Egenbetaling til kommunale akutpladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egenbetaling til kommunale akutpladser"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget B 13 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Egenbetaling til kommunale akutpladser Baggrund Kammeradvokaten har i notat af 16. november 2018 vurderet de lovgivningsmæssige rammer omkring egenbetaling til kommunale akutpladser. Kammeradvokaten vurderer bl.a., at: - Indsatser som leveres af kommunerne til borgere i kraft af deres ophold på en kommunal akutplads i regi af hjemmesygeplejen skal leveres vederlagsfrit. - Tilbud om kost, skift af linned og tøjvask anses for at være en naturlig del af dét at yde pleje og omsorg til patienter, når disse patienter opholder sig på en kommunal akutplads i regi af hjemmesygeplejen. - Servicelovens 84, stk. 2, kan ikke hjemle opkrævning af egenbetaling hos personer, der opholder sig på en kommunal akutplads. Side 1 af 7 KL har en række bemærkninger til Kammeradvokatens vurderinger. Herunder mener KL bl.a., at der er hjemmel i serviceloven til, at kommunerne kan opkræve betaling for kost, linned og tøjvask, når borgere opholder sig på kommunale akutpladser. Kammeradvokatens notat tager ikke stilling til eventuelt tilbagebetalingsspørgsmål, men allerede fordi KL mener at egenbetalingen efter de gældende regler er hjemlet, er det KL s opfattelse at der ikke er et tilbagebetalingskrav på baggrund af kammeradvokatens vurderinger i notatet. KL s bemærkninger er beskrevet mere indgående nedenfor. Det fremgår af regeringens aftale d. 30. november 2018 med Dansk Folkeparti om Finanslovens for 2019 bl.a., at "parterne er enige om, at det i regelgrundlaget præciseres, at begrebet kommunal akutplads er en del af hjemmesygeplejen, som alene er reguleret efter sundhedsloven. Præciseringen indebærer, at kost, linned, tøjvask o. lign. indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads." KL bidrager gerne konstruktivt til fremadrettet at afgrænse målgruppen for vederlagsfrie "tillægsydelser" som kost, linned, tøjvask o. lign. under ophold på kommunale akutpladser. KL beskriver neden for en række hensyn, der bør tages ved en præcisering i lovgrundlaget. KL s bemærkninger til Kammeradvokatens vurderinger 1. Spørgsmålet om hvilke indsatser som falder under (det vederlagsfri) begreb "hjemmesygepleje" Kammeradvokaten anfører side 7/8, at

2 "Det ligger i den forbindelse fast, at de kommunale akutpladser udgør en del af det samlede tilbud om hjemmesygepleje, som kommunerne i henhold til sundhedslovens 138 er forpligtet til at levere til borgerne. Henset hertil må det klare udgangspunkt efter vores vurdering være, at ydelser, som leveres af kommunerne til borgerne i kraft af deres ophold på en akutplads, skal leveres vederlagsfrit". KL skal i den sammenhæng understrege, at lægens henvisning til hjemmesygepleje ikke definerer om indsatsen skal finde sted på en akutfunktion eller ej. Kammeradvokaten anfører endvidere på side 9 følgende om spørgsmålet: Side 2 af 7 "En naturlig sproglig forståelse af ordlyden af bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 1, taler derfor efter vores opfattelse for, at begrebet hjemmesygepleje ikke afgrænses snævert med den konsekvens, at ydelser som f.eks. kost, linned og tøjvask, der indgår som en del af den pleje, som ydes til borgere, der opholder sig på de kommunale akutpladser, falder udenfor begrebet." Kammeradvokaten anfører imidlertid også, at beskrivelsen af de opgaver, som varetages i akutfunktionen "ikke indeholder klare indikationer på, at sådanne opgaver hører ind under de opgaver, som skal kunne varetages i den kommunale akutfunktion, herunder på de kommunale akutpladser". Kammeradvokaten anfører videre, at "Kvalitetsstandarden understøtter således opfattelsen af, at man som patient kan modtage hjemmesygeplejesamtidig med, at der modtages andre tilbud f.eks. tilbud efter serviceloven " Endelig anfører kammeradvokaten, at "ser man endelig på den opfattelse af reglerne om hjemmesygepleje, som skiftende sundhedsministre selv har givet udtryk for i de senere år, tegner der sig et ikke et ikke helt entydigt billede af, hvilke indsatser, der kan anses for omfattet af de kommunale akutfunktioner. Af Sundhedsstyrelsens "Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser", fremgår det endvidere af pkt. 3.2, at der også kan varetages andre opgaver såsom rehabilitering, ligesom det fremgår af kvalitetsstandardens pkt. 2, at indsatsen skal koordineres med andre kommunale indsatser, og senere i samme punkt, at indsatsen skal være en helhedsvurdering af forhold omkring patienten, herunder andre kommunale indsatser. Herudover kan det anføres, at Sundhedsstyrelsen i beskrivelsen i gældende vejledning om hjemmesygepleje af indholdet i den kommunale hjemmesygepleje på intet tidspunkt refererer til de omhandlede opgaver som del af den kommunale hjemmesygepleje. Det fremgår derimod flere steder i vejledningen, at der skal sikres sammenhæng i forhold til sociale ydelser, og vedrørende hjemmesygeplejens tilrettelæggelse, at "hjemmesygeplejens tilrettelæggelse bør skabe basis for løbende koordinering med dels ydelser af personlig og

3 praktisk hjælp efter den sociale lovgivning dels sygehusvæsenet og andre dele af social- og sundhedssektoren". Endelig fremgår det af vejledningen, at formålet med den kommunale hjemmepleje er i øget omfang at skulle løse komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i et tæt samspil med sygehusene og almen praksis, hvilket må betyde, at der ikke med hjemmesygeplejen er tænkt på varetagelse af basale praktiske opgaver som kost, skift af linned og vask m.m. Endelig synes der også i litteraturen at være en skelnen mellem opgaverne, da hjemmesygepleje her karakteriseres som egentlig patientbehandling 1. Side 3 af 7 På baggrund af ovenstående uklarhed om indholdet af hjemmesygeplejens opgave, som kammeradvokaten er enig i, er det KL s vurdering, at der ikke er grundlag for at konkludere, at de beskrevne opgaver er en del af hjemmesygeplejens opgaver. Dette følger efter KL s vurdering også af de ministersvar, som der henvises til i Kammeradvokatens notat bl.a. sundhedsministerens svar d. 18. september 2017 på spørgsmål nr hvor det bl.a. fremgår, at "kommunen kan derfor i visse tilfælde opkræve egenbetaling ved ophold på en kommunal akutfunktion eller for ydelser, der leveres i borgeren eget hjem. Dette gælder fx i forhold til madservice", hvilket Kammeradvokaten synes at anerkende (side 10). 2. Spørgsmålet om forholdet mellem serviceloven og sundhedsloven Det fremgår af Kammeradvokatens notat (side 12), at idet sundhedsloven og serviceloven varetager forskellige og adskilte formål er der ikke i servicelovens 84, stk. 2 hjemmel til, at der kan opkræves egenbetaling for kost, vask m.v. ved ophold på akutpladser. Kammeradvokatens belæg (side 14) er, at "det efter vores opfattelse ikke [er] oplagt, at en borger på én og samme tid skulle kunne befinde sig på to forskellige kommunale tilbud reguleret i to forskellige lovgivninger med samme formål, og som administreres af forskellige ressortområder". Kammeradvokaten refererer i notatet (s. 13) til et eksempel i forarbejderne til servicelovens 84, stk. 2, hvor et midlertidigt ophold vil være den bedste løsning, konkret "en ældre med en dobbeltsidig lungebetændelse af en karakter, der ikke nødvendiggør hospitalsindlæggelse, men hvor den ældre føler sig utryg ved at være hjemme". Kammeradvokaten konkluderer på den baggrund, at "forarbejderne indeholder således ikke udtrykkelige tilkendegivelser om, at bestemmelsen omfatter personer, der opholder sig på en kommunal akutplads eller modtager hjemmesygepleje i øvrigt". KL skal hertil anføre, at det, såfremt en kommune tilbyder en ældre borger med dobbeltsidet lungebetændelse ophold på en midlertidig plads efter servicelovens 84, stk. 2, vil være normal praksis at inddrage borgerens egen læge og den kommunale hjemmesygepleje, herunder evt. den kommunale akutfunktion, i den indsats, borgeren skal modtage på den 1 Mette Hartlev m.fl., Sundhed og Jura 1. udgave 2013, side 53

4 midlertidige plads. Det kan dreje sig om såvel håndtering af den receptpligtige medicin, borgeren ordineres fra egen læge til behandling af lungebetændelsen, som løbende observation af patientens tilstand, hvilket vel at mærke begge er typiske opgaver for den kommunale hjemmesygepleje, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje. KL er på den baggrund derfor heller ikke enig med Kammeradvokaten i, at man på baggrund af de nævnte forarbejder til bestemmelsen kan udlede, at der ikke er personsammenfald mellem målgrupperne for indsatser efter de to bestemmelser. KL skal herudover supplerende tilføje, at det er en etableret praksis, at kommunale medarbejdere på en række områder samarbejder på tværs af ressortområder og hyppigt leverer indsatser parallelt efter forskellig lovgivning. Det er fx tilfældet, når hjemmesygeplejen leverer sygepleje i borgerens hjem parallelt med, at der ydes personlig og praktisk hjælp efter serviceloven. Det er også fast praksis, at hjemmesygeplejen varetager sygeplejefaglige indsatser efter sundhedsloven på de kommunale plejecentre, som er reguleret efter serviceloven og at hjemmesygeplejen har et tæt samarbejde med hjemmeplejen om tidlig opsporing af tidlig sygdom hos borger, der modtager personlig og praktisk hjælp efter serviceloven. Denne praksis er ligeledes anbefalet af Sundhedsstyrelsen, jf. vejledning om hjemmesygepleje. Side 4 af 7 Det fremgår også af Kammeradvokatens notat, at "servicelovens 84, stk. 2, adskiller sig grundlæggende fra sundhedslovens 138 ved, i modsætning til denne bestemmelse, ikke at pålægge kommunerne en forpligtelse til at tilbyde midlertidige ophold". KL skal hér gøre opmærksom på, at kommunerne ikke er forpligtet til efter sundhedslovens 138 at tilbyde midlertidige ophold til borgere i forbindelse med varetagelse af indsatser i akutfunktionen. Akutpladser ikke er nævnt i hverken sundhedsloven eller bekendtgørelse om hjemmesygepleje og kommunerne kan ifølge Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard vælge at tilrettelægge indsatsen i akutfunktionen enten som akutteam eller som akutplads. Der er således ikke efter sundhedsloven krav om, at kommunerne skal tilbyde midlertidigt ophold, men alene at kommunerne skal tilbyde hjemmesygepleje til personer, der opholder sig i kommunen. Kommunernes tilbud er derfor også tilrettelagt forskelligt og indsatser tilbydes som oftest i borgerens hjem, men også på sygeplejeklinikker, på plejecentre m.v. koordineret med den indsats, der i øvrigt foregår efter anden lovgivning. Følgende fremgår endvidere af Kammeradvokatens notat "Tværtimod er det efter vores opfattelse ikke oplagt, at en borger på én og samme tid skulle kunne befinde sig på to forskellige kommunale tilbud reguleret i to forskellige lovgivninger med forskellige formål, og som administreres af forskellige ressortområder."

5 Det skal hertil bemærkes, at det netop følger af Sundhedsstyrelsens "Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen", at der netop skal ske en sammenhængende indsats mellem hjemmesygeplejen og kommunens øvrige indsatser efter den sociale lovgivning, herunder indsatser efter den sociale lovgivning, som giver mulighed for eller stiller krav om midlertidige eller permanente ophold for borgeren. Der er således et krav om, at kommunens tilbud efter henholdsvis sundhedsloven og serviceloven leveres i sammenhæng, hvilket understreges af at medarbejderne på de nuværende akutpladser varetager begge typer af opgaver. Side 5 af 7 Herudover og i forbindelse hermed følger det af vejledning om hjemmesygepleje, at den skal skabe mulighed for, at patienten kan blive i eget hjem, herunder plejebolig m.v. Det understreger pointen om, at midlertidigt ophold på en akutplads tildeles som led i sociale foranstaltninger, eksempelvis fordi borgeren på grund af hjemmets indretning ikke kan være i hjemmet, mens den sundhedsfaglige indsats sker efter sundhedslovens bestemmelser i regi af medarbejdere i den kommunale akutfunktion. Den egenbetaling borgeren i sådanne tilfælde pålægges matcher den udgift, borgeren alligevel ville have til kost, vask m.v. i eget hjem. Konklusion Det er KL s vurdering, at der på baggrund af den betydelige usikkerhed, der har været omkring hvilke opgaver, som er omfattet af den vederlagsfri hjemmesygeplejeydelse, ikke er grundlag for at konkludere, at kommunerne ikke har hjemmel til at opkræve betaling for kost, linned tøjvask m.m. i forbindelse med akutpladser efter bestemmelser i serviceloven. Det må her indgå med betydelig vægt, at Kammeradvokaten selv konkludere, at der er usikkerhed vedrørende dette, og at forskellige ministre har vurderet, at der i visse tilfælde er hjemmel til at opkræve betaling for visse ydelser på akutpladser. I den forbindelse indgår det endvidere med betydelig vægt, at kommunerne ikke, som det fremgår af Kammeradvokatens notat, er forpligtet til at stille midlertidige sengepladser til rådighed efter sundhedslovens 138, og er forpligtet til i deres tilbud til borgerne at levere ydelser efter både sundhedsloven og den sociale lovgivning. Det er på den baggrund også KL s vurdering, at der allerede derfor ikke er grundlag for et eventuelt tilbagebetalingskrav fra borgere, hvor kommunerne har opkrævet betaling for ydelserne. KL`s opmærksomhedspunkter til afgrænsning af målgruppen for vederlagsfrie "tillægsydelser" under ophold på kommunale akutpladser Kommunerne yder efter lov og bekendtgørelse hjemmesygepleje vederlagsfrit efter lægehenvisning. Afgørelse om tildeling træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunerne tilrettelægger hjemmesygeplejen således, at de behov for hjemmesygepleje, der opstår i lokalsamfundet kan imødekommes. Der er ikke i lov og bekendtgørelse krav om, at hjemmesygeplejen tilrettelægges på særlig vis, herunder krav om, at

6 kommunerne tilbyder borgere midlertidigt ophold. Kommunernes tilbud er derfor tilrettelagt forskelligt efter de lokale forhold og indsatser tilbydes som oftest i borgerens hjem, men også på sygeplejeklinikker, på plejecentre og botilbud og på midlertidige pladser, herunder aflastningspladser, rehabiliteringspladser, akutpladser m.v. Det er den enkelte kommune, der beslutter organiseringen, herunder om der etableres "akutpladser". Udviklingen af de kommunale akutfunktioner er sket ved knopskydning og de kommunale akutpladser er til dels vokset som en del af serviceloven, hvor midlertidigt ophold på en kommunal plads tildeles som led i sociale foranstaltninger, eksempelvis fordi borgeren har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats, men på grund af hjemmets indretning midlertidigt ikke kan være i hjemmet. Den egenbetaling borgeren i sådanne tilfælde pålægges matcher den udgift, borgeren alligevel ville have til kost, vask m.v. i eget hjem. Side 6 af 7 Kommunens midlertidige pladser anvendes fleksibelt ift. borgernes behov. Kommunerne råder fx ikke over et fast antal rehabiliteringspladser, akutpladser, aflastningspladser m.v. men dimensionerer indsatsen efter behovet, som kan variere fra uge til uge, og hvor indsatsen spænder over en række forskellige faglige ydelser. En midlertidig plads kan den ene dag fungere som fx en aflastningsplads og den næste som en akutplads, hvor den eneste forskel er borgerens behov og de medarbejderkompetencer, der matcher pladsen. Det kan ligeledes forekomme, at borgere på en aflastningsplads kortvarigt får behov for en afgrænset indsats fra kommunens akutfunktion eller hjemmesygepleje i øvrigt uden af den grund at optage en akutplads. Kommunernes adgang til at tilrettelægge hjemmesygeplejen efter lokale forhold vil derfor gøre det vanskeligt at afgrænse i hvilke situationer og under hvilke omstændigheder, kommunerne skal levere kost, skift af linned og tøjvask vederlagsfrit som led i indsatsen på en akutplads og i hvilke situationer, kommunerne kan opkræve egenbetaling for ophold på en midlertidig plads efter servicelovens 84, stk. 2. KL lægger vægt på, at der i finanslovsaftalen alene nævnes kommunale akutpladser. Efter ordlyden af aftaleteksten antager KL derfor, at fritagelsen for egenbetaling til kost, m.v. ikke gælder borgere, der modtager indsatser fra akutteam i eget hjem. KL antager i øvrigt også, at indsatsen til borgere, der modtager hjemmesygepleje fortsat skal koordineres med ydelser efter servicelovens 83 om personlig og praktisk hjælp samt madservice således, at borgeren selv afholder udgiften til kost, linned m.v., når indsatsen leveres fra den almindelige hjemmesygepleje. KL bidrager gerne konstruktivt til en nærmere afgrænsning af rammerne for vederlagsfri ophold på kommunale akutpladser, herunder også til en afklaring af de kommunale merudgifter en præcisering af lovgivningen vil medføre. KL noterer i øvrigt, at Sundhedsministeriet på møde d. 3. december oplyste, at mens borgerens udgifter til medicin fremover fortsat vil være forbundet med egenbetaling er det endnu uafklaret, hvorvidt de lovgivningsmæssige

7 rammer for borgerens udgifter til befordring til og fra kommunale akutpladser skal justeres. Side 7 af 7

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser)

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: AELSAM Sagsbeh.: SUMLFI Koordineret med: Sagsnr.: 1807168 Dok. nr.: 806992 Dato: 24-01-2019 UDKAST Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Læs mere

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner VEJ nr 9235 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. marts 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr 1807168 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Notat om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser

Notat om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 B 13 Bilag 1 Offentligt 16. NOVEMBER 2018 4003313 LTC/mpj Notat om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser 1. INDLEDNING Sundhedsministeriet har på et møde

Læs mere

Egenbetaling ved forskellige opholdstyper

Egenbetaling ved forskellige opholdstyper Egenbetaling ved forskellige opholdstyper NOTAT 5. december 2018 Journal nr. Sagsbehandler SKRAS Baggrund Velfærdsudvalget har ønsket udarbejdet et notat, der forholder sig til Kammeradvokatens notat,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af brugerbetaling ved ophold på kommunale akutpladser i stedet for sygehuse

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af brugerbetaling ved ophold på kommunale akutpladser i stedet for sygehuse Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af Stine Brix (EL), Eva Flyvholm (EL), Finn Sørensen (EL) og Øjvind Vilsholm (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Punkt 8. Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 2016-038037 Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Ældre- og Omsorgsudvalget_ Referat. Mødedato: 29. april Mødetidspunkt: 21:00. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Ældre- og Omsorgsudvalget_ Referat. Mødedato: 29. april Mødetidspunkt: 21:00. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 21:00 Mødested: Udvalgsværelse Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 46. Revision af kvalitetsstandarder på ældreområdet 2019

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner 3. november 2015 Notat vedr. kommunale akutfunktioner Dette notat er godkendt i Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering 3/11/15 som en 1. version. Der pågår arbejde med en 2. version

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Frikommunenetværk Bilag 2.

Frikommunenetværk Bilag 2. Frikommunenetværk Bilag 2 Kvalitetsstandard for tværkommunal akutfunktion i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner 2018-2021 Version 190118 Indledning Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner har etableret

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Det talte ord gælder. Jeg antager, at spørgsmålet er foranlediget

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018

Det nære sundhedsvæsen. Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018 Det nære sundhedsvæsen Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018 Disposition KL s udspil Styrk det nære sundhedsvæsen Den nationale udvikling Kommunale sundhedsopgaver i det nære sundhedsvæsen

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2018 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der sygepleje efter sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet

Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet Skanderborg Kommune har 30 midlertidige døgndækkede pladser i ældreområdet, som er fordelt på seks plejecentre. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan 206 Otte indsatsområder: tidligere

Læs mere

Godkendelse af National handlingsplan 2016 "Styrket indsats for den ældre medicinske patient"

Godkendelse af National handlingsplan 2016 Styrket indsats for den ældre medicinske patient Punkt 6. Godkendelse af National handlingsplan 2016 "Styrket indsats for den ældre medicinske patient" 2016-038037 Anbefales.Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Center for Ældre og Omsorg 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Sundhedsloven 138. 2019 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der sygepleje efter sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning kommunal sygepleje sygepleje sygeplejeordning 1 af :09 Artikler 20 artikler.

ydelse befordring behandling dagaflastning kommunal sygepleje sygepleje sygeplejeordning 1 af :09 Artikler 20 artikler. 1 af 5 17-01-2013 11:09 Artikler 20 artikler. ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem 2 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Formålet med hjælpen Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud, hvor du kan bo og

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU. Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD

KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU. Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD KVALITETSSTANDARDER KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU HER FINDES LOVE OG REGLER OM KVALITETSSTANDARDER Serviceloven 92, 93, stk. 3 og 139 ( lov nr. 150 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I

KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I UDFORDRINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET Stigning i antallet af ældre borgere Stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme Færre i den

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019 Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner 8. maj 2019 1. Indledning og formål Praksisplanudvalget ønsker, at rammerne for samarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage sygepleje?... 3 5.0 Indhold...

Læs mere

Akutfunktionen II tre mulige lokationer

Akutfunktionen II tre mulige lokationer Akutfunktionen II tre mulige lokationer Center Pleje og Omsorg, 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Organisering af akutfunktionen og mulige modeller 3 1.1 Belægningsprocent på plejeboliger,

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Revideret november 2018 Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Formål Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er, at personer med omfattende

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?...4 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningen, Tilsynets anmodning om en udtalelse om klage indgivet af SAND

Vedrørende Statsforvaltningen, Tilsynets anmodning om en udtalelse om klage indgivet af SAND Socialudvalget Borgmesteren Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Vedrørende Statsforvaltningen, Tilsynets anmodning om en udtalelse om klage indgivet af SAND Dato Sagsnr. 2013-0184456

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt 2.1. Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD

kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder - et redskab til at arbejde med det kommunale serviceniveau Her findes love og regler om kvalitetsstandarder Serviceloven 92, 93, stk. 3 og 139 ( lov nr. 150 af

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kort orientering om krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser. Sundhedsstyrelsen har udgivet kvalitetstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis Ledelsens værktøjskasse Fra jura til praksis Hvad er værktøjskassen? Værktøjskassen er et redskab til, hvordan der kan arbejdes med delegation i praksis. Værktøjskassen består bl.a. af en række reflekterende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med et rehabiliteringsophold...3 Lovgrundlag...3 Hvem kan visiteres til et rehabiliteringsophold i Albertslund

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Ledelsen af hjemmesygeplejen Afgørelse om påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020 Støtte til voksne Kvalitetsstandarder 2020 Indholdsfortegnelse FORORD...3 HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG HAR BEHOV FOR STØTTE?...4 PRAKTISKE INFORMATIONER...4 HVAD ER EN KVALITETSSTANDARD?...6 PERSONLIG

Læs mere

Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/

Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/ Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål Hvilke redaktionelle ændringer? - Pensionistforeningerne skal fremgå i oversigtsform i forbindelse med oplysningen herom på side 12.

NOTAT. Spørgsmål Hvilke redaktionelle ændringer? - Pensionistforeningerne skal fremgå i oversigtsform i forbindelse med oplysningen herom på side 12. Svar til Økonomiudvalget vedr. Kvalitetsstandarder: Sundhed og ældre 2017 NOTAT RÅDHUSET Børn & Velfærd Sundheds- og Ældreafdelingen Sagsnr.: 16/27599 Dato: 25-01-2017 Økonomiudvalget har anmodet om besvarelse

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til Myndighedsteamet.

Henvendelse om aflastningsplads sker til Myndighedsteamet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 3.1.4 MIDLERTIDIG AFLASTNING Tildeling Høje Taastrup Kommune tilbyder døgnaflastning. Døgnaflastning foregår i dertil indrettede boliger

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et påbud til Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et påbud til Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør om: Distrikt 3 - Hjemmeplejen Klostermosevej 101 3000 Helsingør Alene sendt pr. digital post 23. maj 2019 AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

Fælles drift af rehabiliterings- og akutpladser

Fælles drift af rehabiliterings- og akutpladser Fælles drift af rehabiliterings- og akutpladser Afrapportering til chefgruppe 23. juni 2017 Rebild Kommune driver et Rehabiliteringscenter med 8 pladser på Mastruplundvej 2L i Støvring. Belægningen på

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD. Sygepleje. Kvalitetsstandard

SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD. Sygepleje. Kvalitetsstandard SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD Sygepleje Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om sygepleje til borgere, som bor i eget hjem, på plejecenter eller på korttidsplads.

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere