Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser I alt drift Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2018 er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2017 og forventet forbrug i det kommende år. I forbindelse med budget 2016, 2017 og 2018 er der blevet vedtaget en række initiativer, der skal skabe et mindre forbrug i forhold til budget 2015 på 74,6 mio. kr. i Dette mindre forbrug findes igennem en lang række initiativer, der omfatter alle ydelser, men særligt har fokus på uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge og integration. Bemærk at man på grund af tekniske korrektioner, prisfremskrivninger, konjunkturændringer, antal flygtninge o.a. ikke direkte kan aflæse de økonomiske potentialer i ovenstående skema Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram Introduktionsydelse Beboelse udlændinge/flygtninge Repatriering Bevilling i alt Den foreløbige udmelding fra udlændingestyrelsen for 2018 er, at kvoten er på 0 personer. Der er dog i budgettet indregnet udgifter til familiesammenførte, som der forventes 7 helårspersoner (HÅP) af Budgetposten dækker også over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationsloven, blandt andet udgifter ved deltagelse i integrationsprogrammet, enkeltudgifter, sygebehandling og flytning samt særlige udgifter vedrørende børn. Staten refunderer 50% af udgifter til hjælp i særlige tilfælde. Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. 35 er mod tilbagebetaling. Til Udlændinge er der budgetteret med følgende tal for 2018: Integrationsydelse til udlændinge Budget 2017 Budget 2018 Integrationsydelse 0-4 uger 80% Integrationsydelse 5-26 uger 40% Integrationsydelse uger 30% Integrationsydelse over 52 uger 20% Integrationsydelse andre 0-4 uger 80% 2 1 Integrationsydelse andre 5-26 uger 40% 12 6 Integrationsydelse andre uger 30% 11 6 Integrationsydelse andre over 52 uger 20% 14 7 I alt

2 Rekruttering (STAR). Data er fra Det store fald i antallet fra 402 HÅP til 190 HÅP skyldes dels at flygtningekvoten er blevet justeret flere gange i 2017, samt at flere borgere på integrationsydelse er blevet selvforsørgende Midlertidige ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp visse flygtninge Dagpenge forsikrede ledige Kontantydelse Revalidering Ressource- og jobafklaringsforløb Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Løntilskud ledige Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Sociale formål Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Bevilling i alt Sygedagpenge Der vil også i 2018 være stor fokus på sygedagpengeområdet. Der arbejdes løbende med strategier for at nedbringe antallet. Der er et særligt fokus på den tidlige indsats, på fastholdelse og på at styrke den virksomhedsrettede indsats blandt andet ved at flere skal hjælpes til delvise raskmeldinger. På grund af sygedagpengereformen fra 2014 skal borgere vurderes i forhold til 7 forlængelsesmuligheder ved 22 ugers sygdom. Hvis borgeren ikke er omfattet af en af disse forlængelsesmuligheder og ikke kan raskmeldes, overgår vedkommende til jobafklaringsforløb. Der forventes i 2018 en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Dette sker fordi at der i 2017 var lagt et stort fald i antal ind på baggrund af budgetanalyser, som det ikke lykkedes at opnå. Det samlede forbrug forventes dog at blive en smule lavere i 2018 end 2017, idet gennemsnitsprisen har vist sig at være lavere i Til gengæld betød samme budgetanalyse at der blev bevilget markant færre fleksjob og revalideringer end budgetteret (se s. 4 og 7). Til Sygedagpenge er der budgetteret med følgende tal for 2018: Sygedagpengemodtager Budget 2017 Budget uger - 80% refusion uger - 40% refusion uger - 30% refusion Over 52 uger 20% refusion I alt Bemærk at placeringen på refusionstrappen er baseret på den samlede tid på offentlig forsørgelse. Kommunen vil således få 20% refusion på ydelsen fra 1. dag en 2

3 borger er på sygedagpenge, hvis borgeren inden da har været 1 år på anden offentlig forsørgelse indenfor de sidste 3 år. Budgettet bygger på en forudsætning om, at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster kr. Kontanthjælp Kontanthjælp udbetales til de personer i alderen år der: Er ledig Ikke længere er forsikret ved en a-kasse. Ikke har formue. Ikke har en ægtefælle der kan forsørge en Deltager i de aktiviteter, som Jobcentret tilbyder (ved manglende deltagelse sanktioneres den manglende deltagelse i forhold til ydelsen). Budgettet bygger på en forudsætning om at kontanthjælp i gennemsnit koster kr. og uddannelseshjælp i gennemsnit koster kr. Til kontant- og uddannelseshjælp er der budgetteret med følgende tal for 2018: Kontant- og uddannelseshjælp Budget 2017 Budget 2018 Kontanthjælp 0-4 uger 80% 4 4 Kontanthjælp 5-26 uger 40% Kontanthjælp uger 30% Kontanthjælp over 52 uger 20% Uddannelseshjælp 0-4 uger 80% 5 4 Uddannelseshjælp 5-26 uger 40% Uddannelseshjælp uger 30% Uddannelseshjælp over 52 uger 20% I alt Der forventes et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er igangsat en række tiltag der skal hjælpe til dette. Blandt andet en stærkere indsats overfor de ny-ledige aktivitetsparate. Der er iværksat et øget antal samtaler med borgerne. Endvidere forventes konjunkturudviklingen også at kunne hjælpe nogle af de jobparate kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet. Der forventes ligeledes en mindre nedgang i antallet af uddannelseshjælp-modtagere. Der er stor fokus på denne målgruppe, og der arbejdes kontinuerligt med at forbedre indsatsen. Der er særligt fokus på modtagelsen af ny-ledige og på intensiverede samtaleforløb. Dagpenge forsikrede ledige Budget 2018 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs Kommune i 2018 i gennemsnit vil have 430 bruttoledige fuldtidspersoner på dagpenge, eller i løntilskud. Til dagpengeydelser er der budgetteret med følgende tal for 2018: Dagpengeydelser Budget 2017 Budget 2018 Dagpenge 0-4 uger - 80% refusion

4 Dagpenge 5-26 uger - 40% refusion Dagpenge uger - 30% refusion Dagpenge Over 52 uger 20% refusion I alt bruttoledige fuldtidspersoner Faldet i antallet af borgere skyldes primært den faldende ledighed, hvor Syddjurs kommune i september 2017 havde en ledighed på 3,8%. Til sammenligning havde Østjylland en ledighed på 4,2% og landet som helhed 4,4%. (Kilde: Danmarks statistik) Revalidering Syddjurs Kommune blev i forbindelse med refusionsreformens vedtagelse i 2015 klar over at udgifterne til revalidering ville stige markant i Desuden havde revalidering ikke vist den ønskede effekt. Derfor blev det besluttet at ændre strategi og bevilge markant færre til revalidering end tidligere. Derfor har der siden da været et stort fald i antallet. Budgettet bygger på en forudsætning om, at en revalidend i gennemsnit koster kr. Til revalidering er der budgetteret med følgende tal for 2018: Revalideringsydelser Budget 2017 Budget uger - 80% refusion uger - 40% refusion uger - 30% ref. 1 0 Over 52 uger 20% ref I alt Nedgangen på revalidering vil betyde stigninger på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. En nedgang i revalidering vil også medføre færre driftsudgifter, idet gennemsnitsudgifterne til revalidering er væsentligt højere end andre målgrupper. Fordelingen på af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Data er fra 2016 Ressource- og jobafklaringsforløb Som en del af førtids- og fleksjobreformen i 2012 blev det besluttet, at borgere ikke umiddelbart kan tilkendes førtidspension uden at gennemføre et ressourceforløb. Forløbet skal hjælpe til at mindske antallet af førtidspensioner. Budget 2018 bygger på en forudsætning af, om Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 145 bruttoledige fuldtidspersoner på ressourceforløbsydelse. Dette er en stigning i forhold til Dette skyldes, at ressourceforløb kan være op til 5 år lange og fordi Syddjurs kommune via ressourceforløb ønsker at hjælpe borgere ud i selvforsørgelse i stedet for permanent offentlig forsørgelse. Sygedagpengereformen som fik virkning d. 1. juli 2014 betyder, at det efter 22 ugers skal vurderes om borgere, der er sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge efter 7 forlængelsesmuligheder. De personer der ikke opfylder kriterierne, men som fortsat er syge vil kunne få jobafklaringsydelse. Lovens intention er at sikre, at ingen, der er syge, står helt uden forsørgelse. Budget 2018 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 189 bruttoledige fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb. Faldet i antallet af jobafklaringsforløb skyldes primært, at den indsats, der gives til gruppen, vil få flere borgere raskmeldt og ud i selvforsørgelse. 4

5 Der arbejdes særligt med at give flere borgere på jobafklaringsforløb en virksomhedsrettet indsats, hvilket har vist sig at have en god effekt Til ressource- og jobafklaringsforløb er der i 2018 budgetteret med følgende tal: Ressource- og jobafklaringsforløb Budget 2017 Budget 2018 Ressourceforløb 0-4 uger - 80% refusion 0 2 Ressourceforløb 5-26 uger - 40% refusion 6 7 Ressourceforløb uger - 30% ref Ressourceforløb over 52 uger 20% ref Jobafklaringsforløb 0-4 uger - 80% refusion 2 2 Jobafklaringsforløb 5-26 uger - 40% refusion 9 9 Jobafklaringsforløb uger - 30% ref Jobafklaringsforløb over 52 uger 20% ref I alt bruttoledige fuldtidspersoner Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster kr. for ressourceforløb og kr. for jobafklaringsforløb. Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige dækker over udgifter til løntilskud i såvel offentlig som privat regi (herunder løntilskud i Syddjurs Kommune) og til personlig assistance. Der forventes et fald i udgifterne ift på grund af en gennemført analyse og nye arbejdsgange vedr. personlig assistance. Sociale formål Budgetposten dækker over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Aktivloven, blandt andet enkeltudgifter, sygebehandling og flytning. Udgifter til enkeltudgifter og flytning dækker over udgifter efter 81 og 85. Udgifter til sygebehandling inkluderer udgifter til medicin, tandbehandling eller lignede efter 82. Staten refunderer 50% af udgifter til særlig hjælp. Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. 81 er mod tilbagebetaling. Løntilskud forsikrede ledige Der er budgetteret med i gennemsnit 17 bruttoledige fuldtidspersoner i løntilskud med en gennemsnitsløn på kr. Der er budgetteret med 7 offentlige og 10 private stillinger med løntilskud. Løntilskud ledige Budget 2017 Budget 2018 Privat løntilskud Offentligt løntilskud 10 7 I alt Syddjurs kommune har i de seneste år både haft et faldende antal i offentlige og private løntilskud. Faldet i offentlige løntilskud skyldes både en bevidst strategi og en faldende ledighed. Faldet i private løntilskud skyldes udelukkende den faldende ledighed. 5

6 Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats Posten rummer udgifter til aktivering af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender og 6 uger selvvalgt uddannelse. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, samt til ordinær uddannelse. I forbindelse med lovændring er udgifter til mentor fra 2016 en del af driftsudgifterne. I 2016 er en del af bostøtten på socialområdet omlagt til mentor-indsats. Desuden er den virksomhedsrettede indsats lagt ind under driftsudgifterne. Der vil derfor i 2018 være et fokus på at monitorere driftsudgifterne for derigennem at sikre budgetoverholdelse Permanente ydelser Førtidspension efter 1. juli Førtidspension før d. 1. juli Ledighedsydelse Løntilskud fleksjob Bevilling i alt Førtidspension efter 1. juli 2014 Den nye refusionsreform medfører at førtidspensioner bevilget efter d. 1. juli 2014 omfattes af det nye refusionssystem. Der forventes 178 helårspersoner (HÅP) i denne målgruppe. Antallet af bevilgede førtidspensioner er faldet fra ca. 142 i 2013 til forventet 59 i 2018 på grund af førtids- og fleksjobreformen, der giver mulighed for at bevilge fleksjob med lave timetal. Førtidspension før d. 1. juli 2014 Gælder for førtidspensionister bevilliget før d. 1. juli Der forventes i alt HÅP. Dette dækker over 134 HÅP bevilget mellem 1992 og 1998, der er omfattet af 50% refusion fra staten. Desuden er HÅP omfattet af 35% refusion fra staten. Der er desuden 88 borgere, der har fået bevilget førtidspension inden De er imidlertid omfattet af 100% fra staten. Udbetalingen af førtidspensionsområdet er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark, men det er stadig Syddjurs Kommune, der tildeler førtidspensionen. Førtidspension Budget 2017 Budget 2018 Efter 1. juli uger 80% ref. 0 0 Efter 1. juli uger 40% ref. 1 3 Efter 1. juli uger 30% ref. 3 6 Efter 1. juli 2014 over 52 uger 20% ref Førtidspension 50% refusion Førtidspension 65% refusion Førtidspension 100% refusion I alt Ledighedsydelse Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledige, er berettigede til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere, der har fået bevilling til fleksjob, men som aktuelt ikke har noget fleksjob eller til borgere, der er blevet ledige fra et fleksjob og venter på en nyt. Der budgetteres med 120 bruttoledige fuldtidspersoner på ledighedsydelse i

7 Vedr. sager visiteret til fleksjob før 1. januar 2013 I forbindelse med refusionsreformen fra 2016 gælder der særlige regler for borgere der er visiteret til fleksjob før d. 1. januar Disse borgere forbliver på den gamle refusionsordning indtil de overgår til anden ydelse som førtidspension eller folkepension. For denne gruppe gælder det, at staten yder 30% refusion af udgifterne til ledighedsydelse, når en person er passiv eller aktiveres med vejledning og opkvalificering. Staten yder 50% refusion, når der aktiveres med virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Hvis en person, berettiget til fleksjob, har været ledig i mere end 18 måneder, ophører statsrefusionen, og ledighedsydelsen finansieres efterfølgende fuldt af kommunen. Såfremt en borger bevilges fleksjob, imens borgeren er omfattet af disse regler, vil fleksjobbet også være omfattet af de gamle regler. Vedr. sager visiteret til fleksjob i perioden 1. januar juni 2014 De samme regler gælder som for borgere, der er visiteret før d. 1. januar Bevilges borgeren fleksjob vil dette dog være omfattet af de nye refusionsregler. Desuden vil borgere der er visiteret til et midlertidigt fleksjob blive omfattet af de nye refusionsregler såfremt borgeren overgår til en ny periode med et midlertidigt fleksjob eller til et varigt fleksjob. Der forventes samlet 80 HÅP i de 2 overgangsmålgrupper Vedr. sager visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014 Borgere der er visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014 er omfattet af de nye refusionsregler. Der forventes 70 HÅP i denne målgruppe. Til ledighedsydelse er der budgetteret med følgende tal: Ledighedsydelse Budget 2017 Budget 2018 Ledighedsydelse 0-4 uger - 80% ref. 0 0 Ledighedsydelse 5-26 uger - 40% ref. 2 2 Ledighedsyd uger - 30% ref. 4 2 Ledighedsyd. over 52 uger 20% ref Ledighedsydelse med lav refusion Ledighedsydelse med høj refusion 8 7 Ledighedsydelse i over 18 måneder I alt Der forventes et fald på området, idet det samlede antal af borgere på fleksjob og ledighedsydelse forventes at falde. Jobcenter Syddjurs har en meget aktiv beskæftigelsesstrategi i forhold til borgere på ledighedsydelse og er i top 10 i landet i forhold til andel ledighedsmodtagere af det samlede antal fleksjobgodkendte. Fleksjob og skånejob Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2017 været svagt stigende. I budget 2018 forventes den samme udvikling som i Der budgetteres med 882 fleksjobbere. Det skal bemærkes at stigningen i 2018 er markant mindre end tidligere år. Dette skyldes at der i de senere år er bevilget færre fleksjob end tidligere. Bemærk at de overgangsregler der er beskrevet under ledighedsydelse også er gældende for fleksjob 7

8 Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der budgetteres med 42 i skånejob for Til fleksjob og skånejob er budgetteret med følgende tal: Fleksjob og skånejob Budget 2017 Budget 2018 Fleksjob Skånejob Fleksjob 0-4 uger - 80% refusion 1 2 Fleksjob 5-26 uger - 40% refusion 9 1 Fleksjob uger - 30% refusion Fleksjob over 52 uger - 20% refusion I alt Arbejdsmarkedsindsatser Projektcenter Syddjurs Veteranarbejde Jobcenter, beskæftigelse generelt Jobkonsulenter Produktionsskoler Ungdomsudd. unge særlige behov Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Ungdommens uddannelsesvejledning Psykologhjælp Pulje til højskoleophold Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB Bevilling i alt Arbejdsmarkedsindsatser dækker over følgende aktiviteter. Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne. Mentor ordninger til personer på kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb. Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Projektcenter Syddjurs Projektcenter Syddjurs leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for Jobcenteret samt den treårige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Projektcenteret har et nul-budget, da de sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige de har indtægter på niveau med deres udgifter. Veteranarbejde Der er i budget 2018 afsat midler til veteranarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalget har i dialog med veteranforeningen bestemt hvordan understøtning af arbejdet kan finde sted. 8

9 Ungdomsuddannelse særlig tilrettelagt uddannelse (STU) STU er en tre årig ungdomsuddannelse til unge under 25, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af nedsat funktionsevne. Der er i 2018 budgetteret med 55 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af kr. Budgettet hertil udgør i alt 12,7 mio. kr. En del af STU-opgaven bliver varetaget af Projektcenter Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Denne budgetpost benyttes til borgere på førtidspension eller borgere uden nogen ydelse. Bemærk at budgettet til STU, bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ligger under beskæftigelsesordninger. Dette er den største del af udgifterne og udgør 10,1 mio. kr. Produktionsskoler Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med 0,5 mio. kr. i grundtilskud og 3,4 mio. kr. i ordinær bidrag for elever på produktionsskoler. Der er budgetteret med 68 HÅP. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) EGU er et uddannelsesforløb, der kan skræddersys til unge under 30 år, som ikke kan klare et almindeligt job, og som heller ikke lige passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser. De unge, som kan have gavn af EGU, kan f. eks. være unge, som har indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige eller sociale problemer eller unge, som er skoletrætte. Ledige unge, som møder på jobcenteret, og som har vanskeligt ved at få job og som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser, kan også være målgruppen for EGU. EGU varer 2 år og udbydes af kommunen. Der er pt. 4 EGU elever. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages af UU-Djursland i et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. Norddjurs Kommune er administrationskommune, og det overordnede administrative ansvar er placeret hos den ansvarlige direktør for området i Norddjurs Kommune. Syddjurs Kommune har selv ansvaret for indsatsen i kommunen. Alle medarbejdere i UU er ansat i UU-Djursland, evt. som kombinationsstillinger for vejledere, der ikke er fuldtidsvejledere. Syddjurs Kommune betaler sin andel af løn- og driftsudgifter til UU én gang årligt. Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB: Denne udgiftspost dækker en række udgiftsposter, hvor den største er til særlig tilrettelagt undervisning (STU) bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Desuden en række mindre udgiftsposter til befordring og jobrotation. 9

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling

NOTAT Økonomisk Afdeling NOTAT Økonomisk Afdeling På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal 2012, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere