2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg."

Transkript

1 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises til sagen, mens der for uddybende forklaringer af det finansielle område henvises til bilag Indtægter Vedrørende indtægterne forventes merindtægter på 9,9 mio. kr., hvilket skyldes stigende indtægter på renter og kursgevinster (7,8 mio. kr.), udligning af købsmoms (0,6 mio. kr.) og skat (1,5 mio. kr.). Alle afvigelser søges tillægsbevilget. 2. Driftsudgifter På driften forventes samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på service på 0,8 mio. kr. og merforbrug på overførselsudgifterne med 3,2 mio. kr. Der forventes balance på aktivitetsbestemt medfinansiering Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Tabel 1. Serviceudgifter, 1. FR mio. kr., -pl Opr. B Korr. B Udgiftsneutrale TB 1. FR Korr.B (inkl. udg.neutral e) Prognose 1. FR Merudgifter Mindreudgifter Handlingspla ner Afvigelser netto (til korr. B) A B C D E F G H J MAG 634,3 619,4 13,8 633,2 631,7 7,9-9,4 0,0-1,5 BEU 83,9 82,3-1,9 80,4 80,0 0,7-1,1 0,0-0,4 UU 727,7 735,1-1,4 733,7 727,5 6,5-12,7 0,0-6,2 SOU 848,4 848,5 4,7 853,2 876,7 55,2-31,7-22,2 1,3 KFU 144,1 144,4 0,3 144,8 145,0 0,2 0,0 0,0 0,2 BU 733,2 737,1-15,7 721,5 730,7 18,3-9,1-3,4 5,8 SOC 415,3 417,1 0,3 417,4 420,6 12,5-9,3-3,2 0,0 BMU 125,7 127,4-0,1 127,3 127,3 1,0-1,0 0,0 0,0 AU 8,8 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 3.721, ,7 0, , ,7 102,3-74,3-28,8-0,8 Afvigelserne under hvert enkelt udvalg er beskrevet nedenfor Demografi Der er på baggrund af de nyeste prognoser foretaget justeringer af de demografiregulerede budgetter. Vedrørende demografi er der et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. fordelt på følgende udvalg: Undervisningsudvalget: mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget: merforbrug på 6,4 mio. kr. Børneudvalget: mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

2 For uddybende forklaringer henvises til de respektive skemaer vedrørende demografireguleringer under hvert enkelt udvalg. Mindreforbruget på demografi er tilført usikkerhedspuljen under Magistraten Udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg En del af afvigelserne i det forventede regnskab, er relateret til en tilsvarende afvigelse under et andet udvalg. Der er tale om enkeltsager, udmøntning af puljer, tekniske korrektioner mv. De udgiftsneutrale afvigelser er vist i bilag 2b og nærmere beskrevet i bilag 3j Afvigelser på de enkelte udvalg Nedenstående afvigelser er opgjort eksklusiv de udgiftsneutrale afvigelser. Efter hver afvigelse er nævnt et skemanummer. Det henviser til skemaerne i bilag 3a 3i, der mere detaljeret beskriver de enkelte afvigelser under hvert udvalg og forklaringerne på dem. Magistraten: Nettoafvigelsen på Magistratens område viser netto mindreforbrug på 1,5 mio. kr., mens der søges tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i mindreforbrug. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende barselspuljen (skema 140) Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende fællesudgifter på serviceområdet (skema 102) Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende flytning af overhead på Socialtilsynet (skema 122C) Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende kompetencefonden (skema 140B) Merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende udmøntning af udbudsplanen (skema 101) Merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende jobcenterets lønudgifter (skema 124E) Mindreindtægter på 1,8 mio. kr. vedrørende byggesagsgebyrer (skema 152) Andre netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Bolig- og Ejendomsudvalget: Nettoafvigelsen på Bolig- og Ejendomsudvalgets område viser netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr., Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte (skema 206) Merindtægter på 0,7 mio. kr. vedrørende salg af Co2 kvoter (skema 205) Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende manglende udmøntning af effektivisering vedrørende samling af eksterne lejemål på rådhuset (skema 202B) Undervisningsudvalget: Nettoafvigelsen på Undervisningsudvalgets område viser netto mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende demografireguleringer (skema ) Mindreforbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på decentrale institutioner (skema 309) 2

3 Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende rammeudmelding til SFO erne (skema 320) Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende fællesudgifter på ungdomsskolen (skema 316) Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende SSP og gadepiloter (skema 310) Merforbrug på 6,3 mio. kr. vedrørende specialundervisning (skema 306, 307, 317) Andre netto mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget: Nettoafvigelsen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Dette er inklusiv udvalgets handlingsplan, der skal sikre mindreforbrug for 22,2 mio. kr. Der er en række modsatrettede afvigelser, hvoraf der søges tillægsbevilget merforbrug på 0,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 22,2 mio. kr. vedrørende udmøntning af handlingsplan (skema 401Q) Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende SOSU-elever (skema 400N) Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende 95 ordningen (skema 400G) Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende vaskeriordning (skema 400K) Merindtægter på 1,1 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede psykiatriske patienter (skema 432B) Merforbrug på 3,6 mio. kr. på den kommunale hjemmepleje (skema 400B) Merforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende Hjemmesygeplejen (skema 400C og 400M) Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende berigtigelse af huslejebudgetter (skema 401O) Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende plejeboligkapacitet i fleksible døgnpladser (skema 401P) Merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende Rehabiliteringsenheden (skema 405A-D) Merforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende fleksible døgnpladser (skema 405E) Merforbrug på 5,8 mio. kr. vedrørende Hjælpemidler (skema 410A) Netto merforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende andre afvigelser Kultur- og Fritidsudvalget: Nettoafvigelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser netto merforbrug på 0,2 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget. Afvigelsen skyldes: Forsinkelse i forbindelse med ombygning af lokalerne i Magneten (skema 525) Børneudvalget: Nettoafvigelsen på Børneudvalgets område viser netto merudgifter på 5,8 mio. kr., hvoraf 10,0 mio. kr. søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner (skema 623) Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende efterregulering af friplads (skema 620) Merforbrug på 10,0 mio. kr. vedrørende ændret konteringspraksis for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (skema 603A) Merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende mer-/mindrebelægning i daginstitutioner (skema 613) 3

4 Merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende køb af særlige dagtilbud i andre kommuner (skema 605) Andet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Socialudvalget: Der er ingen nettoafvigelse på Socialudvalgets område, hvilket dog er inklusiv udvalgets handlingsplan, der skal sikre mindreforbrug for 3,2 mio. kr. Der er en række modsatrettede afvigelser, hvoraf der søges tillægsbevilget mindreforbrug på 0,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende handlingsplan for Socialudvalget (skema 734D) Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende køb af midlertidige botilbud (skema 735A) Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende køb af aktivitets- og samværstilbud (skema 731A) Merforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende køb af længerevarende botilbud (skema 734A) Merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende køb af socialpædagogisk støtte (skema 738A) Andet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. By- og Miljøudvalget: Der er ingen nettoafvigelse på By- og Miljøudvalgets område. Dog er der to modsatrettede afvigelser: Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende den kollektive trafik (skema 802) Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende budgetkorrektion af FGV s budget (skema 803) Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Der er ingen afvigelser på servicerammen under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Der henvises til udvalgsskemaerne i bilag 3a 3i for nærmere beskrivelse Overførselsudgifter På overførselsudgifterne forventes merforbrug på 3,2 mio. kr. Afvigelserne på overførselsudgifterne fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Afvigelser på overførselsudgifterne mio. kr., -pl Opr. B Ompl. + TB Korr. B 1. FR Afvigelser netto (til korr. B) Heraf TB A B C D E F MAG 15,1 0,0 15,1 15,1 0,0 0,0 BEU -6,9-3,1-10,0-10,6-0,6-0,6 UU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOU 361,5 0,5 362,0 368,3 6,3 6,3 KFU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

5 BU 18,5 0,0 18,5 8,5-10,0-10,0 SOC -0,3-0,5-0,8-4,4-3,6-3,6 BMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AU 1.033,8 0, , ,7 11,1 11,1 I alt 1.421,6-2, , ,5 3,2 3,2 Afvigelser på de enkelte udvalg Magistraten: Der forventes ingen afvigelser. Bolig- og Ejendomsudvalget: Der forventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte (skema 206) Sundheds- og Omsorgsudvalget: Nettoafvigelsen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område viser merudgifter på 6,3 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende tomgangsleje (skema O401L) Mindreindtægter på 4,9 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager (skema O400A) Børneudvalget: Nettoafvigelsen på Børneudvalgets område viser mindreudgifter på 10,0 mio. kr., som søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 10,0 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (skema 603a) Socialudvalget: Nettoafvigelsen på Socialudvalgets område viser netto mindreudgifter på 3,6 mio. kr., Mindreforbrug på 7,6 mio. kr. vedrørende enkeltydelser (skema 751A) Mindreindtægter på 4,0 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager (skema 73C) Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget: Nettoafvigelsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser merforbrug på 11,1 mio. kr., Mindreforbrug på 18,5 mio. kr. vedrørende førtidspension (skema 909) Merforbrug på 11,6 mio. kr. vedrørende kontanthjælp og aktivering (skema 901 og 902) Merforbrug på 12,0 mio. kr. vedrørende dagpenge, forsikrede ledige (skema 907) Merforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende boligstøtte (skema 908) Andet merforbrug på netto 2,0 mio. kr. Der henvises til udvalgsskemaerne i bilag 3a 3i for nærmere beskrivelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes ikke afvigelser vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. 5

6 Det skal dog bemærkes, at der i 2013 var et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 15,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er derfor ekstraordinær meget opmærksomhed fra forvaltningens side på udgiftsudviklingen på dette område i. 3. Anlægsudgifter På anlæg forventes et samlet mindreforbrug. En del af det forventede mindreforbrug udgøres af en negativpulje på 33,0 mio. kr., som løbende udmøntes i løbet af året. Nedenstående tabel viser afvigelserne på anlæg under hvert enkelt udvalg. Tabel 3. Afvigelser på anlæg mio. kr., -pl Opr. B Ompl. + TB Korr. B 1. FR Afvigelser netto (til korr. B) Heraf TB A B C D E F MAG 22,3 12,6 34,9 1,4-33,4-33,4 BEU 25,0 9,5 34,5 36,8 2,3 1,6 UU 31,3 4,3 35,5 35,9 0,4 0,4 SOU 10,1 6,3 16,3 15,3-1,0-1,0 KFU 59,3-13,4 45,9 32,0-13,8-13,8 BU 73,5 21,0 94,5 86,7-7,8-7,8 SOC 75,8 16,9 92,7 76,3-16,5-16,5 BMU 77,7 10,1 87,8 77,2-10,6-10,9 AU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 374,9 67,2 442,1 361,7-80,4-81, Opfølgning på anlægsloftet Kommunens anlægsloft udgør 399,1 mio. kr. i. Der forventes ved 1. FR samlede bruttoanlægsudgifter inden for anlægsloftet på 399,1 mio. kr. Derfor er det også forventningen, at kommunen vil overholde anlægsloftet i Afvigelser på de enkelte udvalg Magistraten: Nettoafvigelsen på Magistratens område viser netto mindreforbrug på 33,4 mio. kr., som søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 33,0 mio. kr. vedrørende etablering af negativpulje (skema 141) Andet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Bolig- og Ejendomsudvalget: Nettoafvigelsen på Bolig- og Ejendomsudvalgets område viser netto merforbrug på 2,3 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende byfornyelse (skema 225) Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende renovering af faldstammer mv. (skema 224) Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende renovering af Grønnegården (skema 224) 6

7 Undervisningsudvalget: Nettoafvigelsen på Undervisningsudvalgets område viser netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr., Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende forskydninger i skoleudbygninger (skema 318) Merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende etablering af handicapelevator i Louis P. (skema 319) Sundheds- og Omsorgsudvalget: Nettoafvigelsen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område viser netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen skyldes overførsler vedrørende Akaciegården (skema ANL401A) Kultur- og Fritidsudvalget: Nettoafvigelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser netto mindreforbrug på 13,8 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører bygning af svømmehal på Bernhard Bangs Alle (skema 521). Børneudvalget: Nettoafvigelsen på Børneudvalgets område viser netto mindreforbrug på 7,8 mio. kr., Mindreforbrug på 7,5 mio. kr. vedrørende udbygning af Louis P (skema 610) Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende byggeriet af Smørblomsten (skema 309) Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende byggeriet af Trekløveret (skema 608) Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende fremrykning af Carlsvognen (skema 607) Socialudvalget: Nettoafvigelsen på Socialudvalgets område viser netto mindreforbrug på 16,5 mio. kr., Mindreforbrug på 17,7 mio. kr. vedrørende den sociale masterplan (skema 735C) Merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende etablering af skæve boliger (skema 736) By- og Miljøudvalget: Nettoafvigelsen på By- og Miljøudvalgets område viser netto mindreforbrug på 10,6 mio. kr., mens der søges tillægsbevilget mindreforbrug på 10,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 8,8 mio. kr. vedrørende områdefornyelse (skema 830) Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende vejvedligeholdelse (skema 826 og 827) Andet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget: Der er ikke anlægsudgifter under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i. De enkelte afvigelser på anlæg fremgår af bilag 2d, mens beskrivelser fremgår af skemaerne i bilag 3a 3i. 7

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.

Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017. Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsresumé 2013

Bilag 1 Regnskabsresumé 2013 Bilag 1 sresumé 5. marts Økonomiafdelingen Overordnet resultat sresuméet beskriver kort årets regnskabsresultat, herunder de væsentligste afvigelser mellem tet og det faktiske forbrug. Resuméet forelægges

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for 123,9 mio. kr. i 2016, 129,1 mio. kr. i 2017, 140,7 mio. kr. i 2018 og 146,2 mio. kr. i

Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for 123,9 mio. kr. i 2016, 129,1 mio. kr. i 2017, 140,7 mio. kr. i 2018 og 146,2 mio. kr. i Bilag 4 Opgaveændringer Sagsbeh: MKV Sag: Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2016 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2015 for perioden 2016-18, mens 2019 i udgangspunktet sættes

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)

Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl) Bilag 2 Sagsbeh: LFM/JK Budget og Regnskab Opgaveændringer Drift Budgetforslag 2013 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra B2012 for perioden 2013-15, mens 2016 i udgangspunktet sættes lig 2015.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere