Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud."

Transkript

1 Midlertidig botilbud Servicelovens 107 Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud Lejre Kommune Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Del 1 - Voksenudredningsmetoden og målgruppevurdering... 3 Del 2 - Funktionsevnevurdering... 4 Ad 0 - Intet problem... 4 Ad 1 - Let problem... 5 Ad 2 - Moderat problem... 5 Ad 3 - Svært problem... 6 Ad 4 - Fuldstændigt problem... 6 Del 3 - Serviceniveau for et midlertidigt botilbud... 7 Del 4 - Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud... 9 Side 2 af 14

3 Læsevejledning Del 1 indeholder en beskrivelse af Voksenudredningsmetoden (VUM), som er den arbejdsmetode, der ligger til grund for bevillingen af et midlertidigt botilbud. Del 1 indeholder også en beskrivelse af, hvem der kan være i målgruppen for et midlertidigt botilbud. I del 2 beskrives det, hvordan funktionsevnevurderingen kan vise et helhedsbillede af din situation og dine evner til at udføre daglige aktiviteter og deltage aktivt i samfundslivet. Skalaen til vurdering af dit funktionsniveau angives på flere niveauer. I del 3 synliggøres serviceniveauet for et midlertidigt botilbud, for at give dig en idé om hvilken støtte, Lejre Kommune typisk giver i forhold til forskellige behov og målgrupper. Del 4 indeholder Lejre Kommunes kvalitetsstandard for et midlertidigt botilbud. Del 1 - Voksenudredningsmetoden og målgruppevurdering For at vurdere om du er i målgruppen for at modtage et midlertidigt botilbud, arbejder vi i Lejre Kommune med voksenudredningsmetoden (VUM). VUM er en metode til at lave en vurdering af din funktionsevne. For at få bevilliget et midlertidigt botilbud skal du være i målgruppen for denne. For at finde ud af om du er i målgruppen, laver vi en funktionsevnevurdering sammen med dig VUM hjælper os med at vurdere din funktionsevne, og viser os, hvor meget og hvilken støtte, du har brug for. Funtionsevne er en fællesbetegnelse for dine evner til at udføre daglige aktiviteter og deltage aktivt i samfundetslivet. Vi lægger altid en individuel og konkret vurdering til grund, når vi vurderer omfanget af dine udfordringer og dit behov for støtte. Når vi udarbejder en funktionsevnevurdering indhenter vi dokumentation fra eksempelvis din læge, skole, distriktpsykiatrien mv. med samtykke fra dig. Målgruppen for et midlertidigt botilbud Det er en forudsætning for at få et midlertidigt botilbud, at du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Et midlertidigt botilbud kan bevilges til dig, der har ressourcer til at kunne klare dig selv på nogle områder, men samtidig har behov for hjælp på andre områder. Den støtte, der kan bevilges hjælp til, varierer meget og afhænger af dine behov. Det kan være hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Der vil primært være tale om støtte, der skal hjælpe dig til at udvikle dig på områder, hvor du er udfordret på grund af din funktionsnedsættelse. Side 3 af 14

4 Del 2 - Funktionsevnevurdering Funktionsevnevurderingen viser et helhedsbillede af din situation og dine evner til at udføre daglige aktiviteter og deltage aktivt i samfundslivet. Kan du for eksempel selv tage offentlig transport, arbejder du fuld tid, laver du selv mad, gør du selv rent etc. Skalaen til vurdering af dit funktionsniveau angives på 5 niveauer og ser således ud: 1. Intet problem = 0 2. Let problem = 1 3. Moderat problem = 2 4. Svært problem = 3 5. Fuldstændigt problem = 4 Nedenfor kan du se, hvordan de forskellige niveauer skal forstås Intet problem: 0 Let problem: 1 Moderat problem: 2 Svært problem: 3 Fuldstændigt problem: 4 Klarer sig uden nogen indsats Kan med let indsats som vejledning eller motivation, selv klare opgaven Kan med moderat støtte selv klare opgaven Kan med omfattende støtte selv klare opgaven Kan ikke klare opgaven og er afhængig af at andre klarer opgaven for sig Ad 0 - Intet problem Intet problem skal forstås som de udfordringer, vi alle kan støde på gennem livet. At du intet problem har er kendetegnes ved, at du i al væsentlighed selv varetager daglige opgaver og klarer dig i dit hjem uden støtte. Hvis du har en let depression, livskrise i form af at du og din partner er gået fra hinanden, arbejdsløshed eller boligproblemer, vil du blive henvist til at finde løsninger i for eksempel eget netværk, hos din læge, i boligforeninger og frivillige netværk. Eksempler på frivillige netværk kan være Gadespejlene eller Pift. Du kan få info om tilbuddene på følgende hjemmesider: Gadespejlene.dk og Pift.nu Du vil ikke være i målgruppen for et midlertidigt botilbud. Side 4 af 14

5 Ad 1 - Let problem Har du lette problemer, vil du typisk henvende dig og bede om hjælp til støttende samtaler, hjælp til kontakt til øvrige offentlige myndigheder og sundhedsvæsnet mv. Det behov du henvender dig med vil kunne løses ved at aktivere dine egne ressourcer, familie, netværk og frivillige. Hvis du har et let problem,vil du med en indsats fra for eksempel Lejre Kommunes uvisiterede aktivitetsog samværstilbud, Huset Horseager og/eller Lejre Kommunes Åben og Anonyme Rådgivning blive i stand til at klare dig selv. Du vil fortrinsvis kunne få støtte i form af rådgivende samtaler i Åben og Anonym Rådgivning og udvikling af socialt netværk i Huset Horseager. Eksempler på borgere med lette problemer kan være en borger med en lettere udviklingshæmning, som klarer sig i eget hjem, borgere med en psykisk lidelse, som modtager behandling eller borgere med Aspergersyndrom. Du vil ikke være i målgruppen for et midlertidigt botilbud. Du kan få info om tilbuddene på Lejre Kommunes hjemmeside på følgende link: Ad 2 - Moderat problem Har du et moderat problem, er det kendetegnet ved, at du med nogen grad af professionel støtte kan klare daglige opgaver og klare dig i dit hjem. Du vil ofte have behov for en professionel indsats af mindre eller større grad over en periode. Eksempler på borgere med et moderat problem kan være borgere med en senhjerneskade, udviklingshæmning eller med en psykisk lidelse, der har et behov for at blive motiveret til eller øve konkrete aktiviteter og udvikle ressourcer. Det kan også være unge, der har problemer på flere områder, som gør deres samlede udfordringer komplekse. Typisk vil borgerne have ressourcer, som vil kunne aktiveres og/eller et netværk omkring sig, som de kan profitere af. Borgere med moderate problemer kan have behov for udviklende og vedligeholdende støtte. Formålet med udviklende støtte er at gøre borgeren selvhjulpen og uafhængig af professionel indsats over tid. Formålet med vedligeholdende støtte er at hjælpe borgeren til at bevare færdigheder og ressourcer. I såvel det udviklende som i det vedligeholdende arbejde er støtte i grupper og andre netværk en del af kommunens tilbud. Indsatsen for borgere med et moderat problem vil oftest være tilrettelagt så involvering af frivillig indsats, netværk, familie og borgerens egne ressourcer udgør en del af indsatsen. Du vil ikke være i målgruppen for et midlertidigt botilbud. Side 5 af 14

6 Ad 3 - Svært problem Hvis du har et svært problem, er det kendetegnet ved, at du med mere omfattende støtte kan klare daglige opgaver og klare dig i dit hjem. Du vil ofte have et længerevarende behov for støtte. Formålet med støtten vil oftest være at fastholde og/eller udvikle dine mulighed for at klare dig i dit hjem. Borgere med et svært problem er ofte kendetegnet ved at have flere problematikker, som for eksempel en psykisk lidelse, misbrugsproblemer eller udviklingshæmning. Ofte har borgeren en dårlig sygdoms- /funktionserkendelse eller er ikke velbehandlet. Borgerens ressourcer er oftest svære at aktivere. Borgerens netværk kan være sparsomt, skrøbeligt og uden ressourcer eller belastet af problemer, som ligner borgerens egne. Borgere med svære problemer kan eksempelvis være borgere med udviklingshæmning, hvis ressourcer ikke rækker til at klare sig i deres hjem uden støtte og borgere med psykiske lidelser, hvis funktionsniveau er svingende. Det kan også være borgere med mange sociale problemer, som oplever, at de i perioder mister fodfæste og ikke kan klare basale daglige funktioner som madlavning, spise regelmæssigt, påklædning og personlig hygiejne. Borgere med et svært problem kan i nogle tilfælde have behov for støtte hele døgnet på grund af eksempelvis behov for fysisk hjælp om natten, risiko for selvskadende adfærd og lignende. Indsatsen overfor borgere med et svært problem vil som oftest være en fuld professionel indsats som kan støttes op af familie og netværk. Borgere med svære problemer modtager oftest professionel støtte fra flere forskellige tilbud, og der vil være behov for at koordinere indsatsen dels mellem de enkelte kommunale tilbud men også med sundhedsvæsnet. Borgere med svære problemer vil typisk have behov for socialpædagogisk støtte i eget hjem eller et midlertidigt botilbud. Ad 4 - Fuldstændigt problem Har du et fuldstændigt problem, vil det typisk være kendetegnet ved, at du har behov for flere typer støtte i kombination som for eksempel en socialpædagogisk indsats kombineret med personlig pleje. Oftest vil der være behov for støtte kontinuerligt i løbet af døgnet. Borgere med et fuldstændigt behov, kan være borgere, der har en udviklingshæmning med få intellektuelle ressourcer, borgere med en svær hjerneskade og borgere med omfattende psykiske lidelser, hvor behandling ikke virker. Det kan også være borgere med flere problematikker samtidig som for eksempel svær sindslidelse og misbrug eller socialt udsatte borgere, der ikke kan klare basale daglige funktioner, som er nødvendige for at opretholde livet. Side 6 af 14

7 Behovet for den kombinerede støtte kan være længerevarende, hvor der ikke er udsigt til en forbedring af funktionsniveauet. Eller det kan være midlertidigt, som for eksempel hos borgere med en psykisk lidelse. Her er der i en periode et særligt behov for omfattende støtte til at klare opgaver i dagligdagen, men samtidig en forventning om, at funktionsniveauet igen kan bedres. Du vil ikke være i målgruppen for et midlertidigt botilbud. Borgere med et fuldstændigt problem er typisk kendetegnet ved at have behov for et længerevarende botilbud. Der kan også være tale om individuelt tilrettelagt støtte i eget hjem, som i al væsentlighed har samme indhold som et botilbud. Del 3 - Serviceniveau for et midlertidigt botilbud Formålet med at synliggøre serviceniveauet for et midlertidigt botilbud er at give dig en idé om hvilken støtte, Lejre Kommune typisk giver i forhold til forskellige behov og målgrupper. Når Lejre Kommune træffer en afgørelse efter Servicelovens 107, sker det på baggrund af faglige og økonomiske hensyn med udgangspunkt i kommunens generelle vejledende serviceniveau indenfor området. Serviceniveau for de 5 funktionsniveauer: Intet problem eller let problem Vurderes du til at have intet problem eller et let problem, er du ikke berettiget til et midlertidigt botilbud. Du henvises til at finde løsninger i dit eget netværk, hos din læge, boligforeninger, frivillig hjælp og støtte og lignende aktiviteter. Moderat problem Vurderes du til at have et moderat problem, kan du have behov for udviklende støtte. Formålet med støtten er over tid at gøre dig så selvhjulpen og uafhængig af professionel hjælp som muligt. Hvis der er tale om vedligeholdende støtte, vil du blive hjulpet til at bevare dine færdigheder og ressourcer. I såvel det udviklende som det vedligeholdende arbejde er støtte i grupper og andre netværk en del af kommunens tilbud. Indsatsen vil oftest være tilrettelagt så indvolvering af frivillig indsats, netværk, familie og dine egne ressourer udgør den væsentligste del af indsatsen. Side 7 af 14

8 Forventningen til støtten er, at den efter en periode vil kunne stoppes igen. Det kan være, at du i stedet vil kunne klare dig med støtte fra uvisiterede tilbud, en frivillig mentor eller lignende. Svært problem Vurderes du til at have et svært problem, kan du i nogle tilfælde have behov for støtte hele døgnet på grund af eksempelvis behov for fysisk hjælp om natten, risiko for selvskadende adfærd og lignende. Du vil oftest have behov for en fuld professionel indsats som eventuelt understøttes af familie og netværk. Du modtager oftest professionel støtte fra flere forskellige tilbud, og der vil være behov for at koordinere indsatsen dels mellem de enkelte kommunale tilbud men også med sundhedsvæsnet. Du vil typisk have behov for socialpædagogisk støtte i eget hjem eller et midlertidigt botilbud. Der vil over tid blive arbejdet med at gøre dig så selvhjulpen som muligt. I takt med at du udvikler dine ressourcer og færdigheden, vil støtten blive trappet ned. Fuldstændigt problem Vurderes du til at have et fuldstændigt problem, vil du oftest have behov for et længerevarende botilbud. Der kan også være tale om individuelt tilrettelagt støtte i eget hjem, som i al væsentlighed har samme indhold som et botilbud. Side 8 af 14

9 Del 4 - Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Servicelovens Hvad siger loven om midlertidige botilbud? Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 2. Hvad er formålet med støtten? Formålet med støtten er at styrke dine funktionsmuligheder eller at kompensere for din nedsatte funktionsevne, som betyder, at du ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Med rehabiliterende indsatser støttes du i at udvikle dine færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen mv., således at du bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Støtten kan gives med udgangspunkt i en recoveryorienteret tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i din oplevelse og fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at støtte dig i at få så et meningsfuldt et liv som muligt. Støtten tilpasses gradvist dine behov og skal føre til, at du bliver så selvhjulpen som muligt. Støtten skal hjælpe dig med at få en selvstændig tilværelse og/eller give dig mulighed for at deltage aktivt i samfundet på lige fod med andre. Støtten bygger på dit ansvar for dig selv og din familie. Den bygger på dit ansvar for at udvikle dig og udnytte egne potentialer mod et aktivt og selvstændigt liv i det omfang, det er muligt for dig. 3. Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Aktiviteter i et botilbud skal understøtte dine muligheder for at udvikle dit funktionsniveau og dine kompetencer. Indholdet i tilbuddet vil derfor være forskelligt alt efter behov. Nogen borgere har for eksempel brug for meget støtte til at danne sociale relationer, mens andre kan have behov for støtte af mere praktisk karakter. 1: Samfundsliv og kommunikation Støtte til at overskue egen økonomi, brevlæsning og skriftelig kommunikation, herunder elektronisk kommunikation. Side 9 af 14

10 Støtte og koordinering i kontakten til offentlige myndigheder som f.eks. læger. 2: Socialt liv Støtte og motivere til at etablere og bevare sociale relationer. Anvende dag- eller fritidstilbud. Socialpædagogisk ledsagelse og trafiktræning. Introduktion til tilbud hos frivillige organisationer. 3: Sundhed Støtte og motivere til nødvendig behandling, Støttende samtaler med henblik på at øge indsigt i egen livssituation og sygdom, misbrugsbehandling m.v. 4: Praktiske opgaver i hjemmet Støtte og motivere til rengøring, oprydning og tøjvask. Støtte og motivere til indkøb, madlavning, herunder sund kost 5: Egenomsorg Støtte og motivere til varetagelse af personlig hygiejne. 4. Hvilke aktiviteter indgår ikke i indsatsen? Der indgår hverken hjemmepleje, sygeplejefaglig, lægefaglig eller ergo/fysioterapeutisk behandling i tilbuddet. 5. Leverandør Der er ikke frit valg af midlertidige botilbud. Lejre Kommune indgår ikke aftaler med botilbud, der stiller krav om at du f.eks. skal være i et beskæftigelses- eller dagtilbud, men vurderer altid, hvordan vi kan tilbyde dig den støtte, du har behov for. Lejre Kommune indgår aftaler med leverandører, der matcher dit behov for støtte og bidrager til styrkelse af samarbejdsrelationer. 6. Hvem kan modtage ydelsen? Du kan være i målgruppen for et midlertidigt botilbud fra det 18. år, hvis du har en betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. For uddybning se beskrivelse af Målgruppevurdering på side 3. Lejre Kommune skal vurdere, om den hjælp du søger om, ligger indenfor et midlertidigt botilbud. Side 10 af 14

11 Hvis du kan få hjælpen et andet sted Når vi vurderer, om du er hører til målgruppen for et midlertidigt botilbud, vil det indgå, om du allerede får støtte, der kompenserer for din funktionsnedsættelse. Sammen med dig vil vi vurdere om det f.eks. er muligt at inddrage din familie, netværk, frivillige og andre som en ressource for at understøtte dine behov bedst muligt. Samlet vurdering af din situation Hvis vi vurderer, at du ikke har behov for et midlertidigt botilbud, kan det være fordi du allerede får hjælp andre steder fra, der opfylder dine behov for støtte. Der kan f.eks. være tale om alvorligt syge borgere, som modtager praktisk hjælp i hjemmet til daglige gøremål, og borgere med udviklingshæmning og/eller borgere med en psykisk lidelse, der allerede modtager socialpædagogisk støtte som en del af et dagtilbud. 7. Hvordan får du støtte? Lejre Kommune behandler ansøgninger om midlertidige botilbud. En ansøgning kan komme direkte fra dig til Lejre Kommune, men der kan også på dine vegne blive rettet henvendelse fra samarbejdspartnere, eksempelvis behandlingspsykiatrien og Jobcentret mv. Lejre Kommune er forpligtet til at undersøge alle dine muligheder for at få støtte. Når flere metoder eller indsatser vurderes til at kunne tilgodese dit konkrete behov lige godt, vælges den mindst indgribende først. Det kan f.eks. være socialpædagogisk støtte i egen bolig. Den valgte metode eller indsats anvendes i en realistisk periode inden det vurderes, om du i stedet har brug for en mere indgribende form for støtte. Egenbetaling for ophold Du vil blive opkrævet egenbetaling for ophold i et midlertidigt botilbud, som udregnes efter en individuel konkret beregning. Din egenbetaling fastsættes efter boligens omkostninger og på baggrund af din indtægt. 8. Indsatsens indhold, forløb og omfang Hvis du er berettiget til et midlertidigt botilbud, finder vi i samarbejde med dig ud af, hvor meget støtte du har brug for. Vi vil altid foretage en individuel og konkret vurdering i forhold til at Side 11 af 14

12 finde det midlertidige botilbud, der matcher dit behov for støtte bedst muligt. Støtten tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dine behov og forudsætninger. Vi vil altid være opmærksomme på, at give dig den støtte, du har brug for hverken mere eller mindre. Herefter vil du modtage en bevilling, og der vil blive udarbejdet en handleplan sammen med dig. Når vi følger op på din handleplan, vil din støtte løbende blive vurderet. Indhold og omfang af tilbuddet skal understøtte dine muligheder for at bruge og udvikle dit funktionsniveau bedst muligt. En del af indholdet på et midlertidigt botilbud er, at du får tilbud om at deltage i socialt samvær og netværk samt et trygt hjemmemiljø. Det skal samtidig være muligt for dig at få opfyldt dit behov for personlig og praktisk hjælp, herunder socialpædagogisk vejledning og støtte til at kunne klare dig i hverdagen. Det valgte tilbud skal støtte op om dine ønsker om deltagelse i beskæftigelses- eller uddanntelsestilbud, interne eller evt. eksterne aktivitets og samværstilbud. Vi samarbejder med dine pårørende, frivillige netværk og på tværs af kommunens fagcentre m.fl. for at sikre en koordineret, helhedsorienteret og ressourcefokuseret indsats. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for et midlertidigt botilbud, men Lejre Kommune har en forventning til, at et ophold varer mellem 1-2 år. Det afgørende for dit opholds varighed er, at formålet er opfyldt, og at du efter opholdet kan klare dig uden den støtte du får i dit midlertidige botilbud. Det kan også være, at du vil have behov for et mindre indgribende eller et mere omfattende tilbud. 9. Kompetencekrav Det midlertidige botilbuddet skal kunne give dig den støtte, du har behov for. Når vi vurderer hvilket midlertidigt botilbud, der forventes at matche dine behov bedst muligt, bruger vi bl.a. de erfaringer og den viden, vi har opsamlet i samarbejdet med de enkelte bosteder. Det handler grundlæggende om at kunne tilbyde dig et ophold på Side 12 af 14

13 det midlertidige botilbud, der har den faglighed, der skal til, for at kunne understøtte dit behov bedst muligt. Tilbuddet skal være godkendt, og opført på Tilbudsportalen. Se mere på følgende link: Sagsbehandlingsfrist Der henvises til Lejre Kommunes sagsbehandlingsfrister. Se mere på følgende link: Opfølgning Ved en førstegangsbevilling foretages en revurdering af støtten efter 12 uger, og herefter som minimum hver halve år. 12. Særlige forhold Hvis borgeren vælger at beholde egen bolig under ophold i det midlertidige botilbud, træder særlige regler i kraft. Der er ligeledes særlige regler for borgere uden indtægt. (Jf. bekendtgørelse nr stk. 2 og 4). 13. Juridisk grundlag Servicelovens Midlertidigt botilbud Servicelovens Handleplan Vejl af 21/02/18, afsnit 3, kapitel 6: Vejledning om botilbud m.v. til voksne Bek af 12/12/06: Betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 Ankestyrelsens principafgørelse 25-18: Midlertidigt botilbud - egenbetaling - formue 14. Klagemuligheder Klage adgang Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest 4 uger efter, du har modtaget Lejre Kommunens afgørelse. Klagen sendes til Center for Job & Social, som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Ankestyrelsen inden 4 uger fra modtagelse af din klage. Klage over sagsbehandlingen Klage over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel eller personalets udførelse af praktiske opgaver kan ske ved henvendelse til ledelsen i Center for Job & Social. Borgerrådgiveren Der er mulighed for at klage til Lejre Kommunes borgerrådgiver. Side 13 af 14

14 Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger: Lejre Kommune Borgerrådgiveren Lejrevej Lejre Telefon Dato: 6. juni 2019 Godkendt den 6. juni 2019 Side 14 af 14

Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for socialpædagogisk støtte.

Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for socialpædagogisk støtte. UDKAST Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for socialpædagogisk støtte Lejre Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Læsevejledning...3 Del

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Servicelovens 108 2019 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Godkendelse Revidering Acadre dokument nr. 174406-17 myndighed

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Indledning Velkommen til Ishøj Kommuners ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud. I dette ydelseskatalog har Ishøj

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Lov om social service 103

Lov om social service 103 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103 Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84. Du kan søge

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 2 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Formålet med hjælpen Formålet med ophold i længerevarende botilbud er: - at du

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Formålet med hjælpen Formålet

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104)

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne

9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne 9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 13 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første sider i kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 bobudene Godkendt af Byrådet den Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Bobud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse August 2018 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og myndighed på det specialiserede socialområde. Godkendelse September

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 Aalborg Kommune Specialgruppen Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 I henhold til Lov om Social Service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Kvalitetsstandard Lovgrundlag Formål Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12:

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12: Kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv Gruppebaseret og individuelt tidsbegrænset forløb efter servicelovens 82a og 82b samt støtte efter servicelovens 85 Kvalitetsstandarden er vedtaget

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling jf. Servicelovens 101 og 101a

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling jf. Servicelovens 101 og 101a Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling jf. Servicelovens 101 og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling til borgere med stofmisbrug efter Servicelovens 101.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud 7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Hvordan læser jeg

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard For Lov om social service 104 Aktivitets og samværstilbud Vedtaget af Byrådet, d 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for visiteret aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune kan henvise samt laver opfølgning i forhold til kvinder, der opholder sig på krisecentre efter Lov om

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere