Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)"

Transkript

1 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005

2 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Udbyder Baggrund Værdigrundlag 4 2 Generel beskrivelse af opgaven Indsamlingsområdet Tilrettelæggelse af indsamlingen Aflevering til modtageanlæg Standpladser, adgangsveje og tilkørselsveje Tekniske hjælpemidler Ældre-/handicapordning Ekstra affald i sække med sækkemærke Medtagelse af overskydende affald Brug af meddelelseskort Tømninger uden for rute Nøgleordning Skelordning Skakte Eventuelle ændringer i kontraktperioden Transportmateriel 11 3 Andre vilkår Overtagelse af medarbejdere Leje/anvendelse af garage- og mandskabsfaciliteter Brugercenter Dataudveksling mellem Århus Kommunale Værker og transportør 15 4 Vilkår for udbud og tilbud Udbudsvilkår Tilbuddets udformning 17

3 3 4.3 Udvælgelse Tildeling Kontraktudarbejdelse 19 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Udkast til kontrakt Bilag 2 Tilbudslister Bilag 3 Erklæring om ubetalt forfalden gæld Bilag 4 Kort over etape 5 Bilag 5 Liste over kolonihaver i etape 5 Bilag 6 Medarbejderdata Bilag 7 Gældende overenskomst Bilag 8 Data komprimatorbiler og Stiholts vurdering af bilerne Bilag 9 Lejemål for garage- og mandskabsfaciliteter Bilag 10 Eksempler på tekniske hjælpemidler Bilag 11 Indsamling i forbindelse med helligdage Bilag 12 Regulativ for husholdningsaffald Bilag 13 Meddelelseskort Bilag 14 Oversigt over eksisterende beholdermateriel

4 4 1 Generelt 1.1 Udbyder Århus Kommunale Værker, i det følgende kaldet ÅKV. Adresse: Bautavej 1, 8210 Århus V. Telefon: , Telefax: Kontaktperson: Anna Louise Heiden, , Baggrund I forbindelse med en indgået aftale mellem Århus Kommune og Århus Miljø- Center (tidligere Århus Renholdningsselskab) skal de opgaver, Århus Miljø- Center hidtil har udført, udbydes i fri konkurrence. Aftalen er godkendt af Konkurrencerådet. Dette udbud omfatter etape 5 i indsamling af dagrenovation og papir i henteordning. Arbejdet overdrages for en periode på 6 år og 5 måneder startende den 1. maj 2005, hvorefter den ophører uden opsigelse den 30. september Aftalen er bindende for begge parter. 1.3 Værdigrundlag Århus Kommunale Værker sætter kunden i centrum. Det betyder, at vi så vidt det er muligt ønsker at opfylde kundernes behov og tilpasse vores servicetilbud til særlige behov og ønsker. kunden skal opleve en effektiv service med en udstrakt grad af konduite og hurtig rettelse af fejl. ÅKV forventer, at indsamlingen foretages i denne ånd. Det forventes ligeledes, at de transportører som ÅKV har indgået kontrakt med, medvirker positivt til at løse særlig vanskelige opgaver på tværs af kontraktgrænser.

5 5 2 Generel beskrivelse af opgaven 2.1 Indsamlingsområdet Den geografiske afgrænsning af etape 5 fremgår af kortbilag 4. Indsamlingsområdet omfatter postnumrene 8210 Århus V og 8230 Åbyhøj. Området indeholder ca boliger, heraf ca etageboliger og 11 stuehuse til landbrug. Endvidere er der 13 kolonihaveforeninger i området og 18 sommerhuse, der kun har afhentning i sommerhalvåret. Indsamlingen omfatter alle helårsboliger, sommerhuse, kolonihavehuse m.v., der er omfattet af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Arbejdets omfang fremgår af tilbudslisterne og er fastlagt udfra de pr. 30. juli 2004 registrerede enheder, der er tilmeldt renovationsordningen. Den transportør der vil få tildelt Etape 5 vil senest den 11. marts 2005 få udleveret de aktuelle kørelister fra ÅKV med angivelse af de forskellige enheder. ÅKV stiller ingen krav vedrørende arbejdsmiljø ud over gældende lovgivning på området. Det påhviler transportøren at gøre sig bekendt med de stedlige forhold, som kan have indflydelse på prisfastsættelsen, inden tilbudet afgives. Dagrenovation Arbejdet omfatter tømning af 2-hjulede beholdere ( l) samt 4-hjulede minicontainere ( l). Minicontainerne findes både med almindeligt låg og som såkaldt låg i låg containere. Låg i låg containerne skal låses op inden tømningen, men de øvrige containere findes også med aflåste låg. Jf. også afsnit 2.11 vedrørende nøgleordning. Enkelte steder er der opstillet ladcontainere eller komprimatorcontainere til dagrenovation. Der er i indsamlingsområdet opstillet 3 containere, der tømmes både med faste intervaller og på bestilling med 1 dags varsel.

6 6 Tømningen af 2-hjulede beholdere foretages typisk hver 14. dag. I etageejendomme tilbydes dog også ugetømning og 2 ugentlige tømninger. Tømningen af 4-hjulede minicontainere foretages typisk 1 gang om ugen, men der tilbydes også afhentning hver 2. uge og 2 gange om ugen. Kolonihaver får typisk tømt dagrenovation hver uge i sommerhalvåret. ÅKV kan overdrage tømninger til en anden transportør, som er indgået kontrakt med. Det vil kunne forekomme ved tømninger, som forudsætter anvendelse af særligt transportmateriel eller hjælpemiddel, som transportøren ikke råder over. Eksempler herpå er f.eks.: Ejendomme med mobilsuganlæg, Ejendomme, hvor tilkørselsforholdene nødvendiggør anvendelse af en mindre komprimatorbil end transportøren har til rådighed eller hvor grundejeren har ønsket at betale ekstra for indsættelse af en mindre bil. Ved en mindre bil forstås i denne sammenhæng en bil med en maksimal bruttovægt på 10,5 ton.. Ejendomme, hvor beholderne skal afhentes ved hjælp af et særligt teknisk hjælpemiddel. F.eks. en elektrisk kærre til anvendelse på trapper. Der er ikke i øjeblikket ejendomme i udbudsområdet, som skal udgå af opgaven, og det forventes kun at blive aktuelt i meget begrænset omfang. Den indsamlede dagrenovation transporteres til forbrændingsanlægget i Lisbjerg. På basis af statistik af alle beholdere og containere i kommunen kan man i gennemsnit regne med, at en 190 liters beholder med 14 dages tømning indeholder ca. 18 kg affald pr. gang. Papir Den samme transportør skal ligeledes foretage indsamling af papir ved de husstande, der har valgt at være omfattet af tilbudet om afhentning af papir på den enkelte ejendom. Det indsamlede papir skal transporteres til 1 eller 2 modtagevirksomheder i Århus Kommune. Indsamling af papir foretages i 2-hjulede beholdere (190 l) og 4-hjulede minicontainere (400 l 660 l). Tømning af 2-hjulede beholdere til papir foretages typisk hver 4. uge og tømning af 4-hjulede minicontainere typisk hver 14. dag. Der tilbydes dog også tømning af minicontainere hver 4. uge samt 1-2 gange pr. uge. Kolonihaver får typisk tømt papir hver 14. dag i sommerhalvåret.

7 7 2.2 Tilrettelæggelse af indsamlingen Indsamlingen af dagrenovation og papir skal foregå i tidsrummet hele året. Kørslen skal tilrettelægges således, at tømningen af beholdere på hver ejendom sker på samme ugedag. I forbindelse med helligdage skal der foretages ekstrakørsel efter de principper, som er beskrevet i bilag 11. Ved ændringer i ruteplaner, skal det tilstræbes at tømningen ikke forskydes mere end 2 dage fra den normale tømningsdag, og det er transportørens ansvar at de berørte borgere informeres om ændringen. Orienteringen kan f.eks. ske ved ilægning af seddel i postkasse eller på skraldespand. 2.3 Aflevering til modtageanlæg Afleveringen af affald til forbrændingsanlægget i Lisbjerg kan ske mandag til fredag i tidsrummet kl I forbindelse med helligdage kan det aftales, at der på lørdage kan afleveres i tidsrummet Indvejning om lørdagen skal aftales fra gang til gang med ÅKV. Dagrenovationen skal afleveres jævnt over dagen og ugen. Det indsamlede papir skal enten afleveres til Uniscrap A/S, Høgemosevænget 13, 8380 Trige eller til HCS A/S Høgemosevænget 17, 8380 Trige. Afleveringen af papir kan ske mandag til torsdag i tidsrummet kl samt fredag i tidsrummet Standpladser, adgangsveje og tilkørselsveje Adgangsvejen fra renovationsbilens naturlige standsningssted til beholderens opstillingssted skal overholde AT anvisningen om manuel håndtering og transport af affald. Ved hovedparten af ejendommene i udbudsområdet er Arbejdstilsynets krav til adgangsvejen enten overholdt eller også skal grundejeren stille affaldsbeholderen/containeren frem til skel eller i niveau med tilkørselsvejen. ÅKV vil i samarbejde med transportøren arbejde for, at samtlige adgangsveje opfylder AT-anvisningen. Der kan forekomme tilfælde, hvor Arbejdstilsynets krav, pga. fysiske forhold og anlægstekniske forhold m.v., ikke kan efterleves. Transportøren skal accep-

8 8 tere, at dette kan forekomme i 5 % af afhentningsstederne. Jf. også afsnit 2.6 vedrørende ældre/handicapordning. Endelig kan det oplyses, at der i regulativ for husholdningsaffald ikke er stillet krav til grundejerne om en makismal gangafstand til affaldsbeholderne. 2.5 Tekniske hjælpemidler Ved ejendomme, der har installeret lift til løft af beholdere fra kælder til terræn skal disse anvendes. Der er ikke i øjeblikket ejendomme med lift, og det forventes kun at forekomme i meget begrænset omfang. 2.6 Ældre-/handicapordning En række ældre eller gangbesværede borgere har en særlig service, hvor transportøren skal hente affaldsbeholderne fra standplads og stille beholderen tilbage på standpladsen. Dette er også gældende i de tilfælde, hvor adgangsvejen ikke er i overensstemmelse med AT-anvisningen. Eventuelle omkostninger til servicering af ældre/gangbesværede skal indregnes i de generelle tømningspriser. Der er i øjeblikket 7 ejendomme omfattet af denne ordning i området. 2.7 Ekstra affald i sække med sækkemærke Til periodevis forekommende ekstra affald kan borgerne købe såkaldte sækkemærker, der skal påsættes sækken med ekstra affald. Der må i henhold til gældende regulativ for husholdningsaffald, kun anvendes plastsække med et maksimalt rumindhold på 110 liter, og sækkene skal anbringes i umiddelbar nærhed af affaldsbeholderen. Ekstra sække med sækkemærker skal indsamles med den ordinære afhentning af dagrenovationen, og sækkemærket skal afleveres til ÅKV, eventuelt via Brugercenteret, som kontrol af ydelsen. 2.8 Medtagelse af overskydende affald Der skal som udgangspunkt kun medtages ekstra affald i sække, der er forsynet med sækkemærke, jf. afsnit 2.7. I tilfælde hvor tømningsdagen er forskudt i forhold til den normale tømningsdag, skal der dog medtages ekstra affald uden ekstra betaling. Det kan forekomme i forbindelse med helligdage, vejrlig, når transportøren har glemt en tømning eller uberettiget har undladt tømning samt i forbindelse med omlægning af ruter. Ved forskydninger i forbindelse med jul og andre helligdag, skal der uden beregning medtages ekstra affald som beskrevet i kontraktens punkt 6.16 til 6.19.

9 9 2.9 Brug af meddelelseskort I en række tilfælde, som f.eks. når der er problemer med adgangsvejen, ved overfyldninger, fejlsorteringer o.lign. giver skraldemanden en orientering til kunden via et meddelelseskort. Meddelelseskort skal afleveres i brevsprækken/postkassen ved villa'er, rækkehus o.lign., og skraldemanden skal aflevere en kopi/flap til Brugercenteret. Skraldemanden skal i et vist omfang dokumentere problemet ved at tage foto ved f.eks. overfyldninger, fejlsorteringer og forhindringer. Ved undladelse af tømning skal der altid afleveres meddelelseskort. Det nuværende meddelelseskort er vedlagt som bilag 13. Transportøren kan medvirke til udvikling af nye meddelelseskort og forretningsgange Tømninger uden for rute ÅKV kan forlange, at der skal foretages tømning af opsamlingsmateriel til dagrenovation og papir uden for den ordinære tømningsdag med en dags varsel. Det kan f.eks. forekomme, hvis en kunde ønsker at få foretaget en ekstra tømning eller hvis en container til papir er forurenet med dagrenovation. Ved sådanne tømninger er det tilladt transportøren at blande affaldet med dagrenovationslignende erhvervsaffald. I så fald skal læsset indvejes som erhvervsaffald, og behandlingsomkostningerne skal være indregnet i den på tilbudslisten angivne pris Nøgleordning I nogle tilfælde skal der anvendes nøgler til porte, containere og bure. Disse nøgler vil blive udleveret af Århus Kommunale Værker. Nøglerne skal udenfor arbejdstid opbevares i særligt skab på Bautavej. Der findes for nuværende 4 låsesystemer. 3-kant og 4-kant nøgler samt låse til 2 forskellige systemnøgler. Det er de samme systemnøgler, som anvendes til aflåste porte og døre. I området er der i øjeblikket tilmeldt 6 ejendomme til denne ordning. Der er i øjeblikket tilmeldt ca. 140 aflåste containere til dagrenovation i området. Brug af nøgle skal være indeholdt i de generelle tømningspriser.

10 Skelordning Der er fra 1. januar 2001 indført en rabatordning, hvor borgeren kan få rabat for selv at stille beholderen frem til fortovet på tømningsdagen. Borgeren skal tilmelde sig ordningen og skraldemanden kan markere beholderen med et sort mærke for at huske, at den pågældende beholder er med i rabatordningen. Det nuværende årlige antal af tømninger under denne ordning er følgende: Etape 5 Dagrenovation Skelbeholdere ( liter) Papir Skelbeholdere ( liter) tømninger pr. år 247 tømninger pr. år Ordningen omfatter kun 2 hjulede beholdere Skakte Der anvendes alle typer 2-hjulede beholdere og minicontainere under skakte. Opsamlingsmateriellet, der anvendes under skakt, indgår normalt i en rotationsordning med tilsvarende materiel, som skal tømmes. Opsamlingsmateriellet afhentes aldrig direkte under skakten. Opsamlingmateriellet er typisk stillet frem til den nærmeste tilkørselsmulighed på tømningsdagen. Transportøren skal dog kunne tåle at afhente materiellet fra kælderrum eller andre rum i bebyggelsen, hvis adgangsforholdene i øvrigt tillader det Eventuelle ændringer i kontraktperioden Indsamling af batterier ÅKV overvejer at udvide dagrenovationsordningen til også at omfatte indsamling af batterier samtidig med indsamling af dagrenovation. Ved enfamilieboliger med egen affaldsbeholder skal batterierne være anbragt i en lille pose oven på affaldsbeholderen på tømningsdagen. Ved ejendomme med fælles renovationsordning skal batterierne anbringes i en lille boks, der er placeret i umiddelbar nærhed af containerne. Transportøren skal i forbindelse med tømningen fore boksen med en pose. Skraldemændene skal medtage batterierne og holde disse adskilt fra dagrenovationen på indsamlingsbilen. Batterierne skal efterfølgende afleveres i en tromle ved Forbrændingsanlægget. ÅKV sørger for den videre transport af batterierne. Jf. tilbudslisten skal der gives en pris pr. kg. indsamlede batterier. Prisen indgår i tilbudssummen.

11 Transportmateriel Der anvendes i dag 4 køretøjer til indsamling af dagrenovation og papir i området. De 3 køretøjer indsamler udelukkende dagrenovation, mens den 4. bil indsamler dagrenovation 2 dage om ugen og papir 3 dage om ugen. De anvendte biler har en påbygning på 11,9 13,5 m3. Bruttovægten er 17,1 17,5 ton og lasten på ca. 6,3 ton. Transportøren skal overtage 4 komprimatorbiler, og give en pris på køb af bilerne på tilbudslisten. Prisen indgår i konkurrencesummen. En besigtigelse af bilerne kan aftales med Poul Lieberknecht, Århus MiljøCenter på telefonnr Eventuelle spørgsmål skal dog fremsættes skriftligt til Århus Kommunale Værker. De biler der skal overtages er alle EURO-2 biler med partikelfilter. Bilerne kører med en enkelt undtagelse - ikke i området på nuværende tidspunkt. Bilernes alder og andre data fremgår af bilag 8. Komprimatorbilerne afdrages uden forretning gennem hele kontraktperioden. Et afdrag udgør: købssummen divideret med 77 mdr. Afdragene fratrækkes i de månedlige fakturaer vedr. indsamlingen. Indsættes andre komprimatorbiler skal disse ligeledes være EURO-2 biler med partikelfilter. Kravene til det kørende materiel fremgår af kontraktens afsnit 8. Jf. bilag 1. ÅKV forbeholder sig ret til at anvende reklamepladsen på bilerne. ÅKV afholder en eventuel udgift til opsætning af skinner eller andet på bilerne i forbindelse med anvendelse af reklamer.

12 12 3 Andre vilkår 3.1 Overtagelse af medarbejdere Den transportør der fremover skal forestå indsamlingen af dagrenovation og papir i etape 5, skal overtage det mandskab, der i dag forestår indsamlingen, og som på overtagelsestidspunktet er ansat hos Århus MiljøCenter. I etape 5 drejer det sig om 6 mand. Medarbejdernes data er oplistet i bilag 6. Indtil kontraktstart vil en eller flere af medarbejderne på listen kunne udskiftes med en af århus miljøcenters nuværende øvrige faste medarbejder. I bilag 7 er den gældende overenskomst og lokalaftale ligeledes beskrevet. Lov om medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, Lov nr. 111 af 21. marts 1979 med senere ændringer er gældende. Det er den bydendes ansvar at indhente tilstrækkelige oplysninger om ansvarsforhold, forpligtigelser m.v., som transportøren evt. pådrager sig ved overtagelsen af medarbejderne. ÅKV kan ikke stilles til ansvar i forhold, der vedrører overtagelse af medarbejderne. Eventuelle omkostninger i forbindelse med indhentning af nødvendige oplysninger, integration, uddannelse m.v., skal afholdes af transportøren. 3.2 Leje/anvendelse af garage- og mandskabsfaciliteter Den transportør der fremover skal forestå indsamlingen af dagrenovation og papir i etape 5, er forpligtet til at benytte de garage- og mandskabsfaciliteter på Bautavej 1A, der forholdsmæssigt hører til de pågældende etaper. Omfanget af lejemålene fremgår af bilag 9.

13 13 For den del af kontrakterne, der går udover den 31. december 2006 kan transportøren blive frigjort af sit lejemål pr. 1. januar 2007, såfremt ÅKV beslutter at lejeforpligtelsen ikke skal videreføres i næste udbud af opgaven. Skulle denne situation opstå, vil der skulle beregnes en kompensation til transportøren til dækning af ny dokumenteret huslejeomkostning. Huslejen og forbrugsafgifter i henhold til lejeaftalen refunderes af ÅKV og er således udenfor budsummen. Depositum for lejen erlægges af transportøren i henhold til lejeaftalen. 3.3 Brugercenter Som et led i aftale mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter af 24. august 1999 om afvikling af Århus MiljøCenters eneret til indsamling af husholdningsaffald i Århus Kommune, er der oprettet et Brugercenter hos Århus MiljøCenter på Bautavej 1A, 8210 Århus V. I henhold til ovennævnte aftale skal Brugercenteret fungere som Århus Kommunale Værkers forlængede arm i forhold til forbrugerne og transportørerne på nærmere definerede områder med undtagelse af fakturering. Brugercenteret og ÅKV skal supplere hinanden, og det er hensigten, at Brugercenteret skal varetage den primære kontakt til forbrugerne og den daglige kontakt med transportørerne, mens myndighedsrollen fortsat er placeret hos ÅKV. Ovennævnte er betinget af, at Århus MiljøCenter i efteråret 2005 sælger selskabets aktieandel i MiljøTeam A/S. Såfremt selskabet beholder aktieandelen, bortfalder BrugerCenterets opgaver for Århus Kommunale Værker, der er beskrevet i nærværende. Transportøren skal i givet fald alene kommunikere med Århus Kommunale Værker, og skal medvirke positivt til at fastlægge nye forretningsgange. Lejeforpligtelsen af garage- og mandskabsfaciliteterne bortfalder kun, hvis der er enighed herom mellem transportør, Århus MiljøCenter og Århus Kommunale Værker. Transportørens forhold til Brugercenteret Alle transportørens medarbejdere, der er tilknyttet nærværende entreprise, skal tilmeldes Brugercenteret, og vil blive udstyret med et id-/adgangskort. skal følge de opstillede husregler for ophold og brug af de forskellige centerfaciliteter. skal registrere sig på Brugercenterets komme/gå-terminal, når de ankommer og når de afslutter dagen med angivelse af, hvilken rute der betjenes.

14 14 skal kvittere dagligt for afhentning og aflevering af nøgle, der anvendes til betjening af forbrugere, der er tilmeldt Brugercenterets nøgleordning. skal aflevere meddelelseskort til Brugercenteret. skal anvende centerets omklædnings- og badefaciliteter. Brugercenteret stiller et dobbelt omklædningsskab til rådighed for hver af transportørens medarbejdere. Endvidere kan transportørens medarbejdere anvende centerets kantine. Brugercenteret tilbyder, at kontakte transportørens medarbejdere direkte i forbindelse med glemte/oversprungne tømninger. I så fald skal transportørens medarbejdere eller biler udstyres med mobiltelefon eller tilsvarende kommunikationsudstyr, så centerets medarbejdere kan kontakte og om nødvendigt omdirigere bilen. møderum efter booking i Brugercenterets reception. tanknings- og værkstedsfaciliteter. leje af kontor til driftsledelse. Transportøren skal give meddelelse til Brugercenteret om følgende forhold: besked om midlertidige ruteomlægninger/driftsforstyrrelser. Transportørens administrative forpligtigelser I den daglige administration ved indsamling af dagrenovation og papir indgår bl.a.: at modtage og registrere tilmeldinger, afmeldinger og ændringer fra ÅKV. at indberette ændringer i tømningsplaner og ruter til ÅKV og Brugercenteret. at informere forbrugerne om ændrede tømningsdage. modtage bestilling af specialtømninger, rekvireret af forbrugeren, fra Brugercenteret. modtage klager over glemte tømninger fra Brugercenteret og ÅKV samt foretage fejlretning senest den efterfølgende arbejdsdag. Transportøren er pligtig til at meddele ÅKV, såfremt der er uoverensstemmelse mellem det tilmeldte opsamlingsmateriel, det, der konstateres i forbindelse med tømningen.

15 15 Transportøren har ligeledes pligt til at give meddelelse til ÅKV, hvis det vurderes: at kapaciteten på en given ejendom er for lille. at en specialordning kan ophæves pga. f.eks. fraflytning. 3.4 Dataudveksling mellem Århus Kommunale Værker og transportør Århus Kommunale Værker vil efter behov, dog minimum 1 gang om ugen, fremsende regnearks- eller databasefiler vedr. henholdsvis nye kunder, adresseændringer på eksisterende ejendomme samt ændringer i beholderoplysninger (type og tømningsfrekvenser). Filerne navngives efter regler, der fastsættes af ÅKV. Transportøren har pligt til at oplyse ÅKV om distrikter (kørelister). Oplysningerne skal fremsendes mindst 1 uge forud for planlagte ændringer på regnearkseller databasefiler. Filen navngives efter regler, der fastsættes af ÅKV. Brugercenteret kan kræve at få tilsendt oplysninger vedr. ruteplanlægningen særskilt efter nærmere aftale med transportøren. Udlevering af oplysninger i perioden fra kontraktunderskrivelsen til entreprisens driftstart. Transportøren vil få tilsendt følgende lister: en komplet liste over samtlige adresser i alfabetisk orden indeholdende adresseoplysninger, oplysninger vedr. tømningsadresser, artskode og artskodetekst, antal af artskoden samt tømningsdage og distriksnr. komplette kørelister - dvs. én køreliste pr. dag pr. bil/distrikt indeholdende adresseoplysninger, oplysninger vedr. tømningsadresser, artskode og artskodetekst samt antal af artskoden. Listen vil være sorteret i alfabetisk orden efter adressen. I etape 5 vil det senest ske 11. marts I perioden indtil entreprisens driftsstart vil alle ændringer i materiel, tømningshyppigheder og tømningsdage blive oplyst efter nærmere aftale.

16 16 4 Vilkår for udbud og tilbud 4.1 Udbudsvilkår Nedenfor nævnte dokumenter danner sammen med almindelig gældende ret grundlag for såvel afgivelse af tilbud som arbejdets udførelse: Miljøbeskyttelsesloven, nr. 753 af 25. august Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs kontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byggeog anlægskontrakter. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald med senere ændringer. Det til enhver tid gældende regulativ for husholdningsaffald i Århus Kommune. Regulativet er vedlagt som bilag 12. Oversigtskort over berørte områder i Århus Kommune. Arbejdstilsynets anvisning nr om manuel håndtering af dagrenovation, november Arbejdstilsynets vejledning nr. F.1.1. af september 2002 om udbud af tjenesteydelser. Udbudsbrev. Nærværende betingelser for afgivelse af tilbud, herunder bilag. Tilbuddet skal omfatte den samlede opgave og tage stilling til samtlige krav i dette udbudsmateriale. Tilbuddet skal tydeligt angive på hvilke punkter, tilbudsgiver eventuelt har taget forbehold. Forholdene vil blive prissat af Århus Kommunale Værker og disse skal tillægges kontraktsummen. Kan forbeholdene ikke prissættes kommer tilbudene ikke i betragtning. Den transportør som ÅKV indgår aftale med, er ansvarlig for alle forpligtelser over for ÅKV uanset at dele af arbejdet eventuelt udføres af underentreprenører. Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Der henvises i øvrigt til udbudsbekendtgørelsen afsendt den 6. januar 2005.

17 Tilbuddets udformning Tilbuddet skal afgives skriftligt på den vedlagte tilbudsliste. Samtlige priser på tilbudslisten skal angives i danske kroner Dkr. ekskl. moms. En tilbudsgiver kan ikke forbeholde sig ret til senere justeringer af priserne på baggrund af kursændringer eller andre forhold, som ville kunne influere på prisen. Tilbuddet skal ud over tilbudslisten indeholde: Kopi af police af tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring. Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. bilag 3. Erklæring fra tilbudsgiverens pengeinstitut om, at man derfra i givet fald vil kunne stille en anfordringsgaranti på 15% af kontraktsummen jævnfør bilag 1 punkt 16 og bilag 2; Tilbudslisten. Referencer. Oplysninger om omsætning og overskud for de seneste 3 år, hvor dette er muligt. Kopi af vognmandstilladelse Tilbuddet skal foreligge i 2 ens eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar skal fremstå som originaleksemplar. Tilbudsmaterialet returneres ikke. Tilbuddet med bilag fremsendes eller afleveres i lukket kuvert, der er mærket "Tilbud indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) MÅ FØRST ÅBNES 28. FEBRUAR 2005". Tilbuddet sendes til: Århus Kommunale Værker - Affaldskontoret Bautavej 1 DK 8210 Århus V Sidste frist for modtagelse af tilbud er: mandag den 28. februar 2005 kl Tilbuddet skal være tydelig mærket med tilbudsgiverens navn og adresse. De bydende vil ikke få adgang til overværelse af åbningen af tilbudene. Tilbudsgiver er alene ansvarlig for, at tilbuddet er rettidigt fremme.

18 18 Eventuelle supplerende oplysninger om udbudsmaterialet fås til og med den 14. februar 2005 ved skriftlig henvendelse. Spørgsmålene vil blive besvaret skriftlig ved fremsendelse af brev til samtlige bydende. Der afholdes spørgemøde torsdag den 3. februar 2005 kl hos Århus Kommunale Værker. Alternative tilbud modtages ikke. Eventuel accept af tilbud forventes at foreligge senest mandag den 7. marts De bydende skal uden forbehold vedstå deres tilbud indtil 20 arbejdsdage efter den ovenfor nævnte acceptdato. Samtlige tilbudsgivere vil blive skriftligt orienteret om udfaldet. Udbyders kontaktperson er: Anna Louise Heiden, tlf , fax , Hvis flere byder i forening, skal én af disse være bemyndiget til, med bindende virkning for alle, at føre forhandlinger vedrørende arbejdet, modtage betaling m.v. Tilbuddet skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er således bemyndiget. Overdragelsen af arbejdet, herunder i underentreprise, til andre transportører end de i tilbuddet anførte, kan kun ske med ordregivernes samtykke. 4.3 Udvælgelse Udvælgelse af transportører sker i henhold til følgende parametre: Økonomisk soliditet. Referencer. 4.4 Tildeling Tildelingskriteriet er laveste pris på den samlede kontraktsum, som angivet i tilbudslisten.

19 Kontraktudarbejdelse Aftalen udarbejdes af Århus Kommunale Værker ud fra vedlagte udkast, umiddelbart efter valg af transportør. Inden kontraktunderskrivelsen skal tilbudsgiveren deltage i en gennemgang af tilbudet, hvor ordregiveren redegør for sine forventninger til tilbudsgiverens fremtidige arbejde og arbejdsprocedurer, og tilbudsgiveren redegør for udførelsesmetoder, herunder ruteplanlægning, annoncering af tømningsfrekvenser, metoder for kommunikation mellem ÅKV, brugercenteret og transportøren vedrørende til- og afmeldinger, problemopstillinger, uenigheder med brugerne m.v. Omkostninger i forbindelse med aftalens udarbejdelse afholdes af Århus Kommunale Værker.

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Bilag 5 - Udkast til kontrakt Kontraktens parter Parterne er: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herefter kaldet kommunen. Der kan med bindende

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 i sag nr. A2004.244: Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker ugentlig levering af frugt til personalet.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/7 REF meno PROJEKTNR A053762-001/003

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: 13-12- 2007 De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af betaling for renovation vedrørende Deres sommerhus. Tilsynets udtalelse Tilsynet

Læs mere

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Grøn og dynamisk - med respekt for dig Tilladelse til etablering af nedgravede containere skal søges hos By og Landskabsforvaltningen, Stigsborg

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016

UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016 UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8, 3700 Rønne - Telefon: 56 92 55 00, www.bofa.dk e-mail:udbud@bofa.dk

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

i Aarhus 12 16 november 2012

i Aarhus 12 16 november 2012 21. juni 2012 i Aarhus 12 16 november 2012 Annonceringsudbud af hotelovernatning 1. Indledning Om KRUt: 23 kommuner/partners fra Danmark, Norge og Sverige er samlet i EU-projektet Interreg IV A KRUt. Projektejer:

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere