Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:"

Transkript

1 Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: 1. Styrkelse af naturvidenskab 2. Styrkelse af fremmedsprog 3. Styrkelse af engelsk 4. Almen studieforberedelse 5. Lærernes administrative arbejdsbelastning 6. Andet vedr. rapport om administrative forenklinger m.v. 1. Styrkelse af naturvidenskab Angående reformens mål om styrkelse af naturvidenskab mht. både dannelse og studiekompetence specielt i det almene gymnasium, foreligger der nu data af en sådan karakter, at det giver mening at vurdere fordelingen på fag og fagniveauer for den første årgang, som i 2008 får studentereksamen efter de nye bestemmelser. Følgegruppen har fra UNI-C modtaget et foreløbigt notat af 14. maj 2007: Analyse af student Notatet, der vedlægges som bilag i opdateret version, indeholder de første data om elevernes fordeling på fag og fagniveauer, som den forventes at blive for de elever, der afslutter 3.g i I foråret 2007 har disse elever valgt valgfag for 3.g, og gymnasiernes indberetning af disse tal har givet UNI-C data til udarbejdelse af en prognose for den faglige profil for denne første studenterårgang efter gymnasiereformen. Prognosen for de naturvidenskabelige fag i stx fremgår af nedenstående tabel 1. Set i sammenhæng med, at naturvidenskab forenklet sagt kan styrkes såvel i bredden som i dybden, kan tallene benyttes som indikatorer for vurdering af målopfyldelsen i naturvidenskab i stx på mindst to måder: 1) I hvilken grad er den naturvidenskabelige dannelsesdimension blevet styrket, her forstået enkelt som naturvidenskab i bredden. 2) I hvilken udstrækning har eleverne valgt naturvidenskabelige fag på de høje niveauer, således at uddannelsen er styrket i dybden. 1

2 Det umiddelbare indtryk af valg af fag og niveau kan aflæses direkte af tabellen: C-niveau: 60 % af eleverne i stx har fysik C, som er et nyoprettet niveau og obligatorisk for alle, der ikke har valgt faget på et højere niveau. 38 % har biologi C, 22 % kemi C og 34 % har naturgeografi C. B-niveau: Som ventet (da fysik B under tidligere ordning var obligatorisk på matematisk linje) er der tilbagegang i fysik B (19 %-point), men til gengæld en stigning i kemi B (16 %-point), biologi B (32 %-point) og i naturgeografi B (22 %-point). Timetallet i det enkelte fag på B-niveau er i øvrigt øget væsentligt i forhold til den gamle ordning. Matematik (som ganske vist ikke er et naturvidenskabeligt fag) er på B-niveau i 2006 valgt af 24 % af eleverne og forventes i 2008 valgt af 35 %, dvs. en stigning på 11 %- point. A-niveau: Prognosen tyder på, at andelen af studenter med fagene fysik, kemi og biologi på A-niveau bliver stort set uændret i 2008 set i forhold til Tendensen er interessant og ikke uventet, idet adgangen til langt de fleste lange videregående naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannelser ikke kræver A-niveau i de naturvidenskabelige fag. Studiekompetensen opnås typisk med kombinationen matematik A, fysik B og kemi B. Faldet i andelen af elever med matematik A (5 %-point) kan undre. Tabel 1. Andel af studenter fra det almene gymnasium med matematik og naturvidenskabelige fag opdelt på niveauer *) Fag Niveau Biologi A Biologi B Biologi C Fysik A Fysik B Fysik C Kemi A Kemi B Kemi C Naturgeografi B Naturgeografi C Matematik A Matematik B Matematik C (ca.40) (ca.40) (ca.40) 25 Kilde: UNI C Statistik & Analyse på baggrund af Eksamensdatabasen og GIA. Andelen er beregnet ud af antal elever med Dansk A. *) Tallene for (gammel ordning) er de faktiske andele, mens tallene for 2008 (ny ordning) er prognose ud fra elevernes valg af valgfag i 2g (vedr. 3.g ) kombineret med valg af studieretning og valgfag i 1g. Tallene omfatter både det almene gymnasium og studenterkursus. Elevfordeling på adgangsgivende fag og niveauer En vigtig indikator for målopfyldelse i naturvidenskab er elevernes fordeling på de fag og niveauer, som er adgangsgivende til videregående naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Figur 1 nedenfor viser, hvor mange elever i det almene gymnasium der på deres studentereksamensbevis har matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst B-niveau. Når denne kombination er relevant, skyldes det, at den fra 2008 udgør adgangskravet til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, 2

3 sundhed og teknologi. På denne baggrund blev denne studieretning i 2006 på Følgegruppens anbefaling indført som obligatorisk udbud på samtlige skoler med stx og htx. Figur 1: Antal elever i det almene gymnasium med fagkombinationen matematik A sammen med fysik og kemi på mindst B-niveau Antal stx-studenter med matematik A + fysik A/B + kemi A/B Studenter (gammel ordning) Studenter 2008 (prognose) Ansøgere (KUN studieretningsvalg) Note: Prognosen for studenterne 2008 bygger på tal fra UNI-C omfattende faktisk fordeling på studieretningsfag, valgfag for 1. og 2.g samt prognose for valgfag i 3.g på baggrund af elevernes beslutning herom i 2.g. Prognosen for 2009 bygger på elevernes fordeling på studieretninger, hvortil kommer elevernes valgfag i 2. og 3.g, som vil forøge antallet med denne fagkombination. Prognosen for 2010 bygger på interessetilkendegivelse for valg af studieretning fra de kommende 1.g elever , som kan ændres ved endelig beslutning efter grundforløbet. Hertil kommer ligeledes de senere valgfag, som vil forøge antallet. For studenterårgangene har andelen af elever med denne fagkombination været højst 15 %. For studenterårgang 2008, der som nævnt er den første efter gymnasiereformen, er andelen på 22 % ifølge UNI-C s prognose. Den er baseret på elevernes valg af studieretning i 1.g samt deres valg af valgfag for også 3.g. Tallene for 2009 og 2010 er prognoser, som ikke inkluderer de kommende valg af valgfag. De endelige tal vil derfor blive højere i overensstemmelse med elevernes valg af valgfag. Disse tal, som udelukkende omfatter stx, indikerer efter Følgegruppens opfattelse, at der er gode muligheder for at realisere målet om en styrkelse på det naturvidenskabelige område i stx set i forhold til forøgelse af antallet af elever, som får mulighed for direkte optagelse på videregående naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Det må forventes, at tallene indebærer et klart fald i behovet for supplering efter studentereksamen. Medtages tallene for htx, er det vigtigt at notere sig, at der siden reformen i 2005 er sket en stigning i elevtilgangen til htx med ca. 14 % fra ca elever til godt Fagene matematik B, fysik B og kemi B er obligatoriske for alle på htx. Andelen af htx-eleverne, som vælger fysik A, forventes at stige fra 21 % i 2006 til 34 % i Andelen med kemi A forventes at stige fra 8 % til 19 %. Matematik A forventes valgt af 74 %, hvilket er en svag stigning. For htx er det således 74 % af eleverne, som i 2008 forventes at afslutte eksamen med fagkombinationen matematik A samt fysik og kemi på mindst B-niveau mod 47 % i Disse oplysninger om fordelingen af 3

4 htx-eleverne på fag og niveauer bygger på de aktuelt foreliggende tal, som er behæftet med en vis usikkerhed, jf. bilag 1. Ser man bredere på den samlede undervisning i naturvidenskab ud fra prognosetallene i tabel 1 og sammenholder med timetallene i de enkelte fag, får man et indtryk af, hvor meget der undervises i de enkelte fag i gymnasiet. Sådanne beregninger tyder på en vækst på ca. 16 % for de naturvidenskabelige fag som helhed, et tal som dog ikke tager højde for faglige niveauer og forskelle mellem elever med henholdsvis meget og lidt naturvidenskab, men udelukkende illustrerer det simple gennemsnit. Konklusion vedr. naturvidenskab: I absolutte tal er der samlet for stx og htx tale om en stigning på ca elever - fra ca elever i 2006 til forventet ca elever i 2008, som afslutter en gymnasial uddannelse med den adgangsgivende fagkombination matematik A sammen med fysik og kemi på mindst B-niveau. Det vil sige en stigning på ca. 65 %. Det må dog ses i lyset af, at der er sket et fald i antallet af elever med matematik på A-niveau, og at antallet af elever med A-niveau i fysik, kemi og biologi er uændret. Følgegruppen har noteret sig de foreliggende tal fra UNI-C vedr. den forventede fordeling af elever på naturvidenskabelige fag og niveauer for studenterårgang Det er på denne baggrund Følgegruppens opfattelse, at tallene ser så gunstige ud for de naturvidenskabelige fag, at gruppen ikke på nuværende tidspunkt finder anledning til at foreslå ændringer i reglerne med henblik på isoleret at fremme tilgangen til naturvidenskab. Jf. dog forslag nederst s.7 vedr. matematik, naturvidenskab og fortsættersprog. Det er Følgegruppens indtryk, at reformen på det naturvidenskabelige område har virket efter hensigten allerede for den første årgang af elever for så vidt angår undervisningens omfang til og med B-niveau og dermed med hensyn til bredden og elevernes opnåelse af de naturvidenskabelige niveauer, der i øjeblikket er nødvendige for optagelse på videregående uddannelser. Det kan dog give anledning til bekymring, at antallet af elever med A-niveau er uændret i fysik, kemi og biologi og faldet i matematik. 2. Styrkelse af fremmedsprog Foranlediget af henvendelser fra bl.a. de faglige foreninger i fremmedsprog har Følgegruppen tidligere drøftet, hvilke handlemuligheder der kan peges på i tilfælde af et politisk ønske om, at flere elever skal beherske mere end 2 fremmedsprog, eller ønske om, at fremmedsprog skal styrkes på anden måde. Gruppens fortsatte drøftelser har taget udgangspunkt i prognosetallene fra UNI-C, jf. tabel 3, hvoraf det fremgår, at der kan forventes en stigning i den andel af eleverne, som vælger sprogfag på A-niveau. Engelsk A forventes at stige fra de hidtidige ca. 50 % til knap 60 %, fransk begyndersprog A forventes at stige fra 4 % til 7 % og spansk A fra 11 % til 29 %. Det samlede antal elever med to fremmedsprog på A-niveau forventes i stx at stige fra ca. 13 % før reformen til ca. 32 % for reformens første 4

5 årgang. Til gengæld falder andelen af studenter med 3 fremmedsprog fra ca. 41 % til ca. 6 %. Begyndersprog på B-niveau tilbydes efter reformen ikke længere i de 3-årige uddannelser. Tabel 3. Andel af studenter (stx) med fremmedsprog opdelt på fag og niveau *) Fag Niveau ***) Engelsk A Engelsk B Fransk beg_sprog A Fransk beg_sprog B **) Fransk forts_sprog A Fransk forts_sprog B Italiensk A Italiensk B **) Russisk A 0,2 0,2 0,2 0 Russisk B *) Spansk A Spansk B **) Tysk beg_sprog A 0,2 0,3 0,2? 0 Tysk beg_sprog B **) Tysk forts_sprog A Tysk forts_sprog B *) Se note til tabel 1 **) Begyndersprog på B-niveau tilbydes ikke efter reformen i 2005 ***) Niveaubetegnelserne for begyndersprog før reformen er ændret, således at det hidtidige C-niveau betegnes B-niveau og det hidtidige B-niveau betegnes A-niveau af hensyn til sammenligneligheden, jf. oversigten i bilag 1, tabel 7. Følgegruppen er i sin vurdering opmærksom på, at Forligskredsen i 2003 drøftede og traf beslutning vedr. spørgsmålet om evt. obligatorisk fortsættersprog i stx, men valgte at alternativet til fortsættersprog B (200 timer) skulle være begyndersprog A (325 timer). I forligsteksten fra maj 2003 er der benyttet følgende formulering: Alle elever har fortsat mindst to fremmedsprog. 2. fremmedsprog kan være enten elevens fortsættersprog B, dvs. tysk eller fransk afhængigt af, hvad eleven har haft i folkeskolen, eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, eller et begyndersprog, der skal vælges på A-niveau således, at det bliver et reelt fungerende sprog for eleven. Vælger eleven et begyndersprog som 2. fremmedsprog, betyder det, at den pågældende har mindre valgfrihed i sammensætningen af sit gymnasieforløb. De foreliggende data fra UNI-C vedr. den forventede elevfordeling på fremmedsprog og fagniveauer i sprogfagene, tyder klart på en udvikling i retning af Forligskredsens mål.. Især udviklingen i den %-vise andel af eleverne med to fremmedsprog på A-niveau fra ca.13 % før reformen til ca. 32 % af stx-eleverne i den første reformårgang tyder i denne retning. 5

6 Reduktionen i andelen af studenter med 3 fremmedsprog fra ca. 41 % før reformen til ca. 6 % efter reformen er meget markant. Ud fra den antagelse at en så betydelig reduktion af andelen af elever med 3 fremmedsprog ikke har været tilsigtet med reformen - om end en forudset mulig følgevirkning - har gruppen drøftet, hvordan man i givet fald kan lette mulighederne for, at de elever, som ønsker at gennemføre en gymnasial uddannelse med særlig vægt på fremmedsprog, får lettere adgang til at realisere disse ønsker. Følgegruppens anbefalinger Med henblik på - at øge antallet af elever med 3 eller flere fremmedsprog - at styrke mulighederne for, at elever med særlig interesse for sprogfag i højere grad kan specialisere sig i dette fagområde, kan gruppen anbefale følgende ændringer: 1) Obligatorisk udbud af en sproglig studieretning i stx og hhx I stx og i hhx skal alle skoler udbyde en sproglig studieretning, der skal sammensættes sådan, at eleverne på denne studieretning får i alt 3 sprogfag, nemlig engelsk B/A, fortsættersprog B/A samt et begyndersprog A eller et klassisk sprog A. Stx I stx skal engelsk A eller fortsættersprog A efter skolens valg indgå i studieretningen sammen med et begyndersprog A eller et klassisk sprog A. Skolen kan beslutte, at eleverne i denne studieretning fritages for kravet om et naturvidenskabeligt fag på B-niveau mod til gengæld at koble latin C samt et frit valgfag C på studieretningen. For disse elever øges mindstekravet til uddannelsestid fra 2470 til 2495 timer. Til gengæld nedsættes kravet til elevtid fra at skulle ligge i intervallet timer til at skulle ligge i intervallet timer. Dette kan gøres, da der bortfalder obligatorisk skriftligt arbejde i det naturvidenskabelige fag på B-niveau. Hhx Da engelsk A er obligatorisk på hhx, indebærer kravet, at skolen skal udbyde en studieretning med et fortsættersprog A og et begyndersprog A. Forslaget kræver lovændringer. Forslaget indebærer ikke krav om, at den enkelte skole skal oprette den udbudte studieretning. 2) Reduktion af niveaukravet for elever med 3 sprog Stx-elever, der ud over at have engelsk på B/A-niveau og 2. fremmedsprog (på A- niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B/A-niveau, hvis det er et fortsættersprog), vælger et 3. fremmedsprog som valgfag, kan nøjes med B-niveau, hvis det 3. fremmedsprog er et begyndersprog, og C-niveau, hvis det er et fortsættersprog. 6

7 Tilsvarende kan hhx-elever, der har obligatorisk engelsk A, vælge et 3. fremmedsprog på B-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på C-niveau, hvis det er et fortsættersprog. Muligheden for et lavere niveau i 3. fremmedsprog kan ikke benyttes, hvis faget indgår som studieretningsfag. Det er gruppens opfattelse, at disse ændringer vil kunne få en vis effekt, men at de næppe i sig selv vil medføre en markant styrkelse af elevernes kompetencer i fremmedsprog. En yderligere styrkelse kræver efter Følgegruppens vurdering andre midler, som sikrer, at samtlige elever i endnu højere grad vælger fag, som er adgangs- og kompetencegivende i forhold til videregående uddannelser med vægt på matematik, naturvidenskab og fremmedsprog. Det er således gruppens vurdering, at elevernes sprogkompetencer alt andet lige bliver bedre i et fortsættersprog på B-niveau end i et begyndersprog på A-niveau. Der er i gruppen enighed om, at der (for stort set alle elever) kan opnås en styrkelse af niveauet i fremmedsprog, hvis de bygger videre på deres fremmedsprog fra grundskolen. Det er imidlertid endvidere gruppens opfattelse, at et krav herom vil være problematisk, da det for eleverne i store dele af landet (ca. 75 %) vil betyde, at tysk bliver obligatorisk sprog, eftersom fransk de pågældende steder ikke udbydes i grundskolen. Under den forudsætning at der sker en ændring i udbud af fremmedsprog i grundskolen, således at grundskolen ud over tysk forpligtes til også at udbyde fransk (og evt. andre sprog), finder Følgegruppen det relevant at overveje lovændringer, som gør det påkrævet for elever at vælge fortsættersprog i de gymnasiale uddannelser. Gruppen anbefaler med ovennævnte udgangspunkt, at undervisningsministeren bringer emnet om fremmedsprog op i forligskredsen på folkeskoleområdet med sigte på, at samtlige folkeskoler/grundskoler - eller en betydelig del af dem - forpligtes til at udbyde fransk (og evt. andre sprog) som alternativ til tysk. I forlængelse heraf og under forudsætning af en sådan ændring i grundskolen anbefaler gruppen en styrkelse af 2. fremmedsprog i de gymnasiale uddannelser - og dermed af den funktionelle sprogkompetence i mindst to fremmedsprog - gennem indførelse af følgende krav: Samtlige elever i stx skal gennem valg af studieretning og valgfag opnå en fagsammensætning som indeholder enten et matematisk-naturvidenskabeligt fag på A-niveau eller et fortsættersprog på A-niveau. Endvidere kan man i denne forbindelse overveje at medtage de klassiske fag. Af de kommende studenter i 2008 fra det almene gymnasium forventes 58 % at opfylde dette krav, jf. tabel 4. Udvides kravet til også at omfatte engelsk A, forventes det opfyldt af ca. 96 % af studenterne i

8 Tabel 4. Andel af studenter (stx) 2008, som forventes at have følgende fag Andel Matematik, fysik, kemi, fransk eller tysk på A-niveau 56,7 Matematik, fysik, kemi, fransk fortsættersprog eller tysk fortsættersprog på A-niveau 52,0 Matematik, fysik, kemi, biologi, fransk eller tysk på A-niveau 62,3 Matematik, fysik, kemi, biologi, fransk fortsættersprog eller tysk fortsættersprog på A- niveau 58,0 Matematik, fysik, kemi, biologi, engelsk, fransk eller tysk på A-niveau 96,1 Matematik, fysik, kemi, biologi, engelsk, fransk fortsættersprog eller tysk fortsættersprog på A-niveau 95,6 Kilde: UNI C Statistik & Analyse på baggrund af GIA. Andelen er beregnet ud af antal elever med faget dansk Følgegruppen vil fortsætte drøftelserne af, hvordan man kan styrke de naturvidenskabelige fag og fremmedsprogene. 3. Styrkelse af engelsk Følgegruppen har noteret sig følgende strukturelle forandringer med reformen med henblik på styrkelse af engelsk: Stx: engelsk B: 3-årigt og øget timetal (fra 198 timer i gennemsnit for sproglig og matematisk linje til 210 timer) skriftlig prøve for alle i lighed med den tidligere ordning for sproglige elever, styrkelse af fagets sproglige dimension med henblik på samspil med studieretningsfag og øvrige fag. Et mere litteraturpræget engelsk A kan vælges som studieretningsfag eller valgfag Hf: engelsk B blev obligatorisk niveau mod tidligere C-niveau forøgelse af timetallet for engelsk B indførelse af skriftlig prøve for alle elever Htx: forøget timetal i engelsk B indførelse af skriftlig prøve for alle elever Hhx: engelsk blev obligatorisk på A-niveau. I fortsættelse af drøftelser på tidligere møder om mulighederne for en yderligere styrkelse af faget engelsk anbefaler Følgegruppen, at der i de gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser indføjes et krav om, 1. at en vis andel af det skriftlige arbejde også i andre fag end engelsk skal udfærdiges på engelsk, og 2. at der i et vist omfang skal anvendes engelsksproget undervisningsmateriale i andre fag end engelsk. 8

9 Parallelproblemet i engelsk Følgegruppen er fortsat stærkt opmærksom på det såkaldte parallelproblem i engelsk i 3.g, og gruppen har bl.a. drøftet konsekvenserne af et evt. krav om at afslutte engelsk B efter 2.g. Under indtryk af - at ca. 59 % af eleverne i 3.g forventes have engelsk på A-niveau, - at ca. 44 % af disse elever har engelsk A som studieretningsfag, - at ca. 50 % af eleverne i nuværende 1.g har engelsk A som studieretningsfag, - og at parallelproblemet således primært vedrører de ca % af eleverne i 3.g, som har engelsk A som valgfag, dvs. i alt ca elever på landsplan eller i gennemsnit ca. 15 elever pr. skole, - samt at eleverne i 3.g under alle omstændigheder vil gennemføre forløbet efter de nuværende regler og derfor vil kunne bidrage med erfaringer vedr. parallelproblemet, anbefaler Følgegruppen, at man afventer erfaringer med forløbet i det kommende skoleår. Følgegruppen er klar over, at skolerne vælger forskellige fremgangsmåder og tilrettelæggelser af denne undervisning i 3.g, og at der herfra kan hentes erfaringer til brug for overvejelser om den mest hensigtsmæssige løsning. Følgegruppen ønsker at drage nytte af disse erfaringer før afgivelse af anbefaling om evt. ændringer i bestemmelserne vedr. engelsk mht. parallelproblemet i 3.g. 4. Lærernes administrative arbejdsbelastning Følgegruppen har modtaget rapporterne - Gymnasiereformens administrative arbejde, udarbejdet af Strategisk Netværk til belysning af lærerudtalelser om vækst i lærernes administrative arbejde - Forslag til administrative lettelser i reformen af de gymnasiale uddannelser, Rapport fra dialoggruppe om lærernes administrative arbejde ( Monsterrapporten ) udarbejdet af repræsentanter fra Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening og Undervisningsministeriets gymnasieafdeling. Følgegruppen kan tilslutte sig anbefalingerne i Monsterrapporten med de bemærkninger, der er anført nedenfor under pkt. 5 vedr. almen studieforberedelse samt under pkt Almen studieforberedelse (AT) Følgegruppen har noteret sig, - at der indtil nu er sket en halvering af AT i grundforløbet (fra 20 % til 10 %) - at Monstergruppen anbefaler, at de flerfaglige forløb almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb ikke længere skal bidrage med tid til almen studieforberedelse, hvilket vil reducere tiden til AT med 9-10 timer 9

10 - at GL i Monstergruppen har fremført et forslag om at reducere AT fra de nuværende ca. 250 timer til ca. 200 timer (ud af 2475 timer, dvs. til ca. 8 % af timetallet), mens Rektorforeningen har anbefalet at se tiden an, før det besluttes, om der eventuelt skal ske en reduktion - ud over reduktionen nævnt nedenfor under pkt. 7 - at formanden for DGS har foreslået, at AT fjernes fra grundforløbet, og at det i øvrigt reduceres til 5%. Følgegruppen har drøftet de indkomne forslag om at foretage en yderligere reduktion af almen studieforberedelse, herunder forslagene i rapporten fra Monstergruppen. Gruppen har i denne sammenhæng ligeledes drøftet, om reglerne giver den rette balance mellem den studieforberedelse, der kommer fra de særfaglige forløb og fra forløb med fagsamarbejde. Følgegruppen finder det afgørende i implementeringen af reformen at fastholde de studieforberedende mål med såvel de enkeltfaglige som de flerfaglige forløb. Derfor er gruppen tilbageholdende med at foreslå en reduktion af AT-forløbet på nuværende tidspunkt. Følgegruppen vælger på denne baggrund foreløbigt at fokusere på tilpasninger af AT-forløb inden for i det væsentligste de eksisterende tidsmæssige rammer, jf. dog nedenstående under pkt. 7. Følgegruppen anbefaler, 1) at det præciseres, at omfanget af almen studieforberedelse i grundforløbet uden ændringer i reglerne kan reduceres til et minimum, hvilket kan være ganske få timer, 2) at det præciseres, at almen studieforberedelse kan starte sent i grundforløbet, 3) at skolerne opfordres til at udnytte disse muligheder for at reducere omfanget af og antallet af flerfaglige forløb i grundforløbet og at koncentrere fagsamarbejdet i grundforløbet om naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse, 4) at læreplan og vejledning i almen studieforberedelse tydeliggøres, så det fremgår klart, at man kan gennemføre undervisning i almen studieforberedelse, uden at alle delforløb skal være tværfakultære, og at det af hensyn til progressionen i samspil mellem fagene kan være naturligt at indlede med et samarbejde mellem fag fra samme fakultet, fx mellem sprogfagene indbyrdes eller mellem de naturvidenskabelige fag indbyrdes, 5) at det anbefales, at almen studieforberedelse tidligt i studieretningsforløbet indeholder forløb, som på væsentlige punkter bygger videre på henholdsvis almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, så der sikres sammen- 10

11 hæng og kontinuitet mellem de flerfaglige forløb fra grundforløbet og videre i studieretningsforløbet, 6) at gymnasieloven ændres, således at det ikke er et krav, at 1/3 af tiden i almen studieforberedelse skal placeres i 1.g, ligesom kravet om, at der skal gennemføres en evaluering senest efter 1.g, i konsekvens heraf ændres til, at skolerne selv beslutter, hvorvidt der skal være en sådan evaluering, 7) at gymnasieloven ændres, således at de flerfaglige forløb almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb ikke skal bidrage med tid til almen studieforberedelse, og at tiden til almen studieforberedelse reduceres tilsvarende. Følgegruppen anerkender, at der er tale om en forenkling af bestemmelserne, men anser ikke forslaget for afgørende mht. timetildelingen til almen studieforberedelse. Følgegruppen vil senere vende tilbage til spørgsmålet, om der skal foretages en større reduktion i timetildelingen til almen studieforberedelse. 6. Andet vedr. rapport om administrative forenklinger m.v. 6.1 Naturvidenskabeligt grundforløb i stx Blandt forslagene i rapporten fra Monstergruppen har Følgegruppen ud over forslag vedr. almen studieforberedelse, jf. pkt. 5 - specielt vurderet anbefalingerne vedr. undervisning i naturvidenskabeligt grundforløb (NV), herunder muligheden for at lade 2 lærere få ansvaret for undervisningen og benyttelse af andre lærere som gæstelærere. Gruppen vil gerne understrege, at intentionen med NV ikke kan realiseres gennem undervisning i 4 adskilte fag, men gennem et sammenhængende fokus på de naturvidenskabelige kompetencer. Gruppen anser undervisningen i NV som et grundlæggende element i det samlede fagsamarbejde, der indledes med NV i grundforløbet og videreføres med den rette progression i almen studieforberedelse i studieretningsforløbet, ligesom det er vigtigt, at undervisningen i NV tilrettelægges med en hensigtsmæssig progression set i forhold til elevforudsætningerne. 6.1 Dansk-historieopgaven i stx Følgegruppen kan tilslutte sig følgende forslag fra Monstergruppen : Som led i at sikre progression i de forskellige samspil mellem fagene anbefales det at ændre reglerne, så skolerne selv kan beslutte, om dansk-historieopgaven skal udarbejdes i 2.g (som nu) eller i 1.g. Forslaget indebærer en ændring af gymnasiebekendtgørelsen. 6.3 Undersøgelse af problemer ved skoleskift I tilknytning til drøftelsen af den øgede beføjelse til skolerne mht. lokalt at beslutte den konkrete placering af opgaver og undervisning vil Følgegruppen påpege behovet 11

12 for gennemførelse af en undersøgelse af problemer ved elevers skoleskift i løbet af gymnasietiden samt skolernes forpligtelse til at yde støtte til elever, der skifter skole. 6.4 Undersøgelse af eksamen Gruppen har anmodet sekretariatet om at foranledige foretaget en undersøgelse af evt. problemer ved eksamens tilrettelæggelse. Bilag: Analyse af studenterne 2008 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) - foreløbige resultater, UNI C Statistik & Analyse, 8. juni

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen BEK nr 776 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 2007/2 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.384.021 Fremsat den 27. februar 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Studenternes studieretninger 2013

Studenternes studieretninger 2013 nes studieretninger 2013 På stx fordeler de 25.348 1 studenter fra 2013 sig på 209 forskellige studieretninger. Studieretningen Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B er den hyppigst valgte studieretning.

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til 1 af 15 28-12-2009 10:33 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk (Lempelser for begyndersprog og naturvidenskabelige fag, færre timer i almen studieforberedelse,

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen)

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen) UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen) I medfør af 12, stk. 3 og 5, 14, stk. 2, 17, stk. 3, 18, stk. 2, 20, 27, 28, 36, stk. 2, 37, stk. 1, 40,

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

FRA ELEV TIL STUDERENDE

FRA ELEV TIL STUDERENDE APRIL 2016 FRA ELEV TIL STUDERENDE KLÆDT PÅ TIL VIDERE UDDANNELSE FRA ELEV TIL STUDERENDE / 1 2 / FRA ELEV TIL STUDERENDE FRA ELEV TIL STUDERENDE / 3 INDHOLD Fra elev til studerende klædt på til videre

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen BEK nr 778 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indledning Målrettet indgang til de gymnasiale uddannelser

Indledning Målrettet indgang til de gymnasiale uddannelser Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser 3. juni

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 776 af 26.

Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 776 af 26. Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013 Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM!

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! Vi glæder os til at give dig et indblik i, hvad stx er generelt og på Tornbjerg specielt. Du bliver introduceret til gymnasiets kultur og værdier både

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Studenternes fagvalg 2005-2013

Studenternes fagvalg 2005-2013 Studenternes fagvalg 2005-20 Resumé Alle fire gymnasiale uddannelser blev ændret i deres opbygning og indhold ved gymnasiereformen fra 2005. De første studenter efter den nye reform dimitterede i 2008

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Flest 1.g ere på stx går på samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Tabel 1. Fordeling

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger

Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger NATURVIDENSKABELIGE - SUNDHEDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Det er studieretningerne for dig som er interesseret i naturvidenskabelige fag, som er god til matematik,

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

2009/1 LSF 7 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 7 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 7 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undevisningsmin., j.nr. 070.297.021 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen Bekendtgørelse nr. 1344 af 15. december 2004 Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen) I medfør af 12, stk. 3 og 5, 14, stk. 2, 17, stk. 2, 18, stk. 2, 20, 27, 28,

Læs mere