Information til ledige med selvstændig virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til ledige med selvstændig virksomhed"

Transkript

1 Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et eller andet tidspunkt at blive ledige i en kortere eller længere periode. Vi vil gerne hjælpe dig i den nye situation og vejlede dig om dine rettigheder og muligheder, så du er bedst muligt rustet til at komme videre. Her kan du læse om de regler, der er relevante, hvis du er selvstændig. Du får også svar på nogle af de spørgsmål, der kan dukke op i den sammenhæng. Vi har valgt at fokusere på de grundlæggende forhold frem for at gå i detaljer med mere komplicerede problemstillinger, som kræver ekspertviden. Som a-kasse-medlem har du en række pligter, som skal overholdes, ellers risikerer du, at dine rettigheder reduceres eller helt falder bort. Vi er altid parat med råd og vejledning til dig som medlem i Kristelig Fagbevægelse. Hvad er selvstændig virksomhed? Arbejdsløshedsloven beskriver forskellen mellem selvstændig virksomhed og hobby på denne måde:»såfremt virksomheden ikke indeholder et erhvervsmæssigt element, og målsætningen ikke er at opnå økonomisk udbytte, kan aktiviteten anses for hobby/fritidsaktiviteter.«din virksomhed indeholder et erhvervsmæssigt element, når et eller flere af nedenstående punkter er opfyldt: Du handler for egen regning og risiko Dit indkomstgrundlag er afhængigt af virksomhedens overskud Virksomheden er momsregistreret Du driver virksomhed i selskabsform Du foretager skattemæssige afskrivninger Du beskattes efter virksomhedsskatteloven Virksomheden har ansat personale Du angiver skattemæssigt over-/underskud Du deltager i interessentskab med andre Selv om du ikke ejer virksomheden alene, bliver du anset for selvstændig erhvervsdrivende, når du driver selvstændig virksomhed sammen med din nærmeste familie. Selskaber Når du deltager i et selskab, er du selvstændig, hvis du har afgørende indflydelse på selskabet. Det afgørende er, når du sammen med din nærmeste familie ejer: 1. mindst 50 % af selskabskapitalen eller selskabskapitalens stemmeværdi 2. den bestemmende andel af selskabets kapital eller den bestemmende andel af stemmerne i selskabet 3. mindst 10 % af selskabskapitalen eller selskabskapitalens stemmeværdi, og du eller din ægtefælle samtidig er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion På figuren herunder kan du se, hvilken personkreds, der bliver betragtet som din nærmeste familie. En registreret partner sidestilles med en ægtefælle. Medarbejdende ægtefælle Hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer, udover i kraft af ægteskabet, anser vi dig i nogen tilfælde for selv at være selvstændig erhvervsdrivende. Det sker, hvis et af følgende punkter er opfyldt: 1. Der er under 20 fuldtidsstillinger i virksomheden 2. Du er ansat i en overordnet stilling 3. Du er ansat på løn- og arbejdsvilkår, der afviger fra de vilkår, der i følge overenskomst gælder for tilsvarende arbejde Formueforvaltning Det behøver ikke få indflydelse på din ret til dagpenge, at du forvalter din formue. Hvis du kun forvalter egne midler. Det kan være vanskeligt at trække grænsen mellem den, der forvalter sin egen formue ved køb og salg af aktier, obligationer, pantebreve og lignende, og den, der erhvervsmæssigt driver finansiel virksomhed. Derfor bør du kontakte dit afdelingskontor for at afklare din konkrete situation. Fast ejendom Har du indtægter ved udlejning af fast ejendom, betragter vi det som selvstændig virksomhed, når du driver mere end fem udlejningsejendomme eller 30 lejemål. Hvis din udlejningsvirksomhed ikke er større end det forannævnte, kan den falde ind under reglerne for forvaltning af privat formue. Det kan den, hvis: 1. en bank, advokat, revisor el.lign. administrerer udlejningsvirksomheden 2. fx en vicevært reparerer og vedligeholder ejendommen. Du må ikke være kontaktled mellem lejeren og den, der udfører reparationer Har du opgaver i forbindelse med udlejningsvirksomheden, betragter vi dig som selvstændig erhvervsdrivende. Også selv om du 1

2 udlejer mindre end fem udlejningsejendomme eller 30 lejemål. Starte virksomhed igen indenfor samme branche? Har du tidligere drevet selvstændig virksomhed som hovederhverv, må du som udgangspunkt ikke starte selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse indenfor samme branche, hvis du samtidigt ønsker at modtage dagpenge. Kontakt a-kassen for yderligere information. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, mens du er ledig, bliver den periode, hvor du har ret til dagpenge, kortere. Du kan højst få dagpenge i 78 uger (1½ år). Der er dog virksomhedstyper, som ikke begrænser retten til dagpenge. Hvis du har én af følgende former for virksomhed, er du omfattet af de almindelige dagpengeregler: Fritidsfiskeri, hvis det personlige arbejde forbundet med fiskeriet er af ringe omfang Biavl med højst 15 bistader Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, når du kun i mindre omfang personligt udfører administration, småreparationer og viceværtfunktioner Fredskov på højst 5 hektar, der ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl Egen vindmølle, når arbejdet med vindmøllen er helt ubetydeligt Mindre landbrug (spørg a-kassen) Rådighed For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Når du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du til enhver tid kunne drive virksomheden uden for normal arbejdstid. Du skal til enhver tid kunne overtage fuldtids lønarbejde og i øvrigt opfylde betingelserne for at være til rådighed. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du stå til rådighed 37 timer om ugen. Og hvis du er deltidsforsikret, skal du stå til rådighed 30 timer om ugen. Dagpengekort Når du udfylder dit dagpengekort, skal du skrive alle de timer på, som du har brugt i den selvstændige virksomhed. Så bliver der trukket et beløb fra dine dagpenge. Beløbet svarer til den tid, du alt i alt har brugt i virksomheden, herunder transport og administration. Hvis der indgår dyr i virksomheden, skal du skrive mindst ½ time pr. dag, selvom det ikke kræver en daglig arbejdsindsats. Ny dagpengeperiode Du får ret til en ny periode med dagpenge på 78 uger, hvis du har haft arbejde som lønmodtager i en periode på sammenlagt 962/629 timer inden for de sidste 18 måneder, som fuldtids/- deltidsforsikret. Lukning Hvis du standser virksomheden, skal du på tro og love skriftligt erklære, at virksomheden er lukket eller afhændet til andre end din ægtefælle, samlever, registrerede partner, eller dine umyndige børn. Du skal fremlægge dokumentation for, at du ikke længere er momsregistreret. I nogle tilfælde kræver vi anden dokumentation, fx salgskontrakt. Herefter betragter vi dig ikke længere som selvstændig erhvervsdrivende, og du opnår almindelig dagpengeret. Bortforpagtning Vi anser dig også for at være ophørt med virksomheden, hvis du dokumenterer, at hele virksomheden er udlejet eller bortforpagtet. Er bortforpagtningen underskrevet senere end vilkårene i kontrakten, gælder den fra den dato, kontrakten er underskrevet. Udtræden af virksomheden Du kan godt træde ud af en virksomhed, som fortsættes af medejere, uden at du afhænder din andel af virksomheden. Det kan du, hvis du udtræder i forbindelse med, at dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet, eller dine hidtidige arbejdsfunktioner er overtaget af andre end din ægtefælle, samlever, registrerede partner eller umyndige børn Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Når du starter selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, kan du ikke længere få dagpenge. Det gælder også, hvis du ændrer en eksisterende bibeskæftigelse til at være din hovedbeskæftigelse. Du skal huske at give a-kassen besked. Vi betragter virksomheden som din hovedbeskæftigelse, hvis du fortrinsvis lever af eller forventer at leve af indkomsten fra din virksomhed, og hvis du bruger størsteparten af din arbejdstid i virksomheden. Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du overflyttes til Kristelig A- kasse for Selvstændige eller en anden a-kasse for selvstændige. 2

3 Så længe du driver selvstændig virksomhed, kan du ikke få dagpenge eller feriedagpenge. Du kan først få dagpenge, når du er endeligt ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Reglerne kræver, at du dokumenterer, at du er stoppet. Dokumentationen skal vise nøjagtigt, fra hvilken dato du er endeligt ophørt. Der er flere muligheder for at ophøre. Ophør ved overdragelse/salg Vi anser dig for ophørt, når hele virksomheden er endeligt overdraget eller solgt. Du skal bl.a. dokumentere det ved en kopi af underskrevet salgs- /overdragelseskontrakt samt kopi af momsafmelding. Vi kan kræve yderligere dokumentation, fx at betingede aftaler i forbindelse med salget er blevet opfyldt. Du skal være opmærksom på, at du ikke må sælge til din ægtefælle, samlever, registrerede partner eller umyndige børn. Ophør ved lukning Når du lukker din selvstændige virksomhed, afhænger dagpengeretten af, at du har afhændet eksisterende driftsgrundlag, så du ikke længere kan drive virksomheden. Du skal dokumentere, at du har afviklet alle driftsmidler, inventar, varelager, personale og lokaler mv., og at du har afmeldt dig offentlige registre, herunder: Told og Skat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen m.m. Du skal også dokumentere, at lukningen omfatter hele virksomheden. Ophør ved bortforpagtning/udlejning Vi anser dig også for at være ophørt som selvstændig, hvis du bortforpagter eller udlejer den selvstændige virksomhed. Du skal dokumentere, at du bortforpagter/udlejer hele virksomheden ved en skriftlig kontrakt, der er gensidigt uopsigelig i mindst fem år. Ved bortforpagtning har du fortsat den faktiske og retlige rådighed over virksomheden med den begrænsning, der følger af forpagtningsaftalen. Vi stiller derfor strenge betingelser til indholdet af forpagtnings-/lejeaftalen. Bortforpagtningen skal omfatte hele virksomheden, og du må ikke forbeholde dig ret til delvist at benytte virksomheden - medmindre der alene er tale om en ret uden erhvervsmæssige formål som fx en jagtret. Ved bortforpagtning skal dokumentationen bestå af en skriftlig og underskrevet kontrakt. Hvis du i perioden for bortforpagtningen begynder at arbejde som lønmodtager for forpagteren, anser vi dig som udgangspunkt for igen at være selvstændig. Ophør ved konkurs Hvis du bliver erklæret konkurs, bliver du også anset for at være ophørt som selvstændig. Drives virksomheden i selskabsform, kan det endelige ophør også dokumenteres ved, at aktieselskabet eller anpartsselskabet erklæres konkurs. Ophør ved betalingsstandsning Træder din virksomhed i betalingsstandsning, anser vi dig i særlige tilfælde for at være ophørt. Men der er en række betingelser, du skal opfylde: 1. Betalingsstandsningen skal være anmeldt til skifteretten 2. Skifteretten skal have beskikket en tilsynsførende 3. Den, der er beskikket som tilsynsførende, skal skriftligt erklære, at hensigten med betalingsstandsningen er at afvikle virksomheden at virksomheden er helt ophørt, og at der fra en bestemt dato ikke længere er erhvervsmæssige aktiviteter i virksomheden at tilsynet klarer afviklingen af virksomheden uden bistand fra dig, også hvis betalingsstandsningen ophører Du skal kunne dokumentere, at disse krav er opfyldt, og vi skal have en kopi af udskrift fra retsbogen om betalingsstandsningen. Ophør ved brugeligt pant Hvis en panthaver overtager driften af virksomheden forud for en tvangsauktion, anser vi dig også for at være endeligt ophørt som selvstændig. Der skal være begæret tvangsauktion over virksomheden, og panthaveren skal have overtaget virksomheden til brugeligt pant. Det vil sige have overtaget administrationen af virksomheden. Du skal være stoppet med at arbejde i virksomheden, og hvis du har haft bopæl på samme adresse som virksomheden, skal du være flyttet fra ejendommen. Ophør ved tvangsauktion Vi anser dig som ophørt, hvis virksomheden sælges på tvangsauktion. Tvangsauktionen skal være endelig afholdt af skifteretten, og virksomheden må ikke sælges til din ægtefælle, samlever, registrerede partner eller umyndige børn. Som dokumentation skal du bruge en udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Ophør ved udtræden af virksomhed Hvis du træder ud af en virksomhed, som din ægtefælle eller medejere viderefører, anser vi dig i visse tilfælde for at være ophørt som selvstændig. De følgende punkter er nogle af de muligheder for udtræden, som findes: 3

4 1. du er begyndt på et lønarbejde på over 30 timer i gennemsnit pr. uge, uden at dette arbejde på forhånd er bestemt til at være af kortere varighed 2. du kan dokumentere mindst 1924 lønmodtagertimer inden for 65 uger, efter du er trådt ud af den selvstændige virksomhed. Du skal være stoppet i den selvstændige virksomhed samme dato, som du begynder at arbejde som lønmodtager 3. du selv påbegynder en virksomhed, som er uafhængig af din ægtefælles virksomhed, bl.a. hvad angår regnskaber, moms- og CVR-nr. Uafhængigheden skal bekræftes af fx en statsautoriseret revisor. Du skal have drevet din virksomhed i mindst 26 uger indenfor 52 uger, efter at du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed 4. du afslutter en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Du skal senest ophøre med den selvstændige virksomhed den dato, hvor du har bestået eksamen. Det vil sige den dato, eksamensbeviset er underskrevet. Uddannelsen må ikke være rettet mod funktioner, som din ægtefælles virksomhed har 5. dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet mere end midlertidigt, bortset fra evt. nogle få underordnede funktioner 6. dit personlige arbejde er overtaget mere end midlertidigt af andre end din ægtefælle, samlever/registreret partner, umyndige børn, advokater eller revisorer - på grund af a. virksomhedens behov for særlige faglige kvalifikationer eller b. virksomhedens ændrede ejerforhold Ophør ved ophævelse af samlivet I forbindelse med separation eller skilsmisse betragter vi dig ikke længere som selvstændig, hvis du stopper al beskæftigelse i virksomheden fra den dato, hvor du flytter fra den fælles adresse. Generelt ved ophør/udtræden af selvstændig virksomhed Når du ophører med selvstændig virksomhed, skal du afmelde dig alle offentlige registre såsom Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, Told & Skat mv. Udtræder du af din ægtefælles virksomhed, skal du ligeledes ophæve din registrering som medarbejdende ægtefælle. Når du ophører med selvstændig virksomhed, må din ægtefælle, samlever, registrerede partner eller umyndige børn ikke overtage driften. Du kan som hovedregel ikke få dagpenge i de første tre uger, efter du er ophørt med din selvstændige virksomhed. Fra hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse Hvis du begynder et lønarbejde uden at stoppe din selvstændige virksomhed, kan du blive omfattet af reglerne om selvstændig bibeskæftigelse. Dette sker, når du enten: 1. har haft lønarbejde i mindst 1924 timer (52 uger med fuld tid) inden for de seneste 65 uger, eller 2. har haft lønarbejde i mindst 962 timer (26 uger med fuld tid) inden for de seneste 35 uger. I umiddelbar tilknytning til starten på lønarbejdet skal der være sket en væsentlig omlægning af driften, der har medført en reduktion af arbejdsmængden i virksomheden. Medarbejdende ægtefælle i skattemæssig henseende Der skelnes skarpt mellem at være selvstændig i skattemæssig henseende og at være selvstændig i arbejdsløshedslovens forstand. Er du eller har du været registreret som medarbejdende ægtefælle i skattemæssig henseende, har du over for skattevæsenet erklæret, at du arbejder minimum 3-4 timer pr. dag i virksomheden. Hos skattevæsenet kan du godt ophæve din registrering som medarbejdende ægtefælle med den begrundelse, at du kun arbejder få timer i virksomheden. Men det betyder ikke, at vi i arbejdsløshedslovens forstand betragter dig som ophørt med selvstændig virksomhed, alene fordi du har ændret din status. Det er dog et krav, at du ophører med din status som medarbejdende ægtefælle, hvis du udtræder af din ægtefælles virksomhed og skal have dagpenge. Kombinationsforsikring Optagelse/overflytning Hvis du både driver selvstændig virksomhed og har lønarbejde, kan du blive kombi-forsikret. Du opnår kombi-status ved at nyindmelde dig eller ved skriftligt at meddele din a-kasse, at du ønsker at blive kombi-forsikret. For at blive kombi-forsikret, skal du: a. dokumentere beskæftigelse som lønmodtager, og b. drive selvstændig virksomhed i timer om ugen. Du skal drive virksomheden mere end midlertidigt Dagpengeret Du får dagpengeret, når du har arbejdet 1924 timer i dit lønarbejde, mens du er medlem. Som nyindmeldt vil du være dagpengeberettiget tidligst efter ét års medlemskab. For at opfylde kravet om 1924 timers arbejde regner vi alle timer fra lønarbejde med. I nogle situationer regner vi 15 timer om ugen med fra den selvstændige virksomhed. Der kan maksimalt være 37 timer om ugen. Er du overflyttet til kombi-status, vil du som hovedregel kunne få gavn af forsikringen efter ét års medlemskab. 4

5 Ophør med selvstændig virksomhed Hvis du ophører med din selvstændige virksomhed, skal du kunne dokumentere det og opfylde de almindelige betingelser for ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. (Se dette punkt). Som kombi-forsikret kan du også udtræde af en virksomhed, som din ægtefælle og/eller dine medejere fortsætter, når du dokumenterer, at du efter din udtræden har haft mindst 26 ugers lønarbejde på over 30 timer i gennemsnit pr. uge. Når du ophører med din selvstændige virksomhed, kan du ikke få dagpenge i de første tre uger. Supplerende dagpenge, hvis virksomheden ophører Er du ophørt med din virksomhed, kan du få supplerende dagpenge. Selv om du fortsætter med dit lønarbejde, skal du alligevel stå til rådighed op til 37 timer om ugen. Du kan få supplerende dagpenge i en begrænset periode på 52 uger, hvis du har et lønarbejde med et opsigelsesvarsel. Der sker timefradrag for det fortsatte lønarbejde. Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, skal du skaffe en frigørelsesattest. Supplerende dagpenge, hvis lønarbejdet ophører Er du blevet helt ledig fra dit lønarbejde, kan du få supplerende dagpenge med fradrag for alle arbejdstimer i virksomheden - dog mindst 15 timer om ugen. Du kan højst få supplerende dagpenge på denne måde i 78 uger. Du skal til enhver tid kunne udføre alle aktiviteterne i virksomheden uden for normal arbejdstid. Ved udbetaling af supplerende dagpenge gælder reglerne for selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. For at modtage supplerende dagpenge skal du være fuldt ledig fra lønarbejdet. 5

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Selvstændig Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Foto: Colourbox Dato: Januar 2013

Selvstændig Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Foto: Colourbox Dato: Januar 2013 Selvstændig Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Foto: Colourbox Dato: Januar 2013 Hvis du overvejer at blive selvstændig, fx som privat dagplejer,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Side 1 af 6 Du er velkommen i El-fagets A-kasse også som selvstændig Du kan sagtens være medlem af El-fagets A-kasse, når du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed

Om ophør med selvstændig virksomhed Om ophør med selvstændig virksomhed A-kassen LH 7. udgave oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed... 3 3. Hvornår er du ophørt?... 3 4. Hvad er et ophørsbevis?...

Læs mere

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold 1. Forord... 3 2. Hvornår er der tale om selvstændig virksomhed?... 3 2.1 Personligt eller i

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I medfør af 57 a, stk. 8, 57 b, stk. 4, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt og skal indplaceres, skal a-kassen

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Maj 1999 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at fortsætte eller starte en selvstændig

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse A-kassen LH 6 udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse... 3 3. Offentlige

Læs mere

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt, skal a-kassen forholde sig til, om medlemmet

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet BEK nr 1182 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Selvstændig virksomhed og efterløn

Selvstændig virksomhed og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Når man går på efterløn, kan

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen.

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Ofte stillede spørgsmål til a-kassen Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. KE580 - Ofte stillede spørgsmål om a-kasse.indd 1 12/5/2013 11:05:13 AM OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM AT VÆRE

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål om a-kasse for dig som selvstændig. erhverv Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde i egen

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018 VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Nye regler 1. oktober 2018 Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Nye dagpengeregler for

Nye dagpengeregler for Nye dagpengeregler for Selvstændige Freelancere Honorarlønnede Kombinerede indkomster Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Der har igennem lang tid været meget opmærksomhed omkring halveringen af dagpengeperioden, skærpelsen

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 I. Baggrund Inden man afgør om et medlem skal ophøre

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Arbejdsdirektoratet September 2003 Denne pjece henvender sig til dig, der har et arbejde, som det kan være svært at definere som enten et lønmodtagerjob eller

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I bekendtgørelse nr. x af x om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet er der fastsat regler om definitionen af selvstændig virksomhed, sondringen

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Arbejdspapir: Dagpengesystemet for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere mv.

Arbejdspapir: Dagpengesystemet for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere mv. Arbejdspapir: Dagpengesystemet for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere mv. DAGPENGEKOMMISSIONEN Oktober 2015 1 1.1. Indledning Selvstændige har i dag ret til dagpenge efter samme principper som

Læs mere