Resultatrevision 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2010"

Transkript

1 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire faste rapporter, som det forudsættes, at jobcenteret forholder sig til. Dette er suppleret af yderligere datamateriale fra jobindsats.dk, der underbygger jobcenterets forklaringer på udviklingen i Hvidovre i det forløbne år. Alle tabeller og grafer er med mindre andet er angivet hentet fra jobindsats.dk. De centrale afsnit i resultatrevisionen afspejler datamaterialet, der omfatter følgende dele: Resultatoversigt, der er underinddelt i følgende tre kategorier, som kommenteres særskilt o Resultater o Forsørgelsesgrupper o Indsatser Besparelsespotentiale Scorecard Ministerens mål Jobindsats.dk er opbygget som en benchmarking på tværs af alle landets jobcentre baseret på en klyngeinddeling udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2004 forud for jobcentrenes opstart 1. Jobcenter Hvidovre bliver sammenlignet med jobcentre, der har samme rammebetingelser, og det er følgende jobcentre: Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre 1 Baggrundsnotat herom kan findes på jobindsats.dk under publikationer. 1

2 Resultatrevisionen er struktureret på følgende måde: 1 Resultatoversigten Jobcenterets resultater ift. ministerens mål... 3 TABEL 1: RESULTATOVERSIGT FOR JOBCENTER HVIDOVRE, DEL 1: RESULTATER... 4 TABEL 2: ANDELEN AF LEDIGE I ARBEJDSKRAFTRESERVEN... 4 TABEL 3: SCORECARD FOR MINISTERENS MÅL... 6 FIGUR 1: ANTAL FULDTIDSLEDIGE SOM ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN TABEL 4: SAMMENLIGNING AF BRUTTOLEDIGHEDSNIVEAU FOR HVIDOVRE MED REGION HOVEDSTADEN Jobcenterets forsørgelsesgrupper... 7 TABEL 5: RESULTATOVERSIGT, DEL 2: FORSØRGELSESGRUPPER Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed... 9 TABEL 6: RESULTATOVERSIGT, DEL 3: INDSATSEN... 9 TABEL 7: DETALJERET AKTIVERINGSGRAD FOR HVIDOVRE OG KLYNGEN.... FIGUR 2: AKTIVERINGSGRAD FOR KONTANTHJÆLP MATCH 1 OG 2 SAMT A-DAGPENGE... TABEL 8: OPFYLDELSE AF MINIMUMSKRAV NIVEAU I PROCENT SAMMENLIGNET MED HELE LANDET Besparelsespotentiale TABEL 9: BESPARELSESPOTENTIALE Konklusioner over indsats

3 1 Resultatoversigten Resultatoversigten er opstillet i tre dele: resultater, forsørgelsesgrupper og indsatsen på ministermålene, som i det følgende gennemgås i tre dele. 1.1 Jobcenterets resultater ift. ministerens mål Første del af resultatrevisionen har fokus på resultater i forhold til ministermålene: arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger samt unge under 30 år Arbejdskraftreserven 2 Mål 1. Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt, svarende til en maksimal stigning på 22 procent fra december 2009 til december 20, det vil sige en stigning i arbejdskraftreserven fra 305 personer i december 2009, til 372 personer i december 20 (67 personer). Jobcenter Hvidovre har oplevet en stigning på 13 % i arbejdskraftreserven fra december 2009 til december 20 og har dermed indfriet målet om, at arbejdskraftreserven maksimalt måtte stige med 22 % i perioden. Dog er antallet af personer i arbejdskraftreserven steget med 69 personer, fra 545 personer i december 2009 til 614 personer i december 20, hvor målet var en maksimal stigning på 67 personer. 3 Sammenholdes Jobcenter Hvidovres stigning på 13 % med klyngen, så ligger stigningen lige under den gennemsnitlige stigning for klyngen (14 %). Jobcenter Hvidovre klarer sig positivt i forhold til A- dagpenge sammenlignet med klyngen, men på antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere har Hvidovre oplevet en større stigning (17 %) end gennemsnittet af klyngen (3 %). For at sikre at niveauet i arbejdskraftreserven udvikler sig positivt, har Jobcenter Hvidovre sat ekstra fokus på området ved at indføre et fælles introforløb for nyledige, og et vend i døren -tiltag, hvor nyledige skal søge job via en selvbetjeningsmaskine, samtidig med, at reglerne for aktivering gennemgås. Derudover er der også sket en omdefinering af straksaktiveringen for kontanthjælpsmodtagere, samt iværksat et projekt, hvor ledige skal afprøve nye fag. Jobcentret er desuden opmærksom på at udnytte mulighederne for at anvende de virksomhedsnære redskaber i indsatsen. 2 Arbejdskraftreserven er defineret ved personer, der har været ledige i mindst 13 sammenhængende uger inden for et år. 3 Niveauet i målet er fastsat under udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 20, som foregik i foråret Arbejdskraftniveauet for december 2009 (305 personer) i målet er således en teknisk fremskrivning, som viste sig ikke at holde stik (reelt niveau var 545 personer). 3

4 Tabel 1: Resultatoversigt for Jobcenter Hvidovre, del 1: Resultater Resultatoversigt - Hvidovre Del 1: Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. samme måvikling i Gnsn. ud- Ift. måneden før, klyngen ift. udvikling i Antal ned året klyngen ift. pct. året før, før, pct. året før, pct. pct. Arbejdskraftreserve i alt dec A-dagpenge dec Kontant- og starthjælp dec Sygedagpengeforløb over 26 uger nov Unge under 30 år i alt dec A-dagpenge dec Kontant- og starthjælp dec Da tabel 1 udelukkende fokuserer på udviklingen i antallet af ledige i arbejdskraftreserven er tabel 2 taget med, da denne ser på andelen af ledige i arbejdskraftreserven. Dette er for at give et mere nuanceret billede, hvor det fremgår, at Jobcenter Hvidovre har oplevet en mindre stigning i arbejdskraftreserven i både antal og i andel. Som det ses i tabel 2 har Jobcenter Hvidovre oplevet en stigning i andelen på 2,8 % mod klyngens stigning på 3,4 %. Det fremgår også, at Hvidovre gennem 20 næsten konstant ligger under klyngens gennemsnit. Tabel 2: Andelen af ledige i arbejdskraftreserven Klyngen Hvidovre Forskel dec- 09 jan- feb- mar- Ledige i arbejdskraftreserven (ministermål) apr- maj- Andel jun- jul- aug- sep- 42,0 40,4 40,3 41,0 43,1 42,0 43,1 42,5 38,5 37,0 38,0 43,9 45,4 39,9 39,1 40,8 42,3 42,1 41,9 42,4 41,3 36,7 35,4 37,9 42,9 42,7 2,1 1,3-0,5-1,3 1,0 0,1 0,7 1,2 1,8 1,6 0,1 1,0 2,7 okt- nov- dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2. Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt med seks procent i forhold til året før pr. december 20. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger har Jobcenter Hvidovre nedbragt med 2 % fra december 2009 til december 20. Dermed har jobcentret ikke nået målet om at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger med 6 %. 4

5 Til trods for at Jobcenter Hvidovre ikke har nået målet om et fald på 6 %, så har jobcentret en bedre udvikling end klyngen, som i gennemsnit har haft en stigning på 1 %. For at sikre et fortsat fald i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger arbejder Jobcenter Hvidovre målrettet med området. Jobcenteret analyserer gruppen af sygemeldte og igangsætter en særlig indsats over for en ny type sygedagpengemodtagere, der er længere fra arbejdsmarkedet end sygedagpengemodtagere traditionelt er, og som ikke tidligere har været repræsenteret nævneværdigt i sygedagpengesystemet. Samtidig deltager jobcenteret i det store Tilbage-Til-Arbejdet-projekt (TTA), der ligeledes medvirker til at udvikle jobcenterets redskabssammensætning Unge under 30 år Mål 3. Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps- introduktionsydelsesog dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt, svarende til en maksimal stigning på 19 procent fra december 2009 til december 20, det vil sige, at der ved udgangen af 20 er maksimalt 546 unge ydelsesmodtagere. Jobcenteret har med en stigning på 12 % i antallet af unge under 30 år indfriet målet om at begrænse stigningen i antallet af unge på offentlig forsørgelse til 19 % fra december 2009 til december 20. Antallet af unge under 30 år i december 20 var dog 687, hvilket er 141 personer flere end målsætningen på Jobcenter Hvidovre har oplevet en generel stigning i antallet af ledige, og som tabel 3 viser, har jobcenteret også oplevet en stigende tilgang af de unge. Jobcenter Hvidovre etablerede i 20 en særlig ungeindsats, der har ekstra fokus på unge uden uddannelse. Indsatsen har som følge af et stigende behov fordoblet sit indtag i løbet af 20. Det forventes, at den særlige ungeindsats vil medvirke til at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse. 4 Jf. Mål 1. Målet er fastlagt i foråret 2009, hvor nulpunktet december 2009 endnu ikke var kendt. Derfor er målet fastlagt ud fra en teknisk fremskrivning af niveauet i december

6 Tabel 3: Scorecard for ministerens mål Scorecard - Hvidovre Ministerens mål Arbejdskraftreserven dec Sygedagpengeforløb over 26 uger nov Unge på offentlig forsørgelse dec Jobcenter Antal personer Udvikling ift. Samme måned året før, pct. Udvikling ift. Samme måned året før, pct. Antal forløb Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. Samme måned året før, pct. Helsingør 844 2, , ,3 1 Esbjerg/Fanø , , ,2 2 Herlev 377 6, , ,6 2 Rødovre , , ,4 3 Horsens , , ,3 4 Hvidovre , , ,0 4 Hele klyngen , , ,4. Placering Tabel 3 opsummerer Jobcenter Hvidovres målopfyldelse i forhold til ministerens tre mål for 20, og placerer jobcenteret på en delt sidsteplads i klyngen. Denne placering dækker mest af alt over en stigning i unge under 30 år sammenholdt med klyngen og en stigning i arbejdskraftreserven. Derimod har Jobcenter Hvidovre oplevet en positiv udvikling ift. sygedagpengeforløb over 26 uger. I vurderingen af jobcenterets placering på scorecardet er det værd at bemærke, at opgørelsen alene baserer sig på udvikling og ikke forholder sig til jobcentrenes niveau i øvrigt. Jobcenter Hvidovre havde ved årets start et lavt ledighedstal, og derfor har udviklingen alt andet lige været mere dramatisk end andre steder, når det opgøres procentuelt. I nedenstående figur 1 illustreres denne pointe ved en grafisk fremstilling af udviklingen i Jobcenter Hvidovre sammenholdt med den øvrige klynge og Region Hovedstaden. Her ses det tydeligt, at Jobcenter Hvidovres ledighedsniveau er lavere end niveauet i de sammenlignelige jobcentre. Derudover fremgår det også, at jobcentrene har haft nogenlunde samme udvikling gennem året, hvilket også vises ved, at Region Hovedstadens udvikling er meget lig Jobcenter Hvidovres. Jobcenteret har gennem hele året haft et lavere niveau end regionen på gennemsnitligt 0,7 procentpoint, hvilket fremgår af tabel 4. 6

7 Figur 1: Antal fuldtidsledige som andel af arbejdsstyrken. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, AUP01 Tabel 4: Sammenligning af bruttoledighedsniveau for Hvidovre med Region Hovedstaden Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken jan- feb- mar - apr- maj - jun- Region Hovedstaden 6 6,1 6,1 5, ,6 5,7 5,9 6 6,1 6,1 6,4 6,0 Hvidovre 5,3 5,5 5,6 5,6 5,6 5,5 5,1 4,8 5 5,1 5,1 5,2 5,5 5,3 Forskel 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,7 jul- aug - sep - okt- nov - dec - jan- 11 Gens. over året 1.2 Jobcenterets forsørgelsesgrupper Anden del af resultatoversigten rummer en oversigt over jobcenterets forsørgelsesgrupper, hvilket fremgår af tabel 5. 7

8 Tabel 5: Resultatoversigt, del 2: Forsørgelsesgrupper Resultatoversigt - Hvidovre Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden Ift. samme Bedste udvikling i Gnsn. udvikling i Antal måned klyngen klyngen ift. før, pct. året før, ift. året året før, pct. før, pct. pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer dec Indsatsklar - fuldtidspersoner dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer dec Midlertidig passiv - fuldtidspersoner dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner nov Antal forløb (26-52 uger) nov Antal forløb (over 52 uger) nov Revalidering - fuldtidspersoner dec Antal berørte personer dec Fleksjob - fuldtidspersoner dec Påbegyndte forløb dec Antal berørte personer dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner dec Antal berørte personer dec Antal forløb (over 13 uger) nov Førtidspension - fuldtidspersoner jan Påbegyndte forløb jan Overordnet set har Jobcenter Hvidovre haft en stigning på 4 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til december Disse tal dækker over store og små stigninger og små fald på de forskellige ydelser. Den mest markante stigning har været de midlertidige passive (kontant- og starthjælp match 3), hvor der i 20 har været en stigning på 158 % i antal fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 161 % for antal berørte personer på kontant- og starthjælp. Denne udvikling ligger væsentligt over gennemsnittet for klyngen (33 %). Stigningen dækker i høj grad over en ændring i matchmodellen, hvormed næsten alle af jobcentrene i klyngen har oplevet en stigning på området. Jobcenter Hvidovre er opmærksom på udviklingen, og har iværksat en målrettet indsats mod området ved at sikre hurtigere afklaring af restarbejdsevnen. På sygedagpengeområdet har Jobcenter Hvidovre generelt oplevet en lille stigning på 2 % mod klyngens fald på 6 %. Sammenligner man med klyngen dækker tallene over en modsatrettet udvikling, da Jobcenter Hvidovre på antal forløb mellem uger har oplevet et betydeligt fald på 21 %, hvilket er det bedste for hele klyngen, der i gennemsnit har oplevet en stigning på 9 %. Men i 8

9 antal forløb over 52 uger har Jobcenter Hvidovre oplevet et en markant stigning på 31 %, mens klyngen oplever et fald på 8 %. Dette er Jobcenter Hvidovre opmærksom på, hvormed der i 20 er blevet sat fokus på en tættere kontakt med virksomheder med henblik på flere raskmeldinger. Desuden blev der i 20 etableret en gruppe med særligt fokus på sager over 52 uger. I forhold til revalidering har Jobcenter Hvidovre gennem året oplevet en stigning i antallet af borgere på ydelsen med 15 %, hvilket er over det gennemsnitlige niveau for klyngen, da man her har oplevet et gennemsnitligt fald på 16 %. På den baggrund har Jobcenter Hvidovre valgt at fokusere på arbejdsgangen i forhold til revalidering. For fleksjob har Jobcenteret oplevet et fald på 2 % i modsætning til klyngens gennemsnitlige status quo. Derudover har Jobcenteret på området for ledighedsydelse klaret sig rigtig pænt med et fald på 2 %, der er det bedste for hele klyngen, som gennemsnitligt oplever en stigning på %. Bestanden af borgere på førtidspension er konstant, og følger nogenlunde den øvrige klynges udvikling, dog er antallet af påbegyndte forløb steget med 40 % i Jobcenter Hvidovre, hvor klyngen i gennemsnit har oplevet et beskedent fald på 1 %. Denne stigning skal ses i lyset af, at Jobcenter Hvidovre i 20 målrettede indsatsen mod at få afklaret langvarige kontanthjælpssager, og derfor har oplevet en stigning i nytilkendelser i førtidspension. 1.3 Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed Den tredje del af resultatoversigten har fokus på aktiveringsgrad og rettidighed. Tabel 6: Resultatoversigt, del 3: Indsatsen Data opdateret den Resultatoversigt - Hvidovre Indsatsen Periode Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge dec Kontant- og starthjælp, jobklar dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp dec Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste niveau i klyngen Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. 9

10 Aktiveringsgraden for de forskellige ydelsesgrupper i jobcenteret ligger pænt i forhold til aktiveringsgraden for 2009, til trods for at Jobcenter Hvidovre har oplevet stigninger på næsten samtlige ydelsesgrupper jf. tabel 5, med undtagelse af de indsatsparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcenterets gennemsnitlige aktiveringsgrad er 32 %, hvor klyngens dog er 36 %. Dette dækker over en aktiveringsgrad for A-dagpengemodtagere på 30 %, hvilket igen er lidt lavere end klyngens, en aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 46 %, hvilket er 7 procentpoint højere end klyngens. For de indsatsparate kontanthjælpsmodtagere er aktiveringsgraden 35 % for Jobcenter Hvidovre, mens klyngens gennemsnit ligger på 31. Alt i alt har Jobcenter Hvidovre i 20 haft en konstant aktiveringsgrad med små udsving, som også fremgår af tabel 7 og figur 2. Tabel 7: Detaljeret aktiveringsgrad for Hvidovre og klyngen. Aktiveringsgrad jan- feb- mar- apr- maj- Hvidovre Kontanthjælp - match 1 43,0 49,7 51,7 49,7 50,7 49,5 46,4 47,4 54,7 53,7 53,9 46,2 49,7 Kontanthjælp - match 2 21,6 24,5 29,2 29,8 29,4 32,8 30,8 30,4 34,1 36,2 37,3 34,5 30,9 A-dagpenge 19,6 22,3 23,5 24,4 26,3 29,1 30,4 29,4 30,2 30,4 30,4 29,3 27,1 Klyngen Kontanthjælp - match 1 37,5 38,5 38,9 38,3 39,3 39,9 37,1 38,5 40,6 39,9 40,9 38,4 39,0 Kontanthjælp - match 2 23,9 24,7 25,4 26,2 29,0 31,3 29,5 30,5 32,0 33,4 33,3 32,3 29,3 A-dagpenge 19,2 22,5 24,0 25,1 28,2 30,1 30,2 29,0 31,4 31,2 32,1 32,2 27,9 jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- gens Figur 2: Aktiveringsgrad for kontanthjælp match 1 og 2 samt A-dagpenge 55,0 50,0 Aktiveringsgrad 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Hvidovre Kontanthjælp - match 1 Hvidovre Kontanthjælp - match 2 Hvidovre A-dagpenge Klyngen Kontanthjælp - match 1 Klyngen Kontanthjælp - match 2 Klyngen A-dagpenge 15,0 Opfyldelse af minimumskrav, der ser på manglende jobsamtaler og aktiveringstilbud, har afløst rettighed i resultatrevisionen, hvormed det ikke er muligt at sammenligne disse tal med tal fra forrige år. I tabel 6 sammenlignes Hvidovre dermed kun med klyngen, hvormed sammenligningsgrund-

11 laget er udvidet i tabel 8 med landsgennemsnittet for at sætte tallene mere i perspektiv. Her skal det uddybes, at modsat rettighed er det positivt at have et lavt niveau, da det indikerer, at jobcenteret har ført de jobsamtaler og givet de aktiveringstilbud, det er forpligtiget til. Generelt set klarer Jobcenter Hvidovre sig flot på dette område og ligger under klyngens gennemsnit, hvilket er positivt, da det viser en målrettet indsats fra jobcenteret. For forsikrede ledige mangler Jobcenter Hvidovre at afholde jobsamtaler svarende til 2 %, mens tallet for klyngen er på 5 %. For kontanthjælpsmodtagere er tallet for Jobcenter Hvidovre 9 %, og endnu engang ligger klyngen højere med et tal på 11 %. Angående manglende aktiveringstilbud for forsikrede ledige ligger Jobcenter Hvidovre på 7 %, hvilket er 1 procentpoint højere end klyngens, hvorimod Jobcenter Hvidovre på området for manglende aktiveringstilbud ligger 4 procentpoint lavere end klyngen. Som det fremgår af tabel 8 klarer Jobcenter Hvidovre sig også flot sammenlignet med landsgennemsnittet. Her ligger Jobcenter Hvidovre konstant med lavere tal i alle kategorier, hvilket er rigtig positivt. Tabel 8: Opfyldelse af minimumskrav niveau i procent sammenlignet med hele landet Opfyldelse af minimums krav Hele landet Hvidovre Forskel Manglende jobsamtaler a-dagpenge 7 % 2 % 5 % Manglende jobsamtaler kontant- og starthjælp 14 % 9 % 5 % Manglende aktiveringstilbud a-dagpenge 9 % 7 % 2 % Manglende aktiveringstilbud kontant- og starthjælp 16 % 13 % 3 % 2 Besparelsespotentiale Jobcenter Hvidovre har på alle fronter et ganske flot besparelsespotentiale, hvor der ikke er besparingspotentiale på seks ud af otte områder, hvor undtagelserne er kontant- og starthjælp samt sygedagpenge. Jobcenteret har identificeret de områder, hvor de største udfordringer ligger og de områder, hvor en intensiv indsats giver resultater. Tabel 9: Besparelsespotentiale Data opdateret den Besparelsespotentiale - Hvidovre Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 20 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Potentiel redukti-besparelseson af antal fuld-potentiale af befolkningen iaf befolkningen i tidspersoner ift. (i mio. kr.) på ydelsen i pct. på ydelsen i pct. jobcentret klyngen klyngen A-dagpenge 3,01 3, ,0 Kontant- og starthjælp 3,86 3, ,7 Introduktionsydelse 0,01 0, ,2 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,25 0, ,4 Sygedagpenge 2,63 2, ,1 Ledighedsydelse 0,24 0, ,9 Fleksjob 1,27 1, ,8 Førtidspension 5,77 7, ,4 I alt 17,04 19, ,8 11

12 3 Konklusioner over indsats Jobcenter Hvidovre har gennem længere tid haft et lavere ledighedsniveau end jobcentrene i klyngen, hvilket jobcenteret har fastholdt trods større efterspørgsel efter jobcenterets ydelser. Den seneste udvikling viser, at jobcenteret følger den overordnede udvikling i landsdelen, men med et lavere niveau (ca. 0,7 procentpoint lavere jf. tabel 4). Ud fra resultatrevisionen står det også klart, at Jobcenter Hvidovre stadig har en stor opgave foran sig for leve op til beskæftigelsesmålene om at begrænse tilgangen af personer på de forskellige ydelsesgrupper, navnlig skal der sættes ind over for kontant- og starthjælp match 3 borgere, da det er her, at Jobcenter Hvidovre har oplevet den mest negative udvikling i

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere