Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Mikael Smed Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Valg af formand Temadrøftelse - Strategi for aktivering efter kontanthjælpsreformen Regnskab Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan Socialdemokratiet ønsker sag om kommunale mikrolån til iværksættere behandlet i Erhvervsudvalget Orienteringssag - Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet - statistik Orientering fra formanden Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Valg af formand Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Maria Hansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 22, stk. 1. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. februar 2014 godkendt, at at Eva Sommer-Madsen udtræder af Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og John Pawlik i stedet indtræder i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Da Eva Sommer-Madsen har fungeret som formand for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, skal der således vælges ny formand. Formandsvalget sker som almindeligt flertalsvalg jfr. 24, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse. Indstilling Administrationen indstiller, at der foretages valg af formand. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Jørn Elo Hansen foreslår John Pawlik. John Pawlik er valgt. 2

4 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Temadrøftelse - Strategi for aktivering efter kontanthjælpsreformen Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Borger- og Arbejdsmarkedssekretariatet - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Lov nr. 419 af 10. juni 2003 med senere ændringer Lovforslag nr. L223 og L224, Folketingssamling Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Resumé Kontanthjælpsreformen har på væsentlige punkter ændret forudsætningerne for aktiveringsindsatsen - såvel indholdsmæssigt som budgetmæssigt. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede i efteråret 2013 de konsekvenser, som kontanthjælpsreformen har for prioriteringen af strategien for (bl.a.) aktiveringsindsatsen. I forbindelse hermed blev det understreget, at udvalget fortsat ønskede en hurtig og omfattende aktivering af ledige. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked tager i tilpasningen af aktiveringsindsatsen udgangspunkt i de prioriteringer af og strategi for implementeringen af kontanthjælpsreformen, som daværende Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg godkendte på sit møde den 31. oktober Udvalget godkendte, at bl.a. følgende principper og prioriteringer skulle ligge til grund for indsatsen: Visitation og vejledning: Første visitationssamtale gennemføres som hovedregel ved tilmelding og af socialfagligt uddannet personale Ungeindsatsen samles i en særlig enhed på Vordingborg Uddannelsescenter Alle unge med grundskole som højest gennemført uddannelse og alle ufaglærte voksne henvises som led i visitation til FVU/OU-test - og tager efterfølgende tilbud om FVU eller ordblindeundervisning, hvis test viser behov herfor Tilbud: Tilbudsvifte skal sammensættes, så den kan sikre progression i forhold til at gøre de unge uddannelsesparate og de voksne jobparate Der skal sikres en geografisk spredning i kommunen af tilbud til målgruppen - dog skal tilbud til uddannelsesparate unge foregå i et uddannelsesmiljø Tilbud til de aktivitetsparate i de tre købstæder - baseret på tværfaglighed og inddragelse af ekspertise fra andre dele af den kommunale forvaltning Tilpasning af kapacitet i eksisterende kommunale tilbud til nye opgaver og prioriteringer Notat om det godkendte forslag til strategi for implementeringen af kontanthjælpsreformen er vedlagte som bilag. Borger og Arbejdsmarked vil på udvalgsmødet med udgangspunkt i præsentation af typiske forløb for ledige, som henvender sig for at søge uddannelses- eller kontanthjælp, give en beskrivelse af, hvad disse principper betyder for den konkrete aktiveringsindsats. På baggrund orienteres om tilpasninger af indsatsen, som indtil videre er gennemført, og jobcenterets planer for øvrige tilpasninger. 3

5 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget En lille del af aktiveringsindsatsen udgøres af nytteindsatsen. Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik, som består i udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere m.v. Formålet med nytteindsats er, at den ledige arbejder for sin ydelse - til forskel for anden virksomhedspraktik, hvor formålet blandt andet kan være afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmål. Den primære målgruppe for nytteindsats er åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp i perioden indtil de starter på uddannelse på SU. Andre målgrupper er jobparate modtagere af kontanthjælp og modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, men her er nytteindsats underordnet andre virksomhedsrettede tilbud. Kommunen er forpligtiget til at drøfte strategien for nytteindsatsen med Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR), ligesom LBR løbende skal underrettes om anvendelsen af virksomhedspraktik (herunder nytteindsats) og løntilskud. Derfor har jobcenteret i samarbejde med LO udarbejdet et forslag til strategi for nytteindsatsen i Vordingborg Kommune, som blev forelagt for og godkendt af LBR på mødet den 18. februar Notat med strategi er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Forslag: Strategi for implementering /13 2 Åben Strategi for nytteindsats.pdf 20889/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager status for strategi for aktivering efter kontanthjælpsreformen til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt. 4

6 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Borger- og arbejdsmarkedssekretariatet - Sagsbeh: Claus Stenstrup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Oprindeligt Budget 2013 Korrigeret Budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i.f.t korr. budget kr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek Beboelse Andre faste ejendomme Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomssuddannelser for unge m. særlige behov Kommunale tilskud, stats finansierede selvejende Løn til forsikrede ledige Servicejob Budgetramme 1, total Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlænd. omfat. af integrationsprogram Repatriering Førtidspension med 50% refusion Førtidspension 35% refusion - tilkendt før Førtidspension 35% refusion - tilkendt efter Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning ledige, der har opbrugt dagp.ret

7 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Revalidering Løntilskud, personer i fleksjob Ressourceforløb Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsesordninger Budgetramme 2, total Samlet drift Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Borger- og Arbejdsmarkedschefens samlede konklusion Drift 2013 Regnskabsopgørelsen for 2013 på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på godt 7,2 mio. kr., fordelt på 3,3 mio. kr. på budgetramme 1 og 3,9 mio. kr. på budgetramme 2. Det samlede mindre forbrug dækker over en række udgiftsposter med et stort samlet merforbrug på i alt 38 mio. kr., som mere end modsvares af et mindreforbrug på andre udgiftsposter på i alt 45 mio. kr. Denne store spredning i budgetafvigelserne på de enkelte udgiftsposter skyldes i væsentlig omfang førtidspensions- og fleksjobreformen, som trådte i kraft pr. 1. januar 2013, samt dagpengereformen (afkortning af dagpengeperioden for forsikrede ledige) og den særlige uddannelsesordning. De reformer har fundamentalt ændret på forudsætningerne for budgetlægningen på de pågældende udgiftsområder. De fulde økonomiske konsekvenser af reformerne er ikke indarbejdet i budget 2013, da der på budgetlægningstidspunktet ikke forelå et tilstrækkeligt beregningsgrundlag til at kunne tilpasse budgettet. På budgetramme 1 kan et mindreforbrug på godt 2 mio. kr. tilskrives et færre antal forsikrede ledige ansat i kommunale løntilskudsjob bl.a. som følge af opprioritering af jobrotation som redskab i indsatsen. På budgetramme 2 bidrager et fald i antal tilkendelser af førtidspension med et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., mens udgifter vedrørende forsikrede ledige (ydelse og indsats) bidrager med et mindre forbrug på godt 25 mio. kr. De ovenfor nævnte reformer har derudover medført udgifter til to nye ydelses- og forløbstyper, som ikke har været budgetlagt: ressourceforløb og den særlige uddannelsesordning for ledige der har opbrugt retten til dagpenge. Disse udgifter beløber sig til i alt 6,6 mio. kr. i Særligt to udgiftsområder udviser et betydeligt merforbrug i regnskabet for 2013 i forhold til budgettet: En kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere - især ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere - lægger pres på forsørgelsesudgifterne til kontanthjælp, hvor merforbruget i 2013 overstiger 20 mio. kr. Et fortsat væsentligt merforbrug på over 3 mio. kr. til fleksjob m.v., hvor især ledighedsydelse over 18 måneder uden statsrefusion samt den særlige kommunale puljefleksjobordning udgør problemområder. Anlæg 2013 Det korrigerede budget 2013 på kr. udgør det overførte mindre forbrug fra 2012 på bevillingen. Anlægget afsluttedes i 2012 og restbeløbet på kr. tilbageføres kassen. 6

8 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftale Måltal i udvalgsaftalen har udgangspunkt i de mål og strategier, der er fastlagt i beskæftigelsesplanen for 2013 med særlig fokus på de fire ministermål, der er fælles for alle jobcentre i landet. Det er i 2013 lykkedes for jobcenteret at opfylde kommunalbestyrelsens mål for 2 af de fire mål, mens målet for yderligere ét af målene stort set er opfyldt. Det er imidlertid ikke lykkedes at opfylde målet om at andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik kan øges til 33 % i Muligheden for at få etableret løntilskud og virksomhedspraktik på det lokale arbejdsmarked har fortsat i 2013 været vanskeliggjort af, at der i årene forud var sket afskedigelser i en række af de lokale virksomheder både private og offentlige. Hertil kommer, at det store omfang af jobrotationsvikarer i 2013 har substitueret bl.a. anvendelse af offentlig løntilskud. Endelig er behovet for løntilskud og virksomhedspraktik til forsikrede ledige reduceret væsentligt på grund af afkortningen af a-dagpengeperioden og ophævelse af krav om vedvarende intensiv aktivering i sidste del af dagpengeperioden. Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse lå i april 2013 fortsat en smule under niveauet for samme periode af 2012, hvor uddannelsesgraden for hele året blev 21,2 % (lidt under mål for 2013: 22 %). Men det forventes, at opgørelsen af uddannelsesgraden i 2013 vil øges markant (2-3 %-point), når grundlaget for opgørelsen opdateres. Samlet konklusion målopfyldelse på virksomhedsaftaler Der er ingen virksomhedsaftaler på udvalgets område. Forslag til overførsel til 2013 Resultat Overførsel 4 % af kr. ramme Overskud 2013, budgetramme Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag - Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag Overførsel til udvalgsramme Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Bilag: 1 Åben Bemærkninger regnskab 2013 ua-udvalg.docx 24856/14 2 Åben Sektorbemærkninger 2013 ua-udvalg.docx 24859/14 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet med bemærkninger for området godkendes, at der søges overført kr. til 2014 på udvalgets driftsramme 1. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt. 7

9 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Borger- og arbejdsmarkedssekretariatet - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer. Sagsfremstilling Kommunen skal hvert år udarbejde en plan for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) skal inddrages heri, og kommunen skal forud for den endelige vedtagelse af planen drøfte den med beskæftigelsesregionen. Herefter skal planen forelægges for kommunalbestyrelsen (KB) forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år. Den foreløbige tidsplan for beskæftigelsesplan 2015, som den er fastlagt i loven eller i andre centrale beslutninger, er vedlagt som bilag. Planlægningsprocessen starter med, at beskæftigelsesministeren udmelder mål og indsatsområder til kommunerne. Det sker normalt medio februar i året forud for planlægningsåret. Herefter starter planlægningen i de enkelte kommuner. På baggrund af praksis fra de tidligere år foreslås følgende plan og fikspunkter for arbejdet med beskæftigelsesplanen i Vordingborg Kommune: Politisk drøftelse af grundlaget for, udfordringerne i og de lokale prioriteringer af indsatsen på fællesseminar mellem Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget (UA) og LBR - fastlagt til den april 2014 På baggrund heraf udarbejder jobcenteret et udkast til beskæftigelsesplan i løbet af maj og første halvdel af juni - heri indgår drøftelser mellem jobcenter og beskæftigelsesregionen. Evt. drøftelse af foreløbigt udkast på UA-møde den 4. juni 2014 Udkastet drøftes med LBR ultimo juni - LBR-møde fastsat til den 17. juni UA kan, hvis det ønskes, deltage heri Beskæftigelsesplan 2015 sendes til høring i LBR i juli-august - høringssvar forventes færdiggjort på LBR s møde den 26. august Sideløbende hermed har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland mulighed for at kommentere udkast til plan Politisk behandling af planen i de kompetente kommunale organer i september - UA den 3. september 2014 og KB den 18. september 2014 Hvis der er behov herfor kan fastlæggelse af de konkrete lokale niveauer for ministermålene i planen udskydes til december eller januar - drøftelse af jobcenterets forslag hertil i LBR den 2. december og endelig godkendelse i UA den 3. december 2014 Vordingborg Kommune har den 20. februar 2014 endnu ikke modtaget ministerens udmelding af mål og indsatsområder for Det forventes dog, at udmeldingen vil foreligge inden udgangen af februar. Borger og Arbejdsmarked vil på den baggrund give en mundtlig orientering om indholdet heri på udvalgsmødet. Bilag: 1 Åben Tidsplan for beskæftigelsesplan /14 Indstilling Administrationen indstiller, at procesplan for beskæftigelsesplan 2015 godkendes, 8

10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget at orientering om ministerens mål og indsatsområder i 2015 tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt. 9

11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Socialdemokratiet ønsker sag om kommunale mikrolån til iværksættere behandlet i Erhvervsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Lov om aktiv beskæftigelse. Sagsfremstilling Socialdemokratiet ønsker et punkt på dagsordenen i Erhvervsudvalget om kommunale mikrolån til iværksættere. Citat start: Socialdemokratiet vil have kommunale mikrolån til iværksættere Vordingborg Kommune skal sætte kroner af til rentefrie mikrolån til arbejdsløse borgere i Vordingborg Kommune, der kan blive potentielle iværksættere, som en forsøgsordning. Pengene skal findes i puljen for erhvervsudvikling. Det er budskabet fra Socialdemokraterne i Vordingborg Kommune. Martin Leider Olsen og Thorbjørn Kolbo vil derfor rejse sagen på næste møde i Erhvervsudvalget. "Det kan være vanskeligt for iværksættere at låne risikovillig kapital i dag, selv ganske små og begrænsede beløb. Det hæmmer erhvervsudviklingen. Derfor er det fornuftigt, at kommunen og dermed fællesskabet sætter et beløb af til mikrolån, der kan understøtte troværdig iværksætter-idéer og bekæmpe ledigheden Det er god, socialdemokratisk erhvervspolitik, der skaber beskæftigelse og fremgang", lyder det fra de to socialdemokrater i Erhvervsudvalget. De håber på opbakning fra den borgerlige flertalsgruppe i Erhvervsudvalget. S i Vordingborg Kommune peger på gode erfaringer fra Århus Kommune, der har benyttet en lignende ordning siden Erfaringerne fra Danmarks næststørste by viser, at otte ud af 11 iværksættere, der fik mikrolån, stadig er selvforsørgende. "Desuden ville dette forslag yderligere understøtte Vordingborg Kommunes strategi for vækst i mikrovirksomheder", mener Martin Leider Olsen og Thorbjørn Kolbo. De to socialdemokrater i Erhvervsudvalget bakkes op af deres partifæller i Uddannelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Kurt Johansen og Mikael Smed. "Det er vigtigt, at vi bruger alle værktøjer i kassen for at få vores ledige i beskæftigelse. Det er afgørende, at vi får skabt nogle flere arbejdspladser blandt andet gennem iværksætteri", lyder det fra Kurt Johansen og Mikael Smed. Citat slut. Administrationen har vedlagt evalueringsrapport fra Aarhus til inspiration for drøftelsen. Bilag: 1 Åben Evalueringsrapport-projekt-mikrolån-2.01.pdf 11570/14 2 Åben Notat af Mikrolån 31323/14 Indstilling Administrationen indstiller, 10

12 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget at forslaget om kommunale mikrolån til iværksættere drøftes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen blev drøftet og udvalget bad om at sagen blev oversendt til Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Sagen oversendes til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Supplerende sagsfremstilling til møde i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. marts 2014 Borger og Arbejdsmarked udarbejder en vurdering/redegørelse, som forelægges på mødet. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Notat om mikrolån vedlægges som bilag. Udvalget ønsker at administrationen undersøger muligheden for at etablere aktiviteter, der kan understøtte mikrolån til iværksættere, eventuelt i samarbejde med nabokommune. Udvalget er opmærksom på, at det drejer sig om en relativ lille målgruppe, der lovgivningsmæssigt kan komme i betragtning. 11

13 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet - statistik Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Borger- og Arbejdsmarkedssekretariatet - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer. Sagsfremstilling Arbejdsmarkedet i tal, februar 2014 Den månedlige statistik over udviklingen på arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune - Arbejdsmarkedet i tal - er vedlagt som bilag. Tabel 1 viser antallet og andelen af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper, som modtager en forsørgelsesydelse. Knap personer med bopæl i kommunen modtog en offentlig forsørgelsesydelse i december Det svarer til fuldtidspersoner. Uddannelsessøgende, som modtager SU, og personer over 60 år på efterløn er ikke indregnet heri. Samlet er det således næsten hver fjerde i aldersgruppen år, der modtager en af de forsørgelsesydelser, som er medfinansieret af kommunen. Der er sket et fald på 8 % det seneste år i antallet af borgere (fuldtidspersoner), der modtager en af de midlertidige ydelser, mens antallet af borgere, der modtager en permanent ydelse er faldet 1 %. Samlet er faldet på 4 %. Figur 1.a-d viser resultaterne i jobcenteret i 2013 i forhold til de 4 ministermål: Ministermål 1: Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse på offentlig forsørgelse. Kun tal for resultat frem til april 2013 Ministermål 2: Tilgang til førtidspension. Måltal på max tilgang af 150 førtidspensionister opfyldt for tilgangen var på 91. Ministermål 3: Langtidsledighed. Måltal på max 311 langtidsledige i december opfyldt - antallet var på 229 langtidsledige. Ministermål 4a: Anvendelse af jobrotation. Måltal på 60 helårspersoner og 170 jobrotationsvikarer i 2013 opfyldt - i alt deltog 84 helårspersoner i uddannelse, mens 185 vikarer varetog deres jobfunktion Ministermål 4b: Samarbejdsgrad med lokale virksomheder. Ændring i den statistiske metode til opgørelsen, men måltal ikke opfyldt Det betyder, at Jobcenter Vordingborg har opfyldt det måltal, som blev fastsat ultimo 2012, for begge de ministermål, hvor der er fastlagt en ensartet landsdækkende metode til måling, og hvor der foreligger tal for resultatopfyldelse for hele Der er ikke fastlagt nogen landdækkende metode til måling af ministermål 4 om samarbejdet med virksomhederne. Her har hvert jobcenter fastlagt sin egen metode. Arbejdsmarkedet i tal indeholder endvidere: Oplysninger om antal af og udvikling i en række af de øvrige målgrupper for jobcenterets indsats, modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension Oplysninger om rettidighed i samtaler med og tilbud til ledige i de forskellige målgrupper Oplysninger om aktiveringsgrad for modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp De enkelte oversigter i tabel- og figuroversigten vil blive gennemgået på mødet. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedet i tal, februar 2014.pdf 24823/14 12

14 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt. 13

15 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Borger- og arbejdsmarkedssekretariatet - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Sagsfremstilling 1. Plan for udvalgets virksomhedsbesøg den 17. marts Oversigt over satser for forskellige forsørgelsesydelser - bilag vil blive omdelt. 3. Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 18. februar Referat er vedlagt som bilag. 4. Møde i Integrationsrådet den 4. februar Referat er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Referat LBR pdf 24475/14 2 Åben Referat Integrationsrådet doc 24902/14 3 Åben Udvalgte satser /14 Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Virksomhedsbesøg er den 27. marts Bilag udleveret og vedlægges dagsorden. Tiltrådt. 14

16 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Intet. 15

17 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Temadrøftelse - Strategi for aktivering efter kontanthjælpsreformen 1. Forslag: Strategi for implementering (113663/13) 2. Strategi for nytteindsats.pdf (20889/14) 3. Regnskab Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Bemærkninger regnskab 2013 ua-udvalg.docx (24856/14) 2. Sektorbemærkninger 2013 ua-udvalg.docx (24859/14) 4. Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan Tidsplan for beskæftigelsesplan 2015 (24491/14) 5. Socialdemokratiet ønsker sag om kommunale mikrolån til iværksættere behandlet i Erhvervsudvalget 1. Evalueringsrapport-projekt-mikrolån-2.01.pdf (11570/14) 2. Notat af Mikrolån (31323/14) 6. Orienteringssag - Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet - statistik 1. Arbejdsmarkedet i tal, februar 2014.pdf (24823/14) 7. Orientering fra formanden 1. Referat LBR pdf (24475/14) 2. Referat Integrationsrådet doc (24902/14) 3. Udvalgte satser 2014 (31340/14) 16

18 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Pawlik Kurt Johansen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Mikael Smed 17

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 322, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 21. oktober 2013 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 16.55. Fraværende Jette Fabricius Toft, Helle Madsen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 12:10 Møde afsluttet: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna III Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck, Katrine Høybye

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 26. november 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingborg Niels Fog,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering maj 2015

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering maj 2015 Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering maj 2015 Indledning Arbejdsmarked orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor følgende områder i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere