$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016"

Transkript

1 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan Indsatsområde: Trivsel (Mental sundhed) Indsatsområde: Kost Indsatsområde: Rygning Indsatsområde: Alkohol Indsatsområde: Motion...14 Det videre arbejde med ken...15 Allerød Kommune Bjarkesvej Allerød

3 Forord ved udvalgsformanden Allerød Byråd ønsker med ken at sætte sundhed på dagsordenen. Med ken sætter vi fokus på et godt og sundt liv, en aktiv hverdag og den fælles opgave, hvor den enkelte borger har ansvar for sin egen sundhed, og kommunen har ansvar for at skabe rammer og tilbud for at sundheden og det gode liv kommer i fokus. Sundhed skal være en naturlig del af livet. ken skal sætte sundhed i fokus i forhold til alle borgere fra fødsel til død. For at sikre rigtige og effektive indsatser, der fremmer og støtter sundhed, er det nødvendigt at skabe fokus og prioritering af sundhed på tværs af de kommunale områder. På Sundheds og Velfærdsudvalgets vegne Jesper Hammer Vision for kommunens sundhedsindsats Det er kommunens vision, at Alle borgere i Allerød har en aktiv hverdag og et godt liv. Alle borgere tager ansvar for deres egen sundhed. Der er et særligt fokus på sundhed i forhold til de sårbare borgere. Det skal være nemt at træffe det sunde valg. Sundhed tænkes ind i alle kommunens områder.

4 Indledning Sundhed er et anliggende for alle: børn, unge, voksne og ældre. ken omfatter således alle borgere, - med særligt fokus på børn, unge, ældre og sårbare borgere. Det særlige fokus på børn og unge knytter sig til princippet om en tidlig indsats, som er helt essentiel for forebyggelse, da livsstilsvaner grundlægges i barndommen. Et særligt fokus på ældre retter sig mod gruppen af svage ældre, som omfatter borgere med øget risiko for sygdom pga. nedsat immunforsvar, dårlig ernæring, nedsat bevægelighed og demensramte. Sundhedsfremme på voksenområdet handler om at sikre, at voksne har et godt liv, er arbejdsduelige med lavt sygefravær og fri for sygdomme. Sundhedsloven og nationale anbefalinger fastslår, at ansvaret for sundheden er et kommunalt anliggende. På denne baggrund har kommunen forpligtigelse til at skabe politik og sætte mål for sundheden. Sundheden skal tænkes ind i hverdagen for den enkelte borger og i de politiske beslutninger. Byrådet må gå forrest og træffe beslutninger, der støtter forebyggelse og sundhedsfremme. Det sunde valg skal være det lette valg, og sundhed skal være et naturligt valg, når beslutninger skal tages og valg skal træffes. For at fremme sundhed i Allerød Kommune skabes indsatser, som er baseret på viden om metoder og effekter både i forhold til den enkelte borger, og hvordan vi kan indrette rammerne og lokalsamfundet for at styrke sundhed og forebyggelse. Indsatserne vælges på baggrund af, hvor forebyggelse har størst effekt til gavn for flest mulige borgere. ken er generel og vil med sine budskaber og visioner række langt ind over andre kommunale politikker. ken skal ses tværgående og tænkes ind i alle områder. Den aktuelle sundhedspolitik tager udgangspunkt i den generelle viden om sundhed og forebyggelse med fokus på Allerød Kommunes Sundhedsprofil I Sundhedsprofilen fremgår det, at der i Allerød er brug for indsatser i forhold til KRAM faktorerne: KOST, RYGNING, ALKOHOL og MOTION suppleret af indsatser, der styrker TRIVSEL og forebygger STRESS. De udvalgte fokusområder er samtidig de faktorer, der har størst indflydelse på hvor længe vi lever, og hvor syge vi er.

5 Metode ken er bestilt af Sundheds- og Velfærdsudvalget og er udarbejdet af repræsentanter fra Ældre og Sundhed, Sundhedsplejen og Ældrerådet. Formålet med indsatserne i ken er at implementere varige sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i den kommunale drift. Indsatserne realiseres indenfor de eksisterende budgetter. Ved behov for yderligere finansiering søges så vidt muligt eksterne midler. ken er baseret på Sundhedsprofilen for region og kommuner, Region Hovedstaden Profilen indeholder data om borgere over 16 år og bidrager med viden om deres sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. Beskrivelsen giver et godt billede af kommunens sundhedsmæssige udfordringer og danner herved grundlag for de politisk prioriterede sundhedsindsatser. Data vedrørende børn og unge under 16 år stammer fra den kommunale sundhedstjeneste i Allerød Kommune. Effekten af sundhedsindsatserne vil blive evalueret i forbindelse med gentagelsen af Sundhedsprofilen. Det vil sige, at succeskriterierne for sundhedspolitikken vil blive evalueret i 2014, når data fra Sundhedsprofilen 2013 bliver tilgængelige. Sundhedsindsatserne monitoreres løbende i forhold til kortsigtede resultater og langsigtede effekter og fremlægges for Sundheds- og Velfærdsudvalget en gang om året. Fra til Handleplan Hvor ken fortæller borgerne om byrådets visioner, mål og hensigter, fortæller Handleplanen, hvilke initiativer der skal gøre ken til virkelighed, så folkesundheden kan øges i Allerød Kommune. Handleplanen er en dynamisk plan, som løbende kan revideres i planperioden, hvis der kommer øgede interne og eksterne krav. ken og Handleplanen gælder for alle borgere i Allerød Kommune. Allerød Kommune vil, indtil ultimo 2016, fokusere på indsatser inden for områderne kost, rygning, alkohol, motion og trivsel.

6 1. Indsatsområde: Trivsel (Mental sundhed) 1.1 Hvilken viden er der på området? Trivsel kan forbindes med at have en følelse af livskvalitet og en generel glæde ved det, man laver. Trivsel handler om hvordan vi udfolder vores evner, håndterer dagligdagens udfordringer og stress samt indgår i fællesskaber med andre mennesker. Indsatser under trivsel rettes mod borgernes velbefindende. Forebyggelse af stress kan have en positiv effekt på at nedbringe sygefraværet. Tidlig opsporing af børn i mistrivsel kan hjælpe til, at risikoen for problemer senere i livet mindskes. Fakta i Allerød kommune: 15 % af borgerne har et højt stressniveau. 10 % af borgerne har et dårligt eller mindre godt selvvurderet helbred. Inden for det sidste år har 8 % af borgerne haft en forbigående psykisk lidelse og 2,1 % har haft en vedvarende psykisk sygdom eller mental forstyrrelse. 1.2 Lovpakke (Sundhedslovens 119) Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. 1.3 Handleplan Hvordan er status i Allerød kommune: I Allerød Kommune er der flere muligheder for psykosocial støtte og netværksdannelse: Unge for eksempel ungdomsklubber og Kontakten for unge. Voksne - værestedet Kilen. Ældre - Pensionisthuset og hyggeklubber. Indsats for børn/unge: Tidlig opsporing af børn i mistrivsel forankret i børnehaver og Sundhedsplejen. Tidlig opsporing af fødselsdepressioner hos nybagte forældre. Hvad er målet: Allerød Kommune ønsker med sine indsatser for Trivsel: Faldende andel af borgere med dårligt mentalt helbred. Faldende andel af borgere med højt stressniveau.

7 Beskrivelse af indsats: Allerød Kommune vil arbejde for: Mobbefri kommune. Tilbud om undervisning/information om forebyggelse af stress og mistrivsel. Besøgssamarbejde på tværs af generationer. Indsats for børn/unge: Forældregrundkursus/forældreforberedelse til alle. Indsats for ældre: Samarbejde med frivillige om øgning af andelen af socialt aktive seniorer. Åbne plejecentre (fællesspisning, deltagelse ved højtider og større arrangementer). Vidste du.. Ifølge WHO s opfattelse rummer Mental sundhed to elementer: Oplevelsesdimension: At opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet. Funktionsdimension: At kunne klare dagligdags gøremål som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, at kunne indgå i sociale relationer og at kunne håndtere de forskellige udfordringer og stressbelastninger, som en almindelig dagligdag kan byde på.

8 2. Indsatsområde: Kost 2.1 Hvilken viden er der på området? De officielle anbefalinger til en sund livsstil udtrykkes i de 8 kostråd fra Fødevarestyrelsen. Rådene er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever man efter kostrådene, vil kroppen få dækket behovet for vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer. Ved at følge de 8 kostråd nedsætter man risikoen for livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, type 2 diabetes og kræft, og forebygger overvægt/fedme. Hovedparten af den danske befolkning kan med fordel leve efter kostrådene. Undtagelser er børn under 3 år, småtspisende ældre og personer der har en sygdom, der stiller andre krav til maden. Overvægt medfører øget risiko for udvikling af følgesygdomme som type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, muskelsygdomme og visse kræftformer. Derudover kan overvægt føre til psykosociale problemer og forringet livskvalitet. Den undervægtige ældre borger har mindre modstandskraft og dermed sværere ved at klare sig gennem et sygdomsforløb med øget funktionstab til følge. Fakta i Allerød kommune: 32 % af kommunens borgere er moderat eller svært overvægtige (voksne). 19 % af kommunens borgere har kroniske sygdomme som KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft, hvor kost er et vigtigt element i rehabiliteringen. 52 elever (ud af 2024 adspurgte) var i skoleåret 2010/2011 overvægtige i henhold til Sundhedsplejens dataindsamling. 50 % af de ældre, som bor på plejecenter er undervægtige (Mad og Måltider). 2.2 Lovpakke Ifølge Dagtilbudsloven fra 2010, skal alle børn i daginstitutioner have tilbud om et sundt frokostmåltid alle hverdage. Forældrebestyrelsen kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid, medmindre Kommunalbestyrelsen har besluttet, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen for alle børn i samme aldersgruppe. 2.3 Handleplan Hvordan er status i Allerød kommune: Information om de officielle kostanbefalinger findes på kommunens hjemmeside sammen med kostpolitik for 0-6 årige og ældre. Indsats for børn/unge: Screening af alle skolebørn hvert 2. år for højde og vægt. Ved afvigelser i BMI gives tilbud om relevant indsats. Vejledning til alle spædbørnsforældre i ernæringsrigtig kost.

9 Indsats for ældre: Tilbud om ernæringsscreening til alle borgere på plejehjem og relevant indsats ved behov. Tilbud om ernæringsscreening til alle borgere >75 år. Hvad er målet: Allerød Kommune ønsker med sine indsatser for sund ernæring, at medvirke til at skabe gode og sunde kostvaner hos borgerne - inklusiv alle kommunens institutioner, skoler, plejecentre og hjemmeplejen. Indsats for ældre: Tilbud om ernæringsscreening af alle hjemmeboende ældre ved visitation til hjemmepleje. Forebyggelse af fejlernæring hos sårbare ældre. Beskrivelse af indsats: Allerød Kommune vil arbejde for: Information via kommunens hjemmeside. Sunde tilbud i dagsinstitutioner, skoler, SFO er og haller. Ernæringsvejledning til daginstitutioner, skoler, hjemmeplejen og plejecentre. Støtte til de svageste borgere til en sund ernæring. Vidste du.. De 8 kostråd er de officielle ernæringsanbefalinger til Voksne i Danmark: 1. Spis frugt og grønt 6 om dagen. 2. Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen. 3. Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød hver dag. 4. Spar på sukker især fra sodavand, slik og kager. 5. Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød. 6. Spis varieret og bevar normalvægten. 7. Sluk tørsten i vand. 8. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen.

10 3. Indsatsområde: Rygning 3.1 Hvilken viden er der på området? Rygning er den enkeltfaktor, som forringer vores sundhed mest. Rygning øger risikoen for kræft, hjertekarsygdomme og KOL. Levetiden hos rygere forkortes med ca. 10 år. Passiv rygning er skadelig for både børn og voksne. Børn, hvis mødre har røget under graviditeten eller har været udsat for passiv rygning, har en gennemsnitlig lavere fødselsvægt. Rygere (både aktive og passive) har øget risiko for spontan abort og for tidlig fødsel. Fakta i Allerød kommune: Allerød kommune har 14 % daglige rygere over 16 år. 5 % af ikke-rygere er udsat for passiv rygning. Der ryges i 6 % af de hjem, hvor der bor børn. 3.2 Lovpakke Lov om røgfri miljøer fra 2007 giver personer, der opholder sig indendørs på arbejdspladser, på skoler og uddannelsessteder, i offentlige institutioner og restauranter et retskrav på ikke at blive udsat for passiv rygning. 3.3 Handleplan Hvordan er status i Allerød kommune: Information om relevante henvisninger til rygestop findes på kommunens hjemmeside. Allerød Kommune tilbyder rygestopkurser i forbindelse med alle forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Indsats for børn/unge: Tilbud om rygestopforløb til skoleelever. Tilbud om rygestopkurser i alle spædbørnsfamilier. Indsats for ældre: Tilbud om vejledning til visiterede borgere efter behov. Hvad er målet: Allerød Kommune ønsker med sine indsatser for rygning: Flere ikke-rygere. Ingen borgere udsættes for passiv rygning.

11 Beskrivelse af indsats: Allerød Kommune vil arbejde for: Ingen passiv rygning for borgere i kommunale bygninger. Understøttelse til etablering af røgfrie miljøer. Indsats for børn/unge Forebyggelse af rygestart hos skoleelever. Tilbud om rygestopkurser på ungdomsuddannelser. Styrkelse af forældres viden om passiv rygnings betydning for børns helbred. Vidste du.. Hvert år dør knap danskere som følge af rygning. Ca. 900 danskere dør årligt som følge af passiv rygning (opgørelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2012)

12 4. Indsatsområde: Alkohol 4.1 Hvilken viden er der på området? Et stort alkoholforbrug øger risikoen for en lang række sygdomme og ulykker. Det kan endvidere have store sociale konsekvenser for eksempel i form af ødelagte parforhold, omsorgssvigt af børn, udstødelse fra arbejdsmarkedet, kriminalitet, uønsket sex og vold. Oplysningsindsatser kan skabe opmærksomhed og normændringer hos borgerne, så det bliver tydeligt, hvilke negative konsekvenser der er af et højt alkoholforbrug. Begrænsning af tilgængelighed til alkohol er et af de mest effektive tiltag i alkoholforebyggelsen. Unge, som drikker tidligt og i store mængder, har større risiko for senere i livet at udvikle et skadeligt alkoholforbrug. Udsættelse af debutalder og nedsættelse af indtaget mængde alkohol vil være med til at forebygge et overforbrug. 4.2 Lovpakke (Sundhedsloven 141). Borgere med alkoholproblemer har ret til anonym ambulant behandling uden bevilling fra kommunen. Længerevarende dagbehandling og døgnbehandling skal altid bevilges af kommunen. Fakta i Allerød kommune: 17 % af borgerne viser tegn på alkoholafhængighed. 26 % af borgerne har udviklet en egentlig afhængighed, heraf 35 % mænd og 18 % kvinder. 24 % af de borgerne, der har udviklet alkoholafhængighed, har hjemmeboende børn. 49 % af de unge mellem år har en risikabel alkoholadfærd. Borgere i Allerød med en risikabel alkoholadfærd er ikke motiveret for at ændre deres forbrug. Langt de fleste negligerer deres forbrug og vurderer deres alkoholvaner som fornuftige. 4.3 Handleplan Hvordan er status i Allerød kommune: I budgetforhandlingerne for blev det politisk besluttet at afsætte et beløb til alkoholforebyggelse. Tværkommunalt samarbejde fra 2012 om en fælles alkoholindsats og kampagne i uge 40. Rammeaftale med Nordsjællands Misbrugscenter som dækker både alkohol- og stofmisbrug. Kommunal henvisning eller borger/pårørende henvendelse til Nordsjællands Misbrugscenter. Indsats for børn/unge: Afholdelse af dialogmøder med alle forældre i 7. klasse om unge, alkohol og fester (SSP). Tilbud fra SSP om familiemøder i 8. klasse om unge, alkohol og fester. Indsats for ældre: Vejledning til visiterede borgere tilbydes efter behov.

13 Hvad er målet: Allerød Kommune ønsker med sine indsatser for alkohol, at reducere andelen af borgere, der har risikabel alkoholadfærd. Indsats for børn/unge: Udskydelse af unges alkoholdebut. Beskrivelse af indsats: Allerød Kommune vil arbejde for: Styrkelse af borgernes viden om alkoholproblemer og problemernes følgevirkninger for familielivet gennem kampagner. Styrkelse af samarbejdet omkring opretholdelsen af loven om udskænkning til unge under 18 år, også ved skole og foreningsfester. Kompetenceudvikling af kommunes frontpersonale i relation til screening af borgere for evt. problematisk alkoholadfærd samt kompetenceudvikling i forhold til håndtering af alkoholpåvirkede borgere. Viden om hvortil personalet kan henvise borgere, der har brug for yderligere rådgivning eller behandling. Styrkelse af samarbejdet på tværs af forvaltningen og virksomhederne i form af netværksopbygning. Indsats for ældre: Indarbejdelse af spørgsmål i forbindelse med faldulykker og medicinforbrug Vidste du.. Sundhedsstyrelsens udmeldinger på alkoholområdet: Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd (lavrisikogrænse). Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol hvis du drikker mere end 14/21 om ugen (højrisikogrænse). Stop før 5 genstande ved samme lejlighed. Er du gravid undgå alkohol. Prøver du at blive gravid undgå alkohol for en sikkerheds skyld.

14 5. Indsatsområde: Motion 5.1 Hvilken viden er der på området? Fysisk aktivitet er med til at forebygge livsstilssygdomme såsom hjerte-karsygdomme, type II diabetes, stress, muskelog skeletlidelser, visse former for kræft og psykiske lidelser. Fysisk aktivitet forbedrer det psykiske og sociale velvære, herunder livsglæde, overskud, social trivsel, selvtillid og handlekompetencer. Fysisk aktivitet stimulerer indlæringprocesser i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. Fysisk aktivitet forebygger fald hos ældre. 5.2 Lovpakke Fakta i Allerød kommune: 21 % af borgerne har dagligt mere end 4 timers stillesiddende aktiviteter i fritiden. 48 % af borgerne har dagligt mere end 6 timers stillesiddende arbejde. 21 % af borgerne har dagligt mindst 10 timers stillesiddende adfærd. 35 % af borgerne hverken cykler eller går til og fra arbejde/uddannelse. Sundhedslovens 119 og 140 og Servicelovens 86. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. 5.3 Handleplan Hvordan er status i Allerød kommune: Kommunen støtter idræt og motion ved at stille lokaler til rådighed og give tilskud til klubber og foreninger. Indsats for voksne/ældre: Kommunalt tilbud om selvtræning til førtids- og alderspensionister. Prioritering af faldforebyggelsesindsats politisk vedtaget i budgetforhandlingerne for Kommunalt tilbud om træning i henhold til Sundheds- og Servicelov. Hvad er målet: Allerød Kommune ønsker med sine indsatser for motion: Flere fysisk aktive borgere. Fokusering på rammer for fysisk aktivitet og træning i de offentlige rum.

15 Beskrivelse af indsats: Allerød Kommune vil arbejde for: Flere sikre gang- og cykelstier, som indbyder til aktiv transport. Øgede muligheder for aktivitet i de offentlige rum og i naturen. Støtte til klubber/organisationer, der tilbyder fysisk aktivitet og træning. Indsats for børn/unge: Alle børn er fysisk aktive mindst en time i løbet af skoledagen. Alle daginstitutioner arbejder med en bevægelsespolitik. Vidste du.. Børn, der er fysisk aktive mindre end en time dagligt, har en markant højere forekomst af motoriske vanskeligheder (ca. 22 %) end børn, der er aktive mere end en time dagligt (ca. 7%). Indsats for ældre Understøttelse og vejledning til svage ældre i forhold til fysisk aktivitet. Det videre arbejde med ken Sundhed og forebyggelse indgår som en naturlig del i alle sammenhænge og beslutninger i Allerød Kommune. Indsatsområderne vil blive evalueret løbende og minimum en gang årligt, og effekterne vil kunne evalueres i Sundhedsprofilen Byrådet og forvaltningen vil fortsat have fokus på nye områder og indsatser, der kan fremme sundheden og på den måde sikre, at indsatserne fastholdes og nye udvikles i takt med mulighederne.

16 Bjarkesvej Allerød

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik 2012-2016

Udkast til Sundhedspolitik 2012-2016 Udkast til Sundhedspolitik 2012-2016 Forord ved udvalgsformanden Allerød Byråd ønsker med Sundhedspolitikken 2012 2016 at sætte sundhed på dagsordenen. Med Sundhedspolitikken sætter vi fokus på et godt

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015 Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1 Sundhedspolitik 2011-2015 2 Sundhedspolitik 2011-2015 Frederiksberg kommune Et sundere Frederiksberg Sundhedsfremme og forebyggelse handler om

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS Sundhed i Syddjurs det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS FORORD I december 2007 vedtog byrådet i Syddjurs Kommune en Sundhedspolitik for kommunen. Formålet med Sundhedspolitikken er at give

Læs mere

Social & Sundhed SUNDHEDSPOLITIK FURESØ KOMMUNE UDKAST

Social & Sundhed SUNDHEDSPOLITIK FURESØ KOMMUNE UDKAST Social & Sundhed SUNDHEDSPOLITIK FURESØ KOMMUNE 2012 UDKAST 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen... 4 Forord... 5 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Fokusområder & målsætninger... 7 Bevægelse & Motion... 7 Kost...

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2009-2015

Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Bilag 2 Indhold 1. Forord...2 2. Strategisk sundhedsfremme og forebyggelse...3 Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse...3 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse...4

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Næstved Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Sundhedspolitik 2014-2017 Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen.... 3 Føje år til livet og liv til årene.... 5 Fra vision til virkelighed....

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund?

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT 01 Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 Mig og mine vaner fakta Sund kost er vigtig for vores velbefindende og generelle

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013.

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013. ET SPADESTIK DYBERE INTRODUKTION Dette er en uddybning af de grafikker og informationer der kan findes i SUND ODENSE Hvordan er sundheden i Odense 2017?. For hver indikator er vist udviklingen fra 2010

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Med fokus på alkohol

Sundhedsprofil 2010. Med fokus på alkohol Sundhedsprofil 2010 Med fokus på alkohol Formål Et skridt videre ift. tidligere temamøder Alkohol som case Hvilke data giver profilen om alkohol Hvorledes kan disse data anvendes i kommunen Alkohol som

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum Borgernes forudsætninger,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Forebyggelsesstrategi

Forebyggelsesstrategi Forebyggelsesstrategi Allerød Kommune Maj 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sundhedslov 4 Hvad er borgerrettede forebyggelse 4 Hvad er patientrettede forebyggelse 4 Organisering 4 Forebyggelsesstrategi

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb. Idéudviklingsdagen 12.09.13

Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb. Idéudviklingsdagen 12.09.13 Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb Idéudviklingsdagen 12.09.13 Indhold Det brede sundhedsbegreb Hvordan ser det ud i Fredericia Kommune? Lighed i sundhed Hvordan skal vi

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2 Sådan står det til MED SUNDHEDEN i aalborg Kommune 2 Udgivet marts 211 af: Aalborg Kommune i samarbejde med Region Nordjylland Layout & tryk: HolstPLUS.dk

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet

Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet December 2011 2 I Tønder Kommune Indledning Nærværende mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet

Læs mere

Strategi for Sundhedsindsatsen

Strategi for Sundhedsindsatsen Strategi for Sundhedsindsatsen overfor personalet i Høje-Taastrup Kommune 1 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND 4 UDGANGSPUNKTET FOR SUNDHEDSSTRATEGIEN 4 VISION 5 PRINCIPPER 5 TEMAER 5 TEMA 1:

Læs mere

Målsætninger politikområde 7 og 8

Målsætninger politikområde 7 og 8 Målsætninger politikområde 7 og 8 Politikområde 7: Voksen- og handicapområdet Indhold Politikområde Ældre og handicap omfatter: Ældreområdet Psykiatrien Mad- og måltidsservice Tilbagemeldinger Skal med

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

NOTAT. Uddrag af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune. Hovedtræk af sundhedsprofilen

NOTAT. Uddrag af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune. Hovedtræk af sundhedsprofilen NOTAT Uddrag af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune Hvad er sundhedsprofilen? Region Hovedstaden udarbejder en sundhedsprofil for alle kommuner hvert 4. år. Sundhedsprofilen udgives i to delrapporter;

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sådan står det til med sundheden

Sådan står det til med sundheden Sådan står det til med sundheden Mariagerfjord Kommune 213 Sådan står det til med sundheden mariagerfjord kommune 213 I Mariagerfjord Kommune arbejder vi på at skabe rammer og vilkår for det gode liv,

Læs mere

Kostpolitik. Regnbuen, Valhalla og Fjelsted Harndrup Skole

Kostpolitik. Regnbuen, Valhalla og Fjelsted Harndrup Skole Kostpolitik, Valhalla og Fjelsted Harndrup Skole Kære forældre! Middelfart Kommune ønsker at sætte fokus på sund levevis herunder sunde fødevarer og gode kostvaner i alle kommunens dagtilbud, skoler og

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik 2016-2019 V. Centerchef Ulla Callesen Sundheds- og Omsorgscentret Tirsdag den 25. september 2018 Den kommende time Resultater fra sundhedsprofilen Sundhedspolitikken

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere