Sag: 13/ Kvalitetsstandarder hjælpemidler Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens Kvalitetsstandard - forbrugsgoder efter servicelovens Kvalitetsstandard - Boligindretning efter servicelovens

3 Kvalitetsstandarder i Skanderborg Kommune Forord Kvalitetsstandarderne i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i lov om social service. Det vil sige, at borgerens ressourcer inddrages og nyttiggøres i opgaveløsningen, så hjælpen er aktiverende og leveres efter princippet om hjælp til selvhjælp. Herved kan borgeren bevare og udvikle sin funktionsevne med mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder tager alle udgangspunkt i hverdagsrehabiliteringstanken og danner dermed grundlag for det serviceniveau, der ydes, til borgere i Skanderborg Kommune. Det betyder, at det er en betingelse for bevilling af hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, at behovet ikke kan løses/afhjælpes på anden måde herunder ved træning, vejledning, instruktion og brug af hjælpemidler. Hverdagsrehabilitering er en individuel, målrettet og tidsbestemt indsats, der foregår i samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk. Hverdagsrehabilitering har fokus på at styrke borgerens funktions- og mestringsevne, og derved styrke borgerens evne til at klare sig selv på en værdig måde. Rehabiliteringen sker med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv og i borgerens egne omgivelser. I et samspil mellem faglig indsats og borgerens ressourcer - trænes aktiviteter fra dagligdagen med henblik på at udvikle og styrke borgerens mestringsevne. Den tværfaglige indsats kan eksempelvis være træning, guidning, fysisk eller psykisk støtte, instruktion m.fl. og vil altid være individuelt tilrettelagt med fokus på at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. I første omgang målrettes indsatsen mod at borger bliver fuldt selvhjulpen igennem træning. Har borger fortsat et behov for hjælp, kan der suppleres med hjælpemidler. Er der fortsat et behov for hjælp iværksættes indsats fra plejen.

4 Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112 Ydelse Personlige hjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Modtagere Formål Borgere i alle aldersgrupper med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskade. Følgerne af funktionsevnenedsættelsen skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Hjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne og medvirke til, at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Ved bevilling af et hjælpemiddel er det afgørende, at hjælpemidlet: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Er nødvendigt for at udøve et erhverv. Indhold Personlige hjælpemidler er f.eks. proteser, bleer, ortopædisk fodtøj og diabeteshjælpemidler. Hvad kan man ikke få hjælp til? Serviceniveau Hjælpemidler til midlertidigt brug f.eks. efter behandling på sygehus. Hjælpemidler i forbindelse med behandling/træning. Hjælp til udgifter som følge af almindeligt brug af hjælpemidlet f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Hjælp til batterier til hjælpemidlet, hvis batterierne kan købes i almindelig handel. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet inden en bevilling er givet. Der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

5 Frit valg af leverandør Serviceniveau for sagsbehandling Sagsbehandling Der ydes hjælp til reparationer og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Der kan være mulighed for befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler. Borger har mulighed for at vælge anden leverandør end den kommunen benytter. Borger har ligeledes mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det Kommunen har bevilget. Hvis borger benytter sig af adgangen til frit valg, vil borger få støtte til hjælpemidlet svarende til det beløb kommunen, kan skaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til. Adgangen til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel borger ønsker at anskaffe. For at få støtte til et hjælpemiddel købt under fritvalgsordningen er det en forudsætning, at hjælpemidlet opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, som kommunen har opstillet. Borgeren modtager skriftlig bekræftelse på modtagelse af ansøgning indenfor 14 dage. Der træffes afgørelse på ansøgning indenfor 12 uger. Kan fristen på 12 uger ikke overholdes, orienteres borger om, hvornår en afgørelse kan forventes. Ansøgninger, der vurderes som akutte, afgøres indenfor 3 hverdage. Inden sagsbehandlingen opstartes vurderes det, om et genoptræningsforløb vil kunne afhjælpe borgers nedsatte funktionsniveau. Sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren som udgangspunkt skal medvirke ved sagsbehandlingen. Borgeren skal give samtykke til, at sagsbehandleren indhenter de nødvendige oplysninger, herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Det er kommunen, der er ansvarlig for at en sag er tilstrækkelig oplyst, inden der træffes en afgørelse. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke eller ikke vil give samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger, kan kommunen træffe en afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Indhentning af oplysninger til brug ved sagsbehandling vil ofte foregå via borgerens læge. På baggrund af de indsamlede oplysninger, foretager

6 kommunen en samlet vurdering. I den samlede vurdering indgår en analyse af borgerens behov og funktionsevne, samt en vurdering af oplysninger i forhold til varigheds- og væsentlighedsbegrebet. Hvis kommunen ved sagsbehandlingen vurderer, at en ansøgning vil udløse et afslag, partshøres borgeren inden der træffes en endelig afgørelse, når følgende kriterier er opfyldt; 1. Parten er ikke bekendt med oplysningerne. 2. Oplysningerne vedrører sagens faktiske omstændigheder. 3. Oplysningerne er til ugunst for parten. 4. Oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. 19 i forvaltningsloven. Ved partshøring får borgeren mulighed for at se og kommentere de oplysninger, der bliver lagt vægt på ved afgørelsen. I forbindelse med sagsbehandlingen: Kan borgeren anmode om en skriftlig afgørelse. Kan borgeren anmode om aktindsigt. Har borgeren ret til at få hjælp til at klage over afgørelsen. Har borgeren pligt til at oplyse om ændrede forhold, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen. Prisen Klageadgang Der kan være en egenbetaling på personlige hjælpemidler som f.eks. fodtøj. Hvis borger vælger at benytte fritvalgsordningen, kan der være en egenbetaling svarende til differencen mellem det hjælpemiddel kommunen finder bedst egnet og billigst, og det hjælpemiddel borger ønsker fra anden leverandør. Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis afslaget fastholdes videresendes klagen til Ankestyrelsen: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice

7 Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Ankestyrelsen. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor) og attesteres Myndighedschef. Adresser og kontaktmuligheder Der er ingen klagefrist. Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf.: eller Fysisk adresse: Rådhuspladsen Hørning

8 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens 112 Ydelse Udlånshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Modtagere Formål Indhold Hvad kan man ikke få hjælp til? Serviceniveau Borgere i alle aldersgrupper, med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskade. Følgerne af funktionsevnenedsættelsen skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Hjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne samt medvirke til, at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Ved bevilling af et hjælpemiddel er det afgørende, at hjælpemidlet: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Er nødvendigt for at udøve et erhverv. Hjælpemidler til udlån som eksempelvis kørestole, rollatorer, toiletforhøjere, badestole, kommunikationshjælpemidler og synshjælpemidler. Hjælpemidler til midlertidigt brug, eksempelvis efter behandling på sygehus. Hjælpemidler i forbindelse med behandling/træning. Hjælpemidler udelukkende til brug i ferier. Hjælp til udgifter som følge af almindeligt brug af hjælpemidlet. F.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Hjælp til batterier til hjælpemidlet, hvis batterierne kan købes i almindelig handel. Dækning af udgifter til dæk og slanger til kørestole ved første årlige udskiftning. Er der behov for mere end én årlig udskiftning af dæk og slanger, refunderes udgiften af kommunen. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet inden en bevilling er givet. Der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste

9 hjælpemiddel. Borger har mulighed for at vælge anden leverandør end den kommunen benytter. Borger har ligeledes mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det Kommunen har bevilget. Hvis borger benytter sig af adgangen til frit valg, vil borger få støtte til hjælpemidlet svarende til det beløb kommunen, kan skaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til. Adgangen til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel borger ønsker at anskaffe. For at få støtte til et hjælpemiddel købt under fritvalgsordningen er det en forudsætning, at hjælpemidlet opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, som kommunen har opstillet. Der udlånes som udgangspunkt 1 stk. af det bevilgede hjælpemiddel. Hjælpemidler genbruges i størst muligt omfang. Hjælpemidler er til udlån, så længe behovet er til stede og skal afleveres efter endt brug. Der ydes hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Ved reparation af et bevilliget hjælpemiddel, kan der efter en konkret vurdering udlånes et andet egnet hjælpemiddel. Der kan være mulighed for befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler. Serviceniveau for sagsbehandling Sagsbehandling Borgeren modtager skriftlig bekræftelse på modtagelse af ansøgning indenfor 14 dage. I kvitteringsbrevet angives den forventede sagsbehandlingstid. Der træffes afgørelse på ansøgningen indenfor 4-16 uger. Kan fristen ikke overholdes orienteres borgeren om, hvornår en afgørelse kan forventes. Ansøgninger, der vurderes som akutte sager, afgøres indenfor 3 hverdage. Ved bevillingsbrevet vil der blive angivet en forventet leveringsfrist. Inden sagsbehandlingen opstartes vurderes det, om et genoptræningsforløb vil kunne afhjælpe borgers nedsatte funktionsniveau/aktivitetsproblem. Sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren som udgangspunkt skal medvirke ved sagsbehandlingen. Borgeren skal give samtykke til, at sagsbehandleren

10 indhenter de nødvendige oplysninger herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Det er kommunen, der er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkelig oplyst, inden der træffes en afgørelse. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke eller ikke vil give samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger, kan kommunen træffe en afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Indhentning af oplysninger til brug ved sagsbehandling vil ofte foregå ved et hjemmebesøg hos borgeren. På baggrund af de indsamlede oplysninger, foretager kommunen en samlet vurdering. I den samlede vurdering indgår en analyse af borgerens behov og funktionsevne samt en vurdering af oplysninger i forhold til varigheds- og væsentlighedsbegrebet. Hvis kommunen ved sagsbehandlingen vurderer, at en ansøgning vil udløse et afslag, partshøres borgeren inden der træffes en endelig afgørelse, når følgende kriterier er opfyldt; 5. Parten er ikke bekendt med oplysningerne. 6. Oplysningerne vedrører sagens faktiske omstændigheder. 7. Oplysningerne er til ugunst for parten. 8. Oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. 19 i forvaltningsloven. Ved partshøring får borgeren mulighed for at se og kommentere de oplysninger, der bliver lagt vægt på ved afgørelsen. I forbindelse med sagsbehandlingen: Kan borgeren anmode om en skriftlig afgørelse. Kan borgeren anmode om aktindsigt. Har borgeren ret til at få hjælp til at klage over afgørelsen. Har borgeren pligt til at oplyse om ændrede forhold, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen. Prisen Klageadgang Hjælpemidler udlånes gratis. Hvis borger vælger at benytte fritvalgsordningen, kan der forekomme en egenbetaling svarende til differencen mellem det hjælpemiddel kommunen finder bedst egnet og billigst og det hjælpemiddel borger ønsker fra anden leverandør. Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig.

11 Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis afslaget fastholdes videresendes klagen til Ankestyrelsen: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Adresser og kontaktmuligheder Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Ankestyrelsen. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor) og attesteres Myndighedschef. Der er ingen klagefrist. Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf.: Fysisk adresse: Rådhuspladsen Hørning

12 Kvalitetsstandard - forbrugsgoder efter servicelovens 113 Ydelse Forbrugsgoder Lovgrundlag Servicelovens 113. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Modtagere Formål Borgere i alle aldersgrupper med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskade. Følgerne af funktionsevnenedsættelsen skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Forbrugsgodet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne og medvirke til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Ved bevilling er det afgørende, at pågældende forbrugsgode: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Er nødvendig for at udøve et erhverv. Indhold Hvad kan man ikke få hjælp til? Serviceniveau Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Det kan f.eks. være: el-køretøjer og elevationssengebunde. Hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Eksempelvis almindelige stole, borde, senge, stationære computere, vaskemaskine og telefoner inkl. mobiltelefoner. Hvilke forbrugsgoder der indgår i sædvanligt indbo vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. Hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. Hjælp til udgifter, der følger af brug af forbrugsgoder. Eksempelvis drift, rengøring eller vedligeholdelse. Der kan normalt ikke ydes støtte til forbrugsgoder, som borgeren selv har anskaffet inden en bevilling er givet. Som hovedregel bliver forbrugsgodet borgerens ejendom. Der bevilges 1 stk. af pågældende forbrugsgode. Borgeren har mulighed for befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af forbrugsgoder.

13 Serviceniveau for sagsbehandling Sagsbehandling Borger modtager skriftlig bekræftelse på modtagelse af ansøgning indenfor 14 dage. I kvitteringsbrevet angives den forventede sagsbehandlingstid. Der træffes afgørelse på ansøgning indenfor 4-16 uger. Kan fristen ikke overholdes orienteres borger om, hvornår en afgørelse kan forventes. Inden sagsbehandlingen opstartes vurderes det, om et genoptræningsforløb vil kunne afhjælpe borgers nedsatte funktionsniveau/aktivitetsproblem. Sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren som udgangspunkt skal medvirke ved sagsbehandlingen. Borgeren skal give samtykke til, at sagsbehandleren indhenter de nødvendige oplysninger, herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Det er kommunen, der er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkelig oplyst, inden der træffes en afgørelse. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke eller ikke vil give samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger, kan kommunen træffe en afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Indhentning af oplysninger til brug ved sagsbehandling vil ofte foregå ved et hjemmebesøg hos borgeren. På baggrund af de indsamlede oplysninger, foretager kommunen en samlet vurdering. I den samlede vurdering indgår en analyse af borgerens behov og funktionsevne samt en vurdering af oplysninger i forhold til varigheds- og væsentlighedsbegrebet. Hvis kommunen ved sagsbehandlingen vurderer, at en ansøgning vil udløse et afslag, partshøres borgeren inden der træffes en endelig afgørelse, når følgende kriterier er opfyldt; 9. Parten er ikke bekendt med oplysningerne. 10. Oplysningerne vedrører sagens faktiske omstændigheder. 11. Oplysningerne er til ugunst for parten. 12. Oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. 19 i forvaltningsloven. Ved partshøring får borgeren mulighed for at se og kommentere de oplysninger, der bliver lagt vægt på ved afgørelsen. I forbindelse med sagsbehandlingen: Kan borgeren anmode om en skriftlig afgørelse.

14 Kan borgeren anmode om aktindsigt. Har borgeren ret til at få hjælp til at klage over afgørelsen. Har borgeren pligt til at oplyse om ændrede forhold, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen. Prisen Som udgangspunkt yder kommunen et tilskud svarende til 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den type, der er behov for. Som udgangspunkt skal borgeren selv betale for udskiftning og reparation af pågældende forbrugsgode. Klageadgang Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis afslaget fastholdes videresendes klagen til Ankestyrelsen: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Det Sociale Nævn. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor) og attesteres Myndighedschef Der er ingen klagefrist. Adresser og kontaktmuligheder Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf.: Fysisk adresse: Rådhuspladsen Hørning

15 Kvalitetsstandard - Boligindretning efter servicelovens 116 Ydelse Boligindretning Lovgrundlag Servicelovens 116. Bygningsreglementet Modtagere Formål Indhold Hvad kan man ikke få hjælp til? Serviceniveau Borgere i alle aldersgrupper med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskader. Følgerne af funktionsevnenedsættelsen skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Hjælp til boligindretning skal medvirke til: At borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation. At børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får mulighed for at blive i hjemmet hos familien. At borgeren bliver mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres bistand i dagligdagen. Hjælp til nødvendig indretning for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Det vil sige, at boligindretningen skal kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper. Mur- og nagelfaste genstande f.eks. fjernelse af dørtrin, etablering af stationære ramper, til eller ombygninger. Indretning som alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering. Boligindretning som ud fra en gennemsnitsbetragtning blot anses for hensigtsmæssig. Der kan normalt ikke ydes hjælp til boligindretning, som borgeren har iværksat inden bevillingen er givet. Der kan som udgangspunkt ikke ydes hjælp til reparation og vedligeholdelse af en bevilliget boligændring eksempelvis lovpligtigt serviceeftersyn. Hjælp ydes til bedst egnede og billigste boligindretning. Borger har mulighed for at vælge anden håndværker, end den kommunen har valgt at benytte. Hvis borger vælger at benytte anden håndværker end kommunen og vælger selv at lade boligindretningen udføre, kan borger få refunderet udgifterne svarende til den pris kommunen kunne have fået

16 boligindretningen udført for. For at få udgifterne refunderet, er det en betingelse, at den håndværker som borger har valgt er faglært og momsregistreret. Det er borgers ansvar at sikre, at denne betingelse er opfyldt. På samme måde kan borger vælge andre materialer end dem, som kommunen har anvist. Hvis borger vælger at benytte andre materialer end dem kommunen har anvist, kan borger få refunderet udgifterne svarende til prisen på de materialer kommunen har anvist. For at få udgifterne dækket, er det en betingelse, at materialerne tjener til at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borger. Det er borgers ansvar at sikre, at denne betingelse er opfyldt. Ved boligindretninger af mere omfattende og bekostelig karakter f.eks. elevator samt til og ombygninger påhviler det kommunen at undersøge muligheder for anden egnet bolig. For personer med fremadskridende lidelser vurderes det om boligen også på længere sigt er egnet. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp til reetablering af ejerboliger. Ved udlejningsboliger reetablerer kommunen boligen efter aftale med udlejer. Serviceniveau for sagsbehandling Sagsbehandling Borgeren modtager skriftlig bekræftelse på modtagelse af ansøgningen indenfor 14 dage. I kvitteringsbrevet angives den forventede sagsbehandlingstid. Der træffes afgørelse på ansøgning indenfor 4-16 uger. Kan fristen ikke overholdes orienteres borger om, hvornår en afgørelse kan forventes. Ved bevillingsbrevet vil der blive angivet en forventet leveringsfrist. Ved større boligindretninger afhænger sagsbehandlingstiden af boligindretningens karakter. Sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren kan medvirke ved sagsbehandlingen. Borgeren skal give samtykke til, at sagsbehandleren indhenter de nødvendige oplysninger herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Det er kommunen, der er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkelig oplyst, inden der træffes en afgørelse. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke eller ikke vil give samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger, kan kommunen træffe en afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

17 Indhentning af oplysninger til brug for sagsbehandling vil ofte foregå ved et hjemmebesøg hos borgeren. Ved større boligindretninger kan det være nødvendigt at indhente rådgivning hos andre instanser og samarbejdspartnere. På baggrund af de indsamlede oplysninger foretager kommunen en samlet vurdering. I den samlede vurdering indgår en analyse af borgerens behov og funktionsevne med henblik på en kortlægning af aktivitetsproblemer i forhold til den daglige tilværelse i boligen. Afgørelsen tager udgangspunkt i hvilken boligindretning, der er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted. Hvis kommunen ved sagsbehandlingen vurderer, at en ansøgning vil udløse et afslag, partshøres borgeren inden der træffes en endelig afgørelse, når følgende kriterier er opfyldt; 13. Parten er ikke bekendt med oplysningerne. 14. Oplysningerne vedrører sagens faktiske omstændigheder. 15. Oplysningerne er til ugunst for parten. 16. Oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. 19 i forvaltningsloven. Ved partshøring får borgeren mulighed for at se og kommentere de oplysninger, der bliver lagt vægt på ved afgørelsen. Prisen Klageadgang I forbindelse med sagsbehandlingen: Kan borgeren anmode om en skriftlig afgørelse. Kan borgeren anmode om aktindsigt. Har borgeren ret til at få hjælp til at klage over afgørelsen. Har borgeren pligt til at oplyse om ændrede forhold, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen. Som udgangspunkt er boligindretningen gratis. Hvis borger vælger at benytte fritvalgsordningen, kan der forekomme en egenbetaling svarende til differencen mellem den håndværker eller de materialer kommunen vælger og den håndværker eller de materialer borger ønsker at benytte. Ved boligindretning i en ejerbolig, der forbedrer boligen og medfører en forøgelse af dennes værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig.

18 Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis afslaget fastholdes videresendes klagen til Ankestyrelsen: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Klage over sagsbehandlingen Adresser og kontaktmuligheder Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Ankestyrelsen. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor) og attesteres Myndighedschef. Der er ingen klagefrist. Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf.: Fysisk adresse: Rådhuspladsen Hørning

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sag: P Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd

Sag: P Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd Sag: 27.00.00-P23-2-16 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2017 Skanderborg Kommune. Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard for udlånshjælpemidler... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN. Hjælpemidler og. forbrugsgoder. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune

SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN. Hjælpemidler og. forbrugsgoder. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN Hjælpemidler og forbrugsgoder - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune 2018 Kriterier for tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder: Du har varig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Hjælpemidler & forbrugsgoder i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Hjælpemidler & forbrugsgoder i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Hjælpemidler & forbrugsgoder i Ærø Kommune Hjælpemidler og forbrugsgoder Du har mulighed for at ansøge om bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder. Hjælpemidler og forbrugsgoder kan bevilges,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjælpemidler og forbrugsgoder

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjælpemidler og forbrugsgoder ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjælpemidler og forbrugsgoder Indhold 1.0 Formål... 2 1.1 Formålet med hjælpemidler og forbrugsgoder... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD. Hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD. Hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 1.1 Formålet med hjælpemidler og forbrugsgoder... 2 1.2 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune Kvalitetsstandard Bostøtte 2015 Skanderborg Kommune Indledning - Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarderne i Skanderborg Kommune tager afsæt i lov om social service, og alle

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandard. Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandard. Skanderborg Kommune Sag: 14/16471 Kvalitetsstandard Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for ledsageordning... 4 2 Forord Kvalitetsstandarderne i Skanderborg Kommune tager afsæt i lov om social service,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 23. februar 2018 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Boligindretning

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Boligindretning ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Boligindretning Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Målgruppen for boligindretning?... 2 3.2 Hvilke kriterier indgår for tildeling af boligindretning?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for boligindretning Når du læser Kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine pårørende

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

HJÆLPEMIDLER OG VELFÆRDSTEKNOLOGI

HJÆLPEMIDLER OG VELFÆRDSTEKNOLOGI HJÆLPEMIDLER OG VELFÆRDSTEKNOLOGI 1 Indhold Kære borger... 3 Hjælpemidler... 4 Kropsbårne hjælpemidler... 4 Genbrugshjælpemidler... 4 Frit valg af leverandør... 4 Drift, vedligeholdelse og reparation...

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og

Læs mere

Hjælpemidler og velfærdsteknologi. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Hjælpemidler og velfærdsteknologi. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Hjælpemidler og velfærdsteknologi Indhold Kære borger 3 Hjælpemidler 4 Kropsbårne hjælpemidler 4 Genbrugshjælpemidler 4 Frit valg af leverandør 4 Drift, vedligeholdelse og reparation 4 Forbrugsgoder 6

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine pårørende

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

BOLIGER FOR ÆLDRE & HANDICAPPEDE SERVICEDEKLARATION

BOLIGER FOR ÆLDRE & HANDICAPPEDE SERVICEDEKLARATION BOLIGER FOR ÆLDRE & HANDICAPPEDE SERVICEDEKLARATION 1 2 HJÆLP TIL INDRETNING AF BOLIGEN TIL BORGERE MED VARIGT NEDSAT FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSEVNE SERVICEINFORMATIONER FOR BOLIGÆNDRIN- GER EFTER

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

gladsaxe.dk Sådan forløber din boligsag

gladsaxe.dk Sådan forløber din boligsag gladsaxe.dk Sådan forløber din boligsag 1 Sådan forløber din boligsag Information om forløbet af din sag, når du har ansøgt om en større boligændring eller boligskift efter Lov om Social Service 116 i

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Hjælpemidler og velfærdsteknologi. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Hjælpemidler og velfærdsteknologi. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Hjælpemidler og velfærdsteknologi Indhold Kære borger 3 Hjælpemidler 4 Kropsbårne hjælpemidler 4 Genbrugshjælpemidler 4 Frit valg af leverandør 4 Drift, vedligeholdelse og reparation 4 Forbrugsgoder 6

Læs mere

Hjælpemidler og Forbrugsgoder

Hjælpemidler og Forbrugsgoder Hjælpemidler og Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjælpemidler og forbrugsgoder: Hvem kan få hjælpemidler/ forbrugsgoder: Hjælpemidler: Hjælpemidler og forbrugsgoder er redskaber/genstande,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard for Boligindretning. Tillæg til serviceinformation

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard for Boligindretning. Tillæg til serviceinformation Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Boligindretning Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Regler om boligindretning er fastsat i Lov om social service 116. Hvilke behov dækker ydelsen Kommunen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION 1 LOVENS FORMÅL ER AT AFHJÆLPE NEDSATTE FUNKTIONER VIA HJÆLPEMIDLER OG FORBRUGSGODER 2 SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMID- LER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112.

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder Sag: 27.00.00-P23-2.16 Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder - Kørsel til aktiviteter efter servicelovens 117 Indhold Kvalitetsstandard Kørsel til aktiviteter... 4 Klageadgang... 5 Adresse og kontaktmulighed...

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Sag: P Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd xx.xx.xxxx.

Sag: P Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd xx.xx.xxxx. Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune. Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 3 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 5 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandard

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandard Sag: 27.00.00-P23-2.16 Skanderborg Kommunes kvalitetsstandard - Aflastning og afløsning efter servicelovens 84 Indhold Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 4 Klageadgang... 6 2 Kvalitetsstandarder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Hjælpemidler og velfærdsteknologi. Kvalitetsstandarder Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Hjælpemidler og velfærdsteknologi. Kvalitetsstandarder Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Hjælpemidler og velfærdsteknologi Kvalitetsstandarder 209 Indhold Kære borger 3 Hjælpemidler 4 Kropsbårne hjælpemidler 4 Genbrugshjælpemidler 4 Frit valg af leverandør 4 Drift, vedligeholdelse og reparation

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Midlertidige eller varige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler Lov om Social Service 113 Forbrugsgoder

Læs mere

Kvalitetsstandard for mobilitetshjælpemidler

Kvalitetsstandard for mobilitetshjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for mobilitetshjælpemidler Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere