Beregning af marginalskat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af marginalskat"

Transkript

1 CEPOS har i dette notat lavet et konkret bud på en forenkling af skattesystemet, der er neutral både mht. ulighed og skatteprovenu. Der er heller ingen effekt på beskæftigelsen. Skatteomlægningen indebærer, at alle borgere har det samme rådighedsbeløb som i dag. Hvis modellen gennemføres, vil alle kunne beregne deres marginalskat (modsat i dag), når de får skatteprocenterne oplyst. Man skal bare lægge skatteprocenterne sammen. Modellen indebærer i hovedtræk, at både arbejdsmarkedsbidrag, men også de komplicerede job- og beskæftigelsesfradrag, afskaffes. Det finansieres ved at hæve bundskatten med 2,4 point., samt ved en ny mellemskat på 2,7 pct. Topskattesatsen reduceres med 1,2 point (hvilket blot fastholder topskatteyderes skattebetaling på det nuværende niveau). Personfradraget sænkes fra kr. til kr. Arbejdsmarkedsbidraget indebærer i dag, at de færreste kan beregne deres egen marginalskat (skatten af den sidst tjente krone). Man kan nemlig ikke bare lægge skatteprocenterne sammen, som man umiddelbart skulle tro. Det skyldes, at arbejdsmarkedsbidraget fratrækkes i grundlaget for de øvrige indkomstskatter. Ligeledes komplicerer fx beskæftigelses- og jobfradrag også beregningen af marginalskatten. Med forslaget gøres beregningen af marginalskatten langt mere enkel, jf. tabellen: Beregning af marginalskat Bundskatteyder, lønindkomst mellem kr. og kr. I dag 8+(1-0,08)*(24,9+12,2)- 0,1065*24,9=39,5 Forslag til forenkling 24,9+14,5=39,5

2 Rasmus Jarlov (K) slog i Børsen d. 3. juni 2019 til lyd for en forenkling af skattesystemet via en afskaffelse af arbejdsmarkedsbidraget finansieret ved bl.a. højere bundskat. Ideen var at forenkle skattesystemet, uden at det gav anledning til ændringer i skatteprovenu eller indkomstfordeling. CEPOS har i dette notat lavet et konkret bud på en forenkling af skattesystemet, der er neutral både mht. ulighed og skatteprovenu. Der er heller ingen effekt på beskæftigelsen. Skatteomlægningen indebærer, at alle borgere har det samme rådighedsbeløb som i dag. Hvis modellen gennemføres, vil alle kunne beregne deres marginalskat (modsat i dag), når de får skatteprocenterne oplyst. Man skal bare lægge skatteprocenterne sammen. Meget svært at beregne sin egen marginalskat Arbejdsmarkedsbidraget indebærer, at de færreste kan beregne deres egen marginalskat (skatten af den sidst tjente krone). Man kan nemlig ikke bare lægge skatteprocenterne sammen, som man umiddelbart skulle tro. Det skyldes, at arbejdsmarkedsbidraget fratrækkes i grundlaget for de øvrige indkomstskatter. Ligeledes komplicerer fx beskæftigelses- og jobfradrag også beregningen af marginalskatten, jf. tabel 1. Med forslaget gøres beregningen af marginalskatten langt mere enkel, jf. tabel 1 og uddybet nedenfor. Tabel 1. Beregning af marginalskat Bundskatteyder, lønindkomst mellem kr. og kr. I dag 8+(1-0,08)*(24,9+12,2)- 0,1065*24,9 = 39,5 Forslag til forenkling 24,9+14,5=39,5 Forklaring af beregning Først betales 8 pct. i AM-bidrag. Herefter er der fradrag for AMbidraget (1-0,08) ved betaling af kommuneskat (24,9 pct.) og bundskat (12,2 pct.). Endeligt fratrækkes satsen for beskæftigelsesfradraget (0,1065) ganget med fradragsværdien, som er kommuneskattesatsen (24,9) Kommuneskat (24,9) lægges sammen med bundskat (14,5) Bundskatteyder, lønindkomst over kr. Topskatteyder 8+(1-0,08) * (24,9+12,2) = 42,1 24,9+14,5+2,7=42,1 8+(1-0,08) * (24,9+12,2+15) = 55,9 24,9+14,5+2,7+13,8=55,9 Anm.: Marginalskatten er beregnet ud fra 2025-regler, 2019-niveau. Pga. afrunding summer tallene ikke til totalen. Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger

3 Det kan faktisk blive endnu mere kompliceret i det nuværende system end eksemplerne i tabel 1. Hvis lønindkomsten er på mellem kr. og kr. regnes marginalskatten ud på følgende måde (fordi jobfradraget på 4,5 pct. indfases her): 8+(1-0,08)*(24,9+12,2)-(0,1065+0,045)*24,9=38,3 pct. Komplicerede fradrag Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag er to komplicerede fradrag. For at finde skattelettelsen som følge af disse fradrag, skal man gange en fradragssats på sin kommuneskattesats, samtidig med at der er et loft over fradraget. Eksempel med beskæftigelsesfradraget: Når beskæftigelsesfradraget er fuldt indfaset i 2022, er fradragssatsen på 10,65 pct., og den gennemsnitlige kommuneskattesats er på 24,9 pct. Det maksimale beskæftigelsesfradrag er på kr. Hvis man har lønindkomst på kr., får man umiddelbart et beskæftigelsesfradrag på kr. ( *0,1065). De fleste mennesker vil nok tro, at dette beløb så er deres skattelettelse. Men nej: Hvad der mildest talt ikke er åbenlyst er, at de kr. skal ganges med kommuneskattesatsen på 24,9 pct. for at få skatteværdien (dvs. den faktiske skattelettelse), som dermed bliver kr. (31.950*0,249). Dette er helt unødigt kompliceret. Forslaget om forenkling af skattesystemet indeholder overordnet følgende tiltag. Der henvises til appendiks 1 for en fuld beskrivelse: Arbejdsmarkedsbidraget afskaffes. Beskæftigelses- og jobfradrag afskaffes. Bundskatten forhøjes med 2,4 point. Der indføres en mellemskat på 2,7 point, som betales af indkomst over ca kr. Topskatten sænkes med 1,2 point (hvilket blot fastholder topskatteyderes skattebetaling på det nuværende niveau). Personfradraget sænkes fra kr. til kr. (bl.a. fordi afskaffelsen af AM-bidraget giver en lettelse i bunden). Overførselsindkomster (dagpenge, folkepension mv.) opreguleres, fordi forhøjelsen af bundskatten udhuler overførselsindkomsterne. Det sikrer, at rådighedsbeløbet er uændret for modtagere af overførselsindkomst.

4 Forslaget giver et langt mere forståeligt system, hvor marginalskatterne umiddelbart kan lægges oveni hinanden (det kan man ikke i dag), jf. figur 1. Marginalskatten og skattebetalingen er uændret ift. det nuværende system 1. Dermed påvirkes indkomstfordelingen og arbejdsudbuddet heller ikke. Figur 1. Marginalskat med forslag til forenklet skattesystem Pct ,5+2,7+13,8=55,9 pct ,5+24,9=39,5 pct. 39,5+2,7=42,1 pct. Topskat på 13,8 pct. betales af indkomst over ca kr Bund- og kommuneskat på 39,5 pct. sætter ind, når indkomsten overstiger personfradraget på kr Indkomst, kr. Mellemskat på 2,7 pct. betales af indkomst over ca kr. Arbejdsmarkedsbidraget, som er en skat på 8 pct. af al indkomst, fjernes. Dvs. der betales ikke skat af de første kr. i indkomst Kilde: Skatteministeriet og CEPOS-beregninger Yderligere om forslaget: Pensionsind- og udbetalinger: Der indføres en 8 pct. skat på pensionsindbetalinger, for at undgå et stort midlertidigt provenutab som følge af afskaffelsen af arbejdsmarkedsbidraget (som i dag også pålægges pensionsindbetalinger). Forhøjelsen af bundskatten betyder herudover, at beskatningen ved udbetaling umiddelbart øges. Derfor skal der laves en skatterabat (for fx mellemskatteydere bliver rabatten på 5 point), for at neutralisere denne skattestigning. 1 Skatteværdien af beskæftigelsesfradraget afhænger i dag af kommuneskattesatsen. Erstatningen i form af (isoleret set) lavere bundskat og indførelse af en mellemskat afhænger ikke af kommuneskatten. For en borger i en gennemsnitskommune vil forslaget ikke påvirke skattebetalingen. For en borger i en lavskattekommune, kan forslaget give en lettelse på maksimalt 80 kr. om måneden, mens forslaget i en højskattekommune kan give en skattestigning på maksimalt 75 kr. om måneden. Jobfradraget: I dag giver jobfradraget en lille reduktion i marginalskatten på 1,2 point i indfasningsintervallet mellem kr. og kr. Denne reduktion i marginalskatten fjernes med afskaffelsen af jobfradraget, men modsvares af en forhøjelse af personfradraget med kr. (og reduktionen af overførsler med kr.). Dermed bevares det primære formål med jobfradraget, nemlig at øge gevinsten ved at være i beskæftigelse frem for på overførsel med ca. 600 kr.

5 Kapitalindkomst (kun positiv indkomst påvirkes): Forhøjelsen af satserne for bundskat og indførelse af mellemskat vil umiddelbart forøge skatten på positiv kapitalindkomst. For at neutralisere dette, udbygges det nuværende skatteloft på positiv kapitalindkomst (som er på 42 pct.) med et loft på ca. 37 pct. 2 for øvrige personer med positiv kapitalindkomst. Beløbsgrænser (fx topskattegrænsen) hæves med 8,7 pct. (divideres med 1-0,08=0,92) pga. afskaffelsen af arbejdsmarkedsbidraget. Dermed rammer man topskatten ved samme indkomst som i dag. Forslag er provenuneutralt, jf. tabel 2: Tabel 2. Oversigt over provenuer ved forenkling af skattesystem, efter tilbageløb Provenutab Mia. kr. Arbejdsmarkedsbidrag afskaffes 52 Overførsler opreguleres med 4 pct. (fordi bundskatten sættes op) og nedsættes med kr. Topskat sænkes med 1,2 point 1 Skatterabat på pensionsudbetalinger 2 Provenutab i alt 59 4 Finansiering Beskæftigelsesfradrag fjernes 16 Jobfradrag fjernes 1 Bundskat forhøjes med 2,4 point 22 Mellemskat indføres på 2,7 point 6 Personfradraget nedjusteres (fra til kr.) 6 8 pct. skat på pensionsindbetalinger 8 Finansiering i alt 59 Anm.: Der er ikke nogen adfærdseffekter, idet marginalskatter og incitament til at være i job frem for på overførsel er uændrede. Kilde: CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre Ønsker man i det nuværende skattesystem at give en skattelettelse målrettet beskæftigede (så overførselsmodtagere ikke får gavn heraf), kan dette gøres ved at øge enten job- eller beskæftigelsesfradraget. 2 For at opnå samme skat som i dag i alle kommuner, skal loftet fastsættes som bundskat i dag (12,15 pct.) + kommuneskat (24,9 pct. i gns.).

6 Skattelettelser målrettet beskæftigede kan i det nye, forenklede system gennemføres ved at reducere bundskatten (og evt. forhøje mellemskatten tilsvarende, hvis fordelingsprofilen skal ligne det nuværende beskæftigelsesfradrag) samtidig med at overførslerne reduceres (så overførselsmodtagere får det samme udbetalt som i dag), jf. tabel 3. Tabel 3. Effekt på beskæftigelse - 5 mia. kr. i skattelettelse til beskæftigede Effekt på beskæftigelsen Nuværende beskæftigelsesfradrag Lavere bundskat og lavere overførsler Lavere bundskat, tilsvarende forhøjelse af mellemskat samt lavere overførsler Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål 27 af 14. oktober 2016 Arbejdsmarkedsbidraget samt job- og beskæftigelsesfradraget gør som nævnt skattesystemet mere kompliceret. Skattesystemet er løbende blevet mere kompliceret gennem de seneste årtier: Arbejdsmarkedsbidraget blev indført af Nyrup og Lykketoft i Oprindeligt var ideen, at arbejdsmarkedsbidraget skulle sænkes i takt med, at ledigheden faldt og udgifterne til bl.a. dagpenge blev lavere. Det er imidlertid aldrig blevet realiseret. Fradragene i personskattesystemet er blevet udvidet kraftigt siden Det skyldes særligt beskæftigelsesfradraget, men også bl.a. jobfradraget, jf. figur 2.

7 Figur 2. Ligningsmæssige fradrag opdelt på fradragstype, Pct. af personlig indkomst Pensionsfradrag Jobfradrag Beskæftigelsesfradrag BoligJob Befordring A-kasse, efterløn og fagforening Øvrige fradrag Anm.: For 2018 har Skatteministeriet (før der var indgået en skatteaftale) indlagt ekstra fradrag som følge af forventninger om en skatteaftale. Disse ekstra forventede fradrag er fjernet i figuren. For BoligJob er der for 2018 anvendt opgørelsen fra lovforslaget vedr. en permanent boligjobordning (L173). 2018* angiver niveauet i 2018 tillagt effekterne af den fuldt indfasede skatteaftale. Underskud i skattepligtigt indkomst overført fra tidligere år mv. er fratrukket Skatteministeriets opgørelse af de ligningsmæssige fradrag for at sikre konsistens med Danmarks Statistiks opgørelse. Kilde: Danmarks Statistik ( ), Skatteministeriet ( ) og Finansministeriet (effekt af skatteaftalen). En af udfordringerne i det nuværende skattesystem er, at beløbsgrænserne er fastsat EFTER arbejdsmarkedsbidrag. Fx er topskattegrænsen i 2019 på kr. EFTER arbejdsmarkedsbidrag. Det betyder, at topskattegrænsen FØR arbejdsmarkedsbidrag er på kr. Det er ikke særligt intuitivt, og gør skattesystemet sværere at forstå og gennemskue. Eksempelvis bliver arbejdende folkepensionister snydt af beløbsgrænserne: Folkepensionister måtte i perioden tjene op til kr. i erhvervsindkomst uden at blive trukket i pensionstillægget. De kr. er imidlertid den grænse, der fremgår af det officielle regelsæt. Hvad der er knapt så tydeligt for de fleste er, at grænsen på kr. er EFTER betaling af arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. Det betyder, at grænsen reelt er på /(1-0,08)=ca kr. FØR betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Ser man på den faktiske fordeling af erhvervsindkomst for arbejdende folkepensionister, så er der relativt mange, der klumper sig sammen lige under kr., jf. figur 3. Dvs. et tegn på, at nogle

8 reagerer på skatte- og overførselssystemet ved at planlægge deres indkomst og arbejdstimer, så de tror de selv - præcist undgår at blive modregnet i deres pensionstillæg. Problemet er blot, at disse personer faktisk må tjene kr. (og ikke kun kr.), hvor der ikke er nogen sammenklumpning. Dvs. de er blevet vildledt af, at beløbsgrænserne i skatte- og overførselssystemet er fastsat EFTER betaling af arbejdsmarkedsbidraget. De fleste tænker formentligt på deres løn FØR arbejdsmarkedsbidrag. Figur 3 tjener derfor til at illustrere, at arbejdsmarkedsbidraget skaber unødvendig kompleksitet i skatte- og overførselssystemet. Figur 3. Antal arbejdende folkepensionister, fordelt efter erhvervsindkomst, 2016 Antal Grænse på kr. EFTER AM-bidrag - det beløb, der fremgår af regelsættet Grænse på kr. FØR AM-bidrag - det beløb, man faktisk må tjene Indkomst FØR arbejdsmarkedsbidrag, kr. Kilde: CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre Forslaget om forenkling af skattesystemet vil betyde, at der ikke er nogen forskel på indkomst før og efter arbejdsmarkedsbidrag, fordi arbejdsmarkedsbidraget afskaffes. Derfor vil forslaget fjerne den nuværende vildledning af de arbejdende folkepensionister. Grænsen på kr. er siden blevet forhøjet til kr. (Finanslov 2019) og med aftalen om seniorpension fra maj 2019 forhøjes grænsen yderligere til kr.

9 Forslaget om forenkling af skattesystemet indeholder overordnet følgende tiltag: Arbejdsmarkedsbidraget afskaffes Beskæftigelses- og jobfradrag afskaffes Bundskatten forhøjes med 2,4 point Der indføres en mellemskat på 2,7 point, som betales af indkomst over ca kr. Topskatten sænkes med 1,2 point (hvilket blot fastholder topskatteyderes skattebetaling på det nuværende niveau) Personfradraget sænkes fra kr. til kr. (bl.a. fordi afskaffelsen af AM-bidraget giver en lettelse i bunden) Overførselsindkomster (dagpenge, folkepension mv.) opreguleres, fordi forhøjelsen af bundskatten udhuler overførselsindkomsterne. Det sikrer, at rådighedsbeløbet er uændret for modtagere af overførselsindkomst. Yderligere om forslaget: Pensionsind- og udbetalinger: Der indføres en 8 pct. skat på pensionsindbetalinger, for at undgå et stort midlertidigt provenutab som følge af afskaffelsen af arbejdsmarkedsbidraget (som i dag også pålægges pensionsindbetalinger). Forhøjelsen af bundskatten betyder herudover, at beskatningen ved udbetaling umiddelbart øges. Derfor skal der laves en skatterabat (for fx mellemskatteydere bliver rabatten på 5 point), for at neutralisere denne skattestigning. Kapitalindkomst (kun positiv indkomst påvirkes): Forhøjelsen af satserne for bundskat og indførelse af mellemskat vil umiddelbart forøge skatten på positiv kapitalindkomst. For at neutralisere dette, udbygges det nuværende skatteloft på positiv kapitalindkomst (som er på 42 pct.) med et loft på ca. 37 pct. 3 for øvrige personer med positiv kapitalindkomst. Beløbsgrænser (fx topskattegrænsen) hæves med 8,7 pct. (divideres med 1-0,08=0,92) pga. afskaffelsen af arbejdsmarkedsbidraget. Dermed rammer man topskatten ved samme indkomst som i dag. Afskaffelsen af jobfradraget modsvares af, at personfradraget hæves med ca kr., svarende til en skatteværdi på ca. 600 kr., som er gevinsten ved det nuværende jobfradrag. For at overførsler ikke får gavn af denne stigning i personfradraget, reduceres de særskilt med ca kr. (svarende til en værdi efter skat på ca. 600 kr.). Overførselsindkomster (dagpenge, folkepension mv.) opreguleres med 4 pct. (fordi bundskatten sættes op). Desuden nedsættes overførselsindkomsterne med ca kr. (fordi afskaffelsen af jobfradraget gennem øget personfradrag ellers ville give en lettelse til overførselsmodtagere). 3 For at opnå samme skat som i dag i alle kommuner, skal loftet fastsættes som bundskat i dag (12,15 pct.) + kommuneskat (24,9 pct. i gns.).

10 Sammen med reduktionen af personfradraget sikrer det, at den udbetalte overførselsindkomst er uændret. Skatteværdien af beskæftigelsesfradraget afhænger i dag af kommuneskattesatsen. Erstatningen i form af (isoleret set) lavere bundskat og indførelse af en mellemskat afhænger ikke af kommuneskatten. For en borger i en gennemsnitskommune vil dette ikke påvirke skattebetalingen. For en borger i en lavskattekommune, kan det give en lettelse på maksimalt 80 kr. om måneden, mens det i en højskattekommune kan give en skattestigning på maksimalt 75 kr. om måneden 4. Medlemmer af folkekirken får i dag rabat på kirkeskatten gennem beskæftigelses- og jobfradraget. Når disse fradrag afskaffes, betyder det umiddelbart en lille skattestigning på maksimalt 50 kr. om måneden (30 kr. for et medlem af folkekirken i en gennemsnitskommune). Dette beskedne merprovenu er ikke indregnet i ovenstående model, men kan anvendes til at sænke bundskatten (og tilsvarende forhøjelse af mellemskatten). Satser og beløbsgrænser for fx boligstøtte reguleres, så det tilstræbes, at man med reformen får udbetalt samme støtte som i dag. En generel ændring af satser og beløbsgrænser vil dog medføre, at nogle umiddelbart vil få ændret støtte. I det omfang, at nogle får fx lavere boligstøtte, kan der overvejes en midlertidig kompensationsordning. 4 I samme boldgade: Beskæftigelsesfradraget gives kun til lønindkomst, mens mellemskatten også pålægges overførselsindkomst. Det er umiddelbart ikke et problem for en helårsmodtager af overførsler, som ikke kommer over mellemskattegrænsen på kr. For en person med både lønindkomst og overførselsindkomst, hvor indkomsten overstiger mellemskattegrænsen, vil der være tale om en skattestigning, fordi overførselsindkomsten dermed beskattes med mellemskat.

11 Herunder vises regneeksempler for, hvordan forslaget påvirker hhv. en lønmodtager og en dagpengemodtager. Primært for at vise, at forenklingsforslaget for både lønmodtageren og dagpengemodtagere betyder, at de får det samme udbetalt. Men også for at vise, at skatteberegningen for lønmodtageren bliver mindre kompliceret. Først opridses kort i skattesatser og beløbsgrænser til beregningerne, jf. tabel A2.1. Tabel A2.1. Skattesatser og beløbsgrænser, i dag og med forslag til forenkling I dag Forslag til forenkling Skattesatser Arbejdsmarkedsbidrag 8 Afskaffes Kommuneskat 24,93 24,93 Bundskat 12,15 14,53 Mellemskat 0 2,66 Topskat 15,0 13,8 Beskæftigelsesfradrag 10,65 Afskaffes Jobfradrag 4,5 Afskaffes Beløbsgrænser Personfradrag Mellemskattegrænse Topskattegrænse Maksimalt beskæftigelsesfradrag Afskaffes Maksimalt jobfradrag Afskaffes Jobfradrag, bundfradrag Afskaffes Anm.: Skattesatser og beløbsgrænser er opgjort i 2025-regler, 2019-niveau. I opgørelsen med forenklingsforslaget er der anvendt ikke-afrundede beløbsgrænser for at vise, at lønmodtageren får præcist det samme udbetalt som i dag. Normalt rundes beløbsgrænser op til nærmeste 100 kr. Gøres dette, vil det give marginale afvigelser. Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger Lønmodtager En lønmodtager, der har en lønindkomst på kr., får med de nuværende regler udbetalt ca kr., jf. tabel A2.2. For at holde eksemplet simpelt, ses der bort fra pensionsindbetalinger og fx fradrag for fagforening og a-kasse samt renteudgifter. Det vil dog ikke påvirke resultatet om, at forenklingsforslaget ikke påvirker den udbetalte løn.

12 Med forslaget til det forenklede skattesystem vil lønmodtageren fortsat få udbetalt ca kr., jf. tabel A Men skatteopgørelsen vil med forslaget være mere enkel 6. Tabel A2.2. Skatteberegning for en lønmodtager, nuværende regler Lønindkomst Arbejdsmarkedsbidrag Løn efter AM-bidrag Kr A B=A*0, C=A-B Beregning Ligningsmæssige fradrag Jobfradrag Beskæftigelsesfradrag Indkomstopgørelse til skattebetaling Personlig indkomst (bundskat) Skattepligtig indkomst (kommuneskat) Skattebetaling Arbejdsmarkedsbidrag Bundskat Kommuneskat Samlet skat Udbetalt løn Anm.: Skat beregnet med 2025-regler, 2019-niveau. Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger D=Min af og (A )*0, E=Min af og A*0, F=C G=F-D-E B H=(F )*0, I = (G )*0, J=B+H+I K=A-J Tabel A2.3. Skatteberegning for en lønmodtager, forslag til forenkling Lønindkomst Kommuneskat Bundskat Mellemskat Samlet skat Udbetalt løn Anm.: Skat beregnet med 2025-regler, 2019-niveau. Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger Kr. Beregning A B=(A )*0, C=(A )*0, D=(A )*0, E=B+C+D F=A-E 5 I opgørelsen med forenklingsforslaget er der anvendt ikke-afrundede beløbsgrænser for at vise, at lønmodtageren får præcist det samme udbetalt som i dag. Normalt rundes beløbsgrænser op til nærmeste 100 kr. Gøres dette, vil det give marginale afvigelser. 6 For de fleste skatteydere vil der fortsat være en række fradrag, som indgår i skatteopgørelsen. Det kan eksempelvis være fradrag for negativ kapitalindkomst, a-kasse og fagforeningsfradrag samt befordringsfradrag.

13 Dagpengemodtager Udover ændringer i skattesatser og beløbsgrænser, forhøjes dagpengesatsen som nævnt med 3,9 pct. og reduceres med kr. I 2019 er dagpengesatsen på kr. Med forslag til forenkling vil dagpengesatsen dermed stige til kr. Med de nuværende regler vil en dagpengemodtager have ca kr. udbetalt, jf. tabel A2.4. Og med forslaget til forenkling vil det udbetalte beløb være det samme, jf. tabel A2.5. Tabel A2.4. Skatteberegning for en dagpengemodtager, nuværende regler Dagpenge Kommuneskat Bundskat Samlet skat Udbetalt løn Anm.: Skat beregnet med 2025-regler, 2019-niveau. Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger Kr. Beregning A B=(A )*0, C=(A )*0, D=B+C E=A-D Tabel A2.5. Skatteberegning for en dagpengemodtager, forslag til forenkling Dagpenge Kommuneskat Bundskat Samlet skat Udbetalt løn Anm.: Skat beregnet med 2025-regler, 2019-niveau. Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger Kr. Beregning A B=(A )*0, C=(A )*0, D=B+C E=A-D

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Skattelettelser siden valget i 2015: Gevinst på 12.000 kr. for en LO-familie 22-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (2123 7952) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resume Siden valget

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV). Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt 6. december 2018 J.nr. 2018-7756 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. april 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (Alm. del) af 7. oktober 2016

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne Den historiske udvikling i marginalskatter betyder mindre samspilsproblem for nuværende pensionister i samme omfang som det ekstra pensionsfradrag gør for kommende Samspilsproblemet opstår som følge af

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-5325303 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 324 af 22. december

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND

FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 3 79 19. december 011 FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND Skatteministeriet har i et svar til Folketinget regnet på,

Læs mere

Regeringens udspil om skatteændringer 2007

Regeringens udspil om skatteændringer 2007 22.8.27 Notat 1614 LIBA/kiak Regeringens udspil om skatteændringer 27 Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af deres forslag til kvalitetsreform og 215-plan offentliggjort et udspil der skal

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

Analyse. Udviklingen i gevinsten ved at arbejde. 14. september Isabelle Mairey

Analyse. Udviklingen i gevinsten ved at arbejde. 14. september Isabelle Mairey Analyse 14. september 2016 Udviklingen i gevinsten ved at arbejde Isabelle Mairey Dette notat belyser udviklingen i den sammensatte marginalskat i bund og top i perioden 1994-2014. Gevinsten ved at arbejde

Læs mere

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct.

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct. Notat: TOP 1 PCT. S ANDEL AF DE SAMLEDE SKATTEBETALINGER ER STEGET FRA 6,5 PCT. i 1991 TIL 9,7 PCT. DET HØJESTE I 27-07-2017 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Carl-Christian Heiberg De mest velhavende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

Fordelingseffekter af skattelettelser

Fordelingseffekter af skattelettelser d. 12.06.2019 AMR 1. udkast Fordelingseffekter af skattelettelser I kapitel II om kapitalindkomstbeskatning i Dansk Økonomi, forår 2019 indgår beregninger af de fordelingsmæssige konsekvenser af en skattelettelse

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter 15. december 2016 2016:27 Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter Af Niels Madsen Siden 1995 har der været syv skattereformer i Danmark. Det gennemgående tema i reformerne

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 201718 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt 4. september 2018 J.nr. 20185105 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: LO-forslag om højere dagpenge reducerer beskæftigelsen med 7.000 personer og koster 2½ 03-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (2123 7952) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Projektforløb: Personbeskatning i Danmark

Projektforløb: Personbeskatning i Danmark Projektforløb: Personbeskatning i Danmark Abstract: Et forløb om personbeskatning i Danmark er oplagt i mat samf klasser, men det er jo relevant for alle elever. Der kan sagtens skrues en masse op og ned

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 16. marts 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 204 (Alm. del) af 12. februar

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 117 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 117 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 117 Offentligt Notat om skat, Ældre Sagen januar 2009 Skal skattereformen være grå eller grøn? Det skal være attraktivt at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet,

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Nedenfor er angivet to scenarier for velfærdsservice og konsekvenserne for den finanspolitiske holdbarhed 1 :

Nedenfor er angivet to scenarier for velfærdsservice og konsekvenserne for den finanspolitiske holdbarhed 1 : Notat // /07/07 VÆKST I VELFÆRDSSERVICE SOM I PERIODEN 2002-06 INDEBÆRER SKATTESTIGNING PÅ 115 MIA. KR. DREAM-gruppen har for CEPOS regnet på forskellige scenarier for væksten i den offentlige velfærdsservice

Læs mere

Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere

Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere Iværksættere og selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere uanset om de driver deres virksomhed som et aktie- eller personligt selskab. Særligt hårdt

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne,

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 1 Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Med Jobreformens fase

Læs mere

Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden

Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden 6. juli 2012 Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan indkomstfordelingen ville blive påvirket, hvis Enhedslistens

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr.

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr. Regningen for krisen er dyr for danskerne Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 1 mia. kr. En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring i form af Forårspakke. og Genopretningspakken

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 17. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 17. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 72 Offentligt J.nr. 2006-318-0571 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 17. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG 20. februar 2009 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG Resumé: INKL. ERHVERVSSKATTER I det følgende er fordelingseffekterne af Skattekommissionens

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 264 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 264 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 264 Offentligt 27. marts 2017 J.nr. 2017-1248 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 264 af 3. marts 2017 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 601 af 8. juni Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Simon Emil Ammitzbøll

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 601 af 8. juni Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Simon Emil Ammitzbøll Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 601 Offentligt J.nr. -318-0419 Dato:1. juli Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 601 af 8. juni. Spørgsmålet

Læs mere

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN Resumé // 17/10/05 Danmark har i dag en meget kompliceret beskatning af aktie- og kapitalindkomst med en lang række forskellige skattesatser. Endvidere

Læs mere

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst Almindelige lønmodtagere får op til 5.000 kr. i gevinst Denne analyse gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a- kasser. Analysen viser, at almindelige lønmodtagere får en

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere