FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance"

Transkript

1 FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller

2 Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt efter bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985, jf. miljøoplysningsloven. Oplysningerne angik Finansministeriets korrespondance med andre ministerier om solceller. Ombudsmanden havde tidligere undersøgt en klage om samme sag. I den forbindelse havde han udtalt, at visse oplysninger ikke kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen med den begrundelse, som ministeriet havde anført (FOB ). 19. juni 2019 EU-ret 9 Forvaltningsret Miljøret 9 Finansministeriet undtog i en ny afgørelse fortsat en række oplysninger efter bestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Dette blev nu gjort, med henvisning til at oplysningerne ville røbe indholdet af politisk prægede vurderinger, forhandlingsmandat, strategier, referater af politiske tilkendegivelser og fortolkning af politiske bindinger mv. Ombudsmanden havde herefter ikke grundlag for at kritisere Finansministeriets afgørelse. (Sag nr. 19/01878) I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse om sagen (oprindelig stilet til journalisten): Ombudsmandens undersøgelse 1. Hvad handler sagen om? Du anmodede den 2. juni 2017 Finansministeriet om aktindsigt i en sag om brevveksling mellem Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om solceller. Finansministeriet traf afgørelse i sagen den 18. august 2017, og du fik aktindsigt i en række dokumenter. Finansministeriet undtog imidlertid en række oplysninger fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Ministeriet vurderede i den forbindelse, at det var nødvendigt at undtage oplysningerne for at be- Side 2 11

3 skytte væsentlige hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, herunder indholdet af politisk prægede vurderinger, strategier, forhandlingsmandat mv. Finansministeriet oplyste efterfølgende, at der var tale om beskyttelse af hensyn til interesser, der falder inden for offentlighedslovens 10, stk. 1. Den 11. december 2017 klagede du til mig over Finansministeriets afgørelse af 18. august 2017 for så vidt angår undtagelsen af oplysninger i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. I en udtalelse af 15. marts 2019 kunne jeg i forhold til en række undtagne oplysninger i akter, der var udarbejdet som led i de politiske forhandlinger med partier uden for regeringen, ikke konstatere, at de vedrørte forhold, der var omtalt i dokumenter, som var omfattet af offentlighedslovens 10, stk. 1. På den baggrund fandt jeg ikke, at de beskyttelseshensyn, der ligger bag offentlighedslovens 10, nr. 1, gjorde sig gældende for disse oplysninger. I akterne med nr. 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452 og 484 var der således efter min opfattelse (også) oplysninger, som ikke kunne undtages efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, med den begrundelse, som Finansministeriet havde givet. Jeg henstillede til Finansministeriet at genoptage sagen på dette punkt og træffe en ny afgørelse. Jeg bemærkede, at Finansministeriet i den forbindelse også fik lejlighed til at tage stilling til, om der særligt i lyset af den tid, der nu var forløbet var grundlag for at udlevere yderligere oplysninger i sagen. I min udtalelse tog jeg ikke stilling til, om de oplysninger, som var omfattet af min henstilling, ville kunne undtages efter andre bestemmelser i offentlighedsloven, eller eventuelt efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, med en anden begrundelse. Udtalelsen er offentliggjort på min hjemmeside som FOB Den 4. april 2019 traf Finansministeriet ny afgørelse om aktindsigt over for dig. I afgørelsen fandt Finansministeriet, at der i akterne 451, 452 og 484 kunne udleveres oplysninger, som ikke var blevet udleveret ved afgørelsen af 18. august Derudover vurderede ministeriet fortsat, at der i akterne 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452 og 484 kunne undtages enkelte oplysninger fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Side 3 11

4 Den 5. april 2019 klagede du til mig over Finansministeriets afgørelse, og den 10. april 2019 anmodede jeg ministeriet om en udtalelse om sagen. Jeg modtog herefter den 24. april 2019 en udtalelse fra Finansministeriet. Jeg modtog endvidere i forlængelse af ministeriets udtalelse din af 25. april 2019 med bemærkninger. I det følgende tager jeg stilling til Finansministeriets afgørelse af 4. april 2019 om afslag på aktindsigt i de nævnte oplysninger under henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr Retsgrundlaget 2.1. Miljøoplysningsloven Det følger af bestemmelsen i 2, stk. 1, i miljøoplysningsloven (nu lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017), at enhver under de betingelser og med de undtagelser, der følger af bl.a. offentlighedsloven har ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog bl.a. lovens 2, stk. 3. Det fremgår af lovens 6, stk. 2, 1. pkt., at henvisninger i loven til offentlighedsloven skal forstås som henvisninger til lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer (den tidligere offentlighedslov). Bl.a. følgende fremgår af miljøoplysningslovens 2: 2. ( ) Stk. 2. ( ) Stk. 3. I sager om aktindsigt i miljøoplysninger, der er omfattet af bestemmelserne i ( ) 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen ( ), skal vedkommende myndighed foretage en konkret afvejning af offentlighedens interesser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelserne i ( ) 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen ( ) skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. ( ) Stk. 4. ( ) Stk. 5. ( ) Stk. 6. Bestemmelserne i 13, stk. 1, nr. 4-6, i lov om offentlighed i forvaltningen ( ) finder ikke anvendelse på miljøoplysninger, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i det i stk. 5 nævnte direktiv. [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF; min bemærkning]. Side 4 11

5 Miljøoplysningslovens 2, stk. 3, forudsætter, at det først overvejes, om der er tale om miljøoplysninger, der er omfattet af en af de nævnte undtagelsesbestemmelser i din sag offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Dernæst indeholder bestemmelsen en generel afvejningsregel, hvorefter adgangen til at begrænse aktindsigt skal fortolkes restriktivt under hensyn til offentlighedens interesse i, at oplysningerne offentliggøres, og en konkret afvejningsregel, hvorefter de offentlige interesser, der varetages ved udlevering, i hver enkelt sag skal afvejes over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Miljøoplysningslovens 2, stk. 6, indebærer, at der alene kan undtages oplysninger i medfør af bl.a. offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, hvis undtagelsen er forenelig med en af undtagelsessituationerne i artikel 4, stk. 2, i direktiv 2003/4/EF. Artikel 4, stk. 2, litra a, i direktiv 2003/4/EF har følgende ordlyd, jf. retsinformation.dk: 2. Medlemsstaterne kan fastsætte, at en anmodning om adgang til miljøoplysninger kan afslås, hvis offentliggørelse kunne have en ugunstig indvirkning på: a) den fortrolige karakter af offentlige myndigheders forhandlinger, hvor en sådan fortrolighed har hjemmel i lovgivningen I overensstemmelse med det anførte har jeg tidligere i forbindelse med en konkret sag om anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 6 lagt til grund, at en anmodning om adgang til miljøoplysninger efter artikel 4, stk. 2, litra a, i miljøoplysningsdirektivet (direktiv 2003/4/EF) kan afslås, hvis offentliggørelse kan have en ugunstig indvirkning på offentlige myndigheders tavshedspligt for så vidt angår sagsbehandling, når lovgivningen stiller krav om en sådan fortrolig behandling. Jeg henviser til min udtalelse af 9. april 2014 (sag nr. 13/04767), som er offentliggjort på offentlighedsportalen.dk Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6 Bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985 har følgende ordlyd: 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til ( ) Side 5 11

6 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 681 ff., er der redegjort nærmere for indholdet af bestemmelsen: Bestemmelsens baggrund og formål Af bestemmelsens forarbejder fremgår det, at bestemmelsen er tiltænkt et snævert anvendelsesområde, og at den i første række men ikke udelukkende skal tilgodese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være utilstrækkelige, jf. betænkning nr. 325/1963, s. 64, Folketingstidende , tillæg A, sp. 589, og Folketingstidende , tillæg A, sp Om de nævnte forarbejder bemærkes følgende: I bemærkningerne til 13, stk. 1, nr. 6, hedder det, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp. 229: Bestemmelsen i nr. 6 er enslydende med den gældende offentlighedslovs 2, stk. 2, nr. 4. Bestemmelsen forudsættes som hidtil kun anvendt i begrænset omfang, hvor der er et klart behov derfor. Indsættelsen af en udtrykkelig undtagelse i nr. 3 ( ) er således udtryk for et ønske om at begrænse denne generalklausuls anvendelse. Med hensyn til bestemmelsens anvendelse til beskyttelse af hensynet til den politiske beslutningsproces udtales følgende, jf. betænkning nr. 857/1978, side 236: Det er ovenfor ( ) anført, at undtagelsesbestemmelsen i den gældende lovs 2, stk. 2, nr. 4, efter omstændighederne vil kunne finde anvendelse på dokumenter vedrørende den politiske beslutningsproces, der ikke omfattes af andre undtagelsesbestemmelser, navnlig brevveksling mellem ministre om andre politiske spørgsmål end lovgivning. Udvalget finder, at der også efter lovrevisionen bør være adgang til i samme omfang som hidtil og efter et konkret skøn i det enkelte tilfælde at undtage sådanne dokumenter med hjemmel i en generel opsamlingsbestemmelse af den nævnte karakter. Side 6 11

7 Bestemmelsens indhold Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, har karakter af en opsamlingsbestemmelse, der giver hjemmel til at meddele afslag på aktindsigt, hvor væsentlige hensyn til private eller offentlige interesser efter forholdets særlige karakter gør det påkrævet. Det følger af 1985-lovens forarbejder, at bestemmelsen som hidtil kun skal anvendes i begrænset omfang, ligesom det følger af 1970-lovens forarbejder, at den kun vil skulle anvendes i tilfælde, hvor hemmeligholdelse af hensyn til det offentliges eller enkeltpersoners interesse er klart påkrævet. Der kan imidlertid ikke drages absolutte grænser for, hvilke typer af interesser der kan varetages gennem anvendelsen af bestemmelsen. Den kan således benyttes til hvad praksis vedrørende bestemmelsen også bekræfter at tilgodese beskyttelsesinteresser, der er nært beslægtede med de interesser, der er anerkendt ved udformningen af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig utilstrækkelige. Derudover kan bestemmelsen anvendes til at varetage beskyttelsesinteresser, der ikke har en snæver sammenhæng med de interesser, der er kommet til udtryk i undtagelsesbestemmelserne. Da bestemmelsen i sit udgangspunkt er tiltænkt et snævert anvendelsesområde, må det dog antages, at der også stilles strenge krav med hensyn til styrken af det aktuelle beskyttelsesbehov, hvor der er tale om at anvende bestemmelsen i sådanne tilfælde, jf. FOB 1976, side 96. Der henvises også til Vogter, side 254 f., der gennemgår en række ældre udtalelser fra Justitsministeriets Lovafdeling samt ombudsmanden. I ombudsmandspraksis er det lagt til grund, at bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, efter omstændighederne og efter en konkret vurdering bl.a. kan anvendes til at undtage oplysninger, hvor der foreligger hensyn som dem, der ligger til grund for bestemmelsen i 10, nr. 1, dvs. til den politiske beslutningsproces. Jeg henviser bl.a. til min udtalelse af 15. marts 2019, som er offentliggjort som FOB på min hjemmeside. Folketingets Ombudsmand har endvidere om anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, i en konkret sag udtalt, at et Udkast til Biomasse- Side 7 11

8 handlingsplan, der var sendt til samtlige partiers gruppeformænd og energipolitiske ordførere som grundlag for politiske drøftelser, ikke kunne undtages med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Ombudsmanden henviste i den forbindelse til, at der var tale om en politisk beslutningsproces, som igennem de senere år var blevet forholdsvis almindelig (udarbejdelse af handlingsplaner, forudgående inddragelse af politiske ordførere), og at bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, ifølge forarbejderne skal fortolkes snævert. Jeg henviser til Folketingets Ombudsmands beretning for 1992, sagen FOB (også offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside). Jeg henviser også til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 687 f. 3. Finansministeriets fornyede vurdering 3.1. Finansministeriets vurdering efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6 Finansministeriet undtog i afgørelsen af 4. april 2019 efter en konkret vurdering fortsat enkelte oplysninger i akterne 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452 og 484 fra adgangen til aktindsigt efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. I afgørelsen anførte Finansministeriet bl.a.: ( ) vurderer Finansministeriet, at hensynet til regeringens interne og politiske beslutningsproces nødvendiggør, at oplysningerne efter 13, stk. 1, nr. 6, kan og bør undtages fra aktindsigt. De nævnte oplysninger er udvekslet mellem ministerier i forbindelse med politiske forhandlinger med partier uden for regeringen. Det skal hertil bemærkes, at ingen af de undtagne oplysninger har været udvekslet med ordførere eller andre udenforstående. Finansministeriets anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, tilsigter således at beskytte det behov, en minister (og dennes embedsmænd) har for i fortrolighed at udveksle synspunkter med embedsmænd fra andre ministerier, i forbindelse med politiske forhandlinger. Finansministeriet kan således fortsat henvise til, at der efter Finansministeriets vurdering ikke er tale om en helt generel eller overordnet omtale, men derimod oplysninger, der røber noget indholdsmæssigt vedrørende forhandlingerne. Side 8 11

9 De undtagne oplysninger vurderes af Finansministeriet at røbe indholdet af politisk prægede vurderinger, forhandlingsmandat, strategier, referat af politiske tilkendegivelser, fortolkning af politiske bindinger m.v., som Finansministeriet og andre ministerier har foretaget i relation til håndtering af forhandlingerne. Det skal hertil bemærkes, at udviklingen, herunder muligheder og behov for yderligere politiske tiltag og forhandlinger, på solcelleområdet konstant følges tæt. Der er et vedvarende stort politisk fokus på området. Det afgørende er således, at oplysningerne er undtaget af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, uanset den nærmere kobling til dokumenter omfattet af offentlighedslovens 10, nr Finansministeriets vurdering efter miljøoplysningslovens 2, stk. 3 og 6 I afgørelsen af 4. april 2019 bemærkede Finansministeriet følgende: Det bemærkes, at det følger af miljøoplysningslovens 2, stk. 3, 1. pkt., at der skal foretages en konkret afvejning af offentlighedens interesse i en udlevering af miljøoplysninger over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering af miljøoplysninger. Endvidere følger det af miljøoplysningslovens 2, stk. 3, 2. pkt., at undtagelser fra aktindsigt skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. I afgørelsen vurderede Finansministeriet, at hensynet til den politiske beslutningsproces i det konkrete tilfælde vejer tungere end den interesse, der varetages ved aktindsigt i samtlige oplysninger i de nævnte akter. Finansministeriet vurderede i afgørelsen af 4. april 2019 endvidere, at anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, var i overensstemmelse med miljøoplysningslovens 2, stk Finansministeriets vurdering af meroffentlighed I afgørelsen af 4. april 2019 besluttede Finansministeriet ikke at give aktindsigt efter bestemmelsen om meroffentlighed i offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Finansministeriet bemærkede i den forbindelse følgende: Det bemærkes, at meroffentlighedsprincippet efter offentlighedsloven er indgået i Finansministeriets overvejelser i forbindelse med behandling af Side 9 11

10 sagen. Finansministeriets overvejelser har ført til, at ministeriet har besluttet ikke at give aktindsigt i videre omfang. Finansministeriet har herved lagt vægt på det hensyn, der ligger bag den nævnte undtagelsesbestemmelse i offentlighedsloven. 4. Min vurdering 4.1. Finansministeriets undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr Som det fremgår ovenfor under pkt. 2.2, kan retten til aktindsigt begrænses efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til bl.a. offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det følger af forarbejderne til 13, stk. 1, nr. 6, at bestemmelsen er tiltænkt et snævert anvendelsesområde, og at den kun forudsættes anvendt i begrænset omfang, hvor der er klart behov herfor. Det følger også af forarbejderne, at bestemmelsen i første række men ikke udelukkende skal tilgodese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være utilstrækkelige. Bestemmelsen kan bl.a. anvendes til at beskytte hensynet til den offentlige politiske beslutningsproces af særlig karakter I afgørelsen af 4. april 2019 har Finansministeriet vurderet, at hensynet til regeringens interne og politiske beslutningsproces nødvendiggør, at oplysningerne undtages fra adgangen til aktindsigt, jf. ovenfor under pkt De undtagne oplysninger vil efter Finansministeriets opfattelse røbe indholdet af politisk prægede vurderinger, forhandlingsmandat, strategier, referat af politiske tilkendegivelser og fortolkning af politiske bindinger mv. Der er efter Finansministeriets opfattelse ikke tale om en helt generel eller overordnet omtale, men derimod om oplysninger, der røber noget indholdsmæssigt vedrørende forhandlingerne. Der er efter det oplyste endvidere et vedvarende stort politisk fokus på området, og udviklingen herunder muligheder og behov for yderligere politiske tiltag og forhandlinger følges tæt konstant. Det er således efter Finansministeriets opfattelse afgørende, at oplysningerne er undtaget af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter. Side 10 11

11 Under hensyn til det, som Finansministeriet har oplyst og efter min gennemgang af de undtagne oplysninger kan det ikke give mig anledning til kritik, at ministeriet har undtaget oplysningerne fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Jeg henviser i den forbindelse også til, at Finansministeriet i sin fornyede afgørelse af 4. april 2019 bl.a. har redegjort for, at de undtagne oplysninger ikke har været udvekslet med ordførere eller andre udenforstående Miljøoplysningsloven i øvrigt Finansministeriets fornyede afgørelse af 4. april 2019 er truffet efter reglerne i miljøoplysningsloven. Det fremgår af afgørelsen, at Finansministeriet har foretaget en konkret afvejning af de modstående hensyn i forbindelse med udlevering, således som det er forudsat i miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Det fremgår endvidere af afgørelsen, at ministeriet har været opmærksom på, at bestemmelserne om undtagelse fra aktindsigt skal anvendes restriktivt. Efter min gennemgang af sagen herunder de fortsat udeladte oplysninger har jeg ikke grundlag for at kritisere Finansministeriets vurdering og afvejning efter miljøoplysningslovens 2, stk Finansministeriet har i afgørelsen af 4. april 2019 vurderet, at anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, ikke strider mod miljøoplysningslovens 2, stk. 6. Jeg kan ikke kritisere Finansministeriets vurdering Meroffentlighed Finansministeriet har i afgørelsen af 4. april 2019 anført, at princippet om meroffentlighed er indgået i ministeriets overvejelser i forbindelse med behandling af sagen, men at ministeriet ikke har fundet grundlag for at give aktindsigt i videre omfang. Finansministeriet har lagt vægt på de hensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Jeg har ikke grundlag for at kritisere Finansministeriets vurdering. Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af din klage over Finansministeriets fornyede afgørelse. Side 11 11

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat FOB 2019-21 Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat Resumé En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3.

Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3. 2018-17 Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding En journalist bad Uddannelses- og Forskningsministeriet om aktindsigt i en rapport

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet FOB 05.141 Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministres og departementschefers besvarelser af spørgeskemaer fra et udvalg nedsat

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

FOB Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC

FOB Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC FOB 2019-7 Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC Resumé I en afgørelse til en journalist undtog Kulturministeriet en række oplysninger fra aktindsigt.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

FOB Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt

FOB Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt FOB 2019-12 Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Statsministeriet om aktindsigt i materiale om projektet om anlæg af den kunstige ø Lynetteholmen.

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark

Aktindsigt i oplysninger i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark 2016-38 Aktindsigt i oplysninger i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark En journalist klagede til ombudsmanden over, at Bygningsstyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for Ankestyrelsens brev til en region 18. februar 2019 [X]s anmodning om aktindsigt J.nr. 18-73758 [X] har den 12. december 2018 skrevet til Region Midtjylland om regionens afgørelse af 6. december 2018 om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018. Ankestyrelsens brev til Aalborg Kommune [A] s anmodning om aktindsigt 27. juni 2019 [A] (herefter borgeren) har den 20. marts 2019 skrevet til Aalborg Kommune om kommunens afgørelse af 19. marts 2019 om

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer 2016-47 Dataudtræk fra kommunale lønsystemer En journalist havde anmodet to kommuner om dataudtræk fra deres lønsystemer af oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, afdeling, ansættelsestid og løn for

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere