Indledning Opsamling Beskæftigelsesministerens mål for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7"

Transkript

1

2 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge Strategi og Indsats for borgere på langvarig offentlig forsørgelse Strategi og indsatser langtidsledighed Indsats for en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Samlet oversigt over udfordringer, strategi og mål Budget for beskæftigelsesindsatsen LBR Vejles strategi Mål for Indledning og læsevejledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i den enkelte kommune. Beskæftigelsesplanen har en tæt sammenhæng til blandt andet sygedagpengestrategien, strategien for overførselsindkomsternes udvikling og frikommunen, som alle løber frem til Derfor besluttede Byrådet i 2013 at udarbejde en flerårig beskæftigelsesplan med langsigtede spor, der dækker perioden En flerårig plan skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de politiske målsætninger, den strategiske prioritering og tilrettelæggelsen af hele beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen for 2015 skal derfor ses som et tillæg til den eksisterende beskæftigelsesplan fra Dermed sikres der kontinuitet i beskæftigelsesindsatsen samtidig med, at nye prioriteringer og fokusområder bliver indarbejdet. I Beskæftigelsesplan er de langsigtede spor beskrevet. Det drejer sig om de overordnede politikker og strategier: Vejle Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Job er vækst for alle, og hvor målsætningen er at øge udbuddet af arbejdskraft Frikommunen Fokus på borgeren og resultater Strategi for overførselsindkomsternes udvikling I Vejle har alle noget at byde på, og hvor der er en kobling til Vejle Kommunes Erhvervspolitik, hvor det politiske mål er at skabe vækst for virksomhederne i Vejle Kommune. Disse fungerer som pejlemærker for hele Vejles indsats, og der går en klar linje fra de overordnede politikker og strategier til indsatsen for den enkelte borger i Jobcenteret. 2

3 I forhold til 2014 De udmeldte ministermål for 2015 er en videreførsel af målene for 2013 og Dog er der en præcisering i forhold til mål 2, hvor der ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension. Fokus skal også være på at styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, så flere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet Vil der ikke være et voldsom skift i indsatserne der vil i 2015 være tale om de samme skærpede og prioriterede indsatser. De strategier og indsatser, der er beskrevet for hvert ministermål i Beskæftigelsesplan er derfor fortsat gældende Vil der i Beskæftigelsesplan 2015 være en beskrivelse af, hvordan blandt andet kontanthjælpsreform, den kommende erhvervsskolereform og udspil til beskæftigelsesreform, har indflydelse på de enkelte ministermål. Dette vil fremgå i afsnittet Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats. Da Beskæftigelsesplan 2015 skal betragtes som et tillæg til Beskæftigelsesplan , vedlægges denne som baggrundsmateriale. For et hurtigt overblik over indholdet i beskæftigelsesplanen henvises der til opsamlingen i næste afsnit samt den samlede grafiske oversigt over Vejles udfordringer, strategi og mål sidst i beskæftigelsesplanen. 3

4 Opsamling Som det var gældende for Beskæftigelsesplanen for , så skal Beskæftigelsesplan 2015 sikre, at der er sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Vejle står over for og de mål og indsatser, som skal anvendes i løsningen af dem. Vejles overordnede udfordring består fortsat i, at borgerne skal hjælpes hurtigst muligt i job eller uddannelse, så de ikke ender på en langvarig offentlig forsørgelse, men derimod bliver selvforsørgende og kan tage hånd om eget liv. I den forbindelse handler det for Vejle om at sikre og matche arbejdskraftudbuddet med efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Dermed modvirkes det, at der opstår mangelsituationer eksempelvis gennem opkvalificering af de ledige målrettet mod områder, hvor der er jobåbninger. Unge Ministerens mål i forhold til ungeområdet er at sikre, at flere unge får en uddannelse. De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer er at sikre, at: Flere unge skal påbegynde og gennemføre en uddannelse Unge med udfordringer skal gøres klar til at tage en uddannelse Mindske frafald på uddannelserne Undgå at unge starter voksenlivet på kontanthjælp Mindske tilbagefald til offentlig forsørgelse Kompetencer skal matche krav og efterspørgsel Vejles strategi og indsats for at løse udfordringerne: Understøtte at så mange unge som muligt starter af sig selv på en ungdomsuddannelse efter grundskolen Fokus på en differentieret og individuel indsats Fokus på uddannelsesrettet indsats og indsats i uddannelsesmiljøet Samarbejde på tværs o Sikre en helhedsorienteret og tværgående indsats over for de unge ved et godt samarbejde mellem de forskellige aktører på området; ex Jobcenteret, uddannelsesinstitutionerne, UU og øvrige kommunale forvaltninger i forhold til at få flere i uddannelse samt at fastholde de unge i uddannelsen o Styrke samarbejdet på tværs af kommunen i forhold til unge med lettere stofmisbrug o Samarbejde med boligsociale områder Forebyggende indsats o Øget brug af forskellige former for mentorstøtte, både for de ikke uddannelsesparate unge, men også for at forebygge frafald og sikre efterværn mod tilbagefald. o Aktiv rådgivning allerede fra det første møde med den unge for at sikre, at den unge ikke bliver en sag o Informationskampagner på uddannelsesinstitutionerne omkring konsekvenser ved at komme på kontanthjælp Synliggøre jobåbninger for de unge de unge med uddannelse skal i job på ordinære vilkår hurtigst muligt Udvikling af de unges kompetencer udvikling og opkvalificering af unge, som ikke har en uddannelse eller skal bygge videre på en 4

5 Indsats for de ikke-uddannelsesparate, så man sikrer, at de hurtigst muligt, og inden for det år, der er til rådighed, starter på en uddannelse Borgere på langvarig forsørgelse Ministermålet i forhold til borgere på langvarig forsørgelse er at sikre en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Udfordringerne i den forbindelse er: Antallet af borgere på langvarig forsørgelse er stigende Styrke etableringen af ressourceforløb Stort behov for flere fleksjobforløb Der er et aktuelt og fremtidigt behov for et rummeligt arbejdsmarked Udfordringerne løses ved at: Stigende anvendelse af ressourceforløb og en styrkelse af det tværfaglige samarbejde på tværs i kommunen, sundhedsvæsenet, foreningslivet og virksomhederne Tidlig tværfaglig og helhedsorienteret indsats for de svagere grupper (kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere) for at sikre, at de får / bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet Koordineret sagsbehandling Bevare tilknytning til arbejdsmarkedet for sygemeldte med job Screening ift. risikoparametre og forebyggende indsats Styrke samarbejdet med virksomhederne om rummelige arbejdspladser Anvende særlige støtteforanstaltninger, som mentor, arbejdsredskaber og personlig assistance Langtidsledige Ministermålet i forhold til langtidsledige er at bekæmpe den nuværende langtidsledighed og yde en tidlig og forebyggende indsats over for ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Vejles udfordringer i den forbindelse består i: Behov for tidlig identifikation af risikogrupper for langtidsledighed Langvarige sager De ledige kan ikke forvente at få job inden for samme branche De langtidsledige har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Udfordringerne imødekommes ved: Afdække målgruppen tidligt vha. screening ud fra risikomarkører Tidlig, forebyggende og aktiv indsats for nyledige, i form af eksempelvis Aktiv Rådgivning, hvor der vejledes om uddannelses- og jobmuligheder Individuel indsats for de personer, der allerede er langtidsledige Understøtte faglig og geografisk mobilitet Bevare jobfokus for målgruppen, for eksempel gennem virksomhedsrettet aktivering Målrettet og sammenhængende opkvalificering, eksempelvis jobrotation og privat løntilskud kombineret med opkvalificeringskurser Samarbejde med A-kasser og uddannelsesinstitutioner om en sammenhængende og individuel indsats og en fælles holdning i forhold til den lediges rådighed 5

6 Virksomhedsservice Ministermålet i forhold til virksomhederne er, at samarbejdet omkring beskæftigelsesindsatsen skal styrkes. Udfordringerne i den forbindelse er: Der samarbejdes med relativt få virksomheder Jobcenteret skal vedligeholde og udbygge samarbejdet med virksomhederne Virksomhederne skal fungere som en aktiv medspiller i beskæftigelsesindsatsen Behov for at øge de virksomhedsrettede aktiviteter Behov for at samarbejde om en bredere gruppe af ledige Virksomhederne skal have kvalificeret arbejdskraft Jobcenteret skal have tilstrækkeligt kendskab til det lokale arbejdsmarked Virksomheder skal kunne fastholde og uddanne nuværende arbejdskraft Udfordringerne løses ved: Fokus på en stor spredning på brancher ift. samarbejde og aktivering med størst fokus på de brancher, der beskæftiger mange medarbejdere, og hvor der forventes behov for arbejdskraft fremadrettet Individuel og professionel service over for virksomhederne, herunder én fast kontaktperson Synliggøre det opsøgende arbejde ude på virksomhederne Samarbejde med virksomheder om at synliggøre jobåbninger Jobcentret skal betragtes som et formidlingsbureau med fokus på brancher med mangel på arbejdskraft Skabe rammerne for og incitamenterne til, at virksomhederne er rummelige og tager socialt ansvar 6

7 Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående fire mål for jobcentrene i 2015 Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så man sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Ministermål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal prioriteres en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ligeledes vigtigt, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal have fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Jobcentrene skal have et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Der vil blive udarbejdet konkrete mål for Vejle efter budgetvedtagelsen. Målene vil fremgå som et bilag til Beskæftigelsesplan Målene behandles i Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med, at budgetforliget skal udmøntes. 7

8 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Det er de udmeldte ministermål, der sætter den overordnede ramme for de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Som nævnt i indledningen er Frikommunen og Strategi for overførselsindkomsternes udvikling også med til at sætte retningen for de indsatser, der skal imødekomme udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune. Udfordringer, strategi og indsatser er grundigt beskrevet i Beskæftigelsesplan , og gælder således også for dette tillæg til beskæftigelsesplanen. Dertil kommer nye reformer og det interne styringskoncept, som også har indvirkning på de indsatser, der tilrettelægges for Fleksjob- og førtidspensionsreformen Hovedformålet med fleksjob- og førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, er at reducere antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse. Reformen sikrer desuden, at ordningerne med førtidspension og fleksjob bevares således, at borgere, der ikke kan arbejde, også fremover har et forsørgelsesgrundlag. Dette gøres ved en helt særlig målrettet indsats, som primært går ud på at opstille alternativer til førtidspension og fleksjob, og støtte og opkvalificere borgerne til at blive selvforsørgende på anden vis. En vigtig indsats er anvendelsen af ressourceforløb. Indsatsen i ressourceforløbet bliver tilrettelagt individuelt og indeholder en helhedsorienteret, tværfaglig og sammenhængende indsats med beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. Formålet er at få afklaret sygdomsforløbet og vejen tilbage til arbejde eller uddannelse. Under hele ressourceforløbet modtages en ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indkomst Kontanthjælpsreform I kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2014, er der stort fokus på de unge. Kontanthjælpen afskaffes for alle unge under 30 år uden uddannelse, og erstattes af uddannelseshjælp. Samtidig er der skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med uddannelse. Derudover er der krav om, at man skal arbejde for sin kontanthjælp, og der skal være en helhedsorienteret indsats for personer med komplekse problemer. Formålet med kontanthjælpsreformen er at forebygge langvarig offentlig forsørgelse. Målet er, at de unge får en uddannelse, og at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, og derved realisere deres potentiale. Indsatsen skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes kompetencer og konkrete udfordringer ud fra en opfattelse af, at alle mennesker ønsker at blive en del af arbejdsfællesskabet. Erhvervsskolereform I den kommende erhvervsskolereform stilles der blandt andet større krav til de unge i form af en stramning af adgangskravene til erhvervsuddannelserne. Samtidig er timeantallet øget på uddannelserne, og motion indgår som en fast del af skemaet. Med det øgede uddannelsesfokus for de unge under 30 år, og stramningen af adgangskravene til erhvervsuddannelserne, får Jobcenteret en rolle i at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse, og at de unge kan blive klædt på til jobåbningerne på arbejdsmarkedet. 8

9 Sygedagpengereform I sygedagpengereformen, hvor første del træder i kraft pr. 1. juli 2014, og anden del pr. 1. januar 2015, er der følgende hovedpunkter: Alle sygemeldte skal fremover have revurderet deres sag efter seks måneder. Sygemeldte, der ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, starter på det tidspunkt i et ressourceforløb Jobafklaringsforløb hvis sygedagpengene ikke kan forlænges Ny opfølgningsmodel og visitationsregler Trappemodel for kategori 2-sager Fast track mulighed for ekstraordinært tidlig indsats Der indføres en ny særlig forlængelsesregel for personer med livstruende og alvorlig sygdom jvf. en diagnoseliste, hvor de bliver sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet. Derudover ønsker regeringen, at sygemeldte i en forsøgsperiode på tre år får mulighed for at afvise at deltage i behandling, uden at de mister forsørgelsesgrundlaget. Afvisning af et behandlingstilbud skal forelægges den kliniske funktion, som er regionens lægefaglige forum et forum, som blev indført med fleksjob- og førtidspensionsreformen. Den kliniske funktion skal foreslå alternativ behandling. Udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen har i april 2014 offentliggjort udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med titlen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reformudspillet angiver som hovedformål, at flere skal i varig beskæftigelse. Uddannelse skal erstatte aktivering, og der skal flyttes penge fra aktivering til uddannelse til ufaglærte og ledige. Nogle af hovedpunkterne i reformudspillet er: En indsats med udgangspunkt i den ledige, og mere ansvar til den enkelte Mulighed for to års uddannelsesorlov Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud Virksomhederne som en aktiv medspiller Udspil til beskæftigelsesreformen er på flere centrale områder lig den kurs, Jobcenteret allerede har lagt med fokus på færre proceskrav og en individuel indsats over for den enkelte ledige. Styringen af beskæftigelsesindsatsen Der er udarbejdet et internt styringskoncept, som sætter rammerne for, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal styres i Vejle. Styringskonceptet skal sikre, at der er sammenhæng mellem den vedtagne beskæftigelsespolitik både den nationale og lokale og den indsats, der iværksættes. Herudover er formålet at tydeliggøre, hvordan der styres, hvilke mål der styres efter samt at sikre målopfyldelse. Beskæftigelsesplanen indgår som et vigtigt led i styringskonceptet. Her vedtages overordnede mål for indsatsen i forhold til de politiske prioriteringer og den økonomiske ramme, der er til rådighed. Desuden fastsættes de overordnede beskæftigelsesindsatser, der skal imødekomme målene. Målene og indsatsen bliver yderligere nedbrudt og konkretiseret i de virksomhedsplaner, som udarbejdes i de forskellige afdelinger i Jobcenter Vejle. 9

10 Strategi og indsatser for de unge (Ministermål 1) Specielt de unge har været sårbare over for de seneste års konjunktursituation. Unge uden uddannelse har særligt i nedgangstider svært ved at få og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. De unge uden uddannelse er i særlig risiko for at blive berørt af ledighed og udgør derfor igen i år et fokusområde i Jobcenteret. Det gælder både for de uddannelsesparate unge og de aktivitetsparate unge. Udgangspunktet er, at alle også de unge har noget at byde på. Dette er også nødvendigt i forhold til kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar Her er der et stort uddannelsesmæssigt fokus på netop de unge under 30. De uddannelsesparate bliver mødt med et uddannelsespålæg, og de aktivitetsparate skal have en uddannelsesrettet indsats. I den kommende erhvervsskolereform stilles der større krav til de unge i form af en stramning af adgangskravene til erhvervsuddannelserne. Jobcenteret vil således fortsat have en rolle i at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse, og at de unge kan blive klædt på til jobåbningerne på arbejdsmarkedet. Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, har udviklet sig positivt over de senere år. Dog er der 32 % (1.389 personer) af de unge i Vejle, som ikke har eller er i gang med en uddannelse, som modtager offentlig forsørgelse. Der er derfor et stort potentiale for at øge antallet af unge, der kommer i gang med en uddannelse. Jobcentret har en vigtig rolle i forhold til at klargøre, rådgive og motivere de unge til uddannelse. Der skal være en tydelig vejledning af de unge, og flere informationer om, hvor der er jobmuligheder. Det kan være i form af for eksempel snusepraktikker, opkvalificering før uddannelsesstart og mentorstøtte. Den klargørende indsats er med til at sikre, at de unge ved, hvad uddannelserne indebærer, så de kan træffe det rigtige uddannelsesvalg. Når de unge vælger en uddannelse, der matcher den enkelte unges kompetencer og interesser, øger det chancen for, at den unge også gennemfører uddannelsen. For at styrke muligheden for at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse, har fokus været på etableringen af Study Support Center (SSC) samt en individuel indsats i form af mentorstøtte. I marts 2013 åbnede SSC på Campus Vejle som et samlet tilbud til den unge om vejledning og sparring vedr. uddannelse og beskæftigelse. Jobcenteret bidrager ved at levere økonomisk og beskæftigelsesmæssig rådgivning til de unge. Øvrige partnere i SSC er Syddanske Erhvervsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Campus Vejle. Ved at samle de enkelte aktører og kompetencer på området på én adresse, er det lettere for de unge at navigere i vejlednings- og rådgivningssystemet. I SSC kan den unge få råd og vejledning før, under og videre i uddannelsen. Dette styrker overgangen til uddannelse og muligheden for at fastholde den unge i uddannelse. Derudover sikrer man en helhedsorienteret indsats på ungdomsuddannelsesområdet samt et koordineret samarbejde på tværs af institutioner og myndighedsområder. Netop samarbejde på tværs og en indsats i et miljø, hvor uddannelse er i centrum, er også elementer i kontanthjælpsreformen. Der skal derfor være en videreudvikling af SSC i Når indsatsen foregår i et uddannelsesmiljø og ikke i 10

11 jobcentret, kan det medvirke til, at de unge i højere grad får fokus på uddannelse og ser sig selv som en del af uddannelsesmiljøet. Ligeledes kan det styrke samspillet om ungeindsatsen. Der har i de tidligere år også været gode resultater med anvendelse af mentorstøtte som en forebyggende indsats for de uddannelsesparate unge med henblik på fastholdelse i uddannelse og sikre efterværn mod tilbagefald. Da flere unge forventes at påbegynde en uddannelse, vil der være behov for øget brug af fastholdelsesmentorer. For at gøre de aktivitetsparate unge klar til uddannelse, skal der være en styrket aktiv indsats, hvor der bliver lavet en målrettet individuel og differentieret plan. De aktive indsatser for denne gruppe af unge kan eksempelvis være virksomhedspraktik, læse-, skrive- eller regneundervisning eller mentorstøtte. De aktivitetsparate unge vil ofte have udfordringer ud over ledighed eller manglende uddannelse. De vil derfor have behov for indsatser uden for beskæftigelsesområdet i form af eksempelvis sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Det er derfor vigtigt med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Jobcenteret vil blandt andet styrke samarbejdet på tværs af kommunens sektorer i forhold til unge med lettere stofmisbrug. Også på det boligsociale område er der et styrket samarbejde på tværs. I april startede et toårigt projekt i boligområdet Løget i Vejle. Projektet intensiverer indsatsen for at få ledige i boligområdet i uddannelse eller beskæftigelse. Der er tilknyttet sociale mentorer i projektet, som fysisk bliver placeret i boligområdet. De indgår i samarbejde med de boligsociale medarbejdere i boligforeningen samt kommunens øvrige forvaltninger, når det er relevant. Med dette samarbejde kan man i fællesskab arbejde med hele spekteret af barrierer hos de unge. Aktiv rådgivning er iværksat for at sikre, at den unge ikke bliver en sag. Dette tiltag vil fortsætte i 2015, hvor de unge modtager den aktive rådgivning allerede første gang, man henvender sig i Jobcentret. Der sættes ind med tidlig kontakt og økonomisk rådgivning i forhold til at skabe en god dialog med uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Udover den tidlige indsats ydes der en forebyggende indsats mod, at de unge påbegynder et kontanthjælpsforløb. Jobcenteret anvender blandt andet oplysningskampagner og informationsmøder på uddannelsesinstitutioner, hvor der informeres om konsekvenserne ved at være på kontanthjælp. Strategi og Indsats for borgere på langvarig offentlig forsørgelse (Ministermål 2) Fleksjob- og førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen samt den kommende sygedagpengereform fordrer alle, at der skal gennemføres en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats for borgere på langvarig offentlig forsørgelse. Hovedområderne i reformerne er en helhedsorienteret, forebyggende og tidlig indsats med anvendelse af rehabiliteringsteams og ressourceforløb. I Vejle gennemføres en tidlig og forebyggende indsats eksempelvis i forhold til at fastholde sygemeldtes tilknytning til arbejdspladsen under sygemelding, og bevare kontanthjælpsmodtagers relation til arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktikker eventuelt med en mentor tilknyttet. 11

12 For at kunne skabe de gode resultater er det vigtigt, at man tidligt kan identificere personer med høj risiko for at forblive på langvarig forsørgelse. Alle borgere på blandt andet kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse screenes derfor, og ressourcerne prioriteres på de grupper, som har størst risiko for at komme eller forblive på langvarig forsørgelse. For de borgere, som er i risiko for at ende på varig offentlig forsørgelse i form af førtidspension, skal der iværksættes ressourceforløb. Derved kan de kan få den tværfaglige og helhedsorienterede indsats, som kan sikre, at førtidspension ikke bliver aktuelt. En koordineret sagsbehandling fra starten er derfor yderst vigtig jo før, der sættes ind, jo bedre. En helhedsorienteret og koordineret indsats stiller krav til samarbejdet mellem de mange forskellige aktører. Det er vigtigt, at der er fokus på, at der er tale om en fælles opgave, som skal løftes på tværs. Helhedstanken er væsentlig. At få flyttet folk fra passiv forsørgelse til aktiv, er ikke kun en opgave for Jobcenteret. Et velfungerende samarbejde mellem de enkelte udvalg, forvaltninger, sundhedsvæsnet og virksomhederne er derfor altafgørende. Der er gennem de senere år sket en stigning i antallet af svage kontanthjælpsmodtagere i Vejle. Især antallet af svage kontanthjælpsmodtagere med lange forløb er steget. Stigningen med lange forløb på offentlig forsørgelse i løbet af 2013 hænger til dels sammen med førtidspensionsreformen. Færre kontanthjælpsmodtagere tilkendes førtidspension end tidligere. Udfordringen bliver at sikre, at kontanthjælpsgruppen ikke blot stiger i takt med, at tilgangen til førtidspension begrænses. Det er derfor vigtigt, at kontanthjælp ikke bliver til en passiv erstatning for førtidspension og ressourceforløb. Der kan desuden være en udfordring i at fremskaffe fleksjob til de borgere, der har en meget begrænset arbejdsevne. Et godt samarbejde med virksomhederne i Vejle og omegn om rummelige arbejdspladser er derfor afgørende. For borgere i fleksjob skal der være fokus på den fortsatte udvikling af arbejdsevnen og det timetal, de er i stand til at arbejde. I takt med at flere og flere borgere skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, vil styringen og organiseringen heraf have stor betydning. Dette skal blandt andet sikre, at der er en tilstrækkelig kapacitet i den tværfaglige indsats. Strategi og indsatser langtidsledighed (Ministermål 3) Strategien i forhold til bekæmpelse af langtidsledighed vil også i 2015 bestå af en tidlig forebyggende indsats samt en individuel indsats for de borgere, der allerede er langtidsledige. Langtidsledigheden i Vejle har igennem 2013 ligget på et stabilt niveau, men med en stor forskydning over mod flere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og færre langtidsledige A-dagpengemodtagere. Dette skyldes især, at mange A-dagpengemodtagere har opbrugt deres dagpengeret. Det er vigtigt, at den udvikling bremses, og at langtidsledigheden bekæmpes. Der er fokus på den tidlige og forebyggende indsats. Den består af aktiv rådgivning, hvor den ledige får økonomisk rådgivning og bliver vejledt om uddannelse og jobmuligheder. Dette skal sikre en høj omsætning blandt de nyledige, således de kommer hurtigt tilbage i job eller uddannelse. I Vejle screenes de ledige tidligt efter nogle bestemte risikomarkører, blandt andet alder, kompetencer og tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne screening skal hjælpe til at afdække 12

13 målgruppen tidligt. På den måde kan der tidligere i forløbet planlægges en sammenhængende og målrettet indsats. Det kan eksempelvis bestå af virksomhedsrettede tiltag kombineret med målrettet opkvalificering. Der er etableret samarbejde med A-kasserne om A-dagpengemodtagere, der er langtidsledige eller i risiko for at blive det. Samarbejdet omfatter ca. fire A-kasser, og der samarbejdes om en bred tværfaglig og individuel kompetenceafklaring. Herudover skal samarbejdet også være med til at understøtte en fælles holdning mellem A-kasse og jobcenter, således at den ledige har en tilpas faglig og geografisk mobilitet samt en realistisk jobsøgning. Der vil være et øget fokus på den virksomhedsrettede indsats. Den er vigtig i forhold til den faglige mobilitet, da den kan bruges som redskab til at give de ledige kendskab til andre brancher, og derigennem få viden om og inspiration til et muligt brancheskifte. Derudover er der mulighed for at opnå en bedre effekt i forhold til at få de ledige tilbage i job eller uddannelse. Indsats for en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder (Ministermål 4) Erfaringer viser, at det er via de virksomhedsrettede aktiviteter, borgerne kommer tættest på arbejdsmarkedet, og derfor også har den største mulighed for at komme i job. Både i kontanthjælpsreformen og i regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen peger man på, at virksomhederne skal være en aktiv medspiller, og at der skal være et øget fokus på de arbejdsmarkedsrettede indsatser. Der er derfor stor opmærksomhed på at forbedre samarbejdet med virksomhederne om den aktive beskæftigelsesindsats. Virksomhedsindsatsens kerneopgave vil stadig være at skaffe plads til ledige og sygemeldte på arbejdsmarkedet, at synliggøre de ledige jobåbninger i virksomhederne, at understøtte virksomhedernes rekruttering samt at fastholde sygemeldte i deres job. For at kunne opfylde dette, er det en forudsætning, at Jobcenter Vejle betragtes som en naturlig og professionel samarbejdspartner for virksomhederne. Det kræver fokus på et højt serviceniveau i form af hurtige svar på forespørgsler, kompetent rådgivning, smidig sagsbehandling mv. I Vejle har man siden 2013 arbejdet med et styrket fokus på virksomhedsservice. Virksomhederne bliver opfattet som den vigtigste samarbejdspartner, og man arbejder ud fra overskriften én indgang herunder, at virksomhederne har én kontaktperson i Jobcentret, mens serviceopgaven løses. Jobcenteret har udarbejdet en strategi, der sikrer et samlet fokus på virksomhedsservice hos alle medarbejdere i Jobcenteret. Medarbejderne er derfor klædt på til at kunne opfylde målsætningen om at være en naturlig samarbejdspartner. Der har blandt andet været undervisningsforløb i virksomhedsservice for alle ansatte med virksomhedskontakt. Forløbet har skullet opbygge en ensartet servicekultur over for virksomhederne. Derudover er der udpeget syv arbejdsmarkedsguider, som er Jobcenterets svar på én indgang for virksomhederne i Vejle Kommune. Det er også vigtigt, at Jobcentret kender det lokale arbejdsmarked, og dets behov for arbejdskraft. Ved at så mange job som muligt er synlige for de ledige, får virksomhederne et bredere rekrutteringsgrundlag. Nogle virksomheder har svært ved at rekruttere til ledige stillinger, selv om ledigheden fortsat er relativ høj. Det kan eksempelvis være 13

14 inden for særlige brancher, hvor der er specialiserede kvalifikationskrav, manglende synliggørelse på jobnet mv. Det er for eksempel i sådanne situationer, at det er vigtigt, at virksomhederne involverer det lokale jobcenter, og går i dialog om deres konkrete rekrutteringsbehov. Således vil Jobcentret også kunne betragtes som et formidlingsbureau med fokus på brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. I forhold til formidling af job, har man netop igangsat et projekt i Jobcentret, hvor der indgås aftale med op til ti virksomheder om emnebankformidling. Projektet går ud på hurtigt at formidle motiverede og relevante ledige (med de rette kvalifikationer) til de virksomheder, der er indgået aftale med. Senere er det tanken, at der også indgås aftale med de samme ti virksomheder om formidling af job til ledige, som har længere ledighed bag sig, og som har udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan være kvalifikationsgab, helbredsproblemer, fremmødeproblemer og lignende. Projektet er med til at understøtte, at Jobcentret kan tilbyde virksomhederne en fleksibel rekrutteringsform. På længere sigt vil det også skabe plads til udsatte grupper på arbejdsmarkedet, der kan have gavn af at få foden inden for i rummelige virksomheder via eksempelvis praktik eller fleksjob. Det er vigtigt med en god kontakt og et godt kendskab for at kunne sikre kvalitet og koordinering i virksomhedsindsatsen. Det oparbejdede samarbejde skal vedligeholdes og udbygges. Derudover skal de gode historier formidles, og det opsøgende arbejde på virksomhederne synliggøres. Her kunne nævnes rekruttering af arbejdskraft til virksomhederne, fastholdelse af de medarbejdere, der allerede er ansat, særlige virksomhedsrettede ordninger for ledige og virksomhedsservicering i almindelighed. Ved at markedsføre det eksisterende samarbejde og de igangværende tiltag, kan man øge interessen hos de øvrige virksomheder både inden for og uden for kommunen. Samarbejdet med virksomhederne har også en vigtig rolle i forhold til at fastholde ansatte i job, når de rammes af eksempelvis sygdom eller nedslidning. Dette for eksempel gennem forebyggende indsatser eller fastholdelsestiltag som delvise raskmeldinger, hvor den sygemeldte bevarer en tilknytning til sin arbejdsplads. 14

15 Samlet oversigt over udfordringer, strategi og mål Udfordring Strategi Mål og indsats Unge: Flere unge skal påbegynde og gennemføre en uddannelse Unge med udfordringer skal gøres klar til at kunne tage en uddannelse Mindske frafald på uddannelserne Undgå, at unge starter voksenlivet på kontanthjælp Mindske tilbagefald til offentlig forsørgelse Kompetencer skal matche krav og efterspørgsel Forebyggende indsats Differentieret og Individuel indsats Tidlig og aktiv indsats Udvikling af kompetencer Metoder og værktøjer Uddannelsespålæg til de uddannelsesparate Uddannelsesrettet indsats til de aktivitetsparate Klargøre, rådgive og motivere de unge til uddannelse Øget brug af mentorstøtte både for ikke uddannelsesparate unge, men også for at forebygge frafald og sikre efterværn mod tilbagefald Aktiv Rådgivning fra det første møde med den unge for at sikre, at den unge ikke bliver en sag Oplysningskampagner og informationsmøder Synliggøre jobåbninger for de unge Sikre en helhedsorienteret indsats over for de unge ved et godt samarbejde mellem de forskellige aktører på området ift. at få flere i uddannelse samt fastholde dem o Videreudvikling af Study Support Center o Samarbejde på det boligsociale område o Fokus på unge med lettere stofmisbrug Samarbejde på tværs 15

16 Udfordring Strategi Mål og indsats Borgere på langvarig forsørgelse Forebyggende indsats Metode og værktøjer Stigende anvendelse af ressourceforløb Antal borgere på langvarig forsørgelse er stigende Styrke etablering af ressourceforløb Der er et fremtidigt behov for et rummeligt arbejdsmarked Stort behov for flere fleksjobforløb Tidlig og aktiv indsats Udvikling af kompetencer Tidlig tværfaglig og helhedsorienteret indsats for de svagere grupper (kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere) for, at de får / bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet Koordineret sagsbehandling Styrke tværfagligt samarbejde på tværs i kommunen ift. ressourceforløb Screening ift. risikoparametre og forebyggende indsats Fokus på helhedstanken, og at det er en fælles opgave de forskellige aktører i mellem, ex de enkelte forvaltninger, sundhedsvæsnet og virksomhederne Styrke samarbejdet med virksomhederne om rummelige arbejdspladser Samarbejde på tværs Anvende særlige støtteforanstaltninger, som mentor, arbejdsredskaber og personlig assistance 16

17 Udfordring Langtidsledige Behov for tidlig identifikation af risikogruppe til langtidsledighed De udfaldstruede Strategi Forebyggende indsats Tidlig og aktiv indsats Metode og værktøjer Afdække målgruppen tidligt vha. screening ud fra risikomarkører Mål og indsats Tidlig, forebyggende og aktiv indsats for nyledige, i form af ex Aktiv Rådgivning, hvor der vejledes om uddannelses- og jobmuligheder Individuel indsats for de personer, der allerede er langtidsledige Langvarige sager Understøtte faglig og geografisk mobilitet Ledige kan ikke forvente at få job inden for samme branche Jobskabelse Bevare jobfokus for målgruppen, ex gennem virksomhedsrettet aktivering Målrettet opkvalificering, ex. jobrotation og privat løntilskud Langtidsledige har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Udvikling af kompetencer Samarbejde med A-kasser og uddannelsesinstitutioner om en sammenhængende og individuel indsats Samarbejde på tværs 17

18 Udfordring Strategi Mål og indsats Virksomhedsservice Jobcentret skal vedligeholde og udbygge samarbejdet med virksomhederne Virksomheder skal fungere som aktiv medspiller i beskæftigelsesindsatsen Øge de virksomhedsrettede aktiviteter Samarbejde om en bredere gruppe af ledige Virksomhederne skal have kvalificeret arbejdskraft Jobskabelse Individuel og professionel service Samarbejde på tværs Metode og værktøjer Fokus på en stor spredning på brancher ift. samarbejde og aktivering Individuel og professionel service over for virksomhederne, herunder én fast kontaktperson Synliggøre det opsøgende arbejde ud på virksomhederne o o o o Rekruttering af arbejdskraft til virksomhederne Fastholdelse af de medarbejdere, der allerede er ansat (A-teamet) Ledige og øvrige i virksomhedsrettede ordninger Almindelig virksomhedsservicering Jobcentret skal have kendskab til det lokale arbejdsmarked Samarbejde med virksomheder om at synliggøre jobåbninger Virksomhederne skal kunne fastholde og uddanne nuværende arbejdskraft Jobcentret skal betragtes som et formidlingsbureau med fokus på brancher med mangel på arbejdskraft Skabe rammerne for, at virksomhederne kan være rummelige 18

19 Budget for beskæftigelsesindsatsen Den aktive beskæftigelsesindsats i 2015 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2014 mio. kr. Budget 2015 mio. kr. Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering Udgifter (konto , gruppering ) 88,2 76,8 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp Udgifter (konto samt ) 110,2 100,3 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,092 0,083 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Udgifter (konto ) 117,6 63,0 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,084 0,076 Revalidering Udgifter (konto ) ,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,084 0,104 Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Udgifter (konto ) 3,4 3,2 Sygedagpenge Udgifter (konto ) 165,9 136,3 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,119 0,125 Medfinansiering af dagpenge m.v. til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 21,9 25,0 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,100 0,114 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 166,3 130,5 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,136 0,130 Arbejdsmarkedsydelse, pct. Kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 29,6 Antal helårspersoner 304 Enhedsomkostning 0,097 Forsikrede ledige m.v. Løntilskud forsikrede ledige offentlige og private arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering ) 10,9 6,2 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,073 0,078 Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering 106) 4,7 3,8 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,134 0,127 Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering ) 2,3 2,3 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Jobrotation Udgifter (konto , gruppering ) 23,0 23,0 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) - 0,2 Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 006) 0,7 0,7 19

20 Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering ) 11,0 12,18 Hovedkonto 6. Administration mv. Budget 2014 mio. kr. Budget 2015 mio. kr. Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter (konto ) 50,1 51,0 LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2). Fx hvis en kommune budgetterer at afholde udgifter for 2 mio. kr. og at have indtægter for 0,1 mio. kr. på en ordning, hvor der gives 50 pct. i refusion. Da oplyses ovenfor et budget på 1,9 mio. kr. ** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansieringsbi-drag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. LBR Vejles strategi Da LBR som følge af beskæftigelsesreformen nedlægges pr. 1. januar 2015, er der ikke udarbejdet en strategi for De to år er ikke fuldt sammenlignelige. Det skyldes især lovændringer, hvor der efter vedtagelsen af budget 2014 blev oprettet den nye ordning med Arbejdsmarkedsydelse. Endvidere har sygedagpengereformen medført, at der er oprettet en ny ordning med Jobafklaringsforløb. 20

21 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Mål for 2015 Efter Byrådets vedtagelse af Vejle Kommunes budget for 2015, er der udarbejdet konkrete mål for Vejle Kommunes beskæftigelsesindsats for Målene skal, i det omfang data foreligger, baseres på offentliggjorte data, der muliggør sammenligning med andre kommuner (klynger). Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så man sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Der eksisterer ikke offentliggjorte tal for, hvor mange unge, der får en uddannelse efter, at de har været på offentlig forsørgelse. Målet for dette ministermål vil derfor i stedet tage udgangspunkt i antallet af unge, der er på forsørgelsesydelsen uddannelseshjælp. Denne målgruppe dækker over unge under 30, som ikke har en ungdomsuddannelse. Et fald i antallet på denne ydelse vil derfor betyde, at flere unge kommer i uddannelse eller job. Andelen af befolkningen på uddannelseshjælp udgjorde i august ,1 procent i Vejle. Det svarer til en placering midt i klyngen (ud af kommuner). Vejles målsætning for ministermål 1: Målet for 2015 er, at Vejle ved udgangen af 2015 skal være blandt de 5 bedst placerede i klyngen vedr. antallet af unge på forsørgelsesydelsen uddannelseshjælp. Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Der skal prioriteres en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ligeledes vigtigt, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Dette ministermål dækker over forskellige grupper af borgere, der har behov for en tværgående indsats blandt andet ressourceforløbsborgere, langvarige kontanthjælpsmodtagere, integrationsborgere og sygedagpengemodtagere. For borgere i ressourceforløb, der har komplekse problemer ud over ledighed, arbejder man helhedsorienteret og tværfagligt for at støtte borgeren i at opnå så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. Den tværfaglige indsats skal understøtte borgeren i at tage mest muligt ansvar for eget liv og udvikle egne ressourcer. Alle borgere i et ressourceforløb har en koordinerende sagsbehandler. Langvarige kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere har ligeledes en koordinerende sagsbehandler. På integrationsområdet starter alle borgere med en tværfaglig indsats. Således deltager både UU, Familieafdelingen og andre, så man eksempelvis sikrer, at forældrenes mulighed for deltagelse på det danske arbejdsmarked ikke forhindres af børnepasning, børnenes skolegang og lignende.

22 Vejles målsætning for ministermål 2: Der er ikke adgang til sammenlignelige data inden for dette ministermål, hvorfor der i stedet måles på brugernes tilfredshed. Målet er, at 80 % af brugerne oplever en tværfaglig, koordineret og sammenhængende indsats. Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal have fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er adgang til data, der viser, hvor meget et jobcenter samarbejder med virksomhederne i kommunen. Samarbejdsgraden er her opgjort i forhold til, hvor mange forskellige virksomheder i kommunen, jobcenteret samarbejder med i forhold til at hjælpe ledige og sygemeldte tilbage i job. I 2013 samarbejdede Vejle med 26 procent af de lokale virksomheder. Den samarbejdsgrad placerer Vejle i den nederste tredjedel af klyngen (22 kommuner). Vejles målsætning for ministermål 4: Målet for 2015 er, at Vejle ved udgangen af året har en samarbejdsgrad med de lokale virksomheder, der er blandt de 10 bedst placerede i klyngen. I Vejle er 22 procent af alle A-dagpengemodtagere aktuelt langtidsledige. For kontanthjælpsmodtagere er andelen 48 procent. Dette placerer samlet set Vejle midt i klyngen (ud af 22 kommuner). Vejles målsætning vedr. ministermål 3: Målet for 2015 er, at Vejle ved udgangen af året skal være blandt de 5 bedst placerede i klyngen vedr. antallet af langtidsledige. Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Jobcentrene skal have et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. 22

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning

Indholdsfortegnelse Indledning 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse... 3 Ministermål 2 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Udkast september 2014 1 Indhold 1 Indledning. 3 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015. 6 3 Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Varde Kommune i 2015. 4 Mål og strategi for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter Beskæftigelsesplan 2015 For Rødovre Jobcenter Maj 2014 Indhold Indledning... 2 Udviklingen på arbejdsmarkedet.... 2 Mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.... 3 Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 15 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Situationen på arbejdsmarkedet i Billund Kommune 3 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder 5 4. Politik og strategier for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 08-10-2014 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2015... 4 3.0: Ministermål... 9 3.1: Flere unge

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere