Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune) Torben Ankerberg (LO) Else-Marie Dupont (LO) Finn Erling Jensen (DH) Kai W. Bested (DA) Lene H. Schmidt Rønnow (LO) Kaj Thybo Mortensen (LO) Rasmus Conradsen (AC) Verner Usbeck (FTF) Mehrabuddin Gafar (Integrationsrådet) Hans Rasmussen (DH) Vibeke Bredsdorff Sørensen (FTF)

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 20. april Meddelelser 3 02 Status på Beskæftigelsesplan Status på Handlingsplan Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd fra Simple Thinking 7 05 Opfølgning forsikrede ledige 8 06 Akademikere i løntilskud Målgruppebeskrivelse match Ansøgning fra Landsforeningen Ligeværd Eventuelt 14

3 01 MEDDELELSER Ny repræsentant for DA: Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har indstillet yderligere en repræsentant til Det Lokale Beskæftigelsesråd og Kommunalbestyrelsen har på baggrund heraf udpeget Peter Sikora som DA s repræsentant. Jobcenter Gentofte ønsker derfor Peter Sikora fra Alléens El-service ApS velkommen. DA har fortsat en ubesat plads i Rådet. Resultatrevision 2009 og Beskæftigelsesplan 2011: Jobcenter Gentofte er ved at udarbejde Resultatrevision 2009 som en status på årets beskæftigelsespolitiske indsats. Resultatrevisionen vil blive sendt i høring til LBR den 1. maj med høringsfrist 21. maj. Jobcenter Gentofte står desuden over for at påbegynde udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan Arbejdet igangsættes med temadagen med Det Lokale Beskæftigelsesråd tirsdag den 11. maj fra Et udkast til planen vil blive forelagt LBR på mødet i juni, hvorefter LBR officielt vil få planen i høring fra 1. juli til 31. august. Henvendelse fra FOA: Det Lokale Beskæftigelsesråd har modtaget en henvendelse fra FOA, der beder om at få tilsendt den liste, som Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder over ansatte i stillinger f.eks. fleksjob, virksomhedspraktik, løntilskudsjob m.m. I henhold til aktivbekendtgørelsens 54 udarbejder Jobcenter Gentofte alene en liste over virksomhedspraktikpladser og denne distribueres til LBR. Listen er vedlagt som bilag 1.1. Orientering om ny lovgivning: Der er kommet ny lovgivning på ungeområdet. Pr. 1. maj 2010 skal unge under 20 år have et tilbud senest ved 4 ugers ledighed. Pr. 1. august 2010 inddrages de årige i jobcentrenes målgruppe. Orientering om ny matchmodel: I april træder en ny matchkategorisering i kraft. Fremover vil der være tre matchkategorier: Kategori 1 (de jobklare), kategori 2 (de indsatsklare) samt kategori 3 (de midlertidigt passive). En pjece om de nye matchkategorier er vedlagt som bilag 1.2. Ministermål 2011: Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2011: 1. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. (Kendt mål, men ny opgørelsesmetode) 2. Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. (Nyt mål) 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. (Kendt mål, men flere ydelsesgrupper) 4. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. (Nyt mål)

4 De nye mål indebærer et bredt fokus på alle målgrupper, også de, der står uden for arbejdsmarkedet. Ud over at sikre, at de ledige kommer tilbage i job, skal målene begrænse langtidsledigheden og marginaliseringen. Målene vil blive indarbejdet i Beskæftigelsesplan Bilag 1.1: Oversigt over antal deltagere i virksomhedspraktik Bilag 1.2: Pjece om ny matchmodel

5 02 STATUS PÅ BESKÆFTIGELSESPLAN 2010 Resumé LBR skal på hvert møde gives en status på Beskæftigelsesplanen for indeværende år. Jobcenter Gentofte har, i det omfang det har været muligt at trække data, udarbejdet en status over første kvartal. Baggrund Det er stadig for tidligt på året til, at der kan gives et tilstrækkeligt billede af Jobcentrets indsats i I det omfang der er data for 2010 dækker det endnu kun januar måned, hvilket er et utilstrækkeligt grundlag for vurderingen af 1. kvartal. De foreløbige tal er dog præget af, at Jobcenter Gentofte, ligesom landets øvrige jobcentre, har haft IT-mæssige udfordringer med at udsøge de ledige, der har en snarlig falddato. Desuden har der været tekniske udfordringer med indplaceringen til tilbud af de unge dimittender. Disse forhold er blandt andet kommet til udtryk i rettidighedsmålingerne. Samtidig hermed har antallet af ledige været markant stigende, hvilket har medført øget belastning. For at imødekomme konsekvensen for rettidigheden har Jobcenter Gentofte sat øget fokus på rettidigheden og har blandt andet tilført flere ressourcer til rettidighedsstyringen. Vurdering Efterårets udfordringer på rettidighedsområdet og den stadig stigende ledighed afspejles i de første tal for Det forventes imidlertid, at ledigheden vil have en mindre stigningstakt end tidligere. Desuden forventes en ændret prioritering af ressourceanvendelsen med henblik på at forbedre rettidigheden at afspejle sig i de kommende tal for Det vurderes derfor, at opgaven vil kunne løses tilfredsstillende inden for de givne økonomiske rammer. Indstilling Jobcenter Gentofte indstiller Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: Beslutning At Status på Beskæftigelsesplan 2010 tages til efterretning. Bilag 2.1: Status på Beskæftigelsesplan 2010, aprilmødet Bilag 2.2: Resultatoversigt Gentofte februar 2010 Bilag 2.3: Ledighedstal fra Danmarks Statistik februar 2010

6 03 STATUS PÅ HANDLINGSPLAN 2010 Resumé Jobcenter Gentofte udarbejder en status på Handlingsplanen for det rummelige arbejdsmarked til hvert LBR-møde. Baggrund LBR udarbejder i samarbejde med Jobcenter Gentofte hvert år Handlingsplan for det rummelige arbejdsmarked. Handlingsplanen beskriver de forskellige indsatsområder for indeværende år. Der er blevet ansat en ungementor, en arbejdsfastholdelseskonsulent og en projektmedarbejder til den særlige integrationsindsats. Alle tre projektmedarbejdere er startet den 1.februar Der er knyttet en styregruppe og en følgegruppe til hvert af disse indsatsområder. Som en del af afklaringsprojektet for borgere i match 4 afholdes der delevalueringsmøde med Midtsjællands Kursuscenter, som varetager afklaringen. Temadagen for Jobcenterets medarbejdere afholdes tirsdag den 4. maj 2010, og der afholdes temadag for LBR tirsdag den 11. maj 2010 som optakt til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan Det påregnes, at informationsmødet for lægerne vedrørende de nye regler på sygedagpengeområdet afholdes inden sommerferien. Der er blevet rettet henvendelse til Jobcenter Lyngby-Tårbæk og Jobcenter Gladsaxe med henblik på at samarbejde om afholdelse af konferencen om erhverv, beskæftigelse og uddannelse. Det påregnes, at informationskampagnen om de handicapkompenserende ordninger iværksættes til efteråret. Vurdering Der er iværksat initiativer indenfor størstedelen af indsatsområderne. Jobcenter Gentofte vurderer at projekterne forløber planmæssigt. Indstilling Jobcenter Gentofte indstiller Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: Beslutning At orientering om status på Handlingsplan 2010 tages til efterretning. Bilag 3.1: Status på Handlingsplan 2010

7 04 ANSØGNING TIL DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FRA SIMPLE THINKING Resumé Jobcenter Gentofte har modtaget en ansøgning om projektstøtte fra Simple Thinking på kr. til afklaringsforløb for unge. Baggrund Sekretariatet har den 19. februar modtaget en ansøgning fra Simple Thinking. Der søges kr. til et afklarings- og vejledningsforløb for 9 personer, hvor der også indgår mentorstøtte og gruppesessioner. Målgruppen er unge ledige i match 3 og 4. Hensigten med projektet er at belyse den unges styrker, samt øge vedkommendes motivation til at finde en uddannelse, en praktik eller et ordinært arbejde. Vurdering Sekretariatet vurderer, at Det Lokale Beskæftigelsesråd i Handlingsplan 2010 allerede fokuserer på ungeindsatsen ved at bevilge midler til ansættelse af en ungementor. Ungementorens arbejdsopgaver består i høj grad af den samme indsats, som Simple Thinking tilbyder i sin ansøgning. Det er derfor tvivlsomt, at Simple Thinkings ansøgning kan bidrage med noget nyt i forhold til den indsats, som allerede ydes. Indstilling Jobcenter Gentofte indstiller Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: At der gives afslag på ansøgningen fra Simple Thinking. Beslutning Bilag 4.1: Ansøgningen fra Simple Thinking kan rekvireres hos sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd.

8 05 OPFØLGNING FORSIKREDE LEDIGE Resumé På LBR-mødet i november 2009 blev det besluttet, at der fremadrettet skal gives en status på indsatsen for de forsikrede ledige. Jobcenter Gentofte har udarbejdet en status for perioden januar , der viser udviklingen i ledigheden fordelt på køn, alder og a- kasse. Baggrund Ledigheden begyndte for alvor at stige i januar 2009 i Gentofte Kommune med flere måneders forsinkelse i sammenligning med de øvrige kommuner i regionen. I januar 2010 var 1154 forsikrede borgere berørt af ledighed, og dermed var der 71 pct. flere ledige end i januar Selvom der fortsat er en vis rotation på arbejdsmarkedet, går det ikke så hurtigt med at komme i arbejde igen. Det afspejles i, at arbejdskraftreserven er steget med 83 pct. fra januar 2009 til januar Fordelt på a-kasser har den procentvise ledighedsudvikling været mindre for de akademiske a-kasser sammenlignet med de resterende a-kasser. Til gengæld er andelen af akademikere i arbejdskraftreserven steget lidt mere end de øvrige ledige i arbejdskraftreserven. Det er især CA a-kasse og Ingeniørernes a-kasse, der har oplevet øget ledighed. Blandt de unge under 30 år er der ligeledes sket store procentvise stigninger i januar 2010 var der således 147 pct. flere unge ledige under 30 år, svarende til 66 fuldtidspersoner. For unge tilhørende de akademiske a-kasser har stigningen været på 173 pct., svarende til 26 fuldtidsledige. På trods af denne stigning udgør de blot 3,5 pct. af arbejdskraftreserven, svarende til 14 personer. Den begrænsede udvikling i arbejdskraftreserven for unge akademikere indikerer, at de kommer forholdsvis hurtigt i arbejde og at det er relativt få, der ender i længerevarende ledighed. Samlet set udgør de forsikrede unge knap 10 pct. af arbejdskraftreserven i januar Antallet af ledige job er faldet betragteligt og derfor har Jobcenter Gentofte, i forbindelse med den stigende ledighed og den fremrykkede indsats over for de unge, særligt fokus på en tidlig indsats for at fastholde og udvikle de lediges kompetencer. Det sker dels gennem brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse, kompetencegivende og opkvalificerende tilbud samt virksomhedsrettede tilbud. Specielt for de unge har Jobcentret i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne udviklet uddannelsesafklarende forløb, mens vægten er lagt på virksomhedsrettede tilbud for unge med uddannelse. Vurdering Ledighedsprocenten for de forsikrede ledige er steget fra 2,0 pct. til 3,9 pct. inden for det seneste år. Det er indtil december 2009 lykkedes at fastholde en rettidig og tilpasset indsats. Januar 2010 har budt på udfordringer i forhold til at sikre en rettidig indsats. En ændret prioritering af ressourceanvendelsen med henblik på at forbedre rettidigheden forventes at afspejle sig i de kommende tal for Jobcenter Gentofte forventer, at ledigheden vil fortsætte med at stige, om end ikke med samme stigningstakt. I det omfang

9 at det er nødvendigt og relevant, vil brugen af Anden Aktør blive tilpasset, således at de ledige får den indsats, der skal til for at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Indstilling Jobcenter Gentofte indstiller Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: Beslutning At orienteringen tages til efterretning. Bilag 5.1: Opfølgning forsikrede ledige januar

10 06 AKADEMIKERE I LØNTILSKUD Resumé På LBR- mødet den 25. august 2009 bad AC om en uddybning af, hvordan Jobcenter Gentofte håndterer akademikerledigheden. Konkret ønskedes en opfølgning på den indsats, som Jobcentret har gennemført siden 1. august 2009, for at tilvejebringe fagligt relevant aktivering i kommunalt regi til akademikere under 30 år. Jobcenter Gentofte orienterer derfor i det følgende kort om indsatsen for de ledige akademikere. Baggrund Ifølge Akademikernes Centralorganisation (AC) er ledigheden for akademikere på landsplan i perioden januar steget med 91,2 pct. og for unge akademikere har stigningen været på 79,5 pct. Gentofte Kommune har tilsvarende oplevet en procentvis høj ledighedsudvikling for unge akademikere, dog fra et meget lavt niveau og langt senere end resten af landet. De nye ungeregler, der trådte i kraft 1. august 2009, betyder, at unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse skal aktiveres i et offentligt løntilskud senest efter 3 måneders ledighed. Jobcenter Gentofte har tilstræbt, at de ledige akademikere - så vidt det er muligt - får en løntilskudsplads, der er i overensstemmelse med deres uddannelsesmæssige baggrund. På den baggrund indledte Jobcentret i 2009 et samarbejde med de øvrige kommunale forvaltninger med henblik på at oprette fagligt relevante løntilskudspladser til de forsikrede ledige herunder dimittender og unge med en kompetencegivende uddannelse. Samarbejdet har medført, at over halvdelen af løntilskudspladserne er blevet oprettet på kommunale arbejdspladser i Gentofte Kommune. Det vedlagte skema viser, hvilke offentlige løntilskudsjob gruppen af akademikere under 30 år er blevet henvist til af Jobcenter Gentofte siden 1. august Der er i alt blevet oprettet 11 offentlige løntilskudsjob, hvoraf de 6 er i Gentofte Kommune. Som det fremgår af listen er de ledige primært ansat i stillinger med akademisk indhold. Ingen af de ledige har endnu fået ordinært arbejde, men er stadig ansat i deres nuværende løntilskudsjob. Det skal bemærkes, at der er stor forskel på, hvor lang tid den enkelte ledige har været ansat i job med løntilskud, da de er startet på vidt forskellige tidspunkter. Jobcenter Gentoftes fremrykkede indsats over for de forsikrede ledige heriblandt unge akademikere - afspejles ligeledes i antallet af personer, der har fået et vejlednings- og opkvalificeringstilbud overvejende i form af intensive jobsøgningsforløb. Sammenlignet med samme måned forrige år var der i august pct. flere fuldtidspersoner i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Til sammenligning har udviklingen på landsplan været på 125 pct. Ser man på udviklingen kvartalsvis har stigningen i perioden 2. kvartal været på 107 pct. for Gentofte mod 63 pct. på landsplan 1. 1 Kilde: jobindsats.dk. Der kan pt. kun trækkes tal for august 2009 vedr. Jobcenter Gentoftes redskabsfordeling.

11 Vurdering Jobcenter Gentofte har som målsætning, at indsatsen over for de ledige unge skal medvirke til at styrke den enkeltes faglige kvalifikationer og praktiske erfaring inden for vedkommendes eget uddannelsesmæssige område. På baggrund af vedlagte oversigt, der viser hvilke løntilskudsjob gruppen af unge akademikere er blevet henvist til siden 1. august 2009, samt udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der har fået et tilbud i form af vejledning og opkvalificering, vurderer Jobcenteret, at dette er lykkedes. Indstilling Jobcenter Gentofte indstiller Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: Beslutning At orienteringen tages til efterretning Bilag 6.1: Akademikere i løntilskud

12 07 MÅLGRUPPEBESKRIVELSE MATCH 4-5 Resumé Jobcenter Gentofte har en stor andel kontanthjælpsmodtagere i match 4 og 5 det vil sige ledige, der har en lav grad af match med arbejdsmarkedet. I den forbindelse har Jobcenteret et ønske om i højere grad at kunne målrette indsatsen til de særlige behov, der kendetegner målgruppen. Til dette formål har Jobcenter Gentofte udarbejdet en målgruppebeskrivelse af match 4 og 5, der viser graden af helbredsmæssige problemer fordelt på alder, etnicitet og køn. Baggrund I forbindelse med den fremrykkede indsats over for de arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate ledige har Jobcenter Gentofte sat øget fokus på udviklingen af den eksisterende tilbudsvifte. Det gælder især for gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, hvor det er en særlig udfordring at finde tilbud, der er målrettet de mange differentierede behov, som de ledige i match 4 og 5 har særligt de mere ressourcesvage, der kræver en ekstra individuel og håndholdt indsats. På den baggrund har Jobcenter Gentofte i marts 2009 gennemgået ca. 85 pct. af alle ledige i match 4 og 5. Alle ledige under 30 år og ca. 80 pct. af de ledige over 30 år er gennemgået. Gennemgangen viser, at hele 86 pct. har helbredsmæssige problemer i form af psykiske og fysiske lidelser, samt forskellige former for misbrugsproblemer. For denne målgruppe vil det derfor være en særlig udfordring, at finde det rigtige tilbud, der er målrettet den enkeltes forudsætninger og kompetencer. Vurdering Jobcenter Gentofte vurderer, at beskrivelsen af match 4 og 5 er et vigtigt grundlag for det videre arbejde med at finde tilbud, der fremadrettet kan styrke indsatsen og hjælpe den enkelte ud i enten uddannelse eller arbejde. Indstilling Jobcenter Gentofte indstiller Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: Beslutning At orienteringen tages til efterretning Bilag 7.1: Målgruppebeskrivelse match 4-5

13 08 ANSØGNING FRA LANDSFORENINGEN LIGEVÆRD Resumé Jobcenter Gentofte har modtaget en ansøgning fra Landsforeningen Ligeværd, der arbejder for at forbedre forholdene for folk med særlige behov, herunder især unge. Foreningen ønsker at blive repræsenteret i Det Lokale Beskæftigelsesråd i den kommende periode. Baggrund De lokale beskæftigelsesråd skal konstitueres i juni måned i året efter det kommunale valgår. Rådene har 12 pladser fordelt på 7 nævnte organisationer. Herudover gives der mulighed for, at Rådet kan udpege op til 2 repræsentanter fra relevante lokale foreninger. Disse repræsentanter skal indstilles af de øvrige medlemmer af Rådet i forening. Det er en af disse pladser, som Landsforeningen Ligeværd ansøger om at blive tildelt. Landsforeningens egen beskrivelse af dens arbejde og formål kan læses i vedlagte bilag 8.1. Vurdering Det kan bidrage positivt til Rådets arbejde, at lokale organisationer med indgående kendskab til dele af arbejdsmarkedet er repræsenteret. Landsforeningen Ligeværd er imidlertid ikke lokalt repræsenteret i Gentofte, hvorfor Jobcenter Gentofte vurderer, at der ikke er hjemmel i loven til at lade dem repræsentere i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte. Indstilling Jobcenter Gentofte indstiller Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: Beslutning At der gives afslag på at indstille en repræsentant fra Landsforeningen Ligeværd til Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte. Bilag 8.1: Ansøgning fra Landsforeningen Ligeværd

14 09 EVENTUELT

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. august 2011 Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Mødelokale: Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: 16.50 Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Mødet afholdes i Ungecentret, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg,

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, 10.01.2014 v/jobcenterchef Arne Lund Kristensen Kerneydelser og nogle tal Kerneydelser og

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 17. august kl. 16.30-18.15 på Jobcenter Ballerup. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 17. august kl. 16.30-18.15 på Jobcenter Ballerup. mødte Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 18. august 2010 Tlf direkte: 4477 6501 Fax direkte: 4477 6566 E-mail: raa@balk.dk Kontakt: René Ansbøl Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 17. august

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 1. Ministerens 4 mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 side 3 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere