KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF for systematisk elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben inden for Unionen (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Direktiv 91/477/EØF om skydevåben 1 blev revideret i maj Revisionen havde bl.a. til formål at gøre det vanskeligere på lovlig vis at anskaffe visse typer skydevåben, at forbedre sporbarheden og at styrke samarbejdet medlemsstaterne imellem. Revisionen havde også til formål at forbedre udvekslingen af oplysninger vedrørende skydevåben mellem medlemsstaterne. Dette skulle opnås på to måder. For det første tog direktivet om skydevåben sigte mod at forbedre den administrative informationsudveksling mellem medlemsstaternes myndigheder vedrørende overførsel af skydevåben inden for EU (artikel 11) ved at gøre informationsudvekslingen mere systematisk og indføre et elektronisk system med henblik herpå (artikel 13). På nuværende tidspunkt udveksler medlemsstaterne disse oplysninger på en usystematisk måde, via eller fax. For det andet er det fastsat i artikel 13, stk. 4, i direktivet om skydevåben, at medlemsstaternes kompetente myndigheder elektronisk skal udveksle oplysninger vedrørende afslag på ansøgninger om våbentilladelse som fastsat i artikel 6 og 7 i nævnte direktiv under henvisning til sikkerhedshensyn eller den pågældende persons pålidelighed. Men denne udveksling af oplysninger foretager medlemsstaterne ikke i øjeblikket. I den forbindelse pålægges Kommissionen ved artikel 13, stk. 5, i direktivet om skydevåben at sørge for, at medlemsstaterne har et system til elektronisk informationsudveksling. Endvidere gives Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at supplere direktiv 2017/853 med relevante regler til fastsættelse af de nærmere bestemmelser for systematisk elektronisk informationsudveksling. Kommissionen har efter drøftelser med medlemsstaterne besluttet at indføre et elektronisk system til udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben ved at muliggøre anvendelsen af informationssystemet for det indre marked ("IMI"), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 3, og som er specifikt tilpasset til skydevåben. I henhold til de nærmere bestemmelser for elektronisk informationsudveksling, der er omhandlet i denne delegerede retsakt, er Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) [ÅÅÅÅ/xx] 4 derfor blevet vedtaget sideløbende hermed, således at de bestemmelser om administrativt samarbejde, der er fastsat i direktivets artikel 13 vedrørende overførsel af skydevåben fra én medlemsstat til en anden, kan gøres til genstand for et pilotprojekt i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012. I forbindelse med drøftelserne af de foranstaltninger, der skal vedtages i henhold til artikel 13, stk. 5, i direktivet om skydevåben, aftalte medlemsstaterne i ekspertgruppen om informationsudveksling desuden, at der skulle vedtages to delegerede retsakter til at behandle de to former for elektronisk informationsudveksling, der er omhandlet i direktivet om Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (EFT L 256 af , s. 51). Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/853 af 17. maj 2017 (EUT L 137 af , s. 22). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af , s. 1). Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) [ÅÅÅÅ/xx] af [xxx] om et pilotprojekt for at gennemføre visse af de bestemmelser om administrativt samarbejde, der er fastsat i Rådets direktiv 91/477/EØF, ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EUT... af..., s....). DA 1 DA

3 skydevåben. Denne delegerede retsakt fokuserer navnlig på at fastsætte de nærmere bestemmelser for systematisk elektronisk udveksling af oplysninger om overførsel af skydevåben mellem medlemsstaterne. Oprettelse af et elektronisk system til udveksling af oplysninger vedrørende afslag på ansøgninger om våbentilladelse vil være omfattet af en anden delegeret retsakt, når drøftelserne med medlemsstaterne om de nærmere bestemmelser er blevet afsluttet på et senere tidspunkt. Denne tilgang med to delegerede retsakter blev valgt ud fra flere betragtninger. For det første involverer de to typer informationsudveksling forskellige aktører i medlemsstaterne. I førstnævnte tilfælde er det typisk toldmyndighederne i de pågældende medlemsstater, der varetager denne informationsudveksling. I sidstnævnte tilfælde er det som regel andre myndigheder, der er involveret, nemlig indenrigsministerierne eller domstolene. For det andet kræver oprettelsen af et elektronisk system til udveksling af oplysninger vedrørende afslag på ansøgninger om våbentilladelse en mere tilbundsgående analyse af databeskyttelseskravene. Eftersom der er gjort betydelige fremskridt i udarbejdelsen af bestemmelser for elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben mellem medlemsstaterne (nemlig ved den sagkyndige arbejdsgruppe bestående af eksperter fra medlemsstaterne), og i betragtning af hvilken betydning oprettelse af et elektronisk system har for at modvirke svigagtig adfærd, når der overføres skydevåben mellem medlemsstaterne, er det nødvendigt at gå videre med denne delegerede retsakt. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Kommissionen har under sit forberedende arbejde afholdt de relevante høringer. Der blev indkaldt en ekspertgruppe om informationsudveksling i juni 2017 for at drøfte bestemmelserne for et sådant elektronisk system. Ekspertgruppen mødtes regelmæssigt over en periode på 13 måneder til at drøfte, hvilke oplysninger der skal udveksles i dette elektroniske udvekslingssystem. Der blev også afholdt høringer med den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (EDPS) med henblik på at sikre, at informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne foregår i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/ I løbet af høringsperioden indkom der kun begrænset feedback via portalen for bedre regulering (BRP), og hovedparten kom fra én medlemsstat. Størstedelen af denne feedback kom fra privatpersoner. Feedbacken viste, at et flertal af respondenterne mente, at udkastet til delegeret retsakt hverken vil forbedre sikkerheden i EU eller bekæmpe ulovlig handel med skydevåben, men at den derimod vil medføre øget bureaukrati og højere omkostninger for industrien eller højere priser for indehavere af skydevåben. En del af feedbacken var ikke relevant, da den ikke forholdt sig til selve indholdet i udkastet til delegeret retsakt. Generelt viste den feedback, der indkom via BRP, en manglende forståelse af anvendelsesområdet for og formålet med udkastet til delegeret retsakt. Det vil med andre ord sige, at udkastet til delegeret retsakt vil forbedre den nuværende administrative informationsudveksling mellem medlemsstaternes myndigheder, hvilket vil gøre den mere systematisk, og basere den på et elektronisk system, hvilket vil lukke nogle smuthuller for svigagtig adfærd. Den elektroniske 5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af , s. 1). DA 2 DA

4 informationsudveksling er kun relevant for de myndigheder i medlemsstaterne, der giver tilladelse til overførsel af skydevåben. Den vil slet ikke berøre hverken indehavere af skydevåben eller erhvervsdrivende. Der blev ikke foretaget nogen specifik konsekvensanalyse af udkastet til delegeret retsakt af følgende årsager: Behovet for at indføre systematisk udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben ved hjælp af elektroniske midler blev fremhævet i den undersøgelse, der blev foretaget i forbindelse med evalueringen af direktivet om skydevåben. Navnlig blev der peget på behovet for at fremskynde licensprocessen og gøre godkendelsesprocedurerne mere gennemsigtige. Under høringerne om udarbejdelsen af Kommissionens forslag til revision af direktivet om skydevåben understregede en række medlemsstater, at det er nødvendigt at oprette et elektronisk system til informationsudveksling for at undgå svigagtig adfærd i forbindelse med overførsel af skydevåben i EU, hvilket tidligere har fundet sted. Anvendelsen af IMI-systemet til informationsudveksling vil ikke påføre medlemsstaterne nogen yderligere finansielle omkostninger, eftersom omkostningerne til forvaltning af systemet afholdes af Kommissionen. De nærmere bestemmelser for den elektroniske informationsudveksling blev fastlagt gennem indgående drøftelser med medlemsstaternes myndigheder for at undgå unødvendige administrative byrder. Den frist, der er fastsat i det reviderede direktiv (EU) 2017/853 om skydevåben, for vedtagelse af delegerede retsakter om fastlæggelse af de nærmere bestemmelser for elektronisk informationsudveksling (14. september 2018) var for kort til, at der kunne udarbejdes en specifik konsekvensanalyse, som skal ledsage denne delegerede retsakt. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT I den foreslåede delegerede retsakt beskrives bestemmelserne for, hvordan udvekslingen af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben mellem medlemsstaterne skal foregå i det elektroniske system. Derudover fastsættes det i den foreslåede delegerede retsakt, at det elektroniske system skal være IMI. Hver medlemsstat, der har mere end én national myndighed med ansvar for at fremsende og modtage de oplysninger, der er omfattet af denne forordning, bør udpege en central myndighed, der skal være ansvarlig for at modtage underretninger fra andre medlemsstaters myndigheder og videregive oplysningerne til den relevante nationale myndighed. Denne centrale myndighed kan også videregive oplysninger fra de nationale myndigheder til en anden medlemsstat via IMI (artikel 3). Det foreslås at systematisere den elektroniske informationsudveksling mellem de relevante medlemsstater via IMI, når en medlemsstat giver sit forudgående samtykke til overførsel af skydevåben til dens område (artikel 4), og hver medlemsstat bør i systemet systematisk give adgang til fortegnelsen over de skydevåben, som uden denne medlemsstats forudgående samtykke kan overføres til dens område (artikel 5). Den foreslåede delegerede retsakt præciserer også, hvilke oplysninger der skal udveksles på systematisk vis via IMI mellem de pågældende medlemsstater vedrørende tilladelser til overførsel af skydevåben (artikel 6). DA 3 DA

5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF for systematisk elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben inden for Unionen (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben 6, særlig artikel 13, stk. 5, andet afsnit, og ud fra følgende betragtninger: (1) Kapitel 3 i direktiv 91/477/EØF fastsætter formaliteterne for overførsel af våben fra én medlemsstat til en anden og pålægger medlemsstaterne at udveksle relevante oplysninger vedrørende sådanne overførsler. (2) Stk. 5 i artikel 13 i direktiv 91/477/EØF pålægger Kommissionen at sørge for et system til systematisk udveksling af de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikel. P.t. udveksler medlemsstaternes kompetente myndigheder disse oplysninger pr. eller fax. (3) Informationssystemet for det indre marked ("IMI"), der blev oprettet ved Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 7, kan blive et effektivt værktøj til at gennemføre de bestemmelser om administrativt samarbejde, der er fastsat i artikel 13 i direktiv 91/477/EØF, navnlig bestemmelserne om overførsel af våben fra én medlemsstat til en anden. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) [ÅÅÅÅ/xx] 8 er derfor blevet vedtaget, for at bestemmelserne vedrørende overførsel af skydevåben fra én medlemsstat til en anden gøres til genstand for et pilotprojekt i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012. IMI bør derfor udpeges som det system, der skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder til at udveksle oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben, og der bør fastsættes nærmere bestemmelser for en sådan informationsudveksling. (4) I henhold til artikel 13, stk. 3, i direktiv 91/477/EØF, kan medlemsstaterne have mere end én national myndighed med ansvar for at fremsende og modtage de oplysninger, der er omfattet af denne forordning. For at muliggøre en effektiv og ressourcebesparende informationsudveksling mellem medlemsstaterne bør medlemsstater, der har mere end én sådan national myndighed, forpligtes til at udpege EFT L 256 af , s. 51. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af , s. 1). Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) [ÅÅÅÅ/xx] af [xxx] om et pilotprojekt til gennemførelse af visse bestemmelser om administrativt samarbejde i Rådets direktiv 91/477/EØF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EUT... af..., s....). DA 4 DA

6 én af sine nationale myndigheder som en central myndighed, der skal fungere som kontaktpunkt for modtagelse og videreformidling af de oplysninger, der udveksles via IMI i henhold til denne forordning. Den pågældende medlemsstat kan også bemyndige denne centrale myndighed til at videregive oplysninger fra de nationale myndigheder til en anden medlemsstat via IMI. (5) I henhold til artikel 11 i direktiv 91/477/EØF kræver overførsel af skydevåben fra én medlemsstat til en anden, at der gives tilladelse fra den medlemsstat, hvor skydevåbnet befinder sig ("afsendermedlemsstaten"). Hver medlemsstat skal desuden forsyne de øvrige medlemsstater med en fortegnelse over de skydevåben, som uden denne medlemsstats forudgående samtykke kan overføres til dens område. Dette betyder, at afsendermedlemsstaten skal kontrollere, at der er indhentet forudgående samtykke til at overføre skydevåben, der ikke er opført på bestemmelsesmedlemsstatens fortegnelse, inden afsendermedlemsstaten tillader overførsel af skydevåben til bestemmelsesmedlemsstaten. I øjeblikket fremsender sælgeren imidlertid først dokumentation for forudgående samtykke til afsendermedlemsstaten på det tidspunkt, hvor sælgeren anmoder om overførselstilladelse eller i tilfælde, der falder ind under artikel 11, stk. 3, i direktiv 91/477/EØF når forhandleren fremsender oplysninger om overførslen til afsendermedlemsstaten. For at sikre, at der ikke udstedes overførselstilladelser på grundlag af svigagtig dokumentation, bør den medlemsstat, til hvis område et skydevåben skal overføres ("bestemmelsesmedlemsstaten"), være forpligtet til at videregive oplysninger om forudgående samtykke til afsendermedlemsstaten via IMI senest syv kalenderdage efter at have givet sit forudgående samtykke. For at sikre øget sporbarhed og sikkerhed ved overførsel af skydevåben inden for Unionen bør der desuden uploades en kopi af dokumentationen for forudgående samtykke til IMI samtidig med, at oplysningerne fremsendes via IMI. (6) De specifikke oplysninger, som medlemsstaterne bør pålægges at videregive individuelt via IMI, foruden at uploade en kopi af den relevante dokumentation, bør begrænses til de oplysninger, der er nødvendige for, at de relevante nationale myndigheder nemt kan identificere en given overførsel og tilgå oplysninger herom, heriblandt navnlig oplysninger til identificering af sælger og køber eller ejer (uanset om vedkommende er en forhandler eller en anden person). (7) Af hensyn til gennemsigtigheden og sikkerheden skal hver medlemsstat desuden uploade en fortegnelse til IMI over de skydevåben, som uden denne medlemsstats forudgående samtykke kan overføres til dens område. Såfremt ingen skydevåben kan opføres på en medlemsstats fortegnelse, med andre ord hvis der for overførsel af samtlige skydevåben kræves forudgående samtykke, vil medlemsstaten kunne anføre dette i det relevante register i IMI. (8) Foranstaltningerne i denne forordning har været drøftet med en ekspertgruppe om informationsudveksling bestående af eksperter fra medlemsstaterne VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Anvendelsesområde Denne forordning finder anvendelse på udveksling af følgende oplysninger via det system, der er omhandlet i artikel 13, stk. 5, i direktiv 91/477/EØF: a) de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 2, for så vidt angår overførsel af skydevåben; DA 5 DA

7 b) de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 4, dog med undtagelse af oplysninger om afslag på ansøgninger om våbentilladelse som fastsat i artikel 6 og 7 i nævnte direktiv. Artikel 2 Det elektroniske system til informationsudveksling Med henblik på udveksling af de oplysninger, som denne forordning finder anvendelse på, er det i artikel 13, stk. 5, i direktiv 91/477/EØF omhandlede system informationssystemet for det indre marked ("IMI") som fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) [ÅÅÅÅ/xx]. Artikel 3 Medlemsstaternes udpegelse af en central myndighed 1. Såfremt en medlemsstat har mere end én national myndighed med ansvar for at fremsende og modtage de oplysninger, som denne forordning finder anvendelse på, jf. artikel 13, stk. 3, i direktiv 91/477/EØF, udpeger den pågældende medlemsstat én af disse myndigheder til at fungere som central myndighed med ansvar for at modtage sådanne oplysninger fra andre medlemsstaters nationale myndigheder og videresende disse til den nationale myndighed inden for dens område, som har ansvar for disse oplysninger. 2. En medlemsstat kan også tildele sin centrale myndighed ansvaret for at fremsende oplysninger fra sine nationale myndigheder til en anden medlemsstats nationale eller centrale myndighed via IMI. Artikel 4 Forudgående samtykke 1. Hvis en medlemsstat ("bestemmelsesmedlemsstaten") giver sit forudgående samtykke til overførsel til sit område af et skydevåben, der befinder sig i en anden medlemsstat ("afsendermedlemsstaten"), fremsender bestemmelsesmedlemsstaten følgende oplysninger til afsendermedlemsstaten med henblik på at meddele den kompetente myndighed i afsendermedlemsstaten sit forudgående samtykke: a) navnet på bestemmelsesmedlemsstaten og på afsendermedlemsstaten b) dato og nationalt referencenummer for dokumentationen for forudgående samtykke c) oplysninger, der identificerer den person, der køber eller erhverver skydevåbnet, eller, hvis det er relevant, skydevåbnets ejer d) oplysninger, der identificerer den person, der sælger eller afhænder skydevåbnet, hvis det er relevant e) udløbsdatoen for dokumentationen for forudgående samtykke i henhold til bestemmelsesmedlemsstatens nationale regler. 2. Bestemmelsesmedlemsstaten uploader en kopi af dokumentationen for forudgående samtykke til IMI og fremsender denne kopi til afsendermedlemsstaten sammen med de oplysninger, der er omhandlet i stk De oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, gøres tilgængelige i IMI af de nationale myndigheder i henholdsvis bestemmelsesmedlemsstaten og afsendermedlemsstaten, der har ansvar for oplysningerne. DA 6 DA

8 4. De oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, uploades og fremsendes senest syv kalenderdage efter udstedelsesdatoen for dokumentationen for forudgående samtykke. Artikel 5 Fortegnelse over skydevåben, der ikke kræver forudgående samtykke for at overføres Den fortegnelse over skydevåben, som andre medlemsstater skal forsynes med i henhold til artikel 11, stk. 4, i direktiv 91/477/EØF, uploades til IMI og gøres tilgængelig i IMI for samtlige medlemsstaters nationale myndigheder. Artikel 6 Underretning om overførselstilladelser eller ledsagedokumenter 1. Når der udstedes en tilladelse til at overføre et skydevåben i henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv 91/477/EØF, eller når der udstedes et dokument, der skal ledsage et skydevåben i henhold til direktivets artikel 11, stk. 3, første afsnit, ("ledsagedokument"), fremsender den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor skydevåbnet befinder sig ("afsendermedlemsstaten"), følgende oplysninger til den medlemsstat, til hvis område skydevåbnet skal overføres ("bestemmelsesmedlemsstaten"), og til eventuelle transitmedlemsstater: a) navnet på afsendermedlemsstaten og på bestemmelsesmedlemsstaten og, hvis det er relevant, på eventuelle transitmedlemsstater b) dato og nationalt referencenummer for overførselstilladelsen eller ledsagedokumentet c) oplysninger, der identificerer den person, der køber eller erhverver skydevåbnet, eller, hvis det er relevant, skydevåbnets ejer d) oplysninger, der identificerer den person, der sælger eller afhænder skydevåbnet, hvis det er relevant e) det samlede antal skydevåben, der skal overføres f) i tilfælde af en overførselstilladelse, skydevåbnets afsendelsesdato og forventede ankomstdato g) udløbsdatoen for overførselstilladelsen eller ledsagedokumentet i henhold til afsendermedlemsstatens nationale regler. 2. Afsendermedlemsstaten uploader en kopi af overførselstilladelsen eller ledsagedokumentet til IMI og fremsender denne kopi til bestemmelsesmedlemsstaten og til eventuelle transitmedlemsstater sammen med de oplysninger, der er omhandlet i stk Hvis bestemmelsesmedlemsstaten ikke fremsender oplysninger om forudgående samtykke og en kopi af dokumentationen for forudgående samtykke til afsendermedlemsstaten, jf. artikel 4, uploader afsendermedlemsstaten en kopi af dokumentationen for forudgående samtykke til IMI, som den har modtaget på anden vis. 4. De oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, gøres tilgængelige i IMI udelukkende af de nationale myndigheder i henholdsvis bestemmelsesmedlemsstaten og afsendermedlemsstaten og, hvis det er relevant, eventuelle transitmedlemsstater. DA 7 DA

9 5. De oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, uploades og fremsendes senest ved tidspunktet for overførslen til den første transitmedlemsstat eller, hvis der ikke er nogen transitmedlemsstater, til bestemmelsesmedlemsstaten. Artikel 7 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den [OP: Indsæt venligst den dato, der ligger 4 måneder efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.] Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 8 DA

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2017 C(2017) 7474 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 14.11.2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 15.11.2017 L 297/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2089 af 14. november 2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2016 C(2016) 2783 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.5.2016 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2018 C(2018) 287 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.1.2018 om det gældende system til vurdering og kontrol af konstansen af forankringsanordninger,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2018 C(2018) 8376 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.12.2018 om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2018 C(2018) 7509 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 16.11.2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) 10801/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: JAI 552 ASIM 51 CADREFIN 36 ENFOPOL 204 PROCIV 36 DELACT 93

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 C(2016) 7809 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.12.2016 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11481/2018 (POOL/E1/2018/11481/11481-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af delegeret forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU 10.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 275/27 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU af 9. oktober 2012 om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand 12.10.2018 L 256/103 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2018 C(2018) 3572 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.6.2018 om ændring af Rådets Forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.2.2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2019 C(2019) 1786 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2019 om regler vedrørende særlige uddannelseskrav til personale, der gennemfører visse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 14. september 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere