SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010

2 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i Samtidig er den en evaluering af de resultatmål for beskæftigelsesindsatsen, som Byrådet besluttede inden for ministerens mål i dets beskæftigelsesplan for Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcenter Solrøds beskæftigelsesindsats, og den gør status over indsats og resultater i Jobcenteret i det forgangne år. Derudover sammenligner Resultatrevisionen Jobcenteret med de andre jobcentre, som befinder sig i samme klynge som Jobcenter Solrød, det vil sige jobcentre, der som udgangspunkt skønnes at have samme rammebetingelser. Jobcenter Solrød er i klynge med jobcentrene i Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år fælles landsdækkende mål for alle jobcentre. I beskæftigelsesplanen fastsættes de lokale resultatkrav i forhold til ministerens mål. Herudover beslutter Byrådet yderligere lokale mål i relation til den borgerrettede indsats, den virksomhedsrettede indsats og inddragelse af andre aktører. Disse mål omfatter de områder, som Solrød Kommune har set som særlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen for Til Resultatrevisionen har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udviklet flere officielle tabeller. En enkelt af disse tabeller (Resultatoversigten) er placeret til sidst i Resultatrevisionen som bilag og fungerer samtidig som baggrundsinformation. Alle tabeller er baseret på tal fra Jobindsats.dk. I tabellerne er udvalgt tal fra en given måned, og disse tal sammenlignes med måneden før og samme måned året før. Man skal dog generelt være opmærksom på, at det er problematisk at anvende tal fra en enkelt måned og bruge dem som udtryk for Jobcenterets udvikling over et helt år. Især for et jobcenter som Solrød med relativt få borgere er forskellene mellem de enkelte måneder for store til, at tallene for en enkelt måned generelt kan anvendes løsrevet var en meget usikker periode på arbejdsmarkedet, hvilket gjorde det vanskeligt at planlægge indsatsen. Alligevel lå Jobcenter Solrøds resultater i størstedelen af 2010 helt i top blandt de 44 jobcentre i Østdanmark. Hertil kommer, at målene i beskæftigelsesplan 2010, som evalueres i denne resultatrevision, skulle fastlægges i foråret 2009, hvor udgangspunktet for målberegningerne endnu var ukendt. Dette gjorde det meget vanskeligt at fastlægge realistiske mål for udviklingen i Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige i matchgruppe 1 (jobklare ledige) med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Disse personer udgør en målgruppe, som bør have særlig opmærksomhed, idet disse personer risikerer at ende i langtidsledighed og dermed på sigt blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. Dette ministermål blev udmøntet i Solrød Kommunes konkrete mål for arbejdskraftreserven: 1

3 Jobcentermål: Stigningen i antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til 21 % i perioden december 2009 til december Jobcenter Solrød havde i december fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven. Ifølge Resultatoversigten (bilag 1) var antallet af personer i arbejdskraftreserven i december 2010 steget med 40 til 227 personer, hvilket svarer til en stigning på de målsatte 21 %. Således nåede Jobcenter Solrød akkurat sit mål inden for udviklingen i arbejdskraftreserven Udvikling i arbejdskraftreserven Jobcenteret havde håbet på, at målet i højere grad var blevet opfyldt, end det blev. Således lå Jobcenteret på nær i april generelt i hele 2010 væsentligt under den målsatte maksimale stigning på 21 %. Der skete dog en betydelig stigning i arbejdskraftreserven i slutningen Denne stigning var resultatet af en stigning blandt a- dagpengemodtagerne. Således var der en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere på 30 % i december 2010 i forhold til december 2009, hvilket i høj grad må formodes at hænge sammen med den tidlige hårde vinter, som især ramte byggesektoren, samt de generelle nedskæringer på især de statslige og regionale arbejdspladser. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere har derimod haft et mindre fald på 4 %, mens den gennemsnitlige stigning i klyngen til sammenligning har været 11 %. Det er især Jobcenterets store fokus på ordinær beskæftigelse, virksomhedsvendt aktivering gennem virksomhedspraktik og løntilskud samt fokus på jobsøgning, som har holdt antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven nede. Jobcenter Solrød har også i hele 2010 haft stort fokus på arbejdskraftreserven og på at få nyledige tilbage på arbejdsmarkedet for at undgå, at disse nyledige bliver en del af arbejdskraftreserven. Jobcenterets indsats over for både de nyledige og de ledige i arbejdskraftreserven fokuserer som nævnt ovenfor på ordinær beskæftigelse, således at den tætte tilknytning til arbejdsmarkedet bevares. Indsatsen har i 2010 bestået hovedsagelig af tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud samt fokus på jobsøgning. 2

4 Med den økonomiske afmatning i Danmark generelt samt nedskæringerne på især de statslige og regionale arbejdspladser var det vanskeligt at forudsige udviklingen i ledigheden, og på denne baggrund er Jobcenter Solrød tilfreds med resultatet. 3. Sygedagpenge Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Dette ministermål blev udmøntet i Solrød Kommunes konkrete mål for sygedagpengeforløb over 26 uger: Antallet af sygedagpengeforløb på mellem 26 og 52 uger nedbringes med 6 % i perioden december 2009 til december og Antallet af sygedagpengeforløb på over 52 uger nedbringes med 6 % i perioden december 2009 til december I Resultatoversigten (bilag 1) er tallene på sygedagpengeområdet fra november I Jobcenter Solrød var der i november fuldtidspersoner på sygedagpenge mellem 26 og 52 uger. Ifølge Resultatoversigten var antallet faldet med 21 til 51 fuldtidspersoner på sygedagpenge mellem 26 og 52 uger i november 2010, hvilket svarer til et fald på 29 % fra november 2009 til november 2010, og således blev målet om et fald på 6 % mere end opfyldt. Jobcenter Solrød havde på den anden side 42 fuldtidspersoner på sygedagpenge på over 52 uger i november 2009, hvilket var uændret i november Således formåede Jobcenteret ikke at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge over 52 uger, men holdt tallet uændret i forhold til Den store reduktion i antallet af sygedagpengeforløb mellem 27 og 52 uger nåede desværre ikke som forventet at slå igennem på antallet af sager over 52 uger. Dog forventer Jobcenteret, at reduktionen vil slå igennem på sigt. Det samlede antal fuldtidspersoner på sygedagpengeforløb over 26 uger er dog samlet set faldet fra 114 fuldtidspersoner i november 2009 til 93 fuldtidspersoner i november 2010, hvilket svarer til et fald på 18 %. 3

5 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov Sygedagpenge uger o. 52 uger i alt o. 26 uger Jobcenteret har også i 2010 haft fokus på at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb. Bl.a. gennemførte Jobcenteret i 2010 et forsøg med at ændre sin organisering på sygedagpengeområdet og inddelte sin indsats i en tidlig indsats og i en længerevarende indsats. Derudover har Jobcenteret haft fokus på at skabe relevante aktive tilbud til sygedagpengemodtagerne. Set i lyset af den økonomiske afmatning med afskedigelser både i især byggebranchen og i den offentlige sektor i 2010 er Jobcenter Solrød tilfreds med udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere. Afskedigelser medfører ofte sygemeldinger, og en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere kan også føre til en stigning i antallet af sygedagpengeforløb, da dagpengemodtagere, der sygemelder sig, automatisk overgår til sygedagpenge efter 21 dages sygdom. 4. Unge ledige Ungeområdet er en generel udfordring for hele landet. I en tid med stigende ledighed udgør de unge under 30 år en særligt udsat gruppe, og især unge uden uddannelse er i fare for at ende i langtidsledighed og dermed på sigt blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Dette ministermål blev udmøntet i Solrød Kommunes konkrete mål for arbejdskraftreserven: Jobcentermål: Stigningen i antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses til 17 % i perioden december 2009 til december Jobcenter Solrød havde i december unge fuldtidsledige. Ifølge Resultatoversigten (bilag 1) var antallet af unge ledige i december 2010 steget med 28 til 153 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 22 %. En stigning på 17 % ville have svaret til 146 fuldtidspersoner i december 2010, og Jobcenteret havde i december 2010 således 7 unge ledige mere end den målsatte, maksimale stigning. 4

6 Unge ledige under 30 år Jobcenteret har generelt i hele 2010 ligget under de målsatte 146 fuldtidspersoner. Der skete dog en betydelig stigning i antallet af unge ledige i slutningen af 2010, hvilket lige som ved arbejdskraftreserven må formodes at hænge sammen med den hårde vinter, som især ramte byggesektoren, samt nedskæringerne på de statslige og regionale arbejdspladser. Stigningen i ungeledigheden har ramt a-dagpengemodtagerne hårdest, hvor stigningen har været på 28 %. Her er de ufaglærte unge samt unge i byggesektoren særligt hårdt ramt. Stigningen blandt unge kontant- og starthjælpsmodtagere har været på 20 %, hvilket ligeledes indikerer, at unge ufaglærte er hårdt ramt. Stigningen i ungeledigheden viser tydeligt, at når ledigheden stiger, er det især de unge, der har sværest ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Jobcenter Solrøds indsats over for de unge fokuserer på ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse, således at det sikres, at de unge har eller får en så tæt tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. Som nævnt var det med den økonomiske afmatning i Danmark vanskeligt at forudsige udviklingen i ledigheden, og på denne baggrund er Jobcenter Solrød tilfreds med resultatet. 5. Besparelsespotentiale I lighed med de senere år har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udregnet et såkaldt besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet viser ifølge Beskæftigelsesregionen, hvor mange penge kommunen i teorien kunne spare på forsørgelsesudgifter i løbet af et år, hvis kommunen nedbragte andelen af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. I tabellen vises besparelsespotentialet i millioner kr. opdelt i ydelsesgrupperne a- dagpenge, kontant- og starthjælp, introduktionsydelse, revalidering inkl. forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. De kommunale ud- 5

7 gifter, der benyttes i beregningen af besparelsespotentialet, er fratrukket statslige refusioner. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb. Negative beløb er udtryk for, at kommunen allerede sparer penge i forhold til gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale. Besparelsespotentiale - Solrød Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2010 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Potentiel reduktion af antal fuld- på ydelsen i på ydelsen i af befolkningen iaf befolkningen i tidspersoner ift. jobcentret klyngen klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,85 2, ,3 Kontant- og starthjælp 1,67 1, ,0 Introduktionsydelse 0,15 0,08 9 0,2 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,14 0, ,5 Sygedagpenge 1,92 1, ,6 Ledighedsydelse 0,19 0,16 4 0,5 Fleksjob 0,73 0, ,3 Førtidspension 3,50 3, ,0 I alt 11,15 10, ,5 Besparelsespotentialet er i meget høj grad en afspejling af de enkelte kommuners befolkningssammensætning og forskellene heri. Det økonomiske tilbageslag har særligt ramt de grupper, der har været tættest på arbejdsmarkedet, herunder især a- dagpengemodtagerne. Denne udvikling har også været meget markant i Solrød Kommune, som i det hele taget har mange forsikrede borgere. Det forholdsvis høje besparelsespotentiale på a-dagpengeområdet skyldes således, at Solrød Kommune har en høj andel af forsikrede ledige i forhold til den samlede befolkning i Solrød Kommune. Besparelsespotentialet er således afhængigt af de givne målgruppers andel af den samlede befolkning i Solrød Kommune og ikke af Jobcenter Solrøds indsats. Derudover kan fordelingen af besparelsespotentialet afspejle de enkelte jobcentres individuelle prioritering. Jobcenter Solrød prioriterer at holde borgernes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet åbne så længe som muligt. Således er antallet af og dermed udgifterne til førtidspensioner lavere end gennemsnittet i klyngen. På den anden side er udgifterne til eksempelvis sygedagpenge og kontanthjælp højere. Jobcenteret har fortsat fokus på besparelsesmuligheder på både sygedagpenge-, a- dagpenge- og kontanthjælpsområdet og vil undersøge, om yderligere tiltag kan føre til 6

8 yderligere besparelser på området. Det skal dog bemærkes, at besparelsespotentialet for Solrød Kommune fra 2009 til 2010 er blevet reduceret med 54 %. Her er det især på a-dagpenge- og sygedagpengeområdet, at besparelsespotentialet er blevet væsentligt mindre. 6. Scorecard ministerens mål Nedenstående scorecard viser Jobcenterets udvikling inden for de tre ministermål fra november/december 2009 til november/december 2010 samt den tilsvarende udvikling i klyngen af sammenlignelige jobcentre. Scorecard - Solrød Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Dec 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned Antal forløb Udvikling ift. samme måned Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned Placering Hørsholm 143-5, , ,7 1 Gentofte 503 8, , ,5 2 Egedal , , ,3 3 Solrød , , ,7 3 Lejre , , ,6 4 Rudersdal , , ,8 5 Lyngby- Taarbæk , , ,3 6 Allerød , , ,0 7 Hele klyngen , , ,4. I december 2010 var der som tidligere nævnt 227 personer i arbejdskraftreserven, hvilket er en stigning på 21 % i forhold til december Samtidig har der været et stort fald i antallet af sygedagpengesager over 26 uger på 18 %, mens der har været en stigning i ungeledigheden på 22 %. Dette indplacerer Jobcenter Solrød på en tredjeplads i december 2009 blandt de sammenlignelige jobcentre. 7

9 Som tidligere nævnt er det problematisk at anvende tallene fra en enkelt måned som et samlet udtryk for et helt års indsats. Jobcenter Solrød lå således på førstepladsen i klyngen i stort set hele 2010, men faldt i december 2010 ned på en tredjeplads. Dette skyldes først og fremmest en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere både i arbejdskraftreserven og blandt de unge i slutningen af 2010, hvilket i høj grad må formodes at hænge sammen med den hårde vinter, som ramte aktiviteten i byggesektoren, samt nedskæringerne på især de statslige og regionale arbejdspladser. 7. Rettidighed Som det fremgår af Resultatrevisionen (bilag 1) havde Jobcenter Solrød i december 2010 en samlet aktiveringsgrad på 33 %, hvilket var det bedste niveau i klyngen, hvor den gennemsnitlige aktiveringsgrad var 30 %. Aktiveringsgraden for a- dagpengemodtagere var 34 %, hvilket ligeledes var det højeste niveau i klyngen, hvor gennemsnittet var 29 %. Aktiveringsgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere var på 38 %, hvilket var på niveau med gennemsnittet i klyngen, mens aktiveringsgraden for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere var 25 %, hvilket var under gennemsnittet i klyngen. Jobcenter Solrød har fortsat en relativ høj målopfyldelse på jobsamtaler og aktiveringstilbud for a-dagpengemodtagerne. Jobcenteret manglede således at afholde 2 % af jobsamtalerne og afgive 7 % af aktiveringstilbuddene til tiden, hvilket er de bedste målopfyldelser i klyngen. På kontanthjælpsområdet manglede Jobcenteret at afgive 10 % af jobsamtalerne til tiden, hvilket er på niveau med gennemsnittet i klyngen, mens Jobcenteret manglede at afgive 16 % af aktiveringstilbuddene til tiden, hvilket er en smule dårligere end gennemsnittet i klyngen. Jobcenteret har således på kontanthjælpsområdet stadig udfordringer med hensyn til rettidighed. Dette gælder først og fremmest rettidighed for de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 2 og 3). Jobcenteret har fortsat fokus på rettidighed og vil fastholde sit høje fokus på rettidighed i Man skal dog være opmærksom på, at i et lille jobcenter som Jobcenter Solrød, som har relativt få borgere, har selv et lavt antal ikke afholdte samtaler eller et lavt antal ikke afgivne aktiveringstilbud en stor procentuel indflydelse i statistikkerne. 8. Den virksomhedsrettede indsats Jobcentermål: Synlig og offensiv virksomhedsstrategi, hvor Jobcenter Solrød i 2010 gennemfører en intensiv, opsøgende informationskampagne over for virksomhederne i Jobcenterets område. Jobcenter Solrød tog i 2010 en række initiativer for at vurdere virksomhedernes behov for arbejdskraft og muligheder for at have borgere i virksomhedspraktik og løntilskud. Fra december 2009 til december 2010 forøgede Jobcenteret antallet af virksomhedsvendte aktiveringsforløb med 60 forløb fra 78 til 138 forløb, svarende til en stigning på 77 %: 8

10 Virksomhedsvendt aktivering, forløb På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo 2010 valgte Jobcenteret at iværksætte kampagnen primo 2011, hvor den afsluttes medio Inddragelse af andre aktører Jobcentermål: Jobcenter Solrød visiterer 110 ledige til anden aktør i Jobcenter Solrød visiterede i 2010 i alt 141 ledige til anden aktør, og således opfyldte Jobcenteret ovenstående mål. 141 ledige svarer til knap 10 % af de ifølge Jobindsats.dk 1441 ledighedsberørte borgere i kommunen i Jobcenteret visiterede i henhold til lovgivningen alle ledige med en længerevarende uddannelse. Herudover valgte Jobcenteret at visitere især forsikrede unge 18 til 30- årige, men også 30 til 54-årige samt seniorer over 55 år blev visiteret til anden aktør, når Jobcenteret skønnede det relevant i den konkrete sag. 9

11 Bilag 1 Resultatoversigt - Solrød Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste udvikling i Gnsn. udvikling i Ift. samme Ift. måneden før, klyngen ift. klyngen ift. måned Antal Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, Ift. samme måned Bedste udvikling i klyngen ift. Gnsn. udvikling i klyngen ift. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Påbegyndte forløb Jan

12 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. samme Ift. måneden før, klyngen gen i samme måned, niveau i Gnsn. niveau i klyn- måned Procent point i samme point måned, Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 11

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2009 1. Indledning Denne Resultatrevision 2009 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Solrød i 2009.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere