Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger"

Transkript

1 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne kan derfor ikke anvendes som grundlag for totalopgørelser på lands- eller regionsplan. Der sluttes med dækningsbidrag efter maskin- og arbejdsomkostning, som også kan kaldes rest til jordleje, driftsledelse og risiko. niveau Ved opstilling af afgrødekalkuler må udbytteniveauet altid vurderes efter de individuelle forudsætninger. Her forudsættes udbytteniveauerne at svare til "normaludbyttet" på de jordtyper, der er angivet i kalkulerne. Et "normaludbytte" er det udbytte, der kan høstes i et normalår, dvs. et år, der ikke er ekstremt vådt eller tørt. Ved vanding under optimale forhold vil udbyttet på JB 1&3 hæves betydeligt. I sådanne tilfælde skal der naturligvis tages højde for vandingsomkostninger i kalkulerne. En væsentlig forudsætning for at opnå de angivne udbytter er en god planteavlsmæssig driftsledelse og et acceptabelt sædskifte. Jordtyperne karakteriseret ved JB-nummer. Procent af samlet landbrugsareal Betegnelse: JB-nr. Hele landet Storstr. amt Århus amt Ringkøbing amt Grovsandet jord Finsandet jord Lerblandet sandjord 3& Sandblandet lerjord 5& Lerjord - siltjord Humus sniveau Der er ved alle afgrøder medregnet værdi af 14 tons konv.svinegylle, og der er suppleret med beregnet bortført mængde af P og K. Der vil være store forskelle på værdi af husdyrgødning, som bl.a. vil afhænge af husdyrtætheden i det lokale område og specielle forhold på den aktuelle ejendom. Bortført mængde P og K er i kg rene næringsstoffer og under forudsætning af, at jordens gødningskraft skal bevares. Der er ikke medtaget omkostninger til Mg, S, kalk og mikronæringsstoffer (ca.120 kr./ha). Halm er kun sat til værdi ved korn-, ærte- og frøafgrøderne. Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Derfor er der ingen omkostninger til sprøjtning og planteværnsmidler. I Markstyring findes yderligere oplysning om planteværn ved de enkelte afgrøder Maskinomkostninger I kalkulerne er der ikke angivet omkostninger ved brug af egne maskiner. Som supplement til kalkulerne er maskinomkostningerne i stedet anført. Det svare ikke til maskinstationspriser. Disse er anført for samtlige markarbejder. Hvis arbejdet kan udføres billigere med egne maskiner, bør det betragtes som maskinparkens "fortjeneste" i stedet for en forøgelse af afgrødens dækningsbidrag. Der er foretaget beregninger for både let og svær jord. De for alle afgrødekalkuler viste maskinomkostninger ved let jord (nederste linier) er beregnet ud fra svær jord med ca.5 pct. reduktion for gødningsspredning, harvning og såning samt ca.10 pct. reduktion for stubharvning og pløjning. Ved høstarbejder er reduktionen på halvdelen af den procentvise udbyttereduktion, og ved hjemkørsel og indlægning m.v. er reduktionen lig den procentvise udbyttereduktion. Ved en del afgrøder er udgangspunktet vinterhvede og vårbyghelsæd på svær jord. Omkostn. er derfor ikke altid et beløb, som er deleligt med 5. Hvis halmen skal snittes, skal der gives et tillæg. Tørringsomkostn. er placeret her, fordi energi i regnskaber ikke konteres som stykomk. Se også bemærkn. ved prisforudsætninger på side 2. Med egne maskiner kan der ved marginalbetragtninger være tale om væsentlig lavere omkostninger, idet forrentning og afskrivning næsten ikke påvirkes ved mindre ændringer i maskinudnyttelsen. Desuden kan det i visse situationer være relevant at se bort fra aflønning af egen arbejdsindsats. Forhold der ikke er medtaget i kalkulerne Forfrugtsvirkning Ved vurdering af dækningsbidrag eller interne priser for de enkelte afgrøder bør der i vurderingen indgå, at dyrkning af alle ikke-kornafgrøder samt helsæd giver en forfrugtsvirkning, som bl.a. giver et lavere kvælstofbehov i de efterfølgende afgrøder. Størrelsen af forfrugtsvirkningen udtrykt ved merudbytte i korn, vil det følgende dyrkningsår ligge i intervallet 5-15% afhængig af jordtype og afgrøde. Det aftrappes derefter til 0, i det 3. eller 4. år. Kalkning og kvikbekæmpelse Som et gennemsnit kan der i sædskifte anslås følgende omkostninger: Mekanisk kvikbekæmpelse kr./ha/år og kalkning 60 kr./ha/år.

2 Vårbyg, uden udlæg (foder) Kerne, pris 4.kvartal 2700 kg 1, , Halm 1,6 tons I alt Udsæd 170 kg 4, , Fosfor Bortført 10 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 27 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Kerne, pris 4.kvartal 4000 kg 1, , Halm 1,9 tons I alt Udsæd 170 kg 4, , Fosfor Bortført 14 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 35 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 2 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 41,6 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 28,1 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3500 kg/ha ved vanding 5

3 6 Vårbyg, m. udlæg af kløvergræs Kerne, pris 4 kvartal 2500 kg 1, , Halm 1,6 tons I alt Udsæd 120 kg 4, , Fosfor Bortført 9 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 26 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1, , Halm 1,8 tons I alt Udsæd 120 kg 4, , Fosfor Bortført 14 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 34 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Stubharvning 0 beh Ukrudtsharvning 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 39,5 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 26,0 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3000 kg/ha ved vanding og omkostninger ved afgræsn. Af udlæg: se kalkule side 32

4 Vårhvede/ærter til modenhed Hvede/ærter i blanding, pris 4.kv 2900 kg 1, , Halm 1,7 tons I alt Udsæd, vårhvede (50%) 120 kg 3, , Udsæd, ærter (50%) 110 kg 5, , Fosfor Bortført 11 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 29 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Hvede/ærter i blanding, pris 4.kv 3600 kg 1, , Halm 2,1 tons I alt Udsæd, vårhvede (50%) 120 kg 3, , Udsæd, ærter (48%) 110 kg 5, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 36 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 2 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 37,4 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 30,2 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3400 kg/ha ved vanding 7

5 Vårbyg/ært til modenhed Byg/ært i blanding, pris 4.kvartal 2900 kg 1, , Halm 1,6 tons I alt Udsæd, byg (50%) 85 kg 4, , Udsæd, ærter (48%) 110 kg 5, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 33 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Byg/ært i blanding, pris 4.kvartal 4100 kg 1, , Halm 1,9 tons I alt Udsæd, byg (50%) 85 kg 4, , Udsæd, ærter (48%) 110 kg 5, , Fosfor Bortført 19 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 44 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 2 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 42,6 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 30,2 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3500 kg/ha ved vanding 8

6 Vårtriticale Kerne, pris 4.kvartal 3200 kg 1, , Halm 1,5 tons I alt Udsæd 170 kg 3, , Fosfor Bortført 10 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 32 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1, , Halm 2,1 tons I alt Udsæd 190 kg 3, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 42 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 2 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 39,5 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 33,3 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3300 kg/ha ved vanding 9

7 Havre (foder) Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 0, , Halm 2 tons I alt Udsæd 170 kg 4, , Fosfor Bortført 16 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 42 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Kerne, pris 4.kvartal 5300 kg 0, , Halm 2,4 tons I alt Udsæd 170 kg 4, , Fosfor Bortført 21 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 54 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 55,1 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 39,5 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 4000 kg/ha ved vanding 10

8 Vårhvede (til brød) Kerne, pris 4.kvartal **) 2700 kg 1, , Halm 1,3 tons I alt Udsæd 225 kg 3, , Fosfor Bortført 9 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 28 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Kerne, pris 4.kvartal **) 4100 kg 1, , Halm 1,5 tons I alt Udsæd 225 kg 3, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 36 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 2 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 42,6 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 28,1 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 90 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3500 kg/ha ved vanding **) Prisen er ikke korrigeret for eventuelle kvalitetstillæg 11

9 Vinterhvede (foder) Kerne, pris 4.kvartal 3700 kg 1, , Halm 2,1 tons I alt Udsæd 200 kg 3, , Fosfor Bortført 12 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 42 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Kerne, pris 4.kvartal 5200 kg 1, , Halm 2,8 tons I alt Udsæd 200 kg 3, , Fosfor Bortført 17 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 57 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 54,1 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 38,5 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 4500 kg/ha ved vanding 12

10 Vintertriticale Kerne, pris 4.kvartal 3700 kg 1, , Halm 2,6 tons I alt Udsæd 170 kg 3, , Fosfor Bortført 16 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 47 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Kerne, pris 4.kvartal 6200 kg 1, , Halm 4,1 tons I alt Udsæd 170 kg 3, , Fosfor Bortført 26 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 75 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 0 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 64,5 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 38,5 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 4500 kg/ha ved vanding Kilde vedr. udbytter er Landsforsøgene 2005 og

11 Vinterrug (til brød) 14 Alm. sorter Kerne, pris 4.kvartal **) 3700 kg 0, , Halm 2,6 tons I alt Udsæd 100 kg 3, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 44 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Kerne, pris 4.kvartal **) 5700 kg 0, , Halm 3,8 tons I alt Udsæd 100 kg 3, , Fosfor Bortført 20 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 66 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 0 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 6 pct 60,4 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 6 pct, uvandet sandjord 39,2 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 4300 kg/ha ved vanding **) Prisen er ikke korrigeret for eventuelle kvalitetstillæg

12 Markærter (foder) Foderærter, pris 4.kvartal 2600 kg 2, , Halm 1,4 tons I alt Udsæd 225 kg 5, , Konv. husdyrgødning, svin* 14 tons 60,00 42,00 Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 34 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Foderærter, pris 4.kvartal 3000 kg 2, , Halm 1,7 tons I alt Udsæd 225 kg 5, , Konv. husdyrgødning, svin* 14 tons 60,00 42,00 Fosfor Bortført 15 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 40 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 3 beh Komb. harvning & såning 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, ærter 1 beh Tørring 5 pct 31,5 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 27,3 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 2800 kg/ha ved vanding Markærter behøver ikke at få tilført husdyrgødning. Men ærterne bør principielt betale for det fosfor og kalium marken forbrugt, derfor har vi valgt at medtage omkostningen til husdyrgødning på 14 tons. 15

13 Smalbladet lupin Lupiner, pris 4.kvartal 3000 kg 2, , Halm 1 tons I alt Udsæd 180 kg 7, , Fosfor Bortført 14 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 36 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Lupiner, pris 4.kvartal 2600 kg 2, , Halm 1 tons I alt Udsæd 180 kg 7, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 32 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 3 beh Komb. harvning & såning 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, lupin 1 beh Tørring 6 pct 27,6 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 6 pct, uvandet sandjord 31,8 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Normalt frarådes vanding, da lupin ikke behøver det, og det øger risikoen for gråskimmel. Lupiner behøver ikke at få tilført husdyrgødning. Men lupinerne bør principielt betale for det fosfor og kalium marken forbrugt, derfor har vi valgt at medtage omkostningen til husdyrgødning på 14 tons.

14 Hestebønner Året 2009 Året 2010 Stigning Hestebønner, pris 4.kvartal** 2600 kg 2, , Halm 1,5 tons I alt Udsæd 230 kg 6, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 35 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Hestebønner, pris 4.kvartal** 3500 kg 2, , Halm 2 tons I alt Udsæd 230 kg 6, , Fosfor Bortført 18 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 47 0 kg 9, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Ukrudtsharvning 3 beh Radrensning 0 beh Komb. harvning & såning 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, hestebønner 1 beh Tørring 6 pct 37,1 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 6 pct, uvandet sandjord 27,6 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. ** Udbytet er højst i de tanninholdig sorter Hestebønner behøver ikke at få tilført husdyrgødning. Men afgrøden bør principielt betale for det fosfor og kalium der forbruges, derfor har vi valgt at medtage omkostningen til husdyrgødning på 14 tons. 17

15 Vinterraps Rapsfrø, pris 4.kvartal 1800 kg 4, , Rapshalm, 2 tons (ikke bjerget) 0 tons I alt Udsæd 4 kg **) Fosfor Bortført 11 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 14 0 kg 9, , Analyser m.v I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Rapsfrø, pris 4.kvartal 2200 kg 4, , Rapshalm, 2 tons (ikke bjerget) 0 tons I alt Udsæd 5 kg **) Fosfor Bortført 14 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 17 0 kg 9, , Analyser m.v I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Stubharvning 0 beh Radrensning 2 beh Skårlægning 1 beh Mejetærskning,incl.halmsn. 1 beh Hjemkørsel, raps 1 beh Tørring 4 pct 22,9 hkg 18, , Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 18,7 hkg 18, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 90 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 1900 kg/ha ved vanding Bemærkning: I beregning af P- og K-behov er værdi af nedmuldet halm ikke medregnet. **) Udover de angivne gødningsmængder skal der normalt tilføres 25 kg S, dvs. en udgift på min.200 kr./ha. 18

16 Alm. rajgræs, frø. 1-års Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Frø, gns.afregning 900 kg 9, , Frøgræshalm 3 tons I alt Udsæd 7 kg 50, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 70 0 kg 9, , Rensning 20 pct kg 0, , Analyse, certific. m.v I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 0 beh Stubharvning 2 beh Ukrudtsharvning 0 beh Såning 1 beh Tromling 0 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, frø 1 beh Tørring 10 pct. 9,9 hkg 32, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Afpudsning 0 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Bemærkning: Omkostninger til analyse, certificering og rensning m.v., som beregnes pr. parti frø, er fastsat på grundlag af omkostningerne ved behandling af ét parti fra ca.10 ha, idet gns.arealet pr.dyrker er ca.10 ha. Ved ny afgrøde i marken skal arealet ukrudtsharves 2-3 gange. 19

17 Hvidkløver, frø. 1-års Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Frø, gns.afregning 150 kg 70, , Frøgræshalm 0,5 tons I alt Udsæd 3 kg Fosfor Bortført 2 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 12 0 kg 9, , Leje af bistader 2 stk Rensning 30 pct. 214 kg 0, , Analyse, certific. m.v I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 0 beh Stubharvning 0 beh Såning 1 beh Tromling 0 beh Skårlægning 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, frø 1 beh Tørring 12 pct. 1,7 hkg 32, , Halmpresning 0 beh Hjemkørsel, halm 0 beh Afpudsning 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Hvidkløver behøver ikke at få tilført husdyrgødning. Men afgrøden bør principielt betale for det fosfor og kalium der forbruges, derfor har vi valgt at medtage omkostningen til husdyrgødning på 14 tons. Bemærkning: Omkostninger til analyse, certificering og rensning m.v., som beregnes pr. parti frø, er fastsat på grundlag af omkostningerne ved behandling af ét parti fra ca.8 ha. 20

18 Rødkløver, frø. 1-års Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Frø, gns.afregning 250 kg 40, , Frøgræshalm 3 tons I alt Udsæd 3 kg 72, , Fosfor Bortført 10 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 66 0 kg 9, , Leje af bistader 2 stk Rensning 30 pct. 357 kg 0, , Analyse, certific. m.v I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 0 beh Stubharvning 0 beh Såning 1 beh Tromling 0 beh Skårlægning 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, frø 1 beh Tørring 12 pct. 2,8 hkg 32, , Halmpresning 0 beh Hjemkørsel, halm 0 beh Afpudsning 0 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Rødløver behøver ikke at få tilført husdyrgødning. Men afgrøden bør principielt betale for det fosfor og kalium der forbruges, derfor har vi valgt at medtage omkostningen til husdyrgødning på 14 tons. Bemærkning: Omkostninger til analyse, certificering og rensning m.v., som beregnes pr. parti frø, er fastsat på grundlag af omkostningerne ved behandling af ét parti fra ca.8 ha. 21

19 Spisekartofler Jordtype: JB 1-4 med vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Sorterede kartofler, pris 4.kv. 200 hkg 150, , Frasorterede kartofler 35 hkg 35, , I alt Udsæd 2200 kg 2, , Fosfor Bortført 12 0 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 94 0 kg 9, , Sortering, incl.oplagr. uden køl 1 ) 235 hkg 30, , Fragt 235 hkg 6, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Efterharvning 2 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 3 beh Lægning 1 beh Hypning 4 beh Aftopning, spisekartofler 1 beh Optagning spisekartofler 1 beh Hjemkørsel, spisekartofler 1 beh Vanding, konstant variabel ved flytning 3 gange 75, , variabel / millimeter 100 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomk. m. vanding Bemærkning: t varierer Hkg/h 1 ) Oplagring med køl koster 30 kr./hkg og 20 kr./hkg uden køl Oplagring koster 200 kr./ha til halm og plast Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 6 22

20 Grønbrak i omdrift 23 Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Foder udnyttet 0 FE 1,40 0 1, I alt Udsæd, kløvergræs 20 kg 65, , Diverse 0 beh I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Stubharvning 0 beh Såning 1 beh Afpudsning 3 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt Grønbrak, flerårig Foder udnyttet 0 FE 1,40 0 1, I alt Udsæd, kløvergræs 4 kg 65, , Diverse 0 beh I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Stubharvning 0,4 beh Såning 0,2 beh Afpudsning 2 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt Bemærkning: Ved forfrugt vårsæd kan udsæden sås sammen med forfrugten. Er forfrugten vintersæd, etableres grønbrakken ved harvning og såning.

21 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Kg/ha JB-nr Kursiv er DB efter maskinomkostninger ved JB 5-6 og JB 1&3 Dækningsbidrag=DB*) Kr Pct. 5 Vårbyg uden udlæg & ,5 Uvandet = & ,1 6 Vårbyg med udlæg & ,8 Uvandet = & ,9 7 Vårhvede/ærter til modenhed & ,6 Uvandet = & ,5 8 Byg/ærter til modenhed, u. udlæ & ,1 Uvandet = & ,2 9 Vårtriticale & ,5 Uvandet = & ,1 10 Havre & ,2 Uvandet = & ,6 11 Vårhvede & ,8 Uvandet = & ,8 12 Vinterhvede, 1.års & ,8 Uvandet = & ,9 13 Vintertriticale & ,2 Uvandet = & ,6 14 Vinterrug & ,8 Uvandet = & ,7 15 Markært til opfodring & ,5 Uvandet = & ,3 16 Lupiner & ,6 Uvandet = & ,4 17 Hestebønner & ,4 Uvandet = & ,4 18 Vinterraps & ,8 Uvandet = & ,2 19 Alm. rajgræs 900 5& ,2 20 Hvidkløver 150 5& Rødkløver 250 5& Spisekartofler vandet ,8 23 Grønbrak i omdrift ,4 23 Grønbrak, flerårig ,4 *) Små tal i kursiv er DB efter maskin- og arbejdsomkostninger = rest til jordleje. JB 5&6 og JB 1&3 uvandet. Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2009 og anslåede priser for Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen er 70 kg N fra svinegylle. Det er den mængde, der kan/må "importeres" som konv. gødning. Forudsætningerne skal altid tilpasses de individuelle forhold. P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

Økologikalkuler 2009

Økologikalkuler 2009 Forudsætninger for og brug af Økologikalkuler 2009 Formål: - at vise dækningsbidrag for de mest almindelige produktionsgrene under velspecificerede forudsætninger. - at være et hjælpemateriale til brug

Læs mere

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Tove Seup, Videncentret for Landbrug, Økologi Kirstine Flintholm Jørgenen, Videncentret for Landbrug, Økologi Peter Mejnersen,

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. januar 2010

Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2016 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2015/2016 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2019 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2018/2019 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF.

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. afgrødekalkuler 2015 PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 34 51 20 1 AFGRØDEKALKULER 2014/2015 Kalkulerne er udarbejdet

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2020 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2019/2020 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag for de enkelte afgrøder

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2018 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2017/2018 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Produktionsøkonomi i kartofler Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Kartoffelavlen i dag Færre avlere Større arealer Specialister Større krav til omkostningsstyring Større krav til administration

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Ministriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Jørgen E. Olesen, Margrethe Askegaard og Ilse A. Rasmussen Sædskiftets formål

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Økologimøde. 25. januar 2017

Økologimøde. 25. januar 2017 Økologimøde 25. januar 2017 Velkomst v/ Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Få nok ud af gødningen v/ Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Program Kort om gødningsreglerne Sædskifte Efterafgrøder

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

Konsum afgrøder. tørring og salg Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent

Konsum afgrøder. tørring og salg Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent Konsum afgrøder tørring og salg 2019 Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent Disposition: Kalkule konsumafgrøder 2019 konsum rapsolie. Eksempel på maltbygafregning Skal der arbejdes på faste aftaler

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Ved handel med grovfoder mellem landmænd eller maskinstation til landmænd bør aftales priser, kvalitetskrav mv. inden selve aftalen tiltrædes

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Tabel 1. Indhold og bortførsel af fosfor (P) i høstet korn, frø, halm og kartofler. Bortførsel (kg P pr. ha) i tørstof. handelsvare (ton pr.

Tabel 1. Indhold og bortførsel af fosfor (P) i høstet korn, frø, halm og kartofler. Bortførsel (kg P pr. ha) i tørstof. handelsvare (ton pr. Fosfor (P) Økologisk landbrug får fosfor fra mineraler til husdyrene og fra indkøb af husdyrgødning. Udfasning af konventionel husdyrgødning mindsker P-tilførslen til jorden. Der opstår dog ikke P-mangel

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg.

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Af Seniorforsker Ilse A. Rasmussen http://www.agrsci.dk/content/view/full/1554, Afd. for Plantebeskyttelse, og Seniorforsker Margrethe Askegaard http://www.agrsci.dk/content/view/full/298,

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

Det økonomiske øko-sædskifte

Det økonomiske øko-sædskifte Det økonomiske øko-sædskifte Sektionsleder Michael Tersbøl og konsulent Peter Mejnertsen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Sammendrag De tekniske resultater fra de økologiske

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Økonomi med fokus på indtjening v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Årsrapport Driftsgrensanalyse Vigtige nøgletal Benchmark og fraktilanalyse Registreringer på afgrøde- eller markniveau Benchmark Agrøde-økonomi

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter P Økologisk dyrkning Konklusioner Økologisk dyrkning Artsvalg Artsvalg i korn og bælgsæd Vinterrug, hybridrug og triticale har givet de største udbytter i årets artsforsøg. Forsøget er i år udvidet med

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte Side 1 af 5 Økologisk blandsæd Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål: Dyrkning af proteinrigt foder. Dyrkning af bælgsæd med større dyrkningssikkerhed. Fremavl af ærter med mindre risiko

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Bilag 2 Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Nudrift 1 ¼ af arealet er med ekstensivt græs, som afpudses. Vårsæd, vårsæd, bælgsæd, vintersæd Import af svinegylle: 1067 tons

Læs mere

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Tema >> Erik Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis en række forudsætninger er opfyldt,

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN Else Vils, SEGES Videncenter for Svineproduktion Jon Birger Pedersen, SEGES Planter & Miljø Kongres for Svineproducenter Herning d. 21-10-2015 Støttet af Svineafgiftsfonden

Læs mere

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 v. Torben FønsF Kilde: Søren S kolind Hviid, LC Disposition Generelle betragtninger vedr. afgrødevalg Vinterraps eller

Læs mere

Modellen beregner et kalkbehov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag):

Modellen beregner et kalkbehov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag): Kalkmodel Beregningsmodellen for kalk er udviklet af Landbrugets Rådgivningscenter. Modellen beregner et kalkbehov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag): Pos. Rt Pos. Jb Positionsbestemt reaktionstal.

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Dyrk bælgsæd og blandsæd

Dyrk bælgsæd og blandsæd Dias 1 Dyrk bælgsæd og blandsæd v. sektionsleder Michael Tersbøl Her i efteråret er bunden slået ud af markedet for økologisk foderkorn. Derfor er der behov for at finde nogle afgrøder, der kan give en

Læs mere

Forenklet jordbearbejdning

Forenklet jordbearbejdning Forenklet jordbearbejdning det økologiske bud på reduceret jordbearbejdning I økologisk jordbrug bruges ploven til at rydde op i ukrudtet, så man har en ren mark til den næste afgrøde. Læs her, hvordan

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU 24 November 2011 Økologikongres 2011, Vingstedcentret, 24 november 2011 Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU Bo Melander 1, Ilse A. Rasmussen 2 og Niels

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen LRØ Arealrelaterede tiltag: Areal, ha Reduktion ton N * Randzoner 50.000 2.600 * Skovrejsning + øget natur

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

Demonstration af praktisk økologisk drift. Espehøjgaard af Jesper Hansen

Demonstration af praktisk økologisk drift. Espehøjgaard af Jesper Hansen Demonstration af praktisk økologisk drift. Vi har i 2003 startet et nyt projekt Demonstration af økologisk planteavl på tre fuldtidsbedrifter i Vestsjælland. Ønsket med projekteret er at fremvise praktisk

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Kløvergræs, majs og bælgsæd

Kløvergræs, majs og bælgsæd Kløvergræs, majs og bælgsæd Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Inger Bertelsen Roskilde 22. maj 2014 Kløvergræs 2... 1. juli 2014 Udbytte, FE pr. ha Udlægsmetoder forår udlægsår 9 forsøg

Læs mere

DB II Check MARK v/økologikonsulent Per Jensen

DB II Check MARK v/økologikonsulent Per Jensen DB II Check MARK v/økologikonsulent Per Jensen Disposition Definition DBII Hvad er DBII tjek Mark Dataindsamling Processen Registrering af Data bedste og hurtigste. Resultater fra DBII v./ Maskinkonsulent

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere