Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets hverdag i institutionen...7 Kontakten og samarbejdet med personalet...8 Den pædagogiske indsats i daginstitutionen...9 Forældreindflydelse og deltagelse i daginstitutionens virke Hjemmeside/forældreintra - kommunikationen mellem hjem og institution...11 Fysiske rammer...13 Feriepasning...14 Åbningstider...15 Serviceniveau Indsatskort...17 Kommentarerne i spørgeskemaet

3 Introduktion til undersøgelsen Om brugertilfredshedsundersøgelsen på daginstitutionsområdet Favrskov Kommune gennemførte i november 2010 den første brugertilfredshedsmåling blandt forældre med børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Via et spørgeskema blev forældrene bedt om at give deres mening om dagplejen eller institutionen til kende. Spørgeskemaet er blevet til i samarbejde med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra dagtilbudsområdet. Denne rapport giver et samlet billede af brugertilfredsheden på daginstitutionsområdet. Der er desuden udarbejdet en samlet rapport for dagplejen. Herudover er der udarbejdet individuelle rapporter, der viser brugertilfredsheden med den enkelte daginstitution/ dagplejegruppe. Undersøgelsen på daginstitutionsområdet omfatter forældrene til børn. Der har været stor interesse for at deltage i brugertilfredshedsundersøgelsen, og 69 % af forældre med børn i en daginstitution har besvaret spørgeskemaet, dvs forældre. Den høje svarprocent betyder alt andet lige en større sikkerhed af resultatet i rapporten. Rapportens opbygning Indledningsvis gives en kort sammenfatning af brugertilfredshedsundersøgelsens resultat på daginstitutionsområdet. Herefter gennemgås forældrenes tilfredshed ud fra de enkelte spørgsmål. Dernæst indeholder rapporten et indsatskort, der giver et overblik over hvilke faktorer, der har den største indvirkning på forældrenes tilfredshed. Afslutningsvis gives en kort gennemgang af de indkomne kommentarer til spørgeskemaet. Rapporten er vedlagt bilagsmateriale, som indeholder uddybende talmateriale omkring de enkelte spørgsmål. Herudover ses i bilaget en opsamling af de uddybende kommentarer, som forældre har givet i forbindelse med besvarelse af spørgeskemaet. Læsevejledning/databehandling I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Ja, i høj grad enig/meget tilfreds til Nej, slet ikke enig/meget utilfreds. Besvarelsen Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen, men antallet af Ved ikke svar kan ses i bilagsmaterialet i de tilfælde, hvor det er relevant. De steder, hvor der er et stort antal Ved ikke svar, er mulige forklaringer beskrevet i bilaget under tabellerne. Hvor det findes relevant angives gennemsnitsværdien for spørgsmålet. Beregningen er et gennemsnit af besvarelserne, der placerer sig på en skala fra 1 til 5. På skalaen svarer 1 til Ja, i høj grad enig/meget tilfreds og 5 svarer til Nej, slet ikke enig/meget utilfreds. Således gælder det; jo lavere gennemsnit, jo større tilfredshed/ jo mere positiv tilkendegivelse. I gennemsnitsberegningerne er Ved ikke altid sorteret fra, da det ellers vil påvirke resultatet. Enkelte steder er procentangivelsen på figurkategorierne udeladt af grafiske hensyn, men der er mulighed for at orientere sig om disse i bilaget. Grundet afrundinger vil tallene i enkelte af figurerne summere til mere end 100%. Favrskov Kommune har 36 daginstitutioner. Resultaterne for områdeinstitutionen i Hammel er dog angivet afdelingsvis. Dvs., at der i rapporten opereres med 35 institutioner og 3 afdelinger. 3

4 Sammenfatning Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at 91 % af forældrene (1.431 forældre) i Favrskov Kommunes daginstitutioner samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns institution. I figuren til højre ses de 5 spørgsmål, hvor forældrene giver udtryk for den højeste tilfredshed. Det drejer sig om spørgsmål om barnets tryghed, barnets glæde ved at komme i institutionen, den gode hverdag, barnets kontakt med de voksne og forældrenes tryghed ved at gå til personalet. Det er alle spørgsmål, der relaterer sig til kerneydelsen i det pædagogiske arbejde i institutionen. De 5 spørgsmål, hvor forældrene giver udtryk for, at de er mindst tilfredse, er spørgsmålene om, hvorvidt der gives information om, hvordan man kan støtte barnets sproglige udvikling, den samlede kommunikation mellem hjem og institution via forældreintra, mulighed for en tæt dialog mellem hjem og institution via forældreintra, serviceniveauet samlet set i daginstitutionerne samt orientering om barnets hverdag via forældreintra. Spørgsmålene med lavest tilfredshed relaterer sig - modsat top 5 således primært mod de ydre rammer. I rapporten er der udarbejdet en analyse, som identificerer, hvad der har størst betydning for forældrenes tilfredshed. Spørgsmålene i brugerundersøgelsen er blevet delt op i tre faktorer; kerneydelser, fysiske rammer og kommunikation på intranet. Analysen viser i et indsatskort, at det er faktoren kerneydelser, der har den største betydning for tilfredsheden, og dermed det forældrene tillægger mest vægt. I det der er en høj tilfredshed på kerneydelser viser indsatskortet ikke områder, der bør sættes ind på. Figur 1a: Top 5 Oplever du at dit barn føler sig tryg i daginstitutionen? Oplever du at dit barn er glad for at komme i daginstitutionen? Oplever du at dit barn samlet set har en god hverdag i daginstitutionen? Oplever du at dit barn har en god kontakt til de voksne i daginstitutionen? Synes du at du trygt kan gå til personalet med f.eks. bekymringer mv.? Figur 1b: Bund 5 Oplever du at daginstitutionen er god til at fortælle om, hvordan du som forælder kan støtte op omkring dit barns sproglige udvikling? Jeg oplever at der samlet set er en god kommunikation mellem hjem og institution via hjemmeside/forældreintra? Jeg oplever at hjemmesiden/forældreintra giver mulighed for en tæt dialog mellem hjem og institution? Hvor tilfreds er du samlet set med serviceniveauet i daginstitutionerne i Favrskov Kommune? Jeg oplever at jeg er godt orienteret om mit barns dagligdag via hjemmeside/forældreintra? 69% 67% 63% 65% 65% 33% 30% 27% 28% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15% 21% 17% 24% 31% 36% 40% 49% 31% 39% 20% 27% 22% 23% 19% 11% 12% 14% 9% 6% 3% 3% 4% 4% 20% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken ja eller nej Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 4

5 Samlet tilfredshed Som nævnt tidligere viser brugerundersøgelsen, at der blandt forældre til børn i daginstitutioner generelt er stor tilfredshed med daginstitutionerne i Favrskov Kommune. 91 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse samlet med deres barns daginstitution. Det svarer til, at forældre samlet set giver en positiv tilkendegivelse i forhold til daginstitutionen. 2 % af forældrene - eller 27 forældre - er utilfredse eller meget utilfredse samlet set med deres barns daginstitution. Det samlede gennemsnit på spørgsmålet, er 1,65 ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 1 svarer til meget tilfreds og 5 til meget utilfreds. Figur 2: Samlet tilfredshed med dit barns daginstitution (gennemsnit 1,65) Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? 2% 7% 91% Meget tilfreds eller tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Meget utilfreds eller utilfreds 5

6 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne I figuren til højre ses den samlede tilfredshed fordelt på tværs af de 38 institutioner/afdelinger. Som det ses af tabellen i figuren svarer værdien 1 til meget tilfreds, mens værdien 5 svarer til meget utilfreds. Figuren viser, at i syv af institutionerne ligger den gennemsnitlige tilfredshed under 1,5, hvilket er et udtryk for en tilfredshed, der ligger mellem meget tilfreds og tilfreds. I tre institutioner er den gennemsnitlige tilfredshed endda 1,1, og i de pågældende institutioner er den samlede tilfredshed meget tæt på meget tilfreds. I størstedelen af institutionerne ligger den gennemsnitlige tilfredshed mellem 1,5 og 2, hvilket svarer til en placering bedre end tilfreds. Kun 1 institution har en gennemsnitlig tilfredshed over 2, dvs. en smule dårligere end tilfreds. Figur 3: Tilfredshed på tværs af institutionerne 9 Antal institutioner Meget tilfreds 1 Tilfreds 2 Hverken tilfreds eller utilfreds 3 Utilfreds 4 Meget utilfreds ,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Gns. 18 % 79 % 3 % Note: I områdeinstitution Hammel er hver afdeling angivet. 7 institutioner har et gennemsnit under 1,5 30 institutioner har et gennemsnit mellem 1,5 og 2 1 institution har et gennemsnit over 2 6

7 Barnets hverdag i institutionen I brugerundersøgelsen er der stillet spørgsmål omkring barnets hverdag i institutionen. Det drejer sig bl.a. om, hvorvidt barnet er glad for at komme i institutionen, føler sig tryg, har gode venner og om daginstitutionen tager udgangspunkt i barnets behov. Generelt giver forældrene udtryk for stor tilfredshed med den hverdag, som deres barn har i daginstitutionen. Eksempelvis svarer 96 % af forældrene (1.501 forældre), at de i høj eller nogen grad er enige i, at deres barn samlet set har en god hverdag i daginstitutionen. Flere forældre giver udtryk for en holdning om, at vi oplever, at pædagogerne har travlt, men ud fra de midler, de har til rådighed, klarer de det rigtig godt. Kun 0,4 % (7 forældre) er i høj eller nogen grad uenige i, at deres barn samlet set har en god hverdag i daginstitutionen. Figur 4: Barnets hverdag i institutionen Oplever du at dit barn er glad for at komme i daginstitutionen? Oplever du at dit barn føler sig tryg i daginstitutionen? Oplever du at dit barn har gode venner i daginstitutionen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 67% 69% 62% 29% 28% 32% 3% 3% 6% På de resterende spørgsmål om barnets hverdag er der ligeledes en positiv tilbagemelding. Mellem 83 og 97 % af forældrene svarer, at de i høj eller nogen grad er enige i, at barnet er glad for at komme i institutionen, føler sig tryg, har gode venner, har en god kontakt til de voksne i daginstitutionen, at daginstitutionen er god til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene, at der er en god atmosfære i daginstitutionen, og at daginstitutionen tager udgangspunkt i barnets behov. Oplever du at dit barn har en god kontakt til de voksne i daginstitutionen? Oplever du at daginstitutionen er god til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene? Oplever du at der er en god atmosfære i daginstitutionen? Oplever du at daginstitutionen tager udgangspunkt i dit barns behov? Oplever du at dit barn samlet set har en god hverdag i daginstitutionen? 44% 42% 57% 65% 63% 41% 43% 35% 30% 33% 4% 9% 4% 6% 11% 5% 4% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken ja eller nej Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 7

8 Kontakten og samarbejdet med personalet Der er i brugerundersøgelsen stillet spørgsmål omkring forældrenes kontakt og samarbejde med personalet. Her spørges blandt andet til, om barnet har haft en god start i institutionen, om barnet bliver mødt på en god måde om morgenen, og om der er en god kontakt og et godt samarbejde med personalet i daginstitutionen. Figur 5: Kontakten og samarbejdet med personalet Der er generelt stor tilfredshed med den kontakt og det samarbejde, som forældrene har med personalet i daginstitutionen. På spørgsmålet Synes du, at der er en god kontakt og et godt samarbejde mellem dig og personalet i daginstitutionen? svarer 91 % af forældrene (1.431 forældre), at de i høj eller nogen grad er enige. 3 % af forældrene (40 forældre) svarer, at de i høj eller nogen grad er uenige. Synes du at personalet er engageret i det daglige arbejde? Synes du at du trygt kan gå til personalet med f.eks. bekymringer mv.? Synes du at personalet lytter til dig og dine synspunkter om dit barn? 61% 59% 65% 31% 32% 27% 6% 6% 7% Forældrene har også en positiv tilkendegivelse ved de øvrige spørgsmål i kategorien kontakten og samarbejdet med personalet. Ca. 9 ud 10 forældre angiver, at de i høj eller nogen grad er enige i, at daginstitutionens personale sikrede deres barn en god start, at daginstitutionens personale møder barnet på en god måde om morgenen, at personalet lytter til synspunkter om barnet, at der trygt kan gås til personalet med f.eks. bekymringer mv. samt, at personalet er engageret i det daglige arbejde. Som en forælder udtrykker det: dejligt personale, der har et stort engagement og lyst til børnene. Synes du at der er en god kontakt og et godt samarbejde mellem dig og personalet i daginstitutionen? Synes du at daginstitutionens personale møder dit barn på en god måde om morgenen? Synes du at daginstitutionens personale sikrede dit barn en god start (indkøring) i daginstitutionen? 54% 57% 61% 37% 32% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7% 7% 4% Ja i høj grad Ja i nogen grad Hverken ja eller nej Nej, i mindre grad Nej slet ikke 8

9 Den pædagogiske indsats i daginstitutionen I brugerundersøgelsen er der stillet spørgsmål omkring den pædagogiske indsats i institutionen. Figur 6: Den pædagogiske indsats i daginstitutionen Med pædagogisk indsats tænkes bl.a. på, om daginstitutionen sikrer barnet en positiv udvikling, stimulerer barnets nysgerrighed, fantasi og kreativitet samt sikrer barnet tilstrækkelig fysisk udfoldelse. Der er ydermere stillet spørgsmål om, hvorvidt man fra daginstitutionens side er god til at fortælle om, hvordan man som forælder kan støtte op omkring barnets sproglige udvikling. Oplever du at daginstitutionen samlet set er god til at udvikle den pædagogiske indsats? Oplever du at daginstitutionen samlet set sikrer dit barn en positiv udvikling? 50% 58% 37% 35% 11% 6% Der er i denne gruppe af spørgsmål en større forskel i tilfredsheden på de enkelte spørgsmål end ved de foregående grupper af spørgsmål. Generelt er der en stor tilfredshed med den samlede pædagogiske indsats i daginstitutionen. 87 % af forældrene (1.269 forældre) svarer, at de i høj eller nogen grad er enige i, at man i daginstitutionen samlet set er god til at udvikle den pædagogiske indsats. 2 % (32 forældre) er i mindre grad eller slet ikke enige. På spørgsmålet om man i daginstitutionen samlet set sikrer barnet en positiv udvikling svarer 93 % (1.443 forældre), at de i høj eller nogen grad er enige. 1 % (16 forældre) er i mindre grad eller slet ikke enige. Oplever du at daginstitutionen sørger for, at dit barn lærer at omgås de andre børn på en god måde? Oplever du at daginstitutionen stimulerer dit barns nysgerrighed, fantasi og kreativitet? Oplever du at aktivteterne i daginstitutionen tilgodeser barnets køn? Oplever du at der er alderssvarende aktiviteter i daginstitutionen? Oplever du at daginstitutionen sørger for, at dit barn får tilstrækkelig fysisk udfoldelse? 57% 52% 48% 60% 53% 36% 36% 33% 32% 34% 6% 8% 14% 5% 9% 4% På spørgsmålet Oplever du at daginstitutionen er god til at fortælle om, hvordan du som forælder kan støtte op omkring dit barns sproglige udvikling, er enigheden derimod mindre. Her svarer 62 % (867 forældre), at de i høj eller nogen grad er enige i dette, og 12 % svarer (168 forældre), at de i mindre grad eller slet ikke er enige. Oplever du at daginstitutionen er god til at fortælle om, hvordan du som forælder kan støtte op omkring dit barns sproglige udvikling? Oplever du at daginstitutionen er god til at understøtte dit barns sproglige udvikling? 31% 49% 31% 38% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken ja eller nej Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 9% 12% På de resterende spørgsmål (se figuren til højre) ligger de positive tilkendegivelser mellem 81 og 92 %. 9

10 Forældreindflydelse og deltagelse i daginstitutionens virke I brugerundersøgelsen er der stillet spørgsmål vedrørende forældreindflydelse og deltagelse i daginstitutionens virke. Her spørges der ind til indflydelsen på barnets hverdag, muligheden for forældredeltagelse og forældrebestyrelsen. Figur 7: Forældreindflydelse og deltagelse i daginstitutionens virke Det gør sig generelt gældende, at forældrene er mindre enige i disse spørgsmål end i de andre grupper af spørgsmål. De placerer sig især lavere på spørgsmålet om mulighed for indflydelse på barnets hverdag og forældredeltagelse. Synes du at der er en aktiv forældrebestyrelse i daginstitutionen? 45% 38% 12% 4% På spørgsmålet, om man som forældre har mulighed for at få indflydelse på barnets hverdag, svarer 73 % af forældrene (1.079 forældre), at de i høj eller nogen grad er enige. Ca. samme andel (75 % forældre) er i høj eller nogen grad enig i, at der er mulighed for forældredeltagelse i hverdagen. På begge spørgsmål svarer ca. 1 ud af 10 forældre, at de i mindre grad eller slet ikke er enige. I forhold til om der er en aktiv forældrebestyrelse i daginstitutionen svarer 83 % (1.205 forældre), at de i høj eller nogen grad er enige. 5 % (65 forældre) er i mindre grad eller slet er enige. Synes du at der er god mulighed for forældredeltagelse i hverdagen (eks. udflugter, sammenkomster, arrangementer mv.) Synes du at der som forældre er mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag? 23% 35% 50% 40% 16% 18% 7% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken ja eller nej Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 10

11 Hjemmeside/forældreintra - kommunikationen mellem hjem og institution I brugerundersøgelsen er forældrene ligeledes blevet spurgt om deres holdning til kommunikationen mellem hjem og institution - i forhold til hjemmeside/forældreintra. Undersøgelsen viser, at forældreintra er ved at være en etableret kommunikationsform mellem forældre og institution. Ca. 9 ud af 10 forældre anvender forældreintra. Mellem 70 og 80 % af forældrene svarer, at de får passende information fra institutionen via hjemmeside/ forældreintra og, at der ad denne vej er mulighed for at komme i kontakt med andre forældre. Men det er dog kun 6 ud af 10 forældre, der i høj eller nogen grad oplever, at der samlet set er en god kommunikation mellem hjem og institution via hjemmeside/forældreintra - det samme gælder i forhold til hjemmesiden/forældreintras mulighed for tæt dialog mellem hjem og institution. Kun halvdelen af forældrene oplever, at de er godt orienteret om barnets dagligdag via hjemmeside/forældreintra. I kommentarfeltet skriver enkelte forældre dog også, at de foretrækker ansigt-til-ansigt kommunikation, når de skal høre om deres børns hverdag. Som en forælder udtrykker det: forældreintra er fint nok, men den daglige snak barn, forældre og personale imellem er langt mere vigtig. 11

12 Hjemmeside/forældreintra - kommunikationen mellem hjem og institution Figur 8: Forældrenes brug af forældreintra Figur 9: Hjemmeside/forældreintra - kommunikationen mellem hjem og institution Bruger du forældreintra på institutionens hjemmeside? 100% 90% 90% Jeg oplever at der samlet set er en god kommunikation mellem hjem og institution via hjemmeside/forældreintra? 24% 39% 22% 11% 4% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja 11% Nej Jeg oplever at jeg har mulighed for at komme i kontakt med andre forældre via hjemmesiden/forældreintra? Jeg oplever at jeg er godt orienteret om mit barns dagligdag via hjemmeside/forældreintra? Jeg oplever at jeg får passende information fra institutionen via hjemmeside/forældreintra? 17% 31% 35% 36% 42% 43% 20% 17% 6% 20% 8% 11% 9% Jeg oplever at hjemmesiden/forældreintra giver mulighed for en tæt dialog mellem hjem og institution? 21% 40% 23% 12% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken ja eller nej Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 12

13 Fysiske rammer Der er i brugerunderundersøgelsen ligeledes spurgt ind til de fysiske rammer. Det vil sige, hvad forældrenes holdning er til deres institutions lokaler, pladsforhold, legeplads osv. Figur 10: Fysiske rammer Samlet set svarer 84 % af forældrene (1.300 forældre), at de i høj eller nogen grad synes, at de fysiske rammer i institutionen er tilfredsstillende, mens 6 % (93 forældre) svarer, at de i mindre grad eller slet ikke synes, at de fysiske rammer i institutionen er tilfredsstillende. Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? Samlet set Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? Legeplads 39% 57% 45% 29% 11% 5% 5% 6% Generelt er der størst tilfredshed med de udendørs forhold; 9 ud af 10 forældre svarer, at pladsforholdene ude i høj grad eller nogen grad er tilfredsstillende, Med hensyn til legepladsen og legetøj/spil er der ca. 86 % (over forældre), der giver en positiv tilkendegivelse. Hvis man derimod ser på forholdene inde, så svarer kun 7 ud af 10 af de adspurgte forældre, at pladsholdene inde i høj grad eller i nogen grad er tilfredsstillende. Knap 80 % (ca forældre) er positive i forhold til lokaler og inventar, men flere af forældrene skriver dog kommentarer som lokalerne er slidte. Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? Legetøj/spil Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? Pladsforhold ude Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? Pladsforhold inde Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? Inventar Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? Lokaler 41% 31% 31% 34% 66% 45% 39% 48% 44% 9% 4% 24% 4% 4% 11% 14% 4% 11% 8% 9% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken ja eller nej Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 13

14 Feriepasning Forældrene er desuden blevet spurgt om deres holdning til feriepasning. Undersøgelsen viser, at det er meget få forældre, der benytter sig af den tilbudte feriepasning. Og flere af forældrene giver i kommentarerne til spørgsmålene udtryk for, at de ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet. Men af de 15 % af forældrene (234 forældre), der benytter sig af feriepasningen, er knap 80 % (183 forældre) i høj eller nogen grad tilfredse med ordningen. 13 % (29 forældre) svarer, at de i mindre grad eller slet ikke er tilfredse med feriepasningen. Flere respondenter skriver kommentarer som det er helt urimeligt, at vores børn skal i feriepasning. Figur 11: Forældrenes brug af feriepasning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% Ja Har du brugt feriepasningen? 85% Nej Figur 12: Tilfredshed med feriepasning (Besvaret af de forældre, der har benyttet sig af feriepasningen) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Er du tilfreds med feriepasningen? 45% 34% 9% 9% 4% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken ja eller nej Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 14

15 Åbningstider Ved spørgsmålet omkring åbningstider i daginstitutionen svarer 92 % (1.422 forældre), at den er passende. Mens 3 % (43 forældre) svarer, at de har brug for at kunne aflevere deres barn tidligere og 6 % (97 forældre) svarer, at de har brug for at kunne hente deres barn senere. Derudover ytrer flere forældre et ønske om at kunne hente senere om fredagen: vi synes det er urealistisk, at fuldtidsarbejdende forældre kan hente deres børn kl om fredagen. De præcise ønsker til aflevering og afhentning kan ses i tabellerne til højre. De angivne ønsker er fra forældre fra stort set alle institutioner i kommunen, og der er således betydelig spredning i forhold til behovet. Figur 13: Åbningstid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 91% Den er passende Er åbningstiden passende? 3% 6% Jeg har brug for at kunne aflevere mit barn tidligere Jeg har brug for at kunne hente mit barn senere Note: Summen af besvarelser er over 100, da der er forældre, der har svaret, at de har brug for både at aflevere tidligere og hente senere. Klokken Tabel 2: Ønske om senere afhentning Klokken Tabel 1: Ønske om tidligere aflevering

16 Serviceniveau Afslutningsvis var der i brugerundersøgelsen spørgsmål om tilfredsheden med de overordnede rammer, som Byrådet har udstukket for daginstitutionerne i Favrskov Kommune. Besvarelserne viser, at 63 % af forældrene (961 forældre) er meget tilfredse eller tilfredse med serviceniveauet i daginstitutionerne i Favrskov Kommune. 18 % (269 forældre) angiver, at de er utilfredse eller meget utilfredse med serviceniveauet. Spørgsmålet omkring serviceniveauet bliver med et gennemsnit på 2,43, dermed det svar med den næstdårligste gennemsnitlige tilfredshed i brugertilfredshedsundersøgelsen (jo højere gennemsnit, jo lavere tilfredshed/jo mindre positiv tilkendegivelse). Til sammenligning kan nævnes, at den samlede tilfredshed med barnets institution ligger på et gennemsnit på 1,65. Blandt mange af forældrene (299 forældre) udtrykkes der i kommentarerne utilfredshed med de økonomiske rammer, herunder normeringen. Det nævnes, at problemet er ikke i institutionen, men i de ressourcer institutionen har at gøre med. Et forslag lyder på, at i stedet for at bruge grønthøstermetoden kunne man slå nogle institutioner sammen, mens der af enkelte andre på den anden side gives udtryk for, at det er uhensigtsmæssigt at slå institutionerne sammen. Således er præferencerne i forhold til institutionsstørrelse ikke entydige. En enkelt forælder foreslår takststigning. Figur 14: Tilfredshed med serviceniveau (gennemsnit 2,43) Hvor tilfreds er du samlet set med serviceniveauet i daginstitutionerne i Favrskov Kommune? 18% 19% 63% Meget tilfreds eller tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds eller meget utilfreds 16

17 Indsatskort Indsatskortet er en vurdering af hvilke faktorer, der har størst betydning for, hvor tilfredse forældrene er med daginstitutionerne. Indsatskortet udarbejdes for at give et pejlemærke på, hvor en øget indsats vil have størst effekt. Gennemgang af indsatskortet Spørgsmålene i brugerundersøgelsen er som tidligere nævnt blevet delt op i tre faktorer; kerneydelser, fysiske rammer og kommunikation på intranet (for fremgangsmåde, se da nærmere i bilag). Indsatskortet bruges til at danne et overblik over betydningen af den enkelte faktor; det viser faktorens gennemsnit på den lodrette akse og faktorens forklaringsgrad på den vandrette akse. Det er således muligt at se, hvilken faktor, der har størst betydning for forældrene, og hvilket gennemsnit den enkelte faktor får i undersøgelsen. Dermed gives et udgangspunkt for at drøfte prioriteringen af den fremtidige indsats på daginstitutionsområdet. Indsatskortet er inddelt i tre felter; et rødt, et gult og et grønt: Det røde felt viser det primære fokusområde. Faktorer, der placerer sig her, har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og forældrenes vurdering er her mindre positiv eller decideret negativ. Det gule felt viser det sekundære fokusområde. Faktorer, der placerer sig her, har enten mindre betydning for forældrenes samlede vurdering, og forældrenes vurdering er her negativ eller faktorerne har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og forældrenes vurdering er hverken positiv eller negativ. Det grønne felt viser, hvor der ikke umiddelbart bør sættes ind. I dette felt placerer faktorer sig, der enten har mindre betydning for tilfredsheden, eller som allerede i dag vurderes relativt højt. Ifølge analysen er det kerneydelserne, der i højeste grad er bestemmende for den samlede tilfredshed med daginstitutionerne, og det forældrene tillægger mest vægt. Både kommunikation på intranet og Fysiske rammer påvirker ikke den samlede tilfredshed i særlig stor grad Med andre ord er det kerneydelserne, som forældrene har klart størst fokus på i forbindelse med en samlet tilfredshedsvurdering. Indsatskortet viser, at alle faktorerne ligger i det grønne felt dvs. i det område, hvor der ikke umiddelbart bør sættes ind. Analysen peger således ikke på områder, hvor der er behov for øget indsats. Man kan dog hæfte sig ved, at gennemsnittet for de to faktorer; kommunikation på intranet (gennemsnit=1,87) og i sær Fysiske rammer (gennemsnit=2,29) viser mulighed for forbedring. Selvom analysen ikke direkte viser områder, hvor der bør sættes ind, er det vigtigt at pointere, at der i rapporten er set på den gennemsnitlige tilfredshed i samtlige institutioner. Der kan derfor være områder, hvor den enkelte institution/afdeling bør sætte ind. De enkelte institutioner kan på baggrund af de individuelle rapporter vælge at igangsætte dette arbejde. 17

18 Forklaringsgrad Gennemsnit 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 Fysiske rammer Kommunikation på intranet Kerneydelser Note: Forklaringsgrad = faktorernes betydning for den samlede tilfredshed 18

19 Kommentarerne i spørgeskemaet I forbindelse med besvarelse af spørgeskemaet har 653 forældre skrevet en kommentar. Disse er blevet opdelt i kategorier efter emne, og oversigten kan ses i bilaget. I det nedenstående er en kort gennemgang af de hyppigst forekomne emner blandt kommentarerne. Det, som mange forældre forholder sig til, er pædagogernes indsats og besparelserne/normeringen på daginstitutionerne. Generelt får pædagogerne et flot skudsmål, men der rettes ofte kritik mod de rammer, som de har at arbejde ud fra, og der udtrykkes bekymring for, om personalet kan opretholde gejsten på sigt, især i tilfælde af yderligere besparelser. Kontrasten mellem det pædagogiske personales indsats og de økonomiske rammer afspejles også i tilfredshedsvurderingen på serviceniveauet i forhold til den samlede tilfredshed; hvor serviceniveauet har det næstdårligste gennemsnit på 2,43, ligger den samlede tilfredshed på 1,65 (1 svarer til Ja, i høj grad/meget tilfreds og 5 svarer til Nej, slet ikke/meget utilfreds dvs. jo lavere gennemsnit, jo større tilfredshed/jo mere positiv tilkendegivelse). trygge ved at overlade deres børn til andet personale end det vante. Der var således kun 15 % af forældrene, som angav i spørgeskemaet, at de havde benyttet sig af feriepasning. Angående forældreintra har nogle af forældre den holdning, at dialogen/kontakten med daginstitutionen hellere skal ske ansigt til ansigt og enkelte er utilfredse med, at det tager tid fra arbejdet med børnene. Der er ligeledes en del forældre, der har forholdt sig til madordningen og kost generelt. Det er ikke alle, der har været tilfredse med den lovbestemte proces omkring afstemningen til madordningen. Blandt nogle af forældrene er der et ønske om en mere aktiv stillingtagen til kost og sund ernæring. Blandt enkelte er der et ønske om, at der ikke serveres sukkerholdige ting til børnene. Enkelte forældre foreslår ansættelse af en madmor, hvor børnene bliver inddraget i den daglige madlavning. Se desuden uddybende materiale i bilagsrapporten. En forælder skriver: Stop nedskæringerne, da smertegrænsen er nået for længst. Vores afkrydsning i feltet yderst tilfreds skyldes meget engageret leder og personale og ikke deres vilkår. Langt størstedelen af kommentarerne til det pædagogiske personale og deres arbejde er yderst positive. Mange udtrykker også utilfredshed med udsigten til tre lukkeuger om sommeren, som de mener tvinger dem til at afholde ferie i de pågældende uger, da de ikke er 19

20 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

Hovedrapport - dagplejen Forældretilfredshed 2010

Hovedrapport - dagplejen Forældretilfredshed 2010 Brugerund ersøgelse af dagtilbu d i Favrsko v Kommun e Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af dagplejegrupperne...6

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Georgs Æske Antal beelser: 28 Svarprocent: 85% Hillerød

Læs mere

Bilag til hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Bilag til hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Bilag til hovedrapport - daginstitutioner Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Tabel 1: Top 5 - Bund 5...3 Tabel 2 : Samlet tilfredshed med daginstitutionen...4 Tabel

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport En Institution i Favrskov Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) En Institution beelser: 64 Svarprocent: 70,33%

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 6% Antal besvarelser: 154 Galaksen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: Grangaard LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: 123 Børnehuset Krystallen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: 123 Børnehuset Krystallen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: Børnehuset Krystallen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: 120 Børnehuset Gaia

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: 120 Børnehuset Gaia FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: Børnehuset Gaia LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: 53 Engum Børnehave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: 53 Engum Børnehave FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: Engum Børnehave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 96 Søndermarkens Børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 96 Søndermarkens Børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 8% Antal besvarelser: Søndermarkens Børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 43 Børnehuset Karla Grøn

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 43 Børnehuset Karla Grøn FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: Børnehuset Karla Grøn LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: 36 Bøgen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: 36 Bøgen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: Bøgen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: 49 Kolbøtten

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: 49 Kolbøtten FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: Kolbøtten LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 87 Kernehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 87 Kernehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: Kernehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: 86 Lilholtgaard

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: 86 Lilholtgaard FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: Lilholtgaard LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Randersvej beelser: Svarprocent: 59% FORÆLDRETILFREDSHED 2013 OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med

Læs mere

Afdelingsrapport Antal besvarelser: 46 Grønnedalen

Afdelingsrapport Antal besvarelser: 46 Grønnedalen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Afdelingsrapport Antal besvarelser: LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til. Besvarelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Afdelingsrapport Antal besvarelser: 34 Solsikkegård

Afdelingsrapport Antal besvarelser: 34 Solsikkegård FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Afdelingsrapport Antal besvarelser: LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til. Besvarelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, dagplejen. 2018

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, dagplejen. 2018 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, dagplejen. 2018 Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fanø Kommune har i 2018 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Thorshavnsgade Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 73. Forældretilfredshed 2009

Thorshavnsgade Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 73. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 73 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, Fanø Børnehave 2018

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, Fanø Børnehave 2018 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, Fanø Børnehave 2018 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Fanø Kommune har i 2018 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud

Læs mere

Dagtilbud Solbjerg (705) Antal besvarelser: 213 Svarprocent: 74. Forældretilfredshed 2009

Dagtilbud Solbjerg (705) Antal besvarelser: 213 Svarprocent: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 213 Svarprocent: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Dagtilbud, Fanø Kommune 2018 Side 1 ud af 25 sider Introduktion Fanø Kommune har i 2018 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen FORÆLDRETILFREDSHED 20 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: Solen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen Kommune 2016 Dagtilbud Andst Børnecenter Antal beelser: 28 Svarprocent: 56,00% Vejen 2016 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i 2016 gennemført en

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

SFO Tilst skole Antal besvarelser: 192 Svarprocent: 54. Forældretilfredshed 2009

SFO Tilst skole Antal besvarelser: 192 Svarprocent: 54. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 192 Svarprocent: 54 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, Odden. 2018

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, Odden. 2018 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, Odden. 2018 Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fanø Kommune har i 2018 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud (daginstitutioner,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4% Gladsaxe Kommune Antal besvarelser: 104 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Antal besvarelser: 735 Svarprocent: 35,42% Hillerød Side 1 ud af

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 48 Vangebovej børnehave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 48 Vangebovej børnehave FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: Vangebovej børnehave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen

Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere