Budget 2019 forslag til proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2019 forslag til proces"

Transkript

1 Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning Udgangspunktet for budgetlægningen Økonomiske udfordringer i Generelle udfordringer Basisbudgettet Det politiske arbejde med budget HovedMED og CenterMED Borgerinddragelse Aftale om kommunernes økonomi for Vedtagelse af budgettet Roller i budgetprocessen Høringsprocessen Øvrige planer Tidsplan for den politiske proces... 7

2 1. Indledning Denne procesbeskrivelses mål er, at give de processuelle rammer for, at der i Kommunalbestyrelsen kan indgås en budgetaftale for 2019 med overslagsår. Det er Økonomiudvalget, som - til Kommunalbestyrelsen - skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år. Budgetforslaget skal være ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode, jf. styrelseslovens 37. I dette dokument er beskrevet den politiske behandling af budgetarbejdet for Formålet med dokumentet er at beskrive de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem budgetprocessen. Udover dette dokument udarbejdes der en administrativ budgetvejledning for planlægning og gennemførelse af det praktiske budgetarbejde. Økonomiudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens 38 skal Økonomiudvalgets forslag til budget inkl. overslagsår behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober. 2. Udgangspunktet for budgetlægningen De vigtigste dokumenter og planer for Hvidovre Kommune danner overordnet grundlag og udgangspunkt for budgetarbejdet. Det gør de for at sikre overensstemmelse mellem den langsigtede udvikling af kommunen og budgetarbejdet det enkelte år med overslagsår. Vigtige elementer heri er: - Hvidovre Kommunes Vision - Planstrategien - Kommuneplanen Hertil kommer de enkelte fagområders politiker, strategier og planer. Hvidovre Kommunes styringsmodel er et redskab til brug for Kommunalbestyrelsens formulering af mål for Hvidovre Kommune. Kernen i styringsmodellen er dialog mellem politikerne og de ledere/chefer, som driver kommunens kerneopgaver. Dialogen er ført til en tydeliggørelse af den politiske kurs og fastsættelsen af toårige mål for de enkelte fagområder. De første mål blev aftalt i efteråret Ved budgetdrøftelserne er politiker, strategier, planer og den gennemførte styringsdialog, således med til at definere, hvad det er Kommunalbestyrelsen vil sætte sig af mål og have fokus på for de kommende års budget. Budgetprocessen for 2019 starter i Økonomiudvalget, involverer fagudvalgene, MED systemet og borgere, drives herefter af Direktionen og forankres endeligt i den politiske proces i Kommunalbestyrelsen. Det tekniske udgangspunkt for budgetprocessen er basisbudgettet for 2019, som det så ud ved vedtagelsen af budget Basisbudgettet vil igennem 2018 ændre sig i takt med, at de tekniske forudsætninger for budget 2019 falder på plads.

3 3. Økonomiske udfordringer i 2019 Med udgangspunkt i basisbudgettet skal der i budgetprocessen arbejdes med prioriteringer under hensyntagen til generelle og konkrete udfordringer. 3.1 Generelle udfordringer Kommunens økonomi påvirkes generelt af udviklingen i konjunkturerne. Herudover påvirkes rammerne bl.a. af - Den årlige økonomiaftale mellem stat og kommune - Lov og cirkulæreprogrammet - Hvidovre Kommunes udvikling i forhold til andre kommuner med konsekvens for udligning. Afledt heraf forventes aftalestyringen mellem staten og kommunerne de årlige økonomiaftaler - i stadig stigende grad at begrænse kommunernes økonomiske handlerum, både for så vidt angår driften som anlæg. Det stiller øget krav om intern prioritering i kommunerne - også i Hvidovre. Konkret vil det i de kommende kommuneaftaler forventeligt være i såvel Hvidovres drift som anlæg, at der er tale om en udfordring. På driftsområdet fastlægges de overordnede rammer, gennem den af ministeriet udmeldte serviceramme. Til rammen er der knyttet et betinget tilskud. Såfremt kommunerne under et ikke overholder servicerammen modregnes der i tilskuddet for den enkelte kommune. Kommunerne har endnu ikke været ramt af denne sanktion. På anlægsområdet forholder det sig sådan at det samlede anlægsbehov i kommunerne er større end rammerne. Det vil stille større krav til prioritering i budgetfasen og ikke mindst i den efterfølgende interne styring af anlægsområdet i Hvidovre gennem Området er ikke helt på samme måde sanktionsstyret, men der er en vis risiko for at dette vil blive tilfældet for 2019 I takt med, at presset på kommunernes økonomiske råderum stiger, øger det behovet for intern prioritering og stram styring, således at der i Hvidovre fortsat kan tilvejebringes et råderum for de udviklingsområder Kommunalbestyrelsen gerne vil styrke. 3.2 Basisbudgettet Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget Basisbudgettet er overslagsåret for 2019, som det var i forbindelse med vedtagelsen af budget Af hovedoversigten nedenfor fremgår det, at der i 2019 er en ubalance (finansieringsunderskud) på 86,9 mio. kr., og i 2020 er der et finansieringsunderskud på 71,3 mio. kr. I 2021 er der et finansieringsunderskud på 41,9 mio.kr. Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen. I forhold til det vedtagne budget for 2018 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden i ingen af budgetårene er indregnet muligt balancetilskud, ligesom tilskud efter 16 og 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud, heller ikke er indregnet. Det er de ikke fordi tilskuddene forhandles eller tildeles for ét år af gangen. Det ekstraordinære balancetilskud har de seneste år bidraget til finansieringen med ca. 30 mio. kr. om året og eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter 16 og 19 har de seneste år tilvejebragt finansiering i størrelsesordenen mio. kr. I det tilfælde af, at disse tilskud opnås for 2019 vil det forbedre finansieringsunderskuddet med mio. kr. i Der lægges op til at de politiske drøftelser af udfordringer tager afsæt i det kendte grundlag så snart det foreligger primo august.

4 Finansieringsoversigt - vedtaget budget kr. Korr. Budget Budgetforslag Overslagsår Overslagsår - = udgifter A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 2.794, , , ,0 Tilskud og udligning 870,4 859,0 852,0 848,3 Generelt likviditetstilskud 29,4 Særtilskud, 17 og 19 13,0 Indtægter i alt 3.706, , , ,2 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø -72,8-73,8-73,8-73,8 Transport og infrastruktur -98,2-106,4-107,5-107,3 Undervisning og kultur -732,8-746,6-748,5-751,9 Sundhedsområdet -313,5-318,8-318,7-321,2 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , ,7 Administration -414,9-415,9-405,4-395,2 I alt driftsudgifter , , , ,1 I alt anlægsudgifter -124,8-158,0-139,1-112,6 I alt anlægsindtægter 10,0 1,5 1,5 1,8 P/L -83,6-169,7 RESULTAT AF INDTÆGTER OG DRIFT/ANLÆG -0,3-84,3-74,1-40,4 Renter 17,9 18,0 14,7 14,1 Afdrag -49,4-35,0-20,5-21,5 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -31,8-101,3-79,9-47,8 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet -2,6-2,7-2,7-2,7 C. RESULTAT I ALT (A+B) -34,4-103,9-82,5-50,4 Optagne lån 29,7 22,1 16,3 13,6 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) -5,4-5,0-5,1-5,1 I alt 24,3 17,1 11,2 8,5 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -10,1-86,9-71,3-41,9 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEH. EKSKL. HJEMFALD 183,5 101,7 51,4 31,5 HJEMFALDSINDTÆGTER, BEHOLDNING ¹ 198,5 193,5 172,5 150,5 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING 382,0 295,2 223,9 182,0 4. Det politiske arbejde med budget 2019 Budgetprocessen fastlægges i april i Økonomiudvalget. Direktionen koordinerer arbejdsprocessen i centrene, der foregår i perioden fra marts til august. I Budget 2018 er det indarbejdet, at der udmøntes en besparelse på 16 mio. kr. i 2018 stigende til 46 mio. kr. om året i 2021.

5 Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. marts 2018 fået forelagt forslag for 19,5 mio.kr., hvoraf de 12,3 mio. kr. gældende for 2018 og frem er godkendt. Arbejdet med den resterende udmøntning af besparelsen er igangsat samlet for årene Derudover planlægges følgende aktiviteter: Den 13. april er der planlagt en temadag for Kommunalbestyrelsen, hvor der bliver lejlighed til at drøfte budgettet for 2019, på baggrund af en præsentation af budgettet og de økonomiske håndtag, der politisk kan arbejdes med i budgetprocessen. Direktionen pålægges at fremkomme med forslag til et budget i balance, som udsendes i starten af august, til brug for de politiske drøftelser. Forslaget til budget i balance vil kunne indeholde forslag til nye besparelser/ effektiviseringer eller forslag til rammer, der skal udmøntes i forlængelse af budgetvedtagelsen. Baggrunden for, at der kan foreslås nye rammer til udmøntning er, at der i år er en særlig usikker økonomisk situation pga. kommende ny udligningsordning. Direktionen vil derudover primo august fremlægger forslag til revideret flerårig investeringsplan på baggrund af en administrativ proces, der opsamler anlægsbehov. Anlægsbehovene er afdækket i forhold til behov der bidrager til øgede effektiviseringer, lovkrav, krav fra arbejdstilsynet eller afhjælpning af forhold der er til fare for borgere. Derudover vil Direktionen gennemgår periodiseringen af alle anlæg for at få en så præcis samlet anlægsperiodisering som muligt. Det sker ikke mindst af hensyn til den nævnte mulige sanktionslovgivning på anlægsområdet til overholdelse af det vedtagne budget. Når de økonomiske rammer er kendt for Hvidovre Kommune - vil budgetmaterialet i primo august blive udsendt til Kommunalbestyrelsen og i forlængelse heraf i høring. Budgetmaterialet vil blandt andet omfatte et opdateret basisbudget tillagt tekniske korrektioner og konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, forslag til budget i balance, forslag til investeringsplan, og forslag til restudmøntning af allerede vedtagne besparelser. Materialet udgør det administrative oplæg til de politiske forhandlinger. I august behandles budgetmaterialet i fagudvalg, herunder drøftelse af takster. I gennem de seneste år har administrationen hvert år udarbejdet afdækkende analyser. for en lang række driftsområder i kommunen. Disse opdateres for Afdækningerne beskriver sammensætningen af de enkelte fagområdes økonomi samt et benchmark med relevante kommuner. Primo juni vil de opdaterede afdækkende analyser blive udsendt, ligesom forslag til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser og effektiviseringer vil foreligge i løbet af juni måned. I august tilbyder Center for Økonomi og Analyse derudover at afholde møde med hvert parti, for at drøfte tekniske elementer og forudsætninger i mulige forslag. Ved den endelige budgetvedtagelse fastsætter Kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, mål og bevilling. I det omfang partierne ved siden af processen i fagudvalgene ønsker konsekventberegnet forslag til basisbudgettet skal disse indsendes til Center for Økonomi og Analyse så tidligt som muligt og senest den 15. august. 4.1 HovedMED og CenterMED HovedMED og CenterMED har en særlig rolle i processen og de vil generelt blive inddraget gennem orienteringer og drøftelser på de ordinære møder. HovedMED afholder følgende møder: Den 20. april: Status for budgetproces. (strategidag for HovedMED) Den 18. juni: (møde m/ ØU): HovedMED fremkommer med emner, som ønskes drøftet på møderne.

6 Den 24. august: Udarbejdelse af høringssvar forud for Økonomiudvalgets førstebehandling (HovedMED s høringssvar) Den 11. oktober: Orientering omkring Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelsen 4.2 Borgerinddragelse På kommunens hjemmeside oprettes en portal, hvor borgere kan følge med i budgetprocessen og kommentere på denne. Derudover kan der indsendes høringssvar kontinuerligt i processen via portalen. 4.3 Aftale om kommunernes økonomi for 2019 Aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2019 forventes klar medio juni. På baggrund heraf vil Økonomiudvalget bede Direktionen om at forholde sig til, hvilke konsekvenser aftalen har for Hvidovre Kommune, dette vil indgå i materialet der foreligger i starten af august. 4.4 Vedtagelse af budgettet Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler budgettet første gang hhv. den 27. august og 11. september, mens andenbehandlingen af budgettet sker den 24. september og 9. oktober. 4.5 Roller i budgetprocessen Økonomiudvalget (ØU): ØU er ansvarligt fagudvalg for budgetprocessen. ØU udmelder rammer for arbejdet med budgettet. Fagudvalg: Fagudvalgene vil i august måned få gennemgået den økonomiske status for det enkelte fagområde, samt drøfte takster på ejet område. Kommunalbestyrelsen (KB): KB præsenteres for de overordnede rammer for budget 2019 og er ansvarlig for vedtagelse af budget Direktionen: Direktionen er administrativ koordinerende for hele budgetprocessen (der udarbejdes særskilt procesplan for Direktionens arbejde). Derudover udarbejdes budgetforslag af Direktionen til brug for de politiske forhandlinger. Det er Direktionens opgave at sikre, at budgetarbejdet tager udgangspunkt i en imødegåelse af den estimerede budgetubalance, samt, at budgetforslaget er i balance for såvel drift som anlæg. 4.6 Høringsprocessen Høring er en vigtig del af budgetprocessen. Budgetmaterialet udsendes til Kommunalbestyrelsen og sendes samtidig formelt i høring i forlængelse af den samlede fremlæggelse af budgetforslaget primo august. Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget har høringsret til fagudvalgene og for at disse kan indgå i fagudvalgenes behandling er høringsfristen i forhold til fagudvalgene den 13. august. De øvrige høringsberettigedes høringssvar skal foreligge, således at høringssvarene foreligger til Økonomiudvalgets førstebehandling. Det vil derudover kontinuerligt i processen være muligt at indsende høringssvar eksempelvis via IT-portalen Øvrige planer Inden for rammen af denne plan for det politiske budgetarbejde udarbejdes der underliggende administrativ plan for Direktionens budgetarbejde, herunder arbejdet med tværgående forslag samt anlægsbudgettet.

7 4.8 Tidsplan for den politiske proces Politisk tids- og procesplan til budgetproces Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger Politisk budgetproces for 2019 godkendes Kommunalbestyrelsen- Temamøde Økonomiudvalget beslutter basisbudget og anlægsramme. 3. april Økonomiudvalget godkender den politiske proces for det videre budgetarbejde. 13. april Temadag om basisbudgettet for hele Kommunalbestyrelsen 16. april Økonomiudvalget beslutter og udmelder basisbudget. Indstilling om at tekniske korrektioner indregnes administrativt, når disse kendes. Økonomiudvalget, Befolkningsprognose 16. april Sag om befolkningsprognose forelægges ØU til godkendelse. K98-møde 24. april Forberedelse af borgmestermøde d. 3. maj samt drøftelse af prognosen for regnskab KL Fyraftensmøder for ØU og KB medlemmer 26. april Rammerne for kommunernes budgetlægning. Gentofte Rådhus Borgmestermøde, KL 3. maj Sammenfatning af drøftelserne på de regionale møder samt drøftelse af prognose for regnskab Økonomiudvalget, Økonomirapportering Kommunalbestyrelsen, Økonomirapportering 22. maj Center for Økonomi og Analyse fremlægger økonomirapporteringen pr Rapporteringen skal give et overblik over de nuværende og kommende budgetmæssige udfordringer og en drøftelse af eventuelle tiltag. Resultatet heraf relateres tillige til budgetprocessen. 29. maj Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, KL Primo juni Status for økonomiforhandlingerne drøftes.

8 Udsendelse af budgetafdækninger Primo/medio juni Budgetafdækninger udsendes til Kommunalbestyrelsen og HovedMED. Økonomiudvalget 18. juni Muligt fællesmøde med HovedMed om budget 2018, forud for Økonomiudvalgets ordinære møde. Økonomiudvalget 18. juni Godkendelse af Tekniske korrektioner 1. del samt KL s pris og lønskøn indarbejdes. KL orienteringsmøder om økonomiaftalen Orientering om Økonomiaftalens indhold Medio juni Juni KL afholder orienteringsmøder landet over om resultatet af økonomiaftalen. Afhænger at indgåelsestidspunktet for Økonomiaftalen Orientering om Økonomiaftalen dog uden konsekvenser for Hvidovre Kommune. Udsendelse af budgetmateriale til Kommunalbestyrelsen og høringsberettigede parter. (Deadline for høringssvar til fagudvalgene fra Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget er 13. august). Anbefalet frist for aflevering af politiske ændringsforslag HovedMED møde med Økonomiudvalget. Primo august Materialet indeholder som minimum: - Basisbudget, rapport - Budgetafdækninger ( offentliggjort i juni) - Direktionens forslag til Budget i balance - Forslag til investeringsoversigt - Forslag til takster 15. august For at konsekvensberegning af partipolitiske ændringsforslag kan nås, skal det henstilles at disse afleveres hurtigst muligt og senest 15. august. 16. august HovedMED afholder møde med Økonomiudvalget med HovedMEDs input i lyset af de kendte udfordringer. Fagudvalgsmøder august Med udgangspunkt i det udsendte budgetmateriale drøfter fagudvalgene status på budget for eget område. Høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.

9 Økonomiudvalget, økonomirapportering pr. 30. juni/ halvårsregnskab august På mødet vil Økonomi og Analyse fremlægge økonomirapporteringen/ halvårsregnskabet, der tillige vil blive relateret til budgetprocessen. 1. behandling af budget 2019 i Økonomiudvalget 27. august - Overblik over Hvidovres samlede økonomi herunder konsekvenser af Økonomiaftalen - Lov- og Cirkulæreprogrammet - Konjunkturnotat (overførselsindkomster) - Investeringsoversigt - Budgetafdækninger - Basisbudget, rapport - Forslag til takster - Høringssvar K98-møde, KL 27. august Forberedelse af borgmestermøde samt drøftelse af landsprognosen vedr. budget 2019 og regnskab Borgmestermøde KL 30. august Drøftelse af den faseopdelte budgetlægning herunder landsprognose vedr. såvel budget 2019 og regnskab behandling af budget 2019 i Kommunalbestyrelsen 11. september Materiale som til Økonomiudvalgets 1. behandling K98-møde, KL 19. september Forberedelse af borgmestermøde samt drøftelse af landsprognosen vedr. budget Borgmestermøde KL 21. september Drøftelse af den faseopdelte budgetlægning 2. behandling af budget 2019 i Økonomiudvalget 2. behandling af budget 2019 i Kommunalbestyrelsen Orientering af HovedMED 24. september - Budgetforslag herunder forslag til finansieringsmuligheder - Tekniske korrektioner 2. del - Investeringsoversigt - Forslag til takster - Høringssvar 9. oktober Materiale som til Økonomiudvalgets 2. behandling samt eventuelle ændringsforslag. 11. oktober HovedMED bliver orienteret om vedtagelsen af budget , samt mulig proces afledt heraf.

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen. Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar Budget 2015 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Udgangspunktet for budgetlægningen... 1 3 Økonomiske udfordringer...

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017 Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET

Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET Økonomiske procedurer 2018 Tidsplan og proces BUDGET 2019 Indholdsfortegnelse Økonomiske procedurer for 2018... 2 1. Budgetprocessen for 2019-2022... 2 Rammen nuværende økonomisk politik... 3 Budgetloven

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad

Læs mere

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes.

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes. Sagsbeskrivelse I det følgende beskrives forslag til den interne budgetproces for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens samlede Plan- og budgetprocedure

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere