Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015"

Transkript

1 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

2 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte Forord Overordnet ydelsesbeskrivelse for individuel socialpædagogisk støtte Støtte til personlige færdigheder Støtte til praktiske opgaver i dagligdagen Støtte til sociale færdigheder Støtte til inklusion og deltagelse i det almindelige samfundsliv Støtte til sundhedsfremme og forebyggelse Støtte til ad-hoc opgaver i særlige og/eller akutte situationer

3 Forord Rudersdal Kommune tilbyder forskellige former for socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Dette ydelseskatalog beskriver individuel socialpædagogisk støtte. I Rudersdal Kommune er rehabilitering udgangspunktet for alle former for socialpædagogisk støtte. Indsatserne sigter mod, at borgeren på kortere eller længere sigt opnår en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med mindst mulig støtte fra offentlige instanser. Individuel socialpædagogisk støtte har et rehabiliterende sigte med fokus på at skabe muligheder for enten udvikling og træning eller fastholdelse og forebyggelse af tab af færdigheder. At kunne enten udvikle og træne eller fastholde og forebygge tab af færdigheder forudsætter et håb for fremtiden og tro på egne muligheder. At understøtte og fremme borgerens egen motivation vil derfor være det fælles udgangspunkt for den individuelt tilpassede støtte. I indsatsen er mellemmenneskelige relationer udgangspunktet. Relationen mellem borger og medarbejder etableres i et partnerskab, hvor medarbejderen sammen med borgeren udforsker muligheder for at finde og tydeliggøre borgerens ønsker. I partnerskabet er rollerne for borger og medarbejder ligeværdige, og støtten tager udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer. Medarbejderen arbejder for at styrke eller fastholde borgerens egen handlekompetence uden at indtage rollen som eksperten i borgerens liv. I samarbejdet mellem medarbejder og borger tydeliggøres handlemuligheder for, at borgeren kan enten udvikle og træne sine færdigheder eller fastholde og forebygge tab af sine færdigheder. Der knytter sig nogle forskellige indholdsdele til indsatsen, alt efter om indsatsens formål er udvikling og træning eller om indsatsens formål er fastholdelse og forebyggelse af tab. Derfor er indsatserne beskrevet i separate afsnit under punktet indhold i denne ydelsesbeskrivelse. Indsatserne i dette ydelseskatalog følger viden om best practice og evidens på handicapområdet og det psykosociale område og anvender metoder, som er præciseret og beskrevet i metodekataloget for dag og botilbud i Rudersdal Kommune. Den overordnede ydelsesbeskrivelse for individuel socialpædagogisk støtte er generelt gældende og dermed overordnet for alle de ydelser, som er beskrevet i dette 3

4 ydelseskatalog. Individuel socialpædagogisk støtte ydes i tidsafgrænsede forløb, som løbende evalueres ud fra opstillede mål for indsatsen. I en del af evalueringerne indgår systematisk måling af effekterne af de ydede støtteindsatser. Ansøgning om socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85: Borgere, der ønsker at ansøge om socialpædagogisk støtte, skal henvende sig til Psykiatri og Handicap, der vurderer borgerens behov ved anvendelse af Voksenudrednings-metoden. Myndigheden visiterer til støtten i pakkeforløb. Teglporten - Socialpædagogisk Center udmønter det visiterede pakkeforløb i samarbejde med borgeren. I forbindelse med ansøgning og visitation udarbejder sagsbehandleren en handleplan efter servicelovens 141, hvis borgeren ønsker det. I handleplanen og/eller bevillingen defineres de overordnede mål med støtten. 4

5 1. Overordnet ydelsesbeskrivelse for individuel socialpædagogisk støtte Målgruppe: Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, har behov for: individuel socialpædagogisk støtte, hjælp og omsorg med henblik på at opretholde og / eller opbygge en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Målgruppen omfatter: Borgere med erhvervet hjerneskade Borgere med psykiske vanskeligheder Borgere med udviklingsforstyrrelser Borgere med udviklingshæmning Borgere med særlige sociale problemer. Mål med indsatsen Borgeren klarer sig med mindst mulig indgriben i egen tilværelse. Borgeren lever en aktiv og selvstændig tilværelse på egne præmisser og anvender sine personlige ressourcer. Borgeren tilbydes muligheder for at udvikle og træne eller fastholde og forebygge tab af sine færdigheder. Kriterier for tildeling af indsatsen: Borgere i målgruppen, som kan samarbejde med medarbejderne om individuel socialpædagogisk støtte. Borgere i målgruppen, som har brug for motivation til at samarbejde med medarbejderne om individuel socialpædagogisk støtte. Borgere i målgruppen, som aktuelt ikke kan profitere af socialpædagogisk støtte i gruppeforløb - eller andre former for socialpædagogisk støtte. Borgere i målgruppen, der har behov for en kombination af individuel støtte og andre former for socialpædagogisk støtte. Indhold: Støtten er individuelt tilrettelagt, og vil derfor have forskellige afsæt og indhold. At kunne enten udvikle og træne eller fastholde og forebygge tab af færdigheder, forudsætter et håb for fremtiden og tro på egne muligheder. 5

6 At understøtte borgerens motivation er derfor det fælles udgangspunkt for den individuelt tilpassede støtte. Ved behov ydes også individuelt tilpasset, kompenserende støtte med det sigte, at sikre borgerens selvstændighed. Den individuelle socialpædagogiske støtte omfatter varierende grader af følgende elementer: Støtte til personlige færdigheder Støtte til sociale færdigheder Støtte til inklusion og deltagelse i det almindelige samfundsliv Støtte til sundhedsfremme og forebyggelse Støtte til ad-hoc opgaver i særlige og/eller akutte situationer. Metoder: Hyppighed: De metoder, som benyttes i den individuelle socialpædagogiske støtte, varierer i forhold til den enkelte borgers problemstillinger og kompetencer, samt målene for indsatsen til den enkelte, men kan fx være: Anerkendende kommunikation Jeg styrkende metoder Narrative metoder Kognitive metoder Erfaringsbaseret læring Motivationssamtale Neuropædagogik. Jf. metodekatalog for dag- og botilbud. Der visiteres til ydelsen efter en konkret vurdering, som foretages af myndigheden ved anvendelse af Voksenudredningsmetoden (VUM). Ydelsens omfang visiteres i pakkeforløb af myndigheden. Udmøntningen af pakkeforløbet foretages af Teglporten - Socialpædagogisk Center i samarbejde med borgeren. Pakkerne angiver støtteniveau. Det laveste støtteniveau dækker støtte til de borgere, der har det mindste støttebehov, og kan derudover dække støtte til borgere, der har et stort behov for støtte, men ikke ønsker at modtage hjælp. Støtten udvides gradvis fra pakke til pakke frem mod det højeste støtteniveau. 6

7 Pakke 1 Mindre støtte op til 1 time om ugen. Borgere, der modtager mindre støtte i op til 1 time om ugen, har brug for en indsats, der er karakteriseret ved at være: opfølgende vedligeholdende. Indsatser: telefonisk kontakt mail kontakt sms kontakt individuel socialpædagogisk støtte, max. hver 2.uge. Pakke 2 Let støtte op til 2 timer om ugen. Borgere, der modtager let støtte, har brug for en indsats, der er karakteriseret ved: let kompleksitet at være støttende at være konkret. Indsatser: socialpædagogisk støtte i gruppeforløb eller individuel støtte selvhjælpsgruppe med støtte. Pakke 3 Moderat støtte 2-4 timer om ugen. Borgere, der modtager moderat støtte, har brug for en indsats, der er karakteriseret ved: moderat kompleksitet at være støttende/kompenserende at være deltalje orienteret. Indsatser: Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb En af følgende: o Socialpædagogisk individuel støtte o Socialpædagogisk støtte gennem ungementorer o Socialpædagogisk støtte i opgangsbofællesskab. 7

8 Pakke 4 Omfattende støtte, 4-7 timer om ugen. Borgere, der modtager omfattende støtte, har brug for en indsats, der er karakteriseret ved: omfattende kompleksitet at være kompenserende/støttende at være kompleksitets reducerende. Indsatser: En af følgende: Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og individuel støtte Ekstraordinære engangsbevillinger til fx flytning eller andre ad hoc indsatser i op til 7 timer om ugen. Bevilling gives i 3 uger, hvis borgeren fx har brug for 20 timers socialpædagogisk støtte i forbindelse med flytning. Indsatsen omfatter ikke: Personlig og praktisk bistand efter servicelovens 83. Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 86. Behandling efter servicelovens 102. Psykologisk, terapeutisk eller lignende støtte, som kræver specialist indsats. Støtte til at fastholde beskæftigelse og uddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats Støtte efter lov om socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Støtte efter lov om specialundervisning for voksne. Støtte efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ledsagelse, der kan bevilges efter servicelovens 97 Integrationsbistand. Egenbetaling: Hvem leverer indsatsen? Der er ingen egenbetaling i forbindelse med modtagelse af individuel socialpædagogisk støtte. Borgeren kan have udgifter i forbindelse med egen deltagelse i aktiviteter, der aftales med medarbejderen. Teglporten Socialpædagogisk Center Teglporten Birkerød Tlf. nr

9 Fax Krav til leverandøren: Senest 1 uge efter at Teglporten Socialpædagogisk Center har modtaget en bestilling, kontaktes borgeren med henblik på start af individuel socialpædagogisk støtte. Teglporten Socialpædagogisk Center kontakter borgeren telefonisk ved ændringer i de faste aftaler. Hvis den faste medarbejder er syg, har ferie eller er fraværende af anden årsag, så tilbydes borgeren støtte fra en anden medarbejder. Medarbejder udarbejder i samarbejde med borgeren en pædagogisk plan med udgangspunkt i borgerens 141-handleplan eller mål i bevillingen. Teglporten Socialpædagogisk Center dokumenterer i Bostedsystemet. Teglporten Socialpædagogisk Center udarbejder og indsender statusnotater i de enkelte sager til senest 4 uger før opfølgningsdatoen. Hvis der sker ændringer i forløbet, i de 4 uger fra opfølgningen er indsendt og til afgørelsesdatoen, indsender Teglporten Socialpædagogisk Center de supplerende nye oplysninger. Teglporten Socialpædagogisk Center udleverer ved kontakt til borgere en folder om individuel socialpædagogisk støtte. I relevante tilfælde sikres samtykkeerklæring i forhold til samarbejdspartnere. På baggrund af bestillingerne sender Teglporten Socialpædagogisk Center belægningsmeddelelse til Skemaet skal indeholde oplysninger om dato for iværksættelse / ophør af støtten. Den individuelle socialpædagogiske støtte fortsætter 2 3 dage efter ophør af bevilling eller ved dødsfald Medarbejderne skal have en socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse og en særlig viden inden for området. Medarbejderne tilbydes relevant kompetenceudvikling. 9

10 Kontakt til leverandøren: Opfølgning på indsatsen: Teglporten Socialpædagogisk Center udleverer en pjece til borgeren ved 1. besøg, hvor relevant kontakt information fremgår. Nye bevillinger: Opfølgning efter 6 måneder. Teglporten Socialpædagogisk Center udarbejder, så vidt muligt i samarbejde med borgeren, et statusnotat vedrørende opfølgning på borgerens mål i henhold til handleplan efter servicelovens 141 eller bevillingen, som via den relevante daglige leder på Teglporten Socialpædagogisk Center sendes til Borgeren inviteres efterfølgende til møde med sagsbehandler og evt. pædagogisk konsulent. Samtalen foregår efter borgerens ønske i eget hjem, i Psykiatri og Handicap eller i et mødelokale på Teglporten Socialpædagogisk Center. Borgeren har mulighed for at invitere støttemedarbejderen med til mødet. Løbende bevillinger: Opfølgning og revisitation efter 12 måneder. Teglporten Socialpædagogisk Center udarbejder, så vidt muligt i samarbejde med borgeren, et statusnotat vedrørende opfølgning på borgerens mål i henhold til handleplan efter servicelovens 141 eller bevillingen, som via den relevante daglige leder på Teglporten Socialpædagogisk Center sendes til Borgeren inviteres efterfølgende til møde med sagsbehandler og evt. pædagogisk konsulent. Samtalen foregår efter borgerens ønske i eget hjem, i Psykiatri og Handicap eller i et mødelokale på Teglporten Socialpædagogisk Center. Borgeren har mulighed for at invitere støttemedarbejderen med til mødet. Lovgrundlag: Lov om Social Service 85. Afgørelse, klage og ankemulighed: Psykiatri og Handicap træffer afgørelse om bevilling af støtte efter vurdering af borgerens ansøgning. Sagsbehandleren i Psykiatri og Handicap fremsender en skriftlig afgørelse med begrundelse til borgeren. En bevilling gælder for maksimalt 1,5 år, hvorefter behovet for støtte vil blive revurderet. 10

11 Klage over afgørelsen kan ske mundtligt eller skriftligt til Psykiatri og Handicap i Rudersdal Kommune. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Når klagen er modtaget, vil sagen blive vurderet igen. Hvis afgørelsen ændres, gives besked inden fire uger. I modsat fald sendes klagen inden fire uger sammen med sagens øvrige oplysninger til Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen. Klage over forhold i den socialpædagogiske støtte rettes først og fremmest til ledelsen i Teglporten - Socialpædagogisk Center, Teglporten 11, 3460 Birkerød, tlf.: Herudover kan der rettes henvendelse til Rudersdal Kommune, Psykiatri og Handicap, Stationsvej 36, 3460 Birkerød. Udarbejdet dato: April 2015 Godkendt dato: 11

12 2. Støtte til personlige færdigheder Mål med indsatsen: Borgeren tilbydes muligheder for at udvikle og træne sine personlige færdigheder og anvende sine personlige ressourcer. Borgeren tilbydes muligheder for at fastholde og forebygge tab af sine personlige færdigheder og anvende sine personlige ressourcer. Kriterier for tildeling af indsatsen: Borgere i målgruppen, som i deres indsatsmål har områder, der peger på behov for at udvikle og træne personlige færdigheder i forhold til at kunne mestre en selvstændig tilværelse. Borgere i målgruppen, som i deres indsatsmål har områder, der peger på behov for at fastholde og forebygge tab af personlige færdigheder i forhold til at kunne mestre en så selvstændig tilværelse som mulig. Indhold: Den individuelle socialpædagogiske støtte indeholder varierende grader af nedenstående elementer. Med henblik på udvikling og træning af personlige færdigheder: Udviklingsorienteret samtale, støtte og vejledning i forhold til personlige forhold, følelser, tanker og hændelser Støtte og metoder til at skabe overblik over og strukturere hverdagen Støtte og metoder til håndtering af vanskelige følelsesmæssige oplevelser og konflikter Støtte og metoder til at få øje på samt anvende og styrke egne ressourcer og personlige potentialer Støtte til anvendelse af metoder og redskaber til udvikling og træning af personlige færdigheder. Med henblik på fastholdelse og forebyggelse af tab af personlige færdigheder: Støtte til at håndtere personlige forhold, følelser, tanker og hændelser, fx konflikter Støtte til at skabe overblik over og strukturere 12

13 hverdagen Støtte til at anvende egne ressourcer og personlige potentialer Støtte til fastholdelse og forebyggelse af tab af personlige færdigheder. Hyppighed: Indsatsen omfatter ikke: Egenbetaling: Krav til leverandøren: Opfølgning: Der visiteres til ydelsen individuelt og efter behov. Ydelsen kan visiteres som pakke 2, 3 og 4. Specialistvejledning og behandling som fx psykologsamtaler og diætistbehandling. Der er ingen egenbetaling i forbindelse med modtagelse af individuel socialpædagogisk støtte. Borgeren kan have udgifter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, der aftales med medarbejderen. Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har faglig viden Medarbejderne anvender anerkendende kommunikation Medarbejderne har faglig viden om motivationsarbejde og menneskelige udviklingsprocesser Medarbejderne har faglig viden om metoder og redskaber til udvikling og træning af personlige færdigheder Medarbejderne har faglig viden om metoder og redskaber til fastholdelse og forebyggelse af tab af personlige færdigheder. Opfølgning sker på følgende måde: Borger og medarbejder evaluerer løbende de individuelt aftalte mål i borgerens pædagogiske plan Samarbejdet mellem borger og medarbejder justeres løbende efter borgerens ønsker og behov Borger og medarbejder udarbejder statusnotater vedrørende opfølgning på mål i borgerens 141 handleplan eller bevillingen Medarbejderen anvender Bostedsystemet til løbende dokumentation og evaluering af valg af metoder i de individuelle indsatser. 13

14 Udarbejdet dato: April Godkendt dato: 14

15 3. Støtte til praktiske opgaver i dagligdagen Mål med indsatsen: Borgeren tilbydes muligheder for at udvikle og træne sine færdigheder og anvende sine ressourcer i forhold til praktiske opgaver i dagligdagen. Borgeren tilbydes muligheder for at fastholde og forebygge tab af færdigheder i forhold til praktiske opgaver i dagligdagen. Kriterier for tildeling af indsatsen: Borgere i målgruppen, som i deres indsatsmål har områder, der peger på behov for at udvikle og træne sine færdigheder i forhold til at varetage praktiske opgaver i dagligdagen. Borgere i målgruppen, som i deres indsatsmål har områder, der peger på behov for at fastholde og forebygge tab af færdigheder i forhold til at varetage praktiske opgaver i dagligdagen. Indhold: Den individuelle socialpædagogiske støtte indeholder varierende grader af nedenstående elementer. Med henblik på udvikling og træning af personlige færdigheder, samarbejdes der om at udvikle systemer, metoder og værktøjer, således at borgeren i så høj grad som muligt, selv kan varetage følgende: Personlig hygiejne Bolig Rengøring og oprydning Tøjvask Madlavning Indkøb Håndtering af post Økonomiplanlægning og udgiftsbetaling Kontakt til offentlige myndigheder og private virksomheder, fx pengeinstitutter. Med henblik på fastholdelse og forebyggelse af tab af personlige færdigheder samarbejdes der om at sikre systemer, metoder og værktøjer, således at borgeren kan bevare kompetencer i forhold til følgende: 15

16 Personlig hygiejne Bolig Rengøring og oprydning Tøjvask Madlavning Indkøb Håndtering af post Økonomiplanlægning og udgiftsbetaling Kontakt til offentlige myndigheder og private virksomheder, fx pengeinstitutter. Hyppighed: Der visiteres til ydelsen individuelt og efter behov. Ydelsen kan visiteres som pakke 1, 2, 3 og 4. Indsatsen omfatter ikke: Ydelser efter lov om social service 83. Udførelse af opgaver som borgerne selv kan varetage. Udførelse af praktiske opgaver for borgeren uden inddragelse og deltagelse af borgeren i opgaverne. Egenbetaling: Krav til leverandøren: Opfølgning på indsatsen: Borgeren afholder egne udgifter, der er forbundet med indkøb, transport, effekter til fx rengøring og personlig hygiejne. Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har faglig viden Støtten ydes ud fra princippet om mindst mulig indgriben, og sigter på borgerens selvstændige varetagelse af opgaverne Leverandøren gennemfører løbende APV Medarbejderne må ikke anvende defekte apparater hos borgeren Medarbejderne anvender anerkendende tilgang til støttearbejdet, som bl.a. også tydeliggør små succeser og ressourcer Medarbejderne har faglig viden om udvikling og træning samt fastholdelse og forebyggelse af tab af færdigheder til selvstændig varetagelse af praktiske opgaver i dagligdagen. Opfølgning sker på følgende måde: Borger og medarbejder evaluerer løbende de individuelt aftalte mål i borgerens pædagogiske plan Samarbejdet mellem borger og medarbejder justeres 16

17 løbende efter borgerens ønsker og behov Borger og medarbejder udarbejder statusnotater vedrørende opfølgning på mål i borgerens 141 handleplan eller bevillingen Medarbejderen anvender Bostedsystemet til løbende dokumentation og evaluering af valg af metoder i de individuelle indsatser. Udarbejdet dato: April 2015 Godkendt dato: 17

18 4. Støtte til sociale færdigheder Mål med indsatsen: Borgeren tilbydes muligheder for at udvikle og træne sine sociale færdigheder. Borgeren tilbydes muligheder for at fastholde og forebygge tab af sine sociale færdigheder. Borgeren udvikler og træner sine færdigheder til at indgå i sociale fællesskaber og opretholde/udbygge sit sociale netværk. Borgeren fastholder og forebygger tab af færdigheder til at indgå i sociale fællesskaber og opretholde/udbygge sit sociale netværk. Kriterier for tildeling af indsatsen: Borgere i målgruppen, som i deres indsatsmål har områder, der peger på behov for at udvikle og træne færdigheder i forhold til sociale færdigheder. Borgere i målgruppen, som i deres indsatsmål har områder, der peger på behov for at fastholde og forebygge tab af færdigheder i forhold til sociale færdigheder. Indhold: Den individuelle socialpædagogiske støtte indeholder varierende grader af nedenstående elementer. Med henblik på udvikling og træning af sociale færdigheder: Støtte til at etablere og udbygge sociale netværk og familiære relationer Udviklingsorienteret samtale, støtte og vejledning i forhold til socialt samspil med andre samt sociale netværk Udviklingsorienteret samtale, støtte og vejledning i forhold til samt i forhold til beskæftigelse, uddannelse samt fritids- og kulturliv Støtte til deltagelse i socialpædagogisk støtte i gruppeforløb Støtte til kontakt med offentlige myndigheder, fx sagsbehandler, jobcenter, mentor, arbejdsplads, uddannelsessted, studievejledere, frivilligforening, idrætsforening og lignende Guide, støtte og følge borgeren efter behov til fx 18

19 gruppeforløb, transport Udviklingsorienteret samtale, støtte og vejledning i forhold til at kunne begå sig i det offentlige rum. Med henblik på at fastholde og forebygge tab af sociale færdigheder: Støtte til at fastholde og forebygge tab af socialt netværk og familiære relationer Støtte og vejledning i forhold til socialt samspil med andre samt sociale netværk, Støtte og vejledning i forhold til beskæftigelse, uddannelse samt fritids- og kulturliv Støtte til deltagelse i socialpædagogisk støtte i gruppeforløb Støtte til kontakt med offentlige myndigheder, fx sagsbehandler, jobcenter, mentor, arbejdsplads, uddannelsessted, studievejledere, frivilligforening, idrætsforening og lignende Guide, støtte og følge borgeren efter behov til fx gruppeforløb, transport Støtte og vejledning i forhold til at kunne begå sig i det offentlige rum. Hyppighed: Indsatsen omfatter ikke: Egenbetaling: Krav til leverandøren: Der visiteres til ydelsen individuelt og efter behov. Ydelsen kan visiteres som pakke 2, 3 og 4. Støtte efter andre lovgivninger. Fx kan støtten ikke ydes som: Mentorstøtte efter beskæftigelseslovgivningen Uddannelsesstøtte Specialpædagogisk støtte. Der kan forekomme udgifter til egen deltagelse i aktiviteter, som aftales i forbindelse med individuel socialpædagogisk støtte. Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har faglig viden Medarbejderne anvender anerkendende kommunikation Medarbejderne har faglig viden om motivationsarbejde og menneskelige udviklingsprocesser Medarbejderne har faglig viden om udvikling og 19

20 træning af sociale færdigheder medarbejderne har faglig viden om fastholdelse og forebyggelse af tab af sociale færdigheder. Opfølgning på indsatsen: Opfølgning sker på følgende måde: Borger og medarbejder evaluerer løbende de individuelt aftalte mål i borgerens pædagogiske plan Samarbejdet mellem borger og medarbejder justeres løbende efter borgerens ønsker og behov Borger og medarbejder udarbejder statusnotater vedrørende opfølgning på mål i borgerens 141 handleplan eller bevillingen Medarbejderen anvender Bostedsystemet til løbende dokumentation og evaluering af valg af metoder i de individuelle indsatser. Udarbejdet dato: April Godkendt dato: 20

21 5. Støtte til inklusion og deltagelse i det almindelige samfundsliv Mål med indsatsen: Borgeren tilbydes muligheder for at udvikle og træne deltagelse i det almindelige samfundsliv med henblik på inklusion. Borgeren tilbydes muligheder for at fastholde og forebygge tab af færdigheder til deltagelse i det almindelige samfundsliv. Kriterier for tildeling af indsatsen: Borgere i målgruppen, som i deres indsatsmål har områder, der peger på behov for at udvikle og træne deltagelse i det almindelige samfundsliv med henblik på inklusion. Borgere i målgruppen, som i deres indsatsmål har områder, der peger på behov for at fastholde og fastholde deltagelse i det almindelige samfundsliv med henblik på inklusion. Indhold: Den individuelle socialpædagogiske støtte indeholder varierende grader af nedenstående elementer. Med henblik på udvikling af og træning i deltagelse i det almindelige samfundsliv med henblik på inklusion: Udviklingsorienteret samtale og støtte i forhold til at kunne mestre beskæftigelse og uddannelse Udviklingsorienteret samtale, støtte og vejledning i forhold til personlige forhold, følelser og tanker i forbindelse med deltagelse i det almindelige samfundsliv. Med henblik på at fastholde og forebygge tab af færdigheder i forhold til deltagelse i det almindelige samfundsliv: Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter eller kulturliv Samtale og støtte i forhold til at kunne deltage i beskæftigelses aktiviteter Samtale, støtte og vejledning i forhold til personlige forhold, følelser og tanker i forbindelse med deltagelse i det almindelige samfundsliv. 21

22 Hyppighed: Indsatsen omfatter ikke: Krav til leverandøren: Opfølgning på indsatsen: Der visiteres til ydelsen individuelt og efter behov. Ydelsen kan visiteres som pakke 3 og 4. Støtte efter andre lovgivninger som fx: Mentorstøtte efter beskæftigelseslovgivningen Uddannelsesstøtte Specialpædagogisk støtte. Det er et krav til leverandøren at: Medarbejderne har faglig viden medarbejderne anvender anerkendende kommunikation Medarbejderne har forståelse for motivationsarbejde og menneskelige udviklingsprocesser Medarbejderne har faglig viden om udvikling, træning eller fastholdelse og forebyggelse af tab af færdigheder til at deltage i det almindelige samfundsliv. Opfølgning sker på følgende måde: Borger og medarbejder evaluerer løbende de individuelt aftalte mål i borgerens pædagogiske plan Samarbejdet mellem borger og medarbejder justeres løbende efter borgerens ønsker og behov Borger og medarbejder udarbejder statusnotater vedrørende opfølgning på mål i borgerens 141 handleplan eller bevillingen Medarbejderen anvender Bostedsystemet til løbende dokumentation og evaluering af valg af metoder i de individuelle indsatser. Udarbejdet dato: April Godkendt dato: 22

23 6. Støtte til sundhedsfremme og forebyggelse Mål med indsatsen: Borgeren tilbydes muligheder for at udvikle og træne sine færdigheder til selvstændigt at tage vare på eget fysiske og psykiske velbefindende og forebygge sygdom og mistrivsel. Borgeren tilbydes muligheder for at fastholde og forebygge tab af sine færdigheder til selvstændigt at tage vare på eget fysiske og psykiske velbefindende og forebygge sygdom og mistrivsel. Kriterier for tildeling af indsatsen: Borgere i målgruppen, hvis indsatsmål peger på et behov for at udvikle og træne fysisk og psykisk velbefindende med henblik på at forebygge sygdom og mistrivsel. Borgere i målgruppen, hvis indsatsmål peger på et behov for at fastholde og forebygge tab af fysisk og psykisk velbefindende med henblik på at forebygge sygdom og mistrivsel. Indhold: Støtten er individuelt tilrettelagt og kan indeholde varierende grader af nedenstående elementer. Med henblik på udvikling og træning af færdigheder til sundhedsfremme og forebyggelse: Støtte til og vejledning i sund levevis og forebyggende forhold Undervisning, vejledning og støtte i forhold til eksisterende viden om fysisk og psykisk sundhedsfremme og forebyggelse, fx sammenhænge mellem psykisk sundhed, kost og motion, sammenhænge mellem livsstil og fysisk velbefindende Vejledning i at søge efter informationer Undervisning, vejledning og støtte i forhold til diverse retningslinjer for sundhedsfremme og forebyggelse fx de 8 kostråd, KRAM faktorer, sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende stresshåndtering og mental sundhed Undervisning, støtte og vejledning til metoder og redskaber til udvikling af fysisk og psykisk 23

24 velbefindende og sundhed Vejledning og støtte i medicinpædagogik Støtte til motivation for hensigtsmæssige levemåder, vaner og rutiner Støtte til koordination af den samlede indsats, fx mellem egen læge, hospital, psykiater og kiropraktor Guide, støtte og følge borgeren efter behov Undervisning, vejledning og støtte i grupper og/eller individuelt. Med henblik på at fastholde og forebygge tab af færdigheder til sundhedsfremme og forebyggelse: Støtte til sund levevis og forebyggende forhold Støtte i forhold til eksisterende viden om fysisk og psykisk sundhedsfremme og forebyggelse, fx sammenhænge mellem psykisk sundhed, kost og motion, sammenhænge mellem livsstil og fysisk velbefindende Støtte i forhold til diverse retningslinjer for sundhedsfremme og forebyggelse fx de 8 kostråd, KRAM faktorer, sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende stresshåndtering og mental sundhed Støtte til vedligeholdelse af fysisk og psykisk velbefindende og sundhed Støtte i medicinpædagogik Støtte til hensigtsmæssige levemåder, vaner og rutiner Støtte til koordination af den samlede indsats, fx mellem egen læge, hospital, psykiater og kiropraktor Guide, støtte og følge borgeren efter behov. Hyppighed: Indsatsen omfatter ikke: Egenbetaling: Støtte til sundhedsfremme og forebyggelse ydes i individuelt tilrettelagte forløb. Ydelsen kan visiteres som pakke 2, 3 eller 4. Specialistvejledning og behandling som fx fysioterapeutisk behandling og diætistbehandling. Der kan forekomme udgifter til egen deltagelse i aktiviteter, som aftales i forbindelse med støtten, entre, transport eller lignende. 24

25 Krav til leverandøren: Opfølgning på indsatsen: Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har faglig viden Medarbejderne har viden om sundhedsfremme og forebyggelse Medarbejderne har faglig viden om fremme af fysisk og psykisk velbefindende Medarbejderne har faglig viden om sammenhænge mellem fysisk og psykisk sundhed og trivsel Medarbejderne kender og kan formidle metoder og redskaber til at arbejde med fremme af fysisk og psykisk velbefindende Medarbejderne anvender anerkendende kommunikation Medarbejderne har faglig viden om motivationsarbejde og menneskelige udviklingsprocesser. Opfølgning sker på følgende måde: Borger og medarbejder evaluerer løbende de individuelt aftalte mål i borgerens pædagogiske plan Samarbejdet mellem borger og medarbejder justeres løbende efter borgerens ønsker og behov Borger og medarbejder udarbejder statusnotater vedrørende opfølgning på mål i borgerens 141 handleplan eller bevillingen Medarbejderen anvender Bostedsystemet til løbende dokumentation og evaluering af valg af metoder i de individuelle indsatser. Udarbejdet dato: April Godkendt dato: 25

26 7. Støtte til ad-hoc opgaver i særlige og/eller akutte situationer Mål med indsatsen: Forebygge yderligere forværring og genoprette en stabil livssituation for borgere, som oplever særlige eller akutte situationer med fx pludselige forværringer, dødsfald eller flytninger. Kriterier for tildeling af indsatsen: Indhold: Hyppighed: Borgere i målgruppen, som kommer ud for særlige og/eller akutte livssituationer. Støtten er individuelt tilrettelagt og sigter mod, at borgeren kan vende tilbage til en stabil livssituation. Støtten kan indeholde varierende grader af følgende elementer i en tidsafgrænset periode: Besøg, ledsagelse, telefonopkald Koordination mellem forskellige samarbejdspartnere Ekstraordinære samtaler med borgeren, pårørende og familie om borgerens situation Besøg under sygehusindlæggelse Støtte og vejledning i forbindelse med flytning. Støtten leveres kun i særlige og/eller akutte situationer. Ydelsen kan visiteres som pakke 4. Indsatsen omfatter ikke: Faste bevillinger. Transport af inventar til egen bolig. Bære eller flytte inventar. Indkøb af inventar uden borgerens deltagelse. Egenbetaling: Krav til leverandøren: Der kan forekomme udgifter til egen transport, transport af inventar eller lignende. Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har den nødvendige faglig viden Medarbejderne anvender anerkendende kommunikation Medarbejderne har faglig viden om menneskelige krisereaktioner Medarbejderne har faglig viden om motivationsarbejde og menneskelige udviklingsprocesser. 26

27 Opfølgning: Opfølgning sker på følgende måde: Borger og medarbejder evaluerer løbende de individuelt aftalte mål i borgerens pædagogiske plan Samarbejdet mellem borger og medarbejder justeres løbende efter borgerens ønsker og behov Borger og medarbejder udarbejder statusnotater vedrørende opfølgning på mål i borgerens 141 handleplan eller bevillingen Medarbejderen anvender Bostedsystemet til løbende dokumentation og evaluering af valg af metoder i de individuelle indsatser. Udarbejdet dato: April Godkendt dato: 27

28

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte i den psykosociale indsats. Rudersdal Kommune 2013

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte i den psykosociale indsats. Rudersdal Kommune 2013 Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte i den psykosociale indsats. Rudersdal Kommune 2013 Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte i den psykosociale indsats. YDELSESKATALOG FOR SOCIALPÆDAGOGISK

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker Ydelsesbeskrivelse Overskrift Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte Administration, Ericavej 149, 2820 Gentofte,

Læs mere

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Målgruppe: Mål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Målgruppen er: Unge borgere mellem 18 30 år, der har brug for at få en midlertidig bolig efter

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Ydelseskatalog Birkerød Parkvej 18 Bofællesskabet

Ydelseskatalog Birkerød Parkvej 18 Bofællesskabet Ydelseskatalog Birkerød Parkvej 18 Bofællesskabet Februar 2016 Ydelseskatalog Birkerød Parkvej Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog Birkerød Parkvej...2 Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 1. Overordnet ydelsesbeskrivelse...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011.

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. 1 Indholdsfortegnelse ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet kvalitetsstandard...

Læs mere

Ydelseskatalog Gl. Holte Gade 9 Bofællesskabet

Ydelseskatalog Gl. Holte Gade 9 Bofællesskabet Ydelseskatalog Gl. Holte Gade 9 Bofællesskabet Februar 2017 Ydelseskatalog Gl. Holte Gade 9 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog Gl. Holte Gade 9...2 Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 1. Overordnet ydelsesbeskrivelse...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for visiteret aktivitets-

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Ydelseskatalog. Boligerne Dronninggårds Allé September 2015

Ydelseskatalog. Boligerne Dronninggårds Allé September 2015 Ydelseskatalog Boligerne Dronninggårds Allé 24 26 September 2015 Ydelseskatalog Dronninggårds Allé 24-26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Overordnet ydelsesbeskrivelse...5 Socialpædagogisk

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ Vibevej 8 9330 Dronninglund Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Tlf: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet: Botræningshuset Vibevej

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 LOVGRUNDLAG FORMÅL På baggrund af servicelovens 85 skal Brønderslev Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Telefon: 9945 4482 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@9945454.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84. Du kan søge

Læs mere

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015 Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri September 2015 Foto: 2/27 Indholdsfortegnelse 1.Principper for indsatsen...4 1.1. Et selvstændigt liv på

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen Ydelseskatalog Bo-støttecenter Reberbanen November 2013 Forord Bo-støttecenter Reberbanen er et bosted for voksne borgere, der på forskellig vis er præget af et nedsat funktionsniveau, grundet forskellige

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Handicap, Psykiatri og Misbrug Kvalitetsstandard 2 Indhold Forord... 4 Lovgrundlag... 5 Formålet med hjælpen... 5 Værdigrundlag og grundprincipper... 5 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne

Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne med senhjerneskade efter Servicelovens 103-104 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Fremlægges til godkendelse på SOU den 19. juni 2017 Version nr.: 4 (erstatter

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere