Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015"

Transkript

1 Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: S Skrevet af: Susanne Risager Clausen Forvaltning: Budget Dato: 19. marts 2015 Sendes til: Byrådet Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for Af dette notat fremgår de væsentligste resultater fra budgetopfølgningen samt oversigt over bevillingsansøgninger. Forventet regnskab 2015 pr. 28. februar Budgetopfølgningen har to hovedformål. For det første opgøres behovet for tillægsbevillinger på de områder (fx indkomstoverførsler, finansposter mm.), hvor der er behov for bevillingsmæssige tilpasninger som følge af budgetopfølgningen. For det andet gives et bud på forventet regnskab. Af nedenstående tabel fremgår resultatopgørelsen for kommunens samlede økonomi i Resultatopgørelsen tager udgangspunkt i det oprindelige budget, som indeholder et kasseforbrug på 10,2 mio. kr. Desuden vises det forventede regnskab for kommunens samlede økonomi opgjort pr. 28. februar I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen. I løbet af året kan der foretages bevillingsmæssige ændringer til det oprindelige budget. Det sker bl.a. som følge af omflytninger mellem bevillingsområder, ændringer i budgetforudsætninger for finansieringsposterne, midtvejsregulering af bloktilskuddet, lovændringer mm. Derudover kan der være tale om ændrede budgetforudsætninger på de budgetgaranterede indkomstoverførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering mm. Med udgangspunkt i det korrigerede budget foretages der et skøn over forventet regnskab, herunder den forventede kasseforbrug i Der kan være afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab vedr. serviceudgifter, herunder aftaleenhedernes budgetter samt skattefinansieret anlæg. Sådanne afvigelser er udtryk for ændringer, som skal finansieres indenfor de pågældende udgiftsområder. Såfremt der efterfølgende realiseret et merforbrug ift korrigeret budget 1

2 2015 skal dette ligeledes finansieres indenfor de samme områder. Bevillingsmæssige ændringer af denne karakter foretages først når det endelige regnskabsresultat for 2015 foreligger i foråret Tabel 1: Resultatopgørelse pr. 28. februar 2015 Opr. Budget 2015 TB Korr. Budget TB ansøgninger Korr. Budget inkl. tb Forventet regnskab Forventede overførsler til 2016* Resultatopgørelse (1) (2) (3) = 1+2 (4) (5) = 3+4 (6) (7) = 6-5 Skatter og tilskud ,5 0, ,5 0, , ,5 0,0 Serviceudgifter ekskl. bufferpulje 3.772,4 2, ,0-15, , ,9 13,7 Bufferpulje 40,8 0,0 40,8-40,8 0,0 0,0 0,0 Indkomstoverførsler 1.801,7-1, ,7-5, , ,0 0,0 Renter 25,4 0,0 25,4 0,0 25,4 25,4 0,0 Resultat af ordinær drift -131,2 1,6-129,6-62,3-191,9-178,3 13,7 Skattefinansieret anlæg 144,1 11,6 155,7-0,3 155,4 155,4 0,0 Jordforsyning 6,6 0,0 6,6 0,0 6,6 6,6 0,0 Ældreboliger 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Brugerfinansieret området 0,8 0,0 0,8-0,1 0,7 0,7 0,0 Finansposter, ekskl. bufferpulje modpost 29,6 0,0 29,6 0,1 29,7 29,7 0,0 Modpost bufferpulje -40,8 0,0-40,8 40,8 0,0 0,0 0,0 Kassebevægelse 10,2 13,2 23,4-21,9 1,5 15,2 13,7 *De forventede overførsler i tabellen er angivet ex. overførsler fra 2014 til 2015 Udgangspunktet for budgetopfølgningen er korrigeret budget pr. 28. februar 2015 (søjle 3), som er summen af det oprindelige budget (søjle 1) og tillægsbevillinger (søjle 2), som er givet i perioden fra budgetvedtagelsen i oktober 2014 og skæringsdatoen for opfølgningen. Overførslerne fra 2014 til 2015 indgår derfor ikke i opgørelse, da overførselssagen pr. 28. februar endnu ikke var behandlet politisk. Dette sker først på møderne i april. Budgetopfølgningen giver anledning til en række bevillingsmæssige ændringer (søjle 4). På baggrund af budgetopfølgningen kan der opgøres et forventet regnskab (søjle 6). Nedenfor gives nogle overordnede kommentarer til bevillingsansøgningerne og forventet regnskab, som uddybes i de efterfølgende afsnit. Forventet regnskab for serviceudgifterne forventes at udgøre 3.772,9 mio. kr. Der er redegjort for serviceudgifterne i nedenstående afsnit om servicerammen. De bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen udgør -15,8 mio. kr. og vedrører primært nedreguleringer af lønbudgetterne som følge af de seneste udmeldinger fra KL vedr. lønskøn for Endvidere foreslås bufferpuljen på 40,8 mio. kr. nulstillet. Der er en modpost til denne pulje under finansforskydninger, så denne ændring giver netto 0. For så vidt angår indkomstoverførslerne er der mindreudgifter på i alt -5,8 mio. kr. som følge af omflytninger fra indkomstoverførsler til service. Baggrunden er, at lønudgiften til mikrofleksjob er budgetteret under indkomstoverførsler, hvor det rettelig burde være budgetteret som serviceudgift. 2

3 Der er redegjort for forventet regnskab for indkomstoverførslerne i vedlagte bilag fra beskæftigelsesudvalget og socialudvalget. For skattefinansieret anlæg forventes et regnskab for 2015 på 155,4 mio. kr. Anlægsstyrelisten er vedlagt som bilag til denne sag. Forslag til bevillingsmæssige ændringer på anlægssiden, som følge af budgetopfølgningen, udgør i alt -0,3 mio. kr. Afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget vedr. serviceudgifter og skattefinansieret anlæg (søjle 7 i tabellen ovenfor), er et udtryk for skønnet over 2015-budgettets isolerede påvirkning af overførsler af overskud/underskud til budget Som nævnt ovenfor indgår overførslerne fra 2014 ikke heri. Som førnævnt foretages der ikke bevillingsmæssige ændringer som følge af disse afvigelser. Det sker samlet i foråret 2016, hvor såvel overførslerne på drift og anlæg opgøres på baggrund af det endelige regnskabsresultat. Servicerammen 2015 Skønnet over forventet regnskab vedr. serviceudgifterne er baseret på forbruget i årets første 2 måneder. Erfaringerne viser, at der typisk er tale om et forsigtigt skøn på nuværende tidspunkt som følge af, at overførslerne fra 2014 ikke er indarbejdet i budgettet endnu. I forbindelse med den næste budgetopfølgning pr. 30. juni, vil overførslerne fra 2014 være på plads, og på den baggrund kan der foretages et mere retvisende skøn over forventet regnskab. Nedreguleringen af lønbudgetterne som følge af nye lønskøn giver ikke et ekstra råderum på 16 mio. kr., idet der må forventes en tilsvarende midtvejsregulering af servicerammen for 2015 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for De bevillingsmæssige ændringer I dette afsnit redegøres der for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen. Bevillingsansøgningerne er sammenfattet i nedenstående tabel: Tabel 3: Bevillingsmæssige ændringer Bevillingsmæssige ændringer Skatter og tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 Serviceudgifter -56,6-40,8-40,8-40,8 Indkomstoverførsler -5,8 0,0 0,0 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af ordinær drift -62,3-40,8-40,8-40,8 Skattefinansieret anlæg -0,3 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansieret området -0,1 0,0 0,0 0,0 Finansposter 40,9 40,8 40,8 40,8 3

4 Tillægsbevillinger i alt -21,9-0,1 0,0 0,0 De samlede bevillingsmæssige ændringer udgør -21,9 mio. kr. i 2015 og -0,1 mio. kr. i Nedenfor gives nogle bemærkninger til de største bevillingsmæssige ændringer. Serviceudgifter Der ansøges om tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -56,6 mio. kr. i 2015 og -40,8 mio. kr. i og frem. Se nedestående tabel: Tabel 4: Bevillingsmæssige ændringer i , serviceudgifter Mio. kr Eliminering af servicebuffer -40,8-40,8-40,8-40,8 Nedregulering lønbugetterne sfa. Nye lønskøn -16,4 Mikrofleksjob (omflytning mellem indkomstoverførsler og service) +5,0 Lønudgifter medarbejder førtidspension (omflytning mellem indkomstoverførsler og service) +0,75 Cykelby Randers fase 1 (finansiering af merudgifter i R 2014) -0,2 Demografiefterregulering 2014 børneområdet -6,7 Demografiefterregulering 2014 ældreområdet +1,8 Serviceudgifter i alt -56,6-40,8-40,8-40,8 Bevillingsansøgningerne vedrører primært servicebufferpuljen samt regulering af lønbudgetterne. Der søges om tillægsbevilling på -40,8 mio. kr. til nulstilling af servicebufferpuljen. Tillægsbevillingen finansieres af en modpost på finansforskydninger. Lønbudgetterne nedreguleres med 16,4 mio. kr. i 2015 som følge af KL s nye lønskøn. Der er på servicerammen forventning om et merforbrug på 5,0 mio. kr. vedr. mikrofleksjob i Merudgiften finansieres ved overførsel af budget fra indkomstoverførsler til service. Baggrunden er, at lønudgiften til oprettelse af mikrofleksjob i første omgang er budgetteret under indkomstoverførsler, hvor det rettelig burde være budgetteret som en serviceudgift. Dette rettes der nu op på med overførslen på 5 mio. kr. fra indkomstoverførsler til service. Der er igangsat en yderligere indsats på førtidspensionsområdet, hvor der ved gennemgang og fokus på regninger fra andre kommuner forventes beydelige gevinster. Der er allerede nu redegjort for besparelser svarende til 1,5 mio. kr. ved indsatsen de sidste 3 måneder af

5 og 2 måneder i Der søges overført 0,7 mio. kr. fra området til finansiering af den øgede administrative indsats på området i Randers Cykelby fase 1 blev afsluttet i Projektet viser merudgifter på 0,5 mio. kr. Heraf finansieres 0,2 mio. kr. i 2015 indenfor driften på Miljø og Tekniks område, mens resten finansieres under anlæg. Regnskab 2014 giver anledning til demografiefterreguleringer på børneområdet for -6,7 mio. kr. samt på ældreområdet for 1,8 mio. kr. i Nettodifferencen reguleres over kassen. Budgettet på familieområdet, herunder myndighedsbudgettet, er under meget stort pres, og estimatet ultimo februar viser en samlet overskridelse af budgettet på mio. kr. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at analysere det nuværende forbrug på familieområdet og vil herefter udarbejde en handleplan, der forelægges børn- og skoleudvalget med henblik på at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme. Indkomstoverførsler Nedenfor redegøres for resultatet af budgetopfølgningen fordelt på udgiftstyper. Tabel 5: Bevillingsmæssige ændringer i , indkomstoverførsler Mio. kr Mikrofleksjob, omflytning mellem indkomstoverførsler og service -5,0 Løn medarbejdere førtidspension, omflytning mellem indkomstoverførsler og service -0,75 Indkomstoverførsler i alt -5, Indkomstoverførslerne viser samlet set et mindreforbrug på -5,8 mio. kr. i Mindreudgiften vedrører omflytning af udgifter fra indkomstoverførsler til service, se beskrivelse ovenfor. Øvrige indkomstoverførsler forventes at være i balance. Skattefinansieret anlæg Anlæg beskrives nærmere i anlægsstyrelisten, som er vedlagt som bilag til denne sag. Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen udgør -0,3 mio. kr. i Beløbet vedrører finansiering af merudgifter til cykelby Randers fase 1, som blev afsluttet i Af nedenstående tabel fremgår forventet regnskab for skattefinansieret anlæg. Tabel 6: Skattefinansieret anlæg, pr. 28. februar 2015 Skattefinansieret anlæg, mio. Budget Tillægsbevilling Overførsel Korrigeret Forventet kr. netto 2015 fra 2014 budget Forbrug regnskab Børn og Skole udvalget 31,2 11,6 0,0 42,8 0,0 42,8 5

6 Socialudvalget 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 Fritid og kulturudvalget 7,2 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 Sundhed og ældreudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 5,4 Miljø og teknikudvalget 98,4 0,0 0,0 98,4 4,8 98,1 Skattefinansieret anlæg i alt 144,1 11,6 0,0 155,7 4,8 155,4 Anlægsprogrammet er blevet gennemgået med henblik på at følge gennemførelsesgraden af anlægsprogrammet for Anlægsstyrelisten følger bl.a. op på forventet regnskab for skattefinansieret anlæg. Derudover er der opnået lånedispensation til finansiering af en række projekter. Med henblik på at opretholde dispensationen skal anlægsprojekterne gennemføres i Der gøres opmærksom på, at gennemgangen er foretaget på et meget tidligt tidspunkt af året. Typisk skal man længere hen på året for at få et mere retvisende billede af, hvordan anlægsprojekterne skrider frem. Det bemærkes, at overførslerne fra 2014 ikke er indarbejdet i ovenstående oversigt. På nuværende tidspunkt forventes de budgetterede projekter fuldt ud gennemført i På Miljøog teknikudvalgets område er der en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på - 0,3 mio. kr. Det skyldes, at der i forventet regnskab er taget højde for den bevillingsmæssige ændring, som der ansøges om i denne budgetopfølgning. I forbindelse med budget 2015 blev der i regeringsaftalen afsat en række lånedispensationspuljer, som Randers Kommune har fået andel i. Det drejer sig bl.a. om puljen vedr. borgernæreområder. Forventet regnskab giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til ændringer i de lånemæssige forudsætninger, som er indarbejdet i budget Ældreboliger Som følge af ændrede lønskøn reguleres driften til ældreboliger med -0,04 mio. kr. Brugerfinansieret område Som følge af ændrede lønskøn reguleres driften på det brugerfinansierede område med -0,1 mio. kr. Finansposterne De bevillingsmæssige ændringer udgør 0,04 mio. kr. i 2015 og -0,1 mio. kr. i 2016 og vedrører indfrielse af lån i Kristrup Børnehus i forbindelse med opførelse af ny bygning på grunden. Restgælden dækkes indenfor den budgetterede ydelse på lånet i 2015 og Modposten til servicebufferpuljen på 40,8 mio. kr. nulstilles i 2015 og frem. Som nævnt ovenfor giver denne ændring netto 0. Konklusion 6

7 Resultatet af budgetopfølgningen viser et bevillingsmæssigt overskud på 21,9 mio. kr. i 2015 og 0,1 mi. kr. i Resultatet kan sammenfattes således: Budgettet på familieområdet, herunder myndighedsbudgettet, er under meget stort pres og estimatet ultimo februar viser en samlet overskridelse af budgettet på mio. kr. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at analysere det nuværende forbrug på familieområdet og vil herefter udarbejde en handleplan, der forelægges børn og skoleudvalget, med henblik på at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme. Indkomstoverførslerne er i balance. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser vedr. anlæg. Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 21,9 mio. kr. i 2015, og i 0,1 mio. kr. i Tabel 7: Bevillingsansøgninger pr. 28. februar 2015 Mio. kr Serviceudgifter -56,6-40,8-40,8-40,8 Indkomstoverførsler -5,8 Skattefinansieret anlæg -0,3 Brugerfinansieret område -0,1 Finansposter 40,9 40,8 40,8 40,8 I alt -21,9-0,1 0 0 Desuden foretages der omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0. Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af økonomien på de enkelte bevillingsområder. Indstilling Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget, At der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -56,6 mio. kr. i 2015 og -40,8 mio. kr. i 2016 og frem, At der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførslerne på -5,8 mio. kr. i 2015, At der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -0,3 mio. kr. i 2015, At der gives tillægsbevilling til drift af ældreboliger på -0,04 mio. kr., At der gives tillægsbevilling til driften på det brugerfinansierede område på -0,1 mio. kr. At der gives tillægsbevilling til finansposterne på 40,9 mio. kr. i 2015 og 40,8 mio. kr og frem, 7

8 At der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0, At budgetopfølgningen i øvrigt godkendes. 8

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Notat Vedrørende: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. marts 2017 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2017 Sagsnummer: 00.30.00-S00-3-16 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Notat. Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Notat. Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Notat Vedrørende: Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2016 Sagsnummer: 00.30.14-S00-2-15 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Notat Vedrørende: Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2016 Sagsnummer: 00.30.14-S00-2-15 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Notat. Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Notat. Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Notat Vedrørende: Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2016 Sagsnummer: 00.30.14-S00-2-15 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017. NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 5 2.1 Serviceudgifter... 5 2.2 Finansiering... 6 2.3 Finansforskydninger... 7 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Årsberetning 2017 Indhold

Årsberetning 2017 Indhold ÅRSBERETNING 2017 Årsberetning 2017 Indhold Borgmesterens indledning... 5 Økonomisk overblik... 6 Ledelsespåtegning... 8 Den uafhængige revisors påtegning... 9 Kommuneoplysninger... 12 Indledning... 13

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Forventet 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 1. Indledning Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet 2012.

Læs mere