Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne."

Transkript

1 Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for , som indgår i Totalbudget til budgettets 2. behandling d. 8. oktober 2014 i Byrådet. 25. august 2014 Center for Økonomi og Administration Budget og Analyse Stiager Værløse Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Tilskuds- og udligningsordningerne består af: Landsudligning - udligning af 58 pct. af mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter forskellen (kaldet strukturelt over- eller underskud) Hovedstadsudligning - udligning af 27 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter (kaldet strukturelt over- eller underskud) Bloktilskud (statstilskud) - fordeles efter indbyggertal Særligt finansieringsbidrag til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner Særlige tilskuds- og udligningsordninger o Beskæftigelsestilskud o Skattepulje 2013, 2014 og 2015 o Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (efter ansøgning) o Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer (efter ansøgning) o Tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer (efter ansøgning) o Tilskud til et generelt løft af ældreplejen og styrket kvalitet i ældreplejen o Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud o Tilskud til omstilling i folkeskolen o Tilskud til kompetencedækning i folkeskolen o Udligning af selskabsskat o Udligning af kommunernes merudgiftsbehov vedr. indvandrere,

2 flygtninge og efterkommere samt tilsvar til overudligningsordningen og tilsvar til den sociale pulje. Tabel 1 viser tilskuds- og udligningsbeløbene, der i budgetforslaget for 2015 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene er tilskuds- og udligningsbeløbene beregnet på grundlag af KL s skøn for kommunens udskrivningsgrundlag, eget skøn for befolkningsudviklingen samt de afledte tilskuds- og udligningsbeløb heraf, jf. bilag 2 om skatteindtægterne. Tabel 1: Tilskud og udligning =tilsvar -=tilskud B2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Statsgaranti Udligning Landsudligning Hovedstadsudligningen Overudligning I alt Lands- hovedstads-, og overudligning Udligning selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Statstilskud Ordinært Betinget vedrørende service Betinget vedrørende anlæg Finansieringsbidrag Særlige tilskud og tilsvar Bidrag til den nye sociale pulje Tilsvar - kommuner med økonomiske vansk Tilskud på daginstitutionsområdet Tilskud til omstilling af folkeskolen Beskæftigelsestilskud Ældreområdet, generelt løft Ældreområdet, styrket kvalitet Udviklingsbidrag til regionerne I alt tilskud og udligning (excl. særtilskud/skattekomp) Særtilskud Kompensation fra skattepuljen (2013) Kompensation fra skattepuljen (2014) Kompensation fra skattepuljen (2015) I alt tilskud og udligning (incl. særtilskud/skattekomp) Udligning Ved beregning af udligningen opgøres det, om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov, som består af det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov. 1.2 Det strukturelle over-/underskud Side 2 af 11

3 Det strukturelle over- eller underskud viser om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. (Det strukturelle overskud er forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og de beregnede skatteindtægter). Har en kommune et strukturelt underskud vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud og ved et overskud vil kommunen skulle bidrage svarende til 58 pct. af det strukturelle overskud. Tilsvarende gælder for hovedstadsudligningen dog med 27 pct. Af bilag 1 side 10 fremgår det, at Furesø Kommune i 2015 har et strukturelt overskud på kr. pr. indbygger svarende til et overskud på 231,1 mio. kr. i beregningen af landsudligningen. Kommunen skal derfor bidrage til landsudligningen med 134,1 mio. kr. (opgørelse ved statsgarantien). Af bilag 1 fremgår det endvidere, at Furesø Kommune i 2015 har et strukturelt overskud på 575,2 mio. kr. svarende til kr. pr. indbygger i beregningen af Hovedstadsudligningen. Kommunen skal derfor bidrage til hovedstadsudligningen med 155,3 mio. kr. (opgørelse ved statsgarantien). Dertil kommer et bidrag til overudligningen på 4,8 mio. kr., som er en særlig teknisk korrektion mellem kommunerne i hovedstadsområdet. 1.3 Udgiftsbehov Opgørelsen af udgiftsbehovet består af et: 1. Aldersbestemt udgiftsbehov - samlet vægt på ca. 68,0 pct. 2. Socioøkonomisk udgiftsbehov - samlet vægt på ca. 32,0 pct. I 2015 er det samlede udgiftsbehov i Furesø Kommune opgjort til 57,012 t. kr. pr borger svarende til 2.182,0 mio. kr. i landsudligningen og 59,597 t. kr. pr borger svarende til 2.280,2 mio. kr. i hovedstadsudligningen jf. bilag 1 side 10. Ad 1. Det samlede aldersbestemte udgiftsbehov for en kommune fremkommer ved at gange et enhedsbeløb, der fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet hvert år, pr. indbygger og pr. aldersgruppe med det faktiske antal borgere i kommunen i den pågældende aldersgruppe. Vælges statsgarantien er det befolkningstallet fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der danner grundlag for beregningen af udgiftsbehovet. Side 3 af 11

4 Tabel 2: Opgørelse af det aldersbestemte udgiftsbehov m.v I 2015 er det aldersbestemte udgiftsbehov i Furesø Kommune opgjort til 1.712,6 mio. kr. for landsudligningen og 1.619,4 mio. kr. for hovedstadsudligningen. Ad 2. Formålet med de socioøkonomiske udgiftsbehov er generelt at forbedre udligningen med henblik på at afspejle kommunernes sociale opgaver. I udligningssystemet indgår en årlig forhøjelse af de socioøkonomiske kriterier i udligningen således, at der automatisk tages hensyn til den gradvise stigning i udgifterne til førtidspension. De 14 forskellige udgiftsbehovskriterier vægter forskelligt. Tabel 3: Opgørelse af socioøkonomisk indeks 2015 I 2015 er det socioøkonomiske udgiftsbehov i Furesø Kommune opgjort til 562,6 mio. kr. i landsudligningen og 568,1 mio. kr. i hovedstadsudligningen. 1.4 Beregnede skatteindtægter I bilag 1 side 10, er beskatningsgrundlaget til beregning af udligning opgjort. Det kaldes beregnede skatteindtægter. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra kommunes udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme. Side 4 af 11

5 Beskatningsgrundlaget ganges med den gennemsnitlige skatteprocent (skattetryksfaktor), som udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 1.5 Furesø Kommunes udligningsbeløb For at finde frem til selve udligningsbeløbet henvises til bilag 1 side 10, hvor Furesø Kommunes bidrag til henholdsvis landsudligningen, hovedstadsudligningen og korrektion for overudligning beregnes. Den samlede udligning (lands- og hovedstadsudligning og overudligning) beløber sig som tidligere nævnt til 294,1 mio. kr. i 2015 jf. tabel 1. Kommunen bidrager med 134,1 mio. kr. til landsudligningen og 155,3 mio. kr. til hovedstadsudligningen. I forhold til vedtaget budget 2014 er der tale om væsentlige ændringer i kommunens bidrag til udligning i 2015 og overslagsårene. Kommunen bidrager med knap 21,9 mio. kr. mere til udligning i 2015 end oprindeligt budgetteret. Det gælder både bidrag til lands- og særligt hovedstadsudligningen og skyldes blandt andet ændringer i befolkningsudviklingen i forhold til de forudsætninger, der var gældende, da budgettet for 2014 blev vedtaget. At Furesø Kommune har et højere bidrag til Hovedstadsudligningen end forventet skyldes et fald i kommunens socioøkonomiske index, som er faldet fra 79,1 til 77,0 fra 2014 til 2015, hvilket betyder, at kommunens beregnede udgiftsbehov falder i Hovedstadsudligningen. (Vi bliver i tilskuds- og udligningsberegningen relativt rigere end en gennemsnitlig Hovedstadskommune). Endeligt har den relative udvikling i skattegrundlaget ligeledes betydning for udligningsbidraget. Kommunen betaler i ,0 mio. kr. mere i Hovedstadsudligning end forventet, hvilket mere end forklarer den samlede nedgang i indtægterne i statsgarantien for 2015, sammenlignet med forventningen i vedtaget budget I tilskuds- og udligningssystemet anvendes betalingskommune folketallet, som er det antal borgere, for hvem kommunen har betalingsforpligtelse overfor, i modsætning til befolkningstallet, som er det antal borgere, der er bosat i kommunen. Furesø Kommunes budget for 2014 for 2015 blev udarbejdet på baggrund af den vedtagne befolkningsprognose for 2013 med et forventet betalingskommune folketal på i Betalingskommune folketallet, der er udmeldt med statsgarantien for 2015, er kun på pr. 1. januar Det betyder, at der i beregningerne af tilskud- og udligningsbeløb i dette budgetoplæg indgår 174 færre borgere, som kommunen har betalingsforpligtelse for ved valg af statsgarantien end forudsat ved budgetlægningen sidste år (jf. Bilag 2 - Budgettering af skatteindtægter, tabel 7 s. 5). Ved valg af selvbudgettering er betalingskommunefolketallet beregnet til Det betyder en forskel mellem betalingskommune folketallet i statsgarantien og selvbudgettering på 373 borgere jf. tabel 10 side 6 i bilag 2 budgettering af skatter. I den efterfølgende tabel 3 er vist Danmarks Statistiks beregning af Furesø Kommunes betalingskommunefolketal til statsgarantien. Det lave skøn på indbyggertallet den skyldes, at Danmarks Statistik ikke medtager kommunens boligprogram, som Side 5 af 11

6 det sker i kommunens egen befolkningsprognose. Tabel 3: Beregning af befolkningstallet i statsgarantien Beregningsgrundlag Betalingskommune folketal Folketal fra DS Folketal fra DS (skøn) Nedjustering af befolkningsvæksten ,55 % Beregnet betalingskommune folketal Når der indgår et lavere befolkningstal i udligningsberegningerne betyder det, at det beregnede udgiftsbehov falder. Samtidig er de beregnede skatteindtægter stort set uændrede forhold til vedtaget budget Samlet betyder det, at det strukturelle overskud er højere end budgetlagt sidste år, og derfor er kommunens bidrag til både lands- og hovedstadsudligningen steget. Det er meget vanskeligt for kommunen at kunne forudse disse forskydninger, da parametrene først udmeldes fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli måned. Det er specielt opdateringerne af det socialt bestemte udgiftsbehov, der er svære at forudse. Herudover kan nævnes, at der kun er 9 kommuner, der har et strukturelt overskud, og som derfor en nettobidragsyder i landsudligningen. Furesø Kommune er blandt de 9 kommuner. 2. Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansieringen af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med et højt strukturelt underskud. Den resterende del af tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Den samlede bloktilskudspulje er ca. 3,5 mia. kr. lavere i forhold til Kommunernes strukturelle underskud er i gennemsnit steget, og tilskuddet til landsudligningen er derfor steget med ca. 0,8 mia. kr. Samtidig falder kommunernes udgifter på de budgetgaranterede områder på grund af et forventet fald i ledigheden, hvilket bidrager til et fald i bloktilskuddet på ca. 2,5 mio. kr. Samlet set er den andel af bloktilskuddet, der fordeles efter indbyggertallet faldet med ca. 7 mia. kr. Dette svarer dog cirka til forventningen i vedtaget budget 2014, idet statstilskuddet for 2015 udgjorde 79,2 mio. kr. mens det reelt i 2015 udgør 75,5 mio. kr. jf. tabel 1 og bilag 1 nederst. Statstilskuddet er sammensat af et ordinært beløb på 51,1 mio. kr., og et betinget statstilskud vedrørende serviceudgifter på 20,3 mio. kr. Det betingede statstilskud svarer til Furesø Kommunes andel af de 3 mia. kr. af balancetilskuddet, som Finansministeren ved lov gjorde betinget af, at kommunerne overholder servicerammen i 2015 i overensstemmelse med aftalen. I Økonomiaftalen for 2014 blev der givet et ekstraordinært finansieringstilskud svarende til et løft af bloktilskuddet på 3,0 mia. Formålet med tilskuddet var, at styrke kommunernes likviditet, som følge af det likviditetstab der opstod i kommunerne, grundet ændrede betalingsstrømme, i forbindelse med oprettelsen af Udbetaling Danmark. Dette ekstra finansieringstilskud er videreført i økonomiaftalen for Dog fordeles de 2,0 Side 6 af 11

7 mia. kr. efter kommunernes andel af folketallet, mens den sidste milliard fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet til de kommuner, der har den relativt laveste likviditet. Furesø Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. udgør 13,5 mio. kr. Idet Furesø Kommune pr. 2. kvartal 2014 har landets 6. højeste likviditet, er kommunen ikke kommet i betragtning i forbindelse med fordelingen af den resterende 1,0 mia. kr. 3. Øvrige og særlige tilskuds- og udligningsordninger 3.1 Udligning af selskabsskat Det kommunale provenu af selskabsskat indgår i en særskilt udligningsordning. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunernes provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal kommunerne bidrage til udligningsordningen, hvis provenuet af selskabsskat er højere end landsgennemsnittet. Furesø Kommunes provenu af selskabsskat vedrørende 2012, som indgår i budget 2015, er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Provenuet på 26,9 mio. kr. svarende til et provenu pr. indbygger på 702 kr. mod et gennemsnitligt provenu pr. indbygger på landsplan på kr. Furesø Kommunes provenu fra selskabsskatterne ligger således under landsgennemsnittet, og kommunen modtager derfor et bidrag fra udligningsordningen på 6,5 mio. kr. jf. tabel Udligning vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere I denne ordning udlignes kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter m.v. til udlændinge i forhold til kommunens folketal. Furesø Kommune modtager netto 3,3 mio. kr. i 2015 fra denne ordning, jf. tabel 1. Tabel 4: Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande 2014 Tilskudsbeløb i kr. Tilskud pr. udlænding Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding Yderligere tilskud pr årig udlænding Kilde: Kommunal udligning 2014 fra juni Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Furesø Kommune bidrager i 2015 med 4,8 mio. kr. til denne pulje (tilsvar). I 2015 udgør den samlede tilskudspulje 198,8 mio. kr. Samtidig modtager kommunen årligt et særtilskud fra denne pulje, der i henhold til Sammenlægningsaftalen blev fastsat til 50 mio. kr. årligt frem til Tilskuddet reguleres årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet og udgør 66,5 mio. kr. i I foråret 2011 blev aftalen genforhandlet, den såkaldte Furesøaftale, hvor statstilskuddet blev forhøjet med 250 mio. kr. Det vil blive udbetalt til kommunen i aftalte rater fra 2022 og frem. Side 7 af 11

8 3.4 Skattepulje I aftalen for 2014 om kommunernes økonomi var der afsat en ramme på 250 mio. kr. til de kommuner, der sænker skatten. I 2014 dækkede rammen nedsættelser af personskat, grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme. Det skal bemærkes, at der i 2014 ikke stilledes krav om, at kommunernes beskatningsniveau skal være højere end landsgennemsnittet for at få del i puljen, som det var tilfældet i Furesø Kommune sænkede såvel personskat, grundskyldspromille som dækningsafgiftspromille i 2014, men fik dog ikke fuld kompensation for provenutabet idet kommunerne samlet set sænkede skatterne med mere end 250 mio. kr. Økonomiudvalget fik forelagt sag herom i februar Ligesom i aftalen for 2014 er der i aftalen for 2015 afsat en pulje, der kompenserer kommunerne for deres provenutab ved skattenedsættelser. Puljen udgør dog 150 mio. kr. i 2015, hvorimod den var på 250 mio. kr. både i 2013 og Tildeling af skattekompensationen er uændret i forhold til 2014, hvilket vil sige 75 pct. af provenutabet i 2015 og 50 pct. i 2016 og 2017 samt 25 pct. i Herefter bærer kommunen selv det fulde provenutab. Provenutabet for den enkelte kommune opgøres som den samlede provenuændring for udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Hvis der under et gennemføres skattenedsættelser på mere end 150 mio. kr., vil de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud få reduceret deres tilskud. I budgetoplægget for 2015 er forudsat, at dækningsafgiftspromillen sænkes og kompenseres fuldt ud for provenutabet som vist i tabel 5. Tabel 5: Provenutab og skattekompensation i Provenutab og skattekompensation Kompensationsprocent. 75 % 50 % 50 % 25 % Dækningsafgift. erhvervsejendomme (1,0 promille point) 2,0 2,0 2,0 2,0 Forventet skattekompensation -1,5-1,0-1,0-0,5 Likviditetsændring (tab) 0,5 1,5 2,5 4,0 NB. Skattekompensationen P/L fremskrives ikke 3.5Tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer Der blev i 2013 oprettet en ny særtilskudspulje til kommuner, som i visse dele af kommunen - typisk i større byer - har en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskudspuljen udgør 413,3 mio. kr. i Furesø Kommune bidrager med at finansiere puljen med 2,9 mio. kr. Der skal ansøges særskilt for at komme i betragtning til midler fra puljen. Furesø Kommune har ikke ansøgt puljen for Beskæftigelsestilskud Med virkning fra den 1. august 2009 er beskæftigelsessystemet omlagt til et enstrenget kommunalt system. Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 har overtaget udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes der et årligt beskæftigelsestilskud til kommunerne. Hertil kommer, at der ultimo 2010 blev vedtaget en finansieringsreform på beskæftigelsesområdet, der ændrer væsentligt ved Side 8 af 11

9 refusionstaksterne. I juni 2012 blev der ved lov vedtaget endnu en justering af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilbuddet for 2015 består af: Et grundtilskud, som udgør den enkelte kommunes endelige beskæftigelsestilskud for 2013 korrigeret for lovændringer og pris- og lønudviklingen. Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede kommunale udgifter for tilskudsåret. Furesø Kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet i 2015 er på 51,1 mio. kr. 3.7 Tilskud vedrørende ældreområdet Kommunerne modtager i 2015 et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen på 5,2 mio. kr. samt et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 6,9 mio. kr. svarende til 12,1 mio. kr. jf. tabel Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud I forlængelse af finansloven for 2012 er der fastsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet der i 2015 udgør 516,6 mio. kr. fordeles ud fra antallet af 0 5 årige børn i kommunen pr. 1. januar i budgetåret. Furesø Kommune modtager et tilskud på 3,7 mio. kr. i Udviklingsbidrag - Sundhedsvæsenet Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne på 100 kr. pr. indbygger i niveau (127 kr. i 2015-niveau). Bidraget er i 2015 beregnet til 4,9 mio. kr. Side 9 af 11

10 Bilag 1: Beregning af udligning og tilskud Opgørelse af Furesø Kommunes beskatningsgrundlag 2015 Statsgaranti A.01 Indkomstskat A.02 Udskrivningsprocent ,8 A.03 Udskrivningsgrundlag 2015 (pkt. A.01/A.02) A.04a Grundværdier vedr. øvrige ejendomme A.04b 10,5 % af grundværdier vedr. øvrige ejendomme (jf. A.04a) A.05a Grundværdier vedr. produktionsjord A.05b 2,8 % af grundværdier vedr. produktionsjord (jf. A.05a) A.06 Beskatningsgrundlag A.07 Folketal A.08 Beskatningsgrundlag 253,144 Opgørelse af bidrag til Landsudligning 2015 B.01 Beskatningsgrundlag pr. indb. 253,144 B.02 Faktisk beskatningsniveau ,249 B.03 Beregnet skatteindtægt B.01 x B.02 63,052 B.04 Udgiftsbehov pr. indbygger 57,012 B.05 Strukturelt overskud (pkt. B.04 - B.03) -6,041 B.06 Udligningsniveau 0,58 B.07 Kommunens folketal B.08 Beregnet udligningsbeløb (B.05 x B.06 x B.07) B Afrundet udligningsbeløb Opgørelse af bidrag til Hovedstadsudligning 2015 C.01 Beskatningsgrundlag pr. indb. 253,144 C.02 Gennemsnitligt beskatningsniveau ,295 C.03 Beregnet skatteindtægt C.01 x C.02 74,619 C.04 Udgiftsbehov pr. indbygger 59,591 C.05 Strukturelt overskud (pkt. C.04 - C.03) -15,028 C.06 Udligningsniveau 0,27 C.07 Kommunens folketal C.08 Beregnet udligningsbeløb (C.05 x C.06 x C.07) C Afrundet udligningsbeløb Opgørelse af statstilskud og finansieringsbidrag for 2015 E.01 Statstilskud (ordinært) i 2015, der fordeles efter folketal E.02 Statstilskud (betinget vedr. service) i 2015, der fordeles efter folketal E.04 Bidragspulje til udligningsordn. indv. og efterkommere E.05 Bidragspulje til korrektion vedr. overudlign. i hele landet E.06 Samlet folketal 2015 i hele landet E.07 Kommunens folketal E.08 Kommunens andel af samlet folketal (pkt. E.07/E.06) 0,67750 E.09 Kommunens andel af ordinært statstilskud (E.01 x E.08) E.10 Kommunens andel af betinget statstilskud (service) (E.02 x E.08) E.12 Kommunens bidrag vedr. indv. og efterkommere (E.04 x E.08) Side 10 af 11

11 F.01 Bidragspulje til korrektion vedr. overudligning i hovedstadsområdet Statsgaranti F.02 Samlet folketal 2015 i hovedstadsområdet F.03 Kommunens folketal F.04 Kommunens andel af folketal (pkt. F.03/F.02) 0,0192 F.04 Kommunens korr. vedr. overudlign. hovedstaden (F.01 x F.04) G.01 Bidragspulje (pgf. 19) 2015 Vanskeligt stillede kom. i hovedstadsområdet G.02 Bidragspulje (pgf. 17) 2015 hovedstadskommunernes bidrag G.03 Samlet beskatningsgrundlag 2015 i hovedstadsområdet G.04 Kommunens beskatningsgrundlag G.05 Kommunens andel af beskatningsgrundlag (pkt. G.04/G.03) 0,0238 G.06 Pgf.19-bidrag til vanskeligt stillede kom. i hovedstadsområdet (G.01 x G.05) G.07 Pgf.17-bidrag vedr. tilskud indb. med sociale problemer (G.02 x G.05) Side 11 af 11

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Bilag 6 Tilskud og udligning Ændringsforslag til budget 2013 for tilskud og ning 16. august 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1 Indledning Dette

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

NOTAT. 2. behandling af Budget

NOTAT. 2. behandling af Budget NOTAT 2. behandling af Budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 Indtægter fra skat, tilskud og udligning... 1 1.1 - Indtægter fra skat... 2 1.2 - Indtægter fra tilskud- og udligning... 10 2 - Tekniske korrektioner...

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 9. maj 2016 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 6 Tilskud og udligning 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Tilskud, udligning og skatter

Tilskud, udligning og skatter Tilskud, udligning og skatter Dette notat er en gennemgang af Hjørring Kommunes vigtigste indtægtsposter, som danner grundlag for budget 2019. Indtægtsposterne består både af diverse tilskud, udligningsordninger

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 07-08-2018 Bilag 6 Tilskud og udligning Økonomiafdelingen 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet skatteskønnet har konsekvens

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2015 budgetteret til 2.367,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 2. august 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00 A001115 Bilag 6 Tilskud og udligning 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Notat. Budget 2015 - indtægter. Indledning. 15. august 2014. Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2015-2018.

Notat. Budget 2015 - indtægter. Indledning. 15. august 2014. Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2015-2018. Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - indtægter 15. august 2014 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2015-2018. Sagsid. Konsekvenserne af kommuneaftalen -

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2016

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2016 Samtlige kommuner Sagsnr. 2015-2979 Doknr. 254504 Dato 13-07-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for budgetlægningen for 2016 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2014 budgetteret til 2.367,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning 6. august 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0014390-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning I forhold til 1. finansielle orientering (1. FO) er

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budgetnotat vers. 4 pr. 29. september 2016 Revideret

Budgetnotat vers. 4 pr. 29. september 2016 Revideret Budgetnotat 2017 vers. 4 pr. 29. september 2016 Revideret 3.10.2016 190-2015-36289 1 Indhold 1 Status for Budget 2017-2020... 1 2 Aftale om kommunernes økonomi... 1 3 Ændringer mellem 1. og 2. behandling

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indtægter. Budget

Indtægter. Budget Indtægter 21 Indtægter INDTÆGTER I det følgende afsnit redegøres for kommunens generelle indtægtsside. Kommunens finansieringskilder består af: Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen)

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Til: Økonomiudvalget BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2014-2017, som indgår

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere