De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene"

Transkript

1 Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf Fax De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene I januar 2008 besluttede undervisningsministeren sammen med forligspartierne bag folkeskoleloven, at 2008 skal fungere som øve- og prøveår for de nationale test. I stedet for at gennemføre obligatoriske test anvendes året til fortsat udvikling, kvalitetssikring og afprøvning af opgaver til testene. 20. oktober 2008 Sags nr.: Forslaget om at anvende 2008 som øve- og prøveår blev fremsat for forligskredsen i et notat fra Skolestyrelsen af 21. januar Heraf fremgik det, at der sigtes mod at gennemføre næste obligatoriske testrunde i skoleåret 2008/09. Det fremgik samtidig af notatet, at den videre tidsplan skulle tages med forbehold for, om leverandøren af de nationale test, COWI, ville være i stand til at levere test af den rette kvalitet inden for de aftalte tidsrammer. Skolestyrelsen anførte, at forligskredsen i efteråret 2008 kunne forvente at blive orienteret nærmere om, hvornår det er muligt at tage testene i brug. Skolestyrelsen giver i dette notat den lovede orientering om ibrugtagning af testene. Notatet indeholder en status for udviklingen af testene og et forslag til en konkret plan for, hvornår testene tages i brug. Notatet indledes med en opsummering af baggrunden for øve- og prøveåret og af indholdet i det forlig, der blev indgået med COWI i juni Baggrund Øve- og prøveåret blev besluttet som følge af en evaluering fra oktober 2007 af den første udgave af de nationale test. Evalueringen pegede på, at testsystemet grundlæggende er velvalgt, men at de opgaver, der var blevet udviklet til den første udgave af testene, ikke var gode nok.

2 2 I øve- og prøveåret gennemføres en række aktiviteter, som skal medvirke til, at den næste udgave af testene lever op til kvalitetskravene og de anbefalinger, der er fremført i evalueringen. De vigtigste aktiviteter er: Produktion af testopgaver COWI og COWIs underleverandører tilretter produktionen af testopgaver med udgangspunkt i de anbefalinger, der er blevet fremført i evalueringen. Afprøvning af testopgaver Alle testopgaver afprøves på et stort antal elever (ca. 700 elever pr. opgave). Afprøvningen forløber ad flere omgange i løbet af 2008, og der bliver i alt involveret skoler. På baggrund af afprøvningen gennemføres en såkaldt Rasch-analyse, der fastsætter opgavernes sværhedsgrad. Analysen forkaster samtidig de opgaver, der ikke lever op til visse psykometriske (dvs. teststatistiske) krav, eksempelvis et krav om, at en opgave kun må have ét rigtigt svar. Afprøvningen er nødvendig for, at testene kan fungere som adaptive test, hvor testenes sværhedsgrad automatisk tilpasser sig den enkelte elev. Kvalitetssikring af testopgaver Forud for afprøvningen gennemgår sagkyndige udpeget af Skolestyrelsen samtlige opgaver med henblik på at godkende opgavernes faglige kvalitet. Denne procedure er kommet i stand som direkte følge af COWI s hidtidige problemer med at levere den fornødne kvalitet i opgaverne. Dermed er Skolestyrelsen nu langt tættere involveret i kvalitetssikringen af COWI s arbejde. Det er dog fortsat COWI, der har det kontraktuelle ansvar for at udvikle testopgaver. Forlig om forsinkelse i leveringen af de nationale test I juni 2008 har COWI og Skolestyrelsen indgået et forlig, som afklarer spørgsmålet om bod for de forsinkelser, der er indtrådt i udviklingen af testene (jf. brev til forligskredsen fra undervisningsministeren af 1. juli 2008). Forliget har samtidig sikret grundlaget for det videre samarbejde mellem Skolestyrelsen og COWI. Det er nu en del af aftalegrundlaget, at Skolestyrelsen, som omtalt ovenfor, skal godkende hver enkelt opgave forud for afprøvningen på skolerne. Ligeledes er der aftalt en ny arbejdsplan for projektet, som indebærer, at opgaverne til de nationale test skal være færdigudviklede efter følgende tidsplan:

3 3 30. januar 2009: Matematik 3. og 6. klasse, engelsk 7. klasse, fysik/kemi 8. klasse, geografi 8. klasse og biologi 8. klasse (i alt seks test). 1. maj 2009: Læsning 2., 4., 6. og 8. klasse og dansk som andetsprog 5. og 7. klasse (i alt seks test). Hvis testopgaverne ikke er færdige til de anførte tidspunkter, skal COWI betale en bod pr. arbejdsdag, indtil opgaverne er leveret i overensstemmelse med kontrakten. Boden kan dog suspenderes i op til 300 dage, hvis overskridelsen af tidsplanen skyldes, at uforholdsmæssigt mange opgaver forkastes i forbindelse med Rasch-analysen. Status for test i matematik, engelsk, fysik/kemi, geografi og biologi Opgaverne til de seks test, som ifølge tidsplanen skal være færdigudviklede 30. januar 2009, blev gennemgået af Skolestyrelsens faglige rådgivere i marts 2008 og afprøvet på skolerne i april og maj Skolestyrelsens godkendelse af opgaver til de seks test Skolestyrelsens faglige rådgivere gennemgik i alt ca opgaver til de seks test. Heraf kunne ca godkendes uden forbehold, mens de resterende ca opgaver ikke umiddelbart kunne godkendes. Flest opgaver blev godkendt til de to test i matematik, og færrest opgaver blev godkendt til testene i fysik/kemi og geografi. Skolestyrelsens faglige rådgivere gav en begrundelse for hver enkelt opgave, der ikke kunne godkendes. Nogle opgaver blev ikke godkendt, fordi de var behæftet med helt åbenlyse fejl. Andre opgaver blev ikke godkendt, fordi de var sat op på en måde, der kunne virke forstyrrende for eleven. For eksempel kunne nogle opgaver ikke læses på ét skærmbillede, og nogle opgaver indeholdt overskrifter eller forklaringer, som var for lange eller overflødige. Vurderingen af opgaverne tog udgangspunkt i anbefalingerne fra evalueringen i På trods af Skolestyrelsens manglende godkendelse af et flertal af opgaverne vurderede COWI, at det ville give mening at gennemføre opgaveafprøvningen som planlagt. COWI garanterede i en skriftlig erklæring til Skolestyrelsen, at opgaver med egentlige fejl ville blive rettet eller fjernet fra opgavebanken forud for afprøvningen. COWI garanterede samtidig, at andre af Skolestyrelsens kommentarer ville kunne imødekommes efter afprøvningen, uden at det havde betydning for afprøvningens kvalitet, og uden at det ville kræve fornyet afprøvning af opgaverne. Afprøvning af opgaver på skolerne

4 4 På baggrund af COWI s erklæring om opretning af opgavernes kvalitet blev det besluttet at gennemføre afprøvningen af opgaverne til de seks test som planlagt i april og maj Ca. 450 skoler blev udtrukket til at deltage i afprøvningen, og i alt deltog ca elever i afprøvningen. Skolerne fik mulighed for at meddele Skolestyrelsen, hvis de af særlige grunde ikke kunne deltage i afprøvningen. Alle ønsker, som Skolestyrelsen modtog inden for en angivet tidsfrist, blev imødekommet. Resultatet af opgaveafprøvningen til de seks test COWI har efter afprøvningen gennemført den såkaldte Rasch-analyse, der fastsætter opgavernes sværhedsgrad og forkaster de opgaver, der ikke lever op til visse psykometriske krav. Rasch-analysen danner baggrund for at vurdere, om opgavebanken lever op til de krav, der er aftalt mellem COWI og Skolestyrelsen. Opgavebanken skal rumme mindst 180 opgaver på hvert profilområde (hver test består af tre profilområder, som er testens faglige delområder). Opgaverne til hvert profilområde skal desuden fordele sig nogenlunde ligeligt med hensyn til sværhedsgrader. På de områder, hvor Rasch-analysen viser, at opgavebanken ikke lever op til kravene, skal opgavebanken suppleres med nye opgaver. De nye opgaver skal godkendes af Skolestyrelsen og afprøves på skolerne ved en supplerende afprøvning. I oversigten nedenfor ses resultatet af Rasch-analysen. Som det fremgår, er der behov for at afprøve nye opgaver til fire ud af de seks test: matematik 3. klasse, fysik/kemi 8. klasse, geografi 8. klasse og engelsk 7. klasse. For de to øvrige test er der ikke behov for at afprøve supplerende opgaver. Testen i biologi for 8. klasse rummer et tilstrækkeligt antal opgaver på alle tre profilområder, og opgaverne fordeler sig nogenlunde ligeligt med hensyn til sværhedsgrader. Testen i matematik for 6. klasse rummer et tilstrækkeligt antal opgaver, men på ét af profilområderne fordeler opgaverne sig ikke jævnt. En ligelig fordeling kan imidlertid opnås ved at supplere med opgaver fra testen i matematik for 3. klasse. Der er derfor heller ikke behov for at fremstille nye opgaver til denne test. Antal profilområder med tilstrækkeligt antal opgaver (mindst 180) Antal profilområder med ligelig fordeling af opgaver på sværhedsgrader Behov for supplerende udvikling og afprøvning

5 5 Matematik 3. klasse Matematik 6. klasse Fysik/kemi 8. klasse Biologi 8. klasse Geografi 8. klasse Engelsk 7. klasse 2 af 3 1 af 3 Ja 3 af 3 2 af 3 Nej 2 af 3 1 af 3 Ja 3 af 3 3 af 3 Nej 1 af 3 2 af 3 Ja 2 af 3 1 af 3 Ja Supplerende afprøvning af opgaver til de seks test Det er planlagt, at den supplerende afprøvning til de fire test vil blive gennemført i december Det er endnu ikke afgjort, hvor mange skoler der er behov for at involvere i afprøvningen. Antallet af skoler afhænger af, hvor mange opgaver der på hvert profilområde skal fremstilles og afprøves. COWI vil i den kommende tid foretage denne opgørelse. Skolerne til den supplerende afprøvning vil blive udvalgt, så der så vidt muligt ikke involveres skoler, der allerede har afprøvet opgaver i Hvorvidt dette er muligt, afhænger af, hvor mange skoler der skal involveres, og om der blandt de skoler, der endnu ikke har afprøvet opgaver, kan findes et repræsentativt udsnit af landets skoler. Skolestyrelsen vil, så snart det er muligt, give meddelelse til de skoler, der er udvalgt til at deltage. Skolerne vil ligesom ved de foregående afprøvninger få mulighed for at meddele Skolestyrelsen, hvis de af særlige grunde ikke kan deltage i afprøvningen. Skolestyrelsen vil så vidt muligt imødekomme eventuelle ønsker om ikke at deltage. Særproduktion af meget lette opgaver Skolestyrelsens kvalitetssikrere har påpeget, at der muligvis i engelsk, fysik/kemi, biologi og geografi er behov for et mindre antal meget lette opgaver. Der er tale om opgaver, som er lettere end de opgaver, COWI er kontraktligt forpligtede til at producere. Styrelsen har derfor som et forsøg ladet i alt ca. 100 opgaver producere af styrelsens kvalitetssikrere med henblik på, at disse indgår i den supplerende opgaveafprøvning. Det vil efter afprøvningen blive vurderet, om disse opgaver skal indgå i opgavebankerne.

6 6 Den ekstra produktion af meget lette opgaver betyder, at der udover til de test, som er markeret i tabellen ovenfor, også vil blive foretaget en supplerende opgaveafprøvning til testen i biologi. Status for test i dansk/læsning Udviklingen af de fire test i dansk/læsning for 2., 4., 6. og 8. klasse er en væsentligt mere kompleks opgave end udviklingen af de øvrige test. Evalueringen af de nationale test i 2007 viste, at den faglige kvalitet af den første udgave af læsetesten, som var rettet mod elever i 8. klasse, skulle forbedres væsentligt. En stor del af opgaverne var konstrueret, så de målte elevernes indsigt i dansk sprog, litteratur og kultur snarere end elevernes evne til at læse. Evalueringen anbefalede derfor, at selve grundlaget for læsetestene blev lavet om, og COWI har været nødt til at starte stort set forfra med fremstillingen af læseopgaver. Skolestyrelsens faglige rådgivere på læseområdet har i foråret 2008 deltaget i møder med COWI for at hjælpe med at holde udviklingen på rette spor. Tidsplan for afprøvning af opgaver til læsetestene Det har været planlagt, at afprøvningen af alle opgaver til de fire læsetest skulle foregå i september og oktober COWI har imidlertid i august 2008 oplyst Skolestyrelsen, at produktionen af opgaver ikke er forløbet planmæssigt, og at en tredjedel af opgaverne ikke når at blive klar til det planlagte tidspunkt. Afprøvningen af læseopgaver vil som følge heraf blive gennemført ad to omgange. Størstedelen af opgaverne afprøves som planlagt i september og oktober 2008, mens en mindre del af opgaverne afprøves i december Opgavernes faglige kvalitet Skolestyrelsens faglige rådgivere har i august og september 2008 gennemgået og vurderet opgaver i dansk/læsning forud for afprøvningen. Skolestyrelsen har på baggrund af de faglige rådgiveres vurdering ikke kunnet godkende nogen opgaver uden kommentarer opgaver vil formentlig kunne godkendes, hvis der foretages mindre ændringer, mens de sidste 995 opgaver formentlig kun vil kunne godkendes, hvis der foretages mere gennemgribende ændringer. Problemerne i opgaverne angår blandt andet kommafejl, upræcise eller forkerte forklaringer på ord og vendinger, dårligt formulerede spørgsmål og flere korrekte svar på spørgsmålene.

7 7 Skolestyrelsen har allerede i foråret 2008 på en række møder med COWI påpeget de faglige problemer med opgaverne. Skolestyrelsens og CO- WI s faglige rådgivere har på møderne udtrykt enslydende kritik af opgaverne. COWI har imidlertid ikke til fulde formået at rette op på opgaverne forud for Skolestyrelsens godkendelse. Skolestyrelsen og COWI er blevet enige om at afprøve så mange opgaver som muligt i den allerede planlagte afprøvningsperiode. I lighed med i foråret vil godkendelsen af læseopgaverne formentlig kunne ske under betingelse af, at COWI garanterer den nødvendige opretning af opgaverne. Supplerende afprøvning Rasch-analysen af afprøvningen i efteråret 2008 vil afgøre, om der bliver behov for at fremstille og afprøve supplerende opgaver til læsetestene. Det er planlagt, at en eventuel supplerende afprøvning vil blive gennemført i marts Status for test i dansk som andetsprog Foruden de ti obligatoriske test bliver der udvikler to frivillige test i dansk som andetsprog for 5. og 7. klasse. Disse test vil blive stillet til rådighed for skolerne på frivillig basis, når opgaverne er færdigudviklede. Det er planlagt, at opgaverne til de to test i dansk som andetsprog skal afprøves i november og december Afprøvningen gennemføres på de skoler i landet, som har særligt mange elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog. Skolestyrelsens faglige rådgivere vil i oktober og november 2008 gennemgå opgaverne forud for afprøvningen. De faglige rådgivere har indtil nu haft lejlighed til at gennemgå et mindre antal opgaver. På møder med COWI i sommeren 2008 er det blevet påpeget, at opgaverne til især ét af de tre profilområder i en vis udstrækning tester noget andet end det, de er beregnet til. COWI og Skolestyrelsen er nu i dialog om, hvordan der kan rettes op på dette problem. Videreudvikling af testenes generelle virkemåde Sideløbende med udviklingen af testopgaverne foretager COWI en videreudvikling af testenes generelle virkemåde på en række områder. Videreudviklingen er baseret på evalueringen fra 2007 og på brugerundersøgelser, som COWI og Skolestyrelsen har gennemført fra december 2007 til juni Skolestyrelsen har i denne periode gennemført otte fokusgruppemøder blandt lærere, skoleledere, forældre og kommunale repræsentanter.

8 8 Tilbagemelding til lærerne om testresultaterne En del af videreudviklingen angår tilbagemeldingen til lærerne på elevernes resultater. Når eleverne har gennemført en test, får lærerne adgang til elevernes testresultater via internettet. Lærerne kan her danne sig et overblik over klassens resultater og gå i dybden med den enkelte elevs besvarelser. COWI og Skolestyrelsen er netop nu i dialog om, hvordan tilbagemeldingen på testresultaterne kan forbedres på baggrund af brugerundersøgelserne. Lærerne vil i den nye udgave af testene få bedre mulighed for at overskue de informationer, der er til rådighed, og det vil blive nemmere at gennemskue, hvordan testsystemet beregner elevernes resultater. Der gennemføres ligeledes forbedringer i den måde, skoleledere og forældre får resultaterne præsenteret på. Måling af hastighed i læsetestene Evalueringen i 2007 anbefalede, at der i læsetestene fremover rapporteres et mål for elevernes læsehastighed. Dette er en videreudvikling af det oprindelige testsystem, hvor bedømmelsen af eleverne udelukkende er baseret på, om eleverne svarer rigtigt på opgaverne. COWI er nu i gang med at implementere måling af læsehastigheden til brug for de kommende læsetest. Det vil dog efter Skolestyrelsens vurdering være en udfordring at få indarbejdet måling af og tilbagemelding på læsehastigheden i det eksisterende testsystem. Der kan derfor blive tale om, at dette element må videreudvikles på lidt længere sigt. Tilgængelighed I kontrakten med COWI er det et krav, at testene lever op til kontraktens fastsatte standard for tilgængelighed for elever med funktionsnedsættelser. I tidligere statusnotater til forligskredsen har Skolestyrelsen orienteret om, at de nationale test i 2007 ikke fuldt ud opfyldte kravene om tilgængelighed. Skolestyrelsen har løbende været i dialog med handicaporganisationerne om dette. Ifølge en status fra COWI af den 22. august 2008 er de tekniske krav fra kontrakten vedr. tilgængelighed nu implementeret i testsystemet. Et eksternt og uvildigt firma med ekspertise på området har dog netop afsluttet en gennemgang af testopgaverne med henblik på at dokumentere overholdelsen af det krævede niveau for tilgængelighed. Konklusionen er, at der er behov for yderligere tiltag i forhold til opgavernes udformning. Hertil kommer, at siden kontraktens indgåelse i 2006 er kravet til tilgængelighed på offentlige hjemmesider i Danmark blevet skærpet, og det er blevet obligatorisk at anvende det internationale niveau 2 for tilgængelighed i stedet for niveau 1. Skolestyrelsen vurderer bl.a. på baggrund af

9 9 handicaporganisationers og eksperters tilkendegivelser, at testopgaverne også bør opfylde tilgængelighedsstandarden på niveau 2, da dette vil kunne imødekomme ønsket om tilgængelighed for flest muligt elever med funktionsnedsættelser. Skolestyrelsen har derfor bedt COWI om et tilbud på implementering af standarderne for tilgængelighed på niveau 2 for netstedet og testopgaverne. Nogle grupper af elever med funktionsnedsættelser vil ikke blive fuldt tilgodeset, selv om tilgængelighedsstandard 2 bliver implementeret. Det kan fx dreje sig om døve elever eller elever med særlige handicap. Skolestyrelsen vil sammen med COWI vurdere nødvendigheden af at gennemføre supplerende tiltag for disse grupper i testsystemet. Handicaporganisationerne har efterspurgt vejledninger målrettet forskellige grupper af elever med funktionsnedsættelser i forbindelse med testenes forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Derfor er Skolestyrelsen i gang med at planlægge og igangsætte udarbejdelsen af specifikke vejledninger i samarbejde med nogle af organisationerne og videncentrene på områderne. Samlet vurdering af tidsplanen for fremstillingen af testopgaver Det er Skolestyrelsens vurdering, at øve- og prøveåret indtil nu har bragt udviklingen af testene et stort skridt videre mod målet om at kunne tilbyde lærerne et pædagogisk værktøj af høj kvalitet. COWI har på baggrund af evalueringen fra 2007 formået at skabe et forbedret grundlag for opgaveproduktionen. I forhold til de særlige udfordringer, der har knyttet sig til læsetestene, har COWI nu sat en produktion af opgaver i gang, som tager udgangspunkt i evalueringens anbefalinger. Skolestyrelsen vurderer desuden, at den tættere involvering i kvalitetssikringen af COWI s arbejde har givet et betydeligt udbytte. Der er blevet etableret en løbende dialog mellem Skolestyrelsens og COWI s faglige rådgivere, og denne dialog har været medvirkende til at rette opgaveproduktionen ind i forhold til de faglige kvalitetskrav. Samlet er det dog Skolestyrelsens vurdering, at det på baggrund af den aktuelle status er usikkert, om COWI kan have alle opgaver til de ti obligatoriske test klar til de aftalte tidspunkter. Usikkerheden knytter sig særligt til følgende områder: I forhold til de seks test, som blev afprøvet i foråret, mangler COWI fortsat at udbedre en stor del af de problemer, som Skolestyrelsen påpegede forud for afprøvningen. COWI har endnu

10 10 ikke leveret en fyldestgørende plan for, hvordan udbedringen vil blive foretaget. COWI skal inden for de kommende måneder fremstille et antal supplerende opgaver til fire af de seks test, som blev afprøvet i foråret. Opgaverne skal herefter kvalitetssikres og afprøves på skolerne. Først umiddelbart inden den planlagte deadline for disse test vil COWI kunne afgøre, om testene indeholder et tilstrækkeligt antal opgaver. COWI skal i forbindelse med den supplerende afprøvning sikre, at der er opgaver nok til både de svageste og de dygtigste elever. COWI s opgaveudviklere har hidtil haft vanskeligt ved at producere nemme opgaver til nogle fag og svære opgaver til andre fag. Det er usikkert, om COWI inden den supplerende afprøvning formår at iværksætte en opgaveproduktion, der tager højde for dette. COWI har hidtil ikke formået at overholde tidsplanen for udviklingen af opgaver til de fire læsetest. COWI er allerede i august 2008 kommet bagud i forhold til den reviderede produktionsplan, der blev lavet i juni Der udestår fortsat en produktion af mindst læseopgaver, og COWI har hidtil ikke formået at producere så mange opgaver på den tid, der her er til rådighed. Det er endnu uvist, om læseopgaverne i lige så høj grad som opgaverne til de seks øvrige test vil kunne godkendes af Raschanalysen, eller om der i foråret 2008 skal iværksættes en større supplering til disse test. Endelig har COWI fortsat store udfordringer med at leve op til kvalitetskravene til læseopgaverne. Af de opgaver, som Skolestyrelsen har vurderet forud for afprøvningen i septemberoktober, er ingen opgaver blevet godkendt uden kommentarer. Foruden den usikkerhed, der knytter sig til det faglige indhold i opgaverne, er det på nuværende tidspunkt usikkert, om COWI inden foråret 2009 kan nå at foretage en række forbedringer af testenes generelle virkemåde. Det gælder forbedringer i tilbagemeldingerne til lærere, skoleledere og forældre og videreudviklingen af læsetestene, så der tages højde for elevernes læsehastighed. Der knytter sig desuden en usikkerhed til, om COWI inden foråret 2009 kan nå at implementere kravene til tilgængelighed i testene, så brugerne oplever testene som fuldt tilgængelige. Nogle af kravene til tilgængelighed vil kunne påvirke testene så meget, at dele af systemet skal ændres.

11 11 Der kan fx være tale om specifikke opgavetyper eller grafik, som ikke kan gøres tilgængelige, uden at det kræver grundlæggende ændringer af en stor del af opgaverne. Endvidere kan der være ændringer, som påvirker testopgavernes indhold så meget, at en ny Rasch-analyse kan blive nødvendig. Det er desuden usikkert, om opfyldelsen af kravene til tilgængelighed i tilstrækkelig grad vil opfylde de forskellige behov hos elever med funktionsnedsættelser. Selv om testene lever op til standarderne for tilgængelighed, kan der være handicapgrupper, som ikke bliver tilgodeset, og som der skal udvikles særlige løsninger til. Det kan fx dreje sig om døve elever eller elever med kognitive handicap. Sådanne løsninger kan forudses at være særligt tidskrævende. Ibrugtagning af de nye udgaver af de nationale test Det er Skolestyrelsens vurdering, at skolerne snarest muligt bør orienteres om, hvorvidt der i foråret 2009 skal afholdes obligatoriske test, så skolerne kan tilrettelægge forårets øvrige aktiviteter efter dette. Skolestyrelsen har allerede modtaget en del henvendelser fra skolerne herom. Skolestyrelsen har hidtil sigtet mod, at de nye udgaver af testene kan tages i brug som obligatoriske test fra foråret Det er, som nævnt ovenfor, Skolestyrelsens vurdering, at denne plan er forbundet med usikkerhed. Hvis det udmeldes til skolerne, at der skal gennemføres obligatoriske test i foråret 2009, er det med risiko for, at en eller flere test må aflyses eller gennemføres med et reduceret antal opgaver. Efter Skolestyrelsens opfattelse bør testene først tages i brug som obligatoriske test, når der er en meget høj grad af sikkerhed for, at kvaliteten er i orden, og at testene kan fungere som et meningsfuldt pædagogisk værktøj. Skolestyrelsens forslag til ibrugtagning af de nye udgaver af testene Skolestyrelsen foreslår, at der udmeldes en plan for ibrugtagning af testene, som søger at imødegå de ovennævnte risici, og som samtidig har til formål at involvere skolerne tæt i ibrugtagningen. Forslaget indebærer, at testene i foråret 2009 tages i brug i en pilotfase på et mindre antal frontløberskoler. Denne del af forslaget vil blive beskrevet nærmere nedenfor. Forslaget indebærer samtidig, at der sigtes mod første gang at gennemføre obligatoriske test med de nye udgaver af testene i perioden februar - april Herefter vil der hvert år kunne gennemføres obligatoriske test i perioden februar april, sådan som det har været tiltænkt, siden udviklingen af de nationale test blev påbegyndt

12 12 Det indgår som en del af det overordnede koncept for de nationale test, at testene uden for perioder med obligatoriske test kan anvendes på frivillig basis af både folkeskoler og frie grundskoler. Efter pilotfasen vil Skolestyrelsen vurdere, hvornår denne ordning kan påbegyndes med de nye udgaver af testene. Det vil eventuelt kunne ske fra efteråret 2009, forud for de obligatoriske test. Skolestyrelsens samlede forslag til plan for ibrugtagning af de nye udgaver af testene er angivet i tabellen herunder: Plan for ibrugtagning af de nye udgaver af de nationale test Tidspunkt Aktivitet Marts maj 2009 Pilotfase Når testene er klar til brug, anvendes de på et mindre antal skoler i en pilotfase. Pilotfasen skal være med til at sikre, at testene fungerer, som de skal, inden de tages i brug som obligatoriske test. Testene vil i pilotfasen blive anvendt efter følgende plan: Marts april 2009: Matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi og geografi (seks test) Maj 2009: Dansk/læsning (fire test) Eventuelt fra efteråret 2009 Februar april 2010 (herefter hvert år i samme periode) Frivillig brug af test Efter pilotfasen kan det afgøres, hvornår de ti obligatoriske test og de to frivillige test i dansk som andetsprog kan stilles til rådighed for skolerne på frivillig basis (denne ordning gælder uden for perioder med obligatoriske test). Obligatoriske test Alle ti obligatoriske test gennemføres på skolerne. Pilotfase forud for anvendelse af de nye test som obligatoriske test Forslaget om en pilotfase skal være med til at sikre, at testene fagligt, pædagogisk og teknisk fungerer, som de skal, inden de tages i brug som obligatoriske test.

13 13 Pilotfasen gennemføres ved, at 100 skoler med særlig interesse for at bidrage til testenes udvikling får mulighed for at anvende testene på normal vis, når testene er klar til brug. De 100 frontløberskoler vil i pilotfasen blive bedt om at meddele alle iagttagelser af forhold, hvor testsystemet fungerer i modstrid med beskrivelsen af systemet, eller hvor der på anden vis måtte vise sig fejl eller uhensigtsmæssigheder. Testene vil derefter kunne justeres, og eventuelle problemer rettes op, inden testene tages i brug som obligatoriske test. Forslaget om en pilotfase skal ses på baggrund af erfaringerne fra de obligatoriske test i Testene blev anvendt for første gang uden tidligere at have været afprøvet på skolerne, og testsystemet viste sig da at indeholde nogle åbenlyse børnesygdomme. Blandt andet tog testene længere tid at gennemføre for eleverne end forventet, og opgørelser over elevernes resultater kunne i første omgang ikke leveres til det lovede tidspunkt. Disse problemer kunne have været identificeret og udbedret, hvis testene på forhånd havde været anvendt på et mindre antal skoler i en pilotfase. Forslaget skal desuden ses på baggrund af, at opgaverne til de fire læsetest efter planen skal være færdige til maj De obligatoriske læsetest vil dermed formentlig tidligst kunne afholdes i maj og juni Skolestyrelsen vurderer på baggrund af erfaringerne med den første udgave af testene, at dette er et uhensigtsmæssigt tidspunkt for obligatoriske test. Lærerne har i maj og juni kun kort tid til at følge op på testresultaterne i undervisningen, og mulighederne for at drøfte testresultaterne med forældrene er ringe, da der typisk ikke afholdes skole-hjem-samtaler i tiden op til sommerferien. Endelig skal forslaget om en pilotfase ses på baggrund af COWI s hidtidige problemer med at overholde deadlines, som beskrevet ovenfor. COWI skal som nævnt have opgaverne klar til nogle test 30. januar 2009 og til andre test 1. maj En pilotfase, hvor testsystemets generelle funktioner afprøves, vil kunne gennemføres, også selvom alle opgaver ikke er færdigudviklede. Pilotfasen vil dog, ligesom enhver anden anvendelse af testene, kun kunne gennemføres, hvis testsystemet rent teknisk er færdigudviklet. Pilotfasens fokusområder Pilotfasen vil først blive gennemført, når COWI vurderer, at testene er klar til brug. I sagens natur kan det ikke på forhånd afgøres, om der vil vise sig problemer på særlige områder. Skolestyrelsen vil imidlertid på forhånd udvælge nogle fokusområder for pilotfasen, hvor der vil blive foretaget en systematisk afprøvning og erfaringsopsamling. Det er planen, at der vil være fokus på følgende fire områder:

14 14 1. Den pædagogiske anvendelighed af testresultaterne Det er vigtigt for lærernes mulighed for pædagogisk opfølgning på testene, at resultaterne præsenteres på en sådan måde, at lærerne umiddelbart kan anvende dem i planlægningen af undervisningen. Resultaterne skal være nemme at overskue, det skal være muligt at gå i dybden med elevernes besvarelser, og lærerne skal kunne forstå, hvad der ligger til grund for et godt og et mindre godt resultat. COWI foretager som nævnt en række forbedringer af den måde, testresultaterne præsenteres på, til brug for de kommende test. Pilotforsøget vil have fokus på, om testresultaterne i den nye udgave af testene præsenteres på en hensigtsmæssig måde. I forhold til læsetestene vil der være særligt fokus på tilbagemeldingen på elevernes læsehastighed, idet måling af læsehastigheden som nævnt indgår som en helt ny funktionalitet i den kommende udgave af læsetestene. 2. Teknik De første obligatoriske test i 2007 forløb generelt uden store tekniske problemer. De digitale afgangsprøver, som også leveres af COWI, måtte imidlertid aflyses på grund af tekniske problemer i 2007, og i 2008 afslørede en generalprøve alvorlige fejl i systemet. Det er Skolestyrelsens vurdering, at disse erfaringer gør det nødvendigt at gennemføre grundige tekniske afprøvninger inden lanceringen af nye udgaver af digitale prøver og test. Det er desuden Skolestyrelsens vurdering, at skolernes fortsatte tillid til digitale prøver og test er afhængig af, at tekniske problemer fremover minimeres. I pilotfasen vil der derfor være fokus på, om de nye test teknisk set fungerer, som de skal. Skolerne vil blive opfordret til at melde tilbage til Skolestyrelsen, hvis de oplever tekniske problemer, og COWI vil blive bedt om at udbedre eventuelle fejl, inden testene tages i brug som obligatoriske test. 3. Elever med særlige behov Skolestyrelsen vil inden pilotfasen have udviklet specifikke vejledninger til lærerne om, hvordan elever med særlige behov får det største udbytte af testene. Efter pilotfasen vil det være muligt at indsamle erfaringer med anvendelse af testene blandt elever med funktionsnedsættelser med særlig fokus på testenes tilgængelighed, på hvorledes rapporteringen af testresultater fungerer for denne gruppe elever og på den pædagogiske opfølgning. 4. Faglige spørgsmål til opgaverne

15 15 Når testene er klar til pilotfasen, vil alle opgaver på forhånd være gennemgået og godkendt af Skolestyrelsens faglige rådgivere. I pilotfasen vil der blive mulighed for også at få faglige tilbagemeldinger på opgaverne fra de lærere, som skal anvende testene. Lærerne vil i pilotfasen blive opfordret til at forholde sig kritisk til opgavernes faglige indhold og meddele Skolestyrelsen, hvis de vurderer, at en opgave kan forbedres. Den praktiske gennemførelse af pilotfasen Hvis COWI formår at udvikle testene efter den nuværende tidsplan, vil pilotfasen efter Skolestyrelsens vurdering kunne gennemføres i perioden 2. marts 29. maj I pilotfasen vil hver obligatorisk test blive anvendt på ti skoler. Til anvendelse af de ti obligatoriske test vil der således blive involveret i alt 100 skoler. Denne fremgangsmåde skal sikre, at hver enkelt test bliver grundigt gennemprøvet i sin færdige form, og at det bagvedliggende testsystem, som er fælles for alle ti test, bliver gennemprøvet på et bredt udsnit af skoler. Testene vil blive anvendt i pilotfasen, efterhånden som opgaverne er klar. I marts og april vil de seks test i engelsk, matematik (to test), fysik/kemi, biologi og geografi blive anvendt på i alt 60 skoler, og i maj 2009 vil de fire test i dansk/læsning blive anvendt på i alt 40 skoler. Det vil som udgangspunkt være frivilligt for skolerne, om de ønsker at deltage i pilotfasen. Det er Skolestyrelsens erfaring, at mange skoler gerne vil deltage i et forløb som dette, også selvom det er med risiko for, at skolerne ikke får det fulde udbytte af testene. Deltagelse i pilotfasen gør skolerne til frontløberskoler i udviklingen af de nationale test, idet de 100 skoler vil få en særlig mulighed for at sætte deres præg på udformningen af testsystemet. Deltagelse i pilotfasen vil samtidig give eleverne mulighed for at blive fortrolige med testenes virkemåde, og lærerne vil få kendskab til testenes pædagogiske anvendelsesmuligheder. Økonomiske og kontraktuelle forhold COWI er indstillede på at tage testene i brug i en pilotfase og på at indgå en aftale om de praktiske omstændigheder i den forbindelse, hvis der træffes beslutning om ovennævnte forslag. De nærmere drøftelser om de praktiske omstændigheder vil kunne medføre justeringer i forhold til den fremgangsmåde, der er beskrevet ovenfor.

16 16 Skolestyrelsen vurderer, at den foreslåede plan for ibrugtagning kan gennemføres uden ændringer i det kontraktuelle forhold til COWI. Skolestyrelsen vil over for COWI fastholde de ovenfornævnte bodsbelagte milepæle med hensyn til udviklingen af opgaver til testene. Skolestyrelsen vurderer, at gennemførelsen af pilotfasen vil kunne ske inden for den samlede ramme for projektets økonomi. Som følge af pilotfasen vil der kunne opstå behov for efterfølgende at justere opgaver og/eller testsystem. De kontraktlige og økonomiske konsekvenser vil i den forbindelse skulle drøftes med COWI. Orientering til skoler og kommuner Skolestyrelsen vil umiddelbart efter en eventuel beslutning om ovenstående plan for ibrugtagning af testene orientere skoler og kommuner om planen og om baggrunden for at iværksætte en pilotfase. Skolerne vil samtidig blive orienteret om, at de i januar 2009 vil få nærmere information om tilmelding til pilotfasen.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

1. marts apr Afgjort den 12. august Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

1. marts apr Afgjort den 12. august Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 154 Folketinget 2009-10 Afgjort den 12. august 2010 154 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om fremdriften

Læs mere

Nationale test i folkeskolen: Afklaring af kontraktuelle forhold til COWI A/S

Nationale test i folkeskolen: Afklaring af kontraktuelle forhold til COWI A/S Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 331 Offentligt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

December 2013. Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen

December 2013. Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 71 Offentligt December 2013 Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen 1. Indledning Folketinget vedtog i marts 2006 indførelsen

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Kick-off på Måling af elevernes faglige progression. Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics

Kick-off på Måling af elevernes faglige progression. Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics Kick-off på Måling af elevernes faglige progression Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics Baggrund Samfundsvidenskab Arbejde med forskning, statistik og analyse UvM og konsulentvirksomhed

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER De nationale test for elever med FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I BIOLOGI Den nationale test i biologi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for centrale

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj-juni 2011 Indhold Indledning 2 Formålet med de digitale afgangsprøver i biologi og geografi 2 Biologi 2 Geografi 3 Opgavekonstruktion og parallelopgaver

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Opgaveproduktion og kvalitetssikring af opgaver til de nationale test

Opgaveproduktion og kvalitetssikring af opgaver til de nationale test Afdeling for Almen Uddannelse og Tilsyn Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Opgaveproduktion og kvalitetssikring

Læs mere

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring. Se vedlagte høringsliste Afdelingen for Grundskole Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Dagsorden i det følgende er sammensat i overensstemmelse med årshjul, og denne måneds møde har følgende dagsorden:

Dagsorden i det følgende er sammensat i overensstemmelse med årshjul, og denne måneds møde har følgende dagsorden: [Referat af Koordineringsmøde 12 - Afholdt 12. maj 2015] Dagsorden i det følgende er sammensat i overensstemmelse med årshjul, og denne måneds møde har følgende dagsorden: Fælles kvalitets- og evalueringsmøde

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I MATEMATIK De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

A. Større sager/emner til drøftelse (1,5 timer)

A. Større sager/emner til drøftelse (1,5 timer) Gentofte Skole, 25. februar 2013 Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 21. februar 2013 kl. 18 21 (kontoret) Majken Linnemann Jensen, Anne Julie Murphy,Jørn Haandbæk, Asger Henning Nielsen, Kristian

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Debatten om evaluering bliver i medierne ofte til en debat om test. Det betyder, at debatten om evaluering og test bliver overfladisk og uinteressant i en pædagogiske

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over 2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for Svagsynede elever udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4 Støt eleverne

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af politikker

Vejledning i udarbejdelse af politikker Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Artikel af pædagogisk konsulent Lise Steinmüller Denne artikel beskriver sammenhænge mellem faglige mål, individuelle mål og evaluering, herunder evalueringens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012.

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012. Den 20. juni 2012 Vejledning til tilskud fra puljen til digitale læremidler Der er afsat en central pulje til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i forbindelse med satsningen på øget anvendelse

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Juni 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Status medio april 2007 vedrørende projektet til fremme af evalueringskulturen i folkeskolen

Status medio april 2007 vedrørende projektet til fremme af evalueringskulturen i folkeskolen Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 315 Offentligt Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme:

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme: NOTAT Forsøgs- og udviklingsmidler, 2014/15 12. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0012786-1 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje, som udvalget hvert

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Oktober 2005 Blad 568 Vi ses på Munkebjerg Sidste tilmeldingsfrist 7. oktober Generalforsamling Der er rigtig mange medlemmer, der har tilmeldt sig årsmødet d. 9-11. november og vi ser frem til dialogen

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Davidskolen. Periode:

Davidskolen. Periode: Davidskolen Samtale- og evalueringsark 7.- 9. klasse Navn: Klasse: Periode: Indhold: Side 2 Side 3 Side 4 Din egen og lærernes vurdering af din personlige indstilling Faglige vurdering, fraværsdage og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere