Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat."

Transkript

1 Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter til lokalerokade, udlæg til etablering af Socialtilsyn Øst og overførsel til For 2013 udlignes merforbruget på driftsudgifterne på 19,3 mio. kr., når puljen til imødegåelse af overførslerne på 25 mio. kr. trækkes fra. Direktionen vil komme med løsningsforslag til imødegåelse af den del af merforbruget, som vil give varige forøgelser på og afvigelser for Løsningsforslagene vil blive præsenteret til politisk behandling ved Budgetseminar II. Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 23,8 mio. kr., som dels skyldes at der skal anvendes 17,3 mio. kr. mindre til vejbelysningsprojektet i 2013, dels at der skal genbevilges 9,5 mio. kr. til Tølløse børnehave. Desuden forventes at en del af de samlede anlægsbevillinger for 2013 først skal anvendes i 2014, og derfor skal overføres til Der er 3 forklaringer på, at der forventes store likviditetsforskydninger for Holbæk Kommune i For det første har Holbæk Kommune i 2013 udlæg til etablering af Socialtilsyn Øst på 21 mio. kr. (til både drift og anlæg), som vil blive kompenseret. For det andet har kommunen udskudte indtægter på 14,6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, fordi der har været færre dagpengemodtagere end forventet, og omvendt en stigning i personer på andre typer af forsørgelse. Det betyder, at de indtægter, som kommunen oprindeligt forventede i 2013 først kommer i Den tredje og væsentligste forklaring på, at der siden sidste opfølgning, nu forventes et forværret regnskabsresultat er, at der er bevilget overførsler for 69,2 mio. kr. (43 mio. kr. på driften og 26 mio. kr. på anlæg). I lighed med tidligere år forventes der sidst på året at blive overført et beløb fra 2013 til 2014, således at forbrugsskønnet bliver reduceret. Forventningen ved udgangen af april er, at det samlede regnskabsresultat for Holbæk Kommune i 2013 bliver et underskud på 94,2 mio. kr. Det estimerede underskud indeholder hele overførslen fra 2012 til 2013, men ikke overførslen fra 2013 til 2014, som først fastsættes ved udgangen af De likviditetsmæssige forskydninger mellem årene udgør 104 mio. kr. Det betyder, at uden likviditetsforskydningerne vil kommunen have et overskud. Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Regnskabsresultatet for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 94,2 mio. kr., hvilket er 90,2 mio. kr. mere end oprindeligt teret. 1

2 Driftsudgifterne forventes at blive på mio. kr., hvilket er 40,0 mio. kr. mere end oprindeligt lagt. Overførslen af driftsudgifter fra 2012 til 2013 udgør 43,0 mio. kr. Grafisk oversigt over forventet regnskab i forhold til oprindeligt og korrigeret. Resultatet forventes at blive 90,2 mio. kr. dårligere end det oprindelige. Ændringen er sammensat af færre indtægter (10,0), flere driftsudgifter (39,9), flere anlægsudgifter (69,5), og større låneoptagelse (-28,2). Størstedelen af stigningen i drifts- og anlægsudgifterne skyldes overførsler fra (69,2). Resultatet forventes at blive 0,6 mio. kr. bedre end det korrigerede. Ændringen er sammensat af færre indtægter (14,6), færre driftsudgifter (5,7), færre anlægsudgifter (23,8), og mindre låneoptagelse (16,8) 2

3 Samlet oversigt over forventet regnskabsresultat. Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg Oprindeligt Korrigeret regnskab pr. april afvigelse pr. april tillægsbevilling Med overførselsret I mio. kr. A B C D=C-B E F G Indtægter (skat, tilskud, udligning) , , ,2 14,6 14,6 omplacering Driftsudgifter 3.881, , ,6-5,7-10,7 5,2-0,3 Myndighed - fællesudgifter 2.512, , ,4 2,9 9,5 0,0-6,6 - Økonomiudvalget 138,6 147,3 150,2 2,9 3,9 0,0-1,1 - Udvalget for Børn 455,6 455,8 453,5-2,3-0,6-1,7 - Udvalget for Voksne 918,6 926,7 930,9 4,2 7,3-3,1 - Udvalget for Klima og Miljø 140,3 138,9 138,2-0,6-0,6 - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 859,2 879,9 878,6-1,3-0,6-0,7 - Udvalget for Kultur og Fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 Decentrale enheder 1.369, , ,1-8,6-20,1 5,2 6,4 - Økonomiudvalget 326,7 343,0 324,6-18,4-21,2 1,3 1,5 - Udvalget for Børn 729,7 722,9 726,7 3,8-0,6 3,0 1,4 - Udvalget for Voksne 204,7 201,3 206,4 5,1 1,2 0,9 3,0 - Udvalget for Klima og Miljø 0,0 0,0 0,0 0,0 - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 - Udvalget for Kultur og Fritid 108,3 111,5 112,4 0,9 0,4 0,5 Renter 31,1 32,6 30,1-2,5-2,5 Strukturel balance -120,5-77,9-71,5 6,4 1,4 5,2-0,3 Anlæg 186,4 279,7 255,9-23,8-7,7-13,9-2,3 Lån -121,5-167,7-155,4 12,3 17,3-5,0 Afdrag og finansforskydninger 59,6 60,8 65,3 4,5-3,1 7,6 Forsyning (Renovation) 0,0-0,4-0,4 0,0 Resultat (-overskud, +underskud) 4,0 94,9 94,2-0,6 7,9-8,7 0,0 Note: Ved revisionen er der estimeret nye skøn over de forventede udgifter i 2013 på alle områder. Ved den oprindelige lægning var der lagt et underskud på 4,0 mio. kr. for Holbæk Kommunes samlede regnskab. Ved revision 1 blev der givet en negativ tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. Siden da er der givet tillægsbevilliger til Mørkøv Hallen og Holbæk Seminarium på netto 3,5 mio. kr. og i april godkendte Byrådet overførslerne fra , hvilket resulterede i en tillægsbevilling på 69,2 mio. kr. Dertil kommer at Byrådet d. 15. maj gav en anlægsbevilling på 19 mio. kr. til Socialtilsyn Øst, således at Byrådet indtil nu har vedtaget et korrigeret med et underskud på 94,9 mio. kr. Dette bevilgede underskud tager ikke højde for overførslerne fra 2013 til

4 Forbrugsskøn over driftsudgifter fordelt på politikområder. Tabel 2. Forbrugsskøn på politikområder Oprindeligt Korrigeret regnskab pr. april afvigelse pr. april tillægsbevilling Med overførselsret A B C D=C-B E F G POL 1 - politisk organisation 9,7 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 POL 2 - administration 455,5 480,4 464,9-15,5-17,3 1,3 0,4 1 POL 4 - skole 498,6 497,7 498,8 1,1-0,7 1,8 0,0 2 POL 5 - almene dagtilbud 272,8 268,1 267,4-0,7-1,7 1,3-0,3 3 POL 6 - Børn, unge og familier med særlige behov 413,8 412,8 414,0 1,2 1,3-0,1 0,0 4 POL 7 - sundhed 278,7 280,3 282,3 2,0 2,0 0,0 0,0 5 POL 8 - ældre 387,5 388,7 393,7 4,9 4,7 0,0 0,3 6 POL 9 - voksenspecialområdet 457,0 459,0 461,3 2,3 1,8 0,9-0,4 7 POL 10 - miljø og planer 9,5 9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 POL 11 - ejendomme 11,4 10,3 9,7-0,6-0,6 0,0 0,0 8 POL 12 - veje og trafik 119,5 119,2 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 POL 13 - uddannelse og beskæft. 853,4 874,0 872,8-1,2-0,5 0,0-0,7 9 POL 14 - erhverv 5,9 5,9 5,8-0,1-0,1 0,0 0,0 POL 15 - kultur og fritid 108,3 111,5 112,4 0,9 0,4 0,0 0,5 10 omplacering Noter Total 3.881, , ,6-5,7-10,7 5,2-0,3 Note: Eventuelle afvigelser skyldes afrundinger. Tabel 2 viser det forventede forbrug i 2013, fordelt på politikområder og opdelt på myndighed og decentrale enheder. Note 1. På politikområde 2, Administration forventes et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Puljen til imødegåelse af overførslerne på 25 mio. kr. er anvendt til at dække et merforbrug på 9,5 mio. kr. på politikområde 2. Størstedelen af merudgiften er udlæg til etablering af Socialtilsyn Øst, som på sigt vil blive tilbagebetalt. Derudover forventes lokale-rokaden, som gennemføres med henblik på organisationsændringer og arealoptimering, at give merudgifter i 2013, men besparelser over en 4 årig periode. Overdragelsen af administrative opgaver til Udbetaling Danmark har medført en merudgift i forhold til, da Holbæk Kommune selv varetog opgaven. Endelig forventes merudgifter, som følge af Byrådets ønske om at styrke indsatsen til jobrotation og på Familiecenteret. Note 2. På politikområde 4, Skoler forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Tre af kommunens otte skoler forventer et merforbrug, som skyldes dels en forsinket tilpasning af kapaciteten efter et fald i elevtallet og dels at der er overført et merforbrug fra 2012 til På grund af lockouten af lærerne på folkeskoleområdet i april, hvor størstedelen af eleverne ikke modtog undervisning, er der ikke udbetalt løn i perioden. Udvalget for Børn har udtrykt ønske om, at den ikke udbetalte løn bliver på udvalgets område. Det foreløbige skøn for "ikke udbetalt løn" ligger på mio. kr., som det anbefales at placere på en central pulje på skoleområdet, således at midlerne både kan anvendes til at finansiere den kompenserende undervisning for indeværende og kommende skoleår, og til andre politiske tiltag. Note 3. På politikområde 5, Almene dagtilbud forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels et faldende børnetal, og dels at flere børn fra andre kommuner bliver passet i Holbæk (flere indtægter fra andre kommuner). Modsat forventer de decentrale institutioner et merforbrug, fordi de har svært ved at tilpasse medarbejderstaben, når børnetallet falder mere og hurtigere end forudsat. 4

5 Note 4. På politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov, forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som er sammensat af både merforbrug og mindreforbrug. Der forventes bl.a. merforbrug til IT-rygsække og forebyggende foranstaltninger, men mindreforbrug til særlige dagtilbud og særlige klubber pga. lavere gennemsnitspriser end forudsat. Note 5. På politikområde 7, Sundhed forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes større efterspørgsel efter kommunal genoptræning og den vederlagsfri genoptræning. Note 6. På politikområde 8, Ældre forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes flere visiterede timer på både privat og kommunal hjemmepleje. Note 7. På politikområde 9, Voksenspecial forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes flere udgifter til kropsbårne hjælpemidler, at flere modtager særligt tilrettelagt uddannelse, at der er flere støtteberettigede til boligsikring, tabte sager i HOS-gruppen og at flere borgere er i beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud. Desuden har kommunen fået en dyr anbringelse, således at gennemsnitsprisen på aflastning er steget. Der er bevilget flere støtte kontaktpersoner og prisen på døgntilbud er steget. Modsat er der en række faktorer, som giver færre udgifter, herunder færre længerevarende anbringelser og lavere gennemsnitspriser. Note 8. På politikområde 11, Ejendomme forventes et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til driftssikring af boligbyggeri. Note 9. På politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse forventes et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der samlet forventes færre helårspersoner, som modtager forsørgelse og aktivitetstilbud på beskæftigelsesområdet. Mindreforbruget dækker over forskydninger imellem forskellige typer forsørgelse, som også påvirker indtægterne. Note 10. På politikområde 15, Kultur og fritid forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes Dronningens besøg i juni, samt en tilpasning af genforsikringspræmie. 5

6 Anlæg Det korrigerede på anlæg er på 279,7 mio. kr., idet der er godkendt overførsler fra 2012 til 2013 for 26,1 mio. kr. og Byrådet har godkendt anlægsbevillinger på 67,6 mio. kr. til Socialtilsyn Øst og yderligere energirenovering af Holbæk Seminarium. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter på anlægsområdet i 2013 for 255,9 mio. kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug i 2013 på 23,8 mio. kr. I denne revision søges en positiv genbevilling til anlæg til Tølløse børnehave på 9,6 mio. kr., samt en negativ anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. til gadebelysning. Af anlægsbevillingen, som er givet til Socialtilsyn Øst på 19 mio. kr. skal de 2,6 mio. kr. anvendes til deponering i forbindelse med lejemål i Nykøbing Falster, og derfor søges beløbet omplaceret. På nuværende tidspunkt forventes, at 13,9 mio. kr. af de samlede anlægsbevillinger for 2013 ikke anvendes i år, men skal overføres til næste år. Forbruget på anlægsprojekter ligger på 15,3 mio. kr. ved udgangen af april. Tabel: Anlægstet fordelt på udvalg: Anlægsinvesteringer Oprindeligt anlægs Korrigeret forbrug 2013 afvigelse tillægsbevilling overførsel til 2014 omplacering mio. kr. A B C C-B E F G Økonomiudvalget 66,5 133,2 129,9-3,4 0,0 0,0-3,4 - Heraf Energirenoveringspulje 53,2 99,2 99,2 0,0 0,0 - Heraf Renoveringspulje 13,3 14,6 13,8-0,8-0,8 - Heraf Byggemodning samt køb og salg af grunde og bygninger 0,0 0,4 0,4 0,0 Tilsynsenhed Øst 19,0 16,4-2,6 0,0-2,6 Udvalget for Børn 40,1 45,8 44,0-1,8 9,6-12,4 0,3 Udvalget for Voksne 11,4 28,5 28,5 0,0 0,8 Udvalget for Klima og Miljø 62,4 64,9 46,1-18,7-17,3-1,5 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Kultur og Fritid 5,9 7,4 7,4 0,1 0,1 I alt 186,4 279,7 255,9-23,8-7,7-13,9-2,2 Renter, lån, afdrag og finansforskydninger Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til renter og på 3,1 mio. kr. til afdrag, som følge af at låneoptagelsen først sker i 2. halvår af I forbindelse med Socialtilsyn Øst skal der deponeres 2,6 mio. kr., som skal omplaceres til finansforskydninger. 6

7 Tillægsbevillinger I nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger og omplaceringer der er foretaget til og med 30. april Udvalg Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Økonomiudvalget Politisk organisation Administration Udvalget for Børn Skole Almene dagtilbud Børn, unge og familer med særlige behov Udvalget for Voksne Sundhed Ældreområdet Voksenspecialområdet Udvalget for Klima og Miljø Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Uddannelse og beskæftigelse Erhverv Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid DRIFT OG REFUSION I ALT Anlæg DRIFT, REFUSION OG ANLÆG I ALT Indtægter (tilskud, udligning, skatter, m.v.) Renter Finansiering I ALT FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER /jniel Note: Det korrigerede på anlæg er pr. medio maj på 279,7 mio. kr., idet byrådet d. 15. maj vedtog en tillægsbevilling til Socialtilsyn Øst på 19,0 mio. kr. 7

8 Likviditet Den daglige likviditet var ultimo april 225,4 mio. kr., hvilket var 143,5 mio. kr. mere end forventet. Dette skyldes blandt andet væsentlig mindre udgifter end forventet. Hovedsagligt er det et fald i udgifterne (mindre forbrug) til diverse tjenesteydelser og anlægsarbejde der har bidraget til den positive likviditet. Men også overførsler til personer som dagpenge og pension har bidraget positivt. 365 dages likviditeten var ultimo april 229,2 mio. kr., hvilket var 0,2 mio. kr. mere end forventet. At gennemsnits likviditeten ikke er steget mere, skyldes at de positive bidrag i den daglige likviditet har ligget mod slutningen af april. 8

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august

Læs mere

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Budgetrevision 3 pr. september 2014 Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 6 Indtægter... 9 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 13 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 2 April 2015 Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 3 September Det forventede resultat for Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august

Budgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2016, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 6 Resultat... 6 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 7 Renter...

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Økonomisk ledelsesinformation. Pr Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere