Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve efter 3. kvartal Hovedvægten i notatet lægges på status for resultater på de 3 mål for indsatsen i 2007, dvs.: Nedbringelse af arbejdskraftreserven Nedbringelse af antal unge på overførselsindkomst Ny chance til alle Udover en vurdering af resultaterne på disse 3 områder indgår der i notatets sidste del et særligt tema om jobcenterets udfordringer på sygedagpengeområdet. Herudover er der i særskilt bilag til notatet redegjort for den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i arbejdskraftoplandet Østsjælland 1. De overordnede resultater af jobcenterets indsats På baggrund af Beskæftigelsesregionens Nøgletalsrapport for 3. kvartal 2007 samt udvalgt data fra Jobindsats.dk, kan der peges på følgende overordnede resultater: Jobcenteret har haft et pænt fald i ledigheden, både blandt kontant- og starthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Jobcenteret har en positiv udvikling i arbejdskraftreserven, der er faldet med 44,6 pct. Der har været et fald både for dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Kvinder udgør fortsat en relativt stor andel af arbejdskraftreserven. Jobcenteret opfylder efter 3. kvartal de ledige dagpengemodtageres minimumsrettigheder på jobsamtaler og førstegangsaktivering. Minimumsindsatsen på gentagen aktivering er næsten opfyldt. I forhold til kontant- og starthjælpsmodtagere er der ligeledes fremgang, men fortsat et stykke vej til opfyldelse, især på førstegangsaktivering og gentagen aktivering. Jobcenteret øger resultaterne på de 3 ny chance mål og ligger pænt på alle tre mål HHS/ 1/13

2 Jobcenteret har haft et fald (12,9 pct.) i antal unge under 30 år på overførselsindkomst, flest blandt dagpengemodtagere (24,7 pct.) Der er fortsat et potentiale i at nedbringe antallet af unge på kommunale ydelser. Det skal dog bemærkes, at Jobcenter Greve blandt sammenlignelige jobcentre har den laveste andel af unge overførselsindkomstmodtagere under 30 år. Jobcenteret har haft en positiv udvikling i effekten for modtagere af dagpenge. For kontanthjælpsmodtagere viser udviklingen i selvforsørgelse (tabel 6) og bevægelserne mellem matchkategorier (bilag 1), at en forholdsvis høj andel af matchgruppe 4-5 bliver matchet op eller bliver selvforsørgende. 2. Jobcenterets målgrupper Af nedenstående tabel fremgår den samlede målgruppe for jobcenterets indsats i 3. kvartal 2007 sammenlignet med målgruppen i 1. kvartal Tabel 1: Målgruppen (udvalgte) for Jobcenter Greve indsats, 3. kvartal 2007 Målgruppe Antal personer 1. kvt kvt Udvikling fra kvt pct. vis - Dagpengemodtagere ,4% - Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) ,3% - Ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) ,6% - Personer på introduktionsydelse ,6% - Personer på ledighedsydelse ,3% - Personer på sygedagpenge ,4% - Personer på revalideringsydelse ,2% Jobcentrets samlede målgruppe ,0% Kilde: Nøgletalsrapport for jobcentergruppe 4, 2. kvartal, s. 14 og 3. kvartal, s Nedbringelse af arbejdskraftreserven Udviklingen i ledigheden 1 Ledigheden i Greve kommune er på 1,9 pct. i december 2007, svarende til 494 fuldtidspersoner, fordelt på 333 forsikrede og 161 ikke-forsikrede. Ledigheden er faldet med 25,5 pct. ift. Samme måned året før. For arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har der været et fald på 23,3 pct. mens faldet for forsikrede ledige har været på 26,5 pct. Ledighedsniveauet i Greve er lavere end i Østdanmark (hvor ledigheden er på 2,8 pct.. Ledighedsfaldet i Greve er lidt højere end i Østdanmark (- 24,0 pct.). I forhold til december 2006 er ledigheden faldet for alle aldersgrupper, bortset fra gruppen af årige mænd hvor ledigheden er uændret. 1 Arbejdsmarkedsparate ledige, ex aktiverede. Ledighedstal fra 2/13

3 Ledighedsprocenterne i sammenlignelige jobcentre ses af nedenstående oversigt, hvor jobcentrets matchning af kontanthjælpsmodtagere endvidere er taget med (jf. side 15 i Nøgletalsrapporten for 3. kvartal 2007). JC/kommune ledighedspct gnms antal ledige, gnms antal ledige, Arbejdsmarkedparate kontant- forsikrede ikke-forsikrede og starthjælpsmodtagere i pct af alle kontant- og starthjælpsmodtagere (3kv07) Køge 1, ,1 Halsnæs 1, ,5 Greve 1, ,7 Ringsted 2, ,6 Helsingør 2, ,6 Faxe 2, ,1 Gladsaxe 3, ,4 Næstved 3, ,5 Det er værd at bemærke at jobcenter Greve en relativ lav samlet ledighed, men også en relativ lav andel af kontanthjælpsmodtagere, der er matchet arbejdsmarkedsparat. Arbejdskraftreserven ledige med sammenhængende mindst 3 måneders ledighed Opgørelsen af arbejdskraftreserven er ændret. Det betyder, at tal i dette notat ikke kan sammenlignes med opgørelser i Beskæftigelsesregionens tidligere statusnotater. Arbejdskraftreserven opgøres nu som antal personer i arbejdskraftreserven i den sidste hele uge af en måned. Tabel 2: Arbejdskraftreserven i Greve september 2006 og september 2007 September 2006 September 2007 Ledige i arbejdskraftreserven Ledige i alt ultimo Ledige i arbejdskraftreserven Ledige i alt ultimo Antal Andel måneden Antal Andel måneden I alt ,2% ,8% 646 A-dagpenge ,1% ,0% 522 Kontant- og starthjælp ,5% ,8% 124 Kilde: Jobindsats.dk Arbejdskraftreserven er faldet i Greve for både dagpengemodtagere (-45,2 pct.) og kontant- og starthjælpsmodtagere (-42,6 pct.) fra sept til sept Samlet set er faldet på 44,6 pct. (kilde: Nøgletalsrapport, 3. kv. 07, side 5 og bilag 1.) Arbejdskraftreservens andel er fortsat størst for kontant- og starthjælpsmodtagere, men der har været et fald i andelen for begge forsørgelsesgrupper. I sammenlignelige jobcentre er arbejdskraftreserven faldet 31,1 pct. fra september 2006 til september Mens arbejdskraftreserven generelt for Østdanmark er faldet 27,7 pct. (kilde: Nøgletalsrapport for Jobcentergruppe 4, 3. kv. 07, side 5). Af tabel 3 fremgår det, at Jobcenter Greve har haft et fald i arbejdskraftreserven for både kvinder og mænd samt personer med dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande. 3/13

4 Kvinder udgør 60,3 pct. af arbejdskraftreserven. Mændene har haft et lidt større fald i arbejdskraftreserven (- 45,2 pct.) fra september 2006 til september 2007, hvor den kvindelige arbejdskraftreserve er faldet med 43,9 pct. Tabel 3: Arbejdskraftreserven i Greve opdelt på etnicitet og forsørgelseskategori, september September 2007 Ledige i arbejdskraftreserven Antal Andel Ledige i alt ultimo måneden Udvikling i arbejdskraftreserven ift september 2006 Kvinder i alt , ,9 % Heraf indvandrer I alt 45 39, ,6% fra ikke- A-dagpenge 34 36, ,9% vestlige lande Kontant- og ,7% starthjælp Heraf personer I alt 85 30, ,5% med dansk A-dagpenge 57 24, ,9% oprindelse Kontant- og 28 59, ,3% starthjælp Mænd i alt 91 35, ,2% Heraf indvandrer I alt 26 35, ,7% fra ikke- A-dagpenge 22 38,6 57-8,3% vestlige lande Kontant- og ,2% starthjælp Heraf personer I alt 64 36, ,2% med dansk A-dagpenge 51 36, ,0% oprindelse Kontant- og 13 37, ,8% starthjælp Kilde: Jobindsats.dk Arbejdskraftreserven er antalsmæssigt størst for 3F (37 personer), HK (24 personer) og Kristelig a- kasse (29 personer) Kilde: Jobindsats.dk. Dette er også de a-kasser, der har flest ledige i Greve. De 225 ledige i arbejdskraftreserven har i alt angivet 133 jobmål 3 inden for områder med mangel på arbejdskraft. De antalsmæssigt største grupper er pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter og kontorassistenter. Det er mangelområder kendetegnet ved paradoksproblemer, det vil sige, at virksomhederne har svært ved at rekruttere arbejdskraft samtidig med at ledigheden er høj 4. 2 I tabellens sumtal for mænd og kvinder indgår også efterkommere samt indvandrere med vestlig baggrund. 3 For hver ledig i arbejdskraftreserven er angivet de jobmål inden for mangelområder, som ledige har angivet i CV et dog højst 10 jobmål pr. person. Kilde: Jobindsats.dk 4 Arbejdsmarkedsbalancen på 4/13

5 Minimumsrettigheder Jobcenterets arbejde med minimumsindsatsen for de ledige medvirker til at understøtte, at de ledige kommer i arbejde. Resultaterne af minimumsindsatsen i Greve fremgår af nedenstående boks: Rettidigheden for jobsamtaler for dagpengemodtagere er øget fra 2. til 3. kvartal fra 68 pct. til 94 pct. og er dermed opfyldt. Rettidigheden for førstegangsaktivering for dagpengemodtagere ligger på 96 pct. i 3. kvartal En forbedring i forhold til 2. kvartal og rettidigheden er dermed opfyldt. Rettidigheden for dagpengemodtagere for gentagen aktivering er steget fra 77 pct. i 2. kvartal 2007 til 89 pct. i 3. kvartal 2007 og næsten opfyldt. Rettidigheden for jobsamtaler for kontant- og starthjælpsmodtagere er steget fra 2. til 3. kvartal 2007 fra 51 pct. til 63 pct.. Rettidighed for førstegangsaktivering kontant- og starthjælpsmodtagere er steget fra 42 pct. til 54 pct. Rettidigheden for gentagen aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere er uændret til 2. kvartal I 3. kvartal ligger rettidigheden på 48 pct. Det samme som i 2. kvartal. 31 pct. dagpengemodtagere og 32 pct. kontant- og starthjælpsmodtagere har ikke været aktiveret i det seneste år afsluttende med 3. kvartal ,1 pct. dagpengemodtagere og 3,6 pct. kontant- og starthjælpsmodtagere har ikke haft en jobsamtale i det seneste år afsluttende med 3. kvartal 2007 Kilde: Nøgletalsrapport for jobcentergruppe 4, side samt jobindsats.dk Som det fremgår af boksen opfylder jobcenter Greve efter 3. kvartal minimumsindsatsen for dagpengemodtagere på jobsamtaler og førstegangsaktivering Jobcentret er tæt på at opfylde rettidigheden for gentagen aktivering. Det skal bemærkes, at der under udarbejdelsen af dette notat er offentliggjort 3. kvartals for minimumsindsatsen for dagpengemodtagere: Efter 4. kvartal er opfyldelsen af minimumsindsatsen for dagpengemodtagere: Jobsamtaler: 89 pct. Førstegangsaktivering: 89 pct. Gentagne aktiveringstilbud: 87 pct.. Minimumsindsatsen ligger således fortsat på et højt niveau men er dog ikke opfyldt. I forhold til kontant- og starthjælpsmodtagere 5 er der fortsat et stykke vej til opfyldelse. Også her er der offentliggjort rettidighedstal for 4. kvartal. Ved 4. kvartal er opfyldelsen af minimumsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere: Jobsamtaler: 64 pct. Førstegangsaktivering: 53 pct. Gentagne aktiveringstilbud: 52 pct. 5 Rettidighedsopgørelserne for kontant- og starthjælpsmodtagere er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af sygdom, barsel mv. 5/13

6 4. Nedbringelse af antal unge på overførselsindkomst Indledningsvist skal det bemærkes, at opgørelsen af resultater på ministerens mål om at nedbringe antallet af unge på overførselsindkomst er ændret i forhold til tidligere opgørelser 6. Opgørelserne i dette notat kan derfor ikke sammenlignes med opgørelserne i Beskæftigelsesregionens tidligere opgørelser. Antallet af unge modtagere af overførselsindkomst under 30 år udgør 4,7 pct. af alle under 30 år i Greve kommune (Nøgletalsrapport jobcentergruppe 4, 3. kv. 07, side 11), hvilket er den laveste andel blandt sammenlignelige jobcentre. Tabel 4: Antal unge modtagere af overførselsindkomst under 30 år i Greve, september 2006 og september 2007, samt procentvis udvikling fra sept til sept Ledige og aktiverede (bruttoledighed) omregnet til fuldtidsledige September 2006 Greve September 2007 %-vis udvikling Jobcenter gruppen, %- vis udvikling Østdanmark, %-vis udvikling Dagepengemodtagere ,7% -35,9% -29,7% Modtagere af kontant- og starthjælp samt ,8% -6,5% -9,5% introduktionsydelse I alt ,9% -15,9% -16,6% Kilde: Nøgletalsrapport for Jobcentergruppe 4, 3. kvartal 2007, s. 11 Greve har et mindre fald (- 12,9 pct.) end både sammenlignelige jobcentre (-15,9 pct.) og hele Østdanmark (16,6 pct.) fra september 2006 til september For unge modtagere af kontant- og starthjælp samt introduktionsydelse, har der dog været et større fald i Greve end i sammenlignelige jobcentre. Kvinder udgør 58 pct. af det samlede antal unge på overførselsindkomst. (Kilde: Jobindsats.dk). Personer med ikke-vestlig baggrund udgør 34,7 pct. af den samlede gruppe. Personer med ikke-vestlig baggrund udgør en større andel blandt kvinder (36,6 pct.) end blandt mænd (32,1 pct.) (Kilde: Jobindsats.dk). 59,6 pct. af de unge modtagere af overførselsindkomst er vurderet arbejdsmarkedsparate, hvilket er under niveauet for hele Østdanmark (64,6 pct) (Kilde: Jobindsats.dk). 6 Den nye opgørelse viser antal personer omregnet til fuldtidsledige i måneden. 6/13

7 5. Ny chance til alle Af tabel 5 nedenfor fremgår det, at udviklingen i resultaterne af Ny chance-indsatsen fortsat er positiv, og at jobcentret er godt på vej til fuld målopfyldelse, især i forhold til mål 1 og 2. Målopfyldelsen efter 3. kvartal 2007 er på 22,8 pct. for det 1. delmål, 12,2 pct. for det 2. delmål og 21,3 pct. for det 3. delmål. Tabel 5. Jobcenter Greves målopfyldelse ift. Ny chance til alle, 4. kvartal kvartal 2007 Andel i job eller ordinær uddannelse 3. kvartal 2007: 22,8 % 2. kvartal 2007: 16,3 % 1. kvartal 2007: 14,4 % 4. kvartal 2006: 11,1 % Mål : 25 % Andel af perioden med selvforsørgelse 3. kvartal 2007: 12,2 % 2. kvartal 2007: 9,5 % 1. kvartal 2007: 8,4 % 4. kvartal 2006: 6,4 % Mål : 15 % Andel af perioden med aktivering 3. kvartal 2007: 21,3 % 2. kvartal 2007: 21,2 % 1. kvartal 2007: 11,9 % 4. kvartal 2006: 11,0 % Mål : 40 % Kilde: Nøgletalsrapport, 3. kv. 07, side 7-9, samt Resultater af Ny Chance til alle efter 3. kv. 07 (notat kan findes på ) Note: Det bemærkes, at tallene for 1. kvartal 2007 er revideret i forhold til tallene i beskæftigelsesregionens notat om jobcenterets resultater efter 1. kvartal 2007 Set i forhold til sammenlignelige jobcentre ligger jobcentrets målopfyldelse højere på alle tre mål. Målopfyldelse for sammenlignelige jobcentre: Mål 1: 17,7 pct., Mål 2: 11,7 pct., Mål 3:18,0 pct. I forhold til Østdanmark ligger jobcentrets målopfyldelse ligeledes højere på alle målene. Østdanmark: Mål 1: 15,8 pct., Mål 2: 9,7 pct.. Mål 3: 18,6 pct. 7/13

8 6. Effekten af indsatsen Effekten af indsatsen for de ledige opgøres ved at måle, hvor mange af de personer, der i 3. kvartal 2006 modtog arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller starthjælp, der er blevet selvforsørgende i 3. kvartal 2007, dvs. efter 1 år. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel: Tabel 6: Andelen af selvforsørgende 1 år efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller starthjælp, opgjort for mænd og kvinder 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2007 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder A-dagpenge 49,1% 41,1% 46,9% 42,6% 48,7% 41,8% 54,0% 46,0% Kontant- og starthjælp Match ,3% 32,1% 53,2% 36,4% 56,1% 32,6% 55,8% 32,4% Kontant- og starthjælp Match ,4% 12,3% 18,2% 14,0% 18,5% 14,4% 17,2% 15,0% Kilde: Nøgletalsrapport for jobcentergruppe 4, side samt tidligere nøgletalsrapporter. Det fremgår af tabel 6, at Udviklingen i effekten har været positiv for både mænd og kvinder på dagpenge. Effekten for mænd er højere end for kvinder. Der ses ingen tydelig tendens for effekten på kontanthjælp, matchgruppe 1-3 Effekten er faldet for mænd på kontanthjælp matchgruppe 4-5. Der ses en lille stigning for kvinder i matchgruppe 4-5. Et andet udtryk for effekten af indsatsen i jobcenteret er bevægelserne mellem matchkategorier for personer på kontanthjælp. Dette fremgår af bilag 1. Det ses, at: Af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 3. kvartal 2006 er 42,9 pct. selvforsørgende i 3. kvartal Dette er over gennemsnittet i Østdanmark, som er på 33,9 pct. Af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 2. kvartal 2006 er 16,0 pct. blevet selvforsørgende i 3. kvartal Herudover er 16,1 pct. matchet op til en matchkategori tættere på arbejdsmarkedet. For hele Østdanmark er andelene henholdsvis 12 pct. selvforsørgede og 9 pct., der er matchet op. Samlet set vurderes 38,9 pct. af kontanthjælpsmodtagerne tættere på arbejdsmarkedet (eller som selvforsørgende) i 3. kvartal sammenlignet med 3. kvartal Dette er over niveauet for hele Østdanmark (31,2 pct). 18,8 pct. af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er matchet ned i 3. kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal /13

9 7. Udfordringerne for sygedagpengeindsatsen i jobcenter Greve I dette afsnit gives en beskrivelse af, hvordan sygedagpengesituationen kvantitativt set er i Jobcenter Greve. Alle data bygger på Jobindsats.dk og Beskæftigelsesregionens rapport Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november 2007 (kan findes på samt Nøgletalsrapporten for jobcentergruppe 4, 3. kvartal Sammenlignelige jobcentre er, som ved øvrige målinger, jobcentergruppe 4 i Østdanmark. Analysen nedenfor viser bl.a. følgende udfordringer for jobcenter Greve på sygedagpengeområdet: I perioden 2004 til 2007 har der været en relativ stor tilgang af sygedagpengemodtagere (berørte). Stigningen er lidt større end den stigning, der har været for Østdanmark generelt. Dog ligger niveauet (opgjort i fuldtidspersoner) ved 2. kvartal 2007 lidt under sammenlignelige jobcentre og på niveau med Østdanmark. I Greve svarer antal fuldtidspersoner på sygedagpenge til 3,0 pct. af arbejdsstyrken (kilde: Sygefraværet i Østdanmark). Blandt sammenlignelige jobcentre er andelen 3,2 pct og i Østdanmark er andelen 3,0 pct. I den seneste årsperiode har der været et lille fald i antal berørte personer og kun en lille stigning (1,8 pct.) i antal fuldtidspersoner. Jobcentret bør sikre korrekt anvendelse af visitationskategorier. Varigheden af sygefraværet er stigende. Jobcentret bør være opmærksom på at sætte ind med en tidlig indsats for at nedsætte varigheden af forløbene. Jobcenteret bør også være opmærksomt på de a-kasser, der har et relativt højt sygefravær, jf. side 11. Jobcentret bør være særlig opmærksom på sygedagpengefraværet blandt kvinder. Jobcenteret bør overveje forebyggende initiativer m.h.p. at reducere sygedagpengefraværet fra de brancher, der bidrager meget til sygedagpengefraværet i kommunen. Udviklingen i antal personer på sygedagpenge I 3. kvartal 2007 var der i alt personer på sygedagpenge i Greve, svarende til 744 fuldtidspersoner, jf. tabel 7. I forhold til 3. kvartal 2006 er der tale om et fald på 0,4 pct. i antal berørte personer og en stigning på 1,8 pct. i antal fuldtidspersoner. For Østdanmark generelt har stigningen i antal berørte personer været på 0,6 pct. Opgjort i fuldtidspersoner har stigningen været på 8,0 pct. 9/13

10 Når der opdeles på visitationskategori i jobindsats.dk, jf tabel 7, falder stort set alle sygedagpengemodtagere ind i kategorierne visitation uoplyst. Der er derfor behov for en afklaring af jobcentrets anvendelse af visitationskategorier. Tabel 7: Personer på sygedagpenge i 3. kvartal 2006 samt 3. kvartal 2007 fordelt på visitationsgrupper. Greve kommune. 3. kvt kvt 2007 Antal personer Antal fuldtidspersoner Antal personer Antal fuldtidspersoner Visitationskategori i alt Umiddelbar tilbagevenden til arbejdsmarkedet Risiko for langvarigt sygeforløb Længerevarende sygeforløb Visitation uoplyst Kilde: Jobindsats.dk Hvis udviklingen i antal modtagere (berørte) af sygedagpenge betragtes over en lidt længere periode (2. kvartal kvartal 2007) er der sket en stigning på 10,9 pct. i Greve. Det er større stigning end blandt sammenlignelige jobcentre (hvor stigningen er på 4,9 pct.) og i Østdanmark (hvor stigningen er på 6,5 pct.). Men niveauet ved 2. kvartal 2007 ligger lidt under sammenlignelige jobcentre og på niveau med Østdanmark. I Greve svarer således antal fuldtidspersoner på sygedagpenge til 3,0 pct. af arbejdsstyrken (kilde: Sygefraværet i Østdanmark). Blandt sammenlignelige jobcentre er andelen 3,2 pct. og i Østdanmark er andelen 3,0 pct.. I samme periode er den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene 7 steget med 8,9 pct. i Greve mod 8,8 pct. i Østdanmark. (Kilde: Sygefraværet i Østdanmark, november 2007). Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb i Greve (ultimo 2. kv 07) er 22,1 uger, hvilket er på niveau med sammenlignelige jobcentre (21,9) men lavere end generelt i Østdanmark (24,3 uger). Kilde: Side 22, Nøgletalsrapport, jobcentergruppe 4, 3. kv. 07. Alt i alt har der været en større stigning i antal modtagere af sygedagpenge i Greve end i Østdanmark generelt. 7 Varigheden af sygedagpengeforløb er i rapporten Sygedagpengefraværet i Østdanmark opgjort på afsluttede forløb, mens den i beskæftigelsesregionens nøgletalsrapporter opgøres på igangværende forløb. I opgørelsen over afsluttede forløb fylder de lange sygeforløb ikke så meget, hvorfor der er relativ stor forskel mellem de 2 opgørelsesmetoder. 10/13

11 Tabel 8: Andel fuldtidspersoner i arbejdsstyrken på sygedagpenge opdelt på køn og etnicitet, 2. kvartal 2007 Sygedagpengemodtagere i % Sygedagpengemodtagere fordelt på herkomst, af arbejdsstyrken %-vis andel af alle Mænd Kvinder Dansk oprindelse Vestlig oprindelse Ikke vestligoprindelse Greve 2,2 3,9 88,3 2,9 8,7 Sammenlignelige jobcentre 2,5 4,0 88,7 2,7 8,7 Østdanmark 2,4 3,7 85,3 3,5 11,2 Kilde: Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november 2007 Der er relativt flere kvinder end mænd på sygedagpenge, og her er mønstret ens i Greve, sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Til gengæld udgør personer med ikke-vestlig baggrund en mindre andel af sygedagpengemodtagerne i Greve og sammenlignelige jobcentre end i Østdanmark (11,2 %). I Greve er 2,9 pct. af danskerne i arbejdsstyrken sygedagpengemodtagere i 2. kvartal 2007, mens 4,5 pct. af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund er modtagere af sygedagpenge. Dette svarer til det generelle mønster i Østdanmark. Sygefraværet er stigende med stigende alder, jf tabel 9. Aldersfordelingen på sygefraværet adskiller sig ikke nævneværdigt i Greve fra mønstret i sammenlignelige jobcentre og i Østdanmark som helhed. Tabel 9: Sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) fordelt efter alder og i pct. af arbejdsstyrken. 2. kvartal 2007 Under 30 år år år år år Greve 1,2 2,5 3,2 4,3 3,9 Sammenlignelige jobcentre 1,7 2,8 3,5 4,4 3,5 Østdanmark 1,4 2,6 3,6 4,4 3,6 Kilde: Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november Fordelt på a-kasser er det a-kasser med mange ufaglærte samt faglærte, der har det relativt højeste sygefravær i Greve, bl.a. NNF, 3F, Malerne og FOA. Men også Socialpædagoger og Blik og Rør har relativt mange sygedagpengemodtagere. A-kasser med længerevarende uddannede medlemmer har det relativt set mindste sygefravær (f.eks. Magistre, Akademikernes a-kasse og Ingeniørernes a-kasse) 8. Andelen af borgere i Greve, der arbejder i de 12 brancher 9, hvor sygedagpengefraværet er størst, er 36 pct. (kilde: Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november 2007, figur 22). Andelen kan sammenlignes med, at Hørsholm har den laveste andel (29 %), mens Bornholm har den højeste andel (50 %). En høj andel borgere i de mest sygedagpengebelastede brancher betyder alt andet lige større belastning af jobcenterets sygedagpengeindsats. 8 Der er her tale om opgørelser på baggrund af a-kassernes samlede medlemstal ikke kun de ledige. Kilde: Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november Disse brancher er sociale institutioner, bygge-anlæg, fødevareindustrien, transport, post og tele, sten-, ler- og glasindustri, fiskeri, rengøring, renovation, gummi- og plastindustri samt skoler. 11/13

12 Antal delvise sygemeldinger er beskedent både i Greve (6,3 pct. af alle forløb i perioden januar-december 2007) som i hele Østdanmark (5,9 pct. af alle forløb i samme periode). For kvinder udgør de delvise sygemeldinger 7,9 pct. For mænd er det 4,2 pct. Tilsvarende forskel gør sig gældende i Østdanmark som helhed. Til sammenligning kan det nævnes, at andel delvise raskmeldinger i Midtjylland ligger på 7,6 pct. (8,4 pct. blandt kvinder og 6,7 pct. blandt mænd). Kilde: Jobindsats.dk. Effekt på sygedagpengeområdet Effekten på sygedagpengeområdet (målt som den andel der 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge er selvforsørgende) ligger i 3. kvartal 07 på 51,7 pct. for mænd og 47,3 pct. for kvinder. Ses der hen over flere kvartaler ligger effekten for kvinder generelt lavere end for mænd. Samme tendens gør sig gældende or sammenlignelige jobcentre og Østdanmark som helhed. Tabel 10: Effekten på sygedagpengeområdet, andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af sygedagpenge. 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 2007 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Greve 56,4% 47,1% 56,7% 50,2% 57,0% 52,3% 51,7% 47,3% Sammenlignelige jobcentre Østdanmark 55,1% 47,6% 57,7% 52,8% 45,9% 55,0% 50,3% 56,8% 51,2% 49,2% Kilde: Nøgletalsrapporter for jobcentergruppe 4, 2. og 3. kvartal samt egne beregninger 53,0% 47,2% 53,9% 49,3% 51,3% 45,9% 12/13

13 Bilag 1 Kontanthjælpsmodtagere 3. kvartal 2006, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 3. kvartal 2007, Greve. Selvforsørgende eller vurderet tættere på arbejdsmarkedet Vurderet længere fra arbejdsmarkedet Før uden Arbejdsmarkedsparathed 3. kvt Matchkategori 3. kvt Selvforsørgende Matchet op Før uden match, ikke tilmeldt, nu arbejdsmarkedsparat I alt Matchet ned match, tilmeldt, nu ikke arbejdsmarkedsparat I alt Arbejds markeds- parat (ingen) I alt Ikke arbejds markeds- (ingen) parat I alt I alt Kilde: DREAM og egne beregninger (BRHS). Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. Kontanthjælpsmodtagere 3. kvartal 2006, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 3. kvartal 2007 i procent af samtlige kontanthjælpsmodtagere 3. kvartal 2006, Greve. Arbejdsmarkedsparat Arbejdsmarkedsparathed 3. kvt Ikke arbejdsmarkedsparat I alt Kilde: DREAM og egne beregninger (BRHS). Matchkategori Selv- Matchet Før uden match og ikke tilmeldt, nu arbejdsmarkeds- fra arbejdsmarkedet Før uden match og tilmeldt, nu ikke arbejdsmarkeds- 3. kvt forsørgende op parat I alt ned parat I alt 1 53,4% 53,4% 12,4% 12,4% 2 42,2% 7,5% 49,7% 28,6% 28,6% 3 26,6% 16,6% 43,2% 29,7% 29,7% 25 59,8% 59,8% 3,4% 3,4% (ingen) 54,6% 54,6% 12,2% 12,2% I alt 42,9% 7,1% 50,0% 18,8% 1,4% 20,2% 4 18,2% 6,4% 24,6% 5,8% 5,8% 5 6,5% 32,6% 39,1% (ingen) 42,6% 4,0% 46,7% I alt 16,0% 16,1% 4,0% 32,4% 3,0% 3,0% 25,8% 12,8% 4,0% 38,9% 8,8% 0,5% 9,3% Selvforsørgende eller vurderet tættere på arbejdsmarkedet Matchet Vurderet længere (29. januar 2008) 13/13

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 JANUAR 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Sygedagpengefraværet i Østdanmark

Sygedagpengefraværet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Sygedagpengefraværet i Østdanmark - en analyse af den aktuelle udvikling på sygedagpengeområdet i Østdanmark - November 27 Indholdsfortegnelse Forord...2 1.

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

NOTAT. Ledighed fordelt på a-kasser

NOTAT. Ledighed fordelt på a-kasser Procent NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat Ledighed fordelt på a-kasser De første år efter finanskrisen satte ind steg ledigheden betydeligt for ledige og toppede i 2011 med en gennemsnitlig

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 1 November 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til november 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere