og filosofi, AAU CPH ATV en uafhængig, medlemsdrevet tænketank Danmark skal være en

Læs mere

EN STÆRK PÆDAGOGPROFESSION I BEVÆGELSE BUPL s professionsstrategi

EN STÆRK PÆDAGOGPROFESSION I BEVÆGELSE BUPL s professionsstrategi EN STÆRK PÆDAGOGPROFESSION I BEVÆGELSE BUPL s professionsstrategi STYRK FAGET OG DØMMEKRAFTEN SÆT AFTRYK PÅ VELFÆRDS- SAMFUNDET STYRK PÆDAGOGERS UDDANNELSE Vedtaget på BUPL s kongres 2018 En stærk pædagogprofession

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Bilag 5 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for perioden 1/1 31/

Bilag 5 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for perioden 1/1 31/ Bilag 5 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for perioden 1/1 31/12 2017 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og

Læs mere

Digitale kompetencer og digital læring

Digitale kompetencer og digital læring Digitale kompetencer og digital læring National handlingsplan for de videregående uddannelser April 2019 Udgivet af Børsgade 4 Postboks 2135 1015 København K Tel.: 3392 9700 ufm@ufm.dk www.ufm.dk Foto

Læs mere

Strategi for digitalisering og teknologi. Lemvig Kommune

Strategi for digitalisering og teknologi. Lemvig Kommune Strategi for digitalisering og teknologi Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

HOVEDSTRATEGI FOR POLIO FORENINGEN

HOVEDSTRATEGI FOR POLIO FORENINGEN 1 HOVEDSTRATEGI FOR POLIO FORENINGEN 2019-2021 DET ARBEJDER VI FOR vil forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio. Gennem professionel rådgivning og specialiseret

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag FPDG Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 2019-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Faglige kompetencer og dannelse... 4 3. Pædagogiske og didaktiske principper... 6 4. God undervisning på

Læs mere

STRATEGI Version

STRATEGI Version STRATEGI 2018-2022 1 Forord til strategi 2018-2022 Neden for følger strategi 2018-2022 for EUC Nordvestsjælland. Strategien bygger på følgende fem principper: 1. Vores arbejde understøtter altid den overordnede

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Oversigt over udviklingskontrakter for Børn- og Ungeområdet

Oversigt over udviklingskontrakter for Børn- og Ungeområdet Oversigt over udviklingskontrakter for Børn- og Ungeområdet 1. Processen for formulering af udviklingsmål (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) Fagsekretariatet Børn og Unge har

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling.

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling. KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU Selvevaluering Opfølgningsplan KLASSENIVEAU Evaluering Opfølgning i klasseteams Evalueringer og dataindsamling Implementering ELEVNIVEAU Feedback Undervisning Evalueringssamtaler

Læs mere

Strategi for teknologi og digitalisering. Lemvig Kommune

Strategi for teknologi og digitalisering. Lemvig Kommune Strategi for teknologi og digitalisering Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

INTERNATIONAL POLITIK. for Kolding Kommune 2012

INTERNATIONAL POLITIK. for Kolding Kommune 2012 INTERNATIONAL POLITIK for Kolding Kommune 2012 1. Forord Vi lever i globaliseringens tidsalder. Verden er åben og tilgængelig som aldrig før; folk i alle aldre rejser til og kommunikerer ubesværet med

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere